Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi"

Transkript

1 Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og risikovurderinger Undersøgelserne danner baggrund for en vurdering af om forureningen giver anledning til risiko i relation til arealanvendelsen, afdampningen (indeklima), recipienter og grundvandet. Forvaltningen har fået Orbicon til at bistå med vurderingen. Dette bilag opsummerer Orbicons vurdering af de forskellige risici. En samlet oversigt fremgår af tabel 1, side 5. Endelig har GEO konkret bistået Forvaltningen med en vurdering af muligheden for at supplere afværgescenarie 3 med en afværgepumpning. Forvaltningen vurderer generelt, at omfanget af de supplerende undersøgelser opfylder kravet fra Natur- og Miljøklagenævnet. Region Sjælland er enig i denne betragtning. Endvidere kan tilføjes at undersøgelsesomfanget også følger retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger for hhv. Villaolietankforureninger 1 og Oprydning på forurenede lokaliteter 2. Jordforurening/risiko ved arealanvendelse Der er konstateret jordforurening i ca. 2,5-13 meter under terræn, med de højeste koncentrationer i den umættede zone i 3-8 m.u.t. Den højeste konc. af kulbrinter er målt i 2007 og var mg/kg tørstof i B1 (i umættet zone, 3,5 m.u.t.) umiddelbart under forureningskilden. For hver boring er det vurderet hvor stort et areal den repræsenterer. På baggrund af dette samt de tilknyttede analysedata, fås en samlet beregnet forureningsmasse på kg. olie, svarende til liter. 87 % vurderes at være beliggende udenfor huset, mens de resterende 13 % vurderes at være beliggende inde under huset. Risikoen ved arealanvendelsen skal både vurderes i forhold til aktuelle anvendelse og fremtidig anvendelse. Som udgangspunkt gælder, jf. MST vejledning 2, , at hvis forureningen alene træffes under 3 meters dybde, vil forureningen under normal anvendelse (havebrug o.l) ikke udgøre en risiko for menneskers sundhed. Endvidere skal vurdering af risikoen tage hensyn til, at bygninger ikke regnes for at have en længere levetid end år. Dette betyder at risikoen for at en forurening under en bygning blotlægges, skal inddrages i risikovurderingen. I forhold til arealanvendelsen, betyder det, at det skal vurderes om forureningens varighed er længere end husets restlevetid. 1 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke, vejledning nr. 2, Oprydning på forurenede lokaliteter, vejledning nr. 6, 1998.

2 Orbicon vurderer følgende for Forvaltningen: Side2/11 Ingen risiko ved kontakt med forurenet jord ved den nuværende anvendelse til beboelse i de øverste 2,5 m u.t. Ved dybereliggende anlægsarbejde i større dybde end 2,5 m u.t. kan kontakt med forurenet jord forekomme, hvorfor forureningen potentielt kan udgøre en risiko. Det vurderes, at forurening varighed er længere end husets restlevetid. Da forureningen er dybereliggende vil en fjernelse af huset ikke betyde en øget risiko for kontakt med den forurenede jord. Oliebranchens Miljøpuljes s rådgiver NIRAS har følgende vurdering; Ved den nuværende arealanvendelse (bolig og haveareal) vil den konstaterede jordforurening ikke udgøre nogen uacceptabel risiko for direkte eksponering, grundet forureningens beliggenhed. Såfremt beboelsesbygningen fjernes og der udføres anlægsarbejde (f.eks. opførelse af en ny beboelsesbygning), vil der ikke være nogen risiko for kontakt med den forurenede jord. Hvis anlægsarbejdet skulle omfatte etablering af en kælder under bygningen, vil risikoen for kontakt med den forurenede jord være minimal og vil sandsynligvis kun finde sted i forbindelse med udgravning til kælderfundamenter. Indeklima Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om Oprydning 2, må afdampningsbidraget fra den underliggende forurening til indeluften ikke overstige afdampningskriteriet. Risikoen for oliekomponenter er relateret til en gennemsnitlig påvirkning over tid. Ved de supplerende poreluftsonderinger, udtaget direkte under gulvet i beboelsesejendommen, er der ikke påvist indhold af oliekomponenter, som overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier, og NIRAS vurderer på den baggrund, at; jordforureningen på ejendommen ikke giver anledning til en uacceptabel påvirkning af indeklimaet i beboelsesbygningen. Orbicon vurderer følgende: Der er ikke foretaget målinger af betongulvets dæmpning, hvilket er i overensstemmelse med praksis på området. Det er Orbicons erfaring at dæmpningen er af en sådan størrelse, at et gennemsnitligt indhold på en faktor 4 og 3 over afdampningskriterierne tillagt en sikkerhedsfaktor vil ligge under afdampningskriterierne i indeluften. Da målingernes omfang opfylder villaolietanksvejledningen 1 sammenholdt med erfaringsmæssigt faldende indhold over tid, vurderes forureningen ikke at udgøre risiko for indeklimaet. Grundvand Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Et område med særlige drikkevandsinteresser er dog beliggende ca. 100 m fra ejendommen. Nærmeste almene indvindingsboring (Darup vandværk) er beliggende ca. 2,4 km vest for ejendommen. Grundvandet træffes i ca. kote 34-35, DNN, ca. 13 m u.t. Grundvandsstrømningen er af NIRAS på baggrund af moniteringen vurderet til at være nordøstlig. Ifølge potentialekort fra Roskilde Amt 1999 er

3 strømningsretningen nordlig, ligesom Natur- og Miljøklagenævnet og GEO anfører en nordlig strømningsretning. Side3/11 Overordnet skal en grundvandsrisikovurdering, jf. Miljøstyrelsens vejledninger 1,2, anvendes til at vurdere om en forurening i jorden giver et uacceptabelt forureningsbidrag til det primære grundvand. Til brug for risikovurderingen er der fastsat kvalitetskriterier for en række stoffer. Risikovurderingen tager udgangspunkt i, at grundvandskvalitetskriterierne skal være opfyldt overalt i grundvandsressourcen. Risikoen ved restforureningen skal derfor som udgangspunkt kun beregnes ved brug af JAGG-modellens trin1, når denne model anvendes. Konkrete målinger i grundvandet kan i nogle tilfælde erstatte beregninger efter JAGG-modellens trin1, hvis man har en høj grad af sikkerhed for, at forureningen under de foreliggende forhold burde have spredt sig til grundvandet og nået et stabilt niveau jf. villaolietankvejledningen 1. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2011, kan en evt. restforurening (på mellem kg olie) ikke påregnes nedbrudt inden for den tidsperiode, hvor ejendommen med rimelighed kan forventes at bestå uændret. Endvidere påpeger nævnet, at en risikovurdering ift. grundvandet skal baseres på forsigtige parametervalg for forureningens fysisk/kemiske egenskaber, jordens egenskaber og valg af de mest kritiske stoffer i forureningen. Og der skal også tages højde for den infiltration af nedbør gennem forureningen, som påregnes både under de nuværende forhold samt evt. også ved fremtidig blotlægning af forureningen, hvormed det mest kritiske scenario vil være udslagsgivende for den samlede risikovurdering. Grundvandsforureningen er undersøgt ved udtagelse af i alt 77 vandprøver (hver analyseret for 6 parametre, dvs. 462 måleresultater) fordelt på 12 boringer. Der er foretaget prøvetagninger i 2007, 2008, 2010, 2011 og Ved den supplerende undersøgelse i aug 2012, blev boringstætheden øget (til 12 boringer) med 5 supplerende boringer, for at øge sikkerheden for at lokalisere en evt. forureningsfane i det primære grundvandsmagasin. Dette efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2011, hvorved grundejer blev påbudt at gennemføre supplerende undersøgelser. Umiddelbart efter konstateringstidspunktet i 2007, blev der påvist forurening (totalkulbrinter) i grundvandet på 300 µg/l og 25 µg/l henholdsvis en uge og en måned efter etableringen af boring B3, placeret i hotspot. Ved de efterfølgende 10 målinger i B3, er der ikke truffet forurening, med undtagelse af en enkelt måling i boringen (i 2012) hvor der blev fundet Toluen i en konc. på 0,16 µg/l 3. Mod nordvest ved boring B9, blev der i 2008 påvist et indhold på 15 µg/l 4 ved en enkelt prøvetagning. Ved de følgende 5 prøvetagninger blev der ikke konstateret forurening over detektionsgrænsen på 5 µg/l. I boring 14 (ca. 20 meter nord-vest for hotspot, i Gavnøvej) er der alene i 2012 påvist indhold af benzen og toluen på hhv. 0,3 og 0,12 µg/l 5. Korrigeres for filterlængden er indholdet af benzen 2,4 µg/l, hvilket er over grundvandskvalitetskriteriet på 1 µg/l. 3 Korrigeret for filterlængden bliver den beregnede resulterende Toluenkonc. i magasinets øverste 0,25 m: C1=0,16 µg/l * 2/0,25=1,28 µg/l (grundvandskvalitetskriterie = 5 µg/l). 4 Korrigeret for filterlængden bliver den beregnede resulterende totalkulbrinter i magasinets øverste 0,25 m: C1=15 µg/l * 2/0,25=120 µg/l (grundvandskvalitetskriterie = 9 µg/l). 5 Korrigeret for filterlængden bliver den beregnede resulterende totalkulbrinter i magasinets øverste 0,25 m: C1=0,3 µg/l * 2/0,25=2,4 µg/l (grundvandskvalitetskriterie = 1 µg/l). C1=0,12 µg/l * 2/0,25=0,96 µg/l (grundvandskvalitetskriterie = 5 µg/l).

4 Side4/11 Endelig er der ved en enkelt prøvetagning fra boring B21 (vest-sydvest for hotspot) målt 46 µg/l 6 i en enkelt prøvetagning i Det er imidlertid usikkert om det påviste indhold på 46 µgram stammer fra forureningen baseret på sammensætningen af kulbrinterne. NIRAS konkluderer følgende ift. grundvandsrisikoen på baggrund af supplerende undersøgelse foretaget i 2012: Analyse af vandprøverne viser ikke indhold af oliekomponenter, der overskrider kvalitetskriteriet, på nær en enkelt prøve med et indhold på 46 µg/l i marts Det kan dog ikke afklares om indholdet skyldes fyringsolie eller et andet kulbrinteprodukt. Ved en gentagelse af prøvetagningen i maj 2012 kunne kulbrinteindholdet ikke genfindes. Det påviste indhold i marts 2012 kan evt. skyldes en lokal påvirkning af grundvandsmagasinet pga. stigende vandspejl. I den samlede moniteringsperiode har der kun været enkelte vandprøver med overskridelser af vandkvalitetskriteriet, og der er ikke set vedvarende overskridelser i samme boring. Grundvandsspejlet har gennem hele moniteringsperioden generelt været stigende. Det stigende grundvandsspejl kan medføre, at dele af jordforureningen kommer i direkte kontakt med grundvandsmagasinet. På baggrund af de samlede undersøgelser, udført i og omkring det forurenede område, vurderes der ikke at forekomme en forureningsfane i det primære grundvandsmagasin. NMKN s bemærkninger vedr. en antagelse om en mulig forureningsfane og koncentrationsniveauer på op til 6 mg/l i grundvandet, beregnet ud fra en fugacitetsberegning i JAGG, kan således ikke underbygges ved de udførte undersøgelser. Det vurderes, at jordforureningen ikke udgør en risiko for det primære magasin nedstrøms forureningen. Der vurderes dog at være en være en helt lokal og periodevis påvirkning af grundvandet, hvor det kommer i kontakt med jordforureningen. En eventuel nedrivning af bygningen på ejendommen vurderes ikke at ændre ved risikovurderingen, idet størstedelen af jordforureningen er beliggende uden for bygningen. Orbicon har for Forvaltningen vurderet NIRAS s resultater på følgende vis: Den supplerende undersøgelse opfylder bemærkningerne fra Natur- og Miljøklagenævnet. Antallet og placering af boringerne vurderes at give en høj grad af sikkerhed for at en evt. forureningsfane i det primære grundvandsmagasin vil blive påvist i en eller flere af de filtersatte boringer. 6 Korrigeret for filterlængden bliver den beregnede resulterende totalkulbrinter i magasinets øverste 0,25 m: C1=46 µg/l * 2/0,25=368 µg/l (grundvandskvalitetskriterie = 9 µg/l).

5 Der er udarbejdet en konceptuel model for forureningssituationen, som Side5/11 vurderes at være retvisende. I den forbindelse er oliemætning for de påviste indhold af kulbrinter i jorden beregnet. Disse viser, at der med stor sandsynlighed ikke er tale om mobil fase af olieprodukter, og at forureningssituationen er stationær. Resultaterne viser, at der lokalt i og i nærheden af kildeområdet er truffet en forurening med kulbrinter. I kildeområdet er der målt 300 µg/l faldende til 25 µg/l og derefter under detektionsgrænsen i kildeområdet. Mod nordvest er der påvist et indhold på 15 µg/l i en enkelt prøvetagning og 46 µg/l i en enkelt prøvetagning mod vest-sydvest. Det er usikkert om det påviste indhold på 46 µg/l stammer fra forureningen baseret på sammensætningen af kulbrinterne.resultaterne viser således, at der i kildeområdet i enkelte tilfælde påvises forurening. Dette er sandsynligvis relateret til et stigende vandspejl, hvor dele er forureningen er i direkte kontakt med grundvand. En egentlig forureningsfane fra kildeområdet er ikke påvist i den gennemførte monitering. Som anført af Natur- og Miljøklagenævnet skal kvalitetskriterier som udgangspunkt være overholdt umiddelbart under forureningskilden. Dette er således ikke tilfældet. Forureningen er dog kun påvist i enkelte prøvetagninger. Recipienter Der er ikke foretaget undersøgelser af en evt. påvirkning af recipient. Orbicon har følgende vurdering på baggrund af det påviste indhold i grundvandet og afstanden til nærmeste recipient (vandløb ca. 800 m sydøst for ejendommen); Forureningen udgør ikke en risiko for den nærmeste recipient. Risiko ved kontakt, indeklima, grundvand og recipienter er opsummeret i tabel 1. Tabel 1. Oversigt over risici ved efterladelse af forurening, vurderet af hhv. Niras (N) og Orbicon (O) samt forvaltningens bem. (F) Kontakt Indeklima Grundvand Recipienter Risiko N. Ved nuværende arealanvendelse ingen uacceptabel risiko for direkte eksponering. Minimal risiko ved evt. etablering af kælder O. Ingen risiko ved kontakt ved nuværende arealanvendelse i de øverste 2,5 m. Ved dybere anlægsarb. Kan kontakt m. forurenet jord forkomme, hvorfor forureningen udgør en potentiel risiko. Fjernelse af huset vil ikke medføre øget risiko for kontakt. F. Forurening er beliggende fra ca. 2,8 meter under terræn og ned til ca. 14 meter under terræn. Anvendelsesdybden for villahaver er ned til 1 N. Ved nuværende arealanvendelse ingen uacceptabel påvirkning af indeklimaet i beboelsesejendommen O. Det er Orbicons erfaring af betongulvets dæmpning er af en sådan størrelse, at et gns. Indhold på en faktor 4 og 3 over afdampningskriterierne tillagt en sikkerhedsfaktor vil ligge under afdampningskriterierne i indeluften. Det vurderes at forureningen ikke udgør en risiko for indeklimaet. F. Ved den supplerende undersøgelse i 2012, er der ved målinger udført under gulv i N.+O. Under lokaliteten er der ved enkelte målinger konstateret overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet N.+O. Overskridelserne relaterer sig sandsynligvis til et stigende grundvandsspejl N.+O. Der er med stor sandsynlighed ikke er tale om mobil fase af olieprodukter, og forureningssituationen vurderes som stationær. N.+O. En egentlig forureningsfane fra kildeområdet er ikke påvist O. Som anført af Natur- og Miljøklagenævnet skal kvalitetskriterier som udgangspunkt være overholdt umiddelbart under forureningskilden. Dette er således ikke tilfældet. Forureningen er dog kun påvist i enkelte prøvetagninger. N. Ingen risiko overfor recipienterne i området F. Nærmeste recipient er en sø beliggende ca. 700 m vest for ejendommen.

6 meter under terræn jf. Miljøstyrelsens vejledning 6, beboelsesejendommen ikke påvist indhold af oliekomponenter, som overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier. F. Nærmeste almene indvindingsboring (Darup Vandværk) er beliggende 2,4 km vest for ejendommen. Side6/11 Samlet kan forvaltningen således konkludere følgende: Der er konstateret forurening af det primære grundvandsmagasin umiddelbart under ejendommen. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2012, er det beregnet ved JAGG (trin 1), at der er risiko for, en koncentration i grundvandet på mellem 0,338 1,509 mg/l. Dette er en faktor gange grundvandskvalitetskriteriet på 0,009 mg/l. Villaolietankvejledningen 1. angiver, at risikoen ved restforureninger udgangspunkt kun skal beregnes ved brug af JAGG-modellens trin1 (når denne model anvendes). Konkrete målinger i grundvandet kan i nogle tilfælde erstatte beregninger efter JAGG-modellens trin1, hvis man har en høj grad af sikkerhed for, at forureningen under de foreliggende forhold burde have spredt sig til grundvandet og nået et stabilt niveau. Roskilde Kommunes rådgiver Orbicon vurderer at den af OM s rådgiver NIRAS udarbejdede konceptuelle model for forureningssituationen, er retvisende. I den forbindelse er oliemætning for de påviste indhold af kulbrinter i jorden beregnet. Disse viser, at der med stor sandsynlighed ikke er tale om mobil fase af olieprodukter, og at forureningssituationen er stationær. Orbicon konkluderer at undersøgelsen (antal og placering af boringer) med høj grad af sikkerhed ville kunne afdække en evt. forureningsfane i det primære grundvandsmagasin. En egentlig forureningsfane fra kildeområdet er ikke påvist i den gennemførte monitering. Målingerne viser få overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet, umiddelbart under kildeområdet. Fundene er sandsynligvis relateret til stigende vandspejl, hvor dele af forureningen er i direkte kontakt med grundvand. Jf. Natur- og Miljøklagenævnet skal kvalitetskriterier som udgangspunkt være overholdt umiddelbart under forureningskilden. Dette er således ikke tilfældet. Forureningen er dog kun påvist ved få prøvetagninger. Afværgescenarier NIRAS har tidligere foreslået 4 forskellige afværgescenarier med varierende grad af oprensning fra 50 % - ca. 100 % oprensning jf. Oliebranchens Miljøpulje, VILLAOLIETANK, forureningsforhold og afværgestrategi, NIRAS, Maj 2007 (se nedenfor). I NIRAS notat af 4. september 2013; Omvej 1, Vor Frue, Roskilde, svar på kommunens brev af 20. juni 2013 har NIRAS beregnet overslagspriser på Scenarie 3, 3+ samt totaloprensninger (varianter af scenarie 4). Endvidere har NIRAS i nævnte notat lavet en prisjustering og vurdering af

7 alternative oprensningsmetoder (termisk oprensning) som tidligere foreslået af Orbicon (scenarie 3+ og 3++). Side7/11 De forskellige scenarier er som følger og priserne er inkl. 30% usikkerhed på ikke afholdte udgifter: 1; 50-65% af forurening under havearealet fjernes (opbores) ned til 6,5 m.u.t. Der efterlades ca liter olie i en dybde fra 6,5 m.u.t i havearal og fra 5,5 m.u.t. under huset til 13 m.u.t. PRIS: ,- kr. (NIRAS, maj 2007, justeret for hidtidige omkostninger pr. sep. 2013) 2: 70-90% af forureningen under havearealet fjernes (opbores) ned til 9 m.u.t. Der efterlades ca liter olie i en dybde fra 9 m.u.t i havearal og fra 5,5 m.u.t. under huset til 13 m.u.t. PRIS: ,- kr. (NIRAS, maj 2007, justeret for hidtidige omkostninger pr. sep. 2013) 3: 80-93% af forureningen under havearealet fjernes (opbores) ned til 13 m.u.t. Der efterlades ca liter olie i en dybde fra 13 m.u.t i havearal og fra 5,5 m.u.t. under huset til 13 m.u.t. PRIS: ,- kr. (NIRAS, rev. aug 2013) Derudover har hhv. Orbicon og NIRAS vurderet alternative forureningsoprensningsmetoder, herunder en alternativ termisk metode, der kunne være egnet til både delvis og totaloprensning evt. i kombination med afgravning. I korte træk går det ud på at hæve temperaturen i jordmatricen, således at forureningskomponenterne fordamper og/eller nedbrydes hurtigere. Den specifikke foreslåede egnede metode med opvarmning m. gasdrevne varmelegemer er forholdsvis ny, hvorfor erfaringerne er begrænsede. 3+: ca. 95% af forureningen fjernes (opbores/termisk oprensning). Der efterlades ca liter olie i den mættede zone (grundvandszonen) PRIS: ,- kr. (NIRAS, rev. aug 2013) 3++: Hele forureningen fjernes (opg. udenfor bygning g termisk oprensning under bygning). Huset bevares, skal dog fraflyttes i driftsfasen. Der efterlades ikke forurening. PRIS: ,- kr. (NIRAS, rev. aug 2013) 4: Hele forureningen fjernes (bortgraves). Huset fjernes og nyt bygges efterfølgende. PRIS: ,- kr. (NIRAS, rev. aug 2013) Både NIRAS og Orbicon vurderer, at en delvis oprensning ikke vil eliminere den beregnede risiko for en lokal påvirkning af grundvandet, idet der vil blive efterladt jordforurening under bygningen i en dybde, hvor der er en risiko for kontakt med grundvandet ved de scenarier der beskriver delvis oprensning. Forvaltningen har derfor fået GEO til at vurdere om denne risiko kunne begrænses ved, at supplere afværgescenarie 3 med afværgepumpning. GEO har vurderet, at det er teknisk muligt at supplere

8 med en afværgepumpning, således at forureningen er under hydraulisk kontrol. Side8/11 GEO foreslår at afværgepumpningen suppleres med monitering i en kortere periode til sikring af at og grundvandskvalitetskriteriet overholdt. GEO foreslår et til to års drift af afværgeanlæg efterfulgt af min. 1 års monitering. Dette scenarie benævnes scenarie 3 + AM, se nedenfor. 3 + AM: 80-93% af forureningen under havearealet fjernes (opbores) ned til 13 m.u.t. Der efterlades ca liter olie i en dybde fra 13 m.u.t i havearal og fra 5,5 m.u.t. under huset til 13 m.u.t. Der suppleres med afværgepumpning og efterfølgende monitering. PRIS: ,- kr. (NIRAS, rev. aug 2013+GEO dec ) Proportionalitet I det følgende vurderes de i sagen foreslåede afværgescenarier. Som det ses af nedenstående tabel 2, er de forslåede afværgescenarier listet m. pris, risiko og merpris i forhold til det scenarie der er et trin lempeligere. De oplistede scenarier vurderes ift. økonomi og scenariernes effekt i forhold til den miljømæssige risiko. Jf. tabel 1, er det primært grundvandsrisikoen der er betydende, hvorfor fokus vil være rettet herpå. I tabellen er scenarierne listet i kronologisk rækkefølge ift. hvor vidtgående oprensningsscenarierne er, hvor scenarie 3++ og 4 er de mest vidtgående med efterladelse af forureningsmænger under bagatelgrænsen på 10 kg. I og med at scenariet 3++ giver en oprensningsgrad på niveau med scenarie 4 og er væsentlig billigere, vurderes ikke yderligere på scenarie 4. Ses på scenarie 1 til 3++, er der mht. totalprisen for afværge et prisspænd fra 918 til 1806 kr. pr. liter fjernet olie. Ved scenarierne 1, 2, 3 og 3+ efterlades olie der således ikke umiddelbart kan betragtes som genoprentning til hidtidige tilstand. Jf. JAGG-beregninger samlet i notat Omøvej 1, Vor Frue, Roskilde, Svar på kommunens brev af 20. juni 2013 af d. 5. september 2013 er det vist, at disse afværgeløsningerne giver anledning til overskridelser af grundvandskriteriet (trin 1) og således vil udgøre en beregningsmæssig grundvandsrisiko i omtrent samme størrelsesorden ( gange højere end grundvandskvalitetskriteriet). Ved JAGG beregninger på trin 3, ses under nogle forudsætninger (groft sand) værdier lavere end grundvandskvalitetskriteriet. Ved iværksættelse af scenarie 2 frem for scenarie 1, fjernes yderligere 850 liter forurening til en meromkostning på i alt ca kr., hvor literprisen for det der fjernes yderligere er ca. 640 kr. pr. liter. Umiddelbart vurderes denne udgift at være proportional. Ved iværksættelse af scenarie 3 frem for scenarie 2, fjernes yderligere 140 liter forurening til en meromkostning på i alt ca kr., hvor literprisen for det der fjernes yderligere er ca kr. pr. liter. Ved scenarie 3 ift. ingen afværge opnås en væsentlig risikoreduktion ift. grundvandet jf. tidligere nævnte JAGG beregninger, både på trin 1 og 2. Overskridelsen af grundvandskvalitetskriteriet på trin 1 i JAGG falder fra gange overskredet til gange overskredet. Det vurderes derfor at denne afværgelæsning er proportional ift. de miljømæssige forbedringer. Ved iværksættelse af scenarie 3+ frem for scenarie 3, fjernes yderligere 345 liter forurening til en meromkostning på i alt ca kr., hvor literprisen for det der fjernes yderligere er ca kr. pr. liter. Umiddelbart er prisen pr. liter fjernet olie således i samme størrelsesorden som liter prisen ved merfjenelse fra scenarie 2 til 3. Umiddelbart ses imidlertid ingen yderligere

9 risikoreduktion ift. scenarie 3. Der samme risiko for grundvandet jf. JAGG Side9/11 beregninger, både på trin 1 og 2. Dog udfører NIRAS en JAGG-beregning for dette scenarie, hvor forudsætninger vedr. kildestyrken ændres til 0,5 mg/liter (i stedet for 6 mg/l), hvorved den teoretiske risiko ved Trin 2 beregnes til hhv. 0,5/3 gange grundvandskvalitetskriteriet. NIRAS tilføjer imidlertid, at beregningerne er usikre og antagelserne vedr. kildestyrken ikke kan dokumenteres. Derfor betragtes alene JAGG-beregningerne med kildestyrke 6 mg/liter. Disse beregninger viser at grundvandskvalitetskriteriet er overskredet mellem hhv. 4 og 21 gange afhængig af valgte hydrauliske ledningsevne, svarende til resultatet for scenarie 3. Der er således ikke opnået genoprentning eller væsentlige (dokumenterbare) forbedringer ift. den miljømæssige risiko ved sammenligning med scenarie 3. Det vil således ikke være proportionelt at kræve scenarie 3+. Ved scenarie 3++ opnås en minimering af miljørisikoen, således at der maksimalt efterlades restforurening under bagatelgrænsen jf. Miljøstyrelsens Villatankvejledning (10 kg, beliggende et utilgængeligt sted og risiko afdækket som lille). Ved scenarie 3++ opnås således som udgangspunkt en fjernelse af miljørisikoen. NIRAS udfører en worst case JAGG-beregning m. efterladt mængde på 10 kg (Miljøstyrelsens bagatelgrænse) placeret som en koncentreret hotspot med fri fase olie 7, med en hydraulisk ledningsevne for grus/groft sand. Også denne beregning viser en teoretisk overskridelse på trin 1 af grundvandskriteriet på hhv. 19/84 gange. Ved sammenligning med scenarie 3, vil der således ved valg af scenarie 3++, kunne ske en reduktion af den miljømæssige risiko således at grundvandskvalitetskriteriet (i værste fald) overskrides med en faktor mod en beregnet overskridelse med gange ved scenarie 3/3+. Den samlede pris for afværgeløsning 3++ er i alt ca kr. Prisen pr. fjernet liter olie for scenarie 3++ er samlet ca kr./liter olie, næsten dobbelt så stor som prisen ved scenarie 3 (1.127 kr./liter) I forhold til scenarie 3, fjernes yderligere = 400 liter olie. Merprisen ift. scenarie 3 er i alt: = kr. Den yderligere reduktion af olie ift. scenarie 3 koster således; ( kr kr. )/400 liter = ca kr./liter fjernet olie. Alle scenarier 3, 3+ og 3++ fjerner forureningen, så der ikke er nogen kontaktrisiko. Som alternativ til scenarie 3++, har Roskilde Kommune foreslået, at supplere scenarie 3 med afværgepumpning og efterfølgende monitering (scenarie 3+AM). Herved opnås hydraulisk kontrol over evt. forurening og det forventes at eventuel forekomst af oliestoffer i grundvandet fjernes ved afværgeløsningen, således at den miljømæssige risiko minimeres. Således forventes grundvandskvalitetskriteriet overholdt i grundvandet under kildeområdet. Med baggrund i de moniteringsresultater der foreligger og Niras vurdering af disse, vurderer kommunen, at det vil 7 Med kildestyrkekoncentration sat til 6 myg/liter, et forurenet areal på 5 m2 og fanebredde på 2 meter.

10 være realistisk, at det inden for få år med afværge vil være muligt at fjerne den Side10/11 miljømæssige risiko. Supplerende kan nævnes at Niras allerede vurderer, at jordforureningen ikke udgør en risiko for det primære magasin nedstrøms forureningen pt, og at risikoen er begrænset til at være lokal og periodevis påvirkning af grundvandet, hvor det kommer i kontakt med jordforureningen. Prisen for scenarie 3 +AM er ca. 4,1 mio. kr. mod 3,8 mio. for scenarie 3 alene, en merpris på ca kr. En øget udgift der i sig selv umiddelbart vurderes at stå mål med den miljømæssige forbedring ift. scenarie 3 alene. Det vurderes samlet at den forholdsvis store udgift ved oprensning i sin helhed, scenarie 3++ ikke står mål med den miljømæssige forbedring der opnås herved, dette særligt ved sammenligning med scenarie 3+AM. Samlet set vurderes det at omkostninger ved scenarie 3 suppleret med afværgepumpning og monitering på 4,1 mio. kr. (fjernelse af % af forureningen), står i et rimeligt forhold til den miljømæssige gevinst der er ved at fjerne hovedparten af forureningen. Tabel. 2. OVERSIGT AFVÆRGESCENARIER - proportionalitet AM Scenarie 1. Delvis oprensning, % fjernelse v. opboring af haveareal (Niras maj 2007) Scenarie 2. Delvis oprensning, % fjernelse v. opboring af haveareal (Niras maj 2007) Scenarie 3, opg. Udendfor bygning NIRAS (aug 2013) Scenarie 3 suppleret m. afværge og monitering GEO (dec 2013) Scenarie 3+ opg. Uden for bygning og termisk oprensning under bygning. ORBICON scenarie, rev. Af NIRAS aug Scenarie 3+, Totalopr. Afg. Uden for bygning og termisk oprensning uder bygning. NIRAS (aug 2013) Totaloprensning NIRAS ( aug. 2013) Totalpris, kr Restforurening, kg <10 <10 Fjernet forurening, ca. liter * Risiko, grundvand ja ja ja Ja* ja nej nej Pris i alt pr. liter Merfjernelse ift. tidligere scenarie, liter * Pris pr. kg. på den yderligere oprensning ift. tidligere scenarie *Mængden af fjernet forurening vil være større end angivet i tabellen (v/ iværksættelse af supplerende afværgepumpning ), hvorfor der også vil være mindre risiko overfor grundvandet end angivet.

11 Økonomi Side11/11 Grundejers forsikringsselskab (Top Danmark der har hyret rådgivningsfirmaet NIRAS) har vurderet, at en totaloprensning ved en kombinationsløsning vil koste i alt (inkl. hidtidige omkostninger); ca. kr ,-. Prisoverslaget er inkl. en usikkerhed på 30 %. NIRAS har indtil videre afholdt udgifter til undersøgelser og afværge på ejendommen på kr ,-. Sager som Omøvej 1, der er opstået før 1. november 2010 har en forsikringsdækning på 1.6 mio ex. moms., hvorefter evt. yderligere udgifter skal afholdes af kommunen. Der er imidlertid oprettet en pulje til dækning af kommunernes udgifter op til 3.2 mio. kr. ex. moms på igangværende sager der overstiger udgifter på 1.6 mio. kr. Puljen er på i alt 28 mio. kr. hvoraf 14 mio. kr. allerede er disponeret. Hvis forvaltningen meddeler påbud om fjernelse af forureningen, kan kommunen søge om dækning af udgifter op til 3.2 mio. kr. når kommunen anser påbuddet som opfyldt. I bedste fald (puljen fungerer efter først til mølle princippet ) vil Roskilde Kommune skulle afholder alle udgifter over 3.2 mio. kr. til undersøgelse/afværge mens et sandsynligt scenarie vil være at kommunen skal afholde alle udgifter over 1.6 mio. kr. Hvis forvaltningen træffer afgørelse om oprensning jf. scenarie 3+AM, vil det således betyde omkostninger for kommunen imellem kr og kr

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019

ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019 ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019 JESPER BRUHN NIELSEN NIRAS Baggrund - sagsforløb Olieskade anmeldt dec. 2006

Læs mere

Overordnede betragtninger vedr. erfaringsopsamlingerne. Projektchef Anders Riiber Høj Oliebranchens Miljøpulje

Overordnede betragtninger vedr. erfaringsopsamlingerne. Projektchef Anders Riiber Høj Oliebranchens Miljøpulje Overordnede betragtninger vedr. erfaringsopsamlingerne Projektchef Anders Riiber Høj Oliebranchens Miljøpulje Agenda Status - forsikringsordningens første tiår Hvorfor erfaringsopsamling? Hvad har vi lært?

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Af Claus Larsen, Per Loll og Poul Larsen, Dansk Miljø-rådgivning A/S og Jesper Bruhn Nielsen og Anders G. Christensen, NIRAS A/S

Af Claus Larsen, Per Loll og Poul Larsen, Dansk Miljø-rådgivning A/S og Jesper Bruhn Nielsen og Anders G. Christensen, NIRAS A/S Af Claus Larsen, Per Loll og Poul Larsen, Dansk Miljø-rådgivning A/S og Jesper Bruhn Nielsen og Anders G. Christensen, NIRAS A/S Miljøstyrelsen er ved at lægge sidste hånd på en vejledning om undersøgelse

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE

VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE OLIEBRANCHENS MILJØPULJE VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE PRISSÆTNING AF UNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. DOKUMENTNR.

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER

ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER Sektionsleder, Jacob Heggelund Christiansen "Niels Bohr siger jeg er villatankekspert" 1 Indhold Baggrund Statistik før og efter vejledningen

Læs mere

Erfaringer med revurdering af afværgeanlæg med fokus på risikovurdering og opstilling af målsætninger og stopkriterier

Erfaringer med revurdering af afværgeanlæg med fokus på risikovurdering og opstilling af målsætninger og stopkriterier Erfaringer med revurdering af afværgeanlæg med fokus på risikovurdering og opstilling af målsætninger og stopkriterier Workshop Vintermøde 2019, tirsdag den 5. marts Mads Møller og Bertil Carlson, Orbicon

Læs mere

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Egedal Kommunes påbud af 10. januar 2014 om delvis oprensning af olieforurening fra villaolietank

AFGØRELSE i sag om Egedal Kommunes påbud af 10. januar 2014 om delvis oprensning af olieforurening fra villaolietank 20. juni 2017 Sagsnr. NMK-11-00134 MAELT-NMKN AFGØRELSE i sag om Egedal Kommunes påbud af 10. januar 2014 om delvis oprensning af olieforurening fra villaolietank Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet

Læs mere

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet Andreas Houlberg Kristensen DMR A/S Claus Ølund Ejlskov A/S Flemming Hauge Andersen Region Sjælland Per Loll DMR

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage

Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage 15. marts 2012 Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage Baggrund Daværende Miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst nedsatte den 16. januar 2007 en fælles arbejdsgruppe, bestående

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0011 Ref.: PBR/jeg Den 5. april 2005 Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr.

Læs mere

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup.

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup. [ ] Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0020 Ref.: PBR Den 14. marts 2005 Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Hvilke data bør indgå ved revurdering af pump & treat anlæg og hvordan måles effekten af indsatsen

Hvilke data bør indgå ved revurdering af pump & treat anlæg og hvordan måles effekten af indsatsen Hvilke data bør indgå ved revurdering af pump & treat anlæg og hvordan måles effekten af indsatsen Workshop Vintermøde 2019, tirsdag den 5. marts Bertil Ben Carlson, Orbicon 1 Indhold Hvilke data er relevante

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009:

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 6. august 2010 J.nr. MKN-113-00030 Afgørelse efter 48 i jordforureningsloven, jf.

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

Københavns kommune Miljøkontrollen

Københavns kommune Miljøkontrollen Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Københavns kommune Miljøkontrollen CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg [A] Jord & Affald J.nr. 335/05-0043 Ref. ULU/OKI Den 28. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg 1.

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven.

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven. Nyere afgørelser efter jordforureningsloven https://naevneneshus.dk/ ORGANISATION Miljø- og fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Nævnenes Hus er en styrelse under erhvervsministeriet, som fungerer

Læs mere

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer Hvorfor stemmer virkeligheden ikke overens med teorien? SØREN DYREBORG NIRAS Maria Heisterberg Hansen og Charlotte Riis, NIRAS

Læs mere

Omøvej 1. Roskilde Olieforurening Vurdering af projekt for oprensning

Omøvej 1. Roskilde Olieforurening Vurdering af projekt for oprensning Omøvej 1. Roskilde Olieforurening Vurdering af projekt for oprensning Geo projektnr. 200166 Rapport 1, 2016-03-15 Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: +45 4588 4444 geo@geo.dk - www.geo.dk CVR-nr:

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen?

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen? Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen Minakshi Dhanda, Region Hovedstaden Sine Thorling Sørensen, Region

Læs mere

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Stine Juel Rosendal, COWI A/S 1 Handlingsplan ved etablering af jordvarmeanlæg Formål med at lave handlingsplan Indhold af handlingsplan Vanskeligheder bagatelgrænse

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato: 9. august 2011 Forslag

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen/Jakob Sønderskov Weber Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato:

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ]

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ] [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0006 Ref.: PBR/ Den 15. december 2004 Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 2 2009 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Set fra den kommunale synsvinkel - Vær opmærksom på at vejledningen også er ny for os Hvem og hvorfor Hvem: Line Hyldahl-Rishøj

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Resultat af forureningsundersøgelse

Resultat af forureningsundersøgelse Pkt. 243 Resultat af forureningsundersøgelse Sagsnr. 216954 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der foreligger nu et resultat af forureningsundersøgelsen på Pharmacosmos-grunden i Viby, og der skal tages

Læs mere

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk BACH GRUPPEN A/S Industrivej 22 8800 Viborg Att: Brian Sønderby Afslag på ansøgning om dispensation til

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Jordforureningsloven Region Midtjylland

Jordforureningsloven Region Midtjylland Jordforureningsloven Region Midtjylland Registrere muligt forurenede lokaliteter vidensniveau 1 (V1) Undersøge udvalgte lokaliteter udgår ell. kortlægges på vidensniveau 2 (V2). Registrere på V2. Foretage

Læs mere

Jordkvalitetskriterium mg/kg

Jordkvalitetskriterium mg/kg Foreningen Danske Olieberedskabslagre Tingskovvej 3 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01188 Ref. sidpe/perbe/tiska 10. juli 2014 Påbud om oprydning af olieforurening FDO-2010-03 Miljøstyrelsen

Læs mere

Envina 10. april 2014 Case

Envina 10. april 2014 Case Envina 10. april 2014 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001

Læs mere

Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe

Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe WORKSHOP ATV VINTERMØDE 2017-10 ÅR MED STIMULERET REDUKTIV DECHLORERING ERFARINGER OG UDFORDRINGER Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe Torben Højbjerg Jørgensen

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen.

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0015 Ref.: OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Viborg Kommunes påbud af 20. august 2001 om afværgeforanstaltninger

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Af Poul Larsen, Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S og Annette Dohm, Region Nordjylland DMR har afprøvet en ny undersøgelsesstrategi

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Envina 16. maj 2013 Case

Envina 16. maj 2013 Case Envina 16. maj 2013 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001 Havde

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK.

INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK. Vintermøde 2019, Temadag om Soil Mixing som afværgemetode INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK. Anna Toft og Line Mørkebjerg Fischer, Region Hovedstaden Torben Højbjerg Jørgensen

Læs mere

Erfaringer fra et boringstransekt

Erfaringer fra et boringstransekt Erfaringer fra et boringstransekt Workshop Vintermøde 2018, onsdag den 7. marts Mads Møller, Katerina Tsitonaki, Bertil B. Carlson og Lars Larsen, Orbicon Nina Tuxen og Mette Munk Hansen, Region Hovedstaden

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG

ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen Afdelingsleder, civilingeniør, Lars Boye Mortensen NIRAS A/S Civilingeniør

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015

SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015 k Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 25 E-mail: miljo@gladsaxe.dk SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015 8 tilladelse

Læs mere

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ]. [Advokat for A] Jord & Affald J.nr. MST-834-00005 Ref. ULU/AHE/OKI Den 30. oktober 2006 Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Læs mere

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ].

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0036 Ref. LIHAN/OKI Den 28. juni 2006 Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. 1. Klage til

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01949 Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved Tank 35

Læs mere

Søren Rygaard Lenschow NIRAS 6. MARTS 2018

Søren Rygaard Lenschow NIRAS 6. MARTS 2018 Sammenhæng mellem reduktion af masseflux i grundvandet og reduktion af massefjernelse i forbindelse med in-situ oprensning af kildeområde med kulbrinter (LNAPL) Søren Rygaard Lenschow NIRAS 6. MARTS 2018

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Bundsikringsmaterialer med PCB - Risikovurderinger

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Bundsikringsmaterialer med PCB - Risikovurderinger NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Bundsikringsmaterialer med PCB - Risikovurderinger Charlotte

Læs mere

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger Principper og resultater af screening Gitte Lemming Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Poul

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Sendt pr. mail til Jesper.SchmidtHansen@shell.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01831 Ref. Anjro/amnso Den 23. januar 2017 Påbud om undersøgelse af jord-og

Læs mere

Virksomheder Sag nr. MST Ref. anmso/jaflo/yvkor Den 6. september A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia

Virksomheder Sag nr. MST Ref. anmso/jaflo/yvkor Den 6. september A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder Sag nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo/yvkor Den 6. september 2017 Påbud om oprensning af jord- og grundvandsforurening under P- pladsen på

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007:

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 18. november 2009 J.nr. MKN-110-00066 Afgørelse efter 48 i jordforureningsloven,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0035 Ref. PBR/jeg/ulu Den 28. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup

Læs mere

Ny risikovurdering i forbindelse med revurdering af moniteringer. Morten Birch Larsen, COWI

Ny risikovurdering i forbindelse med revurdering af moniteringer. Morten Birch Larsen, COWI Ny risikovurdering i forbindelse med revurdering af moniteringer Morten Birch Larsen, COWI Indhold Generelt om risikovurdering Værktøjer Processen Datagrundlag Beregninger Risikovurdering Fortsat monitering

Læs mere

ATVMØDE 17/6-2008. En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS

ATVMØDE 17/6-2008. En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS ATVMØDE 17/6-2008 En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Dagsorden

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere