Konkurrenceredegørelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceredegørelse 2010"

Transkript

1 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010

2 Konkurrenceredegørelse Juni

3 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf Konkurrencestyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: On-line ISBN: ISBN: On-line ISSN: ISSN: Layout: Wordspecialisten Trykning: Kailow Billedmateriale: Istock Redegørelsen er udarbejdet af Konkurrencestyrelsen Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af: Kapitel 1: Hanne Arentoft Kapitel 2: Christina Hoffgaard, Niels Enemærke, Jesper Halvorsen, Signe Rølmer, Monica Hansen Kapitel 3: Allan Skytte Christensen, Susanne Thaarup Kapitel 4: Andreas Kryger Jensen, Joakim Eddie Aliana-Mogensen 2

4 Forord Det seneste år har været et interessant år for konkurrencen i Danmark, og vi forsøger med Konkurrenceredegørelse 2010 at give et overblik over udviklingen. Redegørelsen viser, at konkurrencesituationen er i fortsat bedring. Det går langsomt den rigtige vej, og det er godt for samfundet, virksomhederne og forbrugerne. Regeringen har sat fokus på konkurrence i sit arbejdsprogram Danmark I forlængelse heraf vedtog Folketinget i april 2010 Konkurrencepakken, som giver konkurrencen bedre vilkår i såvel den offentlige som den private sektor. De nye tiltag har endnu ikke haft tid til at udmønte sig, men de vil styrke konkurrencen yderligere i de kommende år. God læselyst! Agnete Gersing 3

5 4

6 Indhold Kapitel 1 Hovedkonklusioner Konkurrenceredegørelse Indledning Konkurrencen i Danmark Konkurrence om offentlige opgaver Et nyt bogmarked Kapitel 2 Konkurrencen i Danmark 2.1 Resumé og konklusioner Effektive markeder Konkurrenceloven og håndhævelsen Statsstøtte Kapitel 3 Konkurrencen om offentlige opgaver 3.1 Resumé og konklusioner Konkurrence om offentlige opgaver: Effekter og barrierer Den offentlige sektors indkøb og annonceringer Indikatorer for konkurrencen i stat, regioner og kommuner Kapitel 4 Et nyt bogmarked 4.1 Resumé og konklusioner Et bogmarked i forandring Adgang Udbud Priser Kvalitet Virkning på forbrugerne Et nyt bogmarked

7 6

8 Kapitel 1 Hovedkonklusioner Konkurrenceredegørelse INDLEDNING Gode vilkår for konkurrencen er vigtigt for at skabe vækst i samfundet. Virksomhederne udvikler bedre og billigere produkter, og forbrugerne oplever lavere priser og større udbud. Det øger velstanden. Konkurrencesituationen i Danmark viser tegn på forbedring i perioden Udviklingen sker dog langsomt, og set i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, ligger priserne i Danmark fortsat på et højt niveau. I regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 er der fokus på at styrke konkurrencen. Regeringen vil derfor tage yderligere initiativer til at bringe konkurrencen op på niveau med de bedste lande. I løbet af det seneste år er der sket en væsentlig forbedring af rammevilkårene for konkurrencen. Konkurrenceloven er styrket, der er indført skrappere sanktioner ved overtrædelse af udbudsreglerne, og butikkerne kan holde mere åbent. Regeringen har desuden nedsat et konkurrenceudvalg, der blandt andet undersøger, om en bedre informations- og vejledningsindsats samt fængselsstraf i kartelsager vil kunne give konkurrencen i Danmark et ekstra løft. Det er ikke blot konkurrencen i den private sektor, der skal blive bedre. Det gælder også konkurrencen om de offentlige opgaver. I Konkurrenceredegørelsen gør Konkurrencestyrelsen hvert år status over konkurrencesituationen i Danmark. Dette års kapitler omhandler: Konkurrencen i Danmark Konkurrencen om offentlige opgaver Et nyt bogmarked. 7

9 Boks 1.1: Hovedkonklusioner Kapitel 2 Konkurrencen i Danmark Der er tegn på, at konkurrencen i Danmark er i gradvis bedring. Der er dog et stykke vej, før konkurrencen er på niveau med de bedste lande. Konkurrenceindekset indikerer, at konkurrencen i Danmark er forbedret lidt fra 2000 til Priserne i Danmark er fortsat høje set i forhold til de seks EU-lande, det er relevant at sammenligne med. Korrigeret for forskelle i velstand, moms og afgifter lå de danske priser 9 pct. højere i 2008 end EU7-gennemsnittet. Danske virksomheder er mindre fokuserede på blandt andet ekspansion og indtjening end britiske og tyske virksomheder. Konkurrencekulturen blandt danske virksomheder og forbrugere kan være en medvirkende forklaring på de højere priser. Rammevilkårene for konkurrence er forbedret væsentligt i det seneste år. Blandt andet er konkurrenceloven styrket, bogpriserne givet helt fri og lukkeloven liberaliseret. Statsstøtten i Danmark er steget betydeligt som følge af den finansielle krise. Ses der bort fra krisestøtte, er støtten nogenlunde uændret i forhold til året før. Målt i forhold til BNP er statsstøtteniveauet uden krisestøtte højere i Danmark end i de fleste sammenlignelige lande. Liberaliseringen af det danske telemarked op gennem 1990'erne kan have medvirket til, at mobiltelefoni i Danmark i 2008 var væsentligt billigere end i sammenlignelige EU-lande. Kapitel 3 Konkurrencen om offentlige opgaver Konkurrencen om offentlige opgaver har været stigende de seneste år. Konkurrencen om kommunale opgaver steg i 2009 med 0,2 procentpoint, så 25,0 pct. af de opgaver, der kan komme i offentligt udbud, kom i udbud. Samtidig steg konkurrencen om statens driftsopgaver med 1,2 pct. til 25,9 pct. Regionerne har skabt konkurrence om 19,1 pct. af opgaverne i 2009, målt ved den nye regionale indikator for konkurrenceudsættelse. Der er opnået økonomiske gevinster på op til 20 pct. ved at konkurrenceudsætte pleje- og omsorgsopgaver uden tab af medarbejder- eller brugertilfredshed. Folketinget har vedtaget en lov, der sikrer en mere effektiv håndhævelse af udbudsreglerne. Kapitel 4 Et nyt bogmarked Siden 2001 er det danske bogmarked gradvist liberaliseret. Der er tegn på, at forbrugerne har fået adgang til et større udbud af bøger, og at forbrugerne oplever, at de får bøgerne til mere attraktive priser. Salgsstatistikken fra de danske forlag viser en stigende tendens i bogsalget fra 2001 til Særligt salget af skønlitteratur er steget. Flere forbrugere er begyndt at købe bøger. De nye bogkøbere er karakteriseret ved, at der er mange, som har en lavere hustandsindkomst og lavere uddannelse end gennemsnitsdanskeren. 8

10 1.2 KONKURRENCEN I DANMARK Samlet set peger analyserne i årets Konkurrenceredegørelse på, at konkurrencen er i gradvis bedring. Der er dog stadig et stykke vej, før konkurrencesituationen i Danmark kommer på niveau med de bedste lande. Målt ved konkurrenceindekset er konkurrencen forbedret lidt fra 2000 til Forbedringerne kan især ses i den del af økonomien, hvor konkurrencen som udgangspunkt havde det dårligst. Priserne i Danmark er imidlertid fortsat høje. Prisniveauet i Danmark var således 9 pct. højere i 2008 end gennemsnittet i gruppen af sammenlignelige EU-lande, når der korrigeres for forskelle i velstand, moms og afgifter. Især priserne på tjenesteydelser skiller sig ud. Her lå Danmark 11 pct. højere, mens varepriserne var 5 pct. højere. En væsentlig del af prisforskellen skyldes formentlig svagere konkurrence i Danmark. Konkurrencekulturen kan være en del af forklaringen på en svagere dansk konkurrence. Sammenlignet med britiske og tyske virksomheder er danske virksomheder mindre fokuserede på blandt andet ekspansion og indtjening. I april 2010 vedtog Folketinget en væsentlig styrkelse af konkurrenceloven, som blandt andet forbedrer konkurrencemyndighedernes mulighed for at gribe ind over for fusioner, som vil kunne skade konkurrencen. De nye regler bringer på de fleste områder den danske konkurrencelov på højde med konkurrencelovgivningen i de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med. Der kan dog være behov for at undersøge, om konkurrenceloven kan gøres endnu mere effektiv ved at skærpe sanktionerne for overtrædelser. Sidst i 2009 nedsatte økonomi- og erhvervsministeren et udvalg, der blandt andet skal se på muligheden for at indføre fængselsstraf for karteller. Afskaffelse af regler, som begrænser konkurrencen, kan også have betydelig effekt på et marked til gavn for forbrugerne. For eksempel kan liberaliseringen af det danske telemarked op gennem 1990 erne have medvirket til, at mobiltelefoni i Danmark i 2008 var væsentligt billigere end i sammenlignelige EU-lande. Størstedelen af de sager, som Konkurrencerådet afgjorde i 2009 og frem til maj 2010, gav en direkte forbedring af konkurrencevilkårene på de berørte markeder. Forbedringerne havde blandt andet form af bedre adgangsmuligheder for nye virksomheder og svækkede muligheder for priskoordinering. Konkurrencerådet afgjorde i 2009 ti sager, hvoraf de seks har haft en direkte effekt, da rådet enten udstedte et påbud, forbød en fusion eller godkendte et tilsagn 9

11 fra en eller flere virksomheder. I den forgangne del af 2010 har rådet afgjort fire sager, og der har været en direkte effekt i de tre. 1.3 KONKURRENCEN OM OFFENTLIGE OPGAVER Konkurrencen om offentlige opgaver har været stigende de seneste år. Der er dog stadig et stykke vej til regeringens målsætning om, at 31,5 pct. af kommunernes opgaver skal i udbud i Kommunerne skabte konkurrence om 25,0 pct. af opgaverne i Andelen er dermed steget en smule i forhold til 2008, da der var 24,8 pct., som kom i udbud. Kommunerne mangler dermed fortsat 1,5 pct. point i at nå målet om at skabe konkurrence om 26,5 pct. af driftsopgaverne, som de har aftalt med regeringen. Staten sendte 25,9 pct. af sine driftsopgaver i offentligt udbud i 2009, mens der var tale om 24,7 pct. året før. Regionerne skabte konkurrence om 19,1 pct. af opgaverne i 2009, målt ved den nye regionale indikator for konkurrenceudsættelse. Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner benytter sig af offentligt udbud. Gribskov, Fanø og Jammerbugt kommuner lå i top, da de havde over 35 pct. af deres opgaver i udbud i Omvendt var der en række kommuner, som sendte mindre end 20 pct. af deres opgaver i udbud sidste år. Udbudsreglerne er med til at sikre, at de offentlige opgaver, som skal i udbud, også kommer det. I april 2010 vedtog Folketinget en ny lov, som gør det muligt at håndhæve reglerne mere effektivt, blandt andet ved at indføre skrappere sanktioner for grove overtrædelser. Større synlighed om de offentlige udbud vil kunne styrke konkurrencen. Efter anbefaling fra Udbudsrådet drøfter en arbejdsgruppe under Konkurrencestyrelsen i øjeblikket modeller for en fælles platform, hvor alle offentlige opgaver med annonceringspligt slås op. Platformen ventes at være operationel i løbet af foråret For nylig kortlagde Udbudsrådet effekterne af at udsætte offentlige opgaver for konkurrence. Rådet så på 114 undersøgelser og konkrete udbudssager. Størstedelen dokumenterer eller skønner positive økonomiske effekter. Når en offentlig opgave kommer i udbud, er det ikke det samme som at udlicitere den. Ved udbud eller konkurrenceudsættelse kan en offentlig myndighed selv byde ind og vinde opgaven, hvis det viser sig, at den har den bedste løsning til prisen. 10

12 1.4 ET NYT BOGMARKED Gennem de seneste ti år har det danske bogmarked været igennem en større forandringsproces. Boghandlerne har mistet deres eneret til at sælge bøger, og priserne er ikke mere faste. Til nytår forsvinder den sidste rest af 150 års regulering, og Danmarks bogmarked vil være fuldt ud liberaliseret. Med liberaliseringen fulgte kampen om de købedygtige læsere, og den ser ud til at have haft effekt. Der er tegn på, at flere forbrugere køber bøger. Generelt ses en stigende tendens i bogsalget fra de danske forlag i perioden, siden liberaliseringen begyndte i 2001 og frem til Der kan være flere forklaringer på, at bogsalget er steget. En forklaring er de nye salgskanaler, hvor ikke mindst internetboghandlere og supermarkeder er trådt ind på markedet. En anden forklaring kan være den gradvise ophævelse af de faste priser på bøger, som har gjort det muligt for butikkerne at bruge bøger aktivt i deres markedsføring. Konkurrencestyrelsens undersøgelser viser, at yderligere 4 pct. af befolkningen er begyndt at købe bøger i forhold til for 3-5 år siden. Gruppen af nye bogkøbere er karakteriseret ved, at mange har en lavere husstandsindkomst og et lavere uddannelsesniveau end gennemsnitsdanskeren. Undersøgelsen viser også, at ni ud af ti danskere over 15 år køber mindst én bog om året. Det er betydeligt flere, end tidligere undersøgelser har vist. Mange forbrugere oplever, at prisen på bøger er faldet. Ifølge Konkurrencestyrelsens undersøgelser, oplever 51 pct. af forbrugerne, at prisen på bestsellere er faldet, og 40 pct. at prisen på bøger generelt er faldet. 11

13 12

14 Kapitel 2 Konkurrencen i Danmark 2.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Effektiv konkurrence fremmer dynamik og effektivitet samt bidrager til at øge virksomhedernes produktivitet og velstanden i samfundet. Det er derfor vigtigt, at der er effektiv konkurrence i alle danske brancher, og at markedsaktørerne griber de muligheder, konkurrence giver. Det er vanskeligt at måle konkurrencen. Konkurrencestyrelsen anvender flere indikatorer, der samlet set tyder på, at konkurrencen i Danmark er i gradvis bedring, men at der er et stykke vej, før konkurrencen er på niveau med de bedste lande. Konkurrenceindekset indikerer, at konkurrencen blev forbedret lidt fra 2000 til Forbedringerne fandt primært sted for den del af økonomien, hvor konkurrencen som udgangspunkt var dårligst, herunder i den finansielle sektor. Fra 2006 til 2007 blev konkurrencen også forbedret lidt både bredt i økonomien og i brancherne med de største konkurrenceproblemer. Priserne i Danmark er imidlertid fortsat høje set i forhold til 6 sammenlignelige EU-lande. Korrigeret for forskelle i moms, afgifter og velstand landene imellem er de danske priser ca. 9 pct. højere end gennemsnittet af de 7 lande 1 (EU7) i 2008, som er de seneste offentliggjorte tal. Danmark havde dermed de højeste priser i EU7. Det er uændret i forhold til De danske velstandskorrigerede priser på tjenester var i 2008 ca. 11 pct. højere end EU7-gennemsnittet og dermed de højeste blandt EU7-landene. De danske velstandskorrigerede varepriser var ca. 5 pct. højere end i EU7-gennemsnittet, men lavere end i Italien og på niveau med priserne i Finland. 1 I kapitlet sammenlignes som udgangspunkt 9 EU-lande (EU9). Det er Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Nederlandene, Italien, Tyskland, Storbritannien og Sverige. Ved sammenligning af priser indgår som noget nyt kun 7 EU-lande (EU7). Storbritannien og Sverige er udeladt, fordi ændringer i landenes valutakurser i 2008 medførte ændringer i priserne, som ikke skyldes konkurrenceforhold. Ændringen har ikke væsentlig betydning for prissammenligningen i årene 2001 til

15 Forskelle i bl.a. forbrugerpræferencer, konjunkturudvikling og anvendelse af kortvarige tilbud kan medvirke til prisforskellen, men en væsentlig del af prisforskellen mellem Danmark og EU7-landene skyldes formentlig svagere konkurrence i Danmark. Dertil kan lægges, at konkurrencekulturen blandt danske virksomheder under ét er svagere end i Storbritannien og Tyskland, bl.a. fordi danske virksomheder har et svagere fokus på ekspansion, rivalisering og indtjening. Rammevilkårene for en effektiv konkurrence er forbedret væsentligt i 2009 og Folketinget vedtog april 2010 en væsentlig styrkelse af konkurrenceloven. Konkurrencemyndighederne får bl.a. forbedret muligheden for at gribe ind over for fusioner, som vil kunne skade konkurrencen. Det vurderes, at de nye fusionsregler vil give en årlig økonomisk gevinst til forbrugerne på omkring 400 mio. kr., mens de forventede meromkostninger for konkurrencemyndighederne og virksomhederne skønnes at være 55 mio. kr. Lovændringen indebærer også, at markeds- og kundedelingsaftaler ikke længere er underlagt en bagatelgrænse for virksomhedernes omsætning eller markedsandel. Regeringen har afskaffet konkurrencebegrænsende regulering på flere områder. Bl.a. liberaliseres lukkeloven i 2010, og i 2012 sker der en reel ophævelse af lukketidsreglerne undtagen på helligdage og andre særlige dage. Desuden bliver bogmarkedet liberaliseret fuldt ud i Selvom den danske regulering er blandt de mindst konkurrencebegrænsende sammenlignet med EU9-landene, begrænser sektorspecifik regulering dog fortsat konkurrencen væsentligt på nogle konkrete områder, fx inden for apoteker og taxa. Afskaffelse af konkurrencebegrænsende regulering kan have betydelig virkning på et marked og derigennem gavne forbrugerne og reducere omkostningerne for virksomheder på andre markeder. Eksempelvis har liberaliseringerne af telemarkedet op gennem 1990'erne medvirket til at skabe et konkurrencepræget marked med få adgangsbarrierer. Sammenlignet med EU9-landene har markedet været mindre reguleret siden midten af 1990 erne. Det kan have medvirket til, at mobiltelefoni i Danmark i 2008 var væsentligt billigere end i sammenlignelige EUlande. Regeringen har i arbejdsprogrammet Danmark 2020 tilkendegivet, at den vil tage yderligere initiativer til at bringe konkurrencen op på niveau med de bedste lande. 14

16 Med de nye fusionskontrolregler er den danske konkurrencelov på de fleste områder på højde med EU s konkurrencelovgivning og de lande, vi normalt sammenligner os med. Et område, hvor der kan være behov for at undersøge, om konkurrenceloven kan være endnu mere effektiv, er sanktionerne for overtrædelse af konkurrenceloven. Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte ultimo 2009 et udvalg om konkurrencelovgivningen. Udvalget skal for det første se på, om der er behov for at styrke Konkurrencestyrelsens generelle informations- og vejledningsindsats med henblik på at forebygge konkurrencelovsovertrædelser og sikre efterlevelse af loven. For det andet skal udvalget se på, om processerne for sager efter konkurrencelovgivningen kan tilrettelægges mere effektivt og samtidig på en måde, som er mindst muligt belastende for virksomhederne. Og for det tredje skal udvalget se på, om indførelse af fængselsstraf vil kunne bidrage til en styrket håndhævelse af konkurrencelovgivningen i kartelsager. Håndhævelsen af konkurrenceloven har betydet, at konkurrencevilkårene er forbedret på en række markeder. I 2009 blev der udstedt to bøder på kr. til henholdsvis brancheforeningen Danske Busvognmænd og Dansk Juletræsdyrkerforening, for henholdsvis at have opfordret foreningens medlemmer til at øge priserne med ens takst, og for at vejlede foreningens medlemmer om fremtidige priser. Derudover blev der udmålt personlige bøder på kr. til direktøren for Dansk Juletræsdyrkerforening og kr. til både direktøren og vicedirektøren for Danske Busvognmænd. Konkurrencerådet traf i 2009 og frem til maj 2010 afgørelser i en række sager, som gav en direkte forbedring af konkurrencevilkårene på markederne for udlejning af plads på høje masteplaceringer, post, tv, international lastbilstransport, råtræ, benzin, salg af tøj, industriel tekstilvask samt grovvarer. Afgørelserne har blandt andet givet bedre adgangsmuligheder for nye virksomheder og gjort det mindre sandsynligt, at der sker priskoordinering. En af sagerne, der er afgjort i 2009, er anket til Konkurrenceankenævnet, og en anden sag er efter stadfæstelse i Konkurrenceankenævnet indbragt for domstolene. Konkurrencesager har ikke alene en direkte effekt på konkurrencen og for forbrugerne på de berørte markeder, men også en indirekte effekt. Afgørelserne sender et signal om, at overtrædelser af konkurrenceloven forfølges, og kan derved virke forebyggende. 15

17 Statsstøtte ydet til virksomheder i såvel Danmark som resten af EU er steget markant i forbindelse med den finansielle og økonomiske krise. Ses der bort fra kriseforanstaltningerne, var støtten i forhold til BNP dog nogenlunde uændret fra 2007 til Hovedparten af statsstøtten i Danmark tildeles horisontale formål, der i mindre grad forvrider konkurrencen, mens den samlede statsstøtte i Danmark er højere end i de fleste EU9-lande målt i forhold til landenes bruttonationalprodukt (BNP). Afsnit 2.2 om effektive markeder omhandler udviklingen i konkurrencen i Danmark målt ved konkurrenceindekset, priser og virksomheders indtjening. Desuden redegøres for betydningen af regulering og konkurrencekulturen for konkurrencen i Danmark. I afsnit 2.3 beskrives væsentlige ændringer af konkurrenceloven og betydningen heraf, og der sættes fokus på effekten af det seneste års konkurrencesager. Afsnit 2.4 gør status for statsstøtte i Danmark. Boks 2.1: Hovedkonklusioner Indikatorer tyder på, at konkurrencen i Danmark er i gradvis bedring. Der er dog et stykke vej, før konkurrencen er på niveau med de bedste lande. Konkurrenceindekset indikerer, at konkurrencen i Danmark er forbedret lidt fra 2000 til Forbedringerne har primært fundet sted for den del af økonomien, hvor konkurrencen som udgangspunkt var dårligst. Priserne i Danmark er fortsat høje set i forhold til 6 sammenlignelige EU-lande. De danske velstandskorrigerede nettopriser var ca. 9 pct. højere end EU7-gennemsnittet i De velstandskorrigerede tjenestepriser var 11 pct. højere og varepriserne var 5 pct. højere end EU7-gennemsnittet. Rammevilkårene for en effektiv konkurrence er forbedret væsentligt i 2009 og Konkurrenceloven er styrket, så konkurrencemyndighederne får bedre mulighed for at gribe ind over for fusioner, som vil kunne skade konkurrencen. Endvidere er markeds- og kundedelingsaftaler ikke længere underlagt en bagatelgrænse for virksomhedernes omsætning eller markedsandel. Regeringen har i 2009 og 2010 afskaffet konkurrencebegrænsende regulering på flere områder. Lukkeloven liberaliseres i 2010, og lukketidsreglerne ophæves reelt i 2012 undtagen på helligdage og andre særlige dage. Bogmarkedet liberaliseres fuldt ud i Liberaliseringerne af telemarkedet op gennem 1990'erne har givet et konkurrencepræget marked med få adgangsbarrierer. Sammenlignet med de øvrige EU9-lande har markedet været mindre reguleret siden midten af 1990 erne, og det kan have medvirket til, at de danske nettopriser på mobiltelefoni i 2008 var lavere end i sammenlignelige EU-lande. 16

18 Konkurrencerådet traf i 2009 og frem til maj 2010 afgørelser i en række sager, som gav en direkte forbedring af konkurrencevilkårene på markederne for udlejning af plads på høje masteplaceringer, post, tv, international lastbilstransport, råtræ, benzin, salg af tøj, industriel tekstilvask samt grovvarer. En af sagerne, der er afgjort i 2009, er anket til Konkurrenceankenævnet, og en anden sag er efter stadfæstelse i Konkurrenceankenævnet indbragt for domstolene. Statsstøtten er steget i Danmark og resten af EU som følge af den økonomiske krise. Ses der bort fra kriseforanstaltninger, er støtteniveauet nogenlunde uændret. Hovedparten af statsstøtten tildeles til horisontale formål, der i mindre grad forvrider konkurrencen. Men statsstøtteniveauet i Danmark er højere end i de fleste EU9-lande målt i forhold til landenes bruttonationalprodukt (BNP). 2.2 EFFEKTIVE MARKEDER Effektiv konkurrence fremmer dynamik og effektivitet og bidrager til at øge virksomhedernes produktivitet og velstanden i samfundet. En effektiv konkurrence driver virksomhederne til hele tiden at holde omkostningerne nede og udnytte de eksisterende ressourcer i virksomhederne bedst muligt. En effektiv konkurrence tilskynder også virksomhederne til innovation og fører til lavere priser og højere kvalitet samt øger det samlede udbud af varer og tjenester. En effektiv konkurrence i Danmark styrker også virksomhedernes evne til at konkurrere internationalt. Det viser sig bl.a. ved, at produktiviteten er højest i de danske virksomheder, som møder international konkurrence. 2 Regeringen har i arbejdsprogrammet Danmark 2020 tilkendegivet, at den vil tage yderligere initiativer til at bringe konkurrencen op på niveau med de bedste lande, jf. boks Totalfaktorproduktiviteten er højere i virksomheder med en højere import- eller eksportandel. Økonomi- og Erhvervsministeriet (2009), Den danske produktivitetsudvikling, Økonomisk tema nr. 8, nov

19 Boks 2.2: Konkurrence i regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 Regeringen har i arbejdsprogrammet Danmark 2020 fra februar 2010 sat som mål, at Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden. For at nå dette mål vil regeringen bl.a. sætte ind på konkurrenceområdet: Styrket konkurrence Regeringen har i begyndelsen af 2010 fremsat en konkurrencepakke, der blandt andet skaber en mere effektiv fusionskontrol og skærper sanktionerne for overtrædelse af udbudsreglerne. Regeringen vil tage yderligere initiativer til at bringe konkurrencen op på niveau med de bedste lande. Det skal blandt andet ske ved yderligere at styrke konkurrencemyndighederne. Desuden skal der ske en systematisk identifikation og screening af regler, der kan medføre utilstrækkelig konkurrence både i den private og i den offentlige sektor. Regeringen vil gøre en særskilt indsats over for de brancher, hvor der er identificeret særlige konkurrenceproblemer, herunder mistanke om karteldannelse, ulovlige prisaftaler m.v. Øget offentlig konkurrenceudsættelse Regeringen vil fremme anvendelsen af udbud for at sikre, at opgaver løses af de offentlige eller private leverandører, der er bedst og billigst. For regeringen er det ikke afgørende, om det er en offentlig eller privat leverandør, der leverer en bestemt offentlig serviceydelse til borgerne. Regeringen ønsker at forlænge den nuværende aftale med kommunerne om øget konkurrenceudsættelse, når den udløber i Det er regeringens mål, at kommunerne år for år udvider den andel af de kommunale opgaver, der udsættes for konkurrence, så den kommer op på mindst 31,5 pct. i 2015 for kommunerne under ét. Det svarer til et løft på yderligere 1 procentpoint pr. år. Kilde: Regeringen (2010), Danmark Konkurrencen i Danmark Konkurrencen blev forbedret lidt fra 2000 til 2007 målt ved konkurrenceindekset. Forbedringerne fandt primært sted for den del af økonomien, hvor konkurrencen som udgangspunkt var dårligst, jf. figur 2.1. Fra 2006 til 2007 blev konkurrencen også forbedret lidt både bredt i økonomien og i brancherne med de største konkurrenceproblemer. 18

20 Figur 2.1: Konkurrenceindekset Indeks Lavt konkurrencepres 1,4 1,2 1,0 Højt konkurrencepres 0,8 0,6 0, Brancher med de største konkurrenceproblemer Konkurrenceindeks Anm.: Kilde: Konkurrenceindekset er et vægtet gennemsnit af 8 indikatorer, henholdsvis koncentration, importkorrigeret koncentration, tilgangsrate, mobilitet, produktivitet, afkastningsgrad, lønpræmier og offentlig regulering. Importkorrigeret koncentration er i årets redegørelse korrigeret med importkvoter fra året før. Tidligere blev der korrigeret med importkvoter to år tilbage i tiden. Ændringen sikrer bedre overensstemmelse mellem de to indikatorer i de enkelte år. Ændringen medfører en lavere værdi for konkurrenceindekset i 2001, men har ellers ingen betydning. Konkurrenceindekset angiver den øvre halvdel af brancherne, dvs. de 50 pct. af brancherne, som i det enkelte år har det højeste indeks. Et fald i konkurrenceindekset angiver, at konkurrencen er blevet bedre. Brancher med de største konkurrenceproblemer angiver de øverste 10 pct. af brancherne i de enkelte år. Bagatelgrænsen for, hvornår en branche indgår i indekset, er enten, at branchens omsætning overstiger 500 mio. kr. eller, at der er over 600 ansatte i branchen. Danmarks Statistik, Experian, Finanstilsynet og egne beregninger. Konkurrenceindekset er opgjort således, at en stigning i indekset indikerer, at konkurrencen er forværret, mens et fald i indekset indikerer, at konkurrencen er forbedret. Konkurrenceindekset beregnes på baggrund af 8 kvantitative konkurrenceindikatorer. Der er tilfælde, hvor udslag på de enkelte indikatorer ikke direkte slår igennem på konkurrenceintensiteten. Det kan fx være udslag forårsaget af specielle forhold i de enkelte brancher og måleproblemer i data. Når alle indikatorerne vurderes i sammenhæng, giver de imidlertid som regel et godt grundlag for at vurdere konkurrencen. Konkurrencen, målt ved konkurrenceindekset, er forbedret mest blandt pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed i perioden fra 2000 til 2007 og i lidt mindre grad i industri, jf. figur 2.2. Den økonomiske krise, der startede i 2008, kan have ændret udviklingen i indikatorerne, men effekterne vil formentlig først fremgå af tallene for 2008, der indgår i næste års redegørelse. I hovedsekto- 19

21 ren transportvirksomhed har konkurrenceindekset været nogenlunde uændret fra 2000 til Figur 2.2: Konkurrenceindekset i udvalgte hovedsektorer Lavt konkurrencepres Indeks 1,4 1,2 1,0 Højt konkurrencepres 0,8 0,6 0, Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed Transportvirksomhed Industri Anm.: Se anmærkninger til figur 2.1. Kilde: Danmarks Statistik, Experian, Finanstilsynet og egne beregninger. I årets redegørelse er udpegningen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer udgået. I regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 fastlagde regeringen et mål om, at antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer skulle halveres fra 64 i 2001 til 32 i I 2009 blev 34 brancher udpeget, og dermed var målsætningen meget tæt på at være opfyldt. En større ændring i Danmarks Statistiks branchenomenklatur gør imidlertid, at en opgørelse over antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i årets redegørelse ikke vil være sammenlignelig med tidligere udpegninger, jf. boks 2.3. På den baggrund er opgørelsen udgået af redegørelsen. 20

22 Boks 2.3: Brancheudpegningen er udgået I regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 fastlagde regeringen et mål om, at antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer skulle halveres i 2010 i forhold til Det svarer til, at antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer nedbringes til 32 i I Konkurrenceredegørelse 2009 blev der udpeget 34 brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Siden 2002 er antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer faldet hvert år. Konkurrencestyrelsens udpegning af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer har været baseret på et detaljeret brancheniveau i Dansk Branchekode 2003 (DB03). Med denne branchenomenklatur har den danske økonomi været opdelt i 501 forskellige brancher. Danmarks Statistik gik fra 2008 over til en ny branchenomenklatur kaldet DB07, hvor økonomien i stedet for 501 brancher opdeles i 611 brancher. Overgangen betyder, at det ikke er muligt at lave en brancheudpegning i Konkurrenceredegørelse 2010, som er sammenlignelig med brancheudpegningerne i tidligere redegørelser. Priserne i Danmark og udlandet Hvis konkurrencen i Danmark er svagere end i udlandet, kan det bl.a. medføre, at danske forbrugere betaler højere priser for varer og tjenester. Priserne i Danmark er høje set i forhold til 6 sammenlignelige EU-lande. 3 De danske priser var ca. 9 pct. højere end EU7-gennemsnittet i 2008, når der tages højde for moms, afgifter og velstandsniveau, jf. figur 2.3. Danmark havde dermed de højeste priser i EU7. 3 De 6 lande er Belgien, Finland, Frankrig, Nederlandene, Italien og Tyskland. 21

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Juni 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Juni 2009 Oplag 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2008

KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2008 Juni 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2008 Juni 2008 Oplag 1.000 eks. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Schultz Distribution schultz@shultz.dk

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 Juni 2011 Oplag 800 stk. On-line ISBN 978-87-7029-455-3 ISBN 978-87-7029-456-0 Online ISSN 1399-2120 ISSN 1398-0076 Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls Schultz

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2007

KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2007 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2007 Juni 2007 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2007 Juni 2007 KONKURRENCEREDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Schultz Distribution

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Sammenligning af priser mellem lande

Sammenligning af priser mellem lande Dato: 21. maj 2013 Sag: MØK Sagsbehandler: /E SIB Sammenligning af priser mellem lande Produktivitetskommissionen har bedt Konkurrence- og orbrugerstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt kvaliteten af en

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 14. 1 På et velfungerende marked konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere let og trygt. På et velfungerende marked tilskyndes virksomhederne til hele tiden at forbedre

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Konkurrencekultur. Konkurrenceanalyse 01/2010

Konkurrencekultur. Konkurrenceanalyse 01/2010 Konkurrencekultur Konkurrenceanalyse 01/2010 Januar 2010 Konkurrencekultur Januar 2010 Oplag 500 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 On-line ISBN 978-87-7025-412-6

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Virksomheders konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Virksomheders konkurrencekultur - dokumentationsrapport Virksomheders konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1/62 Kapitel 1... 3 Indledning og sammenfatning af hovedresultater... 3 Sammenfatning af hovedresultater... 4 Kapitel 2... 8 Virksomhedsundersøgelserne

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Liberalisering og konkurrenceudsættelse af togdrift

Liberalisering og konkurrenceudsættelse af togdrift Dato: 6. juli 2017 Liberalisering og konkurrenceudsættelse af togdrift Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af togområdet

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere