Nils Borring borgmester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nils Borring borgmester"

Transkript

1 Forord Hvert års budget hænger tæt sammen med det fra forrige år, og samtidig har det tråde frem til næste års budget. Sådan er det også med budgettet for Budgettet er imidlertid ikke kun et dokument med en masse tal i. Det er også et udtryk en lang række politiske prioriteringer. Et budget i balance. Den sætning vil mange politikere gerne kunne sige, for så er der ikke umiddelbart serviceforringelser eller personalereduktioner på vej. Som borgmester er jeg glad for, at jeg i år - på byrådets vegne - kan sige, at vi nu har et budget i balance. Det er der flere grunde til, men den væsentligste årsag til budgetbalancen er den økonomiske strategi, som var udgangspunktet for budgetlægningen for , hvor vi gennemførte store besparelser på næsten alle områder, personalereduktioner og en mindre stigning i skatteprocenten. Det var en hård, men nødvendig budgetlægning. Sammenlignet med budgetlægningen for har dette års budgetlægning da også været lettere end tidligere. Jeg glæder mig over, at alle partier i byrådet står bag budget På sundheds- og dagtilbudsområdet er der i det nye budget aftalt driftsudvidelser på i alt otte millioner kroner, svarende til lidt mere end de ekstra resurser som Favrskov Kommune fik tilført i medfør af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Herudover er der blevet plads til yderligere udvidelser på ni millioner kroner på de øvrige driftsområder. Som eksempler kan nævnes inklusion i folkeskolen og specialsygeplejersker på ældreområdet. Pengene til udvidelserne er hentet via reduktioner indenfor driftsbudgettet og kanaliseres nu tilbage i driften, hvor de gør mest gavn. Efter nogle år med store reduktioner er det meget glædeligt, at vi nu har fået mulighed for at tilføre ekstra resurser til udvalgte områder og dermed sikre, at nye tiltag kan blive realiseret. Budgettet for indebærer, at der i 2013 er et kasseforbrug på 15,8 mio. kr., som primært skyldes engangsbetalinger på ca. 30 mio. kr.. Hovedparten af disse udgifter kan henføres til etableringen af den fælleskommunale myndighed Udbetaling Danmark. Til gengæld styrkes kassebeholdningen i med i alt cirka 26 millioner kroner, som i al væsentlighed tilvejebringes via overskud på den ordinære drift. Kasseforbruget i 2013 finansieres blandt andet af overskuddet fra regnskabet for Budget byder desuden på et anlægsbudget i 2013 på 57,4 millioner kroner. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at et anlægsbudget i den størrelsesorden er i underkanten af, hvad der skal til for at opretholde standarden på bygninger og veje og samtidig sikre en fortsat udvikling i kommunen. Derfor må anlægsbudgettet i 2013 siges at være et udtryk for, hvad det har været muligt at enes om i denne budgetrunde. I byrådet glæder vi os over, at budgetprocessen resulterede i 67 høringssvar. Det vidner om interesse for kommunens servicetilbud. Det er derfor særligt glædeligt, at vi har kunnet imødekomme nogle af de ideer og forslag, som vi har fået fra kommunens borgere.

2 Jeg vil derfor slutte med at takke borgere, politikere og ansatte i Favrskov Kommune for deres bidrag til en god og konstruktiv proces omkring budgettet og ikke mindst et rigtigt godt og positivt resultatet for os alle. Nils Borring borgmester

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 2-21 Budgetaftale o Aftale om budget o Budgetforslag o Oversigt over vedtagne reduktioner, udvidelser og anlæg 1-6 Specifikke bemærkninger Bemærkninger til investeringsoversigten Takstoversigt Hovedoversigt Budgetsammendrag Bevillingsoversigt: o Drift (opdelt i politikområder) o Hovedkonto 7 og o Investeringsoversigt

4 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2

5 Generelle bemærkninger 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for blev vedtaget 11. oktober Budgettet er identisk med den budgetaftale, der 25. september 2012 blev indgået med deltagelse af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Dansk Folkeparti. 2. Økonomisk overblik På næste side er vist den forventede resultatopgørelse for hvert af årene som følge af budgettet. I budgettet er den kommunale beskatning i 2013 fastsat til: Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7 Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,02 Grundskyldspromille: 24,32 Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lign.: 7,2 Dækningsafgift på forretningsejendomme: 0 Dækningsafgift offentlige ejendomme o 12,16 promille af grundværdierne o 8,75 promille af forskelsværdierne Budgettet er baseret på statsgaranti. 3

6 Generelle bemærkninger Tabel 2.1 Resultat Skattefinansieret område Mio. kr. B2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Ordinære poster Finansiering , , , ,2 Drift 2.456, , , ,0 Renter 7,9 8,4 9,0 9,6 Pris og lønstigning 44,9 89,4 134,6 Ordinære poster i alt -73,5-89,6-99,1-105,0 Særlige poster Anlæg 57,4 88,3 97,7 65,0 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 9,8 Ekstraordinært bloktilskud (udbetaling DK) -25,2 Efterregulering af skat og udligning 10,8 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Særlige poster i alt 52,0 109,1 107,7 75,0 Finansposter Lånoptagelse -26,9-37,1-32,9-12,8 Afdrag på lån 16,7 18,1 19,7 21,3 Kort og Langfristede poster 47,5 0,1 0,0 0,0 Finansposter i alt 37,3-18,9-13,2 8,5 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 15,8 0,6-4,6-21,5 Jordforsyning Anlæg 23,3 72,0 21,2 22,7 Drift 0,2 0,2 0,2 0,2 Nettolån - jordforsyning -34,3-28,0-16,5-17,2 Jordforsyning i alt -10,8 44,2 4,9 5,7 Resultat skattefinansieret område 5,0 44,8 0,3-15,8 Ældreboliger Anlæg Driftsoverskud -8,8-9,1-9,1-9,1 Lånoptagelse Afdrag og renter på lån 9,4 9,1 8,3 8,4 Ældreboliger i alt 0,6 0,0-0,8-0,7 Samlet effekt på kassebeholdningen 5,6 44,8-0,5-16,5 4

7 5 Generelle bemærkninger

8 Generelle bemærkninger 2.1 Driftsbudgettet Økonomiaftalen for 2013 indebærer, at kommunerne under ét skal videreføre det udgiftsniveau, som blev fastlagt i budgettet for Budgettet for 2013 udgør en servicevækst på 0,03 %. Det forventes at Favrskov Kommune har en befolkningstilvækst fra 2012 til 2013 på 0,56 %. 3. Generelle forudsætninger Budgettet er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger om eksempelvis stigninger i priser, lønninger og indkomster, befolkningsudviklingen samt aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi og service for Befolkningsudviklingen Budgettet bygger på den befolkningsprognose, som Favrskov Kommune har fået udarbejdet i foråret Denne befolkningsprognose bygger på en forudsætning om, at der sker en stadig boligudbygning i kommunen, som betyder en stigning i befolkningstallet fra indbyggere den 1. januar 2012 til indbyggere den 1. januar 2013 og indbyggere den 1. januar Konkret er budgetlægningen foretaget på grundlag af den befolkningsudvikling, der fremgår af tabel nedenfor. Befolkningsprognosen er anvendt til at fremskrive skattegrundlaget samt udgiftsudviklingen på en række væsentlige serviceområder. Tabel Udviklingen i befolkningstallet i udvalgte befolkningsgrupper. Pr. 1. januar 2012 (Faktiske tal) 2013 (Prognose) 2016 (Prognose) Vækstpct år , år , år , år ,9 80+ år ,5 Indbyggertal i alt ,1 På dette grundlag er der i budgettet indarbejdet merudgifter som følge den demografiske udvikling på udvalgte områder i de kommende år. Nedenstående tabel viser de indarbejdede merudgifter som følge af befolkningsudviklingen i B i forhold til budgetår

9 Generelle bemærkninger Tabel Indarbejdede merudgifter i budgettet i forhold til 2012 som følge af befolkningsudviklingen. Merudgift i kr Folkeskoler og fritidstilbud Dagtilbud Sårbare børn og unge Ældre Handicap- og psykiatriindsats Sundhed I alt (akkumuleret) i forhold til B Øvrige budgetreserver Lov- og cirkulæreprogrammet Det samlede lov- og cirkulæreprogram udgør i ,7 mio. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel af årets lov- og cirkulæreprogram udgør -3,245 mio. kr. (efter anvendelse af en bloktilskudsnøgle på 0,8 %). Dette beløb reducerer finansieringssiden af budgettet via bloktilskuddet. I budgettet er der indarbejdet i alt -1,499 mio. kr. direkte i udgiftsbudgetterne på baggrund af en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser for Favrskov Kommune. På budgetreserven er der indarbejdet i alt kr. til senere vurdering og eventuel udmøntning. Samlet set er der indarbejdet -1,348 mio. kr. i budgettet, mens 1,897 mio. kr. af bloktilskudsreduktionen (via lov- og cirkulæreprogrammet) ikke har kunnet indarbejdes i budgettet. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. lovændringen vedr. refusionsgrænser på området for sårbare børn og unge, hvor der i Favrskov Kommune ikke forventes en indtægtsstigning fuldt ud svarende til bloktilskudsreduktionen. Ligeledes er en mindre del ( kr.) af bloktilskudsreduktionen som følge af digital post ikke indarbejdet, idet budgetterne i forbindelse med budgetlægningen for Budget og Budget allerede er reduceret som følge af implementering af digital post. Vedrørende de beløb, der er afsat på budgetreserven, skal Byrådet senere tage stilling til udmøntningen heraf. På enkelte lovområder kan de økonomiske konsekvenser være anderledes i overslagsårene. Dette er der taget hensyn til i budgettet. Udgifter til indkomstoverførsler På nogle af udgiftsområderne til indkomstoverførsler er der budgetteret med stigende udgifter i budgetoverslagsårene. Det drejer sig konkret om udgifterne til førtidspensioner og løntilskud i forbindelse med fleksjob/ledighedsydelse. Stigningerne i de budgetterede udgifter er baseret på forventninger til det antal ydelsesmodtagere, der vil være i de kommende år. Forventningsdannelsen er baseret på historiske data samt konkret viden om, hvor stor en andel af førtidspensionisterne, der vil overgå til folkepension. Herudover er en 7

10 Generelle bemærkninger væsentlig årsag til de stigende udgifter på førtidspension tidligere refusionsomlægninger på området. Refusionsomlægningerne betyder, at den kommunale nettoudgift for nye førtidspensionister overstiger nettoudgiften for de førtidspensionister, der overgår til folkepension. Kommunerne kompenseres for merudgifterne via budgetgarantien. Der er i budgettet ikke taget hensyn til en eventuel reform af førtidspensionsområdet. Der er indarbejdet følgende stigning i budgettet i forhold til Tabel Indarbejdet til indkomstoverførsler i overslagsårene Vækst fra Førtidspension Løntilskud til fleksjob I alt Løn- og prisudviklingen Ved budgetlægningen budgetteres der som hovedregel i faste priser aktuelt i prisniveau. Skatter, generelle tilskud, låntagning, renter mv. budgetteres imidlertid i løbende priser. KL har i juni måned revideret sine pris- og lønskøn. Pris- og lønskønnet for 2011 til 2012 udgør 2,2 %, mens det for 2012 til 2013 er 1,5 %. I økonomioversigten i afsnit 2 er de ordinære drifts- og anlægskonti budgetteret i faste priser. For at muliggøre en sammenligning mellem udviklingen i drifts- og anlægsudgifterne og de finansielle konti er der foretaget en pris- og lønfremskrivning for drifts- og anlægsudgifterne til løbende priser. Fremskrivningen sker via en samlet pris- og lønfremskrivning af alle drifts- og anlægsudgifter, som fremgår i en særskilt linje i økonomioversigten. I den forbindelse fremskrives drifts- og anlægsudgifterne med en fremskrivningsfaktor, der bygger på KLs skøn på de enkelte arter. Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning for alle arter er: ,7 % ,7 % ,7 % 3.4 Finansiering Budgettets indtægter baserer sig på statsgarantien for 2013 og på egen prognose for udskrivningsgrundlaget i budgetoverslagsårene. Udviklingen i selvangivne indkomster for 2011 vil blive fulgt i takt med at flere og flere bliver slutlignet. 8

11 Generelle bemærkninger Indkomstskat Det budgetterede provenu fra indkomstskatterne er beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som i 2013 udgør 6.955,0 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har beregnet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med udgangspunkt i indkomståret 2010, korrigeret for skattelovsændringer og fremskrevet det til 2013 niveau ved tillæg på 10,8 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er højere end seneste skatteprognose. Statsgarantien har taget højde for udfasningen af fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet ved udgangen af Aftale fra juni 2012 om skattereform er ikke indarbejdet i statsgarantien og vil forventeligt ikke komme til at påvirke den udbetalte skat til kommunerne i 2013, svarende til tidligere aftaler indgået efter den udmeldte statsgaranti. For selvbudgetteringskommuner neutraliseres virkningen af Boligjob-planen i Skatteprovenuet i overslagsårene er beregnet ud fra egen skatteprognose, baseret på indkomståret 2011 og fremskrevet ved anvendelse af KLs skønnede fremskrivningsprocenter for de enkelte år som udmeldt til kommunerne juni Som teknisk forudsætning er der regnet med en skatteprocent på 25,7 %. Medfinansiering af det skrå skatteloft I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 % for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Kommunen medfinansierer dette nedslag. Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,86 % i 2012 og forventes videreført i 2013 under forudsætning om uændret skatteudskrivning. En kommune bliver omfattet af medfinansiering i 2013, hvis kommunens skatteprocent er højere end i 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,86 %. (Begge betingelser skal være opfyldt). I og med skatteprocenten i Favrskov blev sat op i 2008 og 2011 og udskrivningsprocenten udgør 25,7 skal kommunen være med til at finansiere skattenedslaget i forhold til det skrå skatteloft. Medfinansieringen i 2013 skønnes at blive 8,6 mio. kr. I 2013 vurderes topskattegrundlaget at udgøre mio. kr. 9

12 Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme De samlede afgiftspligtige grundværdier, som er beregningsgrundlaget for budget 2013, er skønnet til mio. kr. I B2012 udgjorde beregningsgrundlaget mio. kr. Beregningsgrundlaget er ifølge vurdering pr. 1. oktober 2011 og med efterfølgende justeringer og reguleret til 2013-afgiftsniveau. Efter byggemodning, salg og opførelse af ejendomme værdisættes ejendomme og grunde af Told- og skatteforvaltningen. Udviklingen i provenuet fra grundskyld påvirkes nemlig dels af de faktiske vurderinger og dels af en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten udgør et loft over den stigning i ejendomsværdierne, som grundejerne skal betale grundskyld af. Overslagsårene er budgetlagt med udgangspunkt i de udmeldte skøn fra KL for reguleringsprocenter, landsgennemsnitlige vækstprocenter og vurdering af udviklingen i Favrskov Kommune i forhold hertil, herunder virkningen af nye byggegrunde, erhvervsgrunde og forventede prisstigninger. Følgende vækstskøn er forudsat med udgangspunkt i seneste konstaterede udvikling. Udvikling mellem budgetår 2012/ / / /16 Reguleringsprocent (loft) 7 6,2 5,8 5,5 Skønnet landsudvikling 6 5,4 5 4,8 Forudsat udvikling i Favrskov Kommune 6,6 5,9 5,5 5,2 Budgettet er beregnet ud fra en grundskyldspromille på 24,32 promille. Folketinget vedtog 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse den maksimale grundskyldspromille til med 5,1 promille til 7,2 promille for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Herefter beregnes promillen for produktionsjord som kommunens grundskyldspromille fratrukket 14,8 promille, dog maksimalt 7,2 promille. Af de samlede grundværdier må Favrskov Kommune således maksimalt opkræve 7,2 promille af de grundværdier, der tilhører produktionsjord. Grundværdierne af produktionsjorden udgør mio. kr. (i B2012 udgjorde produktionsjorden mio. kr.) Frem til 2012 kompenseres den enkelte kommune for den seneste nedsættelse af grundskylden på produktionsjord, men som led i justering af udligningsordningen fra 2013 er den individuelle kompensation afskaffet, idet kompensationen fra 2013 indgår i den generelle udligning. Samtidig indregnes fremover kun den reducerede beskatningsværdi af produktionsjord i det beskatningsgrundlag, som anvendes i udligningsberegningen. Grundskylden for de øvrige ejendomme beregnes som 24,32 promille af grundværdierne for øvrige ejendomme, som er opgjort til mio. kr. I B2012 udgjorde disse grundværdier mio. kr. Det herved beregnede provenu udgør 130,2 mio. kr. Som led i økonomiaftalen er aftalt, at kommunerne kompenseres individuelt for tilbagebe- 10

13 Generelle bemærkninger taling af for megen opkrævet skat som følge af fejl i vurderingerne. Kommunerne vil i 2013 og formentlig også i 2014 modtage individuel refusion for disse merudgifter. Der er dog typer af fradrag, som ikke kompenseres af staten. Hertil er afsat 1 mio. kr. Budgettet indeholder dermed et nettoprovenu fra grundskyld på 129,2 mio. kr. i Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højst opkræve afgiften med halvdelen af grundskyldspromillen dog maksimalt 15 promille, idet kommunerne har overtaget 5 promillepoint fra amterne. Budgettet er beregnet ud fra 12,16 promille svarende til halvdelen af den forventede grundskyldspromille. Endvidere har kommunerne overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højst opkræve afgiften med 8,75 promille, idet kommunerne har overtaget 3,75 promillepoint fra amterne. Budgettet indeholder en forventet indtægt på 1,4 mio. kr. i 2013, hvilket er uændret i forhold til tidligere vurdering. Selskabsskat Kommunerne modtager i 2013 selskabsskat vedr. virksomhedernes indkomster i Favrskov Kommune modtager selskabsskat inklusiv efterreguleringer og mellemregninger med andre kommuner på 11,5 mio. kr. i Beløbet er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette er et væsentligt lavere niveau end tidligere år, idet selskabsskatten i 2012 udgjorde 19,1 mio. kr. En væsentlig del af nedgangen fra 2012 til 2013 skyldes reguleringer af tidligere år, idet Favrskov Kommune i 2012 modtog 3,8 mio. kr., men i 2013 skal afgive 2,0 mio. kr. Ud fra oplysninger om nettoresultat i en række større virksomheder i Favrskov kommune samt KLs forventninger til udviklingen i selskabsskatter på landsplan forventes selskabsskatten at stige i overslagsårene til 18,8 mio. kr. 11

14 Generelle bemærkninger Tilskud og Udligning Idet budgettet er baseret på statsgaranti, er tilskud og udligning i 2013 fastlagt via garantien. Tabel Tilskud og udligning 2013 Indtægt mio. kr. Statsgaranti) Tilskud og udligning Kommunal udligning -395,9 Statstilskud -118,3 Udligning vedr. udlændinge 22,3 Særlige ældretilskud -11,5 Særlige tilskud til dagtilbud -4,9 Udligning selskabsskat -12,8 Kvalitetsfonden -16,8 I alt -537,9 Favrskov Kommune modtager herudover 109,1 mio. kr. i beskæftigelsestilskud for 2013 til finansiering af forsikrede ledige. For overslagsårene er generelle tilskud og udligning beregnet ved hjælp af KL s tilskudsmodel, som er baseret på aftalen mellem KL og regeringen for 2013 og KL s skøn for udviklingen i kommunernes samlede udskrivningsgrundlag og bloktilskud for efterfølgende år. KL har valgt ikke at tilrette tilskudsmodellen i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske august-redegørelse, idet konsekvenserne for 2013 vurderes begrænsede. Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget, at der indføres skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud (lov nr. 585 af 18. juni 2012). I 2012 nedsættes bloktilskuddet det følgende år, hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider det budgetlagte niveau. Det fremgår dog af økonomiaftalen for 2013 at regeringen og KL skal drøfte resultatet. I 2013 er det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer. Det endelig regnskab i 2013 holdes op mod aftaleniveauet. Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og KL indføres der med virkning fra budgettet for 2013 yderligere et betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne. Ved overskridelse af anlægsrammen på 15,5 mia. kr. fordeles nedsættelsen på 1 mia. kr. i forhold til kommunernes indbyggertal. Det betingede balancetilskud udgør for Favrskov Kommunes vedkommende 25,3 mio. kr. vedr. serviceudgifterne og 8,4 mio. kr. vedr. anlægsudgifterne. Det er en forudsætning i budgettet, at balancetilskuddet udbetales til kommunerne. 12

15 Generelle bemærkninger Selvbudgettering eller statsgaranti Staten har siden 1996 givet kommunerne mulighed for at modtage en garanti for væksten i udskrivningsgrundlaget. Den enkelte kommune skal afgøre, om man tager imod garantien, eller om man anvender selvbudgettering. Statsgarantien indebærer, at en eventuel merstigning i skatteprovenuet tilfalder staten, og ikke den pågældende kommune. Omvendt er risikoen ved at vælge selvbudgettering, at en eventuel lavere vækst end garanteret af staten skal finansieres af den kommune, der har valgt selvbudgettering. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering omfatter udskrivningsgrundlaget samt generelle tilskud og udligning. Tabel Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti for budgetåret 2013 ( = indtægter) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) 6.926, ,0 Befolkningstal (skønnet pr. 1. januar 2010)* Skatteprovenu ved skatteprocent på 25,7 % , ,4 7,3 Kommunal udligning -405,3-395,9-9,3 Statstilskud -118,7-118,3-0,4 Udligning vedr. udlændinge 22,4 22,3 0,1 Skøn over efterregulering af udligning vedr i ,1 0-1,1 I alt , ,3-3,4 * Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet med udgangspunkt i seneste opgørelse af udskrivningsgrundlaget i 2011 samt KLs skøn for udvikling i kommunernes udskrivningsgrundlag fra og , som udsendt i juni KL har valgt ikke at opdatere sine skøn på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets augustredegørelse. Tilsvarende er tilskud og udligning beregnet under forudsætning af KLs skøn over udskrivningsgrundlaget i landets øvrige kommuner i 2013, som udarbejdet i juni Som det ses giver det selvbudgetterede skøn på udskrivningsgrundlaget et merprovenu på ca. 3,4 mio. kr. Erfaringen fra tidligere år viser at fordelen ved selvbudgettering i de fleste år er blevet mindre og nogle år betydeligt mindre end først skønnet. Budgettet er baseret på statsgaranti. Balancen mellem selvbudgettering og statsgaranti påvirkes nemlig ikke alene af udviklingen i udskrivningsgrundlag, grundværdier og befolkningstal i Favrskov Kommune, men tillige af udviklingen heri på landsplan, hvortil kommer udviklingen i drifts- og anlægsudgifter samt befolkningstal opdelt på aldersgrupper. Favrskov Kommune har i 2007, 2008 og 2011 valgt at selvbudgettere, mens statsgarantien blev valgt i 2009 og 2010, fordi det på budgetlægningstidspunktet var beregnet, at det 13

16 Generelle bemærkninger ville give den største indtægt. I 2012 valgtes statsgaranti selv om beregningerne viste højere indtægter ved selvbudgettering, idet de oplyste vækstskøn vurderedes meget usikre. Nedenstående tabel viser, hvordan forholdet mellem selvbudgettering og statsgaranti ser ud i de enkelte skatteår set på baggrund af den afgørende maj-afregning 2 år senere. Det fremgår, at den endelige afregning har været mindre gunstig end de første skøn i de fleste af årene. Tabel Fordel ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 B2012 Mio. kr. - minus = (mer)indtægt Endelig Endelig Endelig Endelig Foreløbig Foreløbig Foreløbige tal angives med kursiv Selvbudg. Selvbudg. Statsgaranti Statsgaranti Selvbudg. Statsgaranti Opgjort ved budgetlægningen -57,6-35,5 24,7 16,7-11,2-11,0 Seneste opgørelse / vurdering -34,7 8,2 86,3 2,2 3,4-8,2*) Forskel fra budgettidspunkt til seneste opgørelse 22,9 43,7 61,6-14,5 14,6 2,8 *)Den seneste vurdering for 2012 af fordelen, hvis Favrskov Kommune havde valgt selvbudgettering i 2012, er baseret på KLs juni-skøn for kommunernes udskrivningsgrundlag, som ikke er tilrettet i henhold til Økonomi-og Indenrigsministeriets økonomiske august-redegørelse. 14

17 Generelle bemærkninger Nedenstående tabel viser en specifikation af finansieringssiden i budgettet Tabel Budget skatter, udligning og statstilskud 2013 Indtægt mio. kr. Budget (statsgaranti) Skatter Indkomstskat ,4 Medfinansiering - skrå skatteloft 8,6 Grundskyld -129,2 Dækningsafgift off. ejend. -1,4 Selskabsskat -11,5 Dødsbobeskatning -0,9 Øvrige skatter -0,1 Tilskud og udligning Kommunal udligning -395,9 Statstilskud -118,3 Udligning vedr. udlændinge 22,3 Særlige ældretilskud -11,5 Særligt tilskud til dagtilbud -4,9 Udligning selskabsskat -12,8 Kvalitetsfonden -16,8 Beskæftigelsestilskud *) -109,1 Bidrag til regionerne 5,9 I alt ,2 Indtægtssiden er ændret på væsentlige punkter i forhold til sidste års budgetoverslag for 2013 og ikke blot som følge af de konjunkturbetingede forandringer i udskrivningsgrundlaget. Af de vigtigste ændringer, som ikke er omtalt ovenfor kan nævnes: Udligningsordningen mellem landets kommuner er justeret med virkning fra 2013 som følge af kritik fra en lang række af kommuner, herunder på baggrund af den argumentation, som Favrskov Kommune har fremført overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet. Justeringen medførte yderligere 28,7 mio. kr. i tilskud og udligning til Favrskov Kommune. Uafhængigt heraf er tilskud og udligning som sædvanligt påvirket af årets aftale om kommunernes økonomi. I aftalen forudsætter højere udskrivningsgrundlag og lavere drifts- og anlægsudgifter i kommunerne, hvorved statens balancetilskud til kommunerne i 2013 er sænket fra 75,9 mia. kr. i sidste års tilskudsmodel til 70,2 mia. kr. i indeværende års beregningsmodel. Før udligning svarer dette til et fald i tilskud til Favrskov Kommune på 48,2 mio.kr. Dette fald modvirkes i princippet men ikke præcist - af de ændrede skatteindtægter og udgifter. 15

18 Generelle bemærkninger Udligningen påvirkes desuden af den årlige forandring i aldersfordeling og sociale kriterier, som i princippet men ikke præcist - modvirkes af ændringer på udgiftssiden. Statstilskuddet er herudover ekstraordinært hævet med 3,0 mia. kr. med henblik på delvis kompensation for kommunernes likviditetstab som følge af overgang af udbetaling af sociale ydelser til Udbetaling Danmark. Dette bidrager for Favrskov Kommune med 25,2 mio. kr., som dog ikke fuldt ud kan modvirke likviditetstabet på ca. 45 mio. kr. Endelig er indarbejdet særlige tilskud til styrkelse af kvaliteten på dagtilbuds- og sundhedsområdet på henholdsvis 4,9 mio. kr. og 2,4 mio. kr. 3.5 Lån Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 40 mio. kr. til anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden, låneramme på 20 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet samt låneramme på 10 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfonden (ordinær lånepulje). Endelig er der søgt om tilskud på 20 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 31. august 2012 modtaget tilsagn om låneramme på 14 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden, og 3 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånetilsagn er indarbejdet i budget Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 2 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse udgør således 26,9 mio. kr. Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Budgettet indeholder en samlet lånoptagelse på 26,9 mio. kr. i 2013 inden for det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen. Lånoptagelsen er specificeret i nedenstående tabel. Der er ligeledes indarbejdet tilhørende forhøjelse af renter og afdrag på lån i overslagsårene. 16

19 Generelle bemærkninger Tabel Lånoptagelse Indtægt mio. kr. Budget 2013 BFO14 BFO15 BFO16 Pulje lav likviditet -3,0 Kvalitetsfonden -14,0 ESCO-projekter -2,0-24,3-20,1 Uspecificeret lånoptagelse -7,5-7,5-7,5 Energibanken -6,6-4,0-4,0-4,0 Lån til betaling af ejendomsskat -1,3-1,3-1,3-1,3 I alt -26,9-37,1-32,9-12,8 Der er i 2013 samtidigt budgetteret med et afdrag på gælden inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på 16,7 mio. kr. 3.6 Kassebeholdningen Favrskov Kommunes faktiske kassebeholdning udgjorde 36,8 mio. kr. ultimo Ultimo oktober måned 2012 udgjorde kassebeholdningen 135,3 mio. kr. hvor den ultimo oktober måned 2011 udgjorde 50,6 mio. kr. Hvis kassebeholdningen opgøres som et 12 måneders gennemsnit udgjorde den ultimo ,7 mio. kr. oktober 2012 udgjorde kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit 175,5 mio. kr. Udviklingen i kommunens likvide aktiver som et gennemsnit af de seneste 10 måneder er vist i nedenstående figur. I forbindelse med vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal følgende forhold tages i betragtning: 1. En stor del af kassebeholdningen skal finansiere uforbrugte rådigheds- og driftsbeløb fra tidligere år. 17

20 Generelle bemærkninger Fra 2011 til 2012 overføres uforbrugte rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. og fra 2010/2011 til 2012 overføres over/underskud vedr. drift på 55,5 mio. kr. 2. Favrskov Kommune har indgået rammeaftale om erhvervelse af ejendomme pr. 1. januar Der er således forud disponeret 26,7 mio. kr. arealerhvervelse. Herudover indgår i kassebeholdningen følgende mellemværender/hensatte beløb, der er reserveret til de pågældende formål: Mio. kr. Forsikringspulje (bl.a. arbejdsskadeforsikring) 15,0 Mellemværende med kirken, kommunen tilgode -2,4 Nettomellemværende med ældreboliger, herunder henlæggelser 13,9 I alt 26,5 Budgettet for medfører på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen en styrkelse af kassebeholdningen på 9,7 mio. kr. i de fire budgetår. Den samlede kassefinansiering inklusiv jordforsyning og ældreboliger medfører et samlet kasseforbrug på i alt 33,4 mio. kr. i de fire budgetår. På baggrund af budget og øvrige kendte likviditetsforskydninger er udarbejdet en likviditetsprognose, der viser forventningen til udviklingen i kassebeholdningen ifølge kassekreditreglen. Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af udvalgte kendte betalinger med stor likviditetsmæssig betydning kombineret med samme betalingsmønster for øvrige poster, som i regnskabsårene Prognosen justeres løbende på baggrund af ændringer i betalingsmønstre. Den faktiske udvikling frem til 30. september 2012 er vist med blå kurve. Den røde kurve viser den seneste forventning til udviklingen i likvide aktiver. 18

21 Generelle bemærkninger Forskellige forhold har særlig væsentlig betydning for likviditetsudviklingen. I perioden frem til midten af 2011 faldt likviditeten som følge af ubalance i den kommunale økonomi i forlængelse af finansieringsreformen i I 2011 oplevede Favrskov Kommune ligesom mange andre kommuner - et væsentligt lavere forbrug på drift og anlæg end budgetlagt. Da likviditeten ifølge kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige beholdning over seneste 365 dage, virker regnskabsresultatet for 2011 styrkende for likviditeten langt ind i Udviklingen i 2012 og fremefter påvirkes af de bevilgede likviditetsudviklinger i de enkelte år, men herudover af forskudt låneoptagelse, gennemførelse af anlægsprojekter, forventninger til overførsler mellem årene, årsafregninger vedr. skatter, generelle tilskud, refusioner, mv. 3.7 Den kirkelige ligning Favrskov Provsti har den 14. september 2012 fremsendt ligningsbeløbene for de kirkelige kasser i Favrskov Kommune for Der ligeledes fremsendt et budget for de samlede kirkelige udgifter og indtægter i Favrskov Kommune. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev det aftalt, at Favrskov Kommunes tilgodehavende afvikles med kr. årligt fra og med 2012 og er indarbejdet i budgettet. Budgettet er baseret på at kirkeskatteprocenten nedsættes fra 1,03 % til 1,02 %, og der er på den baggrund udarbejdet nedenstående budget: 19

22 Generelle bemærkninger kr. Udgifter Landskirkeskat Provstiudvalgskassen inkl. bindende stiftsbidrag Kirke- og præstegårdskasser (drift) Kirke- og præstegårdskasser (anlæg) Reservemidler Kirkelig ligning i alt Indtægter Kirkeskat på 1,02 % af 6.131,1 mio. kr.* Udligningstilskud Efterregulering vedrørende skatteår 2009* 0 Indtægter i alt Afvikling tilgodehavende Favrskov Kommune 400 resultat 23 Tilgodehavende hos Favrskov Kommune ultimo Tilgodehavende hos Favrskov Kommune ultimo Tilgodehavende hos Favrskov Kommune ultimo *statsgaranti Det samlede resultat på kr. er indarbejdet i budgettet under kortfristede poster, som en indtægt. 3.8 Jordforsyningen Budgetlægningen indenfor jordforsyningsområdet tager udgangspunkt i igangværende og konkrete påtænkte jordforsyningsprojekter for at budgetforudsætningerne kan være så realistiske som muligt. Overordnet set er de forventede væsentligste aktiviteter i årene nye jordforsyningsprojekter i Ginneruplund (Hadsten), Vadsted (Hammel), Englyst (Søften) og Kirkevej (Lading), som vil give mulighed for at tilvejebringe byggegrunde i områderne over de kommende 5-20 år. Herudover indeholder budgettet for jordforsyningsområdet allerede igangsatte projekter, der er jævnt fordelt over hele kommunen, så der er et passende udbud af boliggrunde i hele kommunen. Der er budgetlagt med betydelig arealerhvervelse og salg af byggegrunde særligt i perioden Hvis budgetforudsætningerne realiseres, vil dette medføre en kassehenlæggelse på -11,1 mio. kr. i 2013 samt kassetræk på henholdsvis 44,0 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. i

23 Generelle bemærkninger Nedenfor er budgettet for jordforsyningsområdet (ekskl. drift) opstillet skematisk: Budget Køb Byggemodning og øvrige udgifter Bruttoudgifter Salg Låneoptagelse (85 %) Rente og afdrag I alt netto Note: 2014 er inklusiv rådighedsbeløb som følge af aftale om køb af seks ejendomme indenfor byomdannelsesområdet i Hammel. 3.9 Ældreboliger Budgetterne og dermed huslejefastsættelsen består af følgende elementer: Afdrag, renter og ydelsesbidrag på lån til boligerne, vand, renovation, forsikringer, administrationsbidrag, renholdelse, vedligeholdelse, andel i fællesaktiviteter, henlæggelser til periodisk vedligehold, samt afvikling af over-/underskud. Huslejerne på de enkelte boliger fastsættes med baggrund i balanceprincippet. Det vil sige, at budgetterede udgifter = budgetterede indtægter over en årrække. Et eventuelt overeller underskud skal således tilbagebetales/afdrages i de kommende års budgetter. I budgettet forventes et underskud på 0,6 mio. kr. i Bevillingsregler I henhold til Lov om kommunernes styrelse, 40, stk. 2, er bevillingsmyndigheden hos byrådet. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. 4.1 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet for driftsbevillinger ligger generelt på politikområdeniveau. For flere politikområder gælder dog, at når der indgås en decentraliseringsaftale mellem Byrådet og en institution, skole eller lignende, så aftales de økonomiske rammer for institutionen samtidigt (en slags bevilling til lederen af institutionen). Selv om budgettet til disse institutioner hører til et politikområde, kan disse som udgangspunkt ikke ændres uden Byrådets behandling og godkendelse. 21

24 Budgetaftale Aftale om budget Budgetforslag Oversigt over vedtagne reduktioner, udvidelser og anlæg 22

25

26

27 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Af den samlede ramme på mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene afsættes der kr. i 2013 til anvendelse af pædagogisk it i dagtilbuddene. Inspiration til udmøntning af midlerne findes i de forslag, der fremgår af anlægsblok A-318. Samtidig fastholdes det aftalte beløb i budgetforslaget på kr. i 2013 til anskaffelse af bl.a. specialcykler, som kan styrke mulighederne for at komme på udflugter og ture med børnene. Der er enighed om, at den konkrete udmøntning af de resterende ekstra resurser til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene varetages af de enkelte institutioner med udgangspunkt i de eksempler, der fremgår af budgetforslaget. U-402 Aktivitetsindsats på plejecenter Tinghøj Der afsættes kr. i 2013 og kr. i overslagsårene til en styrkelse af aktivitetsindsatsen på plejecenter Tinghøj med henblik på at tilgodese demente borgeres behov for individuel aktivering og fælles oplevelser. Anlæg Aftalen om budget indeholder følgende ændringer i anlægsbudgettet i forhold til Budgetforslag A-202A Installationer og udvendig bygningsvedligehold uden for kvalitetsfondens område A-208 Projekter i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen A-213 Genopretning af asfaltbelægninger A-301 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. - Folkeskoler og fritidstilbud -500 A-303 Præstemarkskolen. Tofthuset, renovering og modernisering A-307 Indeklimaforbedringer på skoler, fritidstilbud og dagtilbud -500 A-309 Pulje til asfaltbelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber -250 A-409 Favrskov Madservice større renoveringer og udskiftninger 115 I alt For de syv første anlægsprojekter i ovenstående tabel, er der tale om reduktioner og/eller udskydelse af anlægsbeløb i overslagsårene. For A-409 er der tale om en udvidelse i 2013 i forhold til budgetforslaget. 3

28 A-409 Favrskov Madservice - større renoveringer og udskiftninger Med henblik på at sikre en forsat effektiv og arbejdsmiljøvenlig produktion i Favrskov Kommunes produktionskøkken udskiftes/renoveres to nedslidte opvaskemaskiner. Udgifterne finansieres via energibanken, da der er tale om udskiftning til mindre energiforbrugende udstyr. Endvidere afsættes kr. i 2013 til udskiftning af andet nedslidt og utidssvarende produktionsudstyr. Finansiering Budgetforslaget bygger på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter samt tilskud og udligning. Der er enighed om at fastholde statsgarantien. Tekniske ændringer Budgetaftalen omfatter herudover en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn fra den 24. september I forbindelse med de afsluttende politiske forhandlinger er der herudover foretaget en nærmere revurdering af drifts- og anlægsprojekterne. Det betyder, at der i 2013 teknisk overflyttes udgifter på 14,4 mio. kr. fra anlæg til drift i forhold til Budgetforslag Det medfører et anlægsbudget i 2013 indenfor det skattefinansierede område på 57,4 mio. kr. og et samlet anlægsbudget inklusive jordforsyning og ældreboliger på 131 mio. kr. Øvrige aftaler Mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter Favrskov Kommune vil gerne medvirke til at sikre, at større lokale projekter og initiativer, som har opnået væsentlig ekstern støtte bliver realiseret. Derfor undersøges muligheden for, at kommunen kan tilbyde mellemfinansiering til konkrete projekter igangsat af landsbyer, foreninger m.fl., indtil der sker en endelig afregning af eventuelle tilskudsmidler. Baggrunden for tiltaget er, at EU-midler og en del andre tilskudsmidler som regel først udbetales ved projektets afslutning. Anvendelse af provenu ved lukning af Voldum Skole i 2012 Ifølge økonomiaftalen for 2012 mellem KL og Regeringen vil Favrskov Kommune kunne opnå tilskud fra en pulje til digitale læremidler på folkeskoleområdet på ca kr. Tilskuddet forudsætter, at kommunen afsætter et tilsvarende beløb. Med baggrund heri er det aftalt, at restråderummet i 2012 vedrørende lukningen af Voldum Skole på kr. anvendes til indkøb af digitale læremidler til folkeskoleområdet. Frivillige initiativer og indsatsområder Med henblik på at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats i Favrskov Kommune skal der udarbejdes et idekatalog over mulige frivillige initiativer og indsatsområder. Idekataloget skal danne grundlag for fastlæggelsen af fælles overordnede rammer for videreudviklingen af det frivillige arbejde i Favrskov Kommune og forelægges til politisk behandling medio

29

30

31 Favrskov Kommune 3. september 2012 Budgetforslag Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

32 Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 5 3. Driftsbudgettet Side 9 4. Anlæg Side Øvrige budgetområder Side Budgetforslagets samlede økonomi Side Den videre budgetproces Side 23 Budgetforslag

33 1. Indledning Budgetlægningen for i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i de store reduktioner i drifts- og anlægsbudgettet, der blev gennemført ved budgetlægningen for , hvor der blev vedtaget konkrete driftsbesparelser for 65 mio. kr. i 2011, stigende til over 95 mio. kr. i Samtidig blev den årlige budgetramme til anlæg reduceret til godt 60 mio. kr. Med budgetterne for henholdsvis for og blev der skabt balance i Favrskov Kommunes økonomi. I foråret 2012 vedtog et Folketingsflertal en justering af kommunernes tilskuds- og udligningssystem. Justeringen skete på baggrund af en række kommuners kritik af systemet, herunder særligt præcisionen i opgørelsen af kommunernes sociale udgiftsbehov. Favrskov Kommune har i samarbejde med en række øvrige østjyske kommuner bidraget væsentligt til diskussionen og kritikken af udligningssystemet. Den vedtagne justering betyder, at Favrskov Kommune modtager godt 27 mio. kr. mere årligt fra udlignings- og tilskudssystemet. Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2013 indeholder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. som følge af, at kommunerne i 2012 har budgetteret med 2,5 mia. kr. mindre til serviceudgifter end aftalt. Det betyder, at Favrskov alt andet lige modtager ca. 20 mio. kr. mindre i statstilskud. Favrskov Kommunes Byråd var 22. og 23. august 2012 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner og udvidelser på +/- 1 % samt forslag til anlægstiltag. På baggrund af drøftelserne blev der udarbejdet en foreløbig skitse til budgetforslag , som blev præsenteret for ledere, medarbejdere og pressen den 27. august Byrådets partier har på møde 31. august 2012 arbejdet videre med budgetskitsen. Resultatet af dette arbejde er beskrevet i dette Budgetforslag som fremsendes til 1. behandling på Økonomiudvalgsmødet 4. september Efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget sendes forslaget i offentlig høring i perioden fra september I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at udarbejde det endelige budget Det tekniske budget, som dannede baggrund for byrådets budgetseminar, udviste et overskud på den ordinære drift på 92,2 mio. kr. Når der tages hensyn til anlæg, lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger udviste det tekniske budget et kasseforbrug på 8,4 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i Budgetforslag

34 Heri er indregnet en række engangsbetalinger, som omfatter det likviditetstab, som Favrskov Kommune påføres som følge af etableringen af Udbetaling Danmark samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr i alt 29,6 mio. kr. Ses der bort fra det ekstraordinære kassetræk på de 29,6 mio. kr. udviser det tekniske budget et samlet overskud på 21,2 mio. kr. i Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående: Skattefinansieret område Teknisk Budget 14. august 2012 Mio. kr. BF2013 BFO 2014 BFO 2015 BFO 2016 Ordinære poster Finansiering , , , ,9 Drift 2.434, , , ,8 Renter 7,9 8,7 9,4 9,4 Pris og lønstigning 44,5 88,0 134,0 Ordinære poster i alt -96,2-97,7-106,5-111,7 Særlige poster Anlæg 87,1 86,6 63,4 63,4 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 9,8 Ekstraordinær bloktilskud (udbetaling DK) -25,2 Efterregulering af skat og udligning -5,5 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Særlige poster i alt 81,7 91,1 73,4 73,4 Finansposter Lånoptagelse -39,1-36,0-12,8-12,8 Afdrag på lån 16,7 18,4 20,0 21,2 Kort og Langfristede poster 45,3 0,1 0,0 0,0 Finansposter i alt 22,9-17,5 7,2 8,4 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 8,4-24,1-25,9-29,9 Heraf: Likviditetstræk (Udbetaling DK) 45,0 Ekstraordinær finansiering (Udbetaling DK) -25,2 Efterregulering beskæftigelsestilskud ,8 I alt ekstraordinære betalinger i ,6 Resultat eksklusive engangsbetalinger -21,2 Budgetforslag

35 2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag : Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget mio. kr Reduktioner i alt -9,5-10,8-10,6-9,9 Udvidelser i alt 17,2 18,9 17,3 17,3 Nettoændring 7,7 8,0 6,6 7,4 Budgetforslag betyder en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på ca. 7 mio. kr. årligt. Denne udvidelse kan primært henføres til nye driftstiltag på henholdsvis dagtilbudsområdet og sundhedsområdet, svarende til Favrskov Kommunes andel af de nationale puljer til de to områder, som indgår i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for På dagtilbudsområdet har KL og Regeringen fra 2013 og frem afsat 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene på nationalt plan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør netto ca. 4,9 mio. kr. svarende til brutto ca. 6,1 mio. kr. årligt (inkl. forældrebetalingsandelen). På sundhedsområdet har KL og Regeringen på landsplan afsat 300 mio. kr. fra 2013 og frem til en styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Målet er bl.a. at medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser samt bidrage til et mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Favrskov Kommunes andel af de ekstra penge til sundhedsområdet udgør ca. 2,4 mio. kr. årligt. Ud over de ekstra resurser til dagtilbuds- og sundhedsområdet indeholder budgetforslaget en række udvidelser og en beløbsmæssig tilsvarende reduktion indenfor driftsbudgettet. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår af et senere afsnit. Budgetforslaget for bygger endvidere på en række beslutninger fra budget , som har virkning på budget Det gælder eksempelvis øgede reduktioner af driftsbudgettet som følge af besparelser på indkøb, energibesparelser og etablering af ejendomscenter. Herudover indeholder budgetforslaget en reduktion i driftsbudgetterne til institutionerne på det specialiserede socialområde jf. den sociale rammeaftale. Endelig er der i budgetforslag på skoleområdet indarbejdet en forøgelse på 4 lektioner i skoleåret 2012/13 - stigende til 6 lektioner i skoleåret 2013/14, som følge af nedlæggelsen af Voldum og Vellev skoler. Budgetforslag

36 Lånoptagelse og udvidelse af anlægsrammen Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 40 mio. kr. til anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden, låneramme på 20 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet samt låneramme på 10 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfonden (ordinær lånepulje). Endelig er der søgt om tilskud på 20 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 31. august 2011 modtaget tilsagn om låneramme på 14 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden, og 3 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånetilsagn er indarbejdet i budgetforslag Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 2 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse udgør således 26,9 mio. kr. Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Den forøgede låneramme i forhold til det tekniske budget på 9,5 mio. kr. i 2013, har gjort det muligt at udvide anlægsrammen tilsvarende i Ligeledes er anlægsrammen i 2014 og 2015 også udvidet i forhold til det tekniske budget. Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag således: Mio. kr Anlæg 74,0 95,4 95,2 65, Politiske aftaler Partierne bag budgetforslaget er som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) enige om, at der skal iværksættes/gennemføres følgende initiativer, analyser mv.: Aarhus Lufthavn Favrskov Byråd tager i efteråret 2012 særskilt stilling til forslaget om Favrskov Kommunes bidrag til en udvidelse af aktiekapitalen i Aarhus Lufthavn. Vejbelysning I forbindelse med udskiftning af belysningskilder, nye belysningsprojekter og udsmykninger af byrum skal LED-løsninger indgå i overvejelserne. Brugen af energibesparende teknologier på belysningsområdet, herunder LED, vil indgå i det forslag til vejbelysningsplan, som behandles i Byrådet i oktober Budgetforslag

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2014-17 blev vedtaget 8. oktober 2013. Budgettet er identisk med den budgetaftale der blev indgået 24. september 2013 med deltagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2016-19 blev vedtaget 6. oktober 2015. Byrådet besluttede, at anlægsbudgettet til jordforsyningen reduceres med 5 mio. kr. i 2016, og

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Budget Favrskov Kommune

Budget Favrskov Kommune Budget 2016-2019 Favrskov Kommune Forord Budget 2016-19 er et godt billede på det muliges kunst i arbejdet med at få alle ender til at nå sammen. Det indeholder både besparelser, udvidelser og et relativt

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere