Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer"

Transkript

1 Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Reglerne er fastlagt i henhold til lov om kommunernes styrelse (Kstl.) og bekendtgørelse nr af 19/ om vederlæg, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv. Region Syddanmark vil for hver enkelt politiker offentliggøre de økonomiske ydelser ifølge dette regelsæt på sin hjemmeside: www. regionsyddanmark.dk Regionsrådet for Region Syddanmark, den Carl Holst formand for Regionsrådet /Niels Højberg administrerende direktør

2 Regler for ydelse af fast vederlag, børnetillæg og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. for Regionsrådets medlemmer. Fast vederlag, jf. 16, stk. 1. i lov om kommunernes styrelse (Kstl.) A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. Der ydes et fast vederlag til Regionsrådets medlemmer. Størrelsen af vederlaget er afhængig af, hvorvidt det enkelte medlem af Regionsrådet vælger at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det faste vederlag udgør ,00 kr. årligt hvis medlemmet ikke ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Vederlaget reguleres efter de for tjenestemænd gældende reguleringssatser. Det anførte beløb er grundbeløb pr. 1. oktober Vederlaget udgør pr. 1. april 2006: ,00 kr. Hvis medlemmet ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, nedsættes det faste vederlag med ,00 kr. årligt. (Dette beløb reguleres ikke) Det faste vederlag udbetales månedsvis forud og ydes for hvert påbegyndt kalendermåned og ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet. Endvidere ophører det faste vederlag når medlemmet i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. Det enkelte medlem af Regionsrådet er forpligtet til at modtage det faste vederlag. Valget af at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste sker for et regnskabsår ad gangen og forud. En ændring af det forud foretagne valg kan således ikke ske i regnskabsårets løb. A.1.8. Har et medlem valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, gælder dette valgperioden ud, medmindre medlemmet ønsker at frasige dette, hvilket så 1

3 må meddeles ved et regnskabsårs begyndelse til løn- og personaleafdelingen. Administrationen vil ultimo hvert år rette henvendelse til medlemmerne af Regionsrådet vedr. dette forhold. Vederlag til formand og næstformænd, jfr. vederlagsbekendtgørelsen 9 og 11 A.2.1. Formanden for Regionsrådet oppebærer et vederlag der til enhver tid svarer til den gældende løn til en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40- skalatrin 53 samt et særligt tillæg på kr. i niveau 1/ Disse beløb udgør pr. 1. april 2006: kr. A.2.2. Næstformændene modtager hver 10 % af vederlaget til formanden for Regionsrådet jf. beslutning på det konstituerende møde i Region Syddanmark den 14. december Udvalgsvederlag, jfr. vederlagsbekendtgørelsen 6-7 A.3.1 Summen af vederlag til forretningsudvalgets medlemmer udgør 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet, jfr. beslutning i Forberedelsesudvalget den 14. december Beløbet deles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formand. A.3.2 Regionsrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag for særlige udvalg af midlertidig karakter. Summen af de årlige udvalgsvederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for disse særlige udvalg kan højst udgøre 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet. Det beløb, der er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne, herunder til udvalgets for- 2

4 mand. Dog kan en formand efter beslutning i regionsrådet ydes op til det dobbelte af det vederlag, der ydes et medlem i samme udvalg. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i højst ét år, kan der ikke i det følgende år ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver. Børnetillæg, jf. Kstl. 16, stk. 4. A.4.1. A.4.2. A.4.3. A.4.4. A.4.5. Til medlemmer Regionsrådet der har et barn eller flere børn under 10 år boende i hjemmet ydes et tillægsvederlag på ,00 kr. årligt. Der ydes kun et vederlag, uanset der bor flere børn i hjemmet. Vederlaget reguleres efter de for tjenestemænd gældende reguleringssatser. Det anførte beløb anses som grundbeløb pr. 1. oktober Dette beløb udgør pr. 1. april 2006: kr. Vederlaget ydes, hvis medlemmet af Regionsrådet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har barnet i privat familiepleje. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet bor hos medlemmet af Regionsrådet. Hvis barnet bor lige meget hos begge forældremyndighedens indehavere, ydes vederlaget kun, hvis barnet er tilmeldt samme folkeregisteradresse som medlemmet. Vederlaget ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes, eller hvor ovennævnte betingelser i øvrigt er opfyldt. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet, eller hvor medlemmet er forhindret i at varetage hvervet. Vederlaget ophører endvidere med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år, eller hvor ovennævnte betingelser for at modtage vederlaget ikke længere er til stede. 3

5 Godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. Kstl. 16, stk. 5. A.5.1. Har et medlem af Regionsrådet valgt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan dette ydes for varetagelse af nærmere angivne hverv efter valg af Regionsrådet. Erstatning kan ydes for deltagelse i: a) Møder i Regionsrådet b) Møder i forbindelse med varetagelse af hverv, der udføres efter valg af Regionsrådet, medmindre der er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse. c) Kurser og kursuslignende arrangementer der af Regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under punkt a og b nævnte hverv. I bilag 1 er redegjort for hvilke kurser mv., som Regionsrådet finder er omfattet af denne bestemmelse. d) Seminarer for Regionsrådets medlemmer, jf 9a i Kstl. e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger f) Varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra Regionsrådet. Der kan være tale om følgende hverv, som skal udføres efter anmodning fra Regionsrådet: Forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, forhandling med andre regioner eller kommuner, besigtigelser i en bestemt sag, deltagelse i borgermøder eller besøg i venskabsbyer og generelle orienteringsmøder af betydning for hvervet som medlem af Regionsrådet. A.5.2. For udførelse af andre aktiviteter der er forbundet med de under A.5.1. punkterne a - f nævnte møder m.v. - kan der ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste. 4

6 A.5.3. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af Indenrigsministeriet er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb udgør pr. 1. januar 2007 således 1.825,00 kr. Det maksimale erstatningsbeløb forhøjes hvert år den 1. januar med 25,00 kr. Ved opgørelsen af den tid der skal ydes erstatning for medtages den medgående rejsetid til og fra mødet/aktiviteten. A.5.4. Regionsrådet afgør om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. For lønmodtagere vil en skriftlig erklæring fra medlemmets arbejdsgiver om den tabte arbejdsfortjeneste være tilstrækkelig. Erklæringen skal indeholde dato for fraværet i forbindelse med arbejdet i regi af Regionsrådet, antallet af mistede timer og medlemmets timesats. Tab af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og afspadsering kan sidestilles med mistet arbejdsfortjeneste. Hvis en arbejdsgiver finder det uhensigtsmæssigt, at et medlem af Regionsrådet genoptager sit daglige arbejde efter en mødeaktivitet i regi af Regionsrådet eller lignende, kan erstatningen for den tabte arbejdsfortjeneste udgøre flere timer end der direkte er medgået til mødet og rejsen. Det konstituerende møde. A.6.1. A.6.2. Der ydes mødediæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til alle medlemmer af Regionsrådet som deltager i det konstituerende møde. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes også til et medlem af Regionsrådet, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge en sådan erstatning. Diætsatsen udgør pr. 1. januar ,00 kr. pr. dag. Hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes 730,00 kr. Diætsatsen for møder under 4,00 timers varighed hæves med 5,00 kr. hver 1. januar. 5

7 Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. til andre end valgte medlem af Regionsrådet. Andre af regionens beboere, som af Regionsrådet vælges til at bestride et hverv. Kstl 16 a A.7.1. Regionsrådet har besluttet, at der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, der uden at være medlem af Regionsrådet for Region Syddanmark deltager i de under punkt A.5.1., litra a-f nævnte møder m.v. Er der tillagt nogen et særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. A.7.2. A.7.3. A.7.4. Diætsatsen udgør pr. 1. januar ,00 kr. pr. dag. Hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes 730,00 kr. Diætsatsen for møder under 4,00 timers varighed hæves med 5,00 kr. hver 1. januar. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder under 4 timers varighed. Den maksimale sats er pr. 1. januar 2007 således 1.825,00 kr. pr. dag. Det maksimale godtgørelsesbeløb forhøjes med 25,00 kr. hver 1. januar. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes efter samme regler som er gældende for medlemmer af Regionsrådet - dog således at der i forbindelse med lønmodtagerforhold skal ske dokumentation for løntab i form af en lønspecifikation, hvoraf tabet fremgår. A.7.5. I forbindelse med deltagelse i aktiviteter omfattet af kstl. 16, stk. 1, litra a g ydes godtgørelse efter reglerne i kstl. 16, stk. 10 samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning. Aktiviteterne svarer til de aktiviteter som regionsrådets medlemmer ydes godtgørelse for. A.7.6. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkom- 6

8 mer den pågældende efter reglerne. Stedfortrædere i Regionsrådet. A.8.1. A.8.2. Der ydes vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler som til Regionsrådets medlemmer. Vederlaget ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af Regionsrådet. For deltagelse i enkelte møder i Regionsrådet ydes alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. satserne under A.7.2 og A

9 Befordringsudgifter, jf. Kstl. 16, stk. 10. B.1.1. Befordringsgodtgørelse udbetales efter ligningsrådets regler og satser. Erhvervsmæssig befordring er fri for beskatning. Anden befordring anses for privat og skal beskattes. Følgende anses for erhvervsmæssig befordring: Befordring mellem mødepunkter, hvor sædvanlig bopæl eller egentlig arbejdsplads ikke indgår. Befordring mellem sædvanlig bopæl/egentlig arbejdsplads og et mødepunkt i indtil 60 mødedage inden for en periode på 24 måneder. Administrationen opgør løbende, hvornår denne grænse passeres. Befordring mellem sædvanlig bopæl/egentlig arbejdsplads og Regionens hovedsæde vil derefter være skattepligtig. B.1.2. Der ydes befordringsgodtgørelse til de i Kstl. 16, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Der ydes således befordringsgodtgørelse til aktiviteter, der ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for, hvis disse aktiviteter er omfattet af Kstl. 16, stk. 1, litra g. Det drejer sig om fx formaliserede formøder, generelle besigtigelser og deltagelse i repræsentativt arbejde mv., der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet. B.1.3 Befordring dækkes med ligningsrådets store sats pr. kørt kilometer indtil km. pr. regnskabsår og med den lille sats for befordring udover km. pr. regnskabsår. Hvis der ydes befordringsgodtgørelse fra flere offentlige myndigheder, kan godtgørelse med den høje sats udbetales for i alt km. i et regnskabsår indenfor det enkelte myndighedsområde. Der kan kun ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med faktisk benyttelse af eget befordringsmiddel 8

10 Anvendes offentlige transportmidler dækkes transportudgifter efter regning mod aflevering af behørig dokumentation. Udgangspunktet er, at billigste offentlige transportmiddel skal benyttes, medmindre dette giver væsentlige ulemper - eksempelvis hvis transporttiden bliver uforholdsmæssig lang. Kun i sådanne situationer kan taxa benyttes. 9

11 Rejsegodtgørelse. B.2.1. Møder, herunder kurser, seminarer og konferencer, der indebærer overnatning. Ved rejser udover 24 timer forbundet med overnatning uden for egen sædvanlig bopæl ydes der dagpenge og timepenge for tilstødende rejsedag. Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer rejsen varer fra rejsens starttidspunkt. Derefter udbetales timepenge pr. påbegyndt time for den tilstødende rejsedag. Den tilstødende rejsedag er således altid rejsens sidste dag. Tjenesterejsens varighed beregnes fra tidspunktet hvor medlemmet af Regionsrådet forlader bopælen til medlemmet er tilbage på bopælen. B.2.2. B.2.3. I stedet for udbetaling af dagpenge og timepenge kan rimelige udgifter til fortæring refunderes efter regning, hvilket vil sige medlemmet af Regionsrådets eget udlæg under hele opholdet. Reduktion for fri kost. Hvis medlemmet af Regionsrådet modtager fri kost (gratis morgenmåltid, frokost og aftensmåltid) under rejsen modregnes dette i dagpenge/timepenge. Morgenmad fradrages med 15% af dagpengesatsen. Frokost og aftensmåltid fradrages hver især med 30% af dagpengesatsen. Det vil sige at gratis måltider for hele dagen fradrages med 75% af dagpengesatsen. Hvis morgenmåltid er inkluderet i overnatningsprisen på hotellet eller lignende, modregnes morgenmåltidet i rejsegodtgørelsen med 15% af dagpengesatsen. Modregning for gratis hovedmåltider skal finde sted, uanset hvem der har finansieret måltidet. B.2.4. Rejsegodtgørelse er oplysningspligtig overfor Told- og Skat. Derfor skal sådanne ydelser altid udbetales af løn- og personaleafdelingen. 10

12 B.2.5. B.2.6. B.2.7 For borgere der ikke er medlem af Regionsrådet, men som varetager hverv, efter valg af Regionsrådet, kan der ydes godtgørelse for rejser efter samme retningslinier som nævnt til medlemmet af Regionsrådet. Godtgørelses- og fradragssatserne følger de generelle satser der udsendes af ligningsrådet hver den 1. januar. Rimelige udgifter til logi godtgøres efter regning. Udgangspunkter er, at det altid er regionen, der på forhånd sørger for bestilling og betaling af logi. Til logi uden dokumentation kan der udbetales 179,00 kr. pr. døgn. (2006-sats). 11

13 Øvrige ydelser til medlemmer af Regionsrådet Telefon og bredbåndsforbindelse (Pc-udstyr). B.3.1. B.3.2. Regionen sørger for at der stilles Pc-udstyr og bredbåndsforbindelse (ADSL multichannel SpeedStream modem) gratis til rådighed for det enkelte medlem af Regionsrådet. Til Regionsrådets medlemmer ydes et årligt tilskud til dækning af telefonabonnement og samtaler på i alt 6000 kr. (pr. 1. januar Beløbet vil blive reguleret i overensstemmelse med den almindelige løn- og prisudvikling.) Dette tilskud dækker abonnement og samtaler for såvel mobiltelefon som til fastnettelefon. Medlemmerne kan endvidere 1 gang pr. valgperiode få udgiften til en mobiltelefon dækket op til en indkøbspris af 2000,00 kr. Hvis medlemmet ønsker en dyrere model kan der ydes et tilsvarende tilskud. Som dokumentation for udgiften, skal medlemmet af Regionsrådet i forbindelse med den løbende anmodning om dækning af telefonudgifter vedlægge en kopi e.l. af den betalte telefonregning. B.3.3. B.3.4. Til formanden for Regionsrådet ydes fri telefon. Hvor et medlem af Regionsrådet samtidig er berettiget til fri telefon eller til at oppebære telefongodtgørelse fra anden side end regionen forelægges sagen Regionsrådet. Det påhviler det enkelte medlem af Regionsrådet at rette henvendelse herom til Regionsrådet. Godtgørelse for avisabonnement: B.4. Udgifter til abonnement på indtil to aviser godtgøres efter regning. Herudover kan medlemmer af Regionsrådet få refunderet udgiften til abonnement på indtil to blade eller tidsskrifter 12

14 om aktuelle og almene samfundsforhold m.v. Anden godtgørelse til medlemmer af Regionsrådet: B.6.1. B.6.2. I forbindelse med deltagelse i møder m.v. kan der til medlemmer af Regionsrådet ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap. Endvidere kan der til medlemmer af Regionsrådet i forbindelse med deltagelse i møder m.v. ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. 13

15 Bilag 1 Regionsrådets beslutning vedr. Regionsrådsmedlemmernes deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer. Regionsrådet for Region Syddanmark fastlægger hermed rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer, Regionsrådet finder omfattet af bestemmelsen i lov om kommunernes styrelse 16, stk. 1, litra c. Regionsrådet finder at følgende kurser mv., som afholdes i Danmark eller Slesvig-Holsten, er omfattet af denne bestemmelse: arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv. anses tillige som kurser. Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Regionsrådet/regionen Kurser, der henvender sig til regionspolitikere, og som i væsentligt omfang vedrører - regionens styrelse - lovgivning og aftaler mv. på det regionale område - regionens budgetlægning og økonomistyring - regionens planlægning, prioritering mv. inden for regionens kompetenceområde. - udvikling af ydelser og arbejdsmetoder inden for regionens kompetenceområde Kurser, der henvender sig til regionspolitikere, og er udbudt af: - Region Syddanmark - Danske Regioner - Den Kommunale Højskole Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, in- 14

16 den for hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et hverv, jfr. kstl. 16, stk. 1, litra b. Endvidere er kurser mv. udbudt af Nordisk Kommunalkonference omfattet af denne bestemmelse, uanset at kurset ikke afholdes i Danmark, forudsat at indholdet er omfattet af ovenstående beslutninger om hvad der indholdsmæssigt er omfattet. Deltagelse i ovennævnte kurser og kursuslignende arrangementer er omfattet af regionsrådsmedlemmernes faste vederlag, jf. kstl. 16, stk. 1. For medlemmer af Regionsrådet, som har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jfr. kstl. 16, stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i ovennævnte kurser og kursuslignende arrangementer. Der udbetales godtgørelser, jfr. kstl. 16, stk. 10 i forbindelse med ovennævnte kurser mv. Kursustilbud som ikke umiddelbart er omfattet af denne beslutning forelægges Regionsrådet, som vurderer, om kurset er omfattet af kstl. 16, stk. 1, litra c. 15

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere