FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 INDLEDNING Da vi sidste år mødtes til generalforsamling, sagde jeg, at 2011 ville blive et meget udfordrende år. Man kan roligt sige, at den forudsigelse kom til at holde stik. Naturkatastrofer, gældskrise, turbulente finansmarkeder, politiske omvæltninger i Nordafrika og Mellemøsten, svækket global vækst, lavere verdenshandel, pirateri det var de udfordringer, vi var oppe imod. Som om det ikke var nok, var der i tørlast en rekordhøj tilgang af skibe til verdensflåden, og det forrykkede balancen mellem udbud og efterspørgsel. Mens vi i produkttank fortsat sloges med svag efterspørgsel, om end der dog var lidt fremgang at spore på den front. Jeg er glad for at kunne fastslå, at NORDEN var i stand til at håndtere disse svære og brogede vilkår. I tørlast slog vi markedet med eftertryk NORDENs forretning voksede mere end markedet, og vores dagsindsejling var 30% over spotraterne. Også i produkttank var vores dagsindsejling igen over markedsraterne. Derfor kan vi i dag fremlægge et regnskab, som er bedre end ventet. HOVEDTAL FOR 2011 Driftsindtjeningen før afskrivninger det, man kalder EBITDA blev USD 186 mio., cirka DKK 1 milliard. Det er en del mere, end vi forventede, da vi gik ind i året, og det er også bedre end de forventninger, vi senest meldte ud i november. Vi leverede varen i et vanskeligt marked, og mere til, og for at sætte tingene i perspektiv, kan jeg sige, at hvis vi opgør driftsindtjeningen uden engangsindtægter som i sagens natur kun melder sig en gang så lykkedes det faktisk at forbedre NORDENs basisindtjening fra USD 162 mio. til USD 172 mio. Fremgangen kom fra Tank, mens Tørlast næsten fastholdt indtjeningen, og det var en stærk præstation i et år, hvor tørlastraterne i Baltic Dry Index ellers faldt med 44%. Salgsavancer havde vi ingen af, hvor vi året før tjente USD 28 mio. på at sælge skibe og desuden havde salgsavancer i joint ventures. Dette fald var ventet, og det er velbegrundet. Med de lave skibspriser er det blevet væsentligt mindre attraktivt for NORDEN at sælge skibe, og tværtimod udnytter vi jo de lave skibspriser til at købe eller kontrahere nye skibe. Afskrivningerne steg til USD 81 mio., en stigning på 64%. Vi skal vænne os til højere afskrivninger, fordi NORDEN i disse år får flere egne skibe. 44 skibe ejede vi ved årsskiftet, det højeste antal nogensinde, og med de kendte planer vil vi eje 50 skibe, når vi går ud af Vi afskriver skibene over 20 år, mens kutyme i branchen er 25 år. Jeg nævner ikke det forhold, fordi vi vil ændre princip, blot for at fremhæve, at det gør en vis og voksende forskel i vores bøger, at vi afskriver over 20 år. Det primære driftsresultat (EBIT) blev USD 104 mio., og det var også højere end vore estimater fra marts og november. Dagsværdireguleringerne af visse sikringsinstrumenter var negative, mens de

2 Side 2 af 10 året før bidrog med et større positivt beløb, og efter disse værdireguleringer samt finansielle poster og skat står der på bundlinjen USD 88 mio., cirka en halv milliard DKK. En analytiker kaldte med afsæt i disse resultater NORDEN for dansk mester i shipping. Det er selvfølgelig rart at høre. Realiteten er, at 2011 var et særdeles udfordrende år et år, der trak en hale af rekonstruktioner, tvangssalg og enkelte konkurser efter sig. Det sætter vores resultater i relief, og jeg vil gerne takke medarbejderne for en rigtig god indsats, der ledte til disse robuste resultater. AKTIONÆRERNES AFKAST Robust kan man derimod ikke kalde aktiekursen sidste år. Aktien åbnede året i DKK 203,5 og sluttede året DKK 69 lavere. I procent svarer det til et fald på 34%. Hvis vi opgør aktionærernes afkast som summen af både aktiekurs og udbytte, så fik NORDENs aktionærer et afkast på minus 32%. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men dog væsentligt over det afkast på minus 59%, som 11 direkte sammenlignelige tørlast- og produkttankrederier skabte til deres aktionærer. Tallene viser med al tydelighed, hvor svært 2011 var for hele branchen, men tallene viser også, at vi med vores forretningsmodel og vores tilgang til markedet kan nå vores mål om at skabe et bedre afkast end konkurrenterne. Det er altid beklageligt, når aktiekursen falder, men det er direkte prekært, hvis kursen falder på grund af dårlige resultater eller på grund af mistillid til selskabet. Ingen af delene er tilfældet i NORDEN. Vores resultater var som nævnt robuste, og når det gælder tilliden til ledelse, rapportering og udmeldinger, så lad mig blot nævne to forhold: I efteråret fik NORDEN igen en pris for sin årsrapport, denne gang den nye C20 pris som det selskab, der bedst beskriver værdiskabelse, langsigtede mål og risici. Lige efter årsskiftet fik vi desuden Informationsprisen fra Den Danske Finansanalytikerforening, og det var anden gang på få år, vi fik denne udmærkelse fra investorer, analytikere og andre finansfolk. Tilliden til NORDEN er altså intakt, og forhåbentlig kommer aktiekursen også med. I år har kursen i hvert fald rettet sig, og den er siden årsskiftet steget 17%. Bestyrelsen foreslår i dag et udbytte på DKK 4 pr. aktie. Der har været år med højere udbytter, men det var år, hvor bundlinjen var større. Opgør man udbyttet som andel af overskuddet den såkaldte payout-ratio så svarer det foreslåede udbytte til 35% af overskuddet, og det er over gennemsnittet for de senere år. Med det foreslåede udbytte vil NORDEN betale DKK 165 mio. ud til aktionærerne, når man fraregner egne aktier, som der jo ikke betales udbytte til. Dermed vil NORDEN i de seneste 6 år i alt have sendt næsten DKK 3,7 mia. ud til aktionærerne ved udbytter og aktietilbagekøb. Aktionærerne har dermed fået et fornuftigt, kontant, løbende afkast, og NORDEN har bevaret sin finansielle styrke, så vi i dag har rigtig gode muligheder for at gå mere offensivt til værks.

3 Side 3 af 10 FLÅDENS VÆRDIER Lad mig afslutte denne gennemgang af hovedtallene med flådens værdier. Ifølge uvildige mæglere var markedsværdien af NORDENs 55 egne skibe og nybygningsordrer ved årsskiftet godt USD 1,55 mia. fordelt med 60% i Tørlast og 40% i Tank. Markedsværdierne er USD 217 mio. lavere end de værdier, som skibe og nybygninger er optaget til i NORDENs bøger, og det skyldes, at der året igennem var et ret markant fald i markedspriserne på nybygninger og brugte skibe i tørlast, mens priserne på tankskibe var mere modstandsdygtige. Fordi der er den difference på USD 217 mio., har vi som man skal lavet en test, hvor vi har holdt de regnskabsmæssige værdier og kostpriser op mod de pengestrømme, som skibene ventes at skabe i deres økonomiske levetid. Testen viste, at der ikke er behov for at nedskrive flådens værdier. Vi venter fortsat, at investeringerne i skibe i begge segmenter på lidt længere sigt vil bidrage til værdiskabelsen i NORDEN. Ser vi på værdien af hele NORDEN, så er Net Asset Value det er egenkapitalen fratrukket de negative merværdier på flåden USD 1,77 mia. eller DKK 248 pr. aktie. Tillægger man USD 74 mio. fra de skønnede værdier af vores mange købs- og forlængelsesoptioner, bliver den samlede teoretiske Net Asset Value godt USD 1,85 mia. eller DKK 258 pr. aktie. Fortsat et godt stykke over den aktuelle aktiekurs. BESTYRELSENS ARBEJDE OG VEDERLAG Traditionen tro vil jeg også i dag sige et par ord om bestyrelsens arbejde. Vi holdt sidste år 13 møder, og på 4 af møderne varetog vi de opgaver, vi har som Revisionskomité. Desuden har vi nedsat en snævrere Vederlagskomité, som mødtes 3 gange, og videre var der en række møder mellem formandskab og direktion, og jeg sidder selv i bestyrelsen for Norient Product Pool. Bestyrelsen arbejder ud fra en årskalender. Først på året er de store emner årsrapport, CSR-rapport, revisionsprotokol, optionsprogrammer og generalforsamling. Desuden genbesøger vi i løbet af året mindst én gang systemer, politikker, regler, procedurer, corporate governance, procedurer for regnskabsaflæggelse med mere al det, der udgør maskinrummet i NORDEN. Samtidig drøfter vi løbende marked, resultater og investeringer, ligesom vi følger op på strategien. Og sidst på året, i november-december, fastlægger vi ny strategi samt budget for det kommende år. Bestyrelsen prøver også en gang om året at komme ud i marken og se forretningen tæt på. I august var vi på den norske polar-ø Svalbard, hvor vi bogstaveligt talt gik under jorden i verdens nordligst beliggende kulmine. Anledningen var, at NORDEN tidligere på året indgik en meget stor, 5-årig lastekontrakt med det statslige norske mineselskab Store Norske. Vi blev valgt ud fra en samlet bedømmelse af vores pris, holdninger til samfundsansvar og evne til at håndtere de miljømæssige aspekter ved at sejle i de sårbare øko-systemer på Svalbard.

4 Side 4 af 10 Det giver et ekstra perspektiv på arbejdet i bestyrelsen, når vi selv oplever NORDENs værdikæde og har en direkte dialog med en vigtig kontraktpartner. Og lad mig så tilføje, at det første år under kontrakten med Store Norske gik rigtig godt. Ganske vist kom sejladserne lidt senere i gang end planlagt på grund af store mængder driv-is helt hen i august, men fra august og frem til 14. november havde vi skibe i fast rutefart mellem Svalbard og havne i Danmark, England og det øvrige Nordeuropa. Bestyrelsens vederlag er en del af den årsrapport, vi lægger frem i dag. Vores forslag er, at det samlede honorar for 2011 uændret er USD 1 mio. til de 8 medlemmer. Omkring honoraret for 2012, så er vores umiddelbare holdning, at basishonoraret til hvert medlem ikke ændres og det vil så være 5. år i træk med uændret honorar. Men da vi i dag foreslår at udvide bestyrelsen med 1 medlem ved nyvalg, så vil det samlede honorar stige lidt, fra USD 1 mio. til omkring USD 1,1 mio. Det er vores tanker om honoraret for 2012 i dag vi kommer, som vi plejer i NORDEN, tilbage med en endelig indstilling på næste års generalforsamling i lyset af faktisk arbejdsbyrde, krav, markedsniveau med mere. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Vi evaluerer løbende i bestyrelsen vores arbejde, sammensætning og samspil med direktionen: Kan vi gøre noget bedre, har vi de rette kompetencer, og hvilke udfordringer kan vi se i horisonten? Det er spørgsmål, som enhver bestyrelse bør stille sig selv med passende mellemrum. Sidste år valgte vi at gribe denne selvevaluering an på en ny måde, nemlig med hjælp fra en ekstern, uvildig konsulent: Konsulenten udarbejdede et omfattende spørgeskema, som bestyrelse og koncernledelse besvarede, og bagefter blev vi interviewet en for en, inden konsulenten fremlagde sine konklusioner og anbefalinger for hele bestyrelsen. På den måde fik vi systematisk checket bestyrelsens sundhedstilstand, ligesom en sømand hvert andet år skal have checket sit helbred for at få fornyet sin søfartsbog. Selvevalueringen viste, at bestyrelsen har et stort engagement og mod på opgaven. Vi får noget fra hånden, og vi har et godt samspil internt i bestyrelsen, ligesom vi også virker godt sammen med direktionen. Selvfølgelig er der et par ting, der kan gøres bedre, og dem tager vi hånd om. For eksempel er der på enkelte områder brug for, at vi spidser pennen og gør arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse klarere. Vi har også behov for at formalisere det løbende arbejde med successor planning, så vi baseret på klare kriterier hele tiden har et overblik over mulige kandidater, der kan gå ind i direktion og bestyrelse. Nu bliver der forhåbentlig ikke behov for afløsere til direktionen lige med det samme, men i bestyrelsens rækker vil der ske en fornyelse i de kommende år. Vi tager et skridt i dag med forslaget om at nyvælge Klaus Nyborg, der både har førstehåndsindsigt i tørlast og produkttank, en værdifuld international erfaring samt den rette alder en nærmere præsentation af ham følger under dags-

5 Side 5 af 10 ordenens punkt D. Fornyelsen af bestyrelsen vil fortsætte i de kommende år i et tempo, hvor vi både sikrer kontinuiteten og tilfører de rigtige kompetencer til bestyrelsen Lad mig nu vende mig mod 2012, hvor vi fortsat regner med en solid efterspørgsel i tørlast, som det faktisk har været tilfældet det meste af tiden, siden finanskrisen brød ud i efteråret Mon ikke de fleste brancher vil misunde os en underliggende vækst på de cirka 9%, som efterspørgslen efter transporter antages at vokse med i år en vækst på næsten samme niveau som sidste år. Kina er fortsat markedets store motor. Kina har siden 2008 i runde tal fordoblet importen af jernmalm, kul, sojabønner, mineraler, kunstgødning, korn og andre tørlaster, og Kinas appetit på råvarer ventes fortsat at være stærk drevet af urbanisering, industrialisering, infrastrukturprojekter og behov for fødevarer. Vi er ikke så nervøse for, at Kinas motor begynder at hakke, selv om landet sætter ind for at undgå overophedning. Det kan kun være en fordel med en kontrolleret udvikling. Kinas import af 687 mio. tons jernmalm kræver i sig selv mange skibe, men der sker også i disse år markante ændringer af handelsmønstrene, som øger efterspørgslen på transporter. Kina henter mere malm i Australien og Brasilien på bekostning af Indien, og det siger sig selv, at når et malmskib er 38 dage undervejs fra Brasilien til Kina, mens turen fra Indien til Kina kun tager 16 dage, så lægger højere eksport fra Brasilien beslag på endnu flere skibe. Ser vi lidt længere frem, så er verdens store mineselskaber alle i gang med at udvide kapaciteten i minerne. Eksportorienterede miner i Sydamerika, Afrika og Australien ventes at øge kapaciteten med 11% om året frem til 2015, og det kan få en betydelig effekt på tørlastmarkedet, når de store ekstra mængder malm skal transporteres på skib til Kina og andre asiatiske lande. Hvis andre mineprojekter også kommer i gang, kan væksten blive helt op til 18% om året. Vi ser også stærke udsigter for transport af kul til Indien, Kina og andre asiatiske vækstøkonomier, og derfor ser vi ret fortrøstningsfuldt på efterspørgslen fremover. Men problemet er udbuddet. Og specielt udbuddet her i Markedet skal også i år fordøje en betydelig tilgang af nye skibe. Formentlig vil det gå som tidligere, hvor afbestillinger og udskydelser af nybygningsordrer samt ophugning har taget toppen af væksten, men verdensflåden ventes immervæk at vokse med cirka 11% netto i år. Det ser værst ud her i starten af året, men så begynder leveringerne at tage af, og fra 2013 kan vi se frem mod en mere normal flådevækst. Men i år giver den tårnhøje flådevækst en ubalance i markedet. Markedsraterne i Baltic Dry Index ramte en historisk bund i februar, og selv om det siden er gået fremad, så har markedsraterne her i 1. kvartal ligget en del under de senere års gennemsnit. I Tank er problemet ikke udbuddet. Tilgangen af MR og Handysize skibe toppede i 2009, og der er ikke bestilt mange nye skibe siden. Samlet voksede verdensflåden i Handysize og MR kun med 4%

6 Side 6 af 10 sidste år, og de næste 3 år ventes flåden i snit kun at vokse 2,5% om året. Det er trods alt overkommeligt. Udfordringen er derimod efterspørgslen. Lav økonomisk vækst i Europa og Nordamerika trækker efterspørgslen ned, og dermed har det været svært for markedet at absorbere de mange nye skibe, der kom på vandet frem til Det er dog blevet bedre. Raterne er steget de seneste 3 år, selv om de ikke er fortjenstgivende på EBIT-niveau. Men raterne skal nok komme, og Norient Product Pool som driver NORDENs produkttankskibe har vedvarende gjort det bedre end markedet. Ser vi ud over de aktuelle problemer, bliver vi bekræftet i vores tro på markedet, og det skyldes i høj grad ændringer i raffinaderisektoren. I de seneste 10 år er andelen af de olieprodukter, som transporteres til søs, steget fra 15% til 20%, og der er et stort potentiale for yderligere vækst til søs. Raffinaderier i Europa og på USA s østkyst lukker ned eller udfases, hvorimod raffinaderierne i Asien og Mellemøsten udvider og moderniserer. Da miljøkravene samtidig skærpes, må Europa og USA hente flere produkter fra de moderne raffinaderier i Mellemøsten og Asien, mens de ældre raffinaderier i Europa og USA vil sælge flere produkter oversøisk. Derfor vil der komme flere søværts transporter af raffinerede produkter, og dermed ventes transporterne til søs at vokse mere end det globale olieforbrug. Måske 3-5 gange mere, som mønstret har været de seneste 10 år. Så også produkttankmarkedet skal nok komme, men først skal vi også i det marked ligesom i tørlast igennem et udfordrende Vi kan ikke i NORDEN lave om på markederne, hvor gerne vi end ville. Men vi kan påvirke så meget andet, og vi har skruet på mange knapper for at sikre, at NORDEN er fuldt konkurrencedygtig, så vi kan tage, hvad markederne byder os i år. En meget vigtig knap eller parameter er selvfølgelig at udvise mådehold og styre omkostningerne stramt. Det gennemsyrede også den tildeling af bonusser til medarbejderne for 2011, som kommer til udbetaling med lønnen her i april. Samlet tildelte vi bonusser på USD 2,6 mio. det laveste beløb i flere år. Der blev ikke givet kollektiv bonus, og de individuelle bonusser blev sænket markant mindre beløb til færre medarbejdere ligesom direktionen ikke fik bonus for Den tildelte bonus svarer til 2,5% af årets primære driftsresultat, mens grænsen i NORDENs vederlagspolitik jo er 3%. Og når jeg taler om tildelt bonus, så skyldes det, at udbetalingen af en del af bonussen for udvalgte ledere er betinget af, at de stadig er ansat i NORDEN i Også på den faste løn for 2012 er der holdt igen. Der er kun sket beskedne reguleringer, typisk ved forfremmelser. Vi er taknemmelige for, at medarbejderne har accepteret, at de svære markedsvilkår i år kræver ekstra tilbageholdenhed. Derfor var bestyrelsen også ekstra glad for, at vi kunne give lidt den anden vej, da vi her i januar igen kunne tildele aktier, som i Danmark er skattefri for de ansatte. Hver medarbejder med 1 års

7 Side 7 af 10 anciennitet fik 161 aktier. Den nye regering har desværre afskaffet denne ordning, men vi kom ind under nogle overgangsregler. Tilbage står, at det var sidste gang, vi kunne tildele disse aktier, som vi ellers har set som et rigtig godt instrument til at gøre medarbejdere til medejere og dermed sikre et interessesammenfald mellem ansatte og ejere. Samme tankesæt ligger bag tildelingen af optioner. Vi tildelte i sidste måned aktieoptioner til 68 medarbejdere antallet af optioner er uændret, men der er kommet flere med i ordningen, hvor det uændret gælder, at NORDENs aktie først skal stige 20%, før optionerne får en værdi for de ansatte. Også på andre områder end lønnen vil vi i år blive ved at styre omkostningerne stramt og fastholde en høj effektivitet. Sidste år øgede vi forretningsomfanget med 19% målt i antal skibsdage og med mere, hvis vi også indregner 3. parts skibe, som opereres af NORDEN-ledede pools. Til sammenligning steg administrationsomkostningerne og medarbejderstyrken kun med henholdsvis 7% og 11%. De resultater skal vi bygge videre på. Der er sat bredt ind med besparelser og forenklinger på kontorerne, og det har været en god øvelse, som mange har engageret sig i med gode forslag. Administrationsomkostningerne skal så vidt muligt holdes i ro i år. Der vil kun ske et lille antal nyansættelser, som er direkte koblet til vækst, og samtidig opgraderer vi en række kritiske systemer, så medarbejdernes hverdag bliver lettere, og forretningen fortsat er skalerbar. I flåden har vi desværre været nødt til at gå mere hårdhændet til værks for at sikre rentabiliteten i de svage markeder. Vi har for nylig måttet afskedige 10 danske seniorofficerer, samtidig med at vi har ændret vilkårene for danske juniorofficerer. Jeg vil gerne understrege, at NORDEN stadig vil leve op til sit samfundsansvar og uddanne danske juniorofficerer, men de er ikke garanteret job efter uddannelsen. Ændringen er ikke mere vidtgående, end at flertallet af officererne på NORDENs DIS-flagede skibe fortsat vil være danske. Men det er nødvendigt at nedbringe skibenes driftsudgifter, og da vi selv ønsker at stå for teknisk management og bemanding af NORDENs produkttankskibe både dem under DIS-flag og dem under Singapore-flag er det også nødvendigt, at vi har en pulje af kompetente indiske seniorofficerer og filippinske juniorofficerer, som kan få den nødvendige erfaring. Effektiv og det vil også sige: omkostningseffektiv flådedrift er en afgørende konkurrenceparameter. Vores officerer, søfolk og medarbejderne i Teknisk Afdeling yder et stort stykke arbejde for at holde omkostningerne i ave uden at gå på kompromis med kvaliteten, og de forventede dagsomkostninger i den kendte flåde falder da også fra 2012 til 2016 med henholdsvis 14% i Tørlast og 15% i Tank. Faldet skyldes flere egne skibe og lavere udgifter til indbefragtede skibe. Et andet stort indsatsområde er brændstofeffektivitet. Vores skibe skal simpelthen sejle længere på literen. Det er godt for klimaet, og det er godt for bundlinjen.

8 Side 8 af 10 Vi tog det mest vidtrækkende skridt til dato, da vi i maj kontraherede 4 nye produkttankskibe ved et koreansk værft. Al den viden, der er bygget op i NORDEN om brændstofeffektivitet, blev bragt i spil. Skibene blev udstyret med en elektronisk hovedmotor og en masse udstyr og systemer, som samlet vil betyde, at skibene ved almindelig fart forbrænder 4 tons mindre brændstof hver dag. Det vil med de nuværende brændstofpriser betyde, at vi sparer cirka USD om dagen til søs, og det kan virkelig mærkes, når raterne er USD pr. dag. Vi har også ændret designet på et par nybyggede Handysize skibe, hvor vi har nået en 18% reduktion af brændstofforbrug og dermed CO 2 -udledninger. Vi fortsætter arbejdet under NORDENs klimaplan med en række tiltag, som løbende rulles ud i flåden, og der er bred fokus blandt vores operatører på right steaming: Altså på at planlægge ruterne effektivt og tæt følge op på skibenes fart og forbrug. Vi har også en god dialog med japanske værfter og ejere om dette emne. Sidste år langtidsindbefragtede NORDEN 4 Panamax ECO skibe, og i sidste måned indgik vi aftale om endnu et brændstofeffektivt Panamax ECO skib, som ventes at forbrænde 4 tons mindre brændstof end nogle af NORDENs egne Panamax skibe. Brændstofeffektivitet er ved at blive et nøgleord i shipping, det vil vokse i betydning, og NORDEN er heldigvis rigtig godt med. I det udfordrende tørlastmarked er NORDENs førsteprioritet også i år: Last. Sidste år sejlede vi 40% mere last, mens markedet voksede 6% i volumen. Vi vandt altså markedsandele blandt de solide, globale mine- og råvareselskaber, energiselskaber, industrier samt bygge- og anlægskoncerner, og det er også de kunder, vi især vil gå efter i år. Disse kunder lægger vægt på stabilitet og sikkerhed, når de skal indgå flerårige lastekontrakter, og her har NORDEN en fordel i kraft af sin finansielle styrke, transparens, flådens kvalitet og størrelse, kompetencer og ansvarlighed. Og netop når markedet er nede, og flere shippingselskaber har problemer, er der ekstra ræson for os i at gøre forretning direkte med lasteejere og lastekøbere. Ved årsskiftet havde vi fremtidige kontrakter på 90 mio. tons tørlast, især kul, træ/biomasse og salt. Det var 15 mio. tons mere end på samme tid sidste år. Det er uændret målet at øge de kontraktligt sikrede lastemængder med 15% om året og samtidig øge de transporterede mængder med 15% om året til og med Vi skal selvfølgelig også være aktive som operatør, udvikle projekter til kunder og indgå joint ventures, men førsteprioriteten er last profitabel last. I Tank er målet igen i år at få en dagsindsejling, der er bedre end markedsraterne. Norient Product Pool har en flot og konsistent historik, når det gælder om at slå markedet. I den vigtigste skibstype, MR, har NORDEN hvert af de seneste 10 år i snit haft en dagsindsejling, der var 17% over de 1- årige T/C-rater. Poolen skal blive ved med at gøre det bedre end markedet. Midlerne hertil er blandt andet opdyrkning af ny forretning og nye markeder, knaldgodt håndværk i operation og befragtning samt løbende effektiviseringer og optimeringer. Olieselskaberne skærper hele tiden kravene til redernes sikkerhed og kvalitet, og det er en rigtig god trend, som vi positionerer os til ved fortsat at satse på kvalitet, sikkerhed, samt på at undgå

9 Side 9 af 10 hændelser, der kan belaste indre og ydre miljø. Vi tror på, at en zero-incidents kultur bedst fremmes på egne skibe, og flere egne skibe giver også stordriftsfordele. Derfor arbejder vi videre med målet om, at NORDEN mindst skal eje 25 produkttankskibe i 2013 p.t. ejer vi 21, hvoraf 17 er på vandet. FORVENTNINGER TIL 2012 Selv om vi har gjort meget og gør meget for at håndtere de vanskelige markedsvilkår her i 2012, så vil markedsforholdene påvirke NORDENs forretning og indtjening. Den høje flådevækst i tørlast ventes at trykke raterne i en grad, så spotraterne sandsynligvis bliver lavere end sidste år. En høj afdækning beskytter os et langt stykke hen ad vejen mod turbulens i markedet, og derfor forventer vi en lavere, men dog stadig fornuftig driftsindtjening på USD mio. i NORDENs Tørlastafdeling. Tankafdelingen ventes at øge sin driftsindtjening til USD mio. på baggrund af lidt højere markedsrater, flere skibsdage og lavere omkostninger. Samlet ventes NORDEN dermed at få et EBITDA på USD mio. Vi har ikke budgetteret med indtægter fra skibssalg og udbygger egenflåden. Som jeg har været inde på, giver flere egne skibe højere afskrivninger afskrivningerne ventes at vokse til USD mio., og vores prognose for det primære driftsresultat (EBIT) er derfor USD mio. Pengestrømmene fra driften ventes at blive på niveau med driftsindtjeningen, altså USD mio., mens NORDENs kendte investeringer (CAPEX) ventes at beløbe sig til USD mio. Som det er tradition i NORDEN, så bygger vi prognoserne på det antal skibsdage og den afdækning, vi havde medio februar. Vi antager, at åbne skibsdage i Tørlast kan beskæftiges til gennemsnitsrater på niveau med forwardraterne medio februar, og i Tank går vi ud fra, at åbne skibsdage kan indsejle dagsrater mellem USD og USD Endelig forudsætter vi, at der ikke skal nedskrives på flådens værdier. AFSLUTNING Shipping er cyklisk. Vi havde en lang fremgangsperiode fra 2003 og langt ind i 2008, som gav NORDEN nogle fantastiske resultater, og siden har vi haft nogle halvsløje eller direkte dårlige år, hvor NORDEN dog stadig har fået en robust indtjening. Jeg ville gerne stå her i dag og love aktionærerne, at vi snart sætter et punktum for de sløje tider. Men det vil nok være at tage munden for fuld. Der er stadig problemer med alt for store offentlige underskud og massive gældspukler i Europa og USA. En række udviklingslande slås med inflationspres, som kan tvinge dem til pengepolitiske stramninger, der kan dæmpe væksten. Der er knaphed på finansiering i shipping. Flådevæksten i tørlast ventes at blive meget høj, og i produkttank er efterspørgslen ikke helt oppe i gear.

10 Side 10 af 10 Derfor kan jeg ikke love, at 2012 bliver enden på dårligdommene, men jeg vil godt driste mig til at sige, at vi nærmer os begyndelsen på enden på de dårlige tider. Glem ikke, at tørlastmarkedet kan komme i balance fra 2013, og at den ventede efterspørgselsvækst i produkttank også kan trække raterne op i det segment. Vi er dermed i de 2 helt rigtige segmenter begge har vækstpotentiale. I dag er nybygningspriserne på f.eks. Panamax tørlastskibe og MR produkttankskibe ved at være tilbage på niveauet fra 1999, justeret for stålpriser og valutakurser. Og det ser ud til, at værftsindustrien står foran en hårdt tiltrængt konsolidering, fordi værfterne er klemt på indtjeningen. I en cyklisk industri gælder det om at investere, når aktivpriserne er lave, og der er udsigt til, at den fundamentale efterspørgsel kan være på vej op. Vi har i NORDEN de seneste par år købt og kontraheret produkttankskibe for USD 300 mio., mens vi i Tørlast har været mere tilbageholdende, om end vi dog det seneste års tid har langtidsindbefragtet 5 brændstofeffektive tørlastskibe. Men som verden og vore markeder ventes at udvikle sig, nærmer vi os det tidspunkt, hvor vi også skal gå akkvisitivt til værks i Tørlast ved køb, kontraheringer eller andet. Midlerne til investeringer i både Tank og Tørlast dem har vi. Selv om NORDEN konstant har investeret store beløb i fornyelsen af flåden, er det finansielle beredskab fortsat betydeligt. Vi havde ved årsskiftet godt USD 400 mio. i kontanter og værdipapirer. Vi havde uudnyttede kreditfaciliteter på USD 150 mio. Vi havde attraktiv ekstern finansiering på ca. USD 160 mio. til nybygninger, vi har et betydeligt lånepotentiale i flåden, og driften skaber jo løbende ny likviditet. Pengene brænder ikke i lommen, og NORDEN skal stadig have en væsentlig buffer, fordi vi er i en kapitalintensiv og cyklisk industri, og fordi vi ikke vil deponere vores handlefrihed hos nogen bank. Men vi har mulighederne for at handle på rette tid og sted, og vi analyserer nøje, hvornår det er det optimale tidspunkt at handle. Jeg håber med disse ord at have sagt, at ligeså optagede, som vi er af at håndtere udfordringerne her i 2012 og af at komme bedst muligt gennem året, ligeså fokuserede er vi på NORDENs langsigtede udvikling: På at føre strategien ud i livet og på at positionere os rigtigt, så vi får forløst NORDENs potentiale til gavn for aktionærer og alle andre interessenter. Tak for opmærksomheden.

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2012 Radisson Blu Falconer 11. april 2012 NORDEN Generalforsamling 2012 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2012

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2016 Radisson Blu Scandinavia Hotel 7. april 2016 NORDEN Generalforsamling 2016 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Klaus Nyborg NORDEN Generalforsamling

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013 INDLEDNING En gang imellem kan man næsten ønske sig, at man ikke ville få ret. Vi havde forudset,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 22. APRIL 2010

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 22. APRIL 2010 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 22. APRIL 2010 INDLEDNING Da vi sidst mødtes til generalforsamling, var der faktisk kun en ting, der var helt

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010 22. april 2010 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet NORDEN A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S CVR-nr. 67 75 89 19 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 År 2011, den 11. april kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i i Radisson Blu Falconer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads 6 29. marts 2006 1067 København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 2014 blev på mange måder et usædvanligt år. Udfordringerne stod i den grad i kø, og enkeltfaktorer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

- konsekvenser for den danske værdikæde

- konsekvenser for den danske værdikæde Det globale marked for mælkeproduktion frem mod 2020 - konsekvenser for den danske værdikæde Mark Voorbergen Email: mark.voorbergen@cmenp.nl Tlf: +31612446854 KvægKongres 2013 25. 26. februar 2013 15 februari

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

ÅRSRAPPORT Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Koncernårsrapport Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere