Beredskabsplan. Vandforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. Vandforsyning"

Transkript

1 Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Faaborg- Midtfyn Kommune. I planen skelnes der mellem Mindre forurening, Truet forsyning og egentlige Krisesituationer. Beredskabsplanen skal anvendes af beredskabet, Faaborg-Midtfyn Kommune, kommunernes almene vandværker, Sundhedsstyrelsen, politiet og andre involverede parter ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning ved såvel varslede som uvarslede situationer. De almene vandforsyninger har selv udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. Disse planer findes i kommunens beredskab og i Miljøafdelingen som særskilte bilag til denne beredskabsplan. Planen er udarbejdet iht. Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004), Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyning samt Beredskabsstyrelsens vejledning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Der er desuden hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsens publikation Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide og Miljøstyrelsens vejledning nr om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. 1.1 Den operative stab Det praktiske arbejde i forbindelse med en beredskabssituation varetages af den operative stab, der består af: Beredskabschefen eller stedfortræder En repræsentant fra det/de berørte vandværk(er) En repræsentant for Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen. Udenfor normal arbejdstid kontaktes Miljøvagten på Fyn Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne) Faaborg-Midtfyn Kommune informationsafdeling Efter behov kan gruppen suppleres med andre medlemmer, f.eks. politiet (v. hærværk og uheld) og repræsentanter for laboratorier og lign. Rollefordeling: Krisestaben i Faaborg-Midtfyn Kommune har det overordnede ansvar og såfremt den finder det nødvendigt nedsætter en operativ stab som varetager indsatsen. 1

2 Det enkelte vandværks indsats ledes og koordineres af vandværkets repræsentant i beredskabsgruppen. Vandværkets repræsentant skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: reparationer, desinfektion, rensning og lignende, så vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Miljøafdelingen s repræsentant fører tilsyn og vejleder om diverse forhold. Embedslægen vurderer forhold vedrørende sundhedsrisiko og rådgiver om forholdsregler. Krisestaben udpeger en person, der er ansvarlig for information. Der henvises i øvrigt til Faaborg-Midtfyn Kommune overordnede beredskabsplan; afsnit for håndtering af information og kommunikation. Ved Mindre forurening skal vandværket altid inddrage Miljøafdelingen ved mikrobiologisk forurening og ved overskridelse af grænseværdierne for kemiske stoffer. Ved Truet forsyning skal vandværket altid inddrage Miljøafdelingen eller Beredskabet. Ved Krise skal vandværket altid inddrage Beredskabet. De forskellige hændelser er vist på alarmeringsplanen i afsnit Indkaldelse af Den operative stab Den operative stab kan indkaldes efter beslutning truffet af Faaborg-Midtfyn Kommune, eller Beredskabschefen. 1.3 Den operative stabs opgaver De opgaver den operative stab vil blive stillet overfor er opgaver, der ikke kan løses via den enkelte vandforsynings egen beredskabsplan. Det vil typisk være: Beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet. Beskyttelse af vandforsyningen mod kemiske, bakteriologiske eller radioaktive forurening. Etablering af nød-drikkevandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere eller tankvogne eller ved udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til nabovandværker Udstedelse af kogeanbefaling. 1.4 Hvornår iværksættes den operative stab Beredskabsgruppens arbejde iværksættes, når der sker hændelser, der kan kategoriseres under Truet forsyning eller Krise. F.eks. når der i prøver udtaget på afgangen fra vandværket findes: 1 eller flere E. coli/100 ml Mere end 20 coliforme bakterier/100 ml Et kimtal v. 37 ºC på mere end 50/ml og eller et kimtal v. 22 ºC på mere end 500/ml. Andre beredskabsmæssige situationer, hvor der er akut fare for borgernes sundhed. 2

3 1.5 Hvordan iværksættes den operative stabs arbejde Alle informationer om krise eller tvivl/risiko herfor skal meddeles beredskabet. Alarmen tilgår vagthavende indsatsleder, der kontakter beredskabschefen, eller stedfortræder. Beredskabschefen underretter og indkalder den operative stab. Beredskabschefen vurderer i samråd med krisestaben om andre aktører skal indkaldes, og hvilke af medlemmerne der i givet fald skal indkaldes. 1.6 Logbog I enhver situation med mindre forurening, truet forsyning eller krise skal der føres logbog. Logbog føres af alle involverede parter med præcise tidsangivelser (dato og klokkeslæt). Logbogen skal beskrive alle vandforsyningens og/eller beredskabsgruppen aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse. Formålet med logbogen er: At kunne dokumentere forløbet herunder hvornår de enkelte henvendelser, informationer og handlinger er forekommet og udført. At kunne rekonstruere forløbet og indsamle viden om, hvad der eventuelt gik godt, og hvad der kan forbedres, for at en lignende hændelse ikke skal gentage sig. Grundlag for indberetningen til Beredskabsstyrelsen (erfaringsopsamling). Paradigma for logbog fremgår af bilag 3.1 (kan helt eller delvist erstattes af edb/database version). 3

4 1.6 ALARMERINGSPLAN Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning Vandforsyningens driftsvagt/administration vurderer om der er tale om en beredskabssituation. Driftsforstyrrelse Beredskabssituation Mindre forurening Truet forsyning Krise Mikrobiel forurening Vandværk: Ledningsnet: E. Coli <1/100 ml Coliforme 1-20/100 ml Kim 37 o C 5-50/ml Kim 22 o C /ml E. Coli <1/100 ml Coliforme 1-20/100 ml Kim 37 o C /ml Kim 22 o C /ml Øvrige hændelser Driftsalarm Misfarvning af vand Strømudfald Større brud på rør Stoppet behandlingsanlæg Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer Fare for underminering af veje og bygninger Mikrobiel forurening Vandværk: Ledningsnet: E. Coli >=1/100 ml Coliforme >20/100 ml Kim 37 o C >50/ml Kim 22 o C >500/ml E. Coli >=1/100 ml Coliforme >20/100 ml Kim 37 o C >200/ml Kim 22 o C >2000/ml Øvrige hændelser Dårlig lugt, smag eller udseende Tegn på indbrud/hærværk Tilbageløb fra virksomheder Svigt af vandforsyning i længere tid Uheld med kemikalietransporter o.l. Terror Krig Naturkatastrofer Atomar eller kemisk udslip Øvrige hændelser Sygdomstilfælde / Epidemier Alvorlige tegn på indbrud / hærværk Større eller boringsnære uheld med kemikalietransporter o.l. Fælles indsats ledes af vandværket Kontakt beredskabet Fælles indsats ledes af beredskabet, se afsnit 1.1 Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: -Driftsalarm -Rørbrud -Misfarvning af vand i mindre grad -Måler og installationsproblemer Der henvises til handleplaner Vandværket skal altid inddrage Miljøafdelingen ved mikrobiologisk forurening og ved overskridelse af grænseværdierne for kemiske stoffer. Beredskabschef vurderer videre forløb af indsats. Der nedsættes en ad hoc gruppe. Beredskabschef leder indsats. Eksempler: -Forurening af ledningsnet der giver generel dårlig lugt og smag. -Alarm for truende ydre påvirkning f.eks. uheld med kemikalietransport i området. Der henvises til handleplaner Beredskabschef leder indsats ifølge kommunens beredskabsplan. Der nedsættes en ad hoc gruppe. Der henvises til handleplaner o 4

5 2 Handleplaner Oversigt over handleplaner: Handleplan 1 Information af forbrugere Handleplan 2 Overskridelse af mikrobiologiske parametre mindre forurening Handleplan 3 Overskridelse af mikrobiologiske parametre truet forsyning Handleplan 4 Permanent nødforbindelse Handleplan 5 Nødforsyning med tanke Handleplan 6 Nødforsyning med midlertidige slanger Handleplan 7 Længerevarende strømsvigt Handleplan 8 Krise, herunder trusler/mistanker om sabotage eller terror Handleplan 9 Genetablering af normal forsyning 5

6 2.1 Information af forbrugere 1. Hvornår benyttes handleplan 1 Handleplan 1 Handleplanen benyttes, når den ansvarlige for information vurderer, at en forureningshændelse eller øvrige hændelser har eller vil få væsentlig betydning for forbrugerne. Ved driftsforstyrrelser og mindre forurening, jf. handleplan 2, er der normalt ikke behov for information. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for planlægning af al information. Såfremt krisestaben ikke er indkaldt er den operative stab ansvarlig for al information. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, hvor krisestaben eller den operative stab ikke er indkaldt, er Miljøafdelingen ansvarlig for information. 4. Hvad skal iværksættes I hvert enkelt tilfælde vurderes, hvordan forbrugerne mest hensigtsmæssigt informeres. Informationen kan udsendes som skriftlig information til samtlige berørte forbrugere. Beredskabet eller Miljøafdelingen kan være behjælpelig med udarbejdelse af informationsmaterialet. Der udsendes pressemeddelelse. Der informeres på Faaborg-Midtfyn Kommunes og vandværkets hjemmeside. Der etableres telefonlinier til behandling af henvendelser og spørgsmål. Evt. varsling med højtalervogne politiet udfører. Kontakt radio- og tv-stationer så informationen hurtigt når ud til alle berørte. Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information. 5. Hvordan iværksættes Hvis informationen sker som skriftlig information foranlediger den operative stab eller Miljøafdelingen, at skriftlig information husstandsomdeles. Omdelingen forestås af vandværket. Skriftlig information om situationens ophør husstandsomdeles. Informationen meddeles af 6

7 krisestaben eller den operative stab. 6. Hvor findes materiel På vandværkerne. 7. Tidsplan Der informeres løbende (dagligt) og husk at intet nyt også er vigtig information. 7

8 Handleplan Overskridelse af mikrobiologiske parametre mindre forurening 1. Hvornår benyttes handleplan 2 Benyttes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre indenfor følgende intervaller: Coliforme bakterier: 1-20 pr. 100 ml. Kimtal v. 37 ºC: Kimtal v. 37 ºC: Kimtal v. 22 ºC: Kimtal v. 22 ºC: 5-50 pr. ml. (afgang vandværk) pr. ml. (ledningsnettet) pr. ml. (afgang vandværk) pr. ml. (ledningsnettet) Kan benyttes ved mindre overskridelse af grænseværdierne for kemiske stoffer. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Miljøafdelingen skal orienteres. Der skal udtages en ny vandprøve til opfølgende analyse. Afhængigt af analyseresultaterne: kan der fortsættes med normal forsyning, eller der skal udtages prøver på strategisk udvalgte steder for at finde kilden til forureningen, og der føres tilsyn på vandværket eller fortsættes jf. handleplan Hvordan iværksættes Vandværket kontakter tilsynsmyndigheden og bestiller opfølgende analyser hos akkrediteret laboratorium. Der skal foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer mv., hvis opfølgende analyser ikke er tilfredsstillende. 6. Hvor findes materiel På vandværker. 8

9 7. Tidsplan Forventes startet den dag resultatet fra 1. prøve foreligger. 9

10 Handleplan Overskridelse af mikrobiologiske parametre Truet forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 3 Benyttes ved overskridelser af de mikrobiologiske parametre indenfor følgende intervaller: E. Coli: Enterokokker: Coliforme bakterier: Kimtal v. 37 ºC: Kimtal v. 37 ºC: Kimtal v. 22 ºC: Kimtal v. 22 ºC: En eller flere pr. 100 ml En eller flere pr. 100 ml. Mere end 20 pr. ml. Mere end 50 pr. ml. (afgang vandværk) Mere end 200 pr. ml. (ledningsnettet) Mere end 500 pr. ml. (afgang vandværk) Mere end 2000 pr. ml. (ledningsnettet) Kan benyttes ved tilbageløb fra virksomheder uheld med olie- og kemikalietransport svigt af vandforsyningen i længere tid. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at iværksætte opgaven efter aftale/påbud med Beredskabet eller Miljøafdelingen. 4. Hvad skal iværksættes Ved mikrobiologisk forurening udsteder Faaborg-Midtfyn Kommune kogeanbefaling på baggrund af embedslægens vurdering. Alle berørte forbrugere informeres, jf. handleplan 1. Der udføres teknisk tilsyn og kildesporing. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Der udtages opfølgende prøver. Det vurderes om der skal etableres nødforsyning. 5. Hvordan iværksættes 10

11 Vandværket kontakter i dialog med tilsynsmyndigheden, den operative stab. Vandværket bestiller opfølgende prøver hos akkrediteret laboratorium. Den operative stab eller eventuelt Miljøafdelingen koordinerer arbejdet. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer samt kildesporing. 6. Hvor findes materiel På vandværkerne. 7. Tidsplan Forventes startet straks når resultatet fra 1. prøve foreligger. 11

12 Handleplan Permanent nødforbindelse 1. Hvornår benyttes handleplan 4 Benyttes ved behov for nødforsyning, hvor der er etableret permanent nødforbindelse. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Den operative stab er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende fra de aktuelle vandværker forestår åbningen. 4. Hvad skal iværksættes Der udskylles inden nødforbindelsen anvendes. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende fra de aktuelle vandværker skyller og åbner nødforbindelsen. Jf. vandværkernes beredskabsplan. 6. Hvor findes materiel Aktuelle vandværker. 7. Tidsplan Forventes udført hurtigst muligt. 12

13 Handleplan Nødforsyning med tanke 1. Hvornår benyttes handleplan 5 Planen benyttes, når den operative stab vurderer, at der skal ske alternativ drikkevandsforsyning. Det bør inddrages i overvejelsen af brug af nødforsyning med tankvogne, at der er stor bakteriel forureningsrisici forbundet med aftapning af vand til private beholdere. Hvis denne risici overstiger den konstaterede forurening bør man ikke anvende nødforsyning med tankvogne. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Den operative stab er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for brug af tankvogne. 4. Hvad skal iværksættes Tankene placeres på centrale steder efter ordre fra den operative stab. Vandet skiftes efter behov afhængig af temperatur og opholdstid. Beholderne efterfyldes med tankvogne. Der skal etableres vagt ved aftapningsstedet til kontrol og vejledning. Den operative stab kontakter politiet vedr. vagtordning. Borgerne medbringer selv dunke til påfyldning. Borgerne anbefales evt. at koge vandet før drikkebrug og til husholdning. Berørte borgere informeres. 5. Hvordan iværksættes Den operative stab kontakter vagthavende indsatsleder, som koordinerer nødforsyningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Beredskabet Faaborg-Midtfyn Kommune. 7. Tidsplan Indsatsen skal være etableret hurtigst muligt. 13

14 Handleplan Nødforsyning med midlertidige slanger 1. Hvornår benyttes handleplan 6 Benyttes ved behov for længerevarende nødforsyning, hvor det er muligt at forsyne via slanger. Den operative stab vurderer behovet. Kan almindeligvis ikke bruges til drikkevandsforsyning til mennesker. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Den operative stab er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for udlægningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 4. Hvad skal iværksættes a. Udlægning af slanger b. Beredskabsstyrelsen ved længere strækninger c. Udpumpningstrykniveau mobilt trykforøgeranlæg Berørte forbrugere informeres. 5. Hvordan iværksættes Den operative stab kontakter vagthavende indsatsleder, som forestår udlægning af brandslanger i samarbejde med vagthavende fra den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Brandslanger findes hos Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskab. Brandslanger findes endvidere hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Haderslev. 7. Tidsplan Forventes udført hurtigst muligt. 14

15 2.7 Længerevarende strømsvigt 1. Hvornår benyttes handleplan 7 Handleplan 7 Planen benyttes i tilfælde hvor strømsvigtet er af et omfang, hvor de tilstrækkelige beholderreserver ikke er tilstrækkelige til fortsat forsyning eller hvor vandværkets udpumpning er pumpestyret. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Den operative stab er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Der opsættes et mobilt nødstrømsanlæg, hvis det aktuelle vandværk ikke har et nødstrømsanlæg. Hvis strømsvigtet berører flere vandværker udarbejder den operative stab en prioritetsliste over hvilke vandværker der skal have nødstrømsforsyning. Om nødvendigt oprettes der nødvandforsyning til de øvrige vandværker. Nødforsyning til ejendomme med husdyrhold. Berørte forbrugere informeres. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende indsatsleder koordinerer etableringen af nødstrømsforsyningen i samarbejde med det aktuelle vandværk. 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan Der skal etableres nødforsyning hurtigst muligt. 15

16 Handleplan Krise, herunder trusler/mistanke om sabotage eller terror 1. Hvornår benyttes handleplan 8 Handleplanen tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror, og når der er sygdomstilfælde/epidemier. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Beredskabschefen er ansvarlig for at indkalde krisestaben og iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Det aktuelle vandværk lukkes eller berørte boringer tages ud af drift. Den operative stab vurderer om berørte områder skal varsles. I så fald varsler politiet. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen begrænses mest muligt. Berørte forbrugere informeres. Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information. 5. Hvordan iværksættes Truslen vurderes og tiltag på det aktuelle vandværk iværksættes i henhold til vandværkets beredskabsplan. Vagthavende indsatsleder etablerer samarbejde med politiet, og sørger for at direkte berørte bliver varslet. Den operative stab vurderer om det er nødvendigt at etablere alternativ vandforsyning i henhold til Handleplan 2, 3 og Hvor findes materiel - 7. Tidsplan Forventes udført hurtigst muligt. 16

17 Handleplan Genetablering af normal forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 9 Når der efter en forureningshændelse igen er genetableret drikkevand, der overholder gældende kvalitetskrav. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at sikre at der genetableres normal forsyning. 4. Hvad skal iværksættes Det ramte område skylles og desinficeres eventuelt efter samråd med embedslægen. Herefter udtages nye prøver til dokumentation for at vandet er rent. Der udsendes orientering til de berørte borgere om, at der kan genetableres normal forsyning. Der foretages en hyppigere kontrol af vandkvaliteten i en efterfølgende periode, efter aftale med Miljøafdelingen. 5. Hvordan iværksættes - 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan - 17

18 3 Bilag 3.1 Paradigme for logbog Liste over almene vandværker Liste over andre relevante kontaktpersoner Paradigme for breve, pressemeddelelser mm Liste over følsomme forbrugere

19 3.1 Paradigme for logbog Handling Dato Klokken Initialer 19

20 3.2 Liste over almene vandværker Allested-Vejle Vandværk. Assensvejens Vandværk. Avernakø Vandværk. Bjørnø Vandværk. Brobyværk Andelsvandværk. Faldsled Vandværk. Ferritslev Vandværk. Faaborg Vandforsyning. Gislev Vandværk. Horne Vandværk. Korinth Vandværk. Kværndrup Vandværk. Lyø Vandværk. Midtfyns Vandforsyning. Nr. Broby Vandværk. Nr. Lyndelse Vandværk. Nr. Søby Vandværk. Leif Nielsen, Lindelyvej 29, 5792 Årslev Rolfsted Vandværk. Ryslinge Vandværk. Sdr. Nærå Vandværk. Vester Hæsinge Vandværk. Vester Åby Vandværk. Åstrup Vandværk. Gunnar Kristensen, Svendborgvej 324, 5600 Fåborg 20

21 Følgende vandværker, der er beliggende uden for Faaborg-Midtfyn Kommune, forsyner enkelte ejendomme i kommunen: Hundstrup Vandværk. Jordløse Vandværk. Ulbølle Vandværk. Steen Ladefoged, Fåborgvej 121, 5762 V. Skerninge 21

22 3.3 Liste over andre relevante kontaktpersoner Navn Adresse Postnr, By Telefon Mobil/ Beredskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Beredskabschef Arne Granly Hansen Vagthavende indsatsleder Miljøvagt Fyn (uden for normal arbejdstid) Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej Ribe Beredskabsstyrelsen Sydjylland Vilstrupvej Haderslev (alarmtelefon) Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen Nørregade Faaborg Leif Witt Elin Christophersen Faaborg-Midtfyn Kommune, Kommunikationsafdelingen 5750 Ringe Aino Faldborg Lotte Holm TV2 Fyn Olfert Fishers Vej Odense SØ P4 Fyn Lokalradio Radio-SFM Faaborg Markedspladsen 9, 1.sal 5600 Faaborg Lokalradio Radio Midtfyn Ringe 104,7 Vantingevej Ringe Fødevareregion Syd, kontrolafdeling Odense Lille Tornbjergvej Odense SØ 22

23 3.4 Paradigme for breve, pressemeddelelser mm. (Indholdsfortegnelse over brevskabeloner) Kogeanbefaling, forslag Ophør af kogeanbefaling, forslag Pressemeddelelse om kogeanbefaling Pressemeddelelse om ophør af kogeanbefaling Påbud til vandværket om orientering om kogeanbefaling Brev til vandværk om opfølgende analyser 23

24 3.4.1 Kogeanbefaling, forslag NN. NN Meget vigtig meddelelse fra NN Vandværk Bakteriologisk forurening Vandværket har modtaget en analyse af en vandprøve udtaget på vandværket som led i den rutinemæssige kontrol. Analysen viser, at de tilladte værdier for bakterier i drikkevand er overskredet. Der er påvist NN coliforme bakterier pr. 100 ml NN kimtal pr. ml ved 22 o C NN kimtal pr. ml ved 37 o C. Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen har drøftet vandkvaliteten med Embedslægerne Syddanmark. Embedslægen udtalte, at det kan være forbundet med sundhedsfare at bruge vandet til drikkevand og til husholdning uden at koge det først. Kogeanbefaling Ved kogning forstås at vandet opvarmes til 100 o C i 2 minutter. Vandet skal således spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer inaktiveres/dræbes bortset fra enkelte virus og sporer. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 o C i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke brugbart. Herunder følger en liste over, hvornår vandet skal koges og hvornår det kan bruges som det er. Madlavning: Til drikkevandsbrug (inklusiv kaffe, te, saft m.m.), skal vandet altid koges. Grønsager og frugt, der skal spises rå, skal inden skylles i afkølet kogt vand. Kartofler, grønsager, spagetti m.v. skal koges mindst 2 minutter. Personlig hygiejne Tandbørstning skal foregå med kogt vand. Når der vaskes hænder inden madlavning, vaskes de i afkølet kogt vand. Vandet kan bruges til bruse- og karbad, blot man er opmærksom på at vandet ikke må komme i munden. Opvask, tøjvask og rengøring Opvaskemaskine kan bruges, hvis der ved slutskyl opnås en temperatur på mindst 80 o C. Ved opvask i hånden skal vandet koges først, fordi der kan ske smitte, fra de opvaskede genstande og hænderne. Køkkenborde, - køleskabe og lignende overflader der kommer i kontakt med madvarer, rengøres i kogt vand. Rengøringskluden lægges til vask efter brug. Tøjvask i vaskemaskine skal ske ved en temperatur på mindst 60 o C. 24

25 Rengøring på overflader, der ikke kommer i kontakt med madvarer kan, foregå som normalt. Husdyr: Husdyr, som er vant til at færdes udendørs, kan drikke vandet uden det er kogt først. Vanding: Grønsager, der spises rå, må ikke vandes med det forurenede vand. 25

26 3.4.2 Ophør af kogeanbefaling, forslag NN Vandværk NN. NN Meget vigtig meddelelse fra NN Vandværk Ophør af kogeanbefaling Vandværket har modtaget nye analyser af vandprøver udtaget på vandværket og ledningsnettet. Analyserne viser, enten (at der ikke længere er coliforme bakterier i vandet) eller (at kimtallene er meget lave: NN kimtal pr. ml ved 22 o C NN kimtal pr. ml ved 37 o C). Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen har drøftet vandkvaliteten med Embedslægerne Syddanmark. På grundlag af de nye analyseresultater udtalte Embedslægen, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet før det anvendes til drikkevand og i husholdningen. I ejendomme, hvor der har været et meget lavt forbrug eller måske slet intet forbrug, kan der stadig stå ikke helt rent vand i vandrørene. Det anbefales derfor at skylles husets vandinstallationer grundigt igennem før vandet bruges uden kogning. 26

27 3.4.3 Pressemeddelelse om kogeanbefaling Ringe, den NN. NN Pressemeddelelse Forbrugere der får vand fra NN Vandværk anbefales at koge deres vand Ved rutinemæssig kontrol med vandet fra NN Vandværk er der konstateret NN coliforme bakterier pr. 100 ml NN kimtal pr. ml ved 22 o C NN kimtal pr. ml ved 37 o C. Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen har drøftet vandkvaliteten med Embedslægerne Syddanmark. Embedslægen udtalte, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand og til husholdningen uden at koge det først. På baggrund heraf har Faaborg-Midtfyn Kommune i dag givet NN Vandværk påbud om at orientere vandværkets forbrugere om vandets kvalitet straks. Vandværket er i gang med at uddele løbesedler til samtlige forbrugere med anbefaling af, at forbrugerne koger vandet før det anvendes til drikkevand og i husholdningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen. Nye vandprøver vil snarest muligt blive udtaget på vandværket og ledningsnettet for at få konstateret forureningskilden og forureningens omfang. Beredskabschefen er informeret, og han vil være i stand til at få en tankvogn med rent vand frem meget hurtigt, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Leif Witt på tlf , mobil eller 27

28 3.4.4 Pressemeddelelse om ophør af kogeanbefaling Pressemeddelelse Ringe, den NN. NN Forbrugere på NN Vandværk kan atter drikke vandet uden at koge det først Forbrugerne på NN Vandværk kan igen bruge vandet uden at koge det først. NNNdag for/eftermiddag fik Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen besked fra laboratoriet om, at analyserne af de vandprøver, der blev udtaget nnndag ikke længere indeholder coliforme bakterier for højt kimtal. Kommunens medarbejder NN kontaktede Embedslægerne Syddanmark, som på baggrund af de nye analyser ikke længere anbefaler, at vandet koges inden det bruges i husholdningen og til drikkevand. Kommunen og vandværket vil nu arbejde videre med at opspore, hvordan forureningen kunne ske. Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Leif Witt på tlf , mobil eller 28

29 3.4.5 Påbud til vandværket om orientering om kogeanbefaling Til NN Vandværk Vedr.: Påbud om underretning af forbrugerne under NN Vandværk om kogeanbefaling. Faaborg-Midtfyn Kommune har den NN. NN modtaget analyseresultaterne af en vandprøve udtaget afgang vandværket/på adresse NN den NN. NN Analysen omfatter Normal/Udvidet/Begrænset kontrol. Analyseresultaterne fremgår af analyserapport nr. NNN. Det fremgår af analyserapporten, at der er påvist NN coliforme bakterier - NN kimtal ved 37 o C - NN kimtal ved 22 o C. Coliforme bakterier må ikke kunne påvises i drikkevand. Højst tilladelige værdi for kimtal ved 37 o C og kimtal ved 22 o C er henholdsvis 5 kim og 50 kim ved afgang vandværk. Grænseværdierne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen v/lewit har ved telefonsamtale den NN. NN drøftet vandkvaliteten med Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark. Embedslægen mener, at der er tale om en så væsentlig overskridelse af grænseværdien for drikkevand, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at indtage vandet direkte fra vandhanen. Embedslægen anbefaler derfor, at vandet koges før det bruges som drikkevand og i husholdningen. Miljøafdelingen v/lewit har ved telefonsamtale den NN. NN kl. NN oplyst formanden NN, NN Vandværk om embedslægens udtalelse. Miljøafdelingen påbød NN Vandværk hurtigst muligt at underrette vandværkets forbrugere om kogeanbefalingen. lewit oplyste, at det mundtlige påbud ville blive fulgt op af et skriftligt påbud, som kan påklages til Miljøklagenævnet. lewit meddelte ligeledes, at det mundtlige påbud skulle efterkommes straks uanset eventuel senere klage fra vandværket. Det blev aftalt, at Miljøafdelingen skulle underrette Lægehuset Syg og Munter, NNby kro og plejehjemmet Solstrålen. Umiddelbart efter telefonsamtalen sendte Miljøafdelingen pr. en original med kogeanbefaling, som vandværket kunne mangfoldiggøre og uddele til samtlige sine forbrugere. Med henvisning til foranstående meddeler Faaborg-Midtfyn Kommune følgende påbud til NN Vandværk NN Vandværk skal straks underrette samtlige forbrugere under NN Vandværk om at det iflg. embedslægen kan være forbundet med sundhedsfare at indtage vande fra vandværket. Underretningen skal indeholde oplysning om, at embedslægen anbefaler at koge vandet inden det bruges til drikkevand og husholdning. Underretningen skal indeholde oplysninger om, hvorledes og til hvilke formål vandet skal koges. 29

30 Underretningen skal være skriftlig. Påbudet er meddelt med hjemmel i vandforsyningslovens 62, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med senere ændringer. På baggrund af embedslægens kogeanbefaling og udtalelse om, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at indtage vandet direkte fra vandhanen vurderede Faaborg-Midtfyn Kommune, at det var meget vigtigt med hurtig underretning af vandværkets forbrugere. Påbudet er derfor meddelt først mundtligt og nu skriftligt uden forudgående varsel under henvisning til vandforsyningslovens 74, stk. 2. Med hjemmel i vandforsyningslovens 78, stk. 2 har Faaborg-Midtfyn Kommune bestemt, at påbudet skal efterkommes straks uanset klage. Begrundelsen herfor er den samme som anført i forrige afsnit. Afgørelsen kan efter vandforsyningslovens 75 påklages til Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal være skriftlig. Klagen skal være modtaget hos Faaborg-Midtfyn Kommune, Byggeri ogmiljø, Nørregade 4, 5600 Faaborg senest ved kontortids ophør den NN. NN Kommunen sender klagen videre til Miljøklagenævnet bilagt det materiale, der er indgået i sagens behandling. Venlig hilsen Leif Witt Kopi er tilsendt (Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe) (By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø) (Fødevareregion Syd, kontrolafdeling Odense, Lille Tornbjergvej 30, 5220 Odense SØ) 30

31 3.4.6 Brev til vandværk om opfølgende analyser Til NN Vandværk Vedr.: Opfølgende analyser efter konstateret forurening af vandet fra NN Vandværk. Faaborg-Midtfyn Kommune har den NN. NN modtaget analyseresultaterne af en vandprøve udtaget afgang vandværket/på adresse NN den NN. NN Analysen omfatter Normal/Udvidet/Begrænset kontrol. Analyseresultaterne fremgår af analyserapport nr. NNN. Det fremgår af analyserapporten, at der er påvist NN coliforme bakterier - NN kimtal ved 37 o C - NN kimtal ved 22 o C. Coliforme bakterier må ikke kunne påvises i drikkevand. Højst tilladelige værdi for kimtal ved 37 o C og kimtal ved 22 o C er henholdsvis 5 kim og 50 kim ved afgang vandværk. Grænseværdierne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen v/lewit har ved telefonsamtale den NN. NN drøftet vandkvaliteten med Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark. Embedslægen mener, at der er tale om en så væsentlig overskridelse af grænseværdien for drikkevand, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at indtage vandet direkte fra vandhanen. Embedslægen anbefaler derfor, at vandet koges før det bruges som drikkevand og i husholdningen. - Miljøafdelingen v/lewit har ved telefonsamtale den NN. NN kl. NN oplyst formanden NN, NN Vandværk om embedslægens udtalelse. Veje og Forsyning påbød NN Vandværk hurtigst muligt at underrette vandværkets forbrugere om kogeanbefalingen. Det mundtlige påbud er den NN.NN fulgt op af et skriftligt påbud til vandværket. Forureningssituationen har den NN. NN været drøftet telefonisk mellem Veje og Forsyning v/lewit og NN Vandværk v/nn. Der var enighed om at årsagen til forureningen skal findes hurtigst muligt, så der igen kan leveres vand med en tilfredsstillende vandkvalitet til forbrugerne, således at kogeanbefalingen kan ophæves. For hurtigst muligt at få indkredset stedet for forureningen var der enighed om, at der skal udtages en række prøver fra boringer, vandværk og ledningsnet. Følgende prøver udtages: - Fra hver boring - Efter iltningsanlæg - Efter hvert trykfilter - Afgang rentvandsbeholder - Afgang vandværk - To prøver fra ledningsnettet på adresserne NN og NN. Prøverne analyseres for - coliforme bakterier 37 o C - E.coli - kimtal ved 37 o C 31

32 - kimtal ved 37 o C. På baggrund af de nye analyseresultater kan der tages stilling til eventuelle nye tiltag. Analyseresultaterne bedes sendt til Miljøafdelingen. De er velkommen til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål til ovenstående. Venlig hilsen Leif Witt Kopi er tilsendt (Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe) 32

33 Liste over følsomme forbrugere Levnedsmiddelproducerende virksomheder, herunder mælkeproducenter Dagplejere Skoler Børne- og handicapinstitutioner Plejehjem/ældrecentre Hospitaler Praktiserende læger og tandlæger Børnetandpleje Større kantiner, restauranter, feriecentre, campingpladser m.v. Forsvarets institutioner Forbrugere, der er afhængige af konstant vandtilførsel Hjemmegående dialysepatienter. Oplysning herom kan fås hos Odense Universitetshospital 33

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Højrup vandværk Højrupvej Glamsbjerg. Informationerne er udarbejdet d.

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Højrup vandværk Højrupvej Glamsbjerg. Informationerne er udarbejdet d. Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Højrup vandværk Højrupvej 19 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 01/05/2016 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Melby-Kærum Vandværk Kærumvej Assens

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Melby-Kærum Vandværk Kærumvej Assens Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Melby-Kærum Vandværk Kærumvej 15 5610 Assens Informationerne er udarbejdet d. 21.04.2009 og sidst revideret d. 21.04.2009 Informationerne skal ajourføres

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kerte og Omegns Vandværk Kertevej 65, Kerte 5560 Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kerte og Omegns Vandværk Kertevej 65, Kerte 5560 Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kerte og Omegns Vandværk Kertevej 65, Kerte 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 01/05/2009 og sidst revideret d. 27/11/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

Vejledning til ejere af egen husholdningsboring. Version 1., 9. februar 2018 dok Læs mere:

Vejledning til ejere af egen husholdningsboring. Version 1., 9. februar 2018 dok Læs mere: Vejledning til ejere af egen husholdningsboring Version 1., 9. februar 2018 dok 2018-29332 Læs mere: www.vesthimmerland.dk/grundvand 1 Indhold A Vandkvalitet...2 B - Vejledende grænseværdier...2 C Hvis

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Revideret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af koordinationsgruppen

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN FOR VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan for Lindbjerg Vandværk

Beredskabsplan for Lindbjerg Vandværk Beredskabsplan for Lindbjerg Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse. 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner... 2 2 Generel ansvarsfordeling... 2 3 Generel handling i beredskabssituationer... 2 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads... 4 5 Handleplan ved

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 December 2010 Revideret december 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Page 1. Information til den overordnede BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET. Ebberup Vandværk. Ræveskoven 5, 5631 Ebberup.

Page 1. Information til den overordnede BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET. Ebberup Vandværk. Ræveskoven 5, 5631 Ebberup. Page 1 Information til den overordnede BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET Ræveskoven 5, Informationerne er udarbejdet december 2004 og sidst revideret marts 2009 Alarmeringsplan: Page 23 45 6 Ved henvendelse

Læs mere

Beredskabsplan for Svennerup Vandværk 2018.

Beredskabsplan for Svennerup Vandværk 2018. Beredskabsplan for Svennerup Vandværk 2018. 1 Indhold: side Indledning... 1 Det kommunale beredskab... 1 Vandværkets beredskab... 1 De vigtigste elementer i beredskabsplanen... 3 Beredskabets organisering

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Vejledning til ejere af egen husholdningsboring

Frederikshavn Kommune. Vejledning til ejere af egen husholdningsboring Frederikshavn Kommune Vejledning til ejere af egen husholdningsboring 27. august 2019 Indholdsfortegnelse 1. Hvilke parametre bør analyseres i min boring?... 2 2. Hvad er de vejledende grænseværdier?...

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Vejledning til ejere med egen drikkevandsboring

Vejledning til ejere med egen drikkevandsboring Vejledning til ejere med egen drikkevandsboring Indhold 1 Skal drikkevandet kontrolleres?... 2 2 Vejledende grænseværdier... 3 3 Hvis der er problemer med vandkvaliteten... 4 3.1 Bakterier... 4 3.2 Nitrat...

Læs mere

Enkeltanlæg - ny administrationspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet

Enkeltanlæg - ny administrationspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet Enkeltanlæg - ny administrionspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet Problemstilling Det tidligere Miljøudvalg besluttede den 13. marts 2007 indføre en administrionspraksis for enkelt anlæg

Læs mere

Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen

Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010. Vandforsyningsplan Kalundborg Kommune

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Beredskabsplan. for. Læborg Vandværk

Beredskabsplan. for. Læborg Vandværk Beredskabsplan for Læborg Vandværk Ver. 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Denne plan indeholder retningslinjer, for hvilke foranstaltninger der skal træffes, for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold.

Denne plan indeholder retningslinjer, for hvilke foranstaltninger der skal træffes, for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold. Beredskabsplan For Øsby vandværk a.m.b.a. Denne plan indeholder retningslinjer, for hvilke foranstaltninger der skal træffes, for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold. Beredskabsplaner er revideret

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 Spildevandsberedskab i Afsnit : Side : 1 Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 FØRSTE DEL Indledning Beredskabsplanen for spildevand er en del af kommunes overordnede beredskabsplan. Denne beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager Jyllinge. Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet

Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager Jyllinge. Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager 9 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Påbud

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Drikkevandsforurening

Drikkevandsforurening Drikkevandsforurening Sundhedsfaglig rådgivning Christina Jönsson. Chefkonsulent, cand.scient. 21. februar 2019, EnviNa Drikkevandssikkerhed og beredskab på vandforsyninger Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

Retningslinjer for Daastrup Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Daastrup Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Daastrup Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

1. Anlægget skal udføres og opstilles, som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

1. Anlægget skal udføres og opstilles, som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Gjøl Private Vandværk Bygstubben 22 9440 Åbybro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk Beredskabsplan For VANDVÆRKSNAVN vandværk Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion af Beredskabsplanen... 3 1.1 Ansvar og opbygning af planen... 3 1.2 Godkendelse af planen... 4 2 Formål, opgaver

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Tranum Vandværk Att.: Morten Jakobsen Uglevej 2 A Tranum 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 2 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 1 INDLEDNING...4 1.1 Krisestab...4 1.2 Indkaldelse af krisestaben....5

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

CENTER NATUR OG MILJØ

CENTER NATUR OG MILJØ 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for ikke-almene vandforsyningsanlæg (administrationsgrundlag). 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet

Læs mere

Ullerød Vandværk Tulstrupvej Hillerød. Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk,

Ullerød Vandværk Tulstrupvej Hillerød. Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk, Ullerød Vandværk Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk, mail@ullerodvand.dk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevand Ullerød Vandværk, har den 03. august 2017 fremsendt

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere