Betænkning. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017."

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje (Hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v.) [af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)] 1. Ændringsforslag Økonomi- og indenrigsministeren har stillet 7 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2016 og var til 1. behandling den 14. oktober Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Social- og Indenrigsudvalget. Udvalget skiftede den 12. december 2016 navn til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og social- og indenrigsministeren sendte den 24. juni 2016 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm. del bilag 333 (folketingsåret ). Den 5. oktober 2016 sendte social- og indenrigsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 9 spørgsmål til social- og indenrigsministeren (fra den 28. november 2016 økonomi- og indenrigsministeren) til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget støtter lovforslaget, som bl.a. er en udmøntning af beslutningsforslag nr. B 32 (folketingsåret ) om hjælp til stemmeafgivningen, som blev fremsat af DF den 20. november Beslutningsforslaget pålagde regeringen at ændre valglovene til folketings-, kommunal- og regionalvalg og valg til Europa-Parlamentet inden udgangen af folketingsåret , så personer med en funktionsnedsættelse, der skal afgive stemme til valg, kan få lov til at afgive deres stemme med den hjælp, de selv ønsker. Beslutningsforslaget pålagde samtidig regeringen at fremsende forslag om, at der ved valg stilles specielle eller elektroniske hjælpemidler i stemmeboksen til rådighed, som kan gøre det nemmere for personer med en funktionsnedsættelse at afgive deres stemme. DF s medlemmer af udvalget er glade for, at alle partier i Folketinget støttede beslutningsforslaget og sikrede det en bred opbakning, så det enstemmigt blev vedtaget den 19. april 2016 og nu kan udmøntes med dette lovforslag. Når en vælger har behov for hjælp til at afgive sin stemme, ydes hjælpen efter den gældende lovgivning af to myndighedspersoner. Vælgeren har dog mulighed for selv at udpege en person, der kan hjælpe i stedet for en af de to myndighedspersoner. Det kan imidlertid virke intimiderende for den enkelte vælger, at der altid skal være en myndighedsperson med inde i stemmeboksen, når vælgeren har behov for hjælp. Det har bl.a. Dansk Blindesamfund redegjort for. Erfaringerne med de eksisterende regler har faktisk også vist, at en del vælgere ikke ønsker en myndighedsperson til stede. Derfor lagde dette lovforslag (på baggrund af det oprindelige beslutningsforslag fra DF) i udgangspunktet op til, at en vælger med et handicap, der har behov for hjælp til stemme- AX019630

2 2 afgivningen, selv skulle kunne bestemme, at hjælpen alene skal ydes af en af vælgeren udpeget hjælper, dvs. uden at der samtidig skal medvirke en myndighedsperson. Økonomi- og indenrigsministeren har dog efterfølgende lyttet til de bekymringer, der var under 1. behandling af lovforslaget fra en række ordførere, og har stillet ændringsforslag om at afgrænse gruppen af vælgere, der selv kan bestemme, hvem de vil have hjælp af ved stemmeafgivningen. Ændringsforslagene indebærer, at vælgeren skal have en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse for selv at kunne bestemme dette. Formålet med ændringsforslagene er at mindske risikoen for, at personer, der reelt ikke har behov for hjælp til stemmeafgivningen, alligevel bestemmer sig for udelukkende at få hjælp af en personligt udpeget hjælper. Formålet er altså at mindske risikoen for social kontrol af personer, der befinder sig i et afhængighedsforhold til en anden person, og denne ændring støtter DF. DF s ønske var med det oprindelige beslutningsforslag at sikre en god valghandling for mennesker med handicap, og det mener DF stadig er muligt med ændringsforslagene. Ud over vedtagelsen af beslutningsforslag nr. B 32 har DF fået afsat midler i satspuljeaftalen til hjælpemidler ved stemmeafgivningen til personer med handicap. Satspuljepartierne blev enige om at afsætte midler til at sikre, at det bliver lettere for personer med et handicap at foretage stemmeafgivningen ved egen hjælp, dvs. uden hjælp fra en personligt udpeget hjælper eller myndighedspersoner. Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. i perioden Dette lovforslag omhandler også andre forhold, f.eks. at valgretten til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger udvides. Lovforslaget vil desuden bringe valgreglerne i overensstemmelse med det EU-retlige ligebehandlingsprincip, således at personer med dansk indfødsret ved flytning til Færøerne eller Grønland kan bevare deres valgret til Europa-Parlamentet i samme omfang, som de ville kunne det ved flytning til udlandet. Lovforslaget medfører også ændringer af reglerne om begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater, så der ved folketingsvalg først må ophænges valgplakater, når valget formelt er udskrevet. Den del vil sikkert give nogle udfordringer i praksis. Samlet set noterer DF med tilfredshed, at lovforslaget vil forbedre forholdene for vælgere med behov for hjælp, når de skal afgive deres stemme. Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1, 4 og 5 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de under nr. 2, 3, 6 og 7 stillede ændringsforslag. Enhedslistens medlemmer af udvalget mener, at lovforslaget er et klart fremskridt for handicappedes muligheder for at deltage i valghandlinger på en måde, som tilgodeser deres egne behov og ønsker. EL kan ikke støtte økonomi- og indenrigsministerens ændringsforslag nr. 2, 3, 6 og 7, som EL mener er en unødig begrænsning af handicappedes mulighed for at gøre brug af den nye mulighed for at afgive deres stemme med den personlige hjælper uden tilstedeværelse af myndighedsperson. Ministerens ændringsforslag nr. 2, 3, 6 og 7 betyder, at man tager et skridt»tilbage«til en situation, hvor myndighedspersonerne skal vurdere, hvorvidt en vælgers handicap er»alvorligt nok«, hvilket social- og indenrigsministeren i sit svar på spørgsmål 1 selv mener er uhensigtsmæssigt. EL er også enig i social- og indenrigsministerens svar på spørgsmål 3, hvor ministeren skriver:»som det ligeledes fremgår af lovforslaget, må det antages, at det i langt de fleste tilfælde, hvor vælgeren udpeger en personlig hjælper, vil være udtryk for, at vælgeren har udpeget en person, som vælgeren stoler på og føler sig tryg ved«. Dette er en argumentation, som regeringen synes at have forladt ved fremsættelsen af ændringsforslagene. Selvfølgelig kan der være risiko for»social kontrol«, men det kan der også være ved den model, som økonomi- og indenrigsministeren nu stiller ændringsforslag om. Tilliden til, at borgeren har truffet det rigtige valg af personlig hjælper, bør derfor ifølge EL veje tungere. Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af økonomi- og indenrigsministeren, tiltrådt af udvalget: 1) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 17, stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres»nr. 2 og 3«til:»nr. 4 og 5«.«[Konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 1] Af økonomi- og indenrigsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 2) I det under nr. 5 foreslåede 49, stk. 2, 3. pkt., indsættes i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,«. stemmeafgivningen på valgdagen alene af en personligt udpeget hjælper] 3) I det under nr. 12 foreslåede 61, stk. 4, 4. pkt., indsættes i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,«. brevstemmeafgivningen alene af en personligt udpeget hjælper] Af økonomi- og indenrigsministeren, tiltrådt af udvalget:

3 3 4) I den under nr. 23 foreslåede 96 b indsættes i stk. 1 efter»københavns Kommune«:», hvis der er truffet afgørelse herom senest 7.-dagen før valgdagen«. [Fastsættelse af frist for optagelse på valglisten] Til 2 5) I den under nr. 6 foreslåede 14 b indsættes i stk. 1 efter»københavns Kommune«:», hvis der er truffet afgørelse herom senest 7.-dagen før valgdagen«. [Fastsættelse af frist for optagelse på valglisten] Af økonomi- og indenrigsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): Til 3 6) I det under nr. 4 foreslåede 55, stk. 2, 3. pkt., indsættes i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,«. stemmeafgivningen på valgdagen alene af en personligt udpeget hjælper] 7) I det under nr. 11 foreslåede 67, stk. 4, 4. pkt., indsættes i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,«. brevstemmeafgivningen alene af en personligt udpeget hjælper] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Der er tale om en konsekvensrettelse af henvisningen i 17, stk. 2, 1. og 3. pkt., som følge af den foreslåede indsættelse af to nye numre i 17, stk. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Til nr. 2 og 3 Formålet med ændringsforslagene er at mindske risikoen for, at personer, der reelt ikke har behov for hjælp til stemmeafgivningen, alligevel bestemmer, at hjælp til stemmeafgivning alene skal ydes af en af vælgeren personligt udpeget hjælper, dvs. uden at der tillige skal medvirke en myndighedsperson. Formålet er således at mindske risikoen for såkaldt social kontrol af personer, der befinder sig i et afhængighedsforhold eller andet ulige forhold til en anden person. Med ændringsforslagene afgrænses gruppen af vælgere, der kan få hjælp til stemmeafgivningen på valgdagen (nr. 2) henholdsvis brevstemmeafgivningen (nr. 3) alene af en personligt udpeget hjælper. Den ved lovforslaget foreslåede mulighed for at få hjælp alene af en personligt udpeget hjælper, dvs. uden at der tillige skal medvirke en myndighedsperson, forbeholdes således vælgere, der udtrykkeligt og utvetydigt kan tilkendegive et ønske herom, og som har en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Betingelsen om, at vælgeren skal have en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er ny i forhold til lovforslaget. Med udtrykket»umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse«sigtes både til funktionsnedsættelser, som valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtagerne umiddelbart kan se eller konstatere, og til funktionsnedsættelser, som vælgeren kan dokumentere. Omfattet af den foreslåede persongruppe vil således være vælgere med en funktionsnedsættelse, som umiddelbart kan ses eller konstateres, f.eks. i form af et eller flere brækkede lemmer m.v., brug af kørestol eller krykkestokke eller brug af mobilitystok eller førerhund og lign. Omfattet af den foreslåede persongruppe vil også være vælgere, der kan fremlægge dokumentation for en ikke umiddelbart synlig funktionsnedsættelse. Dokumentationen kan f.eks. foreligge i form af et ledsagekort udstedt af Danske Handicaporganisationer, et parkeringskort for personer med handicap udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed. Vælgere, der ikke har en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan således efter ændringsforslagene ikke bestemme, at hjælp til stemmeafgivningen skal ydes alene af en personligt udpeget hjælper, dvs. uden at der tillige medvirker en myndighedsperson. Det vil være valgstyrerne, de tilforordnede vælgere eller (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtagerne, der vurderer, om hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper. Hvor det vurderes, at hjælpen ikke kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper, skal vælgeren i stedet tilbydes, at hjælpen kan ydes af en personligt udpeget hjælper sammen med en myndighedsperson, eller at hjælpen kan ydes af to myndighedspersoner. Ved valgstyrerens, den tilforordnede vælgers eller (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtagerens vurdering af, om hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper, er der ikke tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Der er således ikke pligt for valgstyreren, den tilforordnede vælger eller (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtageren til at begrunde beslutningen herom over for vælgeren, til at give klagevejledning eller til efter anmodning at meddele beslutningen skriftligt. En vælger, der er utilfreds med en beslutning herom, har dog mulighed for at indgive en valgklage, jf. folketingsvalglovens 88 og 103 og Europa-Parlamentsvalglovens 38. Valgstyreren, den tilforordnede vælger eller (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtageren bør efter omstændighederne i medfør af den almindelige vejledningspligt vejlede vælgeren om denne klagemulighed, som indebærer, at Folketinget træffer afgørelse i sagen. Ændringsforslagene vil ud over på folketingsvalg finde anvendelse på folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg, da folketingsvalglovens regler om afstemning på valgdagen henholdsvis brevstemmeafgivning finder tilsvarende anven-

4 4 delse på folkeafstemninger, jf. folketingsvalglovens 99 og 100, og Europa-Parlamentsvalg, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 25 og 26. Til nr. 4 Med ændringsforslaget fastsættes som sidste led i den foreslåede 96 b, stk. 1, i folketingsvalgloven en frist for optagelse på valglisten af personer med dansk indfødsret med midlertidigt ophold på Færøerne eller i Grønland til folkeafstemninger, der ikke afholdes i alle dele af riget. I overensstemmelse med den frist, der allerede gælder for optagelse på folketingsvalglisten af personer med dansk indfødsret, som har midlertidigt ophold i udlandet, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 6, sidste pkt., jf. 2, og som også har ret til at deltage i folkeafstemninger, jf. folketingsvalglovens 96, foreslås fristen for optagelse på valglisten af personer omfattet af den foreslåede 96 a i folketingsvalgloven fastsat til 7.-dagen før valgdagen. For at en person med dansk indfødsret med midlertidigt ophold på Færøerne eller i Grønland, der opfylder betingelserne for at have valgret til folkeafstemninger, der ikke afholdes i alle dele af riget, kan optages på valglisten til en given folkeafstemning, jf. den foreslåede 96 b, stk. 1 og 2, i folketingsvalgloven, skal der således senest 7.-dagen før valgdagen være truffet afgørelse herom af Københavns Kommune henholdsvis Valgnævnet. Ændringsforslaget ændrer ikke på den bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om optagelse på valglisten og om valglistens udarbejdelse (f.eks. om ansøgningsproceduren), som ministeren foreslås tillagt i medfør af den foreslåede bestemmelse i folketingsvalglovens 96 b, stk. 4. Til nr. 5 Med ændringsforslaget fastsættes som sidste led i den foreslåede 14 b, stk. 1, i Europa-Parlamentsvalgloven en frist for optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af personer med dansk indfødsret med midlertidigt ophold på Færøerne eller i Grønland. I overensstemmelse med den frist, der allerede gælder for optagelse på folketingsvalglisten af personer med dansk indfødsret, som har midlertidigt ophold i udlandet, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 6, sidste pkt., jf. 2, og som også har adgang til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg, jf. 3, stk. 1, nr. 1, i Europa- Parlamentsvalgloven, foreslås fristen for optagelse på valglisten af personer omfattet af den foreslåede 3 a i Europa-Parlamentsvalgloven fastsat til 7.-dagen før valgdagen. For at en person med dansk indfødsret med midlertidigt ophold på Færøerne eller i Grønland, der opfylder betingelserne for at have valgret til Europa-Parlamentsvalg, kan optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalg, jf. den foreslåede 14 b, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentsvalgloven, skal der således senest 7.-dagen før valgdagen være truffet afgørelse herom af Københavns Kommune henholdsvis Valgnævnet. Ændringsforslagene ændrer ikke på den bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om optagelse på valglisten og om valglistens udarbejdelse (f.eks. om ansøgningsproceduren), som ministeren foreslås tillagt i medfør af den foreslåede bestemmelse i Europa-Parlamentsvalglovens 14 b, stk. 4. Til nr. 6 og 7 Formålet med ændringsforslagene er at mindske risikoen for, at personer, der reelt ikke har behov for hjælp til stemmeafgivningen, alligevel bestemmer, at hjælp til stemmeafgivning alene skal ydes af en af vælgeren personligt udpeget hjælper, dvs. uden at der tillige skal medvirke en myndighedsperson. Formålet er således at mindske risikoen for såkaldt social kontrol af personer, der befinder sig i et afhængighedsforhold eller andet ulige forhold til en anden person. Med ændringsforslagene afgrænses gruppen af vælgere, der kan få hjælp til stemmeafgivningen på valgdagen (nr. 6) henholdsvis brevstemmeafgivningen (nr. 7) alene af en personligt udpeget hjælper. Den ved lovforslaget foreslåede mulighed for at få hjælp alene af en personligt udpeget hjælper, dvs. uden at der tillige skal medvirke en myndighedsperson, forbeholdes således vælgere, der udtrykkeligt og utvetydigt kan tilkendegive et ønske herom, og som har en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Betingelsen om, at vælgeren skal have en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er ny i forhold til lovforslaget. Med udtrykket»umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse«sigtes både til funktionsnedsættelser, som valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtagerne umiddelbart kan se eller konstatere, og til funktionsnedsættelser, som vælgeren kan dokumentere. Omfattet af den foreslåede persongruppe vil således være vælgere med en funktionsnedsættelse, som umiddelbart kan ses eller konstateres, f.eks. i form af et eller flere brækkede lemmer m.v., brug af kørestol eller krykkestokke eller brug af mobilitystok eller førerhund og lign. Omfattet af den foreslåede persongruppe vil også være vælgere, der kan fremlægge dokumentation for en ikke umiddelbart synlig funktionsnedsættelse. Dokumentationen kan f.eks. foreligge i form af et ledsagekort udstedt af Danske Handicaporganisationer, et parkeringskort for personer med handicap udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed. Vælgere, der ikke har en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan således efter ændringsforslagene ikke bestemme, at hjælp til stemmeafgivningen skal ydes alene af en personligt udpeget hjælper, dvs. uden at der tillige medvirker en myndighedsperson. Det vil være valgstyrerne, de tilforordnede vælgere eller (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtagerne, der vurderer, om hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper. Hvor det vurderes, at hjælpen ikke kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper, skal vælgeren i stedet tilbydes, at hjælpen kan ydes af en personligt udpeget hjælper

5 5 sammen med en myndighedsperson, eller at hjælpen kan ydes af to myndighedspersoner. Ved valgstyrerens, den tilforordnede vælgers eller (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtagerens vurdering af, om hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper, er der ikke tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Der er således ikke pligt for valgstyreren, den tilforordnede vælger eller (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtageren til at begrunde beslutningen herom over for vælgeren, til at give klagevejledning eller til efter anmodning at meddele beslutningen skriftligt. En vælger, der er utilfreds med en beslutning herom, har dog mulighed for at indgive en valgklage, jf. den kommunale og regionale valglovs 93, stk. 1. Valgstyreren, den tilforordnede vælger eller (ved brevstemmeafgivning) stemmemodtageren bør efter omstændighederne i medfør af den almindelige vejledningspligt vejlede vælgeren om denne klagemulighed, som indebærer, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet træffer afgørelse i sagen med mulighed for, at sagen efterfølgende kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet. Karin Nødgaard (DF) nfmd. Susanne Eilersen (DF) Karina Adsbøl (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Pernille Bendixen (DF) Morten Marinus (DF) Jakob Engel-Schmidt (V) Carl Holst (V) Jane Heitmann (V) Hans Andersen (V) Thomas Danielsen (V) Anni Matthiesen (V) Henrik Dahl (LA) Laura Lindahl (LA) Orla Østerby (KF) Karen J. Klint (S) Erik Christensen (S) Orla Hav (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Troels Ravn (S) fmd. Ane Halsboe-Jørgensen (S) Yildiz Akdogan (S) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Torsten Gejl (ALT) Lotte Rod (RV) Andreas Steenberg (RV) Trine Torp (SF) Jacob Mark (SF) Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Socialdemokratiet (S) 46 Dansk Folkeparti (DF) 37 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34 Enhedslisten (EL) 14 Liberal Alliance (LA) 13 Alternativet (ALT) 10 Radikale Venstre (RV) 8 Socialistisk Folkeparti (SF) 7 Det Konservative Folkeparti (KF) 6 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Tjóðveldi (T) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1

6 6 Bilag Oversigt over bilag vedrørende L 9 Bilagsnr. Titel 1 Høringsnotat og høringssvar, fra social- og indenrigsministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Ændringsforslag fra social- og indenrigsministeren 5 1. udkast til betænkning 6 2. udkast til betænkning 7 3. udkast til betænkning 8 4. udkast til betænkning 9 5. udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 9 Spm.nr. Titel 1 MFU spm. om, hvem der kan gøre brug af ordningen med at have en personligt udpeget hjælper med ved en valghandling, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 2 MFU spm. om, hvordan det sikres, at det kun er de borgere, der har et reelt behov for at have en personlig hjælper med ved stemmeafgivelsen, der får mulighed for det, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 3 MFU spm., om ministeren vil redegøre for sine overvejelser i forhold til at sikre, at ordningen ikke bliver misbrugt, f.eks. til at føre social kontrol i stemmeboksen, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm. om oversendelse af udkast til bekendtgørelser og indkomne høringssvar i forbindelse med udmøntningen af lovforslaget, til socialog indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 5 MFU spm. om, hvorfor man i 2009 ændrede det regelsæt, som muliggjorde, at blinde og svagsynede vælgere kunne forlange hjælp til valghandlingen af en personligt udpeget hjælper, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 6 MFU spm. om, hvordan det forholder sig med valghemmeligheden i andre lande, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 7 Spm., om ministeren vil bekræfte, at der med lovforslaget ikke er tale om bemyndigelse til at indføre elektronisk stemmeafgivning, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der løbende er de relevante hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. er tilbagetaget 10 Spm. er tilbagetaget 11 Spm. er tilbagetaget

7 12 Spm. er tilbagetaget 13 MFU spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag til lovforslaget, hvori der tages højde for, at det kun er vælgere med reelt behov for hjælp til stemmeafgivningen henholdsvis brevstemmeafgivningen, der kan få hjælp alene af en af vælgeren personligt udpeget hjælper, til økonomi- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå 7

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. Til lovforslag nr. L 52 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 2. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 53 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 23. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Forsikring

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 12. januar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning,

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 26. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. [af sundheds- og ældreministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger. Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 17. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om autorisation

Læs mere

2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november Betænkning.

2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november Betænkning. 2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2015/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 26. maj Betænkning.

2015/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 26. maj Betænkning. 2015/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 26. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 18. april 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om frikommunenetværk

Betænkning. Forslag til lov om frikommunenetværk 2016/1 BTL 200 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 23. maj 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

2016/1 BTL 6 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november Betænkning.

2016/1 BTL 6 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november Betænkning. 2016/1 BTL 6 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 23. maj Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 23. maj Betænkning. over Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 23. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Oprettelse

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 2015/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 6. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 6. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 6. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning.

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning. 2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme Erhvervsudvalget (2. samling) L 47 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2005 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 BTL 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015 Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 13. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 167 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 9. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 7. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [11. marts 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere