Regulativ for Sæby Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for Sæby Havn"

Transkript

1 Regulativ for Sæby Havn

2 Stikordsregister Affald Affendring Afrensning af fartøjer 2.4 Ankring Ansvar Ansvarsforsikring 5.3 Anviste pladser 3.7 Badning i havnen 3.6 Boder 2.8 Brug af motor og skrue 3.13 Bukke og stativer Camping, Autocampere o.l Efterladte, sunkne og strandede fartøjer 3.11 Ejerforhold 1.1 El Elmåler Erstatning Fartgrænse 3.6 Fartøjer henstillet på land 2.3 Fartøjets navn 5.3 Faststående redskaber 3.6. Fiskeredskaber Forsikring 5.3 Fortøjning inden for havnens område 3.8 Forladt fartøj 3.11 Forurettelse 4.2 Fremleje eller udlån af plads 5.8 Færdselsregler 2.1 Generelle samarbejdsbetingelser 1.3 Grill Havnefester 2.8 Havneområdet 1.2 Havneopsynets anvisninger 4.1 Holmene og Paradisjordene 2.11 Hunde 2.7 Indgåelse af lejekontrakt 5.1 Klunsning 2.4 Leg i havnen med joller 3.6 Lejemålets begyndelse og ophør 5.1 2

3 Stikordsregister Lænsevand 3.6 Melde ankomst 3.7 Musik og underholdning 2.8 Oplægning 3.11 Ordensreglement for havnens landarealer 2. Ordensreglement for havnens vandarealer 3. Oprydning Opsigelse af lejekontrakt Parkering Pladsleje 5.2 Regler for leje af fast plads i Sæby Havn og Å 5. Regulativer gældende for Sæby Havn og Å 1.6. Reparationsarbejder 3.13 Sejlads i havnen Serviceydelser 1.4 Slæbejoller og gummibåde 3.6 Spildolie 2.4 Støj 2.6 Sunkne fartøjer 3.12 Søsætning og optagning 2.3 Takster 1.5 Teltslagning 2.5 Tilsyn med et fartøj 2.3 Toilet- og brugsvand 3.6 Ulovlig bundmaling 5.7 Unødvendig brug af motor 3.13 Vandscooter i havnen 3.6 Vrag 3.12 Windsurfing i havnen 3.6 Åben ild, grill 2.5 3

4 1. Retningslinier for samarbejde med Sæby Havn 1.1 Ejerforhold Sæby Havn ejes af Frederikshavn Kommune og administreres under byrådet af Teknisk Udvalg. Til at varetage den daglige drift er der ansat en havnefoged. 1.2 Havneområdet Havneområdet består af vandarealer og landarealer. Vandarealernes udstrækning er fra kajkant til ydermolernes inderkant samt en lige linie på ydersiden af molehovederne mellem følgende to positioner: 1) 57 o N 10 o Ø 2)57 o N 10 o Ø Til landarealerne hører ydermolerne, broerne samt områderne fra kajkant til naboskel. Med til havneområdet hører nederste del af Sæby Å, fra Kirkegårdsbroen og til udløbet, og Jollebroen langs denne strækning. Bådebroen samt tilstødende landarealer er kommunal ejendom, hvorfor sejlads på åen og trafik på landområderne og broen administreres efter de samme regler, som er gældende for det øvrige havneareal. 1.3 Generelle samarbejdsbetingelser Nærværende regulativ angiver retningslinier og betingelser for samarbejde med Sæby Havn samt regler for benyttelse af havnens arealer. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette regulativ, der udleveres vederlagsfrit fra havnekontoret. Regulativet indeholder følgende afsnit: 1. Indledning, som kort beskriver havnens områder og retningslinier for samarbejde mellem havn og bruger. 2. Ordensreglement for havnens landarealer. 3. Ordensreglement for havnens vandarealer. 4. Havneopsyn, skadeserstatninger og straffebestemmelser. 5. Regler for leje af fast bådplads i Sæby havn og Sæby Å. Endvidere henvises til de af Søfartsstyrelsen fastsatte regler for sejlads i visse danske farvande, politivedtægter, lov om fiskeri samt andre gældende love og regler. Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler. Havnefogeden varetager den daglige drift. I den forbindelse er alle forpligtiget til at følge de henstillinger der måtte fremsættes. I tilfælde af havnefogedens fravær varetages havnens interesser af en havneassistent, og som sådan er dennes beføjelser de samme som havnefogedens. I det følgende benævnes havnefoged eller dennes stedfortræder som havneopsynet. 4

5 1. Retningslinier for samarbejde med Sæby Havn Havneopsynet skal på forlangende kunne vise gyldig legitimation. 1.4 Serviceydelser Sæby havn stiller serviceydelser til rådighed for fiskerflåden, fastliggere, gæstesejlere og andre, som måtte benytte havnen, i form af infrastruktur og servicefaciliteter. Herudover tilbyder Sæby Havn at indgå i samarbejde om løsning af opgaver, der generelt har til formål at fremme aktiviteterne på Sæby Havn. 1.5 Takster Anløb, lastning og losning For anløb af Sæby Havn, lastning og losning opkræves en skibs- og vareafgift på linie med trafikhavnenes. Afgiften fremgår af det til enhver tid gældende Regulativ for Skibs- og Vareafgifter som forelagt og godkendt af Frederikshavn Byråd. Sæby Havn forbeholder sig dog ret til, under visse omstændigheder, at anvende specialtakst. Udlejning af faste bådepladser Takster for faste bådpladser fremgår af det til enhver tid gældende Takstregulativ for Lyst- & Fritidsbåde som forelagt og godkendt af Frederikshavn Byråd. Regler for leje af fast plads i Sæby Havn og Sæby Å fremgår af afsnit 5 i dette regulativ (Bilag til lejekontrakt). for bådplads i havnen som lyst- og fritidsbåde. Denne kategori er fritaget for vareafgift for fisk landet i Sæby Havn. Gæstesejlere Taksten for gæstesejlere fremgår af det til enhver tid gældende Takstregulativ for Lyst- og Fritidsbåde. Udlejning af landarealer Den årlige leje for landarealer udgør pr. 1. jan kr. 50,- pr. m 2 excl. moms og reguleres hvert år pr 1. jan. efter kommunens fremskrivningsprocent, medmindre der foreligger anden særskilt aftale herom. Stadepladser afregnes efter Kommunens normale takst for stadepladser, kr. 100,- incl. moms for de første 18 m 2. Hvis stadepladsen strækker sig udover 18 m 2, beregnes en afgift på kr. 2,- pr. dag for hver overskydende m 2. Regulering af afgiften kan ske når behov herfor opstår. Udlejning af vandarealer For udlejning af vandarealer til fartøjer, udsalgssteder, restaurationer, lagre og oplagte fartøjer o.l., ud over de i Regulativ for Skibs- og Vareafgifter beskrevne forhold, opkræves en årlig leje på kr. 75,- pr. m. excl. moms. Lejen reguleres hvert år pr. 1. januar efter kommunens fremskrivningsprocent, medmindre der foreligger anden særskilt aftale herom. Henligger et fartøj eller lignende ud over den aftalte tid, er kommunen berettiget til at hæve lejen for den yderligere periode med 200 %. Lyst- og bierhvervsfiskere Lyst- og bierhvervsfiskere betaler samme takst 5

6 1. Retningslinier for samarbejde med Sæby Havn 1.6 Regulativer gældende for Sæby Havn Følgende reglement, regulativer og plan er gældende for Sæby Havn: 1) Regulativ for Sæby Havn, 2) Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbåde havne og mindre fiskerihavne, 3) Regulativ for Skibs- & Vareafgift, 4) Takstregulativ for Lyst- & Fritidsbåde, 5) Skilteregulativ, 6) Affaldsplan for Sæby Havn. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem de enkelte dokumenter i 1) 6) går nærværende regulativ forud for alle dokumenterne, ligesom dokumenterne i øvrigt er gældende i den ovenfor anførte rækkefølge. Regulativerne udleveres uden vederlag på havnekontoret. Forespørgsler vedrørende Sæby Havn sker ved henvendelse til Havnekontoret, Havnen 11, 9300 Sæby eller på Tlf Betalingsbetingelser Hvor intet andet er anført forfalder ydelser og afgifter til betaling straks. 6

7 2. Ordensreglement for havnens landarealer 2.1 Der henvises i det hele til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne for så vidt angår ordensreglement for havnens landarealer. Havnens landarealer kan benyttes efter gældende færdselsregler samt Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005, som omhandler politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger. Desuden skal færdsel på havnen ske under hen syn til de aktiviteter, der anses for naturlige i forbindelse med en havn. Dette kan være wirestrækning, skiftning af grej, truckkørsel, lastning og losning. Fartøjer må ikke henstilles på land uden forudgående tilladelse fra havneopsynet. Såfremt et fartøj er placeret på land og det efter havneopsynets vurdering er til gene, kan fartøjet af havneopsynet kræves fjernet for fartøjsejerens regning og risiko. Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort. Umiddelbart efter søsætning eller optagning er fartøjsejeren pligtig til at rydde kajen for alt materiale som hidrører fra aktiviteten. Bukke og stativer må kun henstilles på de dertil indrettede pladser og efter aftale med havneopsynet. 2.2 Fiskeredskaber må ikke uden tilladelse henlægges på havnearealerne. Foreligger der en tilladelse, skal grejet være mærket med ejerens navn. Uafmærket grej som ligger på arealerne, vil blive betragtet som kasseret gods og bortfjernes som sådan. 2.3 Søsætning og optagning må kun ske ved de af havneopsynet anviste bolværker, ramper og lignende. 2.4 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens arealer er forbudt. Der henvises til benyttelse af de på havnearealet opstillede affaldsbeholdere. Al form for klunsning samt flaskeindsamling ved containere, affaldsstativer på havneområdet er forbudt. Al henlæggelse uden havneopsynets tilladelse er ligeledes forbudt. Spildolie og lignende må ikke anbringes i almindelige affaldsbeholdere, men skal fjernes fra havnens område eller anbringes i de særligt opstillede beholdere. 7

8 2. Ordensreglement for havnens landarealer Afrensning af fartøjer, som er påført ulovlige bundmalinger må ikke finde sted. Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse. Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende Affaldsplan for Sæby Havn. motorlarm, eller fornærmelig adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende, må ikke finde sted. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni Hunde skal føres i snor på havneområdet. 2.5 Parkering uden for de egentlige parkeringspladser skal ske efter nøje hensyntagen til de aktiviteter, der dagligt foregår på havnen. Teltslagning, opstilling af campingvogne, mobilhomes, autocampere m.m. må kun ske efter forudgående tilladelse af havneopsynet. I forbindelse med overnatning på havnens arealer, er havnen berettiget til en afgift af samme størrelse som gæstesejlerne betaler. Cykel-, knallert-, bilkørsel m.v. på broer og moler er ikke tilladt. Brug af åben ild, herunder grill, må ikke ske på broer eller bølgeskærm, men skal ske på de indrettede pladser eller i stensætningen i sikker afstand fra alt brandbart. Hundeføreren er forpligtet til at bortfjerne eventuelle efterladenskaber fra hunden. 2.8 Der må ikke etableres udsalgssteder, boder el. lign. uden forudgående tilladelse fra Teknisk Udvalg. Tilladelse til havnefester o.lign. kan meddeles, såfremt ansøgning med beskrivelse af påtænkte aktiviteter, tidspunkter samt varighed indsendes til Teknisk Udvalg, senest 2 måneder før arrangementets afholdelse. Meddeler udvalget sin tilladelse, er det ansøgerens ansvar at alle yderligere tilladelser er indhentet. Ønskes et areal afspærret til parkeringsplads eller festplads, skal dette anføres i ansøgningen. 2.6 Al færdsel på havnens områder skal ske på en sober og ordentlig måde. Unødvendig støj, råben højrøstet sang, slagsmål, 8 Ønsker ansøgeren at indkræve en billetpris for adgang til parkeringsareal eller festplads, skal der ved opkrævningsstedet, tydeligt og skriftligt, gøres opmærksom på at prisen afkræves efter frivillighedens princip, idet ingen, med lovligt ærinde, må nægtes adgang til havnens arealer.

9 2. Ordensreglement for havnens landarealer Musik og underholdning må ikke være af en beskaffenhed som virker til gene for omkringboende og brugere af havnen. I øvrigt skal anvisninger fra havneopsynet følges. 2.9 Al forbrug af el afregnes via havnens betalingssystem Havnen påtager sig intet ansvar m. hensyn til skader e.l., der er opstået som følge af færdsel på havnearealerne For arealerne på begge sider af åen gælder fredningsnævnets bestemmelser. Specielt gælder, at Holmene og Paradisjordene incl. sivområderne, hverken sommer eller vinter, må anvendes som oplagsplads for joller. 9

10 3. Ordensreglement for havnens vandarealer 3.1 Der henvises i det hele til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne for så vidt angår ordensreglement for havnens vandarealer. Ethvert fartøj, der ligger for anker eller fortøjer inden for havnens søområde, kan af havneopsynet forlanges fjernet, når det efter opsynets skøn ligger til hinder for anden brug af havnen. som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage eller ankringen ikke er bydende nødvendig. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havneopsynets fastsatte tidspunkt, kan havneopsynet lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. Fartøjer, der ankrer uden bydende nødvendighed på en måde, der strider mod disse bestemmelser, bærer selv det fulde ansvar for mulige følger heraf. Vægrer fartøjet sig ved at flytte, eller sker flytningen ikke inden en af havneopsynet fastsat tidsfrist, er dette berettiget til at foretage flytningen for fartøjsejerens regning og risiko. 3.2 Under fortøjning til bro eller kaj, kan det være nødvendigt at bruge hæk- eller stævnanker. Denne form for ankring kan anvendes. Dog må trosserne ikke være til gene for den øvrige trafik i havnen. 3.3 Opankring inden for havnens søområde uden i forvejen indhentet tilladelse fra havneopsynet må kun ske i nødsituationer. Opankring i svajebassinet er forbudt. 3.4 Havneopsynet kan forlange, at ethvert fartøj, 3.5 For sejlads inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande. 3.6 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser (3 knob) eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget. Slæbejoller, herunder gummibåde, med påhængsmotor må heller ikke fremdrives med en fart der overstiger 3 knob. Såfremt slæbejoller, herunder gummibåde, med påhængsmotorer anvendes til leg i havnen eller anden aktivitet uden åbenlys tilknytning 10

11 3. Ordensreglement for havnens vandarealer til normal sejlads og transport i havnen, må fremdrift kun ske ved hjælp af roning. Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjer, såfremt det kan ske uden gene for andre. Windsurfing samt sejlads med vandscooter er forbudt. Jf. Fritidsbådsbekendtgørelsen 3, nr. 2, defineres en vandscooter som: Et fartøj med en længde på under 4 meter med indbygget forbrændingsmotor med vandstråle som hovedfremdrivningsmiddel og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, der sidder, står eller knæler på - snarere end i - skroget. Badning i havnen eller indsejlingen til havnen er forbudt. Under særlige forhold kan havnefogeden give tilladelse til badning i havnen. Opsætning af faststående fiskeredskaber skal ske i henhold til den enhver tid gældende fiskerilovgivningen og samtidig på forhånd godkendes af havneopsynet. I tilfælde af at faststående fiskeredskaber kan sættes lovligt, efter fiskerilovgivningen, kan et sådant fiskeri kun foregå efter forudgående aftale med havneopsynet. Toilet og brugsvand, samt olieholdigt lænsevand må ikke ledes ud i havnen. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter, som nærmere er beskrevet i Affaldsplan for Sæby Havn. 3.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havneopsynet, og de henvises til at benytte de anviste pladser. Der må ikke forhales til anden plads uden havneopsynets tilladelse. Efterkommes et givet påbud ikke, kan havneopsynet lade fartøjet flytte på ejerens regning og risiko. Således skal hermed forbundne udgifter bæres af fartøjsejeren, ligesom eventuelle skader på fartøjet ikke kan forlanges erstattet. 3.8 Fartøjer må ikke fastgøres ved bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsredskaber. Alle fartøjer er forpligtet til at anvende fortøjninger, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads. Fartøjer må ikke, uden havneopsynets tilladelse, fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet. Tillades dette skal de på forlangende slækkes for andre både. Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således at der ikke medfører unødig støjgener. 3.9 Fartøjer, der af pladshensyn, ligger flere udenpå hinanden, skal være vel affjedrede, så der ikke sker skade på havneværker eller nabobåd. De fartøjer, som ligger nærmest land skal affinde 11

12 3. Ordensreglement for havnens vandarealer sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både. Såfremt der måtte indtræffe materiel- eller personskade gælder de almindelige danske regler for erstatningsansvar uden for kontrakt Et fartøj må ikke oplægges i havnen uden havneopsynets tilladelse. Anses det for nødvendigt at forlade et skib i havnen, kan dette kun ske efter tilladelse fra havneopsynet. I sådanne tilfælde skal det meddeles, hvem der har opsynet med fartøjet og til hvem anvisninger om forhaling o.lign. kan rettes Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan af havneopsynet forlanges flyttet inden for en af havneopsynet fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havneopsynet lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden fjerne og efterfølgende destruere fartøjet efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller fjernelse og destruktion hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havneopsynets omkostninger Fartøjer, der ikke er i sødygtig tilstand eller vrag, må ikke indbringes i havnen uden havneopsynets udtrykkelige tilladelse Unødvendig brug af motor og skrue er ikke tilladt. Er det nødvendigt at afprøve skruen mens fartøjet ligger ved kajen, skal dette aftales med havneopsynet, der hvis det er muligt anviser plads, hvor prøven kan foregå. Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem Havnen påtager sig intet ansvar i tilfælde af brud på fortøjningspæle, y-bomme, broer eller havneværker i øvrigt. 12

13 3. Ordensreglement for havnens vandarealer 3.15 Sejlads på åens nedre del er kun tilladt på strækningen fra åmundingen til Kirkegårdsbroen. Etablering af bådpladser, ud over de af Sæby Kommune etablerede, er forbudt Det er ikke tilladt at anvende grill med åben ild ombord på bådene. 13

14 4. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser 4.1 Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig til at rette sig efter havneopsynets anvisninger, herunder også anmodning om at fjerne sig fra havnens område. 4.2 Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for Teknisk Udvalg, dog skal et af havneopsynet givet påbud under alle omstændigheder efterkommes. gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen. Fartøjsejeren er objektivt ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, mandskabet eller fartøjet måtte anrette på havneværker, havneindretninger eller havnens ejendele i øvrigt, herunder også for skader, der måtte følge af tekniske svigt på fartøjet. Opståede skader på havneværker, havneindretninger m.v. eller fartøjer skal straks meddeles til havneopsynet. 4.3 Hvis en fartøjsejer ikke efterkommer de i regulativet indeholdte bestemmelser eller de af havneopsynet givne pålæg så hurtigt, som det af havneopsynet skønnes nødvendigt, er dette berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr, kan fartøjsejeren ikke forlange erstatning. Fartøjsejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført. 4.4 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller dennes mandskab. Ansvaret 4.5 Overtrædelse af regulativets bestemmelser er underlagt den almindelige danske retspleje. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af Regulativ for Sæby Havn med bøde. Der henvises i denne forbindelse til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Såfremt nogen måtte mene sig forurettet af havneopsynet, finder bestemmelserne i Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lys lystbådehavne og mindre fiskerihavne anvendelse, men et påbud fra havneopsynet skal under alle omstændigheder efterkommes. Havneopsynet er udelukkende ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havneopsynet. 14

15 5. Regler for leje af fast bådplads i Sæby Havn og Sæby Å Bilag til lejekontrakt 5. 1 Lejemålet påbegyndes på den i kontrakten anførte dato og vedvarer, indtil der med 2 måneders varsel fra en af parterne opsiges skriftligt, til ophør en 1. april. Opstår der ventelister på bådpladser, vil ansøgere med bopæl i Frederikshavn Kommune have førsteret på de kommende ledige pladser Pladslejen beregnes ud fra bådens største bredde. Hertil lægges 40 cm, hvorefter der rundes op til nærmeste hele eller halve meter. Lejeafgiften udgør pr. 1. april i første udlejningsår, det på kontrakten anførte beløb, excl. moms. Lejeafgiften pristalsreguleres årligt efter det forud pr. januar gældende månedspristal (reguleringspristal januar 1980 = 100). Lejeafgiften forhøjes til nærmeste hele kronebeløb. Havnen forbeholder sig herudover ret til at ændre lejens grundbeløb med 4 måneders varsel til en 1. april. Lejeafgiften og moms, der beregnes og betales for et år ad gangen, (1/4-31/3) skal være indbetalt til kommunens økonomiske forvaltning inden den på opkrævningerne fastsatte dato for sidste rettidige indbetaling. Er betalingen ikke rettidig, er havnen berettiget til at betragte lejemålet som misligeholdt, og har herefter ret til omgående at bortleje pladsen til en anden lejer. I så fald skal båden omgående fjernes fra havnens område. Sker det ikke, vil båden blive fjernet på havnens foranledning, men for ejerens regning og risiko. Eventuel fjernelse af båden fritager ikke for betaling af skyldig lejeafgift Så længe et fartøj henligger indenfor havnens område eller på anvist vinteropbevaringsplads, ligger det for ejerens ansvar og risiko. Fartøjet skal under ophold i havnen være for - svarligt fortøjet og forsynet med det antal friholdere der er nødvendig for at undgå skader på havneværker eller andre både. Endvidere skal fartøjet altid fortøjes, så det ligger indenfor afgrænsningen af den lejede bådplads. Eventuelle slæbejoller skal ligeledes holdes indenfor det lejede areal. Fartøjet skal være forsynet med tydelig navn og hjemhavn (i åen evt. nummer). Desuden skal bådene være påsat det tilsendte klistermærke, som viser at båden har plads i Sæby Havn. Mærket skal være placeret så det tydeligt kan ses fra land. Helårlig ansvarsforsikring af fartøjet kræves. Fartøjsejeren er objektivt ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, mandskabet eller fartøjet måtte anrette på havneværker, havneindretninger eller havnens ejendele i øvrigt, herunder også for skader, der måtte følge af tekniske svigt på fartøjet. Havnen påtager sig intet ansvar i tilfælde af brud på fortøjningspæle, y-bomme, broer eller havneværker i øvrigt. 15

16 5. Regler for leje af fast bådplads i Sæby Havn og Sæby Å Bilag til lejekontrakt 5.4 Flytning fra en lejet plads til en anden må kun foretages med havneopsynet tilladelse. Havnen forbeholder sig ret til at flytte en båd til en anden plads, såfremt praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendigt. Enhver ejer har pligt til at medvirke til god orden i havnen og skal til enhver tid holde sit fartøj i præsentabel stand. Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, kan fratages sin plads i havnen. 5.5 Ved lejemål indgået efter den 1. april, beregnes lejeafgiften fra den 1. i udlejningsmåneden til den således, at der betales det antal tolvtedel, som der er måneder tilbage i perioden. (1/4 31/3). Ophævelse af kontrakten, udover en 1. april, kan kun ske ved salg af båden eller fraflytning til adresse uden for Nordjyllands Amt. I så fald skal opsigelsen ske skriftligt og får virkning fra den 1. i den kommende måned. plads. Sker dette ikke vil fjernelsen ske for ejerens regning og risiko. Joller i åen skal væe fjernet senest 15. november. 5.7 Det påhviler lejeren at renholde de lejede arealer, således at arealerne til enhver tid fremtræder i en sober stand. Alt affald skal henlægges i de opstillede containere/affaldsposer eller på eventuelt særligt indrettede affaldspladser (malingsrester, olie, batterier o.l.). Brug af forbudte bundmalinger o.l. kan, i henhold til forhåndsgodkendelse af Kystdirektoratet 20. nov. 2008, medfører tab af retten til bådplads i havnen. Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling: 1) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til en hver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligeholdelse. Tilbagebetaling af erlagt lejeafgift vil ske med 1/12 af årsbeløbet for hver måned, der resterer i perioden. 5.6 Fartøjer må ikke uden havneopsynets tilladelse henligge i havnen eller på land, uklargjort ud over hvert års 1. juni. Sådanne fartøjer skal fjernes fra havnens område eller flyttes til en af havneopsynet anvist 16 2) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd og/ eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

17 5. Regler for leje af fast bådplads i Sæby Havn og Sæby Å Bilag til lejekontrakt 3) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligeholdelse. 1) PT.jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek. nr af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002). Bukke og stativer skal flyttes til den anviste oplagsplads straks efter brug. Vinteropbevaringspladserne skal være ryddet for både og stativer senest den 1. juni. Sker dette ikke, vil oprydningen, med mindre andet er aftalt med havneopsynet, blive foretaget på ejerens regning og risiko. Desuden skal bukke og stativer, så længe de befinder sig på havnens areal, være forsynet med ejerens navn og adresse. Bukke og stativer, der henstår således uafmærkede, fjernes uden ansvar. Når båden tages på land skal fortøjninger, indhalere o.l. tages i land. Udskyl af toilet- og brugsvand må ikke foretages i havnebassinet. Der henvises i denne forbindelse til den enhver tid gældende Affaldsplan for Sæby Havn. Al forbrug af el afregnes via havnens betalingssystem. Bådene må kun benyttes til kortere ophold (weekend, ferie o.l.). 5.8 En lejet plads kan ikke fremlejes eller udlånes af lejeren. Ved midlertidig ledighed (udover 2 døgn) er havnen berettiget til, uden afgift til lejeren, at disponere over pladsen til gæstesejlere. Ledighed skal meddeles til havneopsynet. Vinteropbevaringsplads anvises af havneopsynet. 5.9 Såfremt et fartøj udvises af havnen på grund af overtrædelse af de i Sæby Havn gældende regler, kan erlagt havneafgift ikke forlanges tilbagebetalt De i dette bilag til lejekontrakt anførte bestemmelser forandrer i ingen henseende de forpligtelser, der i øvrigt påhviler fartøjsejerne overfor offentlige myndigheder i henhold til andre bestemmelser, reglementer m.v Omkostninger ved oprettelse af lejekontrakt betales af lejeren. 17

18 142b 6. Ikræfttræden og godkendelse 6. STRANDEN NORD Sæby Havns Ordensreglement afsnit 2, 3 og 4, er udfærdiget i medfør af Bekendtgørelse nr af for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. GARTNERSTIEN I overensstemmelse med 3 i Bekendtgørelse nr. 352 af 6. maj 1994 om Kystdirektoratets beføjelser, godkendes ordensreglementet til ikrafttræden den 1. juni 2010 PETER KJÆRSGYDE PINDBORGGADE SØNDERGADE KRYSTALGADE Nærværende regulativ er fremsendt og godkendt af Kystdirektoratet den 27. marts 2003 vedrørende punkterne 2, 3 og 4. L CHRISTENSENS VEJ HANS GRAMSVEJ ALGADE KLOSTERGYDE Nærværende regulativ er godkendt af Frederikshavn Byråd til ikrafttræden den 18. maj Ændret i henhold til byrådsbeslutning den 26. juni 2013 om betaling af el. SØNDERGADE MIKKEL SNORS VEJ GASVÆRKSVEJ BARBRAS ALLE VINKELVEJ H JACOB FRIISVEJ CHRESTENSMINDEVEJ GASVÆRKSVEJ LARS LA SOLSBÆKVEJ ROSENGYDEN ROSENVEJ SKOLEGADE ROSENHAVEN SDR RINGVEJ Stativplads SØNDERSTRAND SOLSBÆKVEJ ROSENVEJ RINGPARKEN ROSENVÆNGET GRØNNEVÆNGET 18 SØVANGSVEJ

19 160a 160a 343b 343b 167a 167a 167c 167c 168a 168a 227b 227b Sæby Havn - Havneareal AVNEPROMENADEN HAVNEN HAVNEGADE HAVNEGADE STRANDGADE NGVADSGYDE NGVADSGYDE HAVNEBO HAVNEBO Havneområdet Havneområdet består af vandarealer og landarealer. Vandarealernes udstrækning er fra kajkant til ydermolernes inderkant samt en lige linie trukket mellem molehovedernes yderkant. SDR SDR RINGVEJ RINGVEJ Til landarealerne hører ydermolerne, broerne samt områderne fra kajkant til naboskel. STRANDEN STRANDEN MIDT MIDT Med til havneområdet hører nederste del af Sæby Å, fra Kirkegårdsbroen og til udløbet, og Jollebroen langs denne strækning. Bådebroen samt tilstødende landarealer er kommunal ejendom, hvorfor sejlads på åen og trafik på landområderne og broen administreres efter de samme regler, som er gældende for det øvrige havneareal. 19

20 Sæby Havn Havnevej Sæby Telefon Grafik h Rev. juni 13 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM.

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM. 1. Generelle Bestemmelser 1.1 Juelsminde Havn og Marina er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på 7 personer. 2 personer er valgt af Juelsminde Sejlklub, 3 personer er valgt af Juelsminde

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Forskriftens fulde tekst

Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 326 af 28/05/1999

Læs mere

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer. Reglement for Rødvig Lystbådehavn. Rødvig havn består af to dele: Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn.

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn. Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af [12. marts 2014] i henhold til 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Udarbejdet af Fur Havneforening 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur. www.furhavn.dk

Læs mere

Ordensregler for Lynæs Havn

Ordensregler for Lynæs Havn Januar 2011 Ordensregler for Lynæs Havn Lynæs Havn A.m.b.A. er en andelsejet lystbåde- og fiskerihavn. Andelsselskabet er stiftet 25. marts 1990 ved overtagelse af havnen fra Hundested Kommune. Dette ordensreglement

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT 2014 Indledning: Havnen ejes af Nappedam Bådelaug, der ledes af en valgt bestyrelse. Havnemyndigheden udøves af bestyrelsens medlemmer samt pladsmænd og køkkenansvarlig.

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Ordensreglement for Skovshoved Havn

Ordensreglement for Skovshoved Havn Dette reglement er godkendt af Kystdirektoratet i brev af 23. november 2009 til ikrafttræden straks For havnens land- og søområde gælder Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I STRUER 2016 Havneguiden 2016 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon +45 97 85 02 28 E-mail: havn@struer.dk, www.struerhavn.dk

Læs mere

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv 1 Ordensreglement Senest opdateret: Februar 2017. Udskriv Reglement for overholdelse af orden i Kongsdal Baadelaug s land- og søområde (Kongsdal Lystbådehavn). Nærværende reglement er udfærdiget i henhold

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinier vedrørende

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Sejlklubben Lynetten

Sejlklubben Lynetten Sejlklubben Lynetten Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund Havnevedtægter udgave marts 2014 samt gældende bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement for overholdelse af

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

Ordensreglement for Præstø havn

Ordensreglement for Præstø havn Ordensreglement for Præstø havn Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 15.01.2016

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinjer vedrørende

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Ordensreglement for Den erhversdrivende fond Vedbæk Havn

Ordensreglement for Den erhversdrivende fond Vedbæk Havn Ordensreglement for Den erhversdrivende fond Vedbæk Havn Sejlads til Vedbæk Havn: Fra Øresund anduves havnen fra nord og anløbes mellem udlagt rød og grøn afmærkningvnen område: Det til havnen hørende

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2013 1. Formål Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM REGLER FOR FÆRDSEL M.V. PÅ ARRESØ 1

BEKENDTGØRELSE OM REGLER FOR FÆRDSEL M.V. PÅ ARRESØ 1 BEKENDTGØRELSE OM REGLER FOR FÆRDSEL M.V. PÅ ARRESØ 1 I medfør af 29, stk. 2, 71, stk. 5, 72, 78, stk. 6, og 89, stk. 3 og 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009,

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn

Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn Ordensregler for Holstebro-Struer Lystbådehavn Holstebro-Struer Lystbådehavn ejes af Holstebro og Struer Kommuner og administreres af Havnekontoret i Struer.

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen 3 3060 Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks 127

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

HUSORDEN. For beboerne i AB-Sprotoften. Afd. 8. Tronnealle

HUSORDEN. For beboerne i AB-Sprotoften. Afd. 8. Tronnealle HUSORDEN For beboerne i AB-Sprotoften Afd. 8. Tronnealle 1. GENBRUGSØ Affald sorteres jævnfør udleveret sorteringsvejledning. Affald bortskaffes i de dertil hørende containere som forefindes på genbrugsøen.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Husorden. Egeparken 1

Husorden. Egeparken 1 Husorden Egeparken 1 Indholdsfortegnelse Husorden... 3 Ansvar... 3 Klageadgang... 3 Støj og musikudøvelse... 3 Rygning... 3 Fællesarealer... 4 Haver... 4 Trafik... 4 Affald... 4 Husdyr... 5 Vask... 5 Leg...

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Ophold på havneområdet Færdsel på landarealer Kørsel og parkering Bådpladsejere/lejere er i lighed med andre, der opholder

Læs mere