Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed 13.01.2013"

Transkript

1 Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Miljøstyrelsen besvarer her en række spørgsmål til regeringens udspil til ny sprøjtemiddelstrategi. Spørgsmål og svar er samlet under fem menuer: 1. Grundvand og drikkevand 2. Belastning, forbrug og konsekvenser 3. Godkendelsesordningen for sprøjtemidler 4. Uddannelse, opbevaring af produkter til private, bøder 5. Øvrige spørgsmål 1. Grundvand og drikkevand Kan godkendte sprøjtemidler være en trussel mod grundvandet? Ny viden kan betyde, at de eksisterende godkendelser skal revurderes. Senest har undersøgelser i Varslingssystemet for nedvaskning af pesticider til grundvandet vist, at anvendelsen af aktivstoffet bifenox kan medføre en risiko for miljøet og grundvandet. Denne viden har betydet, at stoffet nu er fjernet fra markedet. Kan de sprøjtemidler landmændene må bruge i dag give problemer for kvaliteten af drikkevandet? Det kræver hele tiden inddragelse af ny viden for at vi kan sikre, at sprøjtemidler ikke forekommer i uacceptable mængder i vores grundvand og efterfølgende i vores drikkevand. Er det rigtigt at der lukkes 100 drikkevandsboringer om året som følge af forurening med sprøjtemidler? Det nøjagtige antal boringer, der årligt lukkes på grund af fund af sprøjtemidler, kendes ikke. Opgørelserne er foretaget ud fra om der er påvist sprøjtemidler i boringer, der ikke anvendes i dag. Boringerne kan være lukket af andre årsager. Det skønnes, at mellem 20 og 100 lukkede boringer har været påvirket af sprøjtemidler. De fund, der er gjort i disse boringer er hovedsagelig midler, der for længst er forbudte at sælge og anvende i Danmark, og skyldes altså at disse midler findes i jorden og i nogle tilfælde langsomt kan bevæge sig mod grundvandet. Er det rigtigt at der i 2010 blev der fundet sprøjtemidler i 44 procent af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen og i 25 procent af de undersøgte aktive drikkevandsboringer? Tallene er korrekte. 15 procent af fundene i grundvandsovervågningen var over grænseværdien på 0,1 mikrogram/l og 4,5 % af fundene var over kvalitetskriteriet i de aktive drikkevandsboringer. I mindre end 2 procent af boringerne er der fundet sprøjtemidler, der i dag er godkendt. I de øvrige boringer blev der fundet forbudte stoffer og stoffer, der efter den oprindelige godkendelse er pålagt særlige restriktioner af hensyn til grundvandet. Er det rigtigt, at en række godkendte sprøjtemidler hyppigt findes i grundvandet? Den seneste opgørelse af fund af sprøjtemidler i grundvand gælder året Tallene viser, at der blev fundet godkendte pesticider i knap 2 procent af boringerne, mens forbudte stoffer og stoffer, der efter den oprindelige godkendelse er pålagt særlige restriktioner af hensyn til grundvandet, stod for henholdsvis 35 procent og 7 procent af de undersøgte boringer. I 0,6 procent af de undersøgte

2 boringer i 2010 var grænseværdien på 0,1 mikrogram/liter overskredet for godkendte pesticider. Årsagerne til fundene er ikke klarlagt, men i en del af tilfældene kan fundene ikke tilskrives den godkendte anvendelse. Naturstyrelsen er i samarbejde med GEUS i færd med at undersøge årsager til nogle af fundene. Bentazon er fundet i grundvandet. Hvorfor er det ikke blevet forbudt? Miljøstyrelsen er i gang med en undersøgelse af bentazon, som inddrager alle tilgængelige oplysninger. Der blev i lagt restriktioner på anvendelsen af bentazon netop for at nedsætte belastningen af grundvandet. Miljøstyrelsen er nu i samarbejde med GEUS ved at undersøge, om den i dag godkendte anvendelse kan udgøre et problem for grundvandet. Skal kriteriet om at der ikke må forekomme overskridelser af grænseværdien i grundvandet forstås således, at enkeltfund udløser restriktioner eller er det middelværdier over tid som er udslagsgivende? Reglerne i Pesticidforordningen henviser til grundvandsdirektivet. Reglerne følger af artikel 4, stk. 2 og bilag III. For grundvand tager vurderingen af, om god kemisk tilstand er opfyldt, udgangspunkt i at det årlige aritmetiske gennemsnit af et forurenende stof (eksempelvis et pesticid) skal opfylde kvalitetskrav og tærskelværdier. At én eller nogle få målinger ud af flere målinger over et år i ét og samme overvågningspunkt overstiger et kvalitetskrav, har således ikke som konsekvens, at god kemisk tilstand ikke er opfyldt for grundvandet. Der indgår et pejlemærke i sprøjtemiddelstrategien som angiver, at der ikke må være overskridelser af grænseværdien i grundvandet for godkendte sprøjtemidler. Er der tale om enkelte fund eller set som årsgennemsnit? Pejlemærket går på overholdelse af reglerne på området, og det skal derfor vurderes i forhold til årsgennemsnittet. Hvilken indsats vil der blive gennemført vedrørende pesticidpunktkilder? Fremover vil alle de relevante myndigheder i højere grad samarbejde om håndtering af området. Der er tale om både statslige myndigheder, regionerne og kommunerne. Det er vigtigt at samle alle parter og sikre at alle kender reglerne og at al viden og erfaring bliver udvekslet, så de rette løsninger vælges. 2. Spørgsmål og svar om belastning, forbrug og konsekvenser Hvilke intentioner har man i forhold til at beregne belastningstal for perioden, som ligger før 2007? Der er ikke pt. planer om at beregne belastning (PBI) for perioden før Det skyldes, at det er et stort arbejde at fremskaffe de nødvendige data for alle produkter og anvendelser de pågældende år. Desuden er belastningen for en række parametre i beregningen udregnet relativt for de værste af de godkendte midler i Det vil betyde, at en række produkter, som er trukket af markedet før 2007 automatisk vil få en højere belastning. Endvidere er det mindre interessant at se på belastning for år siden. Det er mere interessant at følge udviklingen fremadrettet, og sikre at afgiften på sprøjtemidler er det rette virkemiddel til fremadrettet at opnå en reduktion i belastningen Hvorfor har man lige valgt en 40 procents reduktion for belastningen af stoffer med kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer? 2

3 Reduktionen i belastningen for de særligt problematiske stoffer (f.eks. kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer) er beregnet ud fra forventningerne til tilpasning til den nye afgift på sprøjtemidler. Hvordan er grænseværdien fastsat Grænseværdien for sprøjtemidler i grundvand og drikkevand er fastsat til 0,1 mikrogram pr. liter i EU s direktiver for grundvand og drikkevand. Grænsen er politisk fastsat ud fra den laveste koncentration, som det dengang var muligt at måle. Grænseværdien er ikke fastsat ud fra en sundhedsmæssig vurdering. Det betyder, at selv om grænseværdien i drikkevandet overskrides, vil det være uhyre sjældent at dette vil være forbundet med en sundhedsmæssig risiko. Bruger danske landmænd færre sprøjtemidler end andre lande i EU? Danmark er nået langt med at reducere anvendelsen af sprøjtemidler. Nye EUkrav om handlingsplaner for alle lande, og om at jorden skal dyrkes efter principperne om integreret plantebeskyttelse, vil betyde øgede krav i de andre EUlande (Jævnfør rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider). Den danske indsats i EU skal styrkes, så de andre lande kan få indsigt i og glæde af de danske erfaringer med at reducere forbruget. Vil målet om reduktion af belastningen underminere konkurrenceevnen yderligere gennem introduktionen af nye gebyrer på godkendelse af nye og mindre miljøbelastende sprøjtemidler? Det gebyrniveau, der indføres i Danmark, vil ligne de gebyrniveauer, der er indført for at udføre det samme arbejde i vores nabolande. Danmark har i øjeblikket langt flere ansøgninger end normalt. Det skyldes bl.a. at det er gratis at få vurderet en ansøgning om godkendelse af et sprøjtemiddel i Danmark, i modsætning til f.eks. Sverige, hvor der er gebyrer. Det er kemikalieproducenterne (godkendelsesindehaverne), som skal betale gebyrerne. Vil fokus på at nedbringe belastningen føre til nye og hidtil usete resistensproblemer? Strategien har - udover afgiften på sprøjtemidler - også fokus på andre virkemidler. Information, rådgivning og uddannelse er også vigtige indsatser i strategien. Der er i Danmark, i modsætning til mange andre lande i EU, et uafhængigt rådgivningssystem, som ikke betales af sprøjtemiddelproducenterne. Gennem disse rådgivere kan landmændene få råd og vejledning om brugen af sprøjtemidler. I denne rådgivning indgår blandt andet oplysninger om hvordan landmanden undgår yderligere udvikling af resistent ukrudt. Rådgivning og undervisning om at forebygge resistens vil der blive endnu mere fokus på fremadrettet grundet den nye afgift. Der er behov for rådgivning om integreret plantebeskyttelse, herunder om brug af sunde sædskifter, så der ikke dyrkes enkelte afgrøder flere år i træk på de samme arealer og rådgivning om optimal skift mellem forskellige sprøjtemidler, der forebygger udvikling af resistens mod visse midler. Fører det til en for lav belastningsmåling, når de økologiske arealer medregnes i beregningen af belastningen? PesticidBelastningsIndikatoren fremkommer ved at beregne den samlede belastning med sprøjtemidler. Denne fordeles så at sige herefter på det areal, der var dyrket konventionelt i år Derved fremkommer det årlige tal for PesticidBelastningsIndikatoren. Med den metode indbygger vi den reduktion i pesticidbelastningen af miljø og sundhed vi i Danmark opnår ved at reducere det konventionelt dyrkede areal. Men selv en tredobling af det økologiske areal vil ikke 3

4 kunne give en synlig effekt på belastningsindikatoren. Reduktionen på de 40 procent skal opnås med substitution af de mest belastende midler med mindre belastende midler. I forbindelse med fastsættelse af en målsætning på 40 procents reduktion af belastningen i 2015, er der da taget højde for at der sker en hamstring af sprøjtemidler i årene op til afgiftens ikrafttrædelse og dermed også en hamstring i foråret 2013? Hvordan vil der allerede i blive foretaget en opgørelse af forbrugstal og belastning til brug for evalueringen? Ja, det er der taget højde for. Til brug for evalueringen i 2014 vil der bl.a. blive suppleret med forbrugstal fra de indberettede sprøjtejournaler. Hvordan vil man sikre sig at avlerne bruger alternative midler og alternative metoder? Det er rådgivernes opgave at rådgive om alternative midler og metoder. Afgiften på sprøjtemidler vil desuden gøre de mest belastende sprøjtemidler dyrere og derved fremme brugen af de mindst belastende. Arbejdsgiverne er forpligtede til at bruge den bedst mulige teknologi. Bevarer man en model for uddannelse af viceværter/gårdmænd, som i dag kan tage sprøjtebevis og ikke behøver at tage et sprøjtecertifikat? Der vil blive foretaget en evaluering af de eksisterende uddannelser herunder sprøjtecertifikat og sprøjtebevis uddannelsen. Det forventes, at der vil blive udbudt flere forskellige uddannelser, der er tilpasset de enkelte erhvervsgrene. Der er i nogle afgrøder ganske få substitutionsmuligheder mellem forskellige sprøjtemidler med forskellige virkningsmekanismer. Der mangler midler på det danske marked, som vore nabolande har adgang til. Hvordan ser Miljøstyrelsen på den udfordring - særligt for så vidt angår udviklingen i resistens? Hvis der er flere midler på markedet i andre lande kan det dels bero på at firmaerne ikke har søgt dem godkendt i Danmark eller at midlerne ikke overholder de særlige danske kriterier, der er relateret til beskyttelsen af vores grundvand. Det er bl.a. rådgivernes opgave at rådgive landmænd om resistenshåndtering. Vil Miljøstyrelsen udgive en rapport der angiver, hvordan man har beregnet sig frem til at den nye afgift på sprøjtemidler, og hvordan den nye sprøjtemiddelstrategi kan resultere i en reduktion i pesticidbelastningen på 40 procent inden udgangen af 2015? Miljøstyrelsen vil udarbejde en rapport og offentliggøre den i løbet af nogle måneder. Når afgifterne stiger vil forbruget falde. Det vil medføre et fald i afgiftsprovenuet. Vil det ikke medføre, at der vil mangle penge til jordskattelettelser og til finansiering af sprøjtemiddelstrategien? Er der taget højde for udsving i indkøb, grundet hamstring, forud for at afgiften træder i kraft. I beregningen af det fremtidige pesticidafgiftsprovenu indgår forventninger om reduktion i salget, og også at der forud for at afgiften træder i kraft, vil ske hamstring. 3. Godkendelsesordningen for sprøjtemidler 4

5 Hvordan vil man øge hastigheden i godkendelsesprocessen, set ud fra at fremtidige godkendelser vil være zonegodkendelser? Betyder det kortere behandlingstid end tidsfristerne i Forordning 1107/2009? Det betyder, at for de ansøgninger, hvor der er frister i forordningen, vil vi som minimum overholde disse frister på vores del af arbejdet. For ansøgninger under overgangsordningen, hvor der ikke er fastsat frister, vil vi arbejde på, at de bliver behandlet så hurtigt som muligt. Det anføres i strategien at Godkendelsesproceduren for sprøjtemidler i Danmark skal være effektiv og skrap, så godkendelsen af nye og mindre belastende midler sker hurtigt, mens de sprøjtemidler, der udgør en risiko, bliver holdt ude af det danske marked. Hvordan vil man skelne mellem mere og mindre belastende midler, når godkendelseskriterierne jf. Forordning 1107/2009 er opfyldt. De mindre belastende midler som hører til i kategorien lavrisiko midler har kortere frister for sagsbehandling i forordningen. Desuden vil mindre anvendelser af de mindre belastende midler bliver prioriteret, ligesom alternative sprøjtemidler (som f.eks. mikroorganismer eller stoffer der kan bruges i økologisk produktion) fortsat vil være omfattet af en tilskudsordning og vil blive givet særlig prioritet i forbindelse med godkendelsesarbejdet. Vil der blive tilført flere ressourcer til Miljøstyrelsen i forbindelse med opprioritering af Danmarks påvirkning af godkendelsesarbejde i EU? Ja, udspillet til sprøjtemiddelstrategien ligger op til at der vil blive tilført flere ressourcer til EU-arbejdet. Skal ansøgning om godkendelse af alternative sprøjtemidler ikke foretages som en zoneansøgning? Jo, ansøgninger om godkendelse skal foretages og behandles som zoneansøgninger, men dette udelukker ikke at Miljøstyrelsen kan prioritere behandlingen. Hvem skal foretage den internationale vurdering af den danske godkendelsespraksis? På hvilke områder forestiller man sig, at vurderingspraksis kan ændres indenfor de rammer der findes i Forordning 1107/2009. Den internationale vurdering skal omhandle beskyttelsen af grundvandet og gennemføres af eksperter på dette område. Ændringer i vurderingspraksis vil skulle være i overensstemmelse med forordningen og den øvrige regulering på området. På hvilke områder vil man skærpe godkendelsesordningen, set i lyset af at godkendelserne skal følge Forordning 1107/2009? Den skærpede godkendelsesordning omfatter dels hurtigere indgreb ift. eksisterende godkendelser hvis der kommer nye oplysninger og dels på nogle områder en skærpelse ved vurdering af aktivstoffer i EU, ved udarbejdelse af vejledninger i EU og ved godkendelse af sprøjtemidler inden for de rammer der gælder i forordningen. 4. Uddannelse af personale, opbevaring, bøder Er biocider omfattet af begrænset adgang (krav om udlevering af uddannet medarbejder) kravet til Hus & Have? Vil der være nogen forskel på biocider og pesticider? 5

6 Med lovforslaget, som netop har været i høring, og som forventes fremsat i Folketinget ultimo februar måned, vil der blive indført en lovhjemmel som vil gælde bredt og dermed for alle typer bekæmpelsesmidler, altså både sprøjtemidler og biocider. Men i første omgang vil der alene blive udarbejdet regler om krav til begrænset adgang og uddannelse for så vidt angår sprøjtemidler (pesticider). Hvis biocider omfattes, vil der så også blive krav om, at produkter der anvendes til bekæmpelse uden godkendelse skal høre ind under begrænset adgang. Eksempelvis Rodalon til algebekæmpelse, jernvitriol til mosbekæmpelse i græsplæner? Produkter der markedsføres til bekæmpelse uanset om det er som plantebeskyttelsesmiddel eller biocid, skal godkendes til anvendelsen. Jernvitriol til mosbekæmpelse hører under reglerne for sprøjtemidler. Det er i første omgang alene sprøjtemidler, der bliver omfattet af reglerne. Der er dog ikke taget endelig stilling til hvorvidt alle typer af midler bliver omfattet af reglerne om begrænset adgang, eller om der indføres visse undtagelser. Det sker i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelse på området. Da vil de relevante parter blive inddraget. Vil klar-til-brug produkter også være omfattet af begrænset adgang? Vil der være nogen forskel på krav til skab/bag disken mellem klar til brug produkter og koncentrerede produkter? Der er ikke taget endelig stilling til hvilke typer af midler, der bliver omfattet af reglerne. Vil aktivstoffer tilladt til anvendelse på økologiske arealer være omfattet af kravet om begrænset adgang? Der er ikke taget endelig stilling til hvilke typer af midler der bliver omfattet af reglerne. Er der taget højde for salg via internettet? Der vil ikke blive nogen ændring for så vidt angår reglerne om salg af sprøjtemidler via internettet. Danske forhandler på nettet er omfattet af de samme regler som ved salg i butikker. Det er stadig ulovligt at importere sprøjtemidler fra udlandet uden godkendelse i Danmark. Hvordan bliver kravene til uddannelses længde for forhandlere? Uddannelses metode via nettet, fysisk deltagelse? Kræves der nogen EU godkendelse for dette? Reglerne om uddannelse af forhandlere er et EU krav. Arbejdet med at udforme kravene er lige gået i gang, så der er ikke taget stilling til længden eller form af uddannelsen. Bliver der etableret et centralt kartotek over hvilke virksomheder der er autoriserede til at forhandle pesticider og hvilke personer der er autoriserede til at sprøjte pesticider? Ja, der bliver etableret et centralt register for alle der har erhvervet en autorisation til erhvervsmæssig udbringning af sprøjtemidler. Endvidere vil der blive lavet et register for forhandlere der er autoriseret til salg af sprøjtemidler. Dermed kan forhandlere i fremtiden tjekke om erhvervsmæssige kunder har lov til at købe sprøjtemidler. Hvis forhandlere eller brugere har fået nægtet eller frakendt deres autorisation, f.eks. på grund af ulovlig import eller anvendelse af sprøjtemidler, vil de blive fjernet fra registret i den periode, de har fået autorisationen frakendt. Når der indføres krav om, at salg af sprøjtemidler alene kan ske af personer, der har erhvervet et certifikat, vil virksomheden så miste 6

7 retten til salg af sprøjtemidler, i det øjeblik den pågældende medarbejder skifter job og forlader virksomheden? Ja. Det er virksomhedens pligt altid at have en medarbejder til stede i butikken, når der sælges sprøjtemidler. Det er et krav der stammer fra EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Uddannelsen af forhandlerne og dermed forhandler autorisationen følger medarbejderen, og ikke virksomheden. Har Miljøstyrelsen lagt sig fast på opdelingen af sprøjtemidler i to grupper: de der forhandles til private haveejere og de der alene forhandles til erhvervsmæssig anvendelse, og som kræver at kunden har et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis? Nej, der er endnu ikke foretaget en afgræsning mellem de to grupper. Den endelige afgrænsning vil finde sted inden udgangen af Kravet om særlig placering af sprøjtemidler bag disken/i skab/på lager træder først i kraft, når afgrænsningen er foretaget. Gælder de nye regler om forhøjede bøder for ulovlig import af pesticider fra udlandet kun for erhvervsmæssig import? Hvis dette er tilfældet, hvordan vil man så håndtere den omfattende ulovlige import der foretages af private? Ja de nye regler gælder kun for erhvervsmæssig import. Der bliver gennemført informationskampagner overfor private. Endvidere bliver der taget kontakt til forhandlerne syd for grænsen med henblik på at orienterer dem om, at de ikke må markedsføre midlerne i Danmark f.eks. via postomdelte reklamer. 5. Øvrige spørgsmål Bruges der sprøjtemidler, der langt overstiger miljøets tålegrænse? Der findes ikke tålegrænser for sprøjtemidler. Der arbejdes for at finde indikatorer, som kan måle tilstanden i miljøet efter brug af sprøjtemidler. I EU arbejdes der også på at få fastsat beskyttelsesmål i forhold til godkendelsen af sprøjtemidler, men det er et område, der stadig kræver yderligere forskning. Vil et forbud mod brug af Round Up før høst mindske risiko og belastning af grundvand og natur? Når der i stigende omfang anvendes Round Up før høst skyldes det bl.a. ændringer i andre miljøkrav, som landbruget stilles overfor. På store arealer hvor der dyrkes efterafgrøder, må der således ikke foretages jordbearbejdning og sprøjtning med sprøjtemidler i en fastsat periode efter høst. Det skyldes et ønske om at minimere udvaskningen af næringsstoffer til grundvand og overfladevand, men det har altså den sideeffekt at landmanden kan vælge at sprøjte før høst. Men de risikovurderinger, der er foretaget, viser, at der ikke er nogen sundhedsmæssige eller miljømæssige risici forbundet med anvendelsen af glyphosat i kornmarkerne. Hvorfor indeholder sprøjtemiddelstrategien ikke restriktioner på brug på arealer nær boringer, tiltag til fremme af økologisk jordbrug, beskyttelse af grundvandsindvindingsområder, udtagning af følsomme arealer fra dyrkning mm.? I sprøjtemiddelstrategien indgår der ikke indsatser vedrørende ændringer i arealanvendelsen af den simple grund, at vi afventer anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. Dog skal det nævnes, at det ikke nødvendigvis er uproblematisk eventuelt at indføre regler om dyrkning af arealer langs levende 7

8 hegn, da det kan give nogle landmænd incitament til at fjerne de levende hegn. Og det er ikke en ønskværdig konsekvens. Der er allerede sat ind overfor vandværkernes vandindvindingsboringer. Miljøministeriet har afsat 20 millioner kroner for hvert af årene 2012 og 2013 til at hjælpe vandforsyningerne med at udlægge beskyttelseszoner omkring vandindvindingsboringer. Tilskuddet går blandt andet til at bedømme forureningstruslen omkring vandboringerne, beregne hvor beskyttelseszonen skal placeres, vurdere om der skal ydes erstatning til de berørte lodsejere og til at udvikle tekniske modeller til kommunernes arbejde med de boringsnære beskyttelsesområder. Ordningen er fulgt op med Naturstyrelsens rejsehold, der kvit og frit vejleder kommunerne om, hvordan de får lavet beskyttelsesområder omkring vandboringer. I starten af november 2012 havde holdet været på besøg hos i alt 86 kommuner, og alle steder er de blevet mødt med positive tilkendegivelser. I sprøjtemiddelstrategien indgår en indsats vedrørende afdriftsreducerende dyser. Hvad går indsatsen ud på? Den går ud på at undersøge muligheden for at indføre krav til dysetyper og eventuelt et regelsæt, der differentierer godkendelse på samme eller lignende måde, som det kendes fra f.eks. Tyskland. I Tyskland er det dysetypen, der afgør afstandskravet til overfladevand. Vil eventuelle lovkrav om anvendelse af afdriftsreducerende dyser blive fuldt op af lempede afstandskrav til vand, i lighed med forholdene i Sverige og Tyskland? I første omgang skal vi undersøge mulighederne. Hvad det kommer til at betyde for de konkrete godkendelser, vil blive vurderet i den forbindelse. Vil der være åbenhed omkring evaluering af initiativerne i sprøjtemiddelstrategien i slutningen af 2014? Det forventes, at der vil blive udarbejdet et evalueringsnotat, som beskriver status for hele strategien samt hvordan det er gået. Selve målsætningen på belastningen med sprøjtemidler vil først kunne evalueres i Hvor tidligt forventes effekter af strategien at kunne ses. Nogle af de anførte tiltag vil først blive gennemført i 2015? Der er meget få aktiviteter, der først bliver gennemført i For så vidt angår f.eks. de afgrødespecifikke dyrkningsvejledninger og nye projekter om moniterings- og varslingssystemer gennemføres der allerede i 2012 indsatser på dette område, hvorfor der først i 2015 sker en supplerende indsats og opfølgning her. Hvornår forventes den nye afgift på sprøjtemidler at træde i kraft? I øjeblikket afventer Miljøstyrelsen svar fra Kommissionen på deres vurdering af afgiftsmodellen set i forhold til EU's statsstøtteregler. Kommissionen er alene interesseret i den del af afgiftsloven der omhandler sprøjtemidler, der kun er tilladt anvendt i lukkede væksthuse. Sprøjtemidlerne belægges derfor ikke med den del af afgiften, der er baseret på pesticidernes miljøegenskaber men alene på sundhedsdelen af afgiften. Afgiften forventes at kunne træde i kraft pr. 1. juli

9 9

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Udvikling i behandlingshyppigheden SIDE 2 Udvikling i fladebelastning SIDE 3 Afgrænsning til andre områder Natur- og vandplaner Økologisk Handlingsplan

Læs mere

Hvornår er vi I mål i forhold til EU s rammedirektiv. Anita Fjelsted Miljøstyrelsen

Hvornår er vi I mål i forhold til EU s rammedirektiv. Anita Fjelsted Miljøstyrelsen Hvornår er vi I mål i forhold til EU s rammedirektiv Anita Fjelsted Miljøstyrelsen MST hilser altid diskussioner om målsætninger og virkemidler velkommen og IPM er ingen undtagelse Mit indlæg vil omhandle:

Læs mere

Opfølgning på Internationalt review

Opfølgning på Internationalt review på Internationalt review Baggrund Historik Politisk aftale 31. Maj 2016 Ph.d. i miljøkemi Anne Louise Gimsing Pesticider & Genteknologi 1. juni 2016 Baggrund Citat: For at sikre, at DK opnår den bedste

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016 UDKAST TIL Tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Forlængelse 2016 1 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed, Sprøjtemiddelstrategi

Læs mere

Pesticidindsatsen

Pesticidindsatsen Pesticidindsatsen 2010-15 Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Miljøstyrelsen Tre nye EU retsakter på pesticidområdet Revision af direktivet om plantebeskyttelsesmidler til en ny forordning

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN II

PESTICIDHANDLINGSPLAN II PESTICIDHANDLINGSPLAN II MARTS 2000 MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 3 1. Indledning Anvendelse af pesticider medfører en række uønskede effekter på miljøet og

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. Ministeren J.nr. 2011-335 Den 24. februar 2012 Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring

Læs mere

Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider?

Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider? Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider? Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd Politikens Hus 26. januar 2016 Overordnet situation Dansk jordbrug sprøjter mindre end de fleste andre i-

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU. Kontorchef Lea Frimann Hansen

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU. Kontorchef Lea Frimann Hansen Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU Kontorchef Lea Frimann Hansen Regler om pesticider Pesticidforordningen (nr. 1107/2009) regulerer godkendelsen Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Introduktion og mål... 6 Et ambitiøst mål viser vej Udviklingen i forbrug og belastning med sprøjtemidler

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning. Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen

Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning. Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen Lovgivning Eksisterende lovgivning: Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 247 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 001-13893 Dato: 27. januar 2016 Talen til Samråd Æ [Om regeringens holdning til vurdering af glyphosat]

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 15. marts 2013 forhandlere af biocidmidler til et temamøde om EU's nye lovgivning;

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Sammenfatning og konklusioner

Sammenfatning og konklusioner Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 97 Offentligt Sammenfatning og konklusioner Rapporten omfatter bekæmpelsesmiddelstatistikken baseret på salgstal for kalenderåret 2013 samt sprøjtemiddelstatistik

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-666-00090 Ref. louln Den 12. december 2014 Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner Skrappere krav til golfbanerne er et

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 372 Offentligt MILJØstyrelsen 6. Maj 2009 Pesticider & genteknologi JL(mst)/japed (dep) GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Kommissionsdirektiver

Læs mere

Chloridazon og dets nedbrydningsprodukt er. Martin Skriver Funktionsleder

Chloridazon og dets nedbrydningsprodukt er. Martin Skriver Funktionsleder Chloridazon og dets nedbrydningsprodukt er. [ Martin Skriver Funktionsleder Hovedpunkter 1. Overordnet om reglerne 2. Reguleringen af chloridazon i DK og EU 3. Reglerne for undersøgelser af drikkevand

Læs mere

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH)

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH) Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 111 Offentligt Effekterne på pesticidbelastningen ved indførelse af glyfosat-resistent majs Notat udarbejdet til Miljøstyrelsen (MST) Jens

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter

Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter Bilag 4 Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter Alle gebyrtakster i dette bilag er angivet i danske kroner (DKK) Overalt i bilaget, hvor der henvises

Læs mere

Aftale om Pesticidstrategi

Aftale om Pesticidstrategi 1 21.april 2017 Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. asj Den. maj 2013 Høring om ny bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse Miljøstyrelsen sender hermed forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2011

Salg af pesticider til brug i private haver 2011 Salg af pesticider til brug i private haver 0 Miljøstyrelsen, august 0 Indhold INDLEDNING 5 PESTICIDSALGET TIL PRIVATE I 0 6. GRUNDLAG FOR OPGØRELSEN AF SALGET I 0 6. OVERSIGT OVER SALGET I 0 FORDELT

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan

Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan 2004-2009 Plantekongres 2009 Cand.oecon. Henning Thomsen, Manager A/S Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 31455 Sagsnr.: 2015-29-22-01056 Den 1. september 2015 MFVM 416

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 13. marts 2013 importører, og producenter af biocidmidler til et temamøde om EU's

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN

BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN ATV- Jord og Grundvand DGI byen, København Carl Åge Pedersen, Planter og Miljø Chefkonsulent BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN 1. november 2016 EMNER, JEG VIL KOMME IND PÅ: Størrelsen af BNBO erne. Mulige indsatser

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forurening af økologisk og konventionel frugt og andre afgrøder med Prosulfocarb

Forurening af økologisk og konventionel frugt og andre afgrøder med Prosulfocarb Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 21 Offentligt Notat Forurening af økologisk og konventionel frugt og andre afgrøder med Prosulfocarb Baggrund, fakta og løsninger Økologisk Landsforening September

Læs mere

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Motivation Indhold Fund i 50 % af alle GRUMO boringer Typisk af gamle pesticider Pesticider

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold.

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde 20. januar 2016, punkt nr. 4. Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider Aarhus Byråd drøftede den 20. januar 2016 en indstilling om iværksættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1) BEK nr 127 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00101 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15]

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] s Titel: Indsatsområder inden for Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark - Region Fyn. Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013

Foreningen af Vandværker i Danmark - Region Fyn. Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013 Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013 Dagsorden 1. Vandrådenes rolle nu og fremover 2. Vandrådene og BNBO 3. Hvordan bruges vandrådet i din kommune 4. Et eksempel fra det virkelige

Læs mere

Virkemidler til pesticidreduktion

Virkemidler til pesticidreduktion , sekretariatsleder Virkemidler til pesticidreduktion Christiansborg d. 14. januar 2012 Oversigt Hvad vil jeg sige? Mål og virkemidler Renere teknologi IPM og EU-krav Pesticidrester i fødevarer Hvad vil

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 04-07-2017 EMN-2017-02715 1069362 Kurt Møller Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Læs mere

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2013. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2013. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015 Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2013 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015 Titel: Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2013 Redaktion: Lise Samsøe-Petersen, Pesticider & Genteknologi,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Nat/01/00025 Ref.: Orientering om anvendelse af sprøjtegifte i Århus Kommune

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2015 og 2016

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2015 og 2016 Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2015 og 2016 Orientering fra MIljøstyrelsen nr. 19 April 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Jesper Kjølholt, COWI A/S (udarbejdelse af rapport for 2015)

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

NOTAT Sagsbehandler: Helene Vinther Seidler / Peter Heltoft Schaarup Oprettet:

NOTAT Sagsbehandler: Helene Vinther Seidler / Peter Heltoft Schaarup Oprettet: NOTAT Sagsbehandler: Helene Vinther Seidler / Peter Heltoft Schaarup Oprettet: 15-03-2016 Sagsnr.: 16/1513 Dokumentnr.: Notat om de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af spotsprøjtning på belægninger

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

Pesticidfri aftaler med "påbudstrussel"

Pesticidfri aftaler med påbudstrussel Pesticidfri aftaler med "påbudstrussel" Bo Vægter, Aarhus Vand A/S Baggrund Historikken Lovgivningen Planen Arealerne Indsatsen Sagsgangen Erstatningsberegningerne Status i Beder Fremtidige indsatser 1

Læs mere

MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider

MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider JL Grundnotat til FEU og FMPU Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstofferne,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner)

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Marts 2017 Redaktion: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-7175-523-7 2 Miljøstyrelsen / Emne / Titel

Læs mere

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning KORTLÆGNING: Viden om kvælstoffets veje gennem jorden kan sikre mere landbrug eller mere miljø for de samme penge, påpeger forsker Af Egon Kjøller

Læs mere