UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat Strange Beck) Hovedintervenient: Forbrugerombudsmanden (Forbrugerombudsmanden ved fuldmægtig Jane Frederikke Land) V Forbrugerrådet som mandatar for Eva Hvilsted (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat Strange Beck) Hovedintervenient: Forbrugerombudsmanden (Forbrugerombudsmanden ved fuldmægtig Jane Frederikke Land) afsagt sålydende D O M:

2 - 2 - Indledning og påstande Et hovedspørgsmål i sagen er om Viasat A/S markedsføring af deres Guldabonnement over for forbrugere er i strid med god markedsføringsskik, og om Viasats opsigelsesvilkår mangler klarhed og forståelighed således at opsigelsesvilkårene skal fortolkes i overensstemmelse med aftalelovens 38 b. Et andet hovedspørgsmål er om det kan forbydes Viasat A/S at anvende aftalevilkår der indebærer at forbrugeren er bundet af et abonnement i mere end 6 måneder, og om det kan forbydes Viasat A/S at anvende aftalevilkår der forhindrer forbrugeren i at opsige abonnementet med et opsigelsesvarsel på 30 dage til udgangen af en måned. Retten har ved kendelse den 29. oktober 2004 bestemt at en anmodning fra Viasat om forelæggelse af spørgsmål for EF-Domstolen ikke skulle tages til følge. Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen har nedlagt påstand om at Viasat skal anerkende at Poul Jeppesens Viasat Guld-abonnement er opsagt med virkning fra den 1. august 2002, subsidiært med virkning fra et senere tidspunkt end den 1. august 2002, men før 25. juni 2003, og at Viasat skal betale Poul Jeppesen 80 kr. med procesrente fra den 10. marts Forbrugerrådet som mandatar for Eva Hvilsted har nedlagt påstand om at Viasat skal anerkende at Eva Hvilsteds Viasat Guld-abonnement er opsagt med virkning fra 1. august 2002, subsidiært med virkning fra et senere tidspunkt end den 1. august 2002, men før den 6. juni 2003, og at Viasat skal betale Eva Hvilsted 80 kr. med procesrente fra den 10. marts Forbrugerombudsmanden har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Det forbydes Viasat i aftaler om løbende tjenesteydelser vedrørende levering af tv-signaler over for forbrugere at anvende vilkår der indebærer at forbrugeren er bundet af abonnementet i mere end 6 måneder eller en af retten nærmere fastsat periode. Påstand 2 Principalt at det forbydes Viasat i aftaler om løbende tjenesteydelser vedrørende levering af tv-signaler over for forbrugere at anvende vilkår som forhindrer forbrugeren i efter en eventuel bindingsperiode at opsige abonnementet med et

3 - 3 - opsigelsesvarsel på 30 dage til udgangen af en måned eller et af retten nærmere fastsat opsigelsesvarsel. Subsidiært at det forbydes Viasat i aftaler om løbende tjenesteydelser vedrørende levering af tv-signaler over for forbrugere at anvende en kontrakt som indeholder følgende eller lignende vilkår: Hvis kunden ikke opsiger aftalen med mindst 30 dages skriftligt varsel til udgangen af en abonnementsperiode, forlænges aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode og så fremdeles. Påstand 3 Det påbydes Viasat at underrette sagsøgtes kunder der er berørt af vilkår som er i strid med påstand 1 og/eller 2, om at de pågældende vilkår ikke kan håndhæves. Påstand 4 Det påbydes Viasat at meddele de af Viasats kunder som på tidspunktet for domsforhandlingen har meddelt Viasat at de ikke mener at være forpligtet af vilkår som er i strid med påstand 1 og/eller 2, og som har betalt abonnementsafgift under protest at disse kunder har et tilbagebetalingskrav mod Viasat. Påstand 5 Det påbydes Viasat at tilbagebetale allerede modtagne beløb der er opkrævet i henhold til vilkår som er i strid med påstand 1 og/eller 2 til de af Viasats kunder som på tidspunktet for domsforhandlingen har meddelt Viasat at de ikke finder at de er forpligtet af Viasats vilkår. Viasat har over for både Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden nedlagt påstand om frifindelse. Viasat har over for Forbrugerklagenævnet som mandatar for Eva Hvilsted nedlagt selvstændig påstand om betaling af kr. med tillæg af procesrente fra den 1. juli 2002 mod levering af de i Viasat Guld-abonnementet indeholdte tvkanaler i 12 måneder. Over for Viasats selvstændige påstand har Forbrugerrådet som mandatar for Eva Hvilsted nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

4 - 4 - Sagerne blev domsforhandlet samlet den 26. og den 27. april Parterne har indgået en procesaftale og det er oplyst, at knap sager afventer udfaldet af de foreliggende sager. Sagernes omstændigheder Viasat er et selskab i en international koncern der udbyder distribution af tvsignaler via satellit og kabel. Viasat tilbyder tv-pakker med kanaler af forskellige størrelser og sammensætning samt satellitudstyr til privatforbrugere. Viasat distribuerer bl.a. kanalerne TV3 og TV3+. Viasat indgår aftaler med udbydere af tv-kanaler om rettigheder til kanaler, ligesom Viasat indgår aftaler om rettigheder til bl.a. Superligafodbold. Viasat har omkring kunder. Når en kunde indgår aftale om abonnement på en tv-pakke, indgår kunden en lejeaftale vedrørende dekoderkortet. Lejeaftalen og abonnementet er reguleret af standardbetingelser der bl.a. indeholder vilkår om opsigelse. Standardbetingelserne er løbende blevet ændret. Poul Jeppesen underskrev den 29. juni 2001 en lejeaftale som led i Viasats kampagnetilbud. Han købte et komplet satellitudstyr og tegnede et abonnement hos Viasat for kr. Kampagneprisen forudsatte at Poul Jeppesen tegnede et Guld-abonnement der opkrævedes 12 måneder forud. Aftalen blev indgået gennem en Viasat forhandler. Det fremgår af kampagnetilbuddet at Abonnementet fortsætter, med mindre det opsiges efter gældende priser efter første års udløb som p.t. er: Prisen for VIASAT BASIS efter første år er: 279 kr./halvårligt. Prise for VIASAT GULD efter første år er: 249 kr./pr. mdr. I feltet lige over Poul Jeppesens underskrift er anført: Med min underskrift godkendes de til lejeaftalen vedhæftede standardvilkår Jeg er indforstået med, at abonnementet er løbende, hvis ikke ændringer eller opsigelse er sket skriftligt eller telefonisk til Viasat med 30 dages varsel til udgangen af en abonnements periode. Jeg accepterer aftalens generelle bestemmelser. Abonnementet er uopsigeligt i 12 måneder. Af punkt 13 i lejeaftalens generelle bestemmelser fremgår:

5 - 5 - Denne aftale gælder indtil videre med retten for begge parter til skriftligt at opsige aftalen vedrørende parabolkortet senest 1 måned før udgangen af en abonnementsperiode. Ved brev af 7. juni 2002 meddelte Poul Jeppesen at han ønskede abonnementet ændret til et Viasat Basis-abonnement med virkning fra den 26. juni 2002, eller hvis det ikke var muligt, så fra den 26. juli Viasat accepterede ikke at Poul Jeppesens opsigelse af Guld-abonnementet skulle have virkning fra den 26. juni 2002 eller 26. juli 2002, da opsigelse ikke var sket med 30 dages varsel til udløbet af abonnementsperioden. Derfor løb Guldabonnementet efter Viasats opfattelse endnu et år. Poul Jeppesen klagede til Forbrugerklagenævnet der bestemte at Viasat skulle anerkende at Poul Jeppesens Guld-abonnement var opsagt med virkning fra den 1. august Nævnets begrundelse var: Kontraktens opsigelsesvilkår har ikke været genstand for individuel behandling, og tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen heraf skal derfor afgøres på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren, jf. aftalelovens 38 b. En naturlig læsning af kontrakten giver læseren det indtryk, at vilkåret om uopsigelighed i 12 måneder alene er knyttet til det første år som en særlig forpligtelse, som kunden må undergive sig som følge af det gunstige køb af satellitudstyr. Længden af en abonnementsperiode, som der henvises til i opsigelsesvilkårene, er ikke defineret i kontrakten, og kontrakten indeholder i øvrigt ikke noget, som indicerer, at kontrakten efter et år ikke skulle kunne opsiges med et normalt kort varsel. Nævnet finder herefter, at klageren har været berettiget til at forstå aftalen således, at den efter det første års binding kan opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Da klageren opsagde abonnementet den 7. juni 2002, har klagerens opsigelse herefter virkning fra den 1. august Viasat ønskede ikke at efterkomme Forbrugerklagenævntes afgørelse.

6 - 6 - Eva Hvilsted (ved sin mand Jørn Hvilsted) indgik i februar 1999 en abonnementsaftale med Viasat. Det fremgår af aftalen at den vedrørte en Viasat Basispakke. I feltet lige over Jørn Hvilsteds underskrift er anført: Jeg er indforstået med, at abonnementet er løbende, hvis ikke ændringer eller opsigelse er sket skriftligt eller telefonisk til Viasat med 30 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode. Jeg accepterer aftalens generelle bestemmelser. Af punkt 11 i aftalens generelle bestemmelser fremgår de samme opsigelsesbetingelse som var gældende for Poul Jeppesens abonnement. I sommeren 2001 modtog Eva Hvilsted en telefonisk henvendelse fra Viasat vedrørende køb af satellitudstyr sammen med et Viasat Guld-abonnement. Eva Hvilsted accepterede tilbuddet og modtog kort efter det digitale udstyr sammen med parabolkort og et girokort. Af det udaterede girokort fremgår bl.a.: Som aftalt med vores medarbejder Den samlede pris for det digitale udstyr og VIASAT GULD-abonnementet er kun kr. Herefter er der betalt for et helt års underholdning, bortset fra den sædvanlige halvårlige regning på 179 kr. for VIASAT BASIS og kortleje. Det betyder i praksis, at du har fået det digitale satellitudstyr for 0 kr., som ellers har en værdi af kr. Vi gør opmærksom på at abonnementet er uopsigeligt i 12 måneder. Det fremgår af girokortet at betalingsdatoen var den 12. juni Der er med håndskrift påført Via PC 13/6/01. Eva Hvilsted modtog ikke andet materiale i anledning af den nye aftale. Eva Hvilsted modtog året efter et girokort vedrørende fornyelse af Guldabonnementet vedrørende perioden fra 6. juni 2002 til 31. maj Girokortet er udateret, men som udskrivningsdato er anført 30. maj Beløbet er angivet til kr. med en betalingsdato 1. juli Eva Hvilsted kontaktede efter modtagelsen af girokortet Viasat for at ændre abonnementet til et Basis-abonnement. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi Guldabonnementet ikke var opsagt med 30 dages varsel til udløbet af abonnements-

7 - 7 - perioden. Eva Hvilsted skrev derfor et brev til Viasat den 30. juni 2002 hvori hun bl.a. anmodede om skriftligt materiale vedrørende ændring og opsigelse efter den første 12 måneders bindingsperiode. Viasat fastholdt ved brev af 5. august 2002 at Eva Hvilsteds opsigelse af Guldabonnementet først havde virkning fra den 6. juni Eva Hvilsted klagede til Forbrugerklagenævnet der bestemte at Viasat skulle anerkende at Guld-abonnementet var opsagt med virkning fra den 1. august Nævnets begrundelse var bl.a. følgende: Efter oplysningerne i indklagedes følgebrev omfattede aftalen en digital underholdningspakke bestående af dels satellitudstyr, dels et års abonnement på Viasat Guld. Efter nævnets opfattelse må aftalen, som den er gengivet i følgebrevet, naturligt forstås således, at bindingen til Guld-abonnementet i 12 måneder alene udgjorde en særlig forpligtelse det første år, hvorfor klagerne har været berettiget til at forvente, at abonnementet efter udløb af bindingsperioden ville kunne opsiges med et normalt, kort varsel. Nævnet finder derfor, at klagerne har været berettigede til at opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en måned. Nævnet finder således ikke, at der kan lægges nogen vægt på indholdet af de i øvrigt uklare opsigelsesvilkår, som fremgik af den aftale om et Viasat Basisabonnement, som klagerne indgik i Klagerne henvendte sig den 16. juni 2002 til indklagede om opsigelse af abonnementet, og opsigelsen har herefter virkning fra den 1. august Viasat ønskede ikke at efterkomme Forbrugerklagenævntes afgørelse. Viasat har fremlagt aftalevilkår fra de svenske selskaber CANAL DIGITAL og BO- XER, det tyske selskab PREMIERE, det franske selskab CANAL+, de spanske selskaber Vía Digital og CANAL+ og det italienske selskab Steam. Forklaringer Eva Hvilsted forklarede at hun er uddannet sygehjælper og bl.a. medlem af menighedsrådet. Hun har været kasserer i forskellige organisationer. Hun og hendes mand har siden 1999 haft et Basis-abonnement hos Viasat. Da de tegnede abonnementet, havde de en parabolmodtager, og de ønskede blot at kunne se DR2.

8 - 8 - I juni måned 2001 ringede Viasat uanmodet med et tilbud på digitaludstyr sammen med et Guld-abonnement. Hun fik oplyst at prisen for abonnementet med parabolmodtager var kr. Hun kunne ikke få noget skriftligt materiale vedrørende tilbuddet. Aftalen blev indgået under en senere telefonsamtale og derefter fik de pakken med udstyr og følgebrev fra Viasat samt dekoderkortet. Hun havde fået oplyst at abonnementet ikke kunne opsiges de første 12 måneder. Hun forventede at man kunne opsige abonnementet med et passende varsel efter de første 12 måneder. Der fremgår ikke andet af følgebrevet, og de var ikke blevet vejledt om andet. Hun blev ikke vejledt om begyndelsesdatoen, og den fremgik ikke af følgebrevet. Hun antager at begyndelsesdatoen var den 12. juni 2001 svarende til betalingsdatoen angivet på girokortet. Hun betalte det opkrævede beløb den 13. juni Næste gang hun hørte noget fra Viasat vedrørende abonnementet, var i midten af juni 2002, da hun modtog et girokort vedrørende fornyelse af Guldabonnementet. Girokortets udskrivningsdato var den 30. maj 2002 og angav abonnementsperioden til 6. juni 2002 til 31. maj Beløbet der skulle betales for et Guld-abonnement, var ikke ubetydeligt, og hun og hendes mand gerne ville derfor skifte tilbage til et Basis abonnement, der passede til deres behov. Efter en telefonsamtale med Viasat fik hun at vide at de tidligere udleverede vilkår var gældende for deres nuværende aftale. Det fremgik af de vilkår at man kunne ændre aftalen efter et år. Men Viasat forklarede at man ikke kunne ændre abonnementet til Basis-abonnement uden at opsige Guld-abonnementet. Da Guld-abonnementet ikke var opsagt inden fristen, var de bundet i en ny 12 måneders periode. Hun skrev et brev til Viasat den 30. juni 2002 hvor hun igen anmodede om ændring af abonnementet. På trods heraf modtog hun en rykker, og først efter henvendelse til Forbrugerrådet modtog hun svar fra Viasat. Hun fik fortsat rykkere og inkassoskrivelser indtil juni Sagen blev da sat i bero efter hendes henvendelse til Viasats advokat. Da hun og hendes mand indgik aftalen med Viasat om Basis abonnementet i 1999, forhandlede de ikke kontrakten individuelt. De læste aftalens forside, og de blev vejledt om at de skulle betale for de første 12 måneder. Hun læste ikke de generelle vilkår for lejeaftalen igennem, og hun blev ikke opfordret hertil.

9 - 9 - Da hun og hendes mand fik tilbudt det digitale udstyr med et Guld-abonnement, fik de oplyst en samlet pris. Hun ved ikke hvordan prisen fordelte sig mellem ydelserne. Det var et godt tilbud - den samlede pris svarede til prisen for et Guld-abonnement. De accepterede Viasats tilbud fordi Guld-abonnementet indeholdt flere sportskanaler og de danske digitale kanaler. Poul Jeppesen forklarede, at han er sektionschef i efterretningstjenesten. Den 29. juni 2001 indgik han en lejeaftale vedrørende et Guld-abonnement med digitalt udstyr gennem en Expert-forhandler. Han var kun interesseret i TV 3, men på grund af kampagnetilbuddet indgik han en aftale om Guld-abonnementet fordi det var billigt. Han læste aftalen igennem. Aftalen var uopsigelig i de første 12 måneder; det var rimeligt på grund af tilbuddet. Han forventede at aftalen begyndte den dag han indgik aftalen, den 29. juni Han læste ikke de generelle bestemmelser trykt på bagsiden, herunder om opsigelse, og han blev ikke vejledt om indholdet. Han var derfor ikke opmærksom på bestemmelsen om automatiske forlængelse der kan betyde at man bliver bundet i en ny 12 måneders periode. Hvis man hang på aftalen i 24 måneder, var der ikke noget at spare. Han regnede med at aftalen efter de første 12 måneder fortsatte med et månedligt opsigelsesvarsel. Han havde haft et abonnement hos Canal Digital som han opsagde, da han indgik aftalen med Viasat. Opsigelsen hos Canal Digital var uden problemer. Ved fornyelsen af Guld-abonnementet blev han i slutningen af maj 2002 opkrævet kr. Det var for ham et væsentligt beløb. Han ønskede derfor at ændre abonnementet til et basisabonnement. Da han ringede til Viasat, fik han at vide at han var bundet i endnu et år, fordi han havde opsagt tre dage for sent. Han opsagde derefter sit abonnement skriftligt den 7. juni 2002 med virkning fra den 26. juni 2002 eller den 26. juli Kim Poder forklarede at han er administrerende direktør i Viasat. Viasat er et selskab, der sælger tv-pakker og leverer tv via satellit. Modtagelsen af tv via satellit forudsætter at kunden har en parabolmodtager og et kort til afkodning (dekoder). Kanalsammensætningen afhænger af efterspørgslen og af Viasats mulighed for at kunne tilbyde en kanal. Ved forhandlinger med kanaludbyderne har kundeporteføljens størrelse og stabilitet stor betydning. Det er vigtigt at have mange og stabile seere, fordi tv og sport finansieres gennem sponsoraftaler. Viasat tilbyder også egne kanaler, bl.a. TV3 og TV3+.

10 Kunderne er meget interesseret i sport. Viasat gør meget ud af netop dette segment og køber derfor sportsrettigheder bl.a. til fodbold. Klubberne er meget interesseret i at deres kampe bliver vist på tv af hensyn til sponsorindtægterne. Viasats kundesegment er personer i 30 erne med børn og ejerbolig. Man kan købe et Viasat abonnement direkte hos Viasat eller hos en forhandler. Viasat har 500 godkendte forhandlere der instrueres om priser, betingelser og de forskellige tv-pakker. Forhandlerne modtager løbende materiale og deltager i to årlige møder. Viasats fem konsulenter besøger alle butikkerne. En konsulent kan nå at besøge omkring butikker om ugen. Det kan ikke udelukkes at nogle forhandlere benytter underforhandlere. Viasat har betalende husstande, hvilket svarer til personer. Viasat tilbyder forskellige abonnementsaftaler, blandt andet Basis - og Guldabonnementet, med en varighed på 6 eller 12 måneder. Der er tale om en større investering hvorfor de fleste vælger et 12 måneders abonnement. Hovedparten, dvs. mere end 90 % af kunderne, vælger et 12 måneders abonnement. Kunderne vælger 12 måneders abonnementet fordi det er mere fordelagtigt og har en prisgaranti. Et 12 måneders abonnement koster 199 kr. pr. måned og har en lavere startafgift. Et 6 måneders abonnement koster 299 kr. Ved kampagnetilbud tilbyder Viasat satellitudstyr for 1 kr. ved tegning af et Guld-abonnement. Viasat tjener først penge efter 20 måneder på kampagnetilbud. De kunder der har satellitudstyr, betaler det samme for abonnementet som dem der benytter sig af kampagnetilbuddet. På grund af den lille interesse tegner Viasat ikke længere abonnementer med 3 måneders varighed. Prisgarantien på 12 måneders abonnementet betyder at prisen ikke hæves i en abonnementsperiode. Prisen for Guld-abonnementet var 249 kr. i 2001, 269 kr. i 2002 og 299 kr. i Der er ikke sket forhøjelser siden. Ud over abonnementsafgiften betales der en kortafgift. Kortafgiften vedrører selve dekoderkortet der lejes. Lejeaftalens betingelser regulerer lejen af kortet og det løbende abonnement. Kampagnetilbuddet er en slags investering for Viasat hvor udgiften til satellitmodtageren skal tjenes ind på det løbende abonnement. Forhandleren har en avance på omkring 780 kr. på et Guld-abonnement og modtager markedsføringstilskud til udstyret.

11 Hvis en kunde ønsker at ændre sin abonnementspakke fra en mindre til en større, er der tale om tilkøb som kan ske fra dag til dag. Hvis kunden ønsker at ændre sin abonnementspakke fra en større til en mindre, kan ændring først ske ved udløbet af en abonnementsperiode, fordi kunden har haft fordelen af den gunstige pris på den større pakke. Uden bindingsperioden ville Viasat sætte penge til. Ved kundens ændrede forhold tages der individuelle hensyn. Det sker bl.a. ved dødsfald eller blindhed. Ved flytning kan abonnement og udstyret tages med eller overdrages til ejendommens nye ejer. Ved udlandsophold kan abonnementet sættes i bero. Opsigelsesvarslet og den automatiske forlængelse af abonnementerne har stor betydning for Viasats forhandlingsmuligheder med kanaludbydere og sponsorer. Abonnementsperiodernes udløb fordeler sig jævnt over året. Kundeforholdene har en gennemsnitslevetid på 6 7 år. Viasat har bl.a. indgået en aftale der løber frem til 2009, med Divisionsforeningen om visning fra foldbold. Det havde stor betydning for Divisionsforeningen at Viasats kundekreds er stor og stabil. Han kan ikke huske om bindingsperiode og opsigelsesvarsel fremgår som et krav i Viasats kontrakter med deres leverandører. Det centrale er heller ikke om det står der eller ej, men om det har betydning ved prisfastsættelsen mellem parterne. Tilbage i 2001 og nok også til 1999 blev der givet instrukser til kundecenterets medarbejdere og Viasats forhandlere om rådgivning vedrørende opsigelsesvarsel. Det var en blanding af skriftlige og mundtlige instrukser. Canal Digital, Viasats eneste konkurrent, er alene leverandør af kanaler, men producerer ikke selv kanaler. Viasat har omkring 60 70% af markedet. Udbuddet på kabel-tv og Viasat er ikke sammenfaldende. Kun 10 % af Viasats kanaler indgår i kabel-tv. Viasats kundeservice har været udsat for hård kritik hvilket til dels har været berettiget. Viasat har derfor de sidste to år opbygget et nyt center for kundeservice. Kunder der klager over bindingsperioden eller opsigelsesbetingelserne, er blevet og bliver orienteret om procesaftalen mellem Viasat og Forbrugerombudsmanden.

12 Jens Arnesen forklarede han har en HD i afsætning og er administrerende direktør i Canal Digital. Canal Digital har 30 40% af markedet, mens Viasat har 60 70%. Canal Digital tilbyder forskellige programpakker der tegnes som 6 eller 12 måneders abonnement. Prisen er den samme, men 12 måneders abonnementet indeholder tillægsydelser. 95% af deres kunder har tegnet et 12 måneders abonnement. Kunder med 12 måneders abonnement kan købe satellitudstyr til en fordelagtig pris. I forbindelse med kampagnetilbud giver Canal Digital et markedsføringstilskud til forhandleren. Alternativt udlejer Canal Digital udstyret. Ved lejeaftalens ophør skal boksen leveres tilbage. Parabolen er kundens ejendom. Returnerede bokse genbruges efter service eller skrottes. Canal Digitals aftaler indeholder generelle betingelser om bindingsperiode og opsigelsesvarsel. Ved opsigelse i bindingsperioden skal kunden betale et beløb svarende til tre måneders abonnementsafgift. Efter bindingsperioden kan kunden opsige sit abonnement med et varsel på løbende måned plus 30 dage. De har ud fra forretningsmæssige overvejelser valgt ikke at have opsigelsesbetingelser svarende til Viasats med forlængelse af abonnementet medmindre opsigelse finder sted en vis tid inden udløbet af en abonnementsperiode. Deres generelle betingelser er ikke i konflikt med de aftaler som de har med programudbyderne. Canal Digital har ikke problemer med at fastholde kunderne. Canal Digital har et kampagnetilbud på kr., der omfatter parabol, modtagerudstyr og dekoder. Canal Digital har en tilfredshedsgaranti hvor kunden indenfor de to første måneder kan levere udstyret tilbage hvis kunden fortryder. Under 5% af kunder benytter tilfredshedsgarantien. Ved indgåelse af en aftale vejledes kunden, enten af Canal Digitals forhandler eller af Canal Digitals kundecenter. Aftalens betingelser sendes til kundens adresse inden levering og installation af udstyret. Det fremgår tydeligt af Canal Digitals aftaler, at kunden kan vælge mellem 6 eller 12 måneders abonnement, og at der i visse tilfælde er en bindingsperiode på 12 måneder. Det har ikke givet anledning til klager.

13 Torben Buchwald forklarede at han er forhandler for Viasat og Canal Digital i Vamdrup hvor han har haft forretning i mange år. Han har solgt abonnementer. Han sælger flest Viasat-abonnementer. Vidnet vejleder altid om udbyderne og deres programpakker. Han vejleder altid om bindingsperiode og opsigelsesvilkår. Han har ikke haft problemer med at en kunde ikke forstod betingelserne, og han har ikke modtaget nogen klager over bindingsperioden. Det har betydning for kundens beslutning at der i forbindelse med tegning af et abonnement følger en billig dekoderboks med. Vidnets avance er stor set den samme, fordi han står for installationen af udstyret. Salg af Viasat produkter udgør en betydelig indtægt for vidnet. Niels Hammer-Jespersen forklarede at han er uddannet cand. polit. og personaledirektør i et transportfirma. I 1998 tegnede han et Guld-abonnement som han opsagde i 2004 i forbindelse med at han flyttede fra hus til en lejlighed hvor der var indlagt kabel-tv. I forbindelse med opsigelsen fik han at vide at opsigelsen først kunne få virkning fra 2005 hvilket betød at han skulle betale for et abonnement i 10 måneder uden at kunne bruge det. Han havde bl.a. begrundet sin opsigelse med at parabolen fulgte med huset, da den var indlagt i ejendommen. Der ville være en betydelig udgift til installation i lejligheden, og det ville derfor være fuldstændigt forrykt at etablere en digitalforbindelse når der var indlagt kabel-tv. Vidnet kontaktede derfor Viasat igen, men de fastholdt aftalen. I et standardbrev begrundede Viasat fastholdelsen med forholdet til deres leverandører. Vidnet var bekendt med vilkåret om automatisk forlængelse. Han mente der var særlige omstændigheder i hans tilfælde. Vidnet sendte den 26. juli 2004 parabolkortet til Viasat med anmodning om at modtage en kvittering. Da han intet hørte, rykkede han for en kvittering den 11. august Han modtog først en bekræftelse den 29. august Vidnet rettede henvendelse til Viasat flere gange, uden at han blev orienteret om at der var indgået en procesaftale mellem Viasat og Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet. Han fik først kendskab til procesaftalen da han rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden. Vidnet fik først i december 2004 efter flere henvendelser en bekræftelse fra Viasat på at hans sag var omfattet af procesaftalen. De programmer vidnet ser på kabel-tv, er fuldstændig identiske med dem som han så gennem sit Viasat-abonnement.

14 Finn Qvistgaard forklarede at han er uddannet maskinarbejder og arbejder som værkfører. Den 6. september 2001 tegnede han et Viasat Guld-abonnement fordi han gerne ville se en boksekamp. Det fremgik af tilbuddet at han var bundet i de første 12 måneder. Da han året efter ikke havde råd til abonnementet, prøvede han at opsige det, men det kunne ikke lade sig gøre. Han kunne heller ikke ændre abonnementet til det billigere Sølv-abonnement. Abonnementet kunne først ændres ved næste fornyelse. Vidnet var ikke blevet vejledt om den automatiske forlængelse. I november 2004 flyttede vidnet til et rækkehus hvor der er kabel-tv. Han ønskede derfor at opsige sit abonnement hos Viasat. Opsigelsen kunne først få virkning fra oktober måned året efter på grund af bindingsperioden. Han fik oplyst at han kunne overdrage abonnementet eller tage det med til sin nye adresse. De nye ejere ville ikke overtage abonnementet, allerede fordi Viasat sælger nye abonnementer billigere. Han ville ikke tage abonnement med da han ikke ville betale to gange for samme ydelse. Han modtog blot et standardsvar fra Viasat i forbindelse med sin opsigelse, og han blev ikke orienteret om den verserende retssag. Først da vidnet kontaktede Forbrugerombudsmanden, blev han bekendt med procesaftalen. Thomas Glyrskov forklarede at han er uddannet HD i finansiering og vice president i Bank of New York i London. Vidnet indgik i november 2003 en aftale med Viasat om et etårigt Guldabonnement der løb fra 2. december Han opsagde abonnementet i begyndelse af januar 2005 fordi han i slutningen af november 2004 havde fået arbejde i London som han skulle begynde kort efter. Det var ikke muligt at videreføre abonnementet i England. Han havde betalt abonnementet for det kommende år. For at opsigelsen kunne få virkning fra flytningen, skulle han dokumentere, at han var flyttet fra Danmark. Han fik derfor sin tidligere kommune til at bekræfte at han var flyttet fra kommunen og Danmark. Bekræftelsen blev sammen med dekoderkortet sendt til Viasat den 20. januar Han hørte imidlertid ikke fra Viasat, hvorfor han kontaktede dem telefonisk. Han fik oplyst at han ville høre noget i løbet af et par uger. Da han igen rykkede Viasat for svar, fik han at vide at Viasat ikke kunne overføre penge til London. De kunne heller ikke overføre pengene til en af ham anvist dansk konto. Vidnet tilbød at møde personligt op i kundecenteret i Vordingborg. Det kunne heller ikke lade sig gøre. Til sidst fik vidnet oplyst at opsigelsen ikke kunne få virkning før udløbet af abonnementsperioden.

15 Vidnet var opmærksom på at han var bundet af abonnementet i de første 12 måneder, men han var ikke opmærksom på den automatiske forlængelse og opsigelsesvilkårene. Først ved nærlæsning af Viasats betingelser forstod han vilkårene. Det er for smart og ikke til kundernes fordel. Vidnet blev på et tidspunkt tilbudt at få abonnementet genåbnet, så han kunne overdrage det til en anden. Han ved ikke om det overhovedet ville være muligt. Viasat orienterede ikke vidnet om den verserende retssag. Han blev selv opmærksom på sagen efter at han havde været inde på Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Han sendte derfor en telefax den 20. april 2005 til Viasat med anmodning om bekræftelse af at hans sag hørte under procesaftalen. Han hørte ikke noget, selv om han rykkede flere gange. Parternes procedure Forbrugerombudsmanden har til støtte for påstand 1 og 2 anført at Viasats vilkår om en etårig bindingsperiode og om opsigelse er urimelige og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Vilkårene er i strid med Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. Bilaget til direktivet indeholder alene en vejledende og ikke udtømmende liste over de kontraktvilkår der kan betegnes som urimelige. Det er derfor uholdbart at hævde som Viasat at lovgiver ikke har fundet at opsigelsesvilkår som denne sag drejer sig om, er urimelige, fordi vilkårene ikke er medtaget i bilaget til direktivet. Spørgsmålet om opsigelse af løbende kontraktforhold har været rejst gentagne gange. Der henvises til Folketingstidende , Tillæg A, spalte 732 og 774 med forarbejder til bestemmelsen i 14 i lov om visse forbrugeraftaler med præceptive opsigelsesregler for visse typer aftaler, dog ikke aftaler som denne sag vedrører. Heraf kan dog ikke sluttes at opsigelsesvilkår i andre forbrugeraftaler ikke kan tilsidesættes. Der henvises endvidere til betænkning nr /2004 om revision af forbrugeraftaleloven side 345 ff. med overvejelser om indførelse af en generel regel om opsigelse i løbende kontraktforhold. Udvalget var stemt herfor, men afstod fra at foreslå en sådan regel. Det skyldtes bl.a. tidsmæssige hensyn. Der henvises endvidere til Forbrugerstyrelsens notat af 15. oktober 2003 vedrørende bindingsperioder og opsigelsesvarsler i løbende kontraktforhold.

16 Vilkårene er i strid med hæderlig forretningsskik, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36, idet det vil bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugerne at gøre vilkårene gældende, også henset til at der fra Viasats side kan spekuleres i at forbrugeren glemmer at opsige sit abonnement på det rigtige tidspunkt på året. Viasat gør i hvert fald ikke noget for at minde forbrugeren om at tidspunktet for opsigelse nærmer sig, for man sender først opkrævning for den nye periode ud efter at tidspunktet for opsigelse er passeret. Det må i almindelighed anses for at være urimeligt og stridende mod redelig handlemåde, jf. aftalelovens 36, såfremt en erhvervsdrivende indgår en abonnementsaftale med forbrugere indeholdende opsigelsesvilkår som gør det vanskeligt for forbrugeren at bringe aftalen til ophør med et rimeligt varsel. Der er et særligt hensyn at tage til forbrugerne i denne sag idet Viasat er en meget stærk part i aftaleforholdet. Viasat har en markedsandel på ca. 2/3, og Viasat er eneudbyder af visse populære tv-underholdningskanaler. Forbrugerne har inden aftalens indgåelse reelt ikke mulighed for at vurdere hvilken nytte eller glæde forbrugeren vil få af Viasats ydelse. Det er Viasat der skal bevise at de omstridte vilkår er en nødvendig og sagligt begrundet del af sagsøgtes virksomhed. Denne bevisbyrde har Viasat ikke løftet. Derimod har Forbrugerombudsmanden dokumenteret at den anden aktør på det danske marked, Canal Digital, har et rimeligt opsigelsesvarsel som efter en bindingsperiode er 30 dages varsel til udgangen af en måned. Viasats aftaleforhold med deres leverandører, herunder økonomiske interesser, kan ikke begrunde vilkårene. Viasats interesse i at få dækning af engangsudgifter ved oprettelse af abonnement kan tilgodeses med et oprettelsesgebyr. Viasats opsigelsesvilkår skal fortolkes på den for forbrugeren mest gunstige måde fordi opsigelsesvilkårene ikke har været genstand for individuel forhandling, jf. aftalelovens 38 b, stk. 1. Endvidere er den af Viasat udarbejdede skriftlige aftale ikke er klar og forståelig som krævet efter aftalelovens 38 b, stk. 2. Den manglende klarhed og forståelighed af aftalegrundlaget og Viasats markedsføringsmetoder er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Vilkårene kan forbydes ved dom, jf. markedsføringslovens 13. Fordelen i form af billigt satellitudstyr er ikke reel, fordelen betales over abonnementet. Der er altså tale om en slags kreditkøb der giver et for forbrugeren ugennemsigtigt marked. Hvis retten måtte acceptere en uopsigelig bindingsperiode på over seks måneder, bør dette alene accepteres som en særlig forpligtelse

17 som forbrugeren må undergive sig i konkrete tilfælde, såsom i forbindelse med aftale om gunstigt køb eller leje af satellitudstyr. Forbrugerombudsmandens opfattelse er i overensstemmelse med Forbrugerklagenævnets praksis. Der henvises til nævnets afgørelser i de foreliggende sager, til afgørelse af 5. oktober 2001 i sag nr /7-19 og afgørelse af 18. november 2004 i sag nr. 541/7-13. Til støtte for de nedlagte påstande 3, 4 og 5 gøres det gældende at betingelserne for anvendelse af markedsføringslovens 13 er til stede. Det er nødvendigt over for Viasat at give de i påstand 3, 4 og 5 anførte påbud for at sikre at de i overensstemmelse med påstand 1 og 2 nedlagte forbud overholdes. De eksisterende og fremtidige aftaler der indgås i strid med forbuddet i påstand 1 og 2 er ugyldige, jf. markedsføringslovens 13, stk. 1 nr. 1. Viasat har med urette opkrævet og modtaget beløb hvis opkrævning og betaling var baseret på ugyldige vilkår. Det er nødvendigt for at sikre genoprettelse af den forud for den ulovlige handling eksisterende tilstand at påbyde Viasat at tilbagebetale de opkrævede beløb til de forbrugere som over for Viasat har meddelt at de ikke finder at de er forpligtet af de vilkår som er i strid med påstand 1 og/eller 2, jf. markedsføringslovens 13, stk. 1 nr. 2, (dvs. tilbagebetaling til de forbrugere, hvis sag er sat i bero, og som fremgår af sagsøgtes lister over kategori 1 og 2, jf. den indgåede aftale mellem Viasat og sekretariatet for Forbrugerklagenævnet). De almindelige formueretlige betingelser for tilbagesøgning er opfyldt, og det er ikke urimeligt eller særligt byrdefuldt at pålægge Viasat at tilbagebetale de opkrævede beløb i strid med påstand 1 og 2 til forbrugere som kategoriseret i gruppe 1 eller 2, jf. den indgåede aftale mellem Viasat og sekretariatet for Forbrugerklagenævnet. Det er uproblematisk for Viasat på eget initiativ via sin kundedatabase at efterleve påbuddene. Der er ikke indtrådt forældelse eller passivitet idet forbrugerne hvis sager er sat i bero i henhold til aftalen mellem Viasat og sekretariatet for Forbrugerklagenævnet, alle over for Viasat har gjort gældende at de ikke finder at de er bundet af sagsøgtes vilkår om opsigelsesvarsel eller bindingsperiode. Endvidere har Viasat skriftligt meddelt forbrugerne eller de fleste af dem at Viasat har sat deres sag i bero under henvisning til de to foreliggende retssager.

18 Det kan derfor påbydes Viasat at tilbagebetale allerede modtagne abonnementsafgifter. Det er Viasats risiko at de trods indsigelsen fortsat har leveret signal til kunderne. Forbrugerombudsmanden støtter i det hele Forbrugerrådet i de nedlagte påstande og anførte anbringender. Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen og Eva Hvilsted har i tilslutning til Forbrugerombudsmandens anbringender anført at der skal ske domfældelse i de to sager i overensstemmelse med afgørelserne truffet af Forbrugerklagenævnet. Under de verserende sager er der ikke fremkommet nye oplysninger til støtte for Viasat. Det eneste nye er de afgivne forklaringer der støtter afgørelserne truffet af nævnet. Viasat rettede henvendelse til Eva Hvilsted i strid med forbrugeraftalelovens 2, stk. 1, og har ikke inden indgåelsen af aftalen med hende på en klar, tydelig og forståelig måde givet fyldestgørende oplysninger om vilkårene for uopsigelighedsperioden, jf. forbrugeraftalelovens 11, stk. 1, nr. 4 og stk. 2. Viasat har ikke efter indgåelsen af aftalen givet tydelige oplysninger på papir eller på et andet egnet medium om vilkårene for opsigelse af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens 11 a, stk. 2. Viasats overtrædelser af forbrugeraftaleloven er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. For begge parter gøres det gældende at den manglende klarhed og forståelighed af aftalegrundlaget og Viasats markedsføringsmetoder generelt er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Kontrakternes opsigelsesvilkår er ikke klare og forståelige, jf. aftalelovens 38 b, stk. 2, hvorfor de skal fortolkes på den for forbrugeren mest gunstige måde idet vilkårene ikke har været genstand for individuel forhandling, jf. aftalelovens 38 b, stk. 1. Viasat har ikke dokumenteret at opsigelsesvilkåret er sædvanligt og almindeligt i Europa ved fremlæggelsen af uddrag af hvad der giver sig ud for standardkontrakter fra andre europæiske lande. Viasat har heller ikke dokumenteret at opsigelsesvilkåret er nødvendigt og sagligt begrundet. Viasat har ikke fremlagt eksempler på kontrakter med deres leverandører hvoraf det fremgår at opsigelsesvilkåret har været en del af forhandlingsgrundlaget. Viasats kontrakt med Divisionsforeningen om rettighederne til SAS-ligaen viser at opsigelsesvilkåret ikke kan have haft betydning da kontrakten løber i fire år.

19 Viasat tilbyder valg mellem 6 og 12 måneders abonnementer, men som følge af prisstrukturen er der ikke tale om et reelt valg hvilket understeges af at stort set alle Viasats kunder indgår aftale om et 12 måneders abonnement. De af Viasat udarbejdede skriftlige aftaler med gældende betingelser er ikke klare og forståelige som krævet i 38 b, stk. 2. De byrdefulde vilkår er ikke særligt fremhævet, og længden af en abonnementsperiode er ikke klart defineret. Vilkåret om uopsigelighed i 12 måneder er en forpligtelse knyttet til et tilsyneladende gunstigt køb af satellitudstyr. Det er ikke rimeligt og navnlig ikke foreneligt med kravet om klarhed og forståelighed at begrunde opsigelsesreglerne med at tilbuddet om satellitudstyr ikke kan svare sig medmindre opsigelsesreglerne udformes som sket. Vilkåret om uopsigelighed i 12 måneder kan derfor højst gælde det første år, således at kunderne, herunder Forbrugerrådets mandanter, efter udløbet af det første år kan opsige kontrakterne med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Forbrugerrådets mandanter har derfor frigjort sig for deres betalingspligt i henhold til aftalerne med Viasat. Hvis retten skulle komme frem til at kontrakternes forlængelsesbestemmelse også under hensyn til fortolkningsreglen i aftalelovens 38 b fører til en ny abonnementsperiode på ét år, således at abonnementerne efter kontrakternes ordlyd først kan opsiges med virkning fra den 6. juni 2003, respektive den 25. juni 2003, gøres det gældende at kontrakternes opsigelsesvilkår på urimelig måde begrænser forbrugerens mulighed for på et givet tidspunkt at bringe aftalen til ophør. Kravet om ét års varsel efter udløbet af den første bindingsperiode på ét år er urimeligt, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36. Det vil være i strid med redelig handlemåde at gøre opsigelsesvilkårene gældende, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36, og i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for sagsøgerne at gøre opsigelsesvilkårene gældende, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36. Viasats krænkelser af god markedsføringsskik skal indgå i vurderingen af, om vilkåret om uopsigelighedsperiodens længde i aftalen kan tilsidesættes, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36, ligesom Viasats overtrædelser af forbrugeraftalelovens 2, 11 og 11 a, skal indgå i vurderingen af om vilkåret om uopsigelighedsperiodens længde i aftalen kan tilsidesættes, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36.

20 Som følge heraf kan vilkåret i abonnementsaftalerne om en fortløbende bindingsperiode på ét år ad gangen tilsidesættes i medfør af aftalelovens 38 c, jf. 36. Det følger heraf at sagsøgerne har frigjort sig for deres betalingspligt i henhold til aftalerne med Viasat. Viasat har anført at sagerne må ses i lyset af forholdene i Viasat havde en massiv tilgang af kunder samtidig med at de havde problemer med rekruttering af tilstrækkeligt kvalificeret personale. Det medførte dårlig presseomtale og utilfredse kunder. Viasat har foretaget de nødvendige ændringer, og Viasat giver i dag kunderne en grundig vejledning. Viasat indgår aftaler med kanaludbyderne og indgår aftaler med forbrugerne. Tvkanalerne lever af reklameindtægter, og Viasat af abonnementsindtægterne. Kundeporteføljens størrelse og stabilitet har derfor stor betydning for både kanaludbyderne og distributørerne. Det er de grundlæggende markedsforhold, og de er gældende overalt i Europa. Det gøres særligt i forhold til Forbrugerombudsmanden gældende at der ikke er hjemmel til at tage dennes forbudspåstande til følge. Der er i lovgivningen hjemmel til at opsige visse aftaler uanset aftalens bestemmelser, således som det fremgår af 14 i lov om visse forbrugeraftaler. De foreliggende aftaler falder ikke ind under denne bestemmelse eller andre bestemmelser vedrørende adgang til opsigelse uafhængigt af aftalens indhold. Skal opsigelsesbestemmelser kunne tilsidesættes, kræver det lovhjemmel. Det er ikke domstolenes opgave at fastsætte generelle bestemmelser om regulering af aftaler, heller ikke af forbrugeraftaler. Udvalget der afgav betænkning nr. 1440/2004 om revision af forbrugeraftaleloven, overvejede behovet for præceptive opsigelsesbestemmelser i videre omfang, men afstod fra at stille forslag. Udvalget fandt at yderligere regulering af området krævede flere undersøgelser og overvejelser. Det er på denne baggrund betænkeligt hvis Forbrugerombudsmanden får rettens hjælp til at etablere en almindelig regel om bindingsperioder og opsigelse af aftaler om levering af løbende ydelser på et område der ikke er lovreguleret. Der er heller ikke hjemmel i bestemmelserne i aftalelovens 38 c, stk. 1, eventuelt jf. 36, stk. 1, eller i markedsføringslovens 1, stk. 1, 1. pkt., til at fastsætte en almindelig regel. Der henvises til Højesterets dom i U H vedrørende bankernes valideringsregler. Heraf kan ses at sager angående en generel problemstilling ikke er egnede til at blive reguleret gennem forbudsnedlæggelse efter markedsføringsloven, men i givet fald må søges løst gennem lovgivning.

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Konsekvenserne af L 97 for tv-området

Konsekvenserne af L 97 for tv-området Retsudvalget 2008-09 L 97 Bilag 7 Offentligt D. 24. februar 2009 Konsekvenserne af L 97 for tv-området Indledende Det fremsatte lovforslag L97 vedr. revision af Forbrugeraftaleloven vil have en række negative

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere