Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 14. december 2016 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 14. december 2016 kl"

Transkript

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 6. december 2016 J.nr.: /82989 BE ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Onsdag d. 14. december 2016 kl hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Optagelse af lån skal 1. behandles under pkt. 2 og køb af grund skal 1. behandles under pkt. 3. I henhold til vedtægternes 13, stk. 1 a og b kræver erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Jeg skal derfor bede bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan være til stede ved mødet om at sikre, at deres suppleant deltager. Følgende dagsorden foreslås: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2016 & ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 29. november Låneoptagelse, 1. behandling Bilag 2. Indstilling 3. Fortroligt 4. CO 2 -kvote-risikopolitik Bilag 3. Indstilling 5. Fortroligt 6. Orientering om aftaler med producenterne Bilag 4. Orientering 7. Orientering fra CTR s direktion Bilag 5. Orientering Bilag 5.1. CTR status, 3. kvt Fortroligt materiale Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S Stæhr Johansens Vej Frederiksberg Tlf Fax

2 9. Eventuelt 10. Næste møde Næste møde er fastlagt til d. 29. marts 2017 kl hos CTR. Med venlig hilsen Inga Thorup Madsen 2

3 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2016/4 Dato: J.nr.: /87595 Bilag 2 Til dagsordenens punkt 2 Til: BESLUTNING Web J EMNE: OPTAGELSE AF LÅN INDSTILLING CTR s administration indstiller, at CTR s bestyrelse tiltræder, at der optages et lån på 40 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR s materielle anlægsinvesteringer i 2016 og et lån på 90 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR s immaterielle anlægsinvesteringer i Det indstilles endvidere, at lånene optages med fast rente i lånenes løbetider, at 2. behandling sker ved skriftlig procedure, samt at formand eller næstformand i forening med en direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen. PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE De nye lån vedrører finansiering af CTR s løbende anlægsinvesteringer i 2016, bortset fra investeringerne i AMV4, som er behandlet separat på KU- og BE-møderne i september/oktober. Baseret på de opdaterede planlægningsoverslag for 2016 for materielle og immaterielle anlægsinvesteringer, forventes der, i henhold til lånebekendtgørelsens regler, at kunne lånes ca. 130 mio. kr. for Hvis investeringsaktiviteten 2016 ikke skulle komme op i denne størrelsesorden, vil låntagningen tage hul på investeringer, der afholdes i 2017 i overensstemmelse med de kommunale regler. CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i 2017 ud fra den planlagte varmepris samt resultatforventningen for året. LØSNING/VURDERING I samarbejde med Deloitte Financial Services A/S er der indhentet tilbud på vilkår for lånene. Der er i den konkrete situation ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet lånene er obligationsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, bek. nr. 937, bilag II, nr. 6. Der kan p.t. optages fast forrentede lån med de ønskede løbetider uden tilknyttede swapaftaler på følgende rentevilkår: Fast rente i 10 år Fast rente i 25 år 0,43 % p.a. 1,10 % p.a. Lån med fast rente uden brug af swap kan p.t. opnås til priser der kun marginalt afviger fra variabelt forrentede lån med tilknyttede swapaftaler. Hvis der vælges faste renter (evt. 3 måneders variabel med renteswap), er renterne faste over lånenes løbetider, og renteniveauet er i øjeblikket attraktivt, således at der kan opnås fastrenteaftaler på et lavt niveau. For optagelse af lånene er fremgangsmåden, at bestyrelsen godkender følgende: De rentesatser, som er oplyst ovenfor, er gældende november 2016 (efter valget i USA) og kan afvige som følge af markedsforholdene frem til optagelsesdagen (rentesats pr. 5. december 2016 fast rente i 10 år 0,52 % p.a. og fast rente i 25 år 1,24 % p.a.). Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag. Side 1 af 2

4 Formand eller næstformand i forening med en direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne (herunder valg af fastrentelån eller variabelt forrentet lån med tilknyttet swap) og underskrive lånedokumenterne. SAGENS BEHANDLING I henhold til CTR s vedtægter 13 skal beslutning om optagelse af lån vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal behandles på to bestyrelsesmøder med mindst seks ugers mellemrum. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 29. marts I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse skal lån til investeringer i 2016 være besluttet inden udgangen af marts 2017 og være hjemtaget inden udgangen af april Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 24. november VIDERE PROCES Bestyrelsens 2. behandling foreslås foretaget ved en skriftlig procedure i 1. kvartal Side 2 af 2

5 CTR s Bestyrelsesmøde nr.: 2016/4 Dato: J.nr.: /87742 Bilag 4 Til dagsordenens punkt 4 Til: BESLUTNING WEB J EMNE: CO 2 -KVOTE-RISIKOPOLITIK PUNKT OM PROJEKTKREDITTER INDSTILLING CTR s administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder, at CTR i 2017 udnytter en mulighed i kvotereglerne for at bytte mellem ca og CO 2 -kvoter til projektkreditter og dermed opnår et estimeret provenu på 0,1-0,5 mio. kr. Alternativt kan bestyrelsen beslutte, at CTR i kvoteperioden frem mod 2020 ikke anvender kreditter koblet til projekter, men alene almindelige CO 2 -kvoter. I så fald vil revideret CO 2 -kvote-riskopolitik blive fremlagt på det første kontaktudvalgsmøde i SAGENS BEHANDLING CTR s CO 2 -kvote-risikopolitik bliver revideret én gang om året i kontaktudvalget, og bestyrelsen bliver efterfølgende orienteret. Kontaktudvalget har i år ønsket, at bestyrelsen særskilt træffer beslutning om den del af CO 2 -kvote-risikopolitiken, der omhandler anvendelse af projektkreditter. PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE I den af kontaktudvalget gennemgåede revision af CTR s risikopolitik lægger CTR op til at anvende kvotelovgivningens mulighed for at bytte et vist antal kvoter til såkaldte projektkreditter i perioden frem til 2020 og dermed opnå et provenu på estimeret 0,1-0,5 mio. kr. Et alternativ er et aktivt valg af ikke at anvende projektkreditter i indeværende kvoteperiode. EU har for strammet reglerne for, hvilke typer projektkreditter virksomheder kan anvende i forhold til tidligere. Både før og efter denne stramning af reglerne er kreditterne dog bl.a. af flere grønne organisationer blevet mødt med kritik, idet der sættes spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan påvise en klimaeffekt af mange af projekterne. Mod denne kritik står, at anvendelse af projektkreditter er en lovreguleret og EU-bestemt mekanisme, som i Danmark forvaltes at Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og som giver virksomheder mulighed for at reducere deres emissionsomkostning. Hvis CTR benytter projektkreditter, er det en forudsætning, at det anvendte kvotehandelsselskab garanterer, at der er tale om lovlige projektkreditter, som kan anvendes i det danske kvoteregister. Tekniske forhold om CTR s mulighed for at anvende kreditter er kort beskrevet herunder og i flere detaljer i boks side 2. Projektkreditter kan udstedes til CO 2 -reducerende projekter i lande udenfor EU, typisk u-lande. Kreditterne kan anvendes som betaling for CO 2 -udledning i kvoteregistret med samme gyldighed som almindelige CO 2 -kvoter, men kun op til et vist loft, som er udmeldt til virksomhederne af Energistyrelsen. Projektkreditter er billigere end almindelige CO 2 -kvoter, og pga. denne prisforskel kan CTR opnå et provenu ved at købe et antal projektkreditter og sælge et tilsvarende antal almindelige CO 2 -kvoter. Herefter kan projektkreditterne bruges til at betale for en andel af CTR s CO 2 - emissioner. Projektkreditter kan i princippet anvendes til og med For CTR er anvendelsen dog knyttet til driften af egne spidslastanlæg, og nogle af anlæggene udleder pt. årligt typisk mindre end kreditloftet. For ift. CTR s CO 2 -kvote-risikopolitik at undgå mængderisiko i form af kreditter, som der ikke er emission til at anvende, bør der i et givet år højst købes kreditter svarende til spidslastanlæggenes emission i året. Jo tættere på 2020, jo større risiko er der således for, at CTR ikke kan nå at anvende kreditloftet for visse af anlæggene. Side 1 af 2

6 LØSNING/VURDERING Anvendelse af projektkreditter kan give CTR en vis fortjeneste, og der er klare regler for dette i kvotelovgivningen. Det er dog samtidig en mekanisme, som har mødt en vis kritik bl.a. fra en række NGO er, og der bør derfor tages stilling til, om muligheden skal anvendes eller ej. TIDLIGERE BESLUTNINGER Den gældende risikopolitik for CO 2 -kvoter blev tiltrådt af kontaktudvalget 20. november VIDERE PROCES Hvis det besluttes, at der ikke skal anvendes projektkreditter, bliver CTR s CO 2 -kvote-risikopolitik for 2017 revideret i tråd hermed og bliver fremlagt på kontaktudvalgsmøde 1 i Næste ordinære revision af CTR s risikopolitik fremlægges på kontaktudvalgsmøde 4 i BOKS: UDDYBNING VEDØRENDE BRUG AF PROJEKTKREDITTER Hvert år skal CTR indbetale kvoter til et kvoteregister svarende til den CO 2 -udledning, som vi har haft fra vores spidslastanlæg. For hvert anlæg er CTR på forhånd tilkendt et loft for, hvor mange tons CO 2 -udledning, der i kvoteperioden frem til 2020 må betales med projektkreditter, et såkaldt CO 2 -kreditloft vedtaget på EU-niveau. CTR fik ved kvoteperiodens start således tilkendt kreditlofter for egne spidslastanlæg svarende til i alt tons udledning. Kreditloftet på det enkelte anlæg kan anvendes i takt med den CO 2 -udledning, der sker på netop det spidslastanlæg. Projektkreditter er lidt billigere end de almindelige kvoter, og det betyder, at CTR kan opnå en gevinst uden økonomisk risiko ved at anvende kreditlofterne og betale delvist for udledningen med kreditter frem for kvoter. Det sker i praksis ved at sælge et antal almindelige kvoter og samtidig købe det tilsvarende antal projektkreditter. Hvert år, når CTR indbetaler kvoter for et specifikt anlæg i indeværende periode, vil det kunne ske med projektkreditter, dog kun op til en mængde svarende til kreditloftet for det enkelte anlæg. Hvis et års kvotebetaling skal erstattes med projektkreditter, skal disse indkøbes senest i februar efter driftsåret. Muligheden for at anvende kreditterne udløber i Da driften på CTR s spidslastanlæg er meget svingende, betyder det følgende: Om at undgå mængderisiko: De indkøbte kreditter kan anvendes i hele kvoteperioden, så hvis der er indkøbt for mange kreditter et år, kan de anvendes det næste år frem til kvoteperiodens udløb. Det indebærer dog en risiko for at brænde inde med kreditter, såfremt der de kommende år ikke er udledning svarende til det indkøbte antal kreditter. Derfor lægger CTR op til for det enkelte anlæg højst pr. år at købe det antal kreditter, som svarer til udledningen i det år, der netop er gået. Hvis kreditloftet så endnu ikke er udnyttet for nogle af anlæggene, kan der for disse anlæg købes kreditter det kommende år osv. frem til Om at sikre, at CTR kan nå opnå gevinst ved at anvende projektkreditter: År for år mindskes for hvert spidslastanlæg den samlede mængde af kvoter, der skal betales frem til Dermed øges også risikoen for, at den samlede udledning frem til 2020 for nogle af anlæggene er mindre end kreditloftet, og at muligheden for at anvende kreditloftet fuldt ud derfor mistes. Det anbefales derfor at anvende projektkreditter allerede nu, hvor der resterer 5 år af kvoteperioden. Dermed er der stor sandsynlighed for at nå at udnytte muligheden for alle CTR s 7 spidslastanlæg. Hvis CTR følger den vedtagne CO 2 -kvote-politik, så indebærer det, at der købes projektkreditter primo 2017 forud for betaling for udledningen i 2016, hvilket igen medfører, at en beslutning om at fravælge eller udskyde dette skal træffes senest på BE16-4. Side 2 af 2

7 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2016/4 Dato: J.nr.: /87602 Bilag 6 Til dagsordenens punkt 6 Til: ORIENTERING WEB J EMNE: ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER BAGGRUND Nedenfor gives en kort status for de igangværende forhandlingsforløb, CTR har med de forskellige samarbejdspartnere. DONG Energy (DONG) KØB af grund H.C. Ørsted Værket (HCV) CTR har ikke modtaget noget nyt tilbud fra DONG, men er telefonisk blevet orienteret om en pris vurderet af en ejendomsmægler, som ligger betydelig højere end det tidligere forhandlede. CTR afventer et officielt udspil fra DONG. Ombygning Avedøreværkets blok 1 (AVV1) til biomasse Der er opstået mindre forsinkelser i forbindelse med konverteringen fra kul til biomasse på AVV1, men planlagt kommerciel drift på biomasse er stadig primo december Projektet kører i VEKS regi, men CTR deltager i følgegruppe. H.C. Ørsted Værket (HCV) og Svanemølleværket (SMV) Ombygningsarbejder på HCV kører planmæssigt. Projekt for etablering af elkedler på SMV er godkendt af Københavns Kommune. Der forhandles fortsat en ny aftale for SMV, der også dækker drift med elkedel. Det er især hvor mange m2 bygning, varmeselskaberne skal betale husleje for, der forhandles, samt selve driftsaftalen for elkedlen. Der er fra CTR og HOFOR s side ikke givet endeligt tilsagn til finansiering af nye elkedler på SMV, FID afventer en godkendt aftale. Aktivering af midlerne til kedlerne er internt godkendt i CTR på møde KU16-2. Der arbejdes stadig med problematik om varmesidens betaling for omlægning af naturgas MR station. Side 1 af 2

8 HOFOR Energiproduktion (HEP) Amagerværkets kommende blok 4 (AMV4) Projektet kører efter planen. Der arbejdes stadig med et ankerbuget på 4,85 mia. kr. I forhold til procesleverancerne, er 85 % allokeret, og i forhold til byggekontrakterne er 59 % allokeret, mens der er realiseret ca. 3,5 %. Budgettet revideres ved udgangen af Amagerværket blok 1 Intet nyt. Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS) Intet nyt. HOFOR Varme Nyt oplæg til en varmeudvekslingsaftale ligger til endelig godkendelse hos HOFOR. Udveksling for 2014 er aftalt endeligt. VEKS Udarbejdelse af ny varmeudvekslingsaftale afventer endelig godkendelse af tilsvarende aftale med HOFOR. Udveksling for 2014 er aftalt endeligt. Amager Ressource Center (ARC) Det er aftalt, at alle varmeleverancer frem til kommerciel drift af ARC s nye anlæg, Amager Bakke, afregnes i henhold til den eksisterende aftale, hvorefter en ny aftale skal dække kommerciel drift med Amager Bakke. Der arbejdes med en aftale baseret på en fast betaling og en variabel betaling, ligesom alle aftaler med kraftvarmeværkerne. Eksisterende aftale indeholder kun en variabel betaling. Straksbetaling af CTR s andel af investeringerne diskuteres også som en alternativ model. Store eldrevne varmepumper til fjernvarme (SVAF) Projektet kører videre med en placering ved Sjællandsbroen, hvor der både kan udnyttes havvand og spildevand. Der er intet nyt. Sjælsø Management Sjælsø management har accepteret CTR I/S tilbud på køb af grund, hvor Mørkhøj vekslerstation (MØW) er placeret, samt tilbud på erstatning relateret til servitut for ledning, der forbinder MØW med transmissionssystemet, jf. dette mødes dagsordenspunkt 3. Side 2 af 2

9 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2016/4 Dato: J.nr.: /87603 Bilag 7 Til dagsordenens punkt 7 Til: ORIENTERING Web J EMNE: ORIENTERING FRA CTR S DIREKTION Energi på Tværs I det regionale projekt Energi på Tværs er der gennemført en workshop, hvor arbejdsopgaver for projektgrupper er defineret, og i indeværende år forventes struktur og bemanding af grupperne at være endeligt fastlagt. Posten som næstformand for styregruppen, der besættes af forsyningsselskaberne, er overgivet fra CTR s direktør til HOFOR s planlægningschef. Fjernvarme-konkurrenceanalyse i statsligt regi CTR har deltaget i møde indkaldt af Energistyrelsen mhp. input til kommissorie for en analyse af konkurrenceforholdene i fjernvarmesektoren, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal udarbejde jf. den politiske aftale om Reformopfølgning - Regulering af fjernvarmesektoren af 7. april I mødet deltog også Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Dansk Affaldsforening, og CTR var som det eneste fjernvarmeselskab inviteret for at redegøre for styringen af indkøb fra forskellige producenter via Varmelast.dk. CTR s input var bl.a., at der netop ikke er tale om et konkurrencemarked for varmesalg i Hovedstaden, men om en aftalt timebaseret optimering af produktionsfordelingen imellem de til rådighed værende produktionsanlæg. Købsprisen for varme påvirkes ikke af den timebaserede varmeplan, men er defineret i de langsigtede aftaler om varmekøb, der er indgået ved beslutningerne om etablering af ny varmekapacitet. Side 1 af 1

10 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2016/4 Dato: J.nr.: /87604 Bilag 7.1 Til dagsordenens punkt 7 Til: ORIENTERING WEB J EMNE: CTR-STATUS 3. KVT. 2016

11 CTR STATUS 3. kvartal 2016

12 3. kvartal 2016 Indledning Indhold Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet for de første 3 kvartaler Aktiviteterne bliver sammenholdt med tilsvarende oplysninger fra foregående år, og de realiserede salgs- og købsmængder bliver sammenholdt med budgetterne for de omhandlede perioder. Både varmemængderne og de dertil knyttede indtægter og omkostninger relaterer sig kun til den realiserede drift i 2016, hvilket vil sige, at reguleringer for tidligere år ikke er inkluderet i denne status. Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hovedtal 2 Driftsøkonomi salg 3 Driftsøkonomi køb 4 Produktionsfordeling 5 Anlægsaktiviteter 6 Varmesalg Varmesalget i TJ til interessentkommunerne blev for perioden 4,7 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 52 mio. kr. under det budgetterede svarende til 3,7 %. Varmesalget er korrigeret for varmeudveksling mellem CTR og HOFOR. Varmekøb Varmeleverancerne til CTRs transmissionsnet kommer fra affaldsforbrændingsanlæg, geotermi, kraftvarmeværker eller spidslastcentraler, enten direkte eller via akkumulatorerne på Avedøreværket og Amagerværket. Det realiserede varmekøb i TJ for perioden lå 5,0 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 122 mio. kr. under det budgetterede svarende til 9,5 %. Dette er dog uden forventede ekstraomkostninger til drift og vedligehold på AMV, hvor aftalen om betalingerne endnu ikke er faldet endeligt på plads.varmekøbet er korrigeret for varmeudveksling med VEKS og HOFOR. Opgørelsen viser nettab på 83 TJ. Det er mindre end budgetteret, hvilket tilskrives forskel i beholdning i varmeakkumulatorer samt måleunøjagtighed. Den del af varmekøbet, som udgøres af afskrivninger på immaterielle anlægs-investeringer, er til status hentet fra seneste regnskabsprognose. Primær drift Resultatet af den primære drift viser 159 mio. kr. Fig. 1.1: CTR s transmissionssystem. 1

13 Status 3. kvartal 2016 Hovedtal STATISTIK Realiseret Afvigelse Budget Realiseret kvt kvt kvt kvt. 15 Varmesalg til IK (TJ) Frederiksberg Gentofte Gladsaxe København Tårnby Varmekøb til IK (TJ) affald geotermisk varme ekskl. drivvarme kraftvarme spidslast inkl. HCV SMV spids Nettab og stilstandsvarme (TJ) Skyggegraddage ØKONOMI (mio. kr.) Varmesalg til IK fast betaling variabel betaling Varmekøb netto fast betaling til producenter fast betaling immaterielle aktiver variabel betaling El til pumper Salg af CO 2 kvoter Resultat af primær drift Røde tal er negative tal 2

14 Status 3. kvartal 2016 Driftsøkonomi Varmesalget i 3. kvartal 2016 blev realiseret som følger: 3. kvt Realiseret Salg Fast Variabel I alt i betaling betaling salg Interessentkommuner TJ mio. kr. mio. kr. mio. kr. Frederiksberg Gentofte Gladsaxe København Tårnby I alt Realiseret salg i 3. kvt København Gladsaxe Gentofte Frederiksberg Tårnby 3

15 Status 3. kvartal 2016 Driftsøkonomi Varmekøbet i 3. kvt blev realiseret som følger: 3. kvt Realiseret Produktionsenhed Produktion i TJ Faste omk. mio. kr. Variable omk. mio. kr. Samlede omk. mio. kr. Faste omk. Kr./GJ Variable omk. Kr./GJ Samlede enhedsomk. Kr./GJ Affald Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el Kraftvarme Spidslast I alt El til pumper Realiseret køb i 3. kvt Affald 567,663 4,449 2,666 1,783 Spidslast 687, , , ,383 37, ,632 Kraftvarme 22, , Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el 4

16 Status 3. kvartal 2016 Produktionsfordeling Varmekøbets fordeling I de første 3. kvartaler af 2016 er der procentvis aftaget mere affaldsvarme end budgetteret, mens der har været mindre produktion af spidslast end budgetteret. Ved udgangen af 3. kvartal 2016 kunne det akkumulerede køb af varme opgøres til i alt TJ. 93,3 % af CTR's varmekøb var i første halvår baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 6,7 % blev produceret som spidslast på rent varmeproducerende anlæg. Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i de første 3 kvartaler af 2015 i alt TJ med en produktionsfordeling, hvor 94,0 % var baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme kvt Budgetteret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 26,3% 0,3% 67,3% 6,1% 100,0% kvt Realiseret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 23,2% 0,5% 69,5% 6,7% 100,0% kvt Realiseret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 24,4% 0,1% 69,5% 6,0% 100,0% Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Budgetteret Realiseret 5

17 Status 3. kvartal 2016 Anlægsaktiviteter Transmissionssystemet CTR s transmissionssystem omfatter følgende idriftsatte anlæg: - et 54 km langt ledningsnet, - 27 varmeveksler-stationer, - 3 pumpestationer og - 14 spids- og reservelastanlæg, hvoraf CTR selv ejer de 7. Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg udgør ca MJ/s. Igangværende aktiviteter CTR arbejder med opgradering af drev og pumper, som sammen med trykholdesystemer tilpasses udbygningstakten i kommunerne. CTR's arbejder i forbindelse med etableringen af metroen er afsluttet. Det endelige betalingsspørgsmål afventer en juridisk afklaring. Der foregår fortsat en del koordinering aht. byggeaktiviteten i københavnsområdet og følgerne for CTR's ledningsnet. El-kedelprojektet på en station i Gentofte er godkendt, og CTR forventer, at de 40 MW er klar i første kvartal El-kedlen er motiveret af både økonomi, driftssikkerhed og CO 2 - reduktion. Det optimale fremtidige brændselsmiks vurderes på øvrige spidslastcentraler. Fjernvarmeinstallationer på kraftværker Aktiviteterne på Amagerværket er fortsat omfattende, med en række opgraderinger af fjernvarme-installationerne og levetidsforlængelser af blok 3. På Avedøreværket har DONG arbejdet med de afsluttende dele af konverteringen til træpiller, samt opgraderinger på fjernvarmesystemer. DONG vurderer for CTR og HOFOR muligheden for at etablere 80 MW el-kedel til spids- og reservelastkapacitet på Svanemølleværket. Fremtidige aktiviteter Som opfølgning på den af bestyrelsen godkendte CO 2 strategi har CTR en række tiltag i gang. Testprojektet med store eldrevne varmepumper forventes forelagt til godkendelse medio Projekterne for El-kedler er ligeledes en del af denne strategi. Der er gennemført beslutning om bygning af den nye flisfyrede Blok 4 på Amagerværket. Miljøgodkendelse er gennemført, og første spadestik blev foretaget 1. september CTR har som en forudsætning for projektet indgået en varmeaftale med HEP. Udbygningstakten i CTR's nordlige område sætter tidsplanen for en række opgraderinger i området. CTR's rør under Åboulevarden kræver en gennemgribende udskiftning formodentlig i sommeren Økonomi Planlægningsoverslaget præsenteres på tre måder: Anlægsopdelt, Faseopdelt og Kategoriopdelt, hvor rammen vises i forhold til begrundelsen for projekternes gennemførelse. Anlægs- og kategoriopdelingen ses af nedenstående tabeller. Ud af det totale anlægsoverslag på 550 mio. udgør besluttede projekter 265 mio. kr. eller 48 % af overslaget, hvoraf 109 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 77,3 mio. kr. eller 14 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 207 mio. kr. svarende til 38 % af rammen. Afholdte Godkendt Planlægnings- Planlægnings Aktuelt (1000 kr.) omk. budget overslag overslag % Grunde og bygninger Driftssikkerhed % Ledninger Kapacitet % Produktionsanlæg Lovpligtig % SRO Omk.reduktion % Stationer Arbejdsmiljø 0 0% Rådighedsbeløb Eksternt Miljø 0 0% Ingen % Hovedtotal Hovedtotal % 6

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

REFERAT BE2016/4 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 14. december 2016 kl

REFERAT BE2016/4 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 14. december 2016 kl Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 21-12-2016 BE2016/4 J. nr. 200204/88193 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 14. december 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 2. december 2015 kl. 08.00 09.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 2. december 2015 kl. 08.00 09. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 24. november 2015 J.nr.: 200202/77482 BE15-4 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved

Læs mere

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-12-2014 BE14-4 J. nr. 200204/77254 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 3. december 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

REFERAT BE2017/1 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 29. marts 2017 kl Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.

REFERAT BE2017/1 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 29. marts 2017 kl Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 18-04-2017 BE2017/1 J. nr. 200204/90131 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 29. marts 2017 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Bestyrelsesmøde

REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 4. december 2013 kl. 09.30 Sted Deltagere Referent Afbud Københavns Rådhus Ayfer Baykal

Læs mere

Morten Kabell oplyste, at Lisbeth Winther er udtrådt af CTR s bestyrelse pr. 26/ og bød velkommen til Karen Riis Kjølbye.

Morten Kabell oplyste, at Lisbeth Winther er udtrådt af CTR s bestyrelse pr. 26/ og bød velkommen til Karen Riis Kjølbye. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 11-10-2016 BE2016/3 J. nr. 200204/86754 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 5. oktober 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 25. marts 2015 kl. 09.30 12.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 25. marts 2015 kl. 09.30 12. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 17-03-2015 J.nr.: 200202/77479 BE15-1 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Bestyrelsesmøde. CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Bestyrelsesmøde. CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 01-04-2014 BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato Dato kl. 27. marts 2014 Sted Deltagere Referent Afbud CTR, Stæhr Johansens Vej 38,

Læs mere

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 1. oktober 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

BE15/3 J. nr /80758 Bestyrelsesmøde

BE15/3 J. nr /80758 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 13-10-2015 BE15/3 J. nr. 200204/80758 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 6. oktober 2015 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Afbud Referent

Læs mere

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 06-04-2016 BE16/1 J. nr. 200204/83557 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 31. marts 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Morten Kabell

Læs mere

VPH 3. Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025. Modellens struktur

VPH 3. Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025. Modellens struktur VPH 3 12-08-2013 Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025 Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS gennemførte i perioden november 2010 til maj 2011 et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2 (VPH2), som havde

Læs mere

«Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck

«Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Omstilling til CO2-neutral fjernvarme Varmeplan Hovedstaden 1+2 Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Varmeplan Hovedstaden 1+2 Et samarbejde mellem KE, CTR og VEKS Forsyning

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 31. marts 2016 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 31. marts 2016 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 18-03-2016 J.nr.: 200202/82994 BE16-1 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28. november 2017 J.nr.: 200202/88020 BE17-4 - KEH/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-06-2014 BE14-2 J. nr. 200204/74444 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 28. maj 2014 kl. 08.30 Sted Deltagere CTR Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013

GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013 GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013 6. februar 2013 1 Nyt navn og logo - Fusion af: Albertslund, vand & spildevand Brøndby, vand Dragør, vand & spildevand Herlev, vand

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. 1. oktober 2014 kl. 08.30 10.30 hos CTR

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. 1. oktober 2014 kl. 08.30 10.30 hos CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 23-09-2014 J.nr.: 200202/74588 BE14-3/ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljøne etværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration2014forfjernvarmeiHovedstadsområdet Miljødeklarationen for

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden Workshop 2, Varmeplan 26. Januar 2009 Præsentation af foreløbige resultater Projektets baggrund Global fokus på klimaspørgsmålet. Klimatopmøde i København efteråret 2009 Europa i 2020: 20% CO2 reduktion,

Læs mere

BE15/1 J. nr. 200204/77419 Bestyrelsesmøde

BE15/1 J. nr. 200204/77419 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 07-04-2015 BE15/1 J. nr. 200204/77419 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 25. marts 2015 kl. 9.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr. g Frederikssund Kommune Borg mesterkontoret Rådhuset Torvet 2 36 Frederikssund Sagsnr. 14-1994 Init. OBC/alh Den 4. september 214 5.9.214 Anmodning i henhold til 1, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer

Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer Regionalt forum, VPH3, 5. september 2013 Jesper Werling, Ea Energianalyse Indhold Analysens formål Udvikling i de overordnede rammer og modelværktøj

Læs mere

Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket

Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket 5. JULI 2016 HOFOR Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse af projektforslag

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 28. maj 2013 kl. 08.30

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 28. maj 2013 kl. 08.30 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19-05-2013 J.nr.: 200202/53249 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

5. oktober 2016 kl hos CTR

5. oktober 2016 kl hos CTR «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» Centralkommunernes Transmissionsselskab 27-09-2016 J.nr.: 200202/82992 BE16-3/ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den Værløse 27.06.2017 Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den 15.08.2017. 1. Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

2. årlige geotermikonference

2. årlige geotermikonference 2. årlige geotermikonference Christiansborg, København 19. februar 2018 Perspektiver for geotermi i hovedstadsområdet - hvilke barrierer er der? Lars Gullev Formand for HGS CEO, VEKS Agenda Hovedstadens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

CTR. Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006

CTR. Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006 CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006 CTR BERETNING OG REGNSKAB 2006 INDHOLD FORORD / SIDE 5 OPGAVER OG STRUKTUR / SIDE 6 ORGANISATION / SIDE 7 ANLÆGSVIRKSOMHEDEN / SIDE

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Varmeplan Hovedstaden 3 er i gang!

Varmeplan Hovedstaden 3 er i gang! Nyhedsbrev nr. 7 - februar 2013 Varmeplan 3 er i gang! Fremtidens fjernvarmeforsyning skal i stigende grad baseres på vedvarende energikilder og skal bidrage til udviklingen af et intelligent energisystem.

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 20. maj 2015 kl. 08.00

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 20. maj 2015 kl. 08.00 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 12-05-2015 J.nr.: 200202/77480 BE15-2 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. december 2012 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus 1. Resume Teknik og Miljø anbefaler

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Juridisk Kontor. Offentligt referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 4. december 2017 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Offentligt referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 4. december 2017 i Havnekontoret Juridisk Kontor Offentligt referat til mødet i Havnebestyrelsen 4. december 2017 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 26 Underskrive referat fra seneste møde 1 27 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 25. maj 2016 kl

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 25. maj 2016 kl Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 17-05-2016 J.nr.: 200202/82993 BE16-2 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME

NYT FRA DANSK FJERNVARME DFJ NYT FRA DANSK FJERNVARME Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. maj 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu. Regulering af fjernvarmen 500

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Indstilling. Elfyret spids- og reservelastkedel. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Elfyret spids- og reservelastkedel. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Elfyret spids- og reservelastkedel 1. Resume Den nødvendige spids- og reservelast kapacitet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016

Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016 Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016 Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S Årsmødets tema: Nye grænsebrydende samarbejder Program Om TVIS og samarbejdet med kommuner, varmeselskaber,

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-02-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne

Læs mere