UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat Strange Beck) Hovedintervenient: Forbrugerombudsmanden (Forbrugerombudsmanden ved fuldmægtig Jane Frederikke Land) V Forbrugerrådet som mandatar for Eva Hvilsted (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat Strange Beck) Hovedintervenient: Forbrugerombudsmanden (Forbrugerombudsmanden ved fuldmægtig Jane Frederikke Land) afsagt sålydende D O M:

2 - 2 - Indledning og påstande Et hovedspørgsmål i sagen er om Viasat A/S markedsføring af deres Guldabonnement over for forbrugere er i strid med god markedsføringsskik, og om Viasats opsigelsesvilkår mangler klarhed og forståelighed således at opsigelsesvilkårene skal fortolkes i overensstemmelse med aftalelovens 38 b. Et andet hovedspørgsmål er om det kan forbydes Viasat A/S at anvende aftalevilkår der indebærer at forbrugeren er bundet af et abonnement i mere end 6 måneder, og om det kan forbydes Viasat A/S at anvende aftalevilkår der forhindrer forbrugeren i at opsige abonnementet med et opsigelsesvarsel på 30 dage til udgangen af en måned. Retten har ved kendelse den 29. oktober 2004 bestemt at en anmodning fra Viasat om forelæggelse af spørgsmål for EF-Domstolen ikke skulle tages til følge. Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen har nedlagt påstand om at Viasat skal anerkende at Poul Jeppesens Viasat Guld-abonnement er opsagt med virkning fra den 1. august 2002, subsidiært med virkning fra et senere tidspunkt end den 1. august 2002, men før 25. juni 2003, og at Viasat skal betale Poul Jeppesen 80 kr. med procesrente fra den 10. marts Forbrugerrådet som mandatar for Eva Hvilsted har nedlagt påstand om at Viasat skal anerkende at Eva Hvilsteds Viasat Guld-abonnement er opsagt med virkning fra 1. august 2002, subsidiært med virkning fra et senere tidspunkt end den 1. august 2002, men før den 6. juni 2003, og at Viasat skal betale Eva Hvilsted 80 kr. med procesrente fra den 10. marts Forbrugerombudsmanden har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Det forbydes Viasat i aftaler om løbende tjenesteydelser vedrørende levering af tv-signaler over for forbrugere at anvende vilkår der indebærer at forbrugeren er bundet af abonnementet i mere end 6 måneder eller en af retten nærmere fastsat periode. Påstand 2 Principalt at det forbydes Viasat i aftaler om løbende tjenesteydelser vedrørende levering af tv-signaler over for forbrugere at anvende vilkår som forhindrer forbrugeren i efter en eventuel bindingsperiode at opsige abonnementet med et

3 - 3 - opsigelsesvarsel på 30 dage til udgangen af en måned eller et af retten nærmere fastsat opsigelsesvarsel. Subsidiært at det forbydes Viasat i aftaler om løbende tjenesteydelser vedrørende levering af tv-signaler over for forbrugere at anvende en kontrakt som indeholder følgende eller lignende vilkår: Hvis kunden ikke opsiger aftalen med mindst 30 dages skriftligt varsel til udgangen af en abonnementsperiode, forlænges aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode og så fremdeles. Påstand 3 Det påbydes Viasat at underrette sagsøgtes kunder der er berørt af vilkår som er i strid med påstand 1 og/eller 2, om at de pågældende vilkår ikke kan håndhæves. Påstand 4 Det påbydes Viasat at meddele de af Viasats kunder som på tidspunktet for domsforhandlingen har meddelt Viasat at de ikke mener at være forpligtet af vilkår som er i strid med påstand 1 og/eller 2, og som har betalt abonnementsafgift under protest at disse kunder har et tilbagebetalingskrav mod Viasat. Påstand 5 Det påbydes Viasat at tilbagebetale allerede modtagne beløb der er opkrævet i henhold til vilkår som er i strid med påstand 1 og/eller 2 til de af Viasats kunder som på tidspunktet for domsforhandlingen har meddelt Viasat at de ikke finder at de er forpligtet af Viasats vilkår. Viasat har over for både Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden nedlagt påstand om frifindelse. Viasat har over for Forbrugerklagenævnet som mandatar for Eva Hvilsted nedlagt selvstændig påstand om betaling af kr. med tillæg af procesrente fra den 1. juli 2002 mod levering af de i Viasat Guld-abonnementet indeholdte tvkanaler i 12 måneder. Over for Viasats selvstændige påstand har Forbrugerrådet som mandatar for Eva Hvilsted nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

4 - 4 - Sagerne blev domsforhandlet samlet den 26. og den 27. april Parterne har indgået en procesaftale og det er oplyst, at knap sager afventer udfaldet af de foreliggende sager. Sagernes omstændigheder Viasat er et selskab i en international koncern der udbyder distribution af tvsignaler via satellit og kabel. Viasat tilbyder tv-pakker med kanaler af forskellige størrelser og sammensætning samt satellitudstyr til privatforbrugere. Viasat distribuerer bl.a. kanalerne TV3 og TV3+. Viasat indgår aftaler med udbydere af tv-kanaler om rettigheder til kanaler, ligesom Viasat indgår aftaler om rettigheder til bl.a. Superligafodbold. Viasat har omkring kunder. Når en kunde indgår aftale om abonnement på en tv-pakke, indgår kunden en lejeaftale vedrørende dekoderkortet. Lejeaftalen og abonnementet er reguleret af standardbetingelser der bl.a. indeholder vilkår om opsigelse. Standardbetingelserne er løbende blevet ændret. Poul Jeppesen underskrev den 29. juni 2001 en lejeaftale som led i Viasats kampagnetilbud. Han købte et komplet satellitudstyr og tegnede et abonnement hos Viasat for kr. Kampagneprisen forudsatte at Poul Jeppesen tegnede et Guld-abonnement der opkrævedes 12 måneder forud. Aftalen blev indgået gennem en Viasat forhandler. Det fremgår af kampagnetilbuddet at Abonnementet fortsætter, med mindre det opsiges efter gældende priser efter første års udløb som p.t. er: Prisen for VIASAT BASIS efter første år er: 279 kr./halvårligt. Prise for VIASAT GULD efter første år er: 249 kr./pr. mdr. I feltet lige over Poul Jeppesens underskrift er anført: Med min underskrift godkendes de til lejeaftalen vedhæftede standardvilkår Jeg er indforstået med, at abonnementet er løbende, hvis ikke ændringer eller opsigelse er sket skriftligt eller telefonisk til Viasat med 30 dages varsel til udgangen af en abonnements periode. Jeg accepterer aftalens generelle bestemmelser. Abonnementet er uopsigeligt i 12 måneder. Af punkt 13 i lejeaftalens generelle bestemmelser fremgår:

5 - 5 - Denne aftale gælder indtil videre med retten for begge parter til skriftligt at opsige aftalen vedrørende parabolkortet senest 1 måned før udgangen af en abonnementsperiode. Ved brev af 7. juni 2002 meddelte Poul Jeppesen at han ønskede abonnementet ændret til et Viasat Basis-abonnement med virkning fra den 26. juni 2002, eller hvis det ikke var muligt, så fra den 26. juli Viasat accepterede ikke at Poul Jeppesens opsigelse af Guld-abonnementet skulle have virkning fra den 26. juni 2002 eller 26. juli 2002, da opsigelse ikke var sket med 30 dages varsel til udløbet af abonnementsperioden. Derfor løb Guldabonnementet efter Viasats opfattelse endnu et år. Poul Jeppesen klagede til Forbrugerklagenævnet der bestemte at Viasat skulle anerkende at Poul Jeppesens Guld-abonnement var opsagt med virkning fra den 1. august Nævnets begrundelse var: Kontraktens opsigelsesvilkår har ikke været genstand for individuel behandling, og tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen heraf skal derfor afgøres på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren, jf. aftalelovens 38 b. En naturlig læsning af kontrakten giver læseren det indtryk, at vilkåret om uopsigelighed i 12 måneder alene er knyttet til det første år som en særlig forpligtelse, som kunden må undergive sig som følge af det gunstige køb af satellitudstyr. Længden af en abonnementsperiode, som der henvises til i opsigelsesvilkårene, er ikke defineret i kontrakten, og kontrakten indeholder i øvrigt ikke noget, som indicerer, at kontrakten efter et år ikke skulle kunne opsiges med et normalt kort varsel. Nævnet finder herefter, at klageren har været berettiget til at forstå aftalen således, at den efter det første års binding kan opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Da klageren opsagde abonnementet den 7. juni 2002, har klagerens opsigelse herefter virkning fra den 1. august Viasat ønskede ikke at efterkomme Forbrugerklagenævntes afgørelse.

6 - 6 - Eva Hvilsted (ved sin mand Jørn Hvilsted) indgik i februar 1999 en abonnementsaftale med Viasat. Det fremgår af aftalen at den vedrørte en Viasat Basispakke. I feltet lige over Jørn Hvilsteds underskrift er anført: Jeg er indforstået med, at abonnementet er løbende, hvis ikke ændringer eller opsigelse er sket skriftligt eller telefonisk til Viasat med 30 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode. Jeg accepterer aftalens generelle bestemmelser. Af punkt 11 i aftalens generelle bestemmelser fremgår de samme opsigelsesbetingelse som var gældende for Poul Jeppesens abonnement. I sommeren 2001 modtog Eva Hvilsted en telefonisk henvendelse fra Viasat vedrørende køb af satellitudstyr sammen med et Viasat Guld-abonnement. Eva Hvilsted accepterede tilbuddet og modtog kort efter det digitale udstyr sammen med parabolkort og et girokort. Af det udaterede girokort fremgår bl.a.: Som aftalt med vores medarbejder Den samlede pris for det digitale udstyr og VIASAT GULD-abonnementet er kun kr. Herefter er der betalt for et helt års underholdning, bortset fra den sædvanlige halvårlige regning på 179 kr. for VIASAT BASIS og kortleje. Det betyder i praksis, at du har fået det digitale satellitudstyr for 0 kr., som ellers har en værdi af kr. Vi gør opmærksom på at abonnementet er uopsigeligt i 12 måneder. Det fremgår af girokortet at betalingsdatoen var den 12. juni Der er med håndskrift påført Via PC 13/6/01. Eva Hvilsted modtog ikke andet materiale i anledning af den nye aftale. Eva Hvilsted modtog året efter et girokort vedrørende fornyelse af Guldabonnementet vedrørende perioden fra 6. juni 2002 til 31. maj Girokortet er udateret, men som udskrivningsdato er anført 30. maj Beløbet er angivet til kr. med en betalingsdato 1. juli Eva Hvilsted kontaktede efter modtagelsen af girokortet Viasat for at ændre abonnementet til et Basis-abonnement. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi Guldabonnementet ikke var opsagt med 30 dages varsel til udløbet af abonnements-

7 - 7 - perioden. Eva Hvilsted skrev derfor et brev til Viasat den 30. juni 2002 hvori hun bl.a. anmodede om skriftligt materiale vedrørende ændring og opsigelse efter den første 12 måneders bindingsperiode. Viasat fastholdt ved brev af 5. august 2002 at Eva Hvilsteds opsigelse af Guldabonnementet først havde virkning fra den 6. juni Eva Hvilsted klagede til Forbrugerklagenævnet der bestemte at Viasat skulle anerkende at Guld-abonnementet var opsagt med virkning fra den 1. august Nævnets begrundelse var bl.a. følgende: Efter oplysningerne i indklagedes følgebrev omfattede aftalen en digital underholdningspakke bestående af dels satellitudstyr, dels et års abonnement på Viasat Guld. Efter nævnets opfattelse må aftalen, som den er gengivet i følgebrevet, naturligt forstås således, at bindingen til Guld-abonnementet i 12 måneder alene udgjorde en særlig forpligtelse det første år, hvorfor klagerne har været berettiget til at forvente, at abonnementet efter udløb af bindingsperioden ville kunne opsiges med et normalt, kort varsel. Nævnet finder derfor, at klagerne har været berettigede til at opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en måned. Nævnet finder således ikke, at der kan lægges nogen vægt på indholdet af de i øvrigt uklare opsigelsesvilkår, som fremgik af den aftale om et Viasat Basisabonnement, som klagerne indgik i Klagerne henvendte sig den 16. juni 2002 til indklagede om opsigelse af abonnementet, og opsigelsen har herefter virkning fra den 1. august Viasat ønskede ikke at efterkomme Forbrugerklagenævntes afgørelse. Viasat har fremlagt aftalevilkår fra de svenske selskaber CANAL DIGITAL og BO- XER, det tyske selskab PREMIERE, det franske selskab CANAL+, de spanske selskaber Vía Digital og CANAL+ og det italienske selskab Steam. Forklaringer Eva Hvilsted forklarede at hun er uddannet sygehjælper og bl.a. medlem af menighedsrådet. Hun har været kasserer i forskellige organisationer. Hun og hendes mand har siden 1999 haft et Basis-abonnement hos Viasat. Da de tegnede abonnementet, havde de en parabolmodtager, og de ønskede blot at kunne se DR2.

8 - 8 - I juni måned 2001 ringede Viasat uanmodet med et tilbud på digitaludstyr sammen med et Guld-abonnement. Hun fik oplyst at prisen for abonnementet med parabolmodtager var kr. Hun kunne ikke få noget skriftligt materiale vedrørende tilbuddet. Aftalen blev indgået under en senere telefonsamtale og derefter fik de pakken med udstyr og følgebrev fra Viasat samt dekoderkortet. Hun havde fået oplyst at abonnementet ikke kunne opsiges de første 12 måneder. Hun forventede at man kunne opsige abonnementet med et passende varsel efter de første 12 måneder. Der fremgår ikke andet af følgebrevet, og de var ikke blevet vejledt om andet. Hun blev ikke vejledt om begyndelsesdatoen, og den fremgik ikke af følgebrevet. Hun antager at begyndelsesdatoen var den 12. juni 2001 svarende til betalingsdatoen angivet på girokortet. Hun betalte det opkrævede beløb den 13. juni Næste gang hun hørte noget fra Viasat vedrørende abonnementet, var i midten af juni 2002, da hun modtog et girokort vedrørende fornyelse af Guldabonnementet. Girokortets udskrivningsdato var den 30. maj 2002 og angav abonnementsperioden til 6. juni 2002 til 31. maj Beløbet der skulle betales for et Guld-abonnement, var ikke ubetydeligt, og hun og hendes mand gerne ville derfor skifte tilbage til et Basis abonnement, der passede til deres behov. Efter en telefonsamtale med Viasat fik hun at vide at de tidligere udleverede vilkår var gældende for deres nuværende aftale. Det fremgik af de vilkår at man kunne ændre aftalen efter et år. Men Viasat forklarede at man ikke kunne ændre abonnementet til Basis-abonnement uden at opsige Guld-abonnementet. Da Guld-abonnementet ikke var opsagt inden fristen, var de bundet i en ny 12 måneders periode. Hun skrev et brev til Viasat den 30. juni 2002 hvor hun igen anmodede om ændring af abonnementet. På trods heraf modtog hun en rykker, og først efter henvendelse til Forbrugerrådet modtog hun svar fra Viasat. Hun fik fortsat rykkere og inkassoskrivelser indtil juni Sagen blev da sat i bero efter hendes henvendelse til Viasats advokat. Da hun og hendes mand indgik aftalen med Viasat om Basis abonnementet i 1999, forhandlede de ikke kontrakten individuelt. De læste aftalens forside, og de blev vejledt om at de skulle betale for de første 12 måneder. Hun læste ikke de generelle vilkår for lejeaftalen igennem, og hun blev ikke opfordret hertil.

9 - 9 - Da hun og hendes mand fik tilbudt det digitale udstyr med et Guld-abonnement, fik de oplyst en samlet pris. Hun ved ikke hvordan prisen fordelte sig mellem ydelserne. Det var et godt tilbud - den samlede pris svarede til prisen for et Guld-abonnement. De accepterede Viasats tilbud fordi Guld-abonnementet indeholdt flere sportskanaler og de danske digitale kanaler. Poul Jeppesen forklarede, at han er sektionschef i efterretningstjenesten. Den 29. juni 2001 indgik han en lejeaftale vedrørende et Guld-abonnement med digitalt udstyr gennem en Expert-forhandler. Han var kun interesseret i TV 3, men på grund af kampagnetilbuddet indgik han en aftale om Guld-abonnementet fordi det var billigt. Han læste aftalen igennem. Aftalen var uopsigelig i de første 12 måneder; det var rimeligt på grund af tilbuddet. Han forventede at aftalen begyndte den dag han indgik aftalen, den 29. juni Han læste ikke de generelle bestemmelser trykt på bagsiden, herunder om opsigelse, og han blev ikke vejledt om indholdet. Han var derfor ikke opmærksom på bestemmelsen om automatiske forlængelse der kan betyde at man bliver bundet i en ny 12 måneders periode. Hvis man hang på aftalen i 24 måneder, var der ikke noget at spare. Han regnede med at aftalen efter de første 12 måneder fortsatte med et månedligt opsigelsesvarsel. Han havde haft et abonnement hos Canal Digital som han opsagde, da han indgik aftalen med Viasat. Opsigelsen hos Canal Digital var uden problemer. Ved fornyelsen af Guld-abonnementet blev han i slutningen af maj 2002 opkrævet kr. Det var for ham et væsentligt beløb. Han ønskede derfor at ændre abonnementet til et basisabonnement. Da han ringede til Viasat, fik han at vide at han var bundet i endnu et år, fordi han havde opsagt tre dage for sent. Han opsagde derefter sit abonnement skriftligt den 7. juni 2002 med virkning fra den 26. juni 2002 eller den 26. juli Kim Poder forklarede at han er administrerende direktør i Viasat. Viasat er et selskab, der sælger tv-pakker og leverer tv via satellit. Modtagelsen af tv via satellit forudsætter at kunden har en parabolmodtager og et kort til afkodning (dekoder). Kanalsammensætningen afhænger af efterspørgslen og af Viasats mulighed for at kunne tilbyde en kanal. Ved forhandlinger med kanaludbyderne har kundeporteføljens størrelse og stabilitet stor betydning. Det er vigtigt at have mange og stabile seere, fordi tv og sport finansieres gennem sponsoraftaler. Viasat tilbyder også egne kanaler, bl.a. TV3 og TV3+.

10 Kunderne er meget interesseret i sport. Viasat gør meget ud af netop dette segment og køber derfor sportsrettigheder bl.a. til fodbold. Klubberne er meget interesseret i at deres kampe bliver vist på tv af hensyn til sponsorindtægterne. Viasats kundesegment er personer i 30 erne med børn og ejerbolig. Man kan købe et Viasat abonnement direkte hos Viasat eller hos en forhandler. Viasat har 500 godkendte forhandlere der instrueres om priser, betingelser og de forskellige tv-pakker. Forhandlerne modtager løbende materiale og deltager i to årlige møder. Viasats fem konsulenter besøger alle butikkerne. En konsulent kan nå at besøge omkring butikker om ugen. Det kan ikke udelukkes at nogle forhandlere benytter underforhandlere. Viasat har betalende husstande, hvilket svarer til personer. Viasat tilbyder forskellige abonnementsaftaler, blandt andet Basis - og Guldabonnementet, med en varighed på 6 eller 12 måneder. Der er tale om en større investering hvorfor de fleste vælger et 12 måneders abonnement. Hovedparten, dvs. mere end 90 % af kunderne, vælger et 12 måneders abonnement. Kunderne vælger 12 måneders abonnementet fordi det er mere fordelagtigt og har en prisgaranti. Et 12 måneders abonnement koster 199 kr. pr. måned og har en lavere startafgift. Et 6 måneders abonnement koster 299 kr. Ved kampagnetilbud tilbyder Viasat satellitudstyr for 1 kr. ved tegning af et Guld-abonnement. Viasat tjener først penge efter 20 måneder på kampagnetilbud. De kunder der har satellitudstyr, betaler det samme for abonnementet som dem der benytter sig af kampagnetilbuddet. På grund af den lille interesse tegner Viasat ikke længere abonnementer med 3 måneders varighed. Prisgarantien på 12 måneders abonnementet betyder at prisen ikke hæves i en abonnementsperiode. Prisen for Guld-abonnementet var 249 kr. i 2001, 269 kr. i 2002 og 299 kr. i Der er ikke sket forhøjelser siden. Ud over abonnementsafgiften betales der en kortafgift. Kortafgiften vedrører selve dekoderkortet der lejes. Lejeaftalens betingelser regulerer lejen af kortet og det løbende abonnement. Kampagnetilbuddet er en slags investering for Viasat hvor udgiften til satellitmodtageren skal tjenes ind på det løbende abonnement. Forhandleren har en avance på omkring 780 kr. på et Guld-abonnement og modtager markedsføringstilskud til udstyret.

11 Hvis en kunde ønsker at ændre sin abonnementspakke fra en mindre til en større, er der tale om tilkøb som kan ske fra dag til dag. Hvis kunden ønsker at ændre sin abonnementspakke fra en større til en mindre, kan ændring først ske ved udløbet af en abonnementsperiode, fordi kunden har haft fordelen af den gunstige pris på den større pakke. Uden bindingsperioden ville Viasat sætte penge til. Ved kundens ændrede forhold tages der individuelle hensyn. Det sker bl.a. ved dødsfald eller blindhed. Ved flytning kan abonnement og udstyret tages med eller overdrages til ejendommens nye ejer. Ved udlandsophold kan abonnementet sættes i bero. Opsigelsesvarslet og den automatiske forlængelse af abonnementerne har stor betydning for Viasats forhandlingsmuligheder med kanaludbydere og sponsorer. Abonnementsperiodernes udløb fordeler sig jævnt over året. Kundeforholdene har en gennemsnitslevetid på 6 7 år. Viasat har bl.a. indgået en aftale der løber frem til 2009, med Divisionsforeningen om visning fra foldbold. Det havde stor betydning for Divisionsforeningen at Viasats kundekreds er stor og stabil. Han kan ikke huske om bindingsperiode og opsigelsesvarsel fremgår som et krav i Viasats kontrakter med deres leverandører. Det centrale er heller ikke om det står der eller ej, men om det har betydning ved prisfastsættelsen mellem parterne. Tilbage i 2001 og nok også til 1999 blev der givet instrukser til kundecenterets medarbejdere og Viasats forhandlere om rådgivning vedrørende opsigelsesvarsel. Det var en blanding af skriftlige og mundtlige instrukser. Canal Digital, Viasats eneste konkurrent, er alene leverandør af kanaler, men producerer ikke selv kanaler. Viasat har omkring 60 70% af markedet. Udbuddet på kabel-tv og Viasat er ikke sammenfaldende. Kun 10 % af Viasats kanaler indgår i kabel-tv. Viasats kundeservice har været udsat for hård kritik hvilket til dels har været berettiget. Viasat har derfor de sidste to år opbygget et nyt center for kundeservice. Kunder der klager over bindingsperioden eller opsigelsesbetingelserne, er blevet og bliver orienteret om procesaftalen mellem Viasat og Forbrugerombudsmanden.

12 Jens Arnesen forklarede han har en HD i afsætning og er administrerende direktør i Canal Digital. Canal Digital har 30 40% af markedet, mens Viasat har 60 70%. Canal Digital tilbyder forskellige programpakker der tegnes som 6 eller 12 måneders abonnement. Prisen er den samme, men 12 måneders abonnementet indeholder tillægsydelser. 95% af deres kunder har tegnet et 12 måneders abonnement. Kunder med 12 måneders abonnement kan købe satellitudstyr til en fordelagtig pris. I forbindelse med kampagnetilbud giver Canal Digital et markedsføringstilskud til forhandleren. Alternativt udlejer Canal Digital udstyret. Ved lejeaftalens ophør skal boksen leveres tilbage. Parabolen er kundens ejendom. Returnerede bokse genbruges efter service eller skrottes. Canal Digitals aftaler indeholder generelle betingelser om bindingsperiode og opsigelsesvarsel. Ved opsigelse i bindingsperioden skal kunden betale et beløb svarende til tre måneders abonnementsafgift. Efter bindingsperioden kan kunden opsige sit abonnement med et varsel på løbende måned plus 30 dage. De har ud fra forretningsmæssige overvejelser valgt ikke at have opsigelsesbetingelser svarende til Viasats med forlængelse af abonnementet medmindre opsigelse finder sted en vis tid inden udløbet af en abonnementsperiode. Deres generelle betingelser er ikke i konflikt med de aftaler som de har med programudbyderne. Canal Digital har ikke problemer med at fastholde kunderne. Canal Digital har et kampagnetilbud på kr., der omfatter parabol, modtagerudstyr og dekoder. Canal Digital har en tilfredshedsgaranti hvor kunden indenfor de to første måneder kan levere udstyret tilbage hvis kunden fortryder. Under 5% af kunder benytter tilfredshedsgarantien. Ved indgåelse af en aftale vejledes kunden, enten af Canal Digitals forhandler eller af Canal Digitals kundecenter. Aftalens betingelser sendes til kundens adresse inden levering og installation af udstyret. Det fremgår tydeligt af Canal Digitals aftaler, at kunden kan vælge mellem 6 eller 12 måneders abonnement, og at der i visse tilfælde er en bindingsperiode på 12 måneder. Det har ikke givet anledning til klager.

13 Torben Buchwald forklarede at han er forhandler for Viasat og Canal Digital i Vamdrup hvor han har haft forretning i mange år. Han har solgt abonnementer. Han sælger flest Viasat-abonnementer. Vidnet vejleder altid om udbyderne og deres programpakker. Han vejleder altid om bindingsperiode og opsigelsesvilkår. Han har ikke haft problemer med at en kunde ikke forstod betingelserne, og han har ikke modtaget nogen klager over bindingsperioden. Det har betydning for kundens beslutning at der i forbindelse med tegning af et abonnement følger en billig dekoderboks med. Vidnets avance er stor set den samme, fordi han står for installationen af udstyret. Salg af Viasat produkter udgør en betydelig indtægt for vidnet. Niels Hammer-Jespersen forklarede at han er uddannet cand. polit. og personaledirektør i et transportfirma. I 1998 tegnede han et Guld-abonnement som han opsagde i 2004 i forbindelse med at han flyttede fra hus til en lejlighed hvor der var indlagt kabel-tv. I forbindelse med opsigelsen fik han at vide at opsigelsen først kunne få virkning fra 2005 hvilket betød at han skulle betale for et abonnement i 10 måneder uden at kunne bruge det. Han havde bl.a. begrundet sin opsigelse med at parabolen fulgte med huset, da den var indlagt i ejendommen. Der ville være en betydelig udgift til installation i lejligheden, og det ville derfor være fuldstændigt forrykt at etablere en digitalforbindelse når der var indlagt kabel-tv. Vidnet kontaktede derfor Viasat igen, men de fastholdt aftalen. I et standardbrev begrundede Viasat fastholdelsen med forholdet til deres leverandører. Vidnet var bekendt med vilkåret om automatisk forlængelse. Han mente der var særlige omstændigheder i hans tilfælde. Vidnet sendte den 26. juli 2004 parabolkortet til Viasat med anmodning om at modtage en kvittering. Da han intet hørte, rykkede han for en kvittering den 11. august Han modtog først en bekræftelse den 29. august Vidnet rettede henvendelse til Viasat flere gange, uden at han blev orienteret om at der var indgået en procesaftale mellem Viasat og Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet. Han fik først kendskab til procesaftalen da han rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden. Vidnet fik først i december 2004 efter flere henvendelser en bekræftelse fra Viasat på at hans sag var omfattet af procesaftalen. De programmer vidnet ser på kabel-tv, er fuldstændig identiske med dem som han så gennem sit Viasat-abonnement.

14 Finn Qvistgaard forklarede at han er uddannet maskinarbejder og arbejder som værkfører. Den 6. september 2001 tegnede han et Viasat Guld-abonnement fordi han gerne ville se en boksekamp. Det fremgik af tilbuddet at han var bundet i de første 12 måneder. Da han året efter ikke havde råd til abonnementet, prøvede han at opsige det, men det kunne ikke lade sig gøre. Han kunne heller ikke ændre abonnementet til det billigere Sølv-abonnement. Abonnementet kunne først ændres ved næste fornyelse. Vidnet var ikke blevet vejledt om den automatiske forlængelse. I november 2004 flyttede vidnet til et rækkehus hvor der er kabel-tv. Han ønskede derfor at opsige sit abonnement hos Viasat. Opsigelsen kunne først få virkning fra oktober måned året efter på grund af bindingsperioden. Han fik oplyst at han kunne overdrage abonnementet eller tage det med til sin nye adresse. De nye ejere ville ikke overtage abonnementet, allerede fordi Viasat sælger nye abonnementer billigere. Han ville ikke tage abonnement med da han ikke ville betale to gange for samme ydelse. Han modtog blot et standardsvar fra Viasat i forbindelse med sin opsigelse, og han blev ikke orienteret om den verserende retssag. Først da vidnet kontaktede Forbrugerombudsmanden, blev han bekendt med procesaftalen. Thomas Glyrskov forklarede at han er uddannet HD i finansiering og vice president i Bank of New York i London. Vidnet indgik i november 2003 en aftale med Viasat om et etårigt Guldabonnement der løb fra 2. december Han opsagde abonnementet i begyndelse af januar 2005 fordi han i slutningen af november 2004 havde fået arbejde i London som han skulle begynde kort efter. Det var ikke muligt at videreføre abonnementet i England. Han havde betalt abonnementet for det kommende år. For at opsigelsen kunne få virkning fra flytningen, skulle han dokumentere, at han var flyttet fra Danmark. Han fik derfor sin tidligere kommune til at bekræfte at han var flyttet fra kommunen og Danmark. Bekræftelsen blev sammen med dekoderkortet sendt til Viasat den 20. januar Han hørte imidlertid ikke fra Viasat, hvorfor han kontaktede dem telefonisk. Han fik oplyst at han ville høre noget i løbet af et par uger. Da han igen rykkede Viasat for svar, fik han at vide at Viasat ikke kunne overføre penge til London. De kunne heller ikke overføre pengene til en af ham anvist dansk konto. Vidnet tilbød at møde personligt op i kundecenteret i Vordingborg. Det kunne heller ikke lade sig gøre. Til sidst fik vidnet oplyst at opsigelsen ikke kunne få virkning før udløbet af abonnementsperioden.

15 Vidnet var opmærksom på at han var bundet af abonnementet i de første 12 måneder, men han var ikke opmærksom på den automatiske forlængelse og opsigelsesvilkårene. Først ved nærlæsning af Viasats betingelser forstod han vilkårene. Det er for smart og ikke til kundernes fordel. Vidnet blev på et tidspunkt tilbudt at få abonnementet genåbnet, så han kunne overdrage det til en anden. Han ved ikke om det overhovedet ville være muligt. Viasat orienterede ikke vidnet om den verserende retssag. Han blev selv opmærksom på sagen efter at han havde været inde på Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Han sendte derfor en telefax den 20. april 2005 til Viasat med anmodning om bekræftelse af at hans sag hørte under procesaftalen. Han hørte ikke noget, selv om han rykkede flere gange. Parternes procedure Forbrugerombudsmanden har til støtte for påstand 1 og 2 anført at Viasats vilkår om en etårig bindingsperiode og om opsigelse er urimelige og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Vilkårene er i strid med Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. Bilaget til direktivet indeholder alene en vejledende og ikke udtømmende liste over de kontraktvilkår der kan betegnes som urimelige. Det er derfor uholdbart at hævde som Viasat at lovgiver ikke har fundet at opsigelsesvilkår som denne sag drejer sig om, er urimelige, fordi vilkårene ikke er medtaget i bilaget til direktivet. Spørgsmålet om opsigelse af løbende kontraktforhold har været rejst gentagne gange. Der henvises til Folketingstidende , Tillæg A, spalte 732 og 774 med forarbejder til bestemmelsen i 14 i lov om visse forbrugeraftaler med præceptive opsigelsesregler for visse typer aftaler, dog ikke aftaler som denne sag vedrører. Heraf kan dog ikke sluttes at opsigelsesvilkår i andre forbrugeraftaler ikke kan tilsidesættes. Der henvises endvidere til betænkning nr /2004 om revision af forbrugeraftaleloven side 345 ff. med overvejelser om indførelse af en generel regel om opsigelse i løbende kontraktforhold. Udvalget var stemt herfor, men afstod fra at foreslå en sådan regel. Det skyldtes bl.a. tidsmæssige hensyn. Der henvises endvidere til Forbrugerstyrelsens notat af 15. oktober 2003 vedrørende bindingsperioder og opsigelsesvarsler i løbende kontraktforhold.

16 Vilkårene er i strid med hæderlig forretningsskik, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36, idet det vil bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugerne at gøre vilkårene gældende, også henset til at der fra Viasats side kan spekuleres i at forbrugeren glemmer at opsige sit abonnement på det rigtige tidspunkt på året. Viasat gør i hvert fald ikke noget for at minde forbrugeren om at tidspunktet for opsigelse nærmer sig, for man sender først opkrævning for den nye periode ud efter at tidspunktet for opsigelse er passeret. Det må i almindelighed anses for at være urimeligt og stridende mod redelig handlemåde, jf. aftalelovens 36, såfremt en erhvervsdrivende indgår en abonnementsaftale med forbrugere indeholdende opsigelsesvilkår som gør det vanskeligt for forbrugeren at bringe aftalen til ophør med et rimeligt varsel. Der er et særligt hensyn at tage til forbrugerne i denne sag idet Viasat er en meget stærk part i aftaleforholdet. Viasat har en markedsandel på ca. 2/3, og Viasat er eneudbyder af visse populære tv-underholdningskanaler. Forbrugerne har inden aftalens indgåelse reelt ikke mulighed for at vurdere hvilken nytte eller glæde forbrugeren vil få af Viasats ydelse. Det er Viasat der skal bevise at de omstridte vilkår er en nødvendig og sagligt begrundet del af sagsøgtes virksomhed. Denne bevisbyrde har Viasat ikke løftet. Derimod har Forbrugerombudsmanden dokumenteret at den anden aktør på det danske marked, Canal Digital, har et rimeligt opsigelsesvarsel som efter en bindingsperiode er 30 dages varsel til udgangen af en måned. Viasats aftaleforhold med deres leverandører, herunder økonomiske interesser, kan ikke begrunde vilkårene. Viasats interesse i at få dækning af engangsudgifter ved oprettelse af abonnement kan tilgodeses med et oprettelsesgebyr. Viasats opsigelsesvilkår skal fortolkes på den for forbrugeren mest gunstige måde fordi opsigelsesvilkårene ikke har været genstand for individuel forhandling, jf. aftalelovens 38 b, stk. 1. Endvidere er den af Viasat udarbejdede skriftlige aftale ikke er klar og forståelig som krævet efter aftalelovens 38 b, stk. 2. Den manglende klarhed og forståelighed af aftalegrundlaget og Viasats markedsføringsmetoder er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Vilkårene kan forbydes ved dom, jf. markedsføringslovens 13. Fordelen i form af billigt satellitudstyr er ikke reel, fordelen betales over abonnementet. Der er altså tale om en slags kreditkøb der giver et for forbrugeren ugennemsigtigt marked. Hvis retten måtte acceptere en uopsigelig bindingsperiode på over seks måneder, bør dette alene accepteres som en særlig forpligtelse

17 som forbrugeren må undergive sig i konkrete tilfælde, såsom i forbindelse med aftale om gunstigt køb eller leje af satellitudstyr. Forbrugerombudsmandens opfattelse er i overensstemmelse med Forbrugerklagenævnets praksis. Der henvises til nævnets afgørelser i de foreliggende sager, til afgørelse af 5. oktober 2001 i sag nr /7-19 og afgørelse af 18. november 2004 i sag nr. 541/7-13. Til støtte for de nedlagte påstande 3, 4 og 5 gøres det gældende at betingelserne for anvendelse af markedsføringslovens 13 er til stede. Det er nødvendigt over for Viasat at give de i påstand 3, 4 og 5 anførte påbud for at sikre at de i overensstemmelse med påstand 1 og 2 nedlagte forbud overholdes. De eksisterende og fremtidige aftaler der indgås i strid med forbuddet i påstand 1 og 2 er ugyldige, jf. markedsføringslovens 13, stk. 1 nr. 1. Viasat har med urette opkrævet og modtaget beløb hvis opkrævning og betaling var baseret på ugyldige vilkår. Det er nødvendigt for at sikre genoprettelse af den forud for den ulovlige handling eksisterende tilstand at påbyde Viasat at tilbagebetale de opkrævede beløb til de forbrugere som over for Viasat har meddelt at de ikke finder at de er forpligtet af de vilkår som er i strid med påstand 1 og/eller 2, jf. markedsføringslovens 13, stk. 1 nr. 2, (dvs. tilbagebetaling til de forbrugere, hvis sag er sat i bero, og som fremgår af sagsøgtes lister over kategori 1 og 2, jf. den indgåede aftale mellem Viasat og sekretariatet for Forbrugerklagenævnet). De almindelige formueretlige betingelser for tilbagesøgning er opfyldt, og det er ikke urimeligt eller særligt byrdefuldt at pålægge Viasat at tilbagebetale de opkrævede beløb i strid med påstand 1 og 2 til forbrugere som kategoriseret i gruppe 1 eller 2, jf. den indgåede aftale mellem Viasat og sekretariatet for Forbrugerklagenævnet. Det er uproblematisk for Viasat på eget initiativ via sin kundedatabase at efterleve påbuddene. Der er ikke indtrådt forældelse eller passivitet idet forbrugerne hvis sager er sat i bero i henhold til aftalen mellem Viasat og sekretariatet for Forbrugerklagenævnet, alle over for Viasat har gjort gældende at de ikke finder at de er bundet af sagsøgtes vilkår om opsigelsesvarsel eller bindingsperiode. Endvidere har Viasat skriftligt meddelt forbrugerne eller de fleste af dem at Viasat har sat deres sag i bero under henvisning til de to foreliggende retssager.

18 Det kan derfor påbydes Viasat at tilbagebetale allerede modtagne abonnementsafgifter. Det er Viasats risiko at de trods indsigelsen fortsat har leveret signal til kunderne. Forbrugerombudsmanden støtter i det hele Forbrugerrådet i de nedlagte påstande og anførte anbringender. Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen og Eva Hvilsted har i tilslutning til Forbrugerombudsmandens anbringender anført at der skal ske domfældelse i de to sager i overensstemmelse med afgørelserne truffet af Forbrugerklagenævnet. Under de verserende sager er der ikke fremkommet nye oplysninger til støtte for Viasat. Det eneste nye er de afgivne forklaringer der støtter afgørelserne truffet af nævnet. Viasat rettede henvendelse til Eva Hvilsted i strid med forbrugeraftalelovens 2, stk. 1, og har ikke inden indgåelsen af aftalen med hende på en klar, tydelig og forståelig måde givet fyldestgørende oplysninger om vilkårene for uopsigelighedsperioden, jf. forbrugeraftalelovens 11, stk. 1, nr. 4 og stk. 2. Viasat har ikke efter indgåelsen af aftalen givet tydelige oplysninger på papir eller på et andet egnet medium om vilkårene for opsigelse af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens 11 a, stk. 2. Viasats overtrædelser af forbrugeraftaleloven er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. For begge parter gøres det gældende at den manglende klarhed og forståelighed af aftalegrundlaget og Viasats markedsføringsmetoder generelt er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Kontrakternes opsigelsesvilkår er ikke klare og forståelige, jf. aftalelovens 38 b, stk. 2, hvorfor de skal fortolkes på den for forbrugeren mest gunstige måde idet vilkårene ikke har været genstand for individuel forhandling, jf. aftalelovens 38 b, stk. 1. Viasat har ikke dokumenteret at opsigelsesvilkåret er sædvanligt og almindeligt i Europa ved fremlæggelsen af uddrag af hvad der giver sig ud for standardkontrakter fra andre europæiske lande. Viasat har heller ikke dokumenteret at opsigelsesvilkåret er nødvendigt og sagligt begrundet. Viasat har ikke fremlagt eksempler på kontrakter med deres leverandører hvoraf det fremgår at opsigelsesvilkåret har været en del af forhandlingsgrundlaget. Viasats kontrakt med Divisionsforeningen om rettighederne til SAS-ligaen viser at opsigelsesvilkåret ikke kan have haft betydning da kontrakten løber i fire år.

19 Viasat tilbyder valg mellem 6 og 12 måneders abonnementer, men som følge af prisstrukturen er der ikke tale om et reelt valg hvilket understeges af at stort set alle Viasats kunder indgår aftale om et 12 måneders abonnement. De af Viasat udarbejdede skriftlige aftaler med gældende betingelser er ikke klare og forståelige som krævet i 38 b, stk. 2. De byrdefulde vilkår er ikke særligt fremhævet, og længden af en abonnementsperiode er ikke klart defineret. Vilkåret om uopsigelighed i 12 måneder er en forpligtelse knyttet til et tilsyneladende gunstigt køb af satellitudstyr. Det er ikke rimeligt og navnlig ikke foreneligt med kravet om klarhed og forståelighed at begrunde opsigelsesreglerne med at tilbuddet om satellitudstyr ikke kan svare sig medmindre opsigelsesreglerne udformes som sket. Vilkåret om uopsigelighed i 12 måneder kan derfor højst gælde det første år, således at kunderne, herunder Forbrugerrådets mandanter, efter udløbet af det første år kan opsige kontrakterne med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Forbrugerrådets mandanter har derfor frigjort sig for deres betalingspligt i henhold til aftalerne med Viasat. Hvis retten skulle komme frem til at kontrakternes forlængelsesbestemmelse også under hensyn til fortolkningsreglen i aftalelovens 38 b fører til en ny abonnementsperiode på ét år, således at abonnementerne efter kontrakternes ordlyd først kan opsiges med virkning fra den 6. juni 2003, respektive den 25. juni 2003, gøres det gældende at kontrakternes opsigelsesvilkår på urimelig måde begrænser forbrugerens mulighed for på et givet tidspunkt at bringe aftalen til ophør. Kravet om ét års varsel efter udløbet af den første bindingsperiode på ét år er urimeligt, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36. Det vil være i strid med redelig handlemåde at gøre opsigelsesvilkårene gældende, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36, og i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for sagsøgerne at gøre opsigelsesvilkårene gældende, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36. Viasats krænkelser af god markedsføringsskik skal indgå i vurderingen af, om vilkåret om uopsigelighedsperiodens længde i aftalen kan tilsidesættes, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36, ligesom Viasats overtrædelser af forbrugeraftalelovens 2, 11 og 11 a, skal indgå i vurderingen af om vilkåret om uopsigelighedsperiodens længde i aftalen kan tilsidesættes, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36.

20 Som følge heraf kan vilkåret i abonnementsaftalerne om en fortløbende bindingsperiode på ét år ad gangen tilsidesættes i medfør af aftalelovens 38 c, jf. 36. Det følger heraf at sagsøgerne har frigjort sig for deres betalingspligt i henhold til aftalerne med Viasat. Viasat har anført at sagerne må ses i lyset af forholdene i Viasat havde en massiv tilgang af kunder samtidig med at de havde problemer med rekruttering af tilstrækkeligt kvalificeret personale. Det medførte dårlig presseomtale og utilfredse kunder. Viasat har foretaget de nødvendige ændringer, og Viasat giver i dag kunderne en grundig vejledning. Viasat indgår aftaler med kanaludbyderne og indgår aftaler med forbrugerne. Tvkanalerne lever af reklameindtægter, og Viasat af abonnementsindtægterne. Kundeporteføljens størrelse og stabilitet har derfor stor betydning for både kanaludbyderne og distributørerne. Det er de grundlæggende markedsforhold, og de er gældende overalt i Europa. Det gøres særligt i forhold til Forbrugerombudsmanden gældende at der ikke er hjemmel til at tage dennes forbudspåstande til følge. Der er i lovgivningen hjemmel til at opsige visse aftaler uanset aftalens bestemmelser, således som det fremgår af 14 i lov om visse forbrugeraftaler. De foreliggende aftaler falder ikke ind under denne bestemmelse eller andre bestemmelser vedrørende adgang til opsigelse uafhængigt af aftalens indhold. Skal opsigelsesbestemmelser kunne tilsidesættes, kræver det lovhjemmel. Det er ikke domstolenes opgave at fastsætte generelle bestemmelser om regulering af aftaler, heller ikke af forbrugeraftaler. Udvalget der afgav betænkning nr. 1440/2004 om revision af forbrugeraftaleloven, overvejede behovet for præceptive opsigelsesbestemmelser i videre omfang, men afstod fra at stille forslag. Udvalget fandt at yderligere regulering af området krævede flere undersøgelser og overvejelser. Det er på denne baggrund betænkeligt hvis Forbrugerombudsmanden får rettens hjælp til at etablere en almindelig regel om bindingsperioder og opsigelse af aftaler om levering af løbende ydelser på et område der ikke er lovreguleret. Der er heller ikke hjemmel i bestemmelserne i aftalelovens 38 c, stk. 1, eventuelt jf. 36, stk. 1, eller i markedsføringslovens 1, stk. 1, 1. pkt., til at fastsætte en almindelig regel. Der henvises til Højesterets dom i U H vedrørende bankernes valideringsregler. Heraf kan ses at sager angående en generel problemstilling ikke er egnede til at blive reguleret gennem forbudsnedlæggelse efter markedsføringsloven, men i givet fald må søges løst gennem lovgivning.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Saskia Krüger Larsen, København) mod Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 3. august 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende i 6 måneder.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 3. august 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende i 6 måneder. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Karsten Jakobsen Vestergade 15 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt salgsarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-332 Klager: NN Indklagede: Kviknet.dk ApS Egelundsvej 18 5260 Odense S Danmark CVR: 35466924 Klagetema: Internet Aftaleforhold Forudbetaling for abonnement Nævnets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere