ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN"

Transkript

1 Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Det kan placeres i eksisterende bygninger under de rette forudsætninger. Der er mere rengøring i forbindelse med et stokerfyr end et oliefyr. Eksempelvis skal der tages aske ud, og røgrør og kedelfladerne bør rengøres af og til. Normalt skal der fyldes brændsel på fyret en til to gange om ugen. Hvordan vælges fyringsanlæggets størrelse? Fyrets effekt i kw skal passe sammen med varmebehovet. Når kedlen kører på lavt blus (mindre end 30 % af dens maksimale effekt), falder virkningsgraden markant. Det er vigtigt ikke at købe et fyringsanlæg, der er for stort. Vælg helst en kedel, der er lidt for lille ligesom den røde kurve på diagrammet. Det er bedre at have et supplement til de koldeste dage. Så derfor: Behold det gamle oliefyr eller sæt eventuelt en brændeovn op i huset. Sommerperioden Om sommeren er varmebehovet normalt lavt, og det kan give problemer med soddannelse i biobrændselsfyret. Hvis det sker, bør fyret slukkes eller driften ændres. Opvarmning af varmt vand kan ske med oliefyr, elvandvarmer eller solfanger. Kedelstørrelse, kw Dimensionering af stokerfyr liter fyringsolie, der skal erstattes årligt Vælg en kedel i denne størrelse, hvis den skal klare hele varmeforsyningen Dækker 75 % af varmebehovet (vælges, hvis du har oliefyr eller brændeovn som supplement) Kilde: Teknologisk Institut, Installationsvejledning for biobrændselskedler, oktober Diagram Brug de to linier til at fastlægge kedelstørrelsen til dit behov. Tag udgangspunkt i det olieforbrug, som stokerfyret skal erstatte. Hvis du beholder oliefyret som supplement eller har en brændeovn i stuen bør du vælge efter den røde linie. Ellers er det den blå linie, du skal bruge. Proces og teknik At anlægget er stokerfyret vil sige, at brændslet fødes ind i kedlen i takt med, at det brændes af faktisk i stil med et oliefyr.

2 Styreboks på brændselsmagasin til stokerfyr. Termostatreguleret shuntventil. Det er røret på tværs med termostaten, som leder vand fra fremløbsrøret over i returløbsrøret. Det andet almindelige fyringsprincip er portionsfyring, hvor en stor mængde brændsel indfyres på én gang dette er praksis ved fyring med brænde og ofte også ved fyring med halm. De fleste stokerfyr er udstyret med et brændselsmagasin typisk på liter. Stokersneglen fører brændslet fra magasinet direkte ind i kedlen til ildstedet. Fyldning af magasinet sker manuelt eller ved hjælp af en snegl fra en silo. Arbejdet kan helt automatiseres med et fuldautomatisk fyldesystem. På større anlæg med et stort brændselsforbrug, vil det ofte være en fordel. Ved stokerfyring kan akkumuleringstanken undværes. Varmen genereres i kontrolleret mængde pr. tid og efter behov. Akkumuleringstanken kan derimod ikke undværes ved et portionsfyret anlæg. Hvis der er mulighed for at indfyre brænde, er lukket ekspansion ikke aktuelt. Når lågen til brændselsmagasinet åbnes, skal stokeren automatisk gå i stå. Når kedellågen åbnes, skal blæseren til lufttilførslen stoppe. Nogle anlæg er udstyret med en bevægelig rist i bunden af fyret. Risten kan forhindre, at asken hober sig op ved ildstedet. Hvis der fyres med at brændsel, som giver meget aske, er det en fordel med bevægelige riste. En bevægelig askerist er også med til at forhindre, at eventuelle slagger brænder fast omkring ildstedet. Nedenfor ses en principtegning af et stokerfyret biobrændselsfyr. En iltstyring regulerer automatisk forbrændingen. Nogle anlæg har styingsprogrammer specifikt tilpasset de enkelte brændsler, eksempelvis træpiller, korn og andet. Brugeren vælger blot program efter den type brændsel, der fyres med. I visse tilfælde er det muligt at foretage ændringer af relevante parametre i programmerne. Det er nødvendigt med en kedelshunt på anlægget det er vigtigt ikke at undlade den. En kedelshunt sikrer, at det vand, der løber tilbage til kedlen efter at have været en tur gennem det vandbårne varmesystem i huset, er varmt. Hvis temperaturen bliver for lav, er der risiko for tæring af kedlen. Shunten øger temperaturen i returvandet ved at blande en lille mængde af det opvarmede vand fra fremløbsrøret ind i vandet i returløbsrøret. Ofte anbefales det, at temperaturen i tilbageløbsvandet ved indløb til kedlen ikke kommer under 60 C. Ofte skal smeden eller køberen selv huske på at få en shuntventil monteret. Fyringsanlæg til fast brændsel skal have åben ekspansion. Enkelte, særligt godkendte anlæg kører dog med lukket ekspansion. Fordelen herved er, at ekspansionstanken kan placeres mere eller mindre frit den skal ikke nødvendigvis placeres øverst i systemet. 2 Typisk opbygning af et stokerfyret biobrændselsfyr.

3 Isoleret akkumuleringsbeholder. (Kilde: Røgrør besat med askepartikler. Røgrør og kedelflader bør børstes en gang om ugen for at sikre god brændselsudnyttelse. Bemærk i øvrigt at de lyse askepartikler vidner om en god forbrænding. Kombineret stokerfyr/ brændefyr I nogle fyringsanlæg er kedelrummet så stort, at det også er muligt at fyre med brænde. Hvis der af og til fyres med brænde, bør fyret kunne tilsluttes en akkumuleringstank. Den kan så kobles fra igen, når der stokerfyres med træpiller eller korn. Akkumuleringstank Der bør kun anvendes fabriksfremstillede akkumuleringstanke. Varmetabet skal være så lavt som muligt, og det kræver en god isolering af tanken. Aske og rengøring Ved forbrænding omdannes brændslet til varme røggasser og aske. Noget af asken sætter sig på kedelfladerne og noget følger med røggasserne; en del af asken afsættes i konvektionsrørene. Asken virker isolerende og hæmmer varmeoverførslen til vandet i det vandbårne varmesystem, som er tilsluttet fyret. For en god brændselsudnyttelse er det derfor vigtigt, at fladerne og rørene holdes rimeligt rene. En FarmTest af mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr (FarmTest nr. 43) viste, at hyppig rengøring af kedelflader og konvektionsrør kan hæve brændselsudnyttelsen med 10 procentpoint. Konvektionrør kaldes også røgrør. De er placeret i den øverste del af kedlen oven over selve brændkammeret. Når de varme røggasser passerer igennem konvektionsrørene, afgives en del af varmen til kedlens vand. Rørene kan enten ligge vandret eller stå lodret. Jo renere overflader i fyret, desto bedre varmeoverførsel og desto højere virkningsgrad og brændselsudnyttelse. Børstning af kedelflader og konvektionsrør er et beskidt og meget støvende arbejde det er simpelthen sundhedsskadeligt (på grund af støvet, som kan indåndes). Heldigvis findes der systemer, som kan gøre en del af arbejdet. Ét af dem er trykluftsrensning, som er et system af ventiler monteret i kedellågen. Ventilerne afgiver med jævne mellemrum skarpe skud af luft, som fjerner det meste af askebelægningen inde i fyret. En anden slags automatisk rengøringssystem bruger lydbølger. Disse systemer kan eftermonteres. Et trykluftsystem koster fra kr. og opefter. Et automatisk rengøringssystem kan 3 ikke helt erstatte den manuelle rengøring, men det begrænser behovet stærkt. Alternativet er desværre ofte, at fyret kun sjældent bliver rengjort. Røggasserne Røggasserne køles normalt ned til C, inden de går i skorstenen. Hvis temperaturen bliver meget højere, bliver varmetabet i skorstenen for stort. Hvis temperaturen bliver for lav, er der til gengæld stor risiko for soddannelse i skorstenen og kedlen. Det er særligt ved lav last (sommerfyring), at der er risiko for soddannelse. Biobrændslerne Træpiller er traditionelt et meget anvendt biobrændsel i stokerfyr. Men også korn anvendes i et vist omfang som brændsel. Særligt lav kornpris fremmer denne anvendelsesform. Fyring med korn er etisk omdiskuteret. Lovgivningen tillader ikke fyring med korn i anlæg med en kedeleffekt større end 250 kw. Kort karakteristik af brændslerne Træpiller Det er nemt at fyre med træpiller. Det er et godt og tørt brændsel, og askemængden er lav. Bålet på ildstedet kan brænde ved et meget lavt blus uden at gå ud. Træpiller er således meget bedre egnet til sommerfyring end korn. De er relativt lette at antænde ved igangsætning af fyret, og soddannelsen ved lav last er ringe. Træpiller findes i mange forskellige kvaliteter. Gå efter en god kvalitet med lavt indhold af smuld, et lavt vand- og askeindhold, og så skal pillerne være lavet af rent træ. Korn Der findes fire kornarter, nemlig byg, hvede, rug og havre. De kan alle anvendes som brændsel i et stokerfyr. Brændværdien pr. kg er generelt set lavere end i træpiller. For såvel korn som træpiller gælder det, at jo højere aske- og vandindhold desto lavere brændværdi. Havre er den eneste af kornraterne, som har et vist olieindhold, som teoretisk set kan øge brændværdien.

4 Slagger i kedel, hvori der fyres med korn. Kedel, hvori der fyres med rapspiller. Ved fyring med korn er der i mange stokerfyr en tendens til, at der dannes slagger i asken. Slaggedannelsen kan hindres ved at iblande kornet 1-2 % kridt i magasinet. Korn brænder dårligt ved lavt blus, og der er risiko for soddannelse ved sommerfyring. Med en blanding af korn og træpiller går det bedre. Korn er vanskelig at antænde. Det kan være en stor hjælp at benytte tændvæske, som hældes på kornet inde på ildstedet. Brug aldrig benzin! Restprodukter Som alternativ til træpiller og korn kan nævnes kirsebærsten, olivensten, sheanødder, cacaoskaller mv. Smuldvarer som oliekagemix og biosmuld kræver en omrører i magasinet, da der ellers kan dannes bro. Frøafrens i form af de såkaldte cobs er også et brændsel, der udbydes. Nogle af brændslerne er meget billige, men kvaliteten er også ofte meget ringe. Rapskagen fra presning af rapsfrø er et interessant brændsel. Brændværdien er høj, men det er askeindholdet også. I reglen er rapskagen løs i strukturen og ikke specielt velegnet til stokerfyring. Ved omladning inden og i forbindelse med fyldning af brændselsmagasinet dannes der en del smuld. Bedst er det, hvis rapskagen presses meget hårdt ved oliepresningen eller efterfølgende presses til egentlige piller. Rapskage/-piller bør stå tørt. Fyring med brændsler med megen aske bør kun finde sted i fyr med bevægelige riste. Tillige bør der være automatisk askeudtagning i form af snegl eller andet. Tabellen nedenfor er en oversigt over de mest almindelige brændsler til stokerfyrede biobrændselsanlæg. For hvert brændsel er angivet typiske værdier for: Aske Fugt (vandindhold) Brændværdi Rumvægt Disse fire størrelser er vigtige, når et givent brændsel vurderes. Akse- og fugtindholdet bør være lavt, hvorimod brændværdien og rumvægten gerne må være høj. Arbejdsgange Der er normalt manuelt arbejde forbundet med at fyre med biobrændsler. Arbejdsopgaverne vil typisk være: Påfyldning af brændsel Udtagning og fjernelse af aske Ugentlig rensning af flader i kedel og konvektionsrør Rengøring af fyrrum Af hensyn til begrænsning af brandfaren er det vigtigt jævnligt at gøre rent i fyrrummet. Data for forskellige biobrændsler Træpiller Korn Rapskage Kirsebærsten Frøafrens Oliekage Aske Fugt Brændværdi Rumvægt % % MJ/kg kg/m³ 0,3-0, , ,5-2, , ,5 7,0 20, ,0 15,0 17, ,0 12,0 15, ,0 10,0 21,

5 Automatisk askeudtagning. En tværsnegl i bunden af kedlen fører asken ud til en askebeholder, eller videre med snegle til f.eks. en udendørs container. (Kilde: Fladerne indvendigt i fyret skal som nævnt holdes rene for at opnå høj nytteværdi af brændslet. Ud over aske kan det også komme på tale at fjerne sod. Lager Træpiller i større mængde leveres i reglen med lastbil, der blæser dem direkte op i en silo. Det er også muligt at få dem leveret eller selv afhente dem i sække eller såkaldte storsække. Det er værd at bruge ressourcer på at få lageret placeret så hensigtsmæssigt som muligt. De fleste biobrændsler støver en del, derfor er det praktisk at have en tæt silo. Det er tilladt at undvære brændselsmagasin og i stedet føde fyret direkte fra lager. Dog gælder der bestemte regler herfor. De er nærmere beskrevet i Brandteknisk Vejledning nr. 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler. Når brændslet fødes direkte fra lagersiloen, kan der spares arbejde og tid, og der bliver heller ikke så støvet i fyrrummet. Myndigheder og regler Et biobrændselsfyr kræver tilladelse. Der skal indhentes byggetilladelse, hvis fyret opstilles i en bygning, der hører under Bygningsreglementet (BR08): Med hensyn til landbrugets avls- og driftsbygninger henvises der til Landbrugets Byggeblade. Fyringsanlægget skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Det bliver herved tilmeldt skorstensfejning. Skorstensfejeren vil også føre brandpræventivt tilsyn. Anlægget skal anmeldes til eget forsikringsselskab. Tag altid skorstensfejeren med på råd, når fyringsanlægget projekteres. Skorstensfejeren skal godkende placering, opbygning, mv., inden biobrændselsfyret tages i brug. Det kan anbefales at læse Brandteknisk Vejledning nr. 32 Biobrændselsfyrede centralevarmekedler, som kan rekvireres hos Brandteknisk Institut. I vejledningen angives reglerne for opstilling, indretning samt drift og vedligeholdelse. Typegodkendte stokerfyr På Teknologisk Instituts hjemmeside er der en liste over såkaldt typegodkendte stokerfyr. At de er typegodkendte vil sige, at de har gennemgået en test på Teknologisk Institut efter gældende standarder og fundet i orden. Teknologisk Institut gennemfører kvalitetskontrol hos de firmaer, der er tilknyttet godkendelsesordningen. Det er frivilligt for firmaerne at deltage i ordningen. Det er faktisk kun en mindre del af alle de fabrikater og modeller af stokerfyr, man kan købe, som er optaget på ovennævnte liste. Krav til virkningsgrad Ifølge BR08 skal kedler til fyring med biobrændsel og biomasse have en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i DS/ EN Kedelklasse 3 beskrives af en kurve, hvor kravet til mindste virkningsgrad er svagt stigende med kedelens nominelle ydelse (kw). Eksempelvis skal et stokerfyr med en kedelydelse på 25 kw have en virkningsgrad, der ligger højere end 75 %. Miljø Der må kun afbrændes rene biobrændsler (ikke papir, trykimprægneret træ, malet træ mv.). Indholdet af lim i træpiller må ikke være over 1 %. Der er klare regler for opbevaring og anvendelse af aske; se nærmere i Bioaskebekendtgørelsen. Aske fra biobrændsler indeholder tungmetaller, hvorfor der er begrænsninger på, hvor meget der må spredes på markerne. Sikkerhed Gå anlægget igennem en gang om måneden for at sikre, at alt virker som det skal. Slå strømmen fra imens. Kig også pakningerne efter. En installatør bør tilkaldes en gang om året for at tjekke anlægget og sørge for, at det er rigtigt indstillet. Blandt andet skal brandslukningsudstyret tjekkes. Brug originale reservedele. 5

6 Husk brændslukningsudstyr ved biobrændselsfyret. Børste til rensning af røgrør. Økonomi De økonomiske forhold ved fyring med biobrændsler kan sammenfattes i tre punkter: Biobrændsler er billigere end fyringsolie både pr. kg, liter og pr. MJ. Stokerfyrede biobrændselsfyr med alt hvad der hører til af silo, indretning af fyrrum mv., er dyrere (op til flere gange) end et oliefyr. Der er arbejde forbundet med at fyre med biobrændsler typisk omkring en times tid om ugen. Arbejdstiden er dog kun en omkostning, hvor arbejdet udføres af ansat arbejdskraft eller hvor ejeren ønsker at værdisætte sin egen tid. Oliefyr har højere virkningsgrad end biobrændselsfyr oftest procentpoint. Dette er naturligvis med til at indsnævre besparelsen ved at fyre med biobrændsler i stedet for fyringsolie. Regneeksempel Lars Landmand bruger liter olie i privatboligen og liter til opvarmning af stalde. Han investerer i et stokerfyr og køber træpiller. I tabellen er der givet et eksempel på, hvad det kunne koste ham at etablere et stokerfyr. Figuren viser de årlige omkostninger og deres fordeling ved fyring med forskellige brændsler. Forbruget af fyringsolie er liter (3.000 liter til privat og liter til erhvervsmæssigt formål). De anvendte mængder biobrændsler ækvivalerer energiindholdet i den anvendte mængde fyringsolie. Brændselspriserne er følgende: Fyringsolie (10,13 kr. pr. liter (privat), 6,25 kr. pr. liter (erhverv)), Træpiller (1,75 kr. pr. kg ekskl. moms), Korn (1,60 kr. pr. kg ekskl. moms) og brænde (400 kr. pr. rm ekskl. moms). (Priser oktober 2008) Investering Fyringsanlæg Fyrrum og lager Installation Samlet Årlig udgift (20 års lån) Drift Træpiller El og service I alt I alt pr. år

7 Før havde Lars Landmand en årlig udgift på godt kr., men ved fyring med træpiller kan han altså opnå en årlig besparelse på næsten kr. Bemærk, at omkostningen til løn er sat til nul det gælder ved alle fire brændsler i figuren. Som det ses, er det noget dyrere at fyre med korn end med træpiller hvilket kan virke overraskende. Baggrunden er til dels, at virkningsgraden ved at fyre med korn i gennemsnit er 5 % lavere. Endvidere er energiindholdet i korn 3,4 MJ/kg lavere end i træpiller. Afgifter Biobrændsler er ikke belagt med energi- og CO 2 -afgift. Men der skal betales moms af den del af forbruget, der går til privatforbrug. Yderligere information Brandteknisk vejledning 32 kan bestilles på Få yderligere information på Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Tegnet illustration: Louise Bisgaard Jespersen Endnu billigere er det at fyre med brænde kun omkring kr. om året. Men Lars Landmand er ikke vild med at skulle fyre flere gange dagligt han har mange andre gøremål. Der indgår ikke skat i ovennævnte beregninger. 7 AgroTech A/S Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Institute for Agri Technology and Food Innovation Udkærsvej 15. DK Århus N Tel Fax

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest Mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr Mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr af Jørgen Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Byggeri og Teknik og Karl

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste!

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT er en virksomhed, der siden 1979 udelukkende har udviklet og produceret fyringsanlæg og fuldautomatiske silosystemer

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

SLAP AF - TAG EN PILLE

SLAP AF - TAG EN PILLE Størrelse 10 12 14 16 Ydelsesområde kw 3-10 4-12 4-14 5-16 Vægt kedel sneglemodel kg 340 340 340 340 Vægt kedel vakuummodelng kg 348 348 348 348 Virkningsgrad fuldlast brændværdi % >106 >106 >106 >106

Læs mere

TWINHEAT en investering ind i fremtiden!

TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT er en virksomhed, der siden 1979 udelukkende har udviklet og produceret fyringsanlæg og fuldautomatiske silosystemer til industri og private. TWINHEAT

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 82 2007. FarmTest. Biobrændselsfyr med integreret oliepresser

Maskiner og planteavl nr. 82 2007. FarmTest. Biobrændselsfyr med integreret oliepresser Maskiner og planteavl nr. 82 2007 FarmTest Biobrændselsfyr med integreret oliepresser Biobrændselsfyr med integreret oliepresser Fyring med rapskage Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech A/S

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

5. Anlæg til gårde og institutioner

5. Anlæg til gårde og institutioner 5. Anlæg til gårde og institutioner Den nuværende anvendelse af halmfyring i landbruget begyndte i større omfang på grund af energikrisen i 1970 erne med deraf følgende tilskudsordninger og lempelige afskrivningsregler

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

20. Referenceanlæg. 20.1 Den europæiske teaterhøjskole i Rødkilde. Træpillehåndbogen

20. Referenceanlæg. 20.1 Den europæiske teaterhøjskole i Rødkilde. Træpillehåndbogen 20. Referenceanlæg Det bedste en kunde kan gøre for at sikre sig mod problemer med at kvalitet i anlæg, installation og service er for ringe er at kontakte referenceanlæg. Adresser på referenceanlæg kan

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale

Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale Fagligt Seminar Brændeovne, biomassekedler og biomasse 30. April 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Wolfgang Stelte, Center for Biomasse

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

BRÆNDE VARME I EN KOLD TID

BRÆNDE VARME I EN KOLD TID BRÆNDE VARME I EN KOLD TID Lufttørret blandet løv i tårn Brændet leveres stablet i tårne på engangspaller. Pallerne opbevares på et udendørs lager indtil levering, brændet kan derfor være overfladevådt.

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS. KEDLER fra BAXI i Tarm. MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006

MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS. KEDLER fra BAXI i Tarm. MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006 MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006 Let at betjene Godkendt til trykekspansion Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler.

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler. Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY Hjørnekakler. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring 8U 002 7A196 PL 006 TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD 30års erfaring www.danpellets.dk Producenten Firmaet PPUH Walerian Grzegorz Fabich blev grundlagt 1987. Firmaet Fabich hører til de største

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

12. Blokvarmecentraler

12. Blokvarmecentraler 12. Blokvarmecentraler Ved blokvarmecentraler forstås træpilleanlæg, der kan forsyne en eller flere større bygninger med varme. Eksempler kunne være hoteller, kursuscentre, service- og industrivirksomheder,

Læs mere