Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2007) 848 endelig 2007/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr..../... om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (Omarbejdning) (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen 1 at pålægge sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå. 2. Kommissionen har påbegyndt kodifikationen af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter 2. Den nye forordning skulle træde i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i den I mellemtiden er Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, 4 blevet ændret ved afgørelse 2006/512/EF, der har indført en forskriftsprocedure med kontrol i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade visse sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser. 4. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring 5 vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, og som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at den nye procedure kan finde anvendelse på dem. 5. Det bør derfor foretages en omarbejdning i stedet for en kodifikation af forordning (EØF) nr. 1601/91 med henblik på at indarbejde de ændringer, der er nødvendige for at foretage en tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol KOM(87) 868 PV. Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig. Se bilag III til dette forslag. EFT L 184 af , s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af , s. 11). EUT C 255 af , s. 1. DA 2 DA

3 (tilpasset) 2007/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr..../... om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: ny (1) Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter 4 er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder 5. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes. Betragtning 1 (tilpasset) (2) I betragtning af den økonomiske betydning af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter, i det følgende benævnt aromatiserede drikkevarer, bør der vedtages fælles bestemmelser på dette område, særlig hvad angår definitionen, betegnelsen og EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EFT L 149 af , s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af Se bilag III. DA 3 DA

4 præsentationen af disse drikkevarer, for at bidrage til et velfungerende indre marked. Betragtning 2 (tilpasset) (3) Aromatiserede drikkevarer er vigtige EF-landbrugsprodukter på grund af afsætningsmulighederne. Disse afsætningsmuligheder skyldes for en stor del det gode omdømme, som visse af disse drikkevarer har vundet i Fællesskabet og på verdensmarkedet. Omdømmet er forbundet med de pågældende drikkevarers kvalitetsniveau. For at markedet kan bibeholdes, bør de pågældende drikkevarer derfor bevare et vist kvalitetsniveau. Dette sker bedst ved at definere drikkevarerne under hensyntagen til de traditionelle sædvaner, som ligger til grund for omdømmet. De definerede udtryk bør endvidere forbeholdes drikkevarer, hvis kvalitetsniveau svarer til de traditionelle drikkevarers, så det undgås, at udtrykkene devalueres. Betragtning 3 (4) Der bør fastlægges passende rammer for aromatiserede drikkevarer, der hovedsagelig er fremstillet af vin eller druemost, uden dog at hindre den fortsatte udvikling og innovation heraf. Dette formål tilgodeses bedst ved oprettelse af tre kategorier af disse drikkevarer alt efter deres indhold af vin, deres alkoholindhold og det forhold, om de er tilsat alkohol eller ej. Betragtning 4 (5) Det bør i fællesskabsbestemmelserne fastsættes, at brugen af geografiske benævnelser, der henviser til visse områder, forbeholdes disse områder, for så vidt de produktionsfaser for færdigvaren, hvorunder denne opnår sin karakter og sine definitive kvaliteter, er foregået i det pågældende geografiske område. Betragtning 5 (tilpasset) (6) Den normale og sædvanlige måde at oplyse forbrugerne på er at anbringe en række angivelser på etiketten. Mærkningen af aromatiserede drikkevarer er underkastet de almindelige regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for sådanne levnedsmidler 6. På grund af de pågældende drikkevarers art bør der med henblik på en bedre forbrugeroplysning fastsættes supplerende bestemmelser til disse almindelige regler. 6 EFT L 109 af , s. 29. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/142/EF (EUT L 368 af , s. 110). DA 4 DA

5 Betragtning 6 (7) I forbrugernes bevidsthed er visse af de pågældende drikkevarers omdømme nært knyttet til en traditionel oprindelse. Med henblik på at sikre forbrugerne passende oplysninger og for at tage hensyn til disse særlige tilfælde bør angivelse af fremstillingsstedet være obligatorisk, hvis drikkevaren ikke hidrører fra det traditionelle produktionsområde. Betragtning 7 (8) Med henblik på passende oplysninger om drikkevarens sammensætning bør der fastsættes regler om angivelse af den anvendte alkohols art på etiketten. Betragtning 8 (tilpasset) (9) Ved Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand 7 og Rådets direktiv [80/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand 8 ] er det fastsat, hvilke egenskaber vand skal have for at kunne anvendes til levnedsmidler. Disse bestemmelser bør anvendes som reference. Betragtning 9 (tilpasset) (10) Ved Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse 9 defineres de forskellige udtryk, som vil kunne anvendes, når der er tale om aromatisering. I nærværende forordning bør den samme terminologi finde anvendelse. Betragtning 10 (11) Der bør vedtages særlige bestemmelser for betegnelse og præsentation af indførte aromatiserede drikkevarer under hensyntagen til Fællesskabets forpligtelser i forholdet til tredjelande. Betragtning 11 (12) For at beskytte de pågældende fællesskabsprodukters omdømme på verdensmarkedet bør de samme regler også gælde for drikkevarer, der udføres, medmindre andet er bestemt og under hensyntagen til traditionel skik og brug EFT L 330 af , s. 32. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af , s. 1). EFT L 229 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. EFT L 184 af , s. 61. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. DA 5 DA

6 ny (13) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 10. (14) Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at tilpasse nærværende forordning med henblik på at tillade, i visse tilfælde og under visse betingelser, anvendelsen af visse stoffer og præparater, at fastsætte særlige betegnelser, at vedtage definitioner, som ikke allerede er fastsat i denne forordning, at fastsætte behandlingsmetoder for produkter, som er under forarbejdning til færdigvarer, at fastsætte særlige bestemmelser, der skal gælde for anvendelsen af udtryk, der henviser til en særlig kvalitet ved produktet eller regler for mærkning af aromatiserede drikkevarer i beholdere, som ikke er bestemt til den endelige forbruger, og at fastsætte undtagelser for aromatiserede drikkevarer bestemt til eksport. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: (tilpasset) Artikel 1 I denne forordning fastlægges almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter, i det følgende benævnt aromatiserede drikkevarer. 1. I denne forordning forstås ved: a) aromatiseret vin: drikkevare Artikel /96 Artikel 1, nr. 1, nr. i) (tilpasset) i) fremstillet af et eller flere af de vinprodukter, som er defineret i punkt 5 og i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1493/ , herunder kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder som defineret i EFT L 184 af , s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af , s.11). EFT L 179 af , s. 1. DA 6 DA

7 artikel 54, stk. 1 og 2, i nævnte forordning, dog bortset fra retsina-bordvin, eventuelt tilsat druemost og/eller druemost i gæring ii) tilsat alkohol, jf. artikel 3, litra d) iii) iv) aromatiseret ved hjælp af (tilpasset) ny naturlige aromastoffer og/eller naturlige aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og litra c), i direktiv 88/388/EØF. Med forbehold af de mere restriktive bestemmelser i stk. 2 i nærværende artikel kan Kommissionen efter den i artikel 14 omhandlede procedure i visse tilfælde og under visse betingelser give tilladelse til anvendelse af naturidentiske stoffer og præparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. ii), i nævnte direktiv og/eller aromatiske urter og/eller krydderier og/eller smagsgivende levnedsmidler generelt tilsat sødemiddel og, bortset fra de i stk. 2 i nærværende artikel fastsatte undtagelser, eventuelt farvet med karamel v) med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 14,5 % og under 22 % og et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 17,5 %. For produkter, der i medfør af stk. 5 i nærværende artikel er forsynet med benævnelsen tør eller ekstra tør, fastsættes det totale minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen dog til henholdsvis 16 % og 15 %. 2061/96 Artikel 1, nr. 1, nr. ii) (tilpasset) Den vin og/eller druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, og som anvendes til fremstilling af en aromatiseret vin, skal udgøre mindst 75 % af færdigvaren. Det naturlige minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen for de anvendte produkter er det i bilag V, litra C, punkt 2, i forordning (EF) nr. 1493/1999 nævnte, jf. dog artikel 5 i nærværende forordning. Betegnelsen aromatiseret vin kan erstattes af betegnelsen vinbaseret aperitif. Brugen af udtrykket aperitif i denne forbindelse udelukker ikke, at det anvendes ved definition af produkter, der ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde DA 7 DA

8 b) aromatiseret vinbaseret drikkevare: drikkevare 2061/96 Artikel 1, nr. 2 (tilpasset) i) fremstillet af en eller flere af de vine, som er defineret i punkt og i bilag I til forordning (EF) nr. 1493/1999, herunder kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder som defineret i artikel 54, stk. 1 og 2, i nævnte forordning, dog bortset fra vin fremstillet ved tilsætning af alkohol og retsina-bordvin, eventuelt tilsat druemost og/eller druemost i gæring ii) aromatiseret ved hjælp af (tilpasset) ny aromastoffer og/eller naturlige og/eller naturidentiske aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), og litra c), i direktiv 88/388/EØF. Kommissionen kan efter den i artikel 14 omhandlede procedure give tilladelse til anvendelse af kunstige stoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. iii), i nævnte direktiv i visse tilfælde og under visse betingelser og/eller aromatiske urter og/eller krydderier og/eller smagsgivende levnedsmidler iii) iv) eventuelt tilsat sødemiddel ikke tilsat alkohol, bortset fra undtagelser, som følger af denne forordnings definition af produkter, eller som er vedtaget af Kommissionen efter den i artikel 14 omhandlede procedure v) med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 7 % og under 14,5 %. Den vin, som anvendes til fremstilling af en aromatiseret vinbaseret drikkevare, skal udgøre mindst 50 % af færdigvaren. Det naturlige minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen i de anvendte produkter er med forbehold af artikel 5 i nærværende forordning det i bilag V, litra C, punkt 2, i forordning (EF) nr. 1493/1999 nævnte DA 8 DA

9 c) aromatiseret cocktail af vinprodukter: drikkevare i) fremstillet af vin og/eller druemost ii) aromatiseret ved hjælp af (tilpasset) ny aromastoffer og/eller naturlige og/eller naturidentiske aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), og litra c), i direktiv 88/388/EØF. Kommissionen kan efter den i artikel 14 omhandlede procedure give tilladelse til anvendelse af kunstige stoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. iii), i nævnte direktiv i visse tilfælde og under visse betingelser og/eller aromatiske urter og/eller krydderier og/eller smagsgivende levnedsmidler iii) iv) eventuelt tilsat sødemiddel og farvestoffer ikke tilsat alkohol v) med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindre end 7 %. (tilpasset) ny Den vin og/eller druemost, som anvendes til fremstilling af en aromatiseret cocktail af vinprodukter, skal udgøre mindst 50 % af færdigvaren. Det naturlige minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen i de anvendte produkter er med forbehold af artikel 5 i nærværende forordning det i bilag V, litra C, punkt 2, i forordning (EF) nr. 1493/1999 nævnte. Særlige betegnelser kan fastsættes af Kommissionen efter den i artikel 14 omhandlede procedure. Brugen af udtrykket cocktail i denne forbindelse udelukker ikke, at det anvendes ved definition af produkter, der ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. DA 9 DA

10 ny Foranstaltningerne i litra a), første afsnit, nr. iii), første led, litra b), første afsnit, nr. ii), første led, litra b), første afsnit, nr. iv), litra c) første afsnit, nr. ii) første led, og litra c), tredje afsnit, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 4, i nærværende forordning. 2. Definitioner af de forskellige kategorier af aromatiseret vin, hvis betegnelse kan erstatte betegnelsen aromatiseret vin : a) Vermouth: aromatiseret vin, der er fremstillet af vin som omhandlet i stk. 1, litra a), og hvis karakteristiske smagssammensætning er frembragt ved anvendelse af egnede stoffer, særlig artemisiaarter, som altid skal anvendes; som sødemiddel i denne drikkevare må udelukkende anvendes karamelliseret sukker, saccharose, druemost, koncentreret rektificeret druemost og koncentreret druemost b) Bitter aromatiseret vin: aromatiseret vin med en karakteristisk bitter smagssammensætning. Betegnelsen bitter aromatiseret vin efterfølges af ordet af og navnet på det vigtigste bitre aromastof, jf. dog artikel 8, stk. 3. Følgende udtryk eller tilsvarende udtryk på et andet af Fællesskabets officielle sprog kan anvendes ud over eller i stedet for denne betegnelse: Kinavin, når vinen især er aromatiseret med den naturlige aroma kinabark Bitter vino, når vinen især er aromatiseret med den naturlige aroma ensian og er blevet farvet gul og/eller rød ved hjælp af tilladte farvestoffer; brugen af udtrykket bitter i denne forbindelse udelukker ikke, at det anvendes ved definition af produkter, der ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde Americano, når aromaen skyldes tilstedeværelse af naturlige aromastoffer, der hidrører fra malurt og ensian, og vinen er blevet farvet gul og/eller rød ved hjælp af tilladte farvestoffer c) Æg-aromatiseret vin: aromatiseret vin, der er tilsat kvalitetsæggeblomme eller stoffer fremstillet på basis heraf, og som har et indhold af sukker udtrykt i invertsukker på over 200 g og et minimumsindhold af æggeblomme på 10 g pr. liter færdigvare. Udtrykket cremovo kan anvendes sammen med udtrykket æg-aromatiseret vin, når den æg-aromatiserede vin indeholder mindst 80 % Marsalavin. DA 10 DA

11 Udtrykket cremovo zabaione kan anvendes sammen med udtrykket ægaromatiseret vin, når den æg-aromatiserede vin indeholder mindst 80 % Marsalavin og mindst 60 g æggeblomme pr. liter d) Väkevä viiniglögi/starkvinsglögg: Tiltrædelsesakt af 1994, artikel 29 og bilag I, s. 127 aromatiseret vin, der er fremstillet af vin som omhandlet i stk. 1, litra a), og hvis karakteristiske smag er opnået ved anvendelse af nelliker og/eller kanel, som altid skal anvendes sammen med andre krydderier; denne drikkevare kan sødes i overensstemmelse med artikel 3, litra a). (tilpasset) 3. Definitioner af de forskellige kategorier af aromatiserede vinbaserede drikkevarer, hvis betegnelse kan erstatte betegnelsen aromatiseret vinbaseret drikkevare i produktionsmedlemsstaten eller kan anvendes som supplement til betegnelsen aromatiseret vinbaseret drikkevare i de øvrige medlemsstater: a) Sangria: 3279/92 Artikel 1, nr. 1 drikkevare fremstillet på basis af vin: i) aromatiseret ved tilsætning af citrusfrugter eller naturlige essenser heraf ii) iii) med eller uden saft af disse frugter eventuelt: med tilsætning af krydderier sødet tilsat CO 2 iv) med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på under 12 %. (tilpasset) Drikkevaren kan indeholde faste dele af citrusfrugtpulp eller skræller, og farven må udelukkende hidrøre fra de anvendte råvarer. Betegnelsen sangria skal obligatorisk ledsages af ordene fremstillet i efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område, medmindre produktet er fremstillet i Spanien eller Portugal. DA 11 DA

12 b) Clarea: c) Zurra: Betegnelsen sangria kan erstatte betegnelsen aromatiseret vinbaseret drikkevare, når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien eller Portugal drikkevare på basis af hvidvin og fremstillet på samme betingelser som nævnt i litra a). Betegnelsen clarea skal obligatorisk ledsages af ordene fremstillet i efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område, medmindre produktet er fremstillet i Spanien. Betegnelsen clarea kan erstatte betegnelsen aromatiseret vinbaseret drikkevare, når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien drikkevare fremstillet ved tilsætning af brandy eller vinbrændevin som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 12 til drikkevarer som defineret i litra a) og b) og med eventuel tilsætning af frugtstykker. Det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen skal være mindst 9 % og under 14 % d) Bitter soda: aromatiseret drikkevare fremstillet på basis af bitter vino, hvis indhold i færdigvaren skal være mindst 50 %, med tilsætning af CO 2 eller kulsyreholdigt vand og eventuelt samme farvestoffer som bitter vino. Det virkelige alkoholindhold skal være mindst 8 % vol. og under 10,5 % vol. Brugen af udtrykket bitter i denne forbindelse udelukker ikke, at det anvendes ved definition af produkter, der ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde e) Kalte Ente: 3279/92 Artikel 1, nr. 2 aromatiseret vinbaseret drikkevare fremstillet ved at blande vin, perlevin eller perlevin tilsat CO 2 med mousserende vin eller mousserende vin tilsat CO 2 med tilsætning af naturlige citronsubstanser eller ekstrakter af disse substanser. Færdigvarens volumenindhold af mousserende vin eller mousserende vin tilsat CO 2 skal være mindst 25 % f) Glühwein: /96 Artikel 1, nr. 4, nr. ii) 1 aromatiseret drikkevare, som er fremstillet udelukkende af rød- eller hvidvin, og som fortrinsvis er aromatiseret med kanel og/eller nelliker; det er forbudt at tilsætte vand, hvilket dog ikke berører den vandmængde, der følger af anvendelsen af 12 EFT L 160 af , s. 1. DA 12 DA

13 bestemmelserne i artikel 3, litra a). Hvis produktet Glühwein er fremstillet af hvidvin, skal der til salgsbetegnelsen Glühwein føjes ordene af hvidvin g) viiniglögi/vinglögg: Tiltrædelsesakt af 1994, artikel 29 og bilag I, s /96 Art. 1, nr. 4, nr. iii) 1 aromatiseret drikkevare, som er fremstillet udelukkende af rød- eller hvidvin, og som fortrinsvis er aromatiseret med kanel og/eller nelliker. Hvis produktet er fremstillet af hvidvin, skal der til salgsbetegnelsen viiniglögi/vinglögg føjes ordene af hvidvin h) Maiwein: aromatiseret drikkevare fremstillet af vin med tilsætning af asperula odorata eller ekstrakter heraf, således at smagen asperula odorata bliver fremherskende i) Maitrank: aromatiseret drikkevare fremstillet af tør hvidvin, hvori der er udblødt asperula odorata, eller som er tilsat ekstrakter heraf, med tilsætning af appelsiner og/eller andre frugter, eventuelt i form af saft, koncentrater eller ekstrakter og sødet med højst 5 % sukker. j) Pelin: Tiltrædelsesakt af 2005, art. 16 og bilag III, punkt 2.2, s. 234 en aromatiseret vinbaseret drikkevare, der fremstilles af hvid- eller rødvin, koncentreret druemost, druesaft (eller roesukker) og en nærmere bestemt urtetinktur, med et alkoholindhold på mindst 8,5 % vol., et sukkerindhold udtrykt i invertsukker på g/l og et samlet syreindhold på mindst 3 g/l udtrykt i vinsyre. (tilpasset) ny Andre definitioner vedtages af Kommissionen efter den i artikel 14 omhandlede procedure. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 4. DA 13 DA

14 4. Definitioner af kategorier af aromatiserede cocktails af vinprodukter, hvis betegnelse kan erstatte betegnelsen aromatiseret cocktail af vinprodukter i produktionsmedlemsstaten eller kan anvendes som supplement til betegnelsen aromatiseret cocktail af vinprodukter i de øvrige medlemsstater: a) Vinbaseret cocktail: aromatiseret drikkevare i) hvis indhold af koncentreret druemost ikke overstiger 10 % af færdigvarens samlede volumen ii) hvis sukkerindhold udtrykt i invertsukker er under 80 g/l b) Aromatiseret perlevin af druer: drikkevare i) fremstillet udelukkende på basis af druemost ii) hvis virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen er under 4 % iii) der indeholder kuldioxid, som udelukkende stammer fra de anvendte produkters gæring. Andre definitioner vedtages af Kommissionen efter den i artikel 14 omhandlede procedure. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk Betegnelserne i stk. 1, litra a) og b), samt stk. 2 og 3 kan suppleres med følgende benævnelser, idet det i de enkelte litra angivne sukkerindhold er udtrykt i invertsukker: a) ekstra tør: for produkter, hvis sukkerindhold er under 30 g/l b) tør: for produkter, hvis sukkerindhold er under 50 g/l c) halvtør: for produkter, hvis sukkerindhold er mellem 50 og 90 g/l d) halvsød: for produkter, hvis sukkerindhold er mellem 90 og 130 g/l e) sød: for produkter, hvis sukkerindhold er over 130 g/l. Benævnelserne sød og halvsød kan erstattes af en angivelse af sukkerindholdet udtrykt i gram invertsukker pr. liter. 6. Når salgsbetegnelsen for aromatiserede vinbaserede drikkevarer indeholder udtrykket mousserende, skal indholdet af mousserende vin være mindst 95 %. DA 14 DA

15 (tilpasset) 7. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter den i artikel 13, stk. 3, omhandlede procedure. Artikel 3 Subsidiære definitioner I denne forordning forstås ved: a) sødning: (tilpasset) behandling, som består i under tilberedningen af aromatiserede drikkevarer at tilsætte et eller flere af følgende produkter eller andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning : halvhvidt sukker hvidt sukker raffineret hvidt sukker dextrose fructose glucosesirup flydende sukker flydende invertsukker sirup af invertsukker koncentreret rektificeret druemost koncentreret druemost most af friske druer DA 15 DA

16 (tilpasset) karamelliseret sukker, dvs. det produkt, der opnås udelukkende ved kontrolleret opvarmning af saccharose uden tilsætning af baser, uorganiske syrer eller nogen anden form for kemiske tilsætningsstoffer honning sirup af johannesbrød b) aromatisering: (tilpasset) behandling, som består i under tilberedningen af aromatiserede drikkevarer at tilsætte en eller flere aromaer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 88/388/EØF og/eller krydderurter og/eller krydderier og/eller smagsgivende levnedsmidler, hvor tilsætningen giver det endelige produkt organoleptiske egenskaber, der er forskellige fra vins c) farvning: behandling, som består i under tilberedningen af aromatiserede vin eller aromatiserede cocktails af vinprodukter at tilsætte et eller flere farvestoffer. d) forskæring: (tilpasset) behandling, som består i under tilberedningen af aromatiserede vin og eventuelt aromatiserede vinbaserede drikkevarer at tilsætte et eller flere af følgende produkter, som besidder de i fællesskabsforskrifterne opstillede egenskaber : vinethanol i overensstemmelse med kendetegnene i bilag I alkohol af vin eller af tørrede druer (tilpasset) landbrugsethanol i overensstemmelse med kendetegnene i bilag I destillat af vin eller tørrede druer DA 16 DA

17 landbrugsdestillat vinbrændevin eller brændevin af presserester af druer brændevin af tørrede druer e) virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen: antal volumenenheder ren alkohol ved 20 C, som findes i 100 volumenenheder af produktet ved samme temperatur f) potentielt alkoholindhold udtrykt i volumen: antal volumenenheder ren alkohol ved 20 C, som vil kunne dannes ved udgæring af det sukker, der findes i 100 volumenenheder af produktet ved samme temperatur g) totalt alkoholindhold udtrykt i volumen: summen af virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen og potentielt alkoholindhold udtrykt i volumen h) naturligt alkoholindhold udtrykt i volumen: produktets alkoholindhold udtrykt i volumen inden nogen form for tilsætning. Artikel 4 (tilpasset) 1. For aromatiserede drikkevarer omfattet af denne forordning fastsættes efter fremgangsmåden i Rådets direktiv 89/107/EØF 13 en fortegnelse over tilladte tilsætningsstoffer, de nærmere bestemmelser for anvendelsen heraf samt de berørte produkter. 2. Ved fremstillingen af aromatiserede drikkevarer er det tilladt at tilsætte vand, der eventuelt er destilleret eller demineraliseret, for så vidt kvaliteten af dette vand er i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der er fastsat i medfør af direktiv [80/777/EØF] og 98/83/EF, og tilsætningen heraf ikke ændrer drikkevarens karakter. 3. Når ethanol anvendes til at fortynde eller opløse farvestoffer, aromaer og andre tilladte tilsætningsstoffer, der anvendes til fremstilling af de pågældende aromatiserede drikkevarer, må der kun anvendes landbrugsethanol og kun i den mængde, der er strengt nødvendig for at fortynde eller opløse farvestoffer, aromaer eller andre tilladte tilsætningsstoffer. 4. Gennemførelsesbestemmelserne, herunder særlig analysemetoderne for produkter omfattet af denne forordning, fastsættes efter den i artikel 13, stk. 2, omhandlede procedure. 13 EFT L 40 af , s. 27. DA 17 DA

18 2061/96 Artikel 1, nr. 6 (tilpasset) ny Artikel 5 1. De ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, der er fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999, gælder for vin og most, der indgår i aromatiserede drikkevarer. 2. De behandlingsmetoder, der er tilladt for produkter, som er under forarbejdning til en af de færdigvarer, der er omhandlet i denne forordning, fastsættes af Kommissionen efter den i artikel 14 omhandlede procedure. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 4. Artikel 6 1. De i artikel 2 samt de i nærværende artikel omhandlede betegnelser forbeholdes de drikkevarer, som er defineret deri, under hensyn til de i artikel 2 og 4 fastsatte krav. Disse betegnelser skal i Fællesskabet bruges til at betegne disse drikkevarer. Drikkevarer, som ikke opfylder kravene til de drikkevarer, der er defineret i artikel 2, må ikke betegnes som disse. 2. De geografiske betegnelser, der er anført på listen i bilag II, kan erstatte de i stk. 1 omhandlede betegnelser eller supplere disse, således at de danner sammensatte betegnelser. Disse geografiske betegnelser forbeholdes drikkevarer, for hvilke den produktionsfase, hvorunder produkterne opnår deres karakter og endelige kvaliteter, har sit forløb i det anførte geografiske område, for så vidt forbrugeren ikke vildledes med hensyn til den anvendte råvare. 3. De i stk. 1 omhandlede salgsbetegnelser må ikke suppleres med de geografiske angivelser, som vinprodukterne har ret til at bære. 4. For de i bilag II nævnte drikkevarer kan medlemsstaterne anvende særlige nationale regler vedrørende produktion, indenlandsk omsætning, betegnelse og præsentation af disse drikkevarer, der er fremstillet på deres område, for så vidt disse regler er forenelige med fællesskabsretten. DA 18 DA

19 Artikel 7 1. I salgsbetegnelsen for aromatiserede drikkevarer, der indeholder produkter fra vinsektoren og aromaer med et alkoholindhold på 1,2 % vol. og derover, og som ikke svarer til bestemmelserne i denne forordning, må der ikke henvises til produkter fra vinsektoren. 2. Aromatiserede drikkevarer, som ikke opfylder bestemmelserne i denne forordning, må ikke markedsføres til konsum forsynet med en betegnelse, hvor ord eller udtryk som art, type, måde, stil, mærke, smag eller andre tilsvarende angivelser anvendes sammen med en af de i denne forordning omhandlede betegnelser. (tilpasset) 3. For så vidt angår de aromatiserede drikkevarer med indhold af vinprodukter, der er fremstillet ved tilsætning af alkohol, og som ikke er omfattet af denne forordning, forelægger Kommissionen et passende forslag for Rådet senest den 17. december Brugen af betegnelsen for drikkevarer, der kvalificeres som wine cooler, er tilladt for disse drikkevarer, indtil Rådet har truffet afgørelse om ovennævnte forslag. Artikel 8 (tilpasset) 1. Mærkning og præsentation af de i artikel 2 omhandlede aromatiserede drikkevarer samt reklame for disse skal ud over at følge de nationale regler, der er vedtaget i henhold til direktiv 2000/13/EF, også være i overensstemmelse med nærværende artikel. 2. Salgsbetegnelsen for de i artikel 2 omhandlede aromatiserede drikkevarer skal være en af de betegnelser, der er forbeholdt dem i medfør af artikel Betegnelserne i artikel 2 kan suppleres med angivelse af den hovedaroma, der er anvendt. (tilpasset) 4. Hvis den alkohol, der er anvendt ved fremstillingen af de af denne forordning omfattede aromatiserede drikkevarer, hidrører fra en enkelt råvare (f.eks. udelukkende vinalkohol, melassealkohol, kornalkohol osv.), kan alkoholtypen anføres på etiketten. DA 19 DA

20 Hvis alkoholen hidrører fra forskellige råvarer, må der ikke foretages nogen angivelse vedrørende denne alkoholtype på etiketten. Ethanol, der anvendes til at fortynde eller opløse farvestoffer, aromaer eller andre tilladte tilsætningsstoffer, betragtes ikke som en ingrediens. 3279/92 Artikel 1, nr. 3 (tilpasset) 5. De i denne forordning omhandlede aromatiserede drikkevarer, der er aftappet, må ikke opbevares med henblik på salg eller bringes i omsætning i beholdere med en lukkeanordning, som er beklædt med en kapsel eller folie fremstillet på basis af bly. Aromatiserede drikkevarer, der er aftappet og forsynet med sådanne kapsler eller folier inden den 1. januar 1993, kan dog markedsføres, indtil lagrene er opbrugt. 6. De geografiske betegnelser, der er anført i bilag II, må ikke oversættes. 7. Angivelserne ifølge denne forordning skal anføres på et eller flere af Fællesskabets officielle sprog, således at den endelige forbruger let kan forstå enhver af disse angivelser, medmindre køberen får de samme oplysninger på anden måde. 8. For så vidt angår drikkevarer med oprindelse i tredjelande er det tilladt at anvende et sprog, der er officielt i det tredjeland, hvor fremstillingen har fundet sted, såfremt de angivelser, der er foreskrevet i denne forordning, også anføres på et af Fællesskabets officielle sprog på en sådan måde, at den endelige forbruger let kan forstå enhver af disse angivelser. 9. For så vidt angår drikkevarer, der har oprindelse i Fællesskabet, og som er bestemt til eksport, kan de i denne forordning foreskrevne angivelser med forbehold af artikel 12 gentages på et andet sprog, bortset fra de i stk. 6 omhandlede betegnelser. (tilpasset) ny 10. For de i artikel 2 omhandlede drikkevarer kan følgende fastsættes af Kommissionen efter den i artikel 14 omhandlede procedure: a) de særlige bestemmelser, der skal gælde for anvendelse af udtryk, der henviser til en særlig kvalitet ved produktet, såsom dets historie eller fremstillingsmetode (tilpasset) b) reglerne for mærkning af aromatiserede drikkevarer i beholdere, som ikke er bestemt til den endelige forbruger. DA 20 DA

21 ny Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 4. (tilpasset) Artikel 9 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fællesskabsbestemmelserne for aromatiserede drikkevarer overholdes. De udpeger en eller flere instanser, som skal varetage kontrollen med, at disse bestemmelser overholdes. For de i bilag II anførte drikkevarer kan der efter den i artikel 13, stk. 2, omhandlede procedure træffes afgørelse om, at denne kontrol og denne beskyttelse under omsætningen inden for Fællesskabet sker ved hjælp af handelsdokumenter, der kontrolleres af de administrative myndigheder, og ved, at der føres passende registre. 2. For de drikkevarer, der er anført i bilag II, og som udføres, kan der efter den i artikel 13, stk. 2, omhandlede procedure fastlægges en ordning med ægthedsdokumenter for at hindre svig og efterligning. Så længe den i første afsnit omhandlede ordning ikke er indført, anvender medlemsstaterne deres egne ordninger til sikring af ægtheden, for så vidt disse er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne. (tilpasset) 3. Rådet vedtager med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen de nødvendige foranstaltninger med henblik på en ensartet anvendelse af fællesskabsbestemmelserne for aromatiserede drikkevarer, navnlig for så vidt angår kontrol og forbindelserne mellem medlemsstaternes kompetente organer. 4. Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning. De nærmere bestemmelser vedrørende meddelelse og udbredelse af disse oplysninger fastsættes efter den i artikel 13, stk. 2, omhandlede procedure. Artikel 10 Sådanne indførte drikkevarer, der er omfattet af definitionerne i denne forordning, og som betegnes med en geografisk angivelse, kan med henblik på markedsføring til konsum i Fællesskabet under forudsætning af gensidighed gøres til genstand for den i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, omhandlede kontrol og beskyttelse. DA 21 DA

22 (tilpasset) Første afsnit gennemføres ved aftaler med de pågældende tredjelande, som skal forhandles og indgås efter fremgangsmåden i traktatens artikel 133. Gennemførelsesbestemmelserne samt en fortegnelse over de i første afsnit omhandlede produkter fastsættes efter den i artikel 13, stk. 3, omhandlede procedure. 3378/94 Artikel 1, stk. 2 (tilpasset) Artikel Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger, så det bliver muligt for interesserede parter, at de på de betingelser, der er fastsat i artikel 23 og 24 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder 14, kan forhindre, at en geografisk betegnelse til identifikation af et af denne forordning omfattet produkt anvendes i Fællesskabet for et produkt, som ikke har oprindelse på det sted, den geografiske betegnelse henviser til, også selv om produktets virkelige oprindelse er angivet, eller den geografiske betegnelse benyttes i oversættelse eller ledsages af udtryk som art, type, stil, efterligning eller lignende. I denne artikel forstås ved geografisk betegnelse en betegnelse, der tjener til at identificere et produkt som havende oprindelse på territoriet for et tredjeland, der er medlem af Verdenshandelsorganisationen, eller i et område eller på en lokalitet inden for nævnte territorium i de tilfælde, hvor produktets kvalitet eller omdømme eller et andet bestemt kendetegn ved dette hovedsagelig kan henføres til den geografiske oprindelse. 2. Stk. 1 anvendes uanset artikel 10 eller andre EF-bestemmelser om betegnelse og præsentation af de af denne forordning omfattede produkter. 3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages om fornødent efter den i artikel 13, stk. 3, omhandlede procedure. (tilpasset) ny Artikel 12 Bortset fra de undtagelser, som Kommissionen fastsætter, efter den i artikel 14 omhandlede procedure skal aromatiserede drikkevarer bestemt til eksport opfylde bestemmelserne i denne forordning. Disse undtagelser, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk EFT L 336 af , s DA 22 DA

23 1882/2003 Artikel 2 og bilag II, punkt 6 (tilpasset) Artikel Kommissionen bistås af en gennemførelseskomité for de af denne forordning omfattede drikkevarer, i det følgende benævnt komitéen. 2. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden. 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned. 1882/2003 Artikel 2 og bilag II, punkt /2003 Artikel 3 og bilag III, punkt 23 (tilpasset) 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel /2003 Artikel 3 og bilag III, punkt 23 Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. ny 4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. (tilpasset) 5. Komitéen kan undersøge ethvert andet spørgsmål, som formanden på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant forelægger den. Artikel 14 Afsætning af drikkevarer, der er fremstillet og mærket inden den 17. december 1991, er tilladt, indtil lagrene er opbrugt. DA 23 DA

24 Artikel 15 Forordning (EØF) nr. 1601/91 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV. (tilpasset) Artikel 16 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] På Europa-Parlamentets vegne Formand [ ] På Rådets vegne Formand [ ] DA 24 DA

25 BILAG I Kendetegn for ethanol som omhandlet i artikel 3, litra d) 1. Organoleptiske egenskaber: må ikke have en fremmed smag 2. Minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen: 96,0 % 3. Maksimumsindhold af reststoffer: totalt syreindhold udtrykt i gram eddikesyre pr. hl alkohol (100 % vol.): estere udtrykt i gram ethylacetat pr. hl alkohol (100 % vol.): aldehyder udtrykt i gram acetaldehyd pr. hl alkohol (100 % vol.): højere alkoholer udtrykt i gram metyl-2- propanol-1 pr. hl alkohol (100 % vol.): 1,5 1,3 0,5 0,5 methanol i gram pr. hl alkohol (100% vol.): 50 tørstofindhold i gram pr. hl alkohol (100 % vol.): flygtige kvælstofforbindelser udtrykt i gram kvælstof pr. hl alkohol (100 % vol.): 1,5 0,1 furfural må ikke kunne påvises DA 25 DA

26 BILAG II Aromatiserede vinbaserede drikkevarer Geografiske betegnelser jf. artikel 6, stk. 2 Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein 2061/96 Artikel 1, nr. 7 Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino DA 26 DA

27 BILAG III Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EFT L 149 af , s. 1) Ophævet forordning med oversigt over ændringer Rådets forordning (EØF) nr. 3279/92 (EFT L 327 af , s. 1) Punkt V.B.VII.8 i bilag I til tiltrædelsesakten af 1994 (EFT L 241 af , s. 125) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 3378/94 (EFT L 366 af , s. 1) Udelukkende artikel, stk. 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2061/96 (EFT L 277 af , s. 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af , s. 1) Udelukkende punkt 6 i bilag II og punkt 23 i bilag III Punkt 2.2. i bilag III til tiltrædelsesakten af 2005 (EUT L 157 af , s. 234) DA 27 DA

28 BILAG IV SAMMENLIGNINGSTABEL Forordning (EØF) nr. 1601/91 Nærværende forordning Artikel 1 Artikel 1 Artikel 2, stk. 1, indledning Artikel 2, stk. 1, litra a), indledning Artikel 2, stk. 1, indledning Artikel 2, stk. 1, litra a), indledning Artikel 2, stk. 1, litra a), første led Artikel 2, stk. 1, litra a), nr. i) Artikel 2, stk. 1, litra a), andet led Artikel 2, stk. 1, litra a), tredje led Artikel 2, stk. 1, litra a), fjerde led Artikel 2, stk. 1, litra a), nr. ii) Artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iii) Artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv) Artikel 2, stk. 1, litra a), femte led Artikel 2, stk. 1, litra a), nr. v) Artikel 2, stk. 1, litra a), afslutning Artikel 2, stk. 1, litra b), indledning Artikel 2, stk. 1, litra a), afslutning Artikel 2, stk. 1, litra b), indledning Artikel 2, stk. 1, litra b), første led Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) Artikel 2, stk. 1, litra b), andet led Artikel 2, stk. 1, litra b), tredje led Artikel 2, stk. 1, litra b), fjerde led Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. ii) Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iii) Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iv) Artikel 2, stk. 1, litra b), femte led Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. v) Artikel 2, stk. 1, litra b), afslutning Artikel 2, stk. 1, litra c), indledning Artikel 2, stk. 1, litra b), afslutning Artikel 2, stk. 1, litra c), indledning Artikel 2, stk. 1, litra c), første led Artikel 2, stk. 1, litra c), nr. i) Artikel 2, stk. 1, litra c), andet led Artikel 2, stk. 1, litra c), tredje led Artikel 2, stk. 1, litra c), fjerde led Artikel 2, stk. 1, litra c), nr. ii) Artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iii) Artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv) Artikel 2, stk. 1, litra c), femte led Artikel 2, stk. 1, litra c), nr. v) Artikel 2, stk. 1, litra c), afslutning Artikel 2, stk. 1, litra c), afslutning DA 28 DA

29 Artikel 2, stk. 2 Artikel 2, stk. 2 Artikel 2, stk. 3, indledning Artikel 2, stk. 3, litra a), indledning Artikel 2, stk. 3, første afsnit, indledning Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra a), indledning Artikel 2, stk. 3, litra a), første led Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra a), nr. i) Artikel 2, stk. 3, litra a), andet led Artikel 2, stk. 3, litra a), tredje led Artikel 2, stk. 3, litra a), fjerde led Artikel 2, stk. 3, litra a), afslutning Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra a), nr. ii) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra a), nr. iii) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra a), nr. iv) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra a), afslutning Artikel 2, stk. 3, litra b) til f) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra b) til f) Artikel 2, stk. 3, litra fa) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra g) Artikel 2, stk. 3, litra g) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra h) Artikel 2, stk. 3, litra h) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra i) Artikel 2, stk. 3, litra i) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, litra j) Artikel 2, stk. 3, litra j) Artikel 2, stk. 4, indledning Artikel 2, stk. 4, litra a), indledning Artikel 2, stk. 3, andet og tredje afsnit Artikel 2, stk. 4, første afsnit, indledning Artikel 2, stk. 4, første afsnit, litra a), indledning Artikel 2, stk. 4, litra a), første led Artikel 2, stk. 4, første afsnit, litra a), nr. i) Artikel 2, stk. 4, litra a), andet led Artikel 2, stk. 4, litra b), indledning Artikel 2, stk. 4, første afsnit, litra a), nr. ii) Artikel 2, stk. 4, første afsnit, litra b), indledning Artikel 2, stk. 4, litra b), første led Artikel 2, stk. 4, første afsnit, litra b), nr. i) Artikel 2, stk. 4, litra b), andet led Artikel 2, stk. 4, litra b), tredje led Artikel 2, stk. 4, litra c) Artikel 2, stk. 4, første afsnit, litra b), nr. ii) Artikel 2, stk. 4, første afsnit, litra b), nr. iii) Artikel 2, stk. 4, andet og tredje afsnit Artikel 2, stk. 5, 6 og 7 Artikel 2, stk. 5, 6 og 7 DA 29 DA

30 Artikel 3, 4 og 5 Artikel 3, 4 og 5 Artikel 6, stk. 1 Artikel 6, stk. 1 Artikel 6, stk. 2, litra a) Artikel 6, stk. 2, litra b) Artikel 6, stk. 2, første afsnit Artikel 6, stk. 2, andet afsnit Artikel 6, stk. 3 og 4 Artikel 6, stk. 3 og 4 Artikel 7 Artikel 7 Artikel 8, stk. 1 til 4 Artikel 8, stk. 1 til 4 Artikel 8, stk. 4a Artikel 8, stk. 5 Artikel 8, stk. 5 Artikel 8, stk. 6 Artikel 8, stk. 6 Artikel 8, stk. 7 Artikel 8, stk. 7 Artikel 8, stk. 8 Artikel 8, stk. 8 Artikel 8, stk. 9 Artikel 8, stk. 9 Artikel 8, stk. 10 Artikel 9 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 10 Artikel 10a Artikel 11 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 12, stk. 1 Artikel 13, stk. 1 Artikel 12, stk. 2 - Artikel 13 Artikel 13, stk. 2 Artikel 14 Artikel 13, stk. 3 - Artikel 13, stk. 4 Artikel 15 Artikel 13, stk. 5 Artikel Artikel 15 DA 30 DA

31 Artikel 17, stk. 1 Artikel 16 Artikel 17, stk. 2, første punktum - Artikel 17, stk. 2, andet punktum Artikel 14 Bilag I Bilag II Bilag I Bilag II - Bilag III - Bilag IV DA 31 DA

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R1601 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989R1576 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2011 KOM(2011) 530 endelig 2011/0231 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final 2013/0451 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.12.2007 KOM(2007) 858 endelig 2007/0292 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udvinding og markedsføring af naturligt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2007 KOM(2007) 268 endelig 2007/0095 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om oplysningskampagner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2005 KOM(2005) 125 endelig 2005/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0232 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0232 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0232 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.4.2004 KOM(2004) 232 endelig 2004/0074 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.5.2006 KOM(2006)226 endelig 2003/0073(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om definition, præsentation

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Vejledning for lokale varer, spiritus

Vejledning for lokale varer, spiritus Vejledning for lokale varer, spiritus Formål Formålet med denne vejledning for spiritus er at sikre gode, sikre og lovlige fødevarer til Coops kunder. Denne vejledning og tilhørende bilag skal ses som

Læs mere