TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen og adm. direktør Michael Binzer. Tilrettelæggelse Steen Montgomery-Andersen & Ivalo Egede Layout Martin Hove Lynge Fotos Mads Pihl, forsiden Lars F. Andersen, side 2 & 18 Jørgen Chemnitz, side 3, 11, 12, 13 & 17 Carsten Egevang, side 19 Illustrationer Robert Holmene, side 14, 15 & 16 Udgivelse Kun udgivet elektronisk Udgiver TELE Greenland, Nuuk, maj

3 Indhold Selskabsoplysninger...4 Koncernens hoved- og nøgletal...5 Ledelsespåtegning....6 Den uafhængige revisors påtegning....7 Ledelsens beretning i hovedpunkter...8 Hovedaktiviteter....8 Den økonomiske udvikling i koncernen i Fokus på kunderne...10 Medarbejdere Selskabsledelse...10 Øvrige forhold...11 Risici Liberalisering...13 Fremtiden Forventet koncernresultat i Anvendt regnskabspraksis...18 Resultatopgørelse for Balance pr Aktiver Balance pr Passiver...25 Egenkapitalopgørelse pr Pengestrømsopgørelse for Noter

4 Selskabsoplysninger TELE Greenland A/S Farip Aqqutaa 8 Postboks Nuuk Reg. nr.: A/S GER nr.: Hjemstedskommune Kommuneqarfik Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Ejerforhold Selskabet ejes 100 % af Grønlands Selvstyre Bestyrelse Agner N. Mark, formand Line Frederiksen, næstformand Søren Voigt Aaja Chemnitz Larsen Benedikte Jensen, medarbejdervalgt Svend Aage Olsen, medarbejdervalgt Direktion Administrerende direktør Michael Binzer Datterselskab TELE Greenland International A/S (100%) Hjemstedskommune: Albertslund Associeret selskab Ejendomsselskabet Suliffik A/S (39,4%) Hjemstedskommune: Kommuneqarfik Sermersooq Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5 Koncernens hoved- og nøgletal Mio. kr. (med mindre andet er anført) Resultatopgørelse Nettoomsætning 827,7 830,8 796,3 777,0 742,8 EBITDA 287,0 309,5 274,5 273,0 257,2 Driftsudgifter (731,0) (713,0) (717,4) (703,6) (669,5) Resultat af primær drift (EBIT) 119,2 140,0 106,3 98,7 102,9 Finansielle poster, netto (25,0) (36,5) (35,4) (29,3) (39,4) Periodens resultat før skat 94,3 103,7 71,1 69,5 63,6 Periodens resultat efter skat 64,0 71,3 48,3 47,4 46,8 Frit cash flow Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 268,0 286,2 234,7 258,3 200,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (125,1) (151,0) (104,4) (118,9) (215,7) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (123,3) (108,0) (116,9) (64,8) 64,2 Nøgletal Bruttomargin (%) 87,7 88,3 87,3 88,0 87,4 EBITDA-margin (%) 34,7 37,2 34,5 35,1 34,6 EBIT-margin (%) 14,4 16,9 13,3 12,7 13,9 Egenkapitalforrentning (ROE) (%) 1 6,8 8,0 5,6 5,6 5,7 ROIC (%) 4,3 4,7 3,2 3,0 2,8 Finansiel gearing (%) 1 31,9 39,7 54,9 67,1 81,3 Rentebærende gæld, netto 301,7 369,0 472,9 571,2 680,6 Rentebærende gæld, netto/ebitda (x) 1,1 1,2 1,7 2,1 2,6 Soliditetsgrad (%) 1 54,6 53,0 49,0 47,2 45,8 Gennemsnitlig antal medarbejdere (antal) EBITDA/Gns. antal medarbejdere (tkr.) 605,5 672,7 553,5 529,1 478,1 Lønsum (tkr.) Lønsum pr. medarbejder (tkr.) Balance Anlægsaktiver 1.473, , , , ,6 Samlede aktiver , , , , ,4 Egenkapital 1 945,4 928,4 860,9 851,8 837,3 Driftskapital Tilgodehavender 1 96,8 92,6 101,0 101,2 140,9 Omsætningsaktiver 1 258,6 235,1 222,0 207,5 186,5 Kortfristede forpligtelser 1 225,2 200,4 211,1 190,5 183,4 Net working capital 1 33,5 34,7 10,9 17,0 3,1 Produktionsdata Pakker (stk.) Breve (kg.) Mobilt bredbånd (antal) Bredbånd via fastnet (ADSL) (antal) Telefonlinjer (antal) Mobil abonnementer (GSM og Tusass) (antal) Som beskrevet i anvendt regnskabspraksis er sammenligningstallene ændret i forhold til tidligere aflagte årsrapporter. 2 Gennemsnitligt antal medarbejdere er eksklusiv elever. 5

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for TELE Greenland A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 19. marts 2014 Direktion Michael Binzer Administrerende direktør Bestyrelse Agner N. Mark Formand Line Frederiksen Næstformand Benedikte Jensen Aaja Chemnitz Larsen Svend Aage Olsen Søren Voigt 6

7 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i TELE Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for TELE Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 19. marts, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor Kim Gerner Statsautoriseret revisor Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 7

8 Ledelsens beretning 2013 i hovedpunkter TELE-POST iværksatte i 2013 en række tiltag, der skabte kraftig vækst på internetområdet: Bredbåndskunderne fik mulighed for at bruge to til tre gange mere end tidligere for samme pris. Flatrate blev introduceret i Qaqortoq og Nuuk, der har direkte adgang til søkabel. Prisen for mobildata blev sat ned, og den mobile internetdækning blev udvidet i byer og bygder i hele landet. Forbruget på mobil tale og sms har været stagnerende. I december 2013 nedsatte TELE-POST prisen på roaming i Skandinavien. Det er lykkedes at vende udviklingen i pakkemængder, som i 2013 er steget efter en årrække med fald. Mængden af breve falder fortsat. Koncernen opnåede i 2013 et resultat på 94,3 mio. kr. før skat, hvilket er 9,4 mio. kr. mindre end i Resultatet lever op til tidligere udmeldte forventninger for året. Efter aftale med aktionæren foreslås et udbytte på 47,0 mio. kr., hvilket svarer til 73 % af resultat efter skat. Hovedaktiviteter Koncernen TELE Greenland A/S driver telekommunikations- og postvirksomhed i Grønland og sælger desuden telekommunikationskapacitet via søkabel og satellit til internationale kunder. Koncernens aktiviteter er opdelt i to hovedforretningsområder: Forretningsområdet TELE, der driver telekommunikationsvirksomhed, herunder Kystradioen, som varetager den maritime nød- og sikkerhedskommunikation, kommerciel kommunikation for skibsfarten, samt drift af vejrstationer for ICAO og DMI. Hertil kommer datterselskabet TELE Greenland International A/S (TGI), som driver koncernens satellitjordstation i Danmark og beskæftiger sig med teleoperatørydelser, hovedsageligt salg af satellitbaserede løsninger. Forretningsområdet POST, der driver post- og filatelivirksomhed. I det følgende benyttes TELE og POST for de to forretningsområder hver for sig. TELE-POST anvendes som en betegnelse for hele koncernen under ét. Den økonomiske udvikling i koncernen i 2013 Årets resultat efter skat blev 64,0 mio. kr., mod et resultat efter skat på 71,3 mio. kr. i Nettoomsætningen var på 827,7 mio. kr. i 2013, og er faldet med 0,4 % i forhold til sidste år. Driftsudgifterne er samtidig steget med 18,0 mio. kr. (2,5 %). Der var i 2013 uforudsete udgifter på 13,5 mio. kr. til udbedring af to alvorlige brud på søkablet. Ser man bort fra disse udgifter, er der tale om en stigning på 4,5 mio. kr. (0,6 %). 8 Egenkapitalen er pr. 31. december 2013 opgjort til 945,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 17,1 mio. kr. i forhold til sidste år. Der er i 2013 udbetalt 75,0 mio. kr. i udbytte til Grønlands Selvstyre for regnskabsåret Soliditetsgraden er steget fra 53,0 % i 2012 til 54,6 % i Selskabet har i årets løb netto investeret 125,1 mio. kr. i anlægsaktiver, og den rentebærende nettogæld er i forhold til 2012 nedbragt med 67,3 mio. kr. til 301,7 mio. kr. ved udgangen af Investeringer I 2013 gennemførte TELE-POST samlede nettoinvesteringer for 125,1 mio. kr. Blandt de væsentligste investeringer var: Udvidelse af mobilnetværket med 4G-netværk i Nuuk, 3G i øvrige byer og 2G-Edge i bygder Radiokædeudvidelse mellem Nuuk og Aasiaat IT-systemer til Tusass Forretningsudvikling i TELE Nettoomsætningen i TELE, eksklusiv TGI, er faldet med 0,4 % og udgjorde i ,2 mio. kr. Overskuddet før skat er på 81,8 mio. kr. mod 87,6 mio. kr. i Mobilt internet TELE har de senere år investeret i at forbedre de trådløse internettjenester, og 3G er nu etableret i alle byer i Grønland. Samtidig er 2G-netværket i bygderne blevet opgraderet til højere datahastigheder. I december 2013 blev der desuden etableret 4G-netværk i Nuuk med højere datahastighed end 3G og en langt større abonnementspakke. Prisen for at bruge internet på mobiltelefonen (mobildata) blev midt i året sat ned med 30 %. Internetforbruget er fordoblet for mobilabonnenter, og næsten tredoblet på taletidsproduktet Tusass. Den samlede trafikstigning for mobilt internet var på 61 % i forhold til 2012, hvilket gav en samlet omsætningsstigning for mobilt internet på 25 % i Figur 1 Antal abonnementer, ADSL og Mobilt Bredbånd, ultimo året Antal abonnementer ADSL Mobilt Bredbånd År

9 ADSL Forbruget af internet via ADSL er steget med 163 % i 2013, og den gennemsnitlige pris pr. MB er faldet med 61 %. Til sammenligning steg ADSL-forbruget med 43 % fra 2011 til 2012, og der er således tale om en meget kraftig forøgelse af stigningstakten. Figur 2 Pris- og forbrugsudvikling for ADSL til privatkunder Indeks gennemsnitspris pr. MB = indeks Indeks forbrug i MB Internetpakkerne ADSL Gold og Premium blev den 1. februar 2013 udvidet, så kunderne hermed fik mulighed for op til 3 gange så meget internet for samme pris som tidligere. 1. marts blev der introduceret flatrate i Qaqortoq og Nuuk, hvilket har været en stor succes. Den kraftige stigning i trafikken gav desværre kvalitetsmæssige udfordringer i Nuuk, men de er efterfølgende løst. TELE har i 2013 investeret i at udvide kapaciteten i radiokæden Nuuk-Aasiaat, primært for at understøtte en fortsat positiv udvikling i internetforbruget. Trods de store prisfald er omsætningen steget med 3,0 % i forhold til Det skyldes primært, at mange kunder i Nuuk og Qaqortoq er skiftet til de højere prissatte flatrateprodukter, samt at det totale antal ADSL-kunder er steget, så der ved årets udgang var 4,0 % flere end ultimo For at håndtere de øgede datamængder har der været nødvendige ekstraomkostninger og investeringer i omlægning og udbygning af accessnetværket i Nuuk. MPLS Netværksprodukterne MPLS VPN og MPLS Internet, der anvendes af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen og offentlige administration, havde i 2013 en stigning i trafikmængderne på 37 % i forhold til Omsætningen faldt samtidig med 11 %, hvilket primært skyldes de prisnedsættelser, der blev gennemført i november Mobiltelefoni Forbruget og omsætningen på mobiltelefoni har været næsten uændret i 2013 i forhold til Dog faldt forbruget af Tusass tale og sms med ca. 4,5 %. Fastnettelefoni I 2013 ophævede TELE-POST kravet om, at kunderne skal have et fastnetabonnement for at kunne få ADSL. Antallet af fastnetabonnenter er faldet med ca. 13 % i løbet 2013, og samlet set faldt omsætningen på fastnettelefoni med 14 % i 2013 sammenlignet med Forretningsudvikling POST Omsætningen var på 113,7 mio. kr. i 2013, hvilket var en stigning på 0,6 mio. kr. Resultatet før skat er dog faldet til 10,3 mio. kr., sammenlignet med 13,7 mio. kr. i Dette skyldes primært en stigning på 4,3 % i driftsomkostningerne. Figur 3 Udvikling i brev- og pakkemængder Indeks 2009 = 100 Breve Pakker Det har ikke været muligt at kompensere helt for de fortsat faldende mængder af breve gennem prisjusteringer. Det er vanskeligt at effektivisere forretningsområdet yderligere uden at sætte serviceniveauet ned. På pakkeområdet er det lykkedes at vende udviklingen. I en årrække er antallet af pakker faldet med 4-8 % om året, men i 2013 er der en fremgang på 4,1 %. Salget af frimærker er steget med 3,4 % i forhold til 2012, hvilket er et resultat af en styrket salgsindsats i et ellers vigende marked. Eksport Koncernens samlede eksportindtjening var i 2013 på 180,1 mio. kr. Dette udgør en stigning på 5,9 % i forhold til Eksporten omfatter primært følgende tjenester/produktgrupper: Salg af telefoniydelser til udenlandske telefonselskaber, herunder roaming. Salg af kapacitet i søkabel og satellitter. Udførelse af drifts- og anlægsopgaver for internationale samarbejdspartnere, herunder ICAO, Naviair, DMI og TDC. Udbringning af udenlandske brev- og pakkeforsendelser i Grønland. Salg af frimærker til internationale samlere. 9

10 Fokus på kunderne I efteråret 2013 igangsatte selskabet et særligt udviklingsforløb, Sassarit, til styrkelse af medarbejdernes kompetencer og kundeorientering. Allerede inden årets udgang havde 350 medarbejdere deltaget i dette to-dages program, og i løbet af foråret 2014 skal alle fastansatte medarbejdere have deltaget. Formålet med Sassarit er at skabe fokus på de særlige opgaver, der skaber værdi for kunden. Programmet er ikke kun for medarbejdere med direkte kundekontakt, men for alle, fordi alle medarbejdere uanset forskellige jobfunktioner har indflydelse på kundernes oplevelse af TELE-POST. TELE-POST gennemfører årlige kundetilfredshedsundersøgelser, og har kunnet notere sig fremgang på dette felt. Især er det positivt, at kundeloyaliteten er steget blandt erhvervskunderne. I forhold til privatområdet er der i efteråret 2013 indført målinger af kundernes konkrete serviceoplevelse i TELE-POST Centrene og Kundecenteret. Resultatet af disse målinger bruges aktivt i medarbejdernes kompetenceudvikling, og dermed til på sigt at styrke kundetilfredsheden yderligere. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte medarbejdere var 474 i 2013, hvilket er en stigning på 14 i forhold til Denne stigning skyldes især udviklingsprojekter og styrkelse af IT-afdelingen, samt det forhold, at det i 2013 generelt har været lettere at genbesætte ledige stillinger. 15 elever færdiggjorde deres uddannelse i TELE-POST i Ved årets udgang havde TELE-POST 31 elever og lærlinge, hvilket svarer til 6,5 % af den gennemsnitlige medarbejderstab. I 2013 var der et samlet sygefravær på gennemsnitligt 3,8 %, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end i TELE-POST har løbende fokus på forbedring af arbejdsmiljøet. Selskabsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til anbefalingerne i Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede selskaber. På selskabets hjemmeside telepost.gl er der nærmere redegjort for, i hvilket omfang selskabet ved udgangen af 2013 følger de opstillede retningslinjer. I 2012 opstillede TELE-POST i samarbejde med Grønlands Selvstyre en række overordnede målsætninger, der spænder over forskellige dimensioner af selskabets virke. Nedenstående skema viser selskabets målopfyldelse i henholdsvis 2012 og TELE-POSTs overordnede målopfyldelse i 2013 Kundetilfredshed og IKT-udvikling Samlet kundetilfredshedsscore på mindst 70 point: X 68 point X 69 point Mindst 99,5 % samlet oppetid for teletjenester: 99,7 % 99,6 % Maksimalt kapacitetstræk på søkablet, mindst 982 Mbit/s (2013): X 524 Mbit/s Mbit/s Udvikling af mindst 15 nye produkter og ydelser: Selskabets samfundsansvar Bidrag til øget viden i samfundet om internettet og dets muligheder i undervisningen: 2 projekter 2 projekter Arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed Arbejdsglæde på mindst 79 point: 79 point 80 point Sygefravær på maksimalt 4,0 %: 4,0 % 3,8 % Anvendelse af mindst kr. pr. medarbejder på uddannelsesaktiviteter: kr kr. Effektivitet og økonomisk robusthed EBITDA pr. medarbejder på mindst kr.: kr kr. Egenkapitalforrentning på mindst 5,9 %: 7,8 % 6,8 % Rentebærende nettogæld lavere end budgetteret 369,0 mio. kr. 301,7 mio. kr. Soliditetsgrad på mindst 49,6 %: 51,3 % 54,6 % 10

11 Selskabets samfundsansvar TELE-POST leverer teknologi og services af stor betydning for udvikling af samfundet, og vil også tage ansvar for at gennemføre samfundsrelevante udviklingsprojekter. Dette sker i tæt dialog med relevante interessenter. Indsatsen hænger sammen med TELE-POSTs underskrivelse i 2013 af FN Global Compact, og vore CSR-projekter understøtter de grundlæggende menneskerettigheder, herunder retten til uddannelse, adgang til information, retten til medinddragelse og adgang til sundhed. TELE-POST har i løbet af 2013 fortsat selskabets generelle arbejde inden for CSR, herunder på miljøområdet, sundhedsområdet og involvering i lokalsamfundet. Af konkrete eksempler på involvering i lokale projekter kan nævnes to landsindsamlinger for henholdsvis IKUALA og Nanu Børn, deltagelse i motionsinitiativet Maaji Nuan, såvel som involvering i Saligaatsoq miljøtiltag. Bestyrelsen Selskabet følger aktionærens retningslinjer for udvælgelse og indstilling af egnede kandidater til selskabets bestyrelse. I slutningen af 2013 har bestyrelsen sammen med en ekstern konsulent gennemført en kompetenceanalyse som et led i bestyrelsens selvevaluering. Resultatet af denne analyse er i starten af 2014 blevet forelagt ejerne. På selskabets ordinære generalforsamling blev der valgt ét nyt medlem af bestyrelsen. Nærmere oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder deres særlige kompetencer fremgår af note 22 samt af selskabets hjemmeside. Alle fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige. Bestyrelsen har i 2013 holdt seks ordinære bestyrelsesmøder og ét ekstraordinært møde. Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg og et nominerings- og vederlagsudvalg for at effektivisere bestyrelsens arbejde og styrke den ledelsesmæssige og finansielle kontrol med selskabet. Kommissorierne for begge udvalg kan ses på hjemmesiden telepost.gl. Revisionsudvalget har siden generalforsamlingen i 2013 holdt fire møder, mens der er afholdt to møder i nominerings- og vederlagsudvalget. Intern revision Bestyrelsen overvejer årligt, om der bør etableres intern revision. Det er vurderingen, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at oprette en sådan. Øvrige forhold Udbytte mv. Der er i årsrapporten indarbejdet et udbytte på 47,0 mio. kr. til aktionæren, Grønlands Selvstyre. TELE-POST har i 2013 betalt 2,5 mio. kr. til Grønlands Selvstyre til dækning af telemyndighedens drift. Skatteforhold De store skattemæssige afskrivninger på investeringer i blandt andet søkabel og udbygning af radiokæden betyder, at selskabets skattepligtige indkomst i 2013 er lig nul. Selskabet betaler derfor ikke selskabsskat for indkomståret Selskabet har i 2013 indbetalt 70,3 mio. kr. i grønlandsk A-skat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker bedømmelsen af koncernens økonomiske stilling. 11

12 Risici Operationelle risici Det er en udfordring at opretholde høje standarder for tjenester og drift under vanskelige geografiske og klimatiske forhold. De store afstande og det udfordrende klima betyder, at der anvendes en række forskellige teknologier for at servicere kunderne på en omkostningseffektiv måde og for at binde Grønland sammen med den omgivende verden. Den primære indsats for at minimere risikoen for fejl og nedbrud er forebyggelse. Desuden søges risici minimeret gennem overvågning af hele kommunikationsnetværket, herunder søkablets to landingsstationer i Canada og Island. Endelig reducerer selskabet de operationelle risici gennem etablering af reserveveje og dublering af kritiske komponenter i netværket. TELE-POST har en nød- og beredskabsplan, så selskabet kan reagere hurtigt og professionelt i tilfælde af pludselige nedbrud på væsentlige dele af infrastrukturen og i andre ekstraordinære situationer. Nød- og beredskabsplanen gennemgås og opdateres årligt. Miljøforhold TELE-POST iværksætter løbende initiativer, der kan medvirke til at nedbringe virksomhedens miljøpåvirkning, og hensynet til miljøet prioriteres under planlægning og udførelse af nye anlægsprojekter. Radiokædestationers energieffektivitet er et særligt højt prioriteret område, idet øget netværkstrafik øger energiforbruget. Helt konkret er der tale om etablering af solceller, bedre kølesystemer, miljøovervågning og miljøstyring på de enkelte lokaliteter, samt forbedring og udskiftning af batterikapacitet. TELE-POST vil som led i sit arbejde med at implementere og udbrede principperne i FN Global Compact styrke sin dokumentation af selskabets miljøforbedrende tiltag. Nødberedskab den 8. maj maj 2013 blev søkablet til Canada revet over af en trawler, der fiskede ca. 200 kilometer ud for Newfoundland. Al trafik blev straks omdirigeret til søkabelbenet mod Island, og en akut reparation blev igangsat. En alvorlig fejl i TDCs fibernet i Danmark om natten d. 8. maj betød imidlertid, at al internetkommunikation via søkablet blev afbrudt. Nødberedskabet blev derfor sat i kraft, og myndigheder, erhvervskunder og offentligheden blev holdt løbende orienteret, indtil en midlertidig omlægning af internettrafikken kunne gennemføres. Normal internetkommunikation blev genoptaget ved middagstid den 8. maj, efter omkring syv timers afbrydelse. Ledelsen evaluerede efterfølgende forløbet og konstaterede, at nødberedskabet havde fungeret hensigtsmæssigt. Ledelsen fandt dog anledning til enkelte konkrete tilpasninger af beredskabsproceduren. Kapitalberedskab Koncernens samlede likvide beholdning udgør 151,2 mio. kr. ved udgangen af På grundlag af selskabets budgetter og kreditfaciliteter vurderes det samlede kapitalberedskab at være tilstrækkeligt til at understøtte den løbende drift samt realisere investeringsplanerne for

13 Rente- og valutarisici Selskabets rente- og valutapolitik skal sikre, at indtjeningen er robust over for de ofte uforudsigelige ændringer i valutakurser og rentesatser. I henhold til TELE-POSTs rentepolitik skal mellem 50 % og 100 % af låneporteføljen ligge i fast rente. Ved udgangen af 2013 udgjorde den samlede rentebærende gæld 452,3 mio. kr., hvoraf ca. 80 % var fastforrentet. En stigning i renteniveauet på 1 %-point, ville således uden sikring resultere i en merudgift på ca. 4,5 mio. kr. pr. år. Med de eksisterende rentesikringer vil effekten dog kun være ca. 0,9 mio. kr. TELE-POSTs låneaftaler har indbygget finansielle nøgletal, som ved overskridelse kan medføre opsigelse fra bankernes side. Ved udgangen af 2013 overholder TELE-POST disse nøgletal med en forsvarlig margin. Låneaftalerne kan ikke opsiges fra bankens side, medmindre TELE-POST misligholder sit engagement. Selskabet har langsigtede aftaler om for eksempel indkøb af satellitkapacitet for ca. 4,9 mio. USD om året. En stigning i kursen på USD på 1 DKK per USD, vil betyde en merudgift for TELE-POST på 4,9 mio. kr. pr. år. I 2013 var der sikring på en gennemsnitskurs på 5,72 DKK/USD, og i 2014 er der sikret til ca. 5,50 DKK/USD. I henhold til valutapolitikken kurssikres der maksimalt 2 år frem i tiden. Liberalisering Telemyndighederne har siden 2009 løbende udstedt nye tilladelser til potentielle operatører, som ønsker at udbyde trådløst internet i en række grønlandske byer. I sommeren 2013 blev det liberaliserede område udvidet, idet en operatør fik tilladelse til at udbyde internet i alle byer og bygder i Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia. Desuden fik samme operatør tilladelse til at udbyde internet gennem mobilteknologien 4G og blev tildelt fuld rådighed over et helt frekvensbånd, 2600 MHz-båndet. I efteråret 2013 påbegyndte Grønlands Selvstyre i samarbejde med eksterne konsulenter et udredningsarbejde for at fremskynde en liberalisering af større dele af teleområdet. I foråret 2014 forventes Grønlands Selvstyre at fremlægge resultaterne af dette arbejde. I efteråret 2013 har Grønlands Selvstyre desuden færdiggjort flere telebekendtgørelser, som har været undervejs siden Det betyder blandt andet, at der nu er fastsat regler om adskillelse af TELE-POSTs engros- og detailregnskaber, vilkår omkring samtrafik, samt rammer for nedsættelse af et Teleklagenævn. TELE-POST er fortsat underlagt en betydelig myndighedskontrol, og vi skal således ansøge Grønlands Selvstyre om godkendelse forud for alle planlagte ændringer af priser og vilkår for selskabets koncessionerede detailprodukter. Selskabet arbejder for at opnå en mere effektiv myndighedsproces, og dermed give kunderne hurtigere adgang til produktforbedringer og prisnedsættelser. 13

14 Fremtiden Sassarta! I 2013 gennemførte selskabet en omfattende strategiproces, der direkte inddrog op mod 60 ledere og nøglemedarbejdere, og hvor alle selskabets øvrige ledere og medarbejdere løbende blev informeret for at sikre medejerskab i forhold til implementeringsfasen. Strategien Sassarta beskriver overordnet de mål, som TELE-POST vil nå i årene Vore kunder og produkter Planen fokuserer på borgere og erhvervsliv i hele landet. TELE-POST vil være hele Grønlands selskab og bidrage til at udvikle hele Grønland. TELE-POST er ikke blot en virksomhed, der skal opnå overskud og sikre borgerne telefoni samt forsendelse af breve og pakker. Den teknologiske udvikling går hurtigt, og den nye teknologi gør det nemmere at binde landet sammen, dele viden og løfte vidensniveauet. TELE-POST er den største leverandør af løsninger inden for kommunikation, og vi arbejder derfor kontinuerligt for at skabe hurtigere og billigere forbindelser. Kunderne skal kunne drage maksimal nytte af vores netværk til kommunikation og underholdning. TELE-POST skal være et sted, hvor kunderne sætter pris på at handle, uanset om de henvender sig i en af vores butikker, om de går ind på vores hjemmeside på internettet eller ringer til vores kundecenter. Al den viden vi indsamler om kundernes behov og oplevelser bliver benyttet, når vi udvikler nye produkter og uddanner vores medarbejdere i god kundeservice. Sassarta! Strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig sammenhæng med Sassarit (træd frem), der er et kundeorienterings- og kompetenceudviklingsprogram, som TELE-POST har igangsat i Ledelsen og medarbejderne skal tage ansvar for at se sammenhæng mellem de opstillede mål og vores egen indsats, samt at skabe god og udviklende kontakt med vores kolleger, kunder, samarbejdspartnere og hele samfundet. Vi vil gøre det muligt for kunderne at samle deres forretninger i overskuelige og fordelagtige pakker med telefoni og internet, og det skal være let at ændre på sammensætningen af produkter. Vi vil skabe mere individuelle muligheder for kunderne, og sænke priserne på alle de områder, hvor det kan stimulere efterspørgslen. Sådan kan vi opnå en større udbredelse og sikre at hele netværket bliver udnyttet bedre. Vi vil tilbyde de private kunder internetbaserede underholdningstjenester på linje med, hvad der tilbydes kunder i EU. Vi vil tilbyde erhvervskunder samlede servicepakker ud fra den enkelte kundes behov. Det kan være alt fra overvågning af deres netværk til drift af hele kundens IT-system. Med den store stigning i elektronisk kommunikation vil mængden af breve, der sendes med post forsat falde. Til gengæld forventes en positiv udvikling inden for både mængden af pakker såvel som større logistiske opgaver. 14

15 Vi vil bidrage til et stærkere samfund Vi har udpeget tre vigtige samfundsområder, hvor vi ønsker at indgå partnerskaber med den offentlige sektor om at skabe fremadrettede løsninger med stor samfundsværdi: Vore priser og netværk Vi vil sætte priserne ned i takt med effektivisering af forretningen. Vi vil i fremtiden tilbyde væsentligt lavere priser for kapacitet på søkablet til vores egen detailforretning og til vore engroskunder. Vi vil skabe tilstrækkelig internetkapacitet til e-learning og internetadgang for elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner. Vi vil medvirke til, at sundhedsvæsenet kan udnytte digitale løsninger i forbindelse med konsultation, diagnosticering og behandling. Vi vil indtage en aktiv rolle i at sikre muligheder for digital borgerservice overalt i Grønland. Dette forventes at udmønte sig i lavere detailpriser, som vil stimu lere højere forbrug, især for private kunder. Dette vil kræve investeringer i forlængelse af søkablet til byer nord for Nuuk samt fortsat udbygning af radiokædeinfrastrukturen og byernes lokale netværk. Gennemførelse af disse netværksinvesteringer vil gøre det muligt for TELE-POST at tilbyde kunderne meget højere hastigheder end i dag. 15

16 Vi bliver mere effektive En bedre udnyttelse af netværkets kapacitet kan sikre kunderne højere værdi for pengene, men samtidig vil vi nedbringe vores basale driftsomkostninger, bl.a gennem en grundlæggende optimering og simplificering af vores IT-systemer. Gevinsterne af effektiviseringstiltagene skal komme kunderne til gode gennem lavere priser og bedre produkter. Vi styrker vore kompetencer De ændringer som vi vil gennemføre, forudsætter både forandringer i organisationen og en øget uddelegering af ansvar. Vi vil gennem god ledelse og fokus på HR-discipliner som rekruttering, udvikling, evaluering og belønning fremme en arbejdskultur, hvor god performance anerkendes, og hvor opnåelse af fælles mål værdsættes på lige fod med individuelle præstationer. 16

17 Forventet koncernresultat i 2014 Det forventede koncernresultat for 2014 påvirkes af en række tendenser for omsætnings- og omkostningsudviklingen, herunder blandt andet: Fortsat vækst i mobilt internet. Helårseffekten af prisnedsættelser gennemført i Forventede prisnedsættelser i Fortsat fald i fastnettelefoni. Fortsat faldende brevmængder. Lavere renteomkostninger på grund af reduceret gældsætning. Ændrede priser på det koncessionerede område skal godkendes af myndighederne, og på det liberaliserede område skal de desuden overholde konkurrencelovgivningen. Dette betyder, at der er betydelig usikkerhed med hensyn til omfanget af de prisnedsættelser, som TELE-POST kan få lov til at gennemføre, samt hvornår de kan få effekt. Konsekvensen er, at der er en ikke ubetydelig usikkerhed om koncernresultatet, som forventes at ligge på niveauet mio. kr. før skat i

18 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for koncernen TELE Greenland A/S er aflagt i overensstemmelse med den grønlandske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse D. Der foretages nu indregning af udskudt skat på finansielle instrumenter. Forholdet har udelukkende indvirkning på egenkapitalen og hensættelse til udskudt skat, og påvirker således ikke resultatopgørelsen. Ændringen har medført en forøgelse af egenkapitalen pr. 1. januar 2012 på 21,8 mio.kr., og pr. 31. december 2012 på 19,7 mio. kr. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene. Der er endvidere foretaget mindre reklassifikationer, som hverken har effekt på resultatopgørelse eller egenkapital. Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. 18

19 Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter TELE Greenland A/S (modervirksomheden) og den virksomhed (tilknyttet virksomhed), som kontrolleres af modervirksomheden. Kontrol opnås ved, at moderselskabet enten direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller rent faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheden, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associeret virksomhed. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for TELE Greenland A/S og dets dattervirksomhed. Udarbejdelse af koncern regnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Kapitalandel i dattervirksomhed udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet, inklusiv ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. 19

20 Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omsætningen omfatter værdien af årets leverede ydelser og varer med fradrag af prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Ydelser omfatter indtægter fra trafik og abonnementer, samtrafik og roaming, udleje af faste kredsløb, nettjenester, tv-distribution samt oprettelses- og installationsindtægter. Varer omfatter kundeplaceret udstyr, mobiltelefoner mv. De væsentligste indtægtskilder indregnes i resultatopgørelsen som følger: indtægter fra telefoni indregnes på det tidspunkt, hvor samtalen foretages salg af forudbetalte produkter, som for eksempel taletid, udskydes og indtægtsføres i takt med forbruget indtægter fra udleje af faste kredsløb indregnes over lejeperioden indtægter fra abonnementer og forbrugsuafhængige tjenester til fast pris indregnes over abonnementets løbetid indtægter vedrørende salg af udstyr indregnes på leveringstidspunktet. Indtægter vedrørende vedligeholdelse af udstyr indregnes over kontraktens løbetid indtægter vedrørende postaktiviteter indregnes ved salgstidspunktet Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). Anlægsproduktion Produktion af anlæg til egne formål indgår i bruttoomsætningen med et beløb, der svarer til de medgåede omkostninger, som er udgiftsført under de respektive omkostningsposter. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Der er i Grønland skattemæssigt fradrag for udbytte. Den skattemæssige værdi af det i årsregnskabet afsatte udbytte posteres derfor i overensstemmelse med ovenstående direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Værdien af anlægsproduktionen opgøres og består af de direkte medgåede omkostninger til løn inklusiv IPO-tillæg, hvorimod ydelser leveret af underleverandører ikke indregnes, men aktiveres direkte. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige omkostninger vedrørende udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen. Endvidere indregnes hensættelser til tab på igangværende arbejder for fremmed regning. 20

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K 2013 KVARTALSRAPPORT

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K 2013 KVARTALSRAPPORT Markant vækst i brugen af internet efter introduktion af nye prismodeller i 1. kvartal. Fortsat god økonomi i TELE- POST. Kvartalsrapport 1K 2013 Væsentlige forhold Brugen af internet er steget markant,

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2012-1. april 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/08/2013 Allan Nielsen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere