Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge"

Transkript

1 Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007

2 Version 2 Dato Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Projektet Baggrund Ideoplæg til ombygning af Bygaden i Jyllinge 4 3. Hastighedsmålinger og trafikmængder Førmålinger Eftermålinger 6 4. Politiregistrerede uheld 8 5. Skilte og afmærkning Besigtigelse Øvrig skiltning Adfærd Borgerhenvendelser og forslag Kommentarer til borgerhenvendelser Besigtigelse Øvrige forhold Konklusion Anbefaling 16 NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc

4 1. Indledning I slutningen af 2006 blev Bygaden ombygget til 2 minus 1 vej ved hjælp af en ny type afmærkning, som ikke er beskrevet i vejreglerne. Projektet krævede derfor dispensation fra vejafmærkningscirkulæret, hvilket blev meddelt af Vejdirektoratet af to omgange i henholdsvis marts og juni Den første dispensation omhandlede etablering af 2-minus-1 vej ved brug af kantafmærkning. I den anden dispensation frafaldt Vejdirektoratet kravet om at føre kantafmærkningen igennem de 3 foranstaltninger i fuld bredde. Den seneste dispensation var bl.a. betinget af at kommunen gennemførte en evaluering af projektet 1 år efter ombygningen. Derfor har Roskilde kommune ladet udarbejde denne evalueringsrapport. Evalueringen omfatter både en registrering af hastigheder og trafikmængder, af skiltning og afmærkning og observation af adfærden i Bygaden. Rambøll Nyvig er i denne anledning blevet anmodet om at bistå i evalueringen og komme med forslag til løsninger på eventuelle registrerede problemer. 2. Projektet 2.1 Baggrund I 2004 udarbejdede Gundsø Kommune en samlet trafiksikkerhedsplan for hele kommunen, omfattende såvel landsbyerne som Jyllinge By, på baggrund af uheldsanalyse, skolevejsanalyse og borgerundersøgelse. Trafiksikkerhedsplanen blev udarbejdet i en arbejdsgruppe, bestående af Gundsø Kommune og Rambøll Nyvig, i samarbejde med to følgegrupper, bestående af repræsentanter fra skoler, institutioner, politi, Cyklistforbundet, handicaporganisationerne, seniorrådet og lokale borgere. Trafiksikkerhedsplanen med den tilhørende projektliste og forslag til handlingsplan, blev vedtaget byrådet i Gundsø Kommune i Et af de højt prioriterede projekter i trafiksikkerhedsplanen var en trafiksanering af Bygaden i Jyllinge. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 1

5 Figur 1: Kort med Vejnavne NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 2

6 Bygaden havde tidligere et meget uensartet tværprofil. Nogle steder var der relativt god plads ved siden af vejen, andre steder var der, på grund af bygninger og beplantning, meget lidt plads så fodgængere og cyklister blev presset ud på de smalle kørebaner. Dette medførte stor utryghed for cyklister og fodgængere, selvom hastighedsniveauet generelt var lavt. Når fodgængeren på billedet til højre er nået lidt længere frem er han skjult af bygningen og vil først blive synlig, når stopsigten er overskredet. En modkørende bil vil skabe en potentiel uheldsrisiko. Bygaden er belastet af gennemfartstrafik til og fra den nordvestlige del af Jyllinge kaldet Nordmarken. Nordmarken er et tidligere sommerhusområde, som er under omdannelse til helårsboligområde. Omdannelsen betyder en ændret befolkningssammensætning og dermed en anden og kraftigere anvendelse af trafiksystemet. Trafikken ændres til tæt trafik morgen og eftermiddag i forbindelse med bolig-arbejdsstedstrafikken, som falder sammen med at skolebørn er på vej til og fra skole. Ud over en asfaltering af vejene i området er der ikke sket ændringer i vejstrukturen. Områdets eneste adgang til det øvrige vejnet i Jyllinge er således Nordmarksvej, som munder ud i Møllevej/Bygaden. Derfra er der adgang til Jyllinge Centret, Jyllinge skole og via Jyllinge Parkvej til det overordnede vejnet (A6) enten via Bygaden-Kirkebjergvej og eller via Møllevej-Værebrovej. Trafikmodelberegninger udført i forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen viste, at en reduktion af trafikken på den nordlige del af Bygaden ville kunne opnås ved at etablere nye vejforbindelser fra Nordmarken til det overordnede vejnet. Uheldstallet på Bygaden er relativt lavt, til gengæld viste en skolevejsanalyse stor utryghed blandt de skoleelever, som færdes på Bygaden. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 3

7 I forbindelse med følgegruppearbejdet blev to forskellige løsningsmuligheder for trafiksanering af Bygaden diskuteret. Begge løsningsmuligheder lå indenfor det eksisterende vejprofil, da det ikke var muligt at udvide dette minus-1 vej på hele strækningen suppleret med 3 fartdæmpende foranstaltninger. 2. Ensretning af Bygaden mod nord og syd fra Kirkebjergvej. Forslag 1, 2-minus-1 vejen, som er blevet anvendt med positive erfaringer en række andre steder i landet, er en omprofilering af en tosporet vej således at der visuelt kun bliver 1 spor ved hjælp af hvid afmærkning i de to vejsider. Man benytter dermed de modkørende biler som fartdæmpere. De resterende ydre arealer omdannes til vigeareal, der gør det muligt for to modkørende biler at passere hinanden ved lav hastighed. Cyklister kan benytte vigearealet som cykelbane. Idet afmærkningen afviger fra vejreglerne og afmærkningsbekendtgørelsen, er det nødvendigt at indhente godkendelse fra politiet og Vejdirektoratet. Forslag 2 blev undersøgt med en trafikmodel for Gundsø Kommune som viste, at der ville ske en uhensigtsmæssig overflytning af trafik til andre veje og dermed blot en flytning af et trafikproblem. Derfor besluttede byrådet at etablere forslag 1; 2- minus-1 vejen. 2.2 Ideoplæg til ombygning af Bygaden i Jyllinge Projektet blev udført efter de på det tidspunkt seneste erfaringer fra tilsvarende projekter i blandt andet Frederiksborg Amt, som viste at de bedste resultater blev opnået uden placering af steler langs kørebaneafmærkningen og med kun få eller ingen fysiske foranstaltninger udover afmærkningen til 2-minus-1 vej, som er en foranstaltning i sig selv. Derfor blev der i dette projekt kun placeret 3 punktvise foranstaltninger i form af 1- sporede strækninger. Én ved indkørslen til Bygaden fra syd og én på henholdsvis den sydlige og nordlige strækning af Bygaden. Placeringen af de tre foranstaltninger blev fastlagt endeligt i forhold til indkørsler på strækningen i forbindelse med projekteringen. På strækningsskitserne herunder er den endelige placering af foranstaltningerne markeret med blåt. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 4

8 Figur 2: Strækningsskitse med placering af 1-sporede foranstaltninger. Figur 3: Foreslået normalprofil samt forslag til udformning af de ensporede foranstaltninger fra Ideoplæg til ombygning af Bygaden i Jyllinge juni NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 5

9 3. Hastighedsmålinger og trafikmængder 3.1 Førmålinger I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikplan for Gundsø Kommune, blev der gennemført en lang række trafiktællinger i Jyllinge by, herunder i to punkter på Bygaden, henholdsvis nord og syd for Kirkestræde. Disse tællinger og målinger fremgår af Trafikplan for Gundsø Kommune April Det har imidlertid ikke været muligt at genfinde tællerapporterne fra 2003/2004 og kun for tællingen syd for Kirkestræde er der også angivet en hastighedsmåling. Det er derfor forbundet med en del usikkerhed at analysere før- og eftermålinger på Bygaden. 3.2 Eftermålinger Efter ombygningen af Bygaden er der gennemført trafiktællinger og hastighedsmålinger i to punkter på Bygaden, henholdsvis nord og syd for Kirkebjergvej. Bygaden nord for Kirkestræde Bygaden syd for Kirkestræde ÅDT [ktj/dgn] Trafiktal og hastigheder efter ombygningen Gennemsnitshastighed [km/t] 85% fraktil [km/t] , ,2 Personbiler og varebiler udgør 92% af trafikken på hverdage og 97-98% af trafikken i weekenden. De målte gennemsnitshastigheder efter ombygningen ligger mellem 36 og 38 km/t på hverdage og generelt en smule lavere i weekenden. Nord for Kirkestræde ligger de målte gennemsnitshastigheder på hverdage fra kl. 7 til kl. 22 mellem 36,2 km/t og 40,5 km/t. Fra kl. 22 til kl. 7 ligger gennemsnitshastigheden mellem 39,7 og 57 km/t. De højeste hastigheder er målt mellem kl. 1 og kl. 5 om natten. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 6

10 Figur 4: Registrerede trafikmængder og hastigheder nord for Kirkestræde. Syd for Kirkestræde ligger de målte gennemsnitshastigheder på hverdage fra kl. 7 til kl. 22 mellem 35,2 og 38,1 km/t. Bortset fra en enkelt måling ligger gennemsnitshastigheden fra kl. 22 til kl. 7 mellem 25 og 42,6 km/t. Figur 5: Registrerede trafikmængder og hastigheder syd for Kirkestræde. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 7

11 4. Politiregistrerede uheld Før ombygningen, i perioden , blev der registreret i alt 5 uheld på Bygaden. 1 personskadeuheld i kryds ml. Bygaden og Kirkebjergvej, hvor en bilist overså en knallert ved venstresving 4 materielskadeuheld heraf 2 ekstrauheld, dvs, uheld med små materielskader. 3 af materielskadeuheldene var eneuheld, heraf 1 uheld i forbindelse med brugstyveri og 1 uheld, hvor føreren var spirituspåvirket. Der er ikke politiregistreret uheld på Bygaden efter ombygningen. En egentlig analyse af de sikkerhedsmæssige konsekvenser af ombygningen kræver registrering af uheld i en sammenhængende periode på mindst 5 år efter ombygningen. Perioden efter ombygningen omfatter kun knapt 1 år. Oplysninger om registrerede uheld det første år efter ombygningen kan således primært anvendes til at afdække eventuelle sikkerhedsmæssige problemer, som bør rettes umiddelbart. Sammenholdt med besigtigelse af de gennemførte foranstaltninger, samt kommentarer fra borgere og politi, vurderes ombygningen ikke at have givet anledning til trafiksikkerhedsmæssige problemer. 5. Skilte og afmærkning Vejdirektoratet meddelte i marts 2006 den fornødne dispensation fra vejafmærkningscirkulærets 131, stk. 2, til den ønskede afmærkning på Bygaden på følgende betingelser: Indkørsler til strækningen bliver skiltet med A 43,1 Indsnævret vej med undertavlen Smal vej. Kantbanen alle steder er mindst 0,9 m bred inklusive kantlinie. Afstanden mellem kantlinierne er 3,0 m. Kantlinierne føres igennem foranstaltningerne i fuld bredde. I de tre foranstaltninger på strækningen, som var blevet etableret i 2005, var det ikke muligt at overholde de to krav samtidig. Vejdirektoratet blev derfor bedt om at revurdere kravet om kantlinier i fuld bredde gennem indsnævringerne. Det lokale politi havde ikke bemærkninger til kommunens ønske. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 8

12 Vejdirektoratet frafaldt derefter kravet på betingelse af at: Tavlerne B 18 Hold tilbage for modkørende og B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage blev opsat, så der ikke opstod tvivl om vigepligtsforholdene. Kommunen senest et år efter etableringen af afmærkningen evaluerer denne og sender resultatet af evalueringen til Vejdirektoratet. Kommunen kan indhente politiets samtykke til den endelige afmærkning. 5.1 Besigtigelse Det er ved besigtigelse registreret at strækningen opfylder samtlige krav på nær skiltning med A43,1 Indsnævret vej med undertavle Smal vej. Disse skal opsættes forinden strækningen i begge ender. Strækningen er i dag skiltet med E53 Område med fartdæmpning i begge ender samt alle relevante sideveje. Der var i det oprindelige projekt påtænkt at opsætte C55/C56 Lokal hastighedsbegrænsning som dog ikke er gennemført endnu. Bygaden er i dag skiltet med E53 Område med fartdæmpning, men bør suppleres med A43,1 Indsnævret vej med undertavle Smal vej. Foranstaltninger er afmærket med B18/B19 og 10 cm kantlinie. Den smallere kantbane forstærkes visuelt af den lyse kantsten og ændrer ikke ved vejens visuelle udtryk. En enkelt stele stod en anelse skævt. Der er ikke mange tegn på skader på foranstaltninger, idet der her specielt er set på evt. skader/reparationer på kantsten og området omkring steler. Der er ikke synlige skader omkring stelerne, men en enkelt stele stod en anelse skævt. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 9

13 5.2 Øvrig skiltning I forbindelse med evalueringen er Rambøll Nyvig samtidig blevet bedt om at gennemgå den øvrige skiltning langs strækningen, idet især overholdelse af parkering- og standsningsforbudet ikke opleves at blive overholdt fuldkommen. Generelt skal C61-tavler Standsning forbudt opsættes med max. 200 meter afstand, hvorimod C62-tavler Parkering forbudt opsættes med max. 500 meter afstand. Endvidere skal der opsættes C61-tavler maks. 25 meter efter hvert kryds eller sidevejsudmunding, også selvom vejtilslutningen er i modsatte side. Tavlerne gælder kun for den vejside hvor tavlen er opsat. Det vurderes efter besigtigelsen, at der er opstillet et tilstrækkeligt antal tavler på strækningen. Der benyttes dog en smule forskellige skiltningsprincipper, som godt kunne tænkes lidt mere konsekvent. Herudover er der generelt problemer med oversigten til tavlerne, idet en del af tavlerne langs strækningen er helt eller delvist tildækket af beplantning/træer. 6. Adfærd I forbindelse med evalueringen af 2-1 vejen har der været taget kontakt til den følgegruppe i Jyllinge, som fulgte arbejdet med trafikplanen og ideoplægget til ombygning af Bygaden. Herudover har der været indrykket 2 annoncer i Roskilde Avis og på kommunens og grundejerforeningen Det Ny Jyllinge s hjemmesider, hvor alle borgere og brugere blev opfordret til at henvende sig med kommentarer til den gennemførte ombygning af Bygaden. Der blev endvidere afholdt et Borgermøde den 25. november på Jyllinge skole, hvor 20 borgere deltog. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 10

14 6.1 Borgerhenvendelser og forslag Annoncen og brevet til følgegruppen gav anledning til 10 henvendelser fra borgere samt henvendelser fra henholdsvis skolebestyrelsen på Jyllinge Skole og Jyllinge Menighedsråd. Kommentarer og forslag til forbedringer er sammenfattet i skemaerne herunder. + - Dobbeltrettet trafik fungerer godt Hastigheden er for høj (anbefalet 30 km/t men tilladt 50 km/t) Bedre oversigt og sikkerhed ved udkørsel fra sideveje For meget tung trafik Større tryghed for skoleleverne Parkerede biler i kantbanen Diskret og pæn løsning Ombygningen virker fartdæmpende Problem at fodgængere og cyklister skal dele kantbanen Utrygt for lette trafikanter Manglende hensyn til hinanden Problem Løsningsforslag Høj hastighed Automatisk fotoregistrering E68 tavler 30 km/t Flere fartdæmpere Skildpadder Steler i kantafmærkningen Parkering Forbedring af skiltning af P- forbud Information om P-forbud også til gæster Bøder for ulovlig parkering Trafikmængder Åbning af Møllevej ud til A6 NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 11

15 6.2 Kommentarer til borgerhenvendelser Det er ifølge den nuværende skiltning lovligt at køre op til 50 km/t på Bygaden, men vejen er indrettet til 30 km/t, som er den anbefalede hastighed. Den målte gennemsnitshastighed svarer reelt til en skiltet hastighed på 40 km/t. En yderligere reduktion af hastigheden til 30 km/t kan dels ske ved en ændret adfærd hos trafikanterne på Bygaden via en informationskampagne med det formål at forklare vejens indretning og brug dels ved eventuelle supplerende fartdæmpende foranstaltninger. Beboerne i Bygaden oplever en stigning i andelen af tung trafik i gaden, trods forbud mod gennemkørende tung trafik fra syd. Da rapporterne fra førtællingerne mangler kan det ikke afgøres om denne stigning er reel. På borgermødet blev det nævnt at stigningen eventuelt kan skyldes vognmændenes øgede brug af GPS, som ofte leder trafikanter af den korteste vej mellem to punkter, på trods af eventuelle gennemkørselsforbud. En måde at reducere den tunge trafik Bygaden kunne være indførelse af tvangsruter for den tunge trafik gennem byen. Skiltningen af parkeringsrestriktioner på strækningen vurderes at opfylde reglerne. Dog er en del af skiltene skjult bag beplantning eller andre skilte, så synligheden er forringet. Politiet oplever ikke nævneværdige problemer med parkering i Bygaden. Af- og pålæsning foregår lovligt, men kan give kaos et kort øjeblik. Cyklister og fodgængere skal efter ombygningen dele kantbanen. Før ombygningen skulle fodgængere færdes i rabatten og cyklisterne skulle dele kørebanen med bilerne. Det vurderes derfor at både sikkerheden og trygheden er forbedret for de lette trafikanter efter ombygningen, idet risikoen for skader ved sammenstød mellem to lette trafikanter er væsentligt mindre end ved sammenstød mellem en let trafikant og et motorkøretøj. I forbindelse med Trafiksikkerhedsplanen for Gundsø Kommune blev der gennemført modelberegninger for forskellige nye vejtilslutninger mellem Nordmarken og A6. Uanset hvilken af de undersøgte løsninger der vælges gennemført, vil det formentlig medføre en reduktion af gennemfartstrafikken på den nordlige del af Bygaden. 6.3 Besigtigelse I forbindelse med evalueringen af Bygaden er der gennemført en besigtigelse og fotoregistrering af strækningen med henblik på at vurdere 2-1 vejen i funktion. Besigtigelsen blev gennemført i morgenmyldretiden, hvor antallet af trafikanter og dermed risikoen for konflikter er størst. Der var en del trafik i den nordlige den af Bygaden, som primært kom fra Nordmarksvej. Hastigheden var jævn og der blev ikke i forbindelse med besigtigelsen observeret farlige situationer. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 12

16 Nedenstående fotos viser før- og efter billeder fra strækningen. Mellem Parkstræde og Langløbet set mod nord Ved Kirkebjergvej set mod nord Set mod syd Før oversigtsforholdene er ringe ved udkørsel fra Kirkebjergvej til Bygaden. Efter de brede kantbaner tillader bilister fra Kirkebjergvej at køre lidt længere frem og dermed få bedre oversigt, før de kører ud på Bygaden. Ved Kirkestræde set mod nord Set mod syd Før det smalle profil giver utryghed for de lette trafikanter. Efter kantbaner giver bedre plads til lette trafikanter, men kan overskrides og bruges som vigeareal for bilerne. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 13

17 Ved Havnevej set mod nord Før et bredt og udflydende profil med meget lidt plads til de lette trafikanter. Efter med kantbaner. En bil holder tilbage for modkørende ved indsnævringen. Syd for Møllevej set mod nord Før udflydende vejprofil uden plads til lette trafikanter. Efter opstramning af vejprofil, med klar definition af kørebane og kantbane giver bedre plads til cyklister. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 14

18 6.4 Øvrige forhold Ved besigtigelsen blev det endvidere observeret at en del lette trafikanter fra Nordmarksvej krydser Møllevej umiddelbart øst for Bygaden-Nordmarksvej, formentlig for at køre via Planetvej til Jyllinge skole. På denne strækning er der ikke etableret cykelbaner eller krydsningsmulighed for lette trafikanter, hvilket medfører at krydsningen foregår fordelt over hele strækningen mellem Nordmarksvej og indkørslen til parkeringspladsen ved Svømmehallen. Møllevej vest for Bygaden-Nordmarksvej 7. Konklusion Ifølge de gennemførte trafiktællinger og hastighedsmålinger er trafikmængden mindre på den sydlige del af Bygaden end på den nordlige del. Dette skyldes at den nordlige del af Bygaden fortsat er den mest direkte adgangsvej for trafikanter fra Nordmarken til Jyllinge Centret, Jyllinge skole og via Jyllinge Parkvej til Frederiksborgvej A6. En reduktion af trafikmængden på den nordlige del af Bygaden vurderes således at kræve anlæg af alternative ruter mellem Nordmarken og Jyllinge centrum henholdsvis A6. De målte gennemsnitshastigheder efter ombygningen ligger højere end ønsket, men dog stadig på et acceptabelt niveau i forhold til vejens funktion. Borgernes kommentarer efter ombygningen er nogenlunde ligeligt fordelt mellem positive og negative opfattelser af vejens funktion. På den positive side er bedre oversigt og sikkerhed ved udkørsel fra sideveje og en oplevet større tryghed for skoleleverne. På den negative side er opfattelsen af, at der stadig køres for stærkt på Bygaden og at bilister ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de lette trafikanter. Desuden er der en opfattelse af, at der kører mere og mere tung trafik gennem Bygaden og at parkeringsrestriktionerne ikke overholdes. NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 15

19 8. Anbefaling Det nuværende projekt anbefales fastholdt med følgende justeringer: At der opsættes A43,1 Indsnævret vej med undertavle Smal vej forinden strækningen i begge ender. At der iværksættes klipning af beplantning omkring skilte på Bygaden. At der iværksættes en informationskampagne om formålet med og brugen af 2-1 vejen. At skiltningen i området, for så vidt angår P-restriktioner og tung trafik, gennemgås i samarbejde med politiet At evalueringsrapporten sendes til politiet til orientering og til Vejdierktoratet med henblik på endelig godkendelse af afmærkningen gennem foranstaltningerne. På længere sigt Nye vejforbindelser til Frederiksborgvej A6 NOT_Evaluering af 2-1 vej i Jyllinge_V2_ _hhw.doc 16

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

2-1 vej fra Skibinge til Mern. Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning

2-1 vej fra Skibinge til Mern. Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning 2-1 vej fra Skibinge til Mern Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning 2015 Udarbejdet af: Iben Vinsteen/Stefan Larsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Bjarke Rasmussen Dato: 09.03.2015

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Roskilde Kommune Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Trafiksikkerhedsinspektion Status: Endelig inspektionsrapport Kommenteret af Roskilde Kommune SLUTERKLÆRING Udgivelsesdato : 28. marts 2014 Projekt

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan Resume

Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan Resume Veje og Grønne Områder Sagsnr. 254799 Brevid. 2003013 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan 2014 12. november 2014 Resume Der er indkommet i alt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE Trafik 20. januar 2016 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune Værebrovej Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S NOTAT REV. 3 6. juli 2011 MKK/jvl Indholdsfortegnelse 0 Baggrund og forudsætninger... 1 1 Reduktion af eksisterende

Læs mere

Trafiksikkerhed 2014, Egedal Kommune. Byvej og Præstegårdsvej i Stenløse

Trafiksikkerhed 2014, Egedal Kommune. Byvej og Præstegårdsvej i Stenløse Trafiksikkerhed 2014, Egedal Kommune Byvej og Præstegårdsvej i Stenløse Udarbejdet af: Stefan Larsen og Henriette Kjær Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.06.2014 Version: 1

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

Trafikplan - Bredebro

Trafikplan - Bredebro Trafikplan - Bredebro April 2013 TRAFIKPLAN FOR BREDEBRO 2014-2018 PROJEKT Projekt nr. 1100009782 Version 2 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af MNSS Godkendt af JKD Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2013 Notat vedrørende trafikforhold på Oddervej herunder

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv.

Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv. Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr. Over 400.000 kr. af disse går

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere