Løn- og ansættelsesvilkår for Landbrugsarbejdere, Gartneriarbejdere og Gartnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og ansættelsesvilkår for Landbrugsarbejdere, Gartneriarbejdere og Gartnere"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Landbrugsarbejdere, Gartneriarbejdere og Gartnere 1999

2

3 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bilag 1 Organisationsaftale 1. Organisationsaftalens dækningsområde Ansættelsesformer Løn Tillæg Ungarbejdere Elever Arbejdstid Overarbejde Deltid Skiftehold Opholdsrum Ikrafttræden og opsigelse... 20

4 2 Bilag 1a Protokollat om arbejdstøj Bilag 1b Protokollat I (om ændring af kirkegårds status)...25 Bilag 1c Protokollat II (om tillidsrepræsentantvirksomhed) Bilag 1d Protokollat III (om dyrebrugere og skovbrugere) Bilag 1e Protokollat om deltid mellem Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark Bilag 2 Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer...33

5 CIRKULÆRE OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR LANDBRUGSARBEJDERE, GARTNERIARBEJDERE OG GARTNERE 1. Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark har den 12. august 1999 indgået vedlagte organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneri-arbejdere og gartnere. (Bilag 1). 2. Endvidere har Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark den 12. august 1999 indgået vedlagte reviderede aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere samt forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning. (Bilag 2). 3. Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser Til 1. Organisationsaftalens dækningsområde 4. Organisationsaftalens dækningsområde omfatter også dyrebrugere og skovbrugere ved en række institutioner jf. protokollat 1d til organisationsaftalen.

6 4 Til 2. Ansættelsesformer Om nummerordningen i 2 har en voldgiftskendelse af 30. maj 1996 i en konkret sag, hvor ledelsen undlod at genansætte en tillidsrepræsentant efter sæsonafskedigelse, fastslået, at det krævede tvingende årsager (jf. 11 om afskedigelse i aftalen om tillidsrepræsentanter i staten) at undlade at foretage genansættelse af tillidsrepræsentanten. Opmanden bemærkede i kendelsen, at medarbejderen var valgt til tillidsrepræsentant, indtil en anden medarbejder blev valgt. Tillidsrepræsentanthvervet ansås i den konkrete sag for suspenderet i de første måneder af året, idet der i denne periode ikke var det fornødne antal medarbejdere til at begrunde et valg af en ny tillidsrepræsentant. Til 2, stk. 3: Såfremt ansættelsesmyndigheden ikke kan genantage en sæsonansat omfattet af 2, stk.3, henstilles det, at ansættelsesmyndigheden snarest underretter den pågældende herom. Til 7 og 8 om Arbejdstid og Overarbejde Med virkning fra 1. april 2000 opgøres arbejdstiden ugevis, med mindre andet aftales lokalt. Dette medfører, at der først ydes godtgørelse for overarbejde, når arbejdets omfang overstiger 37 timer om ugen. Samtidig ydes der herefter 50 pct. i godtgørelse for overarbejde. Den tidligere daglige opgørelse af arbejdstiden og tillæggelse af 100 pct. for overarbejde ud over 3 timer overarbejde bortfalder. Til 10. Deltid Bestemmelsen er udformet i overensstemmelse med CFU-forligets aftale om deltid. Med hensyn til anvendelsen af bestemmelsen inden for denne organisationsaftales område henvises til protokollat mellem Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark af 5. april 1995, der er gengivet som bilag 1e til organisationsaftalen.

7 Bestemmelsen om arbejdstøj er ophævet. Indtil der er indgået lokale aftaler om arbejdsbeklædning, gælder det hidtidige regulativ, jf. bilag 1a. For ansatte inden for bykirkegårdenes område indgås aftale mellem Kirkeministeriet og SID. Dette cirkulære har virkning fra 1. april Samtidigt ophæves cirkulære af 28. juli 1997 (Fmst. nr. 47/97) om organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere samt cirkulære af 18. november 1997 (Fmst. nr. 71/97) om aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for landbrugsarbejdere og gartneriarbejdere. Finansministeriet Økonomistyrelsen Den 17. september 1999 P.M.V. E.B. John Johnson

8 6

9 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE FOR LANDBRUGSARBEJDERE, GARTNERIARBEJDERE OG GARTNERE Organisationsaftalens dækningsområde 1. Organisationsaftalen omfatter a. Landbrugsarbejdere ved statens forsøgsgårde, herunder arbejdere på "Hvidesten". b. Gartneriarbejdere ved statshaver, Danmarks Jordbrugsforskning og bykirkegårde under folkekirken. c. Gartnere ved statshaver, Danmarks Jordbrugsforskning og bykirkegårde under folkekirken. d. Gartnere/gartneriarbejdere i øvrigt. Ansættelsesformer 2. Ansættelse sker på timeløn. Stk. 2. Overgang til månedslønsansættelse sker efter 8 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed. Stk. 3. Når en gartneriarbejder eller gartner, der er ansat ved en statshave mv., har arbejdet i en institution i 300 dage, indgår vedkommende i nummer og afskediges og genantages efter dette, for så vidt det efter ledelsens (ministeriets) skøn om den pågældendes kvalifikationer er foreneligt med

10 8 institutionens tarv. I de 300 dage indregnes faktiske arbejdsdage, søgnehelligdage og ferie, men ikke sygedage. Der foretages særskilt nummerering for henholdsvis faglærte gartnere og gartneriarbejdere. Ved afskedigelse og genantagelse er ledelsen (ministeriet) under iagttagelse af den for hver gruppe gældende nummerorden frit stillet med hensyn til valget af faglært eller ufaglært arbejdskraft. Ancienniteten bortfalder, når der er forløbet et år efter den pågældendes seneste afskedigelse fra institutionen. Indkaldelse til militærtjeneste, CFtjeneste eller lignende under stat eller kommune samt sygdom afskærer ikke de pågældende fra deres anciennitetsforhold. Stk. 4. Såfremt en ansat, der tidligere har været beskæftiget ved ansættelsesmyndigheden, genansættes inden for samme arbejdsområde inden 3 år efter den tidligere beskæftigelses ophør, medregnes dog tidligere ansættelsesperioder ved ansættelsesmyndigheden ved opgørelsen i stk. 2, for så vidt den tidligere beskæftigelses ophør var begrundet i sygdom, graviditet og fødsel, adoption eller et forhold, der ikke kan tilregnes den pågældende. Stk. 5. For sæsonansatte gartnere og gartneriarbejdere ved statshaver mv., der er omfattet af nummerordningen i 2, stk. 3, medregnes med virkning fra 1. oktober 1997 ledighedsperioden om vinteren som beskæftigelse ved afgørelse af, om den ansatte opfylder mindstekravet om sammenlagt beskæftigelse (karenskravet) for at blive omfattet af StKfællesoverenskomstens pensionsordning. Løn 3. Aflønning sker efter nedenstående skalatrin, der alle er 2-årige på nær trin 9, der er 1-årigt.

11 Indtil 1. april 2000: Landbrugsarbejdere Arbejdere på "Hvidesten" Faglærte land- Brugsarbejdere på "Hvidesten", jf. 3 stk. 5 Faglærte land- Brugsarbejdere, jf. 3 stk. 3 og 4 Skalatrin: 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 Skalatrin: 16, 17 og 18 (stedtillægssats V) Skalatrin: 21, 22, 23 og 24 (stedtillægssats V) Skalatrin:17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23 Gartneriarbejdere Skalatrin: 13, 14 og 15 ( øvrige land, stedtillægssats III) Skalatrin: 14, 15 og 16 ( hovedstaden, Tåstrup og Nordsjælland, stedtillægssats VI) Gartnere ved statshaver mv. Skalatrin: 19, 20, 21, 22 og 23 (øvrige land, stedtillægssats III) Skalatrin: 22, 23, 24 og 25 (hovedstaden, Tåstrup og Nordsjælland, stedtillægssats VI) Gartnere i øvrigt Skalatrin:19, 20, 21, 22 og 23

12 10 Ændrede skalatrinsforløb med virkning fra 1.april 2000: Landbrugsarbejdere Skalatrin: 10, 11, 12, 13, 14 og 15 Arbejdere på Hvidesten Skalatrin: 16, 17 og 18 (stedtillægssats V) Faglærte landbrugsarbejdere på Hvidesten, jf. 3, stk. 5 Faglærte landbrugsarbejdere, jf. 3, stk. 3 og 4 Skalatrin: 21, 22, 23 og 24 (stedtillægssats V) Skalatrin: 19, 20, 21, 22, 23 og 24 Gartneriarbejdere Skalatrin: 13, 14 og 15 (øvrige land, stedtillægssats III) Gartnere ved statshaver mv. Skalatrin: 14, 15 og 16 (hovedstaden, Tåstrup og Nordsjælland, stedtillægssats VI) Skalatrin: 21, 22, 23 og 24 --(øvrige land, stedtillægssats III) Skalatrin: 22, 23, 24 og 25 (hovedstaden, Tåstrup og Nordsjælland, stedtillægssats VI) Gartnere i øvrigt Skalatrin: 21, 22, 23 og 24

13 Stk. 2. Gartneriarbejdere, øvrige land, ydes efter 2 år på slutløn et ureguleret tillæg på kr. årligt. Stk. 3. Faglærte landbrugsarbejdere, der ansættes i stillinger, hvortil der kræves en uddannelse som faglært landmand eller landbrugsuddannelsen på de tekniske skoler, får lønnen beregnet på grundlag af en årsløn, der svarer til lønnen på skalatrin 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Fra 1. april 2000 efter skalatrin 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Stk. 4. Ikke-faglærte landbrugsarbejdere, der ansættes til at udføre særligt kvalificeret arbejde og/eller selvstændigt arbejde i forbindelse med forsøg/- projekter eller som leder af mindre hold/grupper, kan aflønnes på niveau svarende til stk. 3 efter ansættelsesmyndighedens konkrete vurdering. Den pågældende skal have erhvervet sig særlige kvalifikationer ved anden relevant beskæftigelse, evt. kombineret med efteruddannelse. Stk. 5. Arbejdere på "Hvidesten" aflønnes med en årsløn, der svarer til skalatrin 16, 17 og 18 (stedtillægssats V). Faglærte arbejdere på "Hvidesten", der ansættes i stillinger, hvortil der kræves en uddannelse som faglært, får lønnen beregnet på grundlag af en årsløn, der svarer til lønnen på skalatrin 21, 22, 23 og 24 (stedtillægssats V). Ikke faglærte arbejdere, der ansættes til at udføre særligt kvalificeret arbejde og/eller selvstændigt arbejde i forbindelse med forsøg/projekter eller som leder af mindre hold/grupper, kan aflønnes på niveau svarende til faglærte arbejdere på "Hvidesten" efter ansættelsesmyndighedens konkrete vurdering. Den pågældende skal have erhvervet sig særlige kvalifikationer ved anden relevant beskæftigelse, evt. kombineret med efteruddannelse. Stk. 6. Berettigede til at oppebære den for faglærte gartnere fastsatte løn er de, der enten har modtaget en uddannelse i overensstemmelse med

14 12 bestemmelser fastsat i henhold til lærlingeloven, lov om erhvervsfaglig grunduddannelse og lov om erhvervsuddannelserne eller, for så vidt den pågældende uddannelse er sket, forinden sådanne bestemmelser er fastsat, har udstået en læretid på mindst 3 år. Herudover gælder bestemmelsen for gartneriarbejdere, der er eller har været aflønnet efter stk. 7. Stk. 7. Gartneriarbejdere ved statshaverne, Danmarks Jordbrugsforskning og bykirkegårde under folkekirken, som har været beskæftiget med relevant gartnerarbejde i 3 år, kan efter aftale mellem institutionen og tillidsrepræsentanten overgå til aflønning som gartner, jf. 1 pkt. c, og placeres på det nærmest liggende løntrin i de faglærtes skala. Forudsætningen herfor er, at de pågældende har gennemgået: Jordbrugets Efteruddannelsesudvalgs kurser til og med: - Anlægsgartnerteknik, trin 1, eller - Plantevækst og etablering af grønne anlæg eller - Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg eller - Andre tilsvarende relevante uddannelser svarende til mindst 10 ugers teoretisk uddannelse. Tillæg 4. Der ydes et fast månedligt tillæg på kr. 130 gartneriarbejdere ved statshaver etc. i hovedstadsområdet og til gartneriarbejdere i det øvrige land. Med virkning fra 1. april 2000 forhøjes den månedlige tillæg til 180 kr. Med virkning fra 1. april 2000 ydes et tillæg til gartnere i hovedstaden samt faglærte arbejdere på Hvidesten på 100 kr. månedligt. Stk. 2. Der ydes herudover følgende tillæg:

15 Landbrugsarbejdere: 1. Til staldpersonale betales for arbejde i normal arbejdstid på lørdag eftermiddage samt på søn- og helligdage et tillæg på...165,00 kr. 2. Til en dyrepasser på gården "Hvidesten" ydes for at fungere som formand et tillæg pr. time på øre Gartnere og Gartneriarbejdere ved statshaver, Danmarks Jordbrugsforskning samt bykirkegårde under folkekirken. 3. Til gartnere og gartneriarbejdere ved institutioner, der er pålagt snerydning og glatførebekæmpelse, eksempelvis i medfør af politivedtægt eller anden offentlig bestemmelse, kan der af institutionen for ét år ad gangen ydes et ureguleret tillæg for at påse behovet for samt være til rådighed for arbejde med snerydning og glatførebekæmpelse på årligt...kr Tillægget udbetales med 800 kr. pr. måned i perioden 1. november til 30. april. Med virkning fra 1. april 2000 forhøjes tillægget til kr Tillægget udbetales med kr. pr. måned i perioden 1. november til 30. april. 4. Til gartnere og gartneriarbejdere ydes ved arbejde i træer, som ikke kan udføres fra stige, men kræver klatring, et tillæg pr. time på...kr. 6,00

16 14 Ved arbejde, der udføres fra fritstående mekaniske stiger og ved arbejde på stige, platform eller sky-lift i over 4 meters højde ydes et tillæg pr. time på...kr. 5,00 5. Til gartnere og gartneriarbejdere ydes ved arbejde med sundhedsfarligt materiale, hvor der skal anvendes maske, (trykluftsmaske eller filtermaske med udskifteligt filter) et tillæg pr. time på...kr. 5,13 6. Til gartnere og gartneriarbejdere ydes for flytning af lig eller ligrester til højst 2 personer et tillæg pr. person pr. grav på...kr. 88,00 7. Til gartnere og gartneriarbejdere ydes for gravning af grave et tillæg pr. time på...kr. 15,00 8. Til gartnere og gartneriarbejdere ydes for kremering et tillæg pr. time... kr. 4,00 Tillægget kan kun oppebæres af én ansat pr. kremering. Ungarbejdere 5. Som ferieafløsere kan antages ungarbejdere, der aflønnes med nedenstående procentdel af den for området til enhver tid gældende løn, jf. lønoversigten i 3: For personer, der er fyldt 17, men ikke 18 år 75 % For personer, der er fyldt 16, men ikke 17 år 65 % For personer, der er fyldt 15, men ikke 16 år 50 % Lønoprykning finder sted den førstkommende første i måneden efter, at ungarbejderen fylder år.

17 Stk. 2. I særlige tilfælde kan der mellem institutionen og tillidsrepræsentanten træffes aftale om ansættelse af unge under 15 år til særlige kortvarige arbejdsopgaver, bærplukning o.lign. Ved særlige, kortvarige arbejdsopgaver menes der et ansættelsesforhold på mindst 5 timer og højst 4 uger. Unge beskæftiget med sådanne arbejdsopgaver aflønnes med 40 pct. af den for området til enhver tid gældende løn, jf. lønoversigten i 3. Stk. 3. I særlige tilfælde kan ungarbejdere ansættes som landbrugsarbejdere og aflønnes med de i stk. 1 nævnte procentdele af den til enhver tid gældende timeløn på skalatrin 9. Elever 6. Elever er omfattet af afsnit III i fællesoverenskomsten med Statsansattes Kartel og aflønnes med følgende procentsatser af skalatrin 18: Over 18 år Hovedstadsområdet Tåstrup og Nordsjælland Stedtillægssats VI Det øvrige land Stedtillægssats III 1. uddannelsesår 40 % 40 % 2. uddannelsesår 48 % 48 % 3. uddannelsesår 57 % 57 % 4. uddannelsesår 65 % 65 % Under 18 år Stedtillægssats VI Stedtillægssats III 1. uddannelsesår 29 % 29 % 2. uddannelsesår 37 % 37 %

18 16 3. uddannelsesår 46 % 46 % 4. uddannelsesår 54 % 54 % Når elever, der har påbegyndt deres uddannelse før det fyldte 18 år, fylder 18 år, henføres de til de satser, der er anført for elever over 18 år. Stk. 2. For voksenelever kan der indgås aftale mellem SID og institutionen om andre lønvilkår, dog maksimalt svarende til laveste skalatrin for den pågældende ufaglærte gruppe, jf. 3, stk. 1. Dette hindrer dog ikke, at der fortsat kan indgås aftale om uddannelse i henhold til reglerne om statslig uddannelsesorlov, hvorunder den ansatte får udbetalt normal løn. Arbejdstid 7. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Med virkning fra 1. april 2000 ændres bestemmelsen til : Den normale ugentlige arbejdstid er 37. timer. Arbejdstiden opgøres ugevis, medmindre andet aftales lokalt. Stk. 2. Den daglige arbejdstid fastsættes af institutionen efter drøftelse med de ansatte og under hensyn til institutionens tarv. For gartnere og gartneriarbejdere ved statshaver mv. gælder, at den daglige arbejdstid kan lægges mellem 6.30 og På Hvidesten og på forsøgsgårdene kan den ligge i tiden fra kl til kl Med virkning fra 1. april 2000 ændres bestemmelsen til: Den daglige arbejdstid fastsættes af institutionen efter drøftelse med de

19 ansatte og under hensyn til institutionens tarv. Stk. 3. Arbejdstiden afbrydes af spisepause efter lokal aftale. Stk. 4. For gartnere og gartneriarbejdere ved statshaver mv. samt faglærte gartnere gælder, at enhver ændring af arbejdstidens begyndelse og slutning samt indførelse af week-end kun kan finde sted efter forhandling med de pågældende arbejdere, eventuelt med den stedlige fagforening. Stk. 5. Der kan mellem virksomheden og den ansatte træffes aftale om arbejde ud over ugenormen mod opsparing af fritimer til senere afvikling. De opsparede timer afvikles efter aftale mellem den ansatte og virksomheden og skal normalt være afviklet 3 måneder efter opsparingen. Stk. 6. For arbejdere på "Hvidesten" følges de hidtil gældende regler med hensyn til frihed på 1. maj og grundlovsdag. Stk. 7. Medarbejderrepræsentanter, der deltager i menighedsrådsmøder uden for normal arbejdstid, godtgøres med normal timeløn eller afspadserer time for time. Overarbejde 8. Ved overarbejde på hverdage ydes for de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør et tillæg på 50% og for de efterfølgende timer 100%. Ved overarbejde på søn- og helligdage samt forud aftalte hverdagsfridage ydes for de første 3 timer efter almindelig arbejdstids påbegyndelse et tillæg på 50 % og for de efterfølgende timer 100 %. For manglende varsel til overarbejde ud over en time ydes kr. 9,70. Med virkning fra 1. april 2000 ændres bestemmelsen til: Hvis arbejdets omfang har oversteget den fastsatte norm, godtgøres den

20 18 overskydende tid med tillæg på 50 % i form af overarbejdsbetaling eller afspadsering. For manglende varsel til overarbejde ud over en time ydes kr. 9,70. Stk. 2. Når en arbejder tilsiges til at udføre overarbejde, skal det meddeles den pågældende dagen forud. Hvis der på "Hvidesten" forlanges overarbejde, skal dette meddeles arbejderen senest 3 timer inden normal arbejdstids ophør, den dag arbejdet skal udføres. I modsat fald ydes en godtgørelse på en overarbejdstime af 50 pct. Stk. 3. Overarbejdstillægget beregnes på grundlag af den til enhver tid gældende timeløn på de respektive skalatrin og stedtillægssats. Stk. 4. Overarbejde afspadseres inden 3 måneder efter dets udførelse. Stk. 5. Som betaling for tilkald uden vagt ydes en mindstebetaling for 3 timer. Stk. 6. Ved pasning af fyringsanlæg og drivhuse om aftenen og på fridage betales for mindst 2 timer pr. gang. Stk. 7. Der kan lokalt indgås aftale om betaling for rådighedstjeneste. Deltid 9. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Stk. 2. Der kan mellem institutionen og en allerede ansat træffes aftale om overgang til deltidsansættelse. Stk. 3. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

21 Stk. 4. Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler om deltidsansættelse. Stk. 5. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer og højst 30 timer, og der ydes forholdsmæssig løn. Stk. 6. Overarbejde i forbindelse med deltidsansættelse bør kun undtagelsesvis finde sted. Vedrørende anvendelse af deltidsbestemmelsen henledes opmærksomheden på bilag 1e. Skiftehold 10. For landbrugarbejdere ved statens forsøgsgårde gælder "Fællesordning for arbejde i holddrift" ved skifteholdsarbejde. Med virkning fra 1. april 2000 ændres bestemmelsen til: De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om natpenge mv. til tjenestemænd. Til landbrugsarbejdere ved statens forsøgsgårde ydes dog fortsat de hidtidige satser for arbejde i holddrift. Satserne fastfryses. Endvidere ydes der fortsat et tillæg på 165 kr. til landbrugsarbejdere, der arbejder som staldpersonale, for arbejde i normal arbejdstid på lørdage, søn- og helligdage i stedet for tilsvarende tillæg i henhold til natpengeaftalen. Opholdsrum 11. Arbejderne har krav på et antageligt opholdsrum, der i tiden fra 15. september til 1. maj er opvarmet i spisetiderne. I passende nærhed af opholdsrummet skal forefindes vaskerum og skabe,

22 20 der kan aflåses, til opbevaring af tøj, og der skal forefindes forsvarligt aftrædelsesrum. Stk. 2. Institutionen lader opholdsrummet renholde. Stk. 3. Såfrem der ved arbejde uden for institutionen ikke anvises arbejderne et antageligt opholdsrum, ydes der et tillæg på kr. 24,00 pr. dag. Ikrafttræden og opsigelse 12. Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 1999 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts København, den 12. august 1999 Specialarbejderforbundet i Danmark Hanne Gram Finansministeriet P.M.V. E.B. John J. Johnson

23 Bilag 1a Protokollat om arbejdstøj 1 Der ydes arbejdstøj i overensstemmelse med aftaler, der indgås lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten samt den lokale SID-afdeling. For ansatte inden for bykirkegårdenes område indgås aftale mellem Kirkeministeriet og SID. 2 Indtil der er indgået sådanne aftaler, yder der arbejdstøj efter de hidtidig gældende regler som anført nedenfor: Regulativ om udlevering af arbejdstøj 1. Regulativet omfatter følgende former for arbejdstøj, der er pointsat således: Jakke... 1,5 p Busseronne... 1,5 p Job buks... 1,5 p Overall eller kedeldragt... 3,0 p Skjorter model I... 1,5 p Vinterjakker... 7,0 p Vinterbukser... 6,0 p Fiberpels trøjer/islænder... 6,0 p Fiberpels benklæder... 5,0 p Fiberpels strømper lange/korte... 1,0 p Regntøj benklæder... 4,5 p

24 22 Regntøj trøjer... 4,5 p Forklæde... 2,0 p 2. De første to ansættelsesår optjener den ansatte 1,875 points pr. måned svarende til 45 points og herefter 1,4 points pr. måned. Udlevering af arbejdstøj på baggrund af optjente points finder sted 2 gange årligt - april og oktober. Ved fratræden fra en arbejdsplads før en 1. juni, svarer 1 point til 42,00 kr., som udbetales 1. juni, såfremt den pågældende ikke er blevet genansat inden nævnte dato. 3. Nyansatte får efter 3 måneders ansættelse udleveret 1 sæt arbejdstøj (bukser + jakke), som er arbejdspladsens ejendom, indtil den pågældende har optjent points hertil samt til det nedenfor nævnte regntøj. Ved nyansættelse på institutionen udleveres 1 sæt regntøj (bukser + trøje), for så vidt den pågældende ikke allerede for egen regning har anskaffet dette. Det udleverede regntøj svarer til 9 points, der fradrages i de pr. førstkommende 1. juni optjente points. Eventuelle manglende points fradrages opgørelsen en efterfølgende 1. juni. Ved ansættelse af ferieafløsere og lignende korttidsansatte stiller institutionen regntøj til rådighed. 4. Der udleveres personlige værnemidler i overensstemmelse med gældende regler. 5. Den konkrete administration af bestemmelserne aftales lokalt.

25 Bemærkninger til regulativet 1. Kvalitetskrav Det udleverede arbejdstøj skal som minimum være af samme kvalitet som det hidtil udleverede. Såfremt kvaliteten ikke direkte fremgår af regulativet, skal der være enighed herom mellem institutionen og de ansatte, inden indkøb foretages. 2. Deltidsansattes optjening af points 1,875 points svarer til 160,3 timer. Den deltidsansattes timer sammenlægges, således at den pågældende for hver 160,3 timer optjener 1,875 points. I øvrigt ligestilles en deltidsansat med en fuldtidsansat for så vidt angår regulativets punkt 3 til Ansættelse og afskedigelse Ved ansættelse og afskedigelse på andet tidspunkt end ved en måneds begyndelse/ophør optjenes points efter den i ovennævnte punkt 2 for deltidsansatte fastsatte regel. 4. Sygdom Under sygdom af kortere varighed end én måned optjener den ansatte points, mens der ikke optjenes points ved sygdom ud over én måneds varighed. 5. Ferie og helligdage Points optjenes pr. måned, og der foretages derfor ikke fradrag for søgnehelligdage, forud aftalte fridage med løn samt ferie.

26 24 6. Tidsbegrænsede ansættelser Personer, der ansættes for en tidsbegrænset periode af højst 7 måneders varighed, herunder ferieafløsere, og som ikke kan forventes genansat, skal ved ansættelsens ophør have udbetalt de optjente points, der ikke er anvendt ved udlevering af arbejdstøj. København den 27. juni 1997 Specialarbejderforbundet i Danmark Hanne Gram Finansministeriet P.M.V. E.B Evald Nielsen

27 Bilag 1b Protokollat I I tilslutning til organisationsaftalen mellem Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark har parterne indgået aftale om følgende: Overgangsbestemmelse i forbindelse med ændring af kirkegårds status. De på kirkegårde ansatte gartnere og/eller gartneriarbejdere overgår til reglerne i Kirkeministeriets cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælp, hvis en bykirkegård ændrer status gennem en omklassificering af kirkegårdslederstillingen til en graverstilling. Til udligning af den derved fremkomne lønnedgang ydes der et personligt tillæg, der opgøres som forskellen mellem hidtil oppebåren løn (løn og faste tillæg efter organisationsaftalens 3) og den løn, den pågældende vil få efter reglerne om aflønning af gravermedhjælp på sidste løntrin. Det personlige tillæg reduceres med alle fremtidige lønstigninger. Såfremt en kirkegård ændrer status, således at en hidtidig graverstilling omklassificeres til en kirkegårdslederstilling, overgår de for graveren ansatte medhjælpere til reglerne i nærværende organisationsaftale efter følgende overgangsbestemmelser: Ved ændringer indplaceres en ansat på det 1. skalatrin i organisationsaftalens 3, stk. 1, der svarer til den pågældendes uddannelse (og område), dog således at der de første 6 måneder fortsat udbetales den hidtidige løn i henhold til cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælp.

28 26 Derefter udbetales der de næste 6 måneder den hidtidige løn med et tillæg, der udgør halvdelen af forskellen mellem denne løn og den fremtidige løn i henhold til denne organisationsaftale. Efter 1 år aflønnes den pågældende fuldt ud i henhold til organisationsaftalen. København, den 21. juni 1991 Specialarbejderforbundet i Danmark Knud Ove Pedersen Finansministeriet P.M.V. E.B. Niels Paludan

29 Bilag 1c Protokollat II Det er mellem organisationsaftalens parter enighed om, at der - såfremt de fælles tillidsrepræsentantregler i overenskomstperioden måtte give anledning til utilsigtede problemer for tillidsrepræsentantarbejdet på bykirkegårdene - kan nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med løsningsforslag. København, den 21. juni 1991 Specialarbejderforbundet i Danmark Knud Ove Pedersen Finansministeriet P.M.V. E.B. Niels Paludan

30 28

31 Bilag 1d Protokollat III til organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere. 1 Ansatte ved Århus Universitet samt ved Tekniske Skoler med dyrebrugslinie, der har gennemgået en erhvervsfaglig uddannelse som dyrebruger, og som varetager opgaver, der forudsætter denne uddannelse, omfattes af organisationsaftalen og aflønnes med en årsløn, der svarer til lønnen for faglærte gartnere. 2 Ansatte ved statshaver, der har gennemgået en erhvervsfaglig uddannelse som skovbruger, og som varetager opgaver, der forudsætter denne uddannelse, omfattes ligeledes af organisationsaftalen og aflønnes med en årsløn, der svarer til lønnen for faglærte gartnere. 3 Den ansatte oprykker til nærmeste højere skalatrin i det nye lønforløb. 4 Samtlige skalatrin er 2-årige.

32 30 5 Elever er omfattet af organisationsaftalens 6. København den 16. maj 1995 Specialarbejderforbundet i Danmark Hanne Gram Finansministeriet P.M.V. E.B. Evald Nielsen

33 Bilag 1e Protokollat mellem Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark om deltidsbestemmelsen i organisationsaftalens 10. Der er enighed om, at stk. 1 skal forstås således: Udgangspunktet er ansættelse på fuld tid. Nyansættelse på deltid kan finde sted, såfremt det er begrundet i institutionens forhold. Inden der i konkrete tilfælde sker ansættelse på deltid, drøftes spørgsmålet med tillidsrepræsentanten. Såfremt der ikke opnås enighed, kan institutionen gennemføre deltidsansættelsen. Organisationen kan påtale spørgsmålet i henhold til de fagretlige regler, hvis det gøres gældende, at deltidsansættelsen ikke er begrundet i institutionens forhold. Der er i øvrigt enighed om: Inden den nye deltidsbestemmelse bringes i anvendelse på institutionen, skal der finde en generel drøftelse sted mellem institutionen og tillidsrepræsentanten. I tilfælde af, at der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, finder ovennævnte drøftelser sted med den lokale afdelingsrepræsentant. København den 5. april 1995 Specialarbejderforbundet i Danmark Poul Erik Skov Christensen Finansministeriet P.M.V. Finn Hoffmann

34 32

35

36 34 Bilag 2 Aftale mellem Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark om vilkår ved forsøg med nye lønstystemer for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere samt forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning Generelle bemærkninger 1. Denne aftale har til formål at tilskynde til og understøtte iværksættelse af forsøg med nye lønsystemer på statens arbejdspladser. Etablering af forsøg med nye lønsystemer er baseret på frivillighed. Ved udvælgelsen af forsøgsområder vil det være en forudsætning, at såvel den stedlige ledelse som vedkommende tillidsrepræsentanter har tilkendegivet et ønske om at deltage i forsøgsprojekter. Der lægges vægt på, at der skabes en sammenhæng mellem den lokale lønog personalepolitik, herunder f.eks. hensyntagen til ligeløn. Det er derfor vigtigt, at der gives tillidsrepræsentanterne og de lokale ledere gode vilkår for gennemførelsen af forsøgene. Der henvises generelt til tillidsrepræsentantaftalen og SU-aftalen. Der er i denne aftale taget udgangspunkt i rammeaftalens 6, hvorefter forsøgene etableres som et basislønsystem. Det udelukker ikke, at der kan iværksættes forsøg med andre lønsystemer. Disse vil i givet fald skulle aftales mellem Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark. Finansministeriet og centralorganisationerne har i fællesskab udarbejdet en vejledning om nye lønsystemer i staten, hvori lønforsøg og rammeaftalen er nærmere beskrevet.

37 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 2. Til 2, stk. 2. Indgåelse af forhåndsaftaler indebærer, at der ikke vil skulle indgås konkret tillægsaftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten, hver gang en eller flere medarbejdere udfører opgaver/erhverver kvalifikationer, der er omfattet af forhåndsaftalen. Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemført et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen. 3. Til 6, stk. 2. Tillidsrepræsentanter bør have samme adgang til kvalifikations- og funktionstillæg, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. 4. Til 9, stk. 3. Basislønnen samt varige tillæg iht. 6 indgår i beregningsgrundlaget for indbetaling af pensionsbidraget til StK:Pension. 5. Til 10. Den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten kan i forbindelse med de lokale forhandlinger lade sig bistå af repræsentanter fra ministeriet mv. henholdsvis Specialarbejderforbundet i Danmark. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer

38 36 for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere i statens tjeneste samt forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning 1. Denne aftale gælder for ansatte, der bliver omfattet af forsøg med nye lønsystemer med virkning fra den 1. april 1999 eller senere. Bestemmelserne i aftalen supplerer eller erstatter bestemmelserne i StK-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere samt organisationaftalen for forsøgs-medarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning. Stk. 2. Aftalen indgås i øvrigt i henhold til rammeaftalen om forsøg med nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale. Stk. 3. Forsøgene omfatter alle nuværende og fremtidigt ansatte inden for de områder, der omfattes af forsøg. Lønsystemet mv. 2. Forsøg med lønsystemer inden for denne aftales område etableres som et basislønsystem, jf. rammeaftalens 6-8 og 10-13, d.v.s. med en basisløn suppleret med lokalt aftalte funktions- og/eller kvalifikationstillæg m.v., medmindre andet aftales. Stk. 2. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Stk. 3. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn (eksklusiv eventuelt rådighedstillæg). Overtidstillægget følger bestemmelserne herom i de respektive organisationsaftaler.

39 Basislønningerne træder i stedet for de tilsvarende lønbestemmelser i de respektive organisationsaftaler. Stk. 2. Dette medfører ingen ændring i ansættelsesmyndighedens nuværende adgang til efter konkret vurdering at oprykke ikke-faglærte til aflønning som faglærte i henhold til 3, stk. 4, 5 og 7 i organisationsaftalen for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere og 2, stk. 6 i organisationsaftalen for forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning. Basislønninger 4. Basislønnen for landbrugsarbejdere og gartneriarbejdere udgør pr. år (niveau 1/10/97): Landbrugsarbejdere Gartneriarbejdere øvrige land Gartneriarbejdere hovedstaden Arbejdere Hvidesten trin 1: kr. trin 2: kr. trin 3: kr. trin 1: kr. trin 2: kr. trin 3: kr. trin 1: kr. trin 2: kr. trin 3: kr. trin 1: kr. trin 2: kr. trin 3: kr. Stk 2. Basisløntrinene er et-årige. 5. Basislønnen for faglærte landbrugsarbejdere og gartnere udgør pr. år (niveau 1/10/97): Faglærte trin 1: kr.

40 38 landbrugsarbejdere Gartnere øvrige land Gartnere hovedstaden Faglærte arbejdere Hvidesten trin 2: kr. trin 3: kr. trin 1: kr. trin 2: kr. trin 3: kr. trin 1: kr. trin 2: kr. trin 3: kr. trin 1: kr. trin 2: kr trin 3: kr. Stk. 2. Basisløntrinene er et-årige. 6. Basislønnen for forsøgsmedarbejdere uden faglig uddannelse udgør pr. år (niveau 1/10/97: trin 1: kr. trin 2: kr. trin 3: kr. Stk. 2. Basislønnen for forsøgsmedarbejdere med faglig uddannelse udgør pr. år (niveau 1/10/97: trin 1: kr. trin 2: kr. trin 3: kr. Stk.3. Basislønnen for Ledende forsøgsmedarbejdere udgør pr. år kr. (niveau 1/10/97) Kvalifikations- og funktionstillæg 7. Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen.

41 Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer m.v., d.v.s. på grundlag af: a. Den ansattes faglige og personlige kvalifikationer. b. Kvaliteten i opgavevaretagelsen. c. Balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked. d. Hensyn til rekruttering og fastholdelse. Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige tillæg, midlertidige tillæg eller éngangsvederlag. Tillæggene angives i grundbeløb (1. oktober 1997). Arbejdstidsbestemte tillæg 8. Ud over den løn, der er aftalt som led i det nye lønsystem, ydes der arbejdstidsbestemte tillæg efter de hidtil gældende regler. Stk.2. Med virkning fra 1. April 2000 ydes der arbejdstidsbestemte tillæg efter de for tjenestemænd gældende regler, jf. fællesoverenskomstens 15, dog således at der i stedet forsat ydes tillæg til staldpersonale og skifteholdstillæg. Der henvises herved til organisationsaftalen for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere 4, stk. 2, pkt. 1. om tillæg til staldpersonale og 10 om skiftehold samt for så vidt angår forsøgsmedarbejdere til natpengeaftalen. Lønregulering 9. Basislønnen og funktionstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning, jf. rammeaftalens 7. Stk. 2. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales. Pension 10. Der indbetales et pensionsbidrag på 12% af den enkelte ansattes

42 40 basisløn samt varige tillæg iht. 7. Stk.2. Der indbetales endvidere pensionsbidrag af midlertidige tillæg, medmindre andet er aftalt. Stk. 3. Indbetaling af pensionsbidrag sker i øvrigt efter de regler, der er fastsat i StK-fællesoverenskomstens 6. Forhandlinger og indgåelse/opsigelse af aftaler 11. Forhandling om og indgåelse af lokale aftaler sker efter reglerne i rammeaftalens Overgangsordning for allerede ansatte 12. Indplacering sker i den løngruppe, hvortil stillingen er henført, jf. 4, 5 og 6. Stk. 2. Allerede ansatte indplaceres på nærmeste højere trin i forhold til nuværende skalatrinsindplacering. Stk. 3. Der ydes et særligt tillæg ved overgang til nyt lønsystem, som udligner den eventuelle forskel mellem den tidligere skalaløn og basislønnen i det nye lønsystem. Stk. 4. Eventuelle lokalt eller centralt aftalte tillæg - herunder lokalløn - videreføres, indtil de ved lokal aftale eventuelt sammenlægges med tillægsdelen i den i stk. 3 nævnte løn. Midlertidige tillæg bortfalder som tidligere ved periodens udløb. Stk. 5. Allerede ansatte, der ikke ved forsøgets iværksættelse oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres endvidere et tillæg/en tillægsforhøjelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun, i det omfang der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem pr. 1. januar 1998 eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin.

43 Stk. 6. Alle løndele reguleres som anført i 9, stk. 1. Eventuelle tillæg, som ikke tidligere har været reguleret, reguleres dog ikke. Stk. 7. Efter overgangen til det nye lønsystem er allerede ansatte omfattet af denne aftales andre bestemmelser. Øvrige bestemmelser 13. Ansatte omfattet af denne aftale er ikke omfattet af lokal- og cheflønsordningen. Stk. 2. Ansatte, der ikke er omfattet af et forsøg med nye lønsystemer, men som forflyttes til et område, hvor der er etableret forsøg, er omfattet af reglerne i 12. Stk. 3. Hvis en ansat genindtræder i statens tjeneste efter tjenestefrihed, finder reglerne i 12 tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Hvis en ansat, som er omfattet af et forsøg, uansøgt forflyttes til et område, hvor der ikke er indgået aftale om lønforsøg, udbetales der et personligt tillæg til udligning af en eventuel lønforskel. Udligningstillægget bortfalder pr. 1. april 2002, jf. 14. Evt. tilbagegang til hidtidigt lønsystem 14. Hvis denne aftale pr. 1. april 2002 ikke afløses af en ny aftale, der viderefører de nye lønsystemer, overgår alle ansatte til aflønning efter hhv. organisationsaftalen mellem Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere og gartnere og organisationsaftale for forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning. Stk. 2. Ved evt. overgang til skalatrinssystemet skal den enkelte ansatte indplaceres på det skalatrin, som vedkommende ville have opnået, hvis den pågældende ikke havde været omfattet af forsøg. Ikrafttræden og opsigelse 15. Denne aftale træder i kraft ved underskrivelsen og er uopsigelig i forsøgsperioden. Aftalen bortfalder pr. 1. april 2002.

44 42 København den 12. august 1999 Specialarbejderforbundet i Danmark Hanne Gram Finansministeriet P.M.V. E.B. John J. Johnson

45 Cirkulære af 17. september 1999 Fmst. nr Henvendelse om dette cirkulære rettes til Finansministeriet, Økonomistyrelsen, Forhandlingskontoret. Adresse: Borgergade 18, DK-1017 København K Telefon Telefax J.nr PKAT 138, 139, 140 og 147 Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes ved henvendelse til Schultz Information, tlf Pris kr.

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for. Lndbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for. Lndbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lndbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2002 3.3.28 3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2005 Cirkulære af 8. december 2005 Perst. nr. 064-05 PKAT nr. 0114, 0138, 0139, 0140 og 147 J.nr.

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2008 Cirkulære af 1. december 2008 Perst. nr. 071-08 PKAT nr. 114,138,139,140 og 147 J.nr. 07-333/07-7

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet 1999 3.3.19 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære af 7. oktober 2011 Perst.nr. 051-11 PKAT 139 J.nr. 10-333/07-19 Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2011 Dataark PKAT med

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2005-2008. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2005-2008. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2005-2008 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. april 2005-31. marts 2008 3 Den

Læs mere

Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område

Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område 1999 3.3.47 1 INDHOLD Side

Læs mere

Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste

Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste 1997 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...2

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører

Løn- og ansættelsesvilkår for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører 1999 3.3.34 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bilag 1 Organisationsaftale 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Biologassistenter, Biologoverassistenter og Fiskeriteknikere

Biologassistenter, Biologoverassistenter og Fiskeriteknikere FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Biologassistenter, Biologoverassistenter og Fiskeriteknikere 1999 3.3.4 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningskonstruktører (KF) i staten

Bygningskonstruktører (KF) i staten Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører (KF) i staten 2002 Cirkulære af 17. juni 2004 Perst. nr. 041-04 PKAT nr. 36 J.nr. 01-333/65-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen 2003 3.3.19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste

Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste 1999 3.3.22 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier 1999 3.3.42 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for. Lager- og handelsarbejdere I hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for. Lager- og handelsarbejdere I hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lager- og handelsarbejdere I hovedstaden 1999 3.3.50 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for håndværkere i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for håndværkere i staten FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for håndværkere i staten 1997 3.3.16 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...3 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2002 Cirkulære af 19. januar 2004 Perst. nr. 005-04 PKAT nr. 042 J.nr. 01-333/15-5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. april

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1999 3.3.43

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2005 Cirkulære af 21. juni 2007 Perst. nr. 059-07 PKAT nr. 042 J.nr. 07-333/15-1 Dataark PKAT med

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2000 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR UNDERVISNINGSKONSULENTER

Læs mere

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2002 Cirkulære af 24. november 2004 Perst. nr. 058-04 PKAT

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl.

CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl. 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl. Generelle bemærkninger 1. I medfør af rammeaftalen om forsøg

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

P1-Orgaf APD.nr. 82/93 PKAT 030. Cirkulære om. Organisationsaftale for tandteknikere

P1-Orgaf APD.nr. 82/93 PKAT 030. Cirkulære om. Organisationsaftale for tandteknikere 4.3.32 P1-Orgaf-20.93 APD.nr. 82/93 J.nr. 93-3211/015-36 PKAT 030 IM/lh (overgår til 2. kontor) 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for tandteknikere INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører

Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter)

Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter) 1999 2.3.9 1 Indhold Side CIRKULÆRE Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 3 Bilag 1 Organisationsaftale

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr. 048-04 PKAT nr. 257 J.nr. 01-333/21-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 2002 Cirkulære af 26. august 2003 Perst. nr. 067-03

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen og optikere 2008 Cirkulære af 26. juni 2008 Perst. nr. 018-08 PKAT nr. 0226 J.nr. 07-333/02-10 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund har den 17. januar 2006 indgået vedlagte overenskomst for gravermedhjælpere

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sanitører. Cirkulære af 30. november 2004 Perst. nr PKAT nr. 296, 896 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Sanitører. Cirkulære af 30. november 2004 Perst. nr PKAT nr. 296, 896 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Sanitører 2002 Cirkulære af 30. november 2004 Perst. nr. 061-04 PKAT nr. 296, 896 J.nr. 01-333/02-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 040-13 PKAT nr. 0265, 0289 J.nr. 12-333/02-24 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere