Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet,"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0169 Bilag 1 Offentligt Notat 22.juni 2011 J.nr Grundnotat Om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, KOM(2011) Resumé af forslaget Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet, der fastlægger de overordnede rammer for energibeskatningen herunder minimumssatser mv. Forslaget skal sikre en mere rationel og målrettet energibeskatning, som kan være et centralt instrument til opfyldelse af EU s klima og energimål, samt være et effektivt supplement til EU s emissionshandelssystem(benævnes CO2kvotesystemet i det følgende). Med forslaget bliver CO2 udledninger udenfor CO2kvotesystemet beskattet med en afgift på niveau med CO2 kvoteprisen samtidig med, at der undgås overlapninger af de to systemer. De gratis kvoter i emissionshandelssystemet vil blive afspejlet som et bundfradrag i afgiftssystemet. Der indføres en opdeling af den nuværende minimumsenergiafgift i en CO2 komponent baseret på CO2 indholdet i energiprodukterne og en energikomponent baseret på energiindholdet (GJ) i energiprodukterne og elektricitet. Strukturændringen foreslås sat i kraft 1. januar 2013 og gennemført gradvist indtil 2023, hvor den vil være fuldt indfaset. 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2011) 169 af 13. april 2011fremsendt forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet. Side 1 af 10

2 Forslaget er oversendt til Rådet den 15. april 2011 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 113 og vil skulle vedtages af Rådet med enstemmighed efter høring af Europa Parlamentet 3 Formål og indhold Formål Forslaget skal ses i sammenhæng med, at EU har vedtaget en række ambitiøse og bindende klima- og energimål for perioden frem til Energiafgifterne er et af de instrumenter, som medlemsstaterne råder over til virkeliggørelse af disse mål. En rationel tilpasning af energibeskatningen vil kunne forbedre incitamenterne til opnåelse af disse mål. Det Europæiske Råd har derfor opfordret Kommissionen til at fremsætte forslag om en revision af energibeskatningsdirektivet. Det nuværende energibeskatningsdirektiv fastlægger minimumssatser for beskatningen af energiprodukter (kul, olie, gas og biobrændsler), der anvendes som motorbrændstof eller som brændsel til opvarmning, og for elektricitet. Biomasse som f.eks. halm og træ er ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde, men vil kunne fritages eller beskattes efter nationale regler. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der er en række problemer med det gældende direktiv, jf. nedenfor. For det første afspejler de nuværende minimumsafgifter ikke energiprodukternes energi eller CO2 indhold. Det fører til fordrejninger på markedet for energiprodukter og har medført incitamenter, som er i strid med EU s klima og energimål. Eksempelvis beskattes kul, som har et højt CO2 indhold, lavere end naturgas og fyringsolie, målt i forhold til t CO2. Det giver incitamenter til at bruge kul frem for energikilder, der giver mindre CO2 udledninger. Hertil kommer, at de nuværende minimumssatser ikke er neutrale i forhold til energiprodukternes energiindhold. Fyringsolie har således en minimumsafgift, som er højere pr. GJ energi end kul og naturgas. Det begunstiger kul og naturgas i forhold til fyringsolie. Med hensyn til motorbrændstoffer diskriminerer de nuværende minimumsafgifter mellem diesel og benzin. Minimumsafgifterne er højere for benzin, og giver incitamenter til brug af diesel, som er langt større end den naturlige fordel, som diesel har i forhold til benzin som følge af det højere energiindhold pr. liter. De nuværende minimumsafgifter, som er fastsat pr. liter, diskriminerer også mellem biobrændstoffer og konventionelle brændstoffer. Det skyldes, at minimumssatserne ikke tager hensyn til, at biobrændstoffer har et lavere energi- og CO2 indhold end de konventionelle brændstoffer pr. liter, hvilket medfører, at ethanol bliver det hårdest beskattede motorbrændstof målt i forhold til energi- og CO2 indhold. Der kan p.t. kun korrigeres for dette gennem besværlige statsstøttegodkendelser. Side 2 af 10

3 Hertil kommer, at det nuværende energibeskatningsdirektiv ikke er koordineret med EU s CO2-kvotesystem, jf. eventuelt for en beskrivelse af EU s CO2-kvotesystem. Den manglende koordinering har givet anledning til, at visse sektorer er blevet udsat for dobbeltregulering, dvs. kvoter og afgifter, medens andre er blevet belastet enten med afgifter eller kvoter, og andre igen er blevet fritaget for både afgifter og kvoter. Forslagets indhold Forslaget indebærer en opsplitning af den nuværende beskatning i en CO2- komponent og en energikomponent. CO2 beskatningen baseres på energiprodukternes CO2-emissioner med en sats på 20 euro pr. ton CO2 (150 kr. pr. ton CO2), uanset energiproduktets art. Den CO2-relaterede del af beskatningen vil være nul for alle biobrændstoffer og biobrændsler, idet de anses for at være CO2-neutrale. Det vil give biobrændslerne og biobrændstofferne en naturlig fordel. Videre vil alle CO2-emissioner, som er omfattet af EU s CO2-kvotesystem blive fritaget for CO2-afgift. Dermed løses det dobbeltreguleringsproblem, som findes i det nuværende direktiv, jf. ovenfor. Forslaget til revision af energibeskatningsdirektivet sikrer således en ensartet belastning af energi indenfor og udenfor kvotesektoren. Energi udenfor kvotesektoren pålægges en CO2afgift, der svarer til den kvote pris, der betales indenfor kvotesektoren, mens energi indenfor kvotesektoren pålægges kvoter. Forslaget indebærer også, at der indføres et bundfradrag i CO2-afgiften for sektorer, der er udsat såkaldt carbon leakage. Carbon leakage referer til, at høje afgifter i visse tilfælde alene leder til eksport af et givent miljøproblem, idet den berørte produktion flytter til lande med mere lempelig regulering. Det styrker ikke det globale klima. Bundfradraget modsvarer de gratis kvoter, der uddeles indenfor CO2-kvotesystemet til sektorer, som er udsat for carbon leakage, jf. Kommissionens beslutning af 24. december 2009 (nr. K(2009) 10251). Dermed vil CO2-belastningen af virksomheder fra samme sektorer grundlæggende være ens og uafhængig af, om virksomhederne er indenfor eller udenfor kvotesystemet. For elektricitet indføres ingen særskilt CO2-afgift, idet brændsel til fremstilling af el enten vil være omfattet af CO2-kvotesystemet eller også af CO2- afgifterne. Det sidste vil være tilfældet for de små værker, der er udenfor kvotesektoren. På denne måde vil elprisen indeholde en indirekte kvote- eller CO2-afgiftsbelastning. Ved at fritage elektricitet for CO2- afgift undgås dermed en dobbeltbelastning af elektricitet, som ikke vil have nogen miljømæssigbegrundelse, men alene vil medføre en omkostningsforhøjelse. Dette skyldes, at CO2 udledningerne er reguleret i kvotesystemet, og en el CO2 afgift på toppen af kvoteprisen vil ikke medføre yderligere CO2 reduktioner i det samlede kvotesystem. For så vidt angår landbrugssektoren foreslås den nuværende adgang til fuldstændig afgiftsfritagelse ophævet, og at sektoren pålægges samme Side 3 af 10

4 CO2-afgifter som industrien. Kommissionen har dog bebudet en rapport, hvori den undersøger risikoen for carbon leakage i denne sektor, og at den vil træffe passende foranstaltninger til, at alle sektorer med risiko for carbon leakage behandles ens. Den generelle energibeskatning vil blive baseret på energiprodukternes energiindhold målt i GJ, således at der bliver et incitament til at spare energi. Samtidig sikres, at beskatningen vil være neutral overfor valget mellem forskellige brændsler. Videre vil det i forhold til de gældende minimumssatser give en naturlig fordel til biobrændstoffer og biobrændsler, som har et lavere energiindhold end konventionelle brændsler, jf. nedenfor. For opvarmningsbrændsel anvendes den nuværende minimumssats for elektricitet på 0,15 euro pr. GJ (1,125 kr. pr. GJ) svarende til ca. 0,5 euro pr kwh eller 3,75 kr. pr kwh på alle energiprodukter, der anvendes til opvarmning. Herved opnås samme satser for ensartede energianvendelser. For motorbrændstofferne, herunder biobrændstoffer, er minimumsenergiafgiften fastsat til 9,6 euro pr. GJ (72 kr. pr. GJ) i 2018, svarende til den nuværende minimumssats for benzin, der dog er fastsat pr. liter, minus den tilsvarende CO2 del af minimumssatsen. Der foreslås en gradvis forhøjelse af dieselafgiften op til det nuværende niveau for minimumsafgiften for benzin, jf. tabel 1. Tabel 1. Ændring af minimumsafgifterne for motorbrændstofferne Det nuværende direktiv Kommissionens forslag EURO pr. GJ Energiafgift Benzin - 9,6 9,6 9,6 Diesel - 8,2 8,8 9,6 EURO pr. ton CO2 Co2afgift Benzin Diesel EURO pr liter Total Benzin Diesel På grund af højere energi- og CO2-indhold i diesel vil minimumsafgiften pr. liter blive højere end afgiften pr. liter benzin, jf. tabel 1. Omlægningen fra liter afgift til energi- og CO2-afgift medfører, at dieselafgiften forhøjes til 412 euro pr liter (3090 kr. pr liter), medens benzinafgiften bliver uændret 359 euro pr liter (2690 kr. pr liter). Dieselsatsen pr. liter vil således blive ca. 15 pct. højere på diesel end på benzin. Side 4 af 10

5 Med de nuværende regler har medlemsstaterne en vis frihed til at fastsætte forholdet mellem afgiftsbelastningen på tværs af de forskellige energiprodukter dette gælder så længe minimumsafgiftskravet er opfyldt. Med revisionen af Energibeskatningsdirektivet foreslår Kommissionen, at nationale afgifter, som ligger over minimumsafgifterne, skal fastsættes med udgangspunkt i såvel CO2-indholdet som energiindholdet og således, at der fastsættes samme nationale satser for de produkter, hvor der er fastsat samme minimumsafgifter. Med andre ord skal det nationale afgiftsniveau fremover være ens for kul, olie og naturgas i forhold til CO2 og energiindholdet også selvom minimumssatserne er opfyldt. Dette har ikke den store betydning for den danske beskatning af brændsler, idet de allerede er afgiftsbelagt med samme satser. Den danske beskatning af motorbrændstoffer er fastsat med samme CO2 sats for benzin og diesel, men energisatserne er væsentligt højere for benzin end for diesel Kommissionens forslag medfører store tilpasninger for diesel, som i de fleste medlemsstater ligger væsentligt under benzinsatserne. Der foreslås en overgangsperiode indtil Ved de nuværende danske satser (med standard biobrændstofindhold) er dieselsatsen på i alt 290,2 øre pr. liter og benzinsatsen på 424,5 øre pr. liter. Dvs. belastningen af diesel ligger aktuelt knap 30 pct. under afgiftsbelastningen af benzin. For landbrugssektoren ophæves som nævnt ovenfor muligheden for at give hel eller delvis afgiftsfritagelse for sektorens energiforbrug. Men der indføres en mulighed for, at der kan gives afgiftslempelse for energiafgiftselementet, hvis de begunstigede bliver omfattet af ordninger, som fører til øget energieffektivitet, der stort set svarer til det, der ville være opnået, hvis EUstandardminimumssatserne var blevet anvendt. Efter det nuværende direktiv fritager medlemsstaterne elektricitet, der produceres om bord på et fartøj, herunder fartøjer der ligger ved kaj i en havn, fra beskatning. Kommissionen foreslår, at elektricitet, der tilføres fra land til skibe ved kaj i en havn, fritages for beskatning for at anspore til, at skibene undlader at producere elektricitet på egne afgiftsfri brændsler, og i stedet anvender den renere strøm, der kan leveres fra land. Ordningen indføres i første omgang for en otte års periode. Forslaget begrænser anvendelsesområdet for mineralogiske og metallurgiske processer, som hidtil har været udenfor direktivet, til kun at omfatte de generelle energiafgifter med mulighed for hel eller delvis afgiftsfritagelse for dette element. Brændsler til de omhandlede processer vil herefter være belastet af enten CO2-kvoter eller af en CO2-afgift. Der har været nogle problemer i forbindelse med det nuværende direktivs definition af brændstoftanke. Definitionen har medført, at nogle vognmænd, som har fået ændret deres tanke i forbindelse med ombygning af køretøjerne, har fået problemer i visse medlemsstater, idet de har skullet beta- Side 5 af 10

6 le afgifter af tankenes indhold af brændstof, der allerede har været beskattet i en anden medlemsstat. Kommissionen foreslår en ny definition, hvorefter det ikke længere kun er fabrikanterne, der udelukkende kan tilpasse tankene til kommercielle køretøjer. Den ombygning, som sker i Danmark, vil herefter kunne godkendes, selvom den ikke er sket hos lastbilfabrikanten. Minimumssatserne for energiafgifterne foreslås reguleret hvert 3. år efter et harmoniseret forbrugerprisindeks. Med hensyn CO2-afgiften skal Kommissionen i forbindelse med, at den hver 5. år forelægger Rådet en rapport om anvendelsen af energibeskatningsdirektivet, undersøge CO2- minimumsafgiften i lyset af udviklingen i markedsprisen for emissionskvoterne. En række af de østeuropæiske medlemsstater får overgangsperioder indtil 2021 med hensyn til indførelse af CO2-afgifter. Hvis Unionen beslutter sig for yderligere reduktioner i drivhusgasemissionerne i tiden frem til 2020, undersøger Kommissionen om overgangsperioderne er hensigtsmæssige, og om der skal foreslås forkortelser eller ændringer i CO2-afgiften. 4. Europa-Parlementets udtalelse Europa-Parlamentets skal høres i overensstemmelse med proceduren i TEUF artikel 115. Der foreligger endnu ikke en udtalelse. 5. Nærhedsprincippet Der er tale om et forslag om ændring af et allerede eksisterende direktiv. Ved det foreslåede direktiv sikres medlemsstaterne fortsat en betydelig grad af fleksibilitet til eksempelvis som Danmark at fastsætte afgifter, der overstiger minimumsafgifterne. Kommissionen finder, at forslaget er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Den danske regering er enig i, at forslaget er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. 6. Gældende dansk ret Kommissionens forslag er i stor overensstemmelse med de ændringer, som gennem nogle år er foretaget i de danske energi- og CO2-afgifter. Der har således gennem mange år været en opdeling i en energiafgift og en CO2- afgift. Danmark har endvidere foretaget nogle ændringer, som har taget hensyn til samspillet mellem CO2-afgiften og EU s emissionshandelssystem. Der er således afgiftsfritagelse for CO2-afgift af det kvotebelagte energiforbrug til elproduktion og brændsel til proces i industrien m.v. Der er også indført bundfradrag i CO2-afgiften, som har samme formål som Kommissionens forslag, nemlig at skabe ligestilling med de gratis kvoter i kvotesystemet. Side 6 af 10

7 Kommissionens forslag er lidt mere stringent end det danske mht. dobbeltreguleringsproblematikken, idet der efter de danske regler betales CO2-afgift af fjernvarme- og kraftvarmeværkernes kvoteomfattede brændselsforbrug til varmeproduktion. Kommissionens forslag indebærer, at der skal gives CO2- afgiftsfritagelse for dette brændselsforbrug. Endvidere vil der efter forslaget ikke kunne ydes bundfradrag i CO2- afgiften til gartnerne, som der gøres i Danmark, idet disse ikke er omfattet af de sektorer, som er udsat for carbon leakage, hvilket betyder, at der heller ikke i fremtiden kan gives gratis kvoter til store gartnere. Forslaget sikrer således på sigt ligestilling indenfor gartnerierne. Men Kommissionen undersøger, om der er risiko for carbon leakage i landbrugssektoren. Endvidere vil bundfradragene i den nuværende CO2-afgift skulle beregnes på en lidt anden måde end efter de danske regler. Den foreslåede CO2-minimumsafgift er på niveau med den danske, som er på ca.158 kr. per ton CO2 for alle brændsler. Den danske energiafgift er på 58,4 kr. pr. GJ for alle brændsler, hvilket derimod er mange gange højere end Kommissionens forslag på 1,125 kr. pr. GJ for brændsler. Den danske CO2-afgift for motorbrændstoffer er den samme som for brændsler (36,1 øre pr. liter benzin og 39,1 øre pr. liter diesel, iblandet standard biobrændstof). Derimod er den danske energiafgift på motorbrændstoffer særligt for benzin væsentligt højere end de foreslåede minimumsafgifter. For benzin (standard biobrændstofblanding) er satsen på 120,3 kr. pr. GJ (EU minimumsatsen er 72 kr. pr. GJ for benzin og diesel i 2018 og 62 kr. pr. GJ i 2013 for diesel). Dieselsatsen er på 70,4 kr. pr. GJ i dag, men stiger til 75,6 kr. pr. GJ i 2015 og er derfor lidt over Kommissionens foreslåede sats både i 2013 og i Hvis dieselsatsen som foreslået af Kommissionen skal være på niveau med benzinsatsen (efter energi og CO2- indhold) i 2023, vil den skulle forhøjes til 468,1 øre pr. liter svarende til en stigning på 177,9 øre pr. liter eller en afgift, som bliver 43,6 øre pr. liter højere end benzinsatsen på 424,5 øre pr. liter. Kravet fra Kommissionen kan nås enten ved en opjustering af dieselafgiften, en nedjustering af benzinafgiften eller en kombination heraf. Udviklingen i afgiftssatserne fremgår af nedenstående skema, såfremt tilpasningen i dieselafgiften sker til det nuværende niveau for benzinafgiften. Benzinafgiften, som er betydeligt over minimumsafgiften, kan dog være såvel lavere som højere end det nuværende niveau i Den nuværende indeksering medfører højere benzinafgifter i f.eks Side 7 af 10

8 Tabel 2. Udviklingen i afgiften på hhv. diesel og benzin Øre pr. liter standard biobrændstof blanding Danske satser 2011 Danske satser 2015 Com satser 2013 Com satser 2015 Com satser 2018 Satser i 2023 ved DK benzin satser, Løbende priser 2011priser Energiafgift Benzin Diesel CO2 afgift Benzin Diesel Total I alt benzin I alt diesel Det bemærkes, at der vil være en mindre afvigelse i Kommissionens minimumssatser, som er angivet i den forrige tabel på grund af, at de danske emissionsfaktorer CO2-indholdet i de enkelte energiformer er lidt lavere end dem, som Kommissionen har lagt til grund. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Gældende dansk lovgivning er i stor udstrækning i overensstemmelse med direktivforslaget. En vedtagelse af direktivforslaget vil dog nødvendiggøre justeringer i den danske lovgivning vedrørende beskatningen af motorbrændstoffer som følge af, at forholdet mellem dieselafgiften og benzinafgiften skal tilpasses, som vist i oversigten ovenfor. Der vil efter en sådan tilpasning ikke være nogen begrundelse for den forhøjede vægtafgift på dieselkøretøjer (udligningsafgiften), som har haft til formål at modsvare den nuværende afgiftsbesparelse på diesel. Videre vil forslaget medføre, at CO2-afgiften på brændsler til de kvoteomfattede fjernvarme- og kraftvarmeanlæg ikke længere kan opretholdes. Hertil kommer, at de nuværende bundfradrag i CO2-afgiften, som ydes til gartnerne, ikke vil kunne opretholdes. Kommissionen har imidlertid bebudet en rapport, hvori den undersøger risikoen for carbon leakage i landbrugssektoren, samt at den vil træffe passende foranstaltninger til, at alle sektorer med risiko for carbon leakage behandles ens. Der vil også kunne blive tale om justeringer i bundfradragene for virksomheder, som er omfattet af CO2- afgiftslovens procesliste. Endelig skal der ske justeringer i lov om statsstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift mv. (aftaleordning), for at energiintensive virksomheder fortsat kan få tilskud i forbindelse med indgåelsen af aftaler om energieffektivisering. Side 8 af 10

9 Statsfinansielle og samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske konsekvenser Såfremt man vælger at opjustere dieselafgiften til benzinafgiften, vil forhøjelsen af dieselafgiften isoleret set medføre en betydelig provenugevinst på i størrelsesordenen 8 mia. kr. i 2023 før tilbageløb og adfærd. Vælges det i stedet at reducere benzinafgiften til dieselafgiften, skønnes nedsættelsen at føre til et isoleret mindreprovenu på knap 4 mia. kr. i 2023 før adfærd og tilbageløb. Heraf forventes 250 mio. kr. at skyldes mindre afgift af benzin brugt i varebiler, hvilket primært er erhvervsmæssig anvendelse. Udligning af afgifterne på diesel og benzin fjerner begrundelsen for udligningsafgiften på dieselbiler. En ophævelse af udligningsafgiften på dieselbiler vil i dag medføre et provenutab på ca. 1 ¼ mia. kr, som især vil tilfalde private og varebiler, men må forventes at stige frem mod 2023 grundet en voksende andel af dieselpersonbiler. Endvidere skal eventuelle kommunaløkonomiske konsekvenser forhandles med de kommunale og regionale parter, hvis man ønsker at undgå prisstigninger på den kollektive trafik. Afgiftsforhøjelsen for diesel vil under alle omstændigheder blive gennemført gradvist, men vil efter overgangsperiodens udløb være betydelig for de danske vognmænd. Det skal imidlertid også ses i sammenhæng med, at vognmænd under alle omstændigheder har adgang til at køb af brændstoffer i andre lande, samt at implementeringen af revisionen af energibeskatningsdirektivet generelt vil betyde store tilpasninger i dieselafgiften, som i de fleste medlemsstater ligger væsentligt under benzinsatserne. Forslaget om at ophæve CO2-afgiften på fjernvarme- og kraftvarmeværkernes kvoteomfattede brændselsforbrug til varmeproduktion vil medføre et provenutab i størrelsesordnen ¾ mia. kr. Forslaget indebærer, at det nuværende bundfradrag for gartnerierne udenfor kvotesektoren, ophæves. Det medfører en provenugevinst. Men Kommissionen overvejer dog, om der vil kunne være tale om carbon leakage problemer i landbrugssektoren, som vil kunne begrunde foranstaltninger, som sikrer ensartet behandling af alle sektorer med risiko for carbon leakage. 8. Høring Forslaget har været i høring hos relevante erhvervsorganisationer og myndigheder. Resume af høringssvar vedlægges. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der har været afholdt 2. møder i rådsarbejdsgruppen (embedsmandsniveau) om Kommissionens forslag. En lang række lande har taget forbehold for de- Side 9 af 10

10 lelementer i forslaget. Men der var også en del lande, som tilkendegav en generel positiv holdning til forslaget. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Danmark støtter forslaget, der indebærer bedre konkurrencevilkår for danske erhverv. Danmark vil arbejde aktivt for, at forslaget ikke medfører en forpligtelse til at tilpasse benzin- og dieselafgifterne til samme niveau nationalt, når blot de nationale afgifter overstiger EU s minimumsafgifter. Effekten heraf vil være, at direktivet ikke automatisk fører til øgede transportudgifter for erhvervene. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Side 10 af 10

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 07.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 54 Offentligt Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet SAU den 17. november 2011 Problemer med det nuværende energibeskatningsdirektiv

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 14. oktober 2014

Samlenotat til ECOFIN 14. oktober 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3338 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2014-19608 Doknr. 172636 Dato 07-10-2014 Samlenotat til ECOFIN 14.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til RÅDETS DIREKTIV DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2011 SEK(2011) 410 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Svar på samrådsspørgsmål A til samråd i SAU vedr. L 162

Svar på samrådsspørgsmål A til samråd i SAU vedr. L 162 Skatteudvalget 2009-10 L 162 Svar på Spørgsmål 26 Offentligt Notat J.nr. 2010-231-0026 Svar på samrådsspørgsmål A til samråd i SAU vedr. L 162 Stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard (SF) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt BILAG 1 Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Revision af energibeskatningsdirektivet spørgsmål og svar

Revision af energibeskatningsdirektivet spørgsmål og svar MEMO/11/238 Bruxelles, den 13. april 2011 Revision af energibeskatningsdirektivet spørgsmål og svar Hvad drejer energibeskatningsdirektivet sig om? Alle EU's medlemsstater har energiafgifter, og disse

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Generelt. Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Generelt. Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 27. april 2009 Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høring af Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER Af chefkonsulent John Tang FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: 5 værker

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Klik og vælg dato J.nr. 13-0113636 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om afgift af

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012

Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 281 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 11.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 Herved

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

- beskatning i et EU-retligt nationalt perspektiv. 1st ed. København: Jurist- og Økonomforbundets

- beskatning i et EU-retligt nationalt perspektiv. 1st ed. København: Jurist- og Økonomforbundets DOI: 10.1515/ntaxj20140010 Nordic Tax Journal 2014:1 Houe, S. 2013. beskatning i et EUretligt nationalt perspektiv. 1st ed. København: Jurist og Økonomforbundets Forlag Book Reviews Reviewed by Lecturer,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg 30. maj 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere