Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. maj Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:15. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. maj Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:15. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding"

Transkript

1 Sidenr. 339 Referat Mødedato: 10. maj 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:15 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Kathrine Føns Schultz

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 340 Sagsnr. Side 1. Orientering fra s formanden Orientering fra underudvalgenes arbejde og fra pleje- og aktivitetscentre Bevillingsstatus pr. 31. marts bevillingskontrol primo Forslag til udmøntning af mindreforbrug Nedtagning af fastmonteret kald i ældreboliger Opfølgning seniorpolitik april Oversigt over klagesager (hjemmehjælp) 1. januar til 31. marts Status for budgetlægning Udviklingspartnerskab tilknyttet det nye plejecenter i Vonsild Trafikkursus for 65+ årige i Orientering fra s bisiddere Kommunikation og informationsbladet Generel orientering til

3 Sidenr Orientering fra s formanden Sagsid.: 10/783 Resumé Formanden for giver på mødet en orientering om udvalgt nyt for. Temadag den 14. juni 2012 om livsfilosofien The Eden Alternative Seniortræf bymøde i Middelfart Sagen behandles i (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Ingen deltager fra til temadag den 14. juni 2012 om livsfilosofien The Eden Alternative, da der afholdes Ældrerådsmøde denne dag og kender allerede principperne for The Eden Alternative. Seniortræffet var en succes. Der afholdes et evalueringsmøde i styregruppen den 15. juni anbefaler Seniorudvalget, at der igen afholdes Seniortræf i 2013 og foreslår det afholdes den 15. maj by mødet i Middelfart var positivt. Karsten Barfoed deltog i dialogmøde med brugerstyrede huse den 25. april Henry Clausen orienterede, at der er opnået enighed omkring flytning af aktiviteter på Vonsildhave på møde den 7. maj 2012 på Vonsildhave. Orienteringen toges til efterretning. Kathrine Føns Schultz

4 Sidenr Orientering fra underudvalgenes arbejde og fra pleje- og aktivitetscentre Sagsid.: 10/5087 Resumé s underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde samt s medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre. Budgetprocedure Sagen behandles i (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Ellen Andersen Toldshøj orienterede om generalforsamlingen på Teglgårdsparken. Orienteringen toges til efterretning. Kathrine Føns Schultz

5 Sidenr Bevillingsstatus pr. 31. marts bevillingskontrol primo Sagsid.: 12/6941 Resumé Pr. 31. marts 2012 har der været et samlet forbrug på 124,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 21 % af Seniorudvalgets korrigerede budget. Det vurderes, at den økonomiske ramme for 2012 vil holde. Denne bevillingsstatus danner grundlag for Seniorudvalgets bevillingskontrol pr. 31. marts Bevillingskontrollen medfører en samlet mindreudgift i 2012 under serviceudgifter på kr., som overføres til andre politiske udvalg. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering), Økonomiudvalget (samlet sag for alle politikområder) og Byrådet (samlet sag for alle politikområder) Forslag Seniordirektøren foreslår, at bevillingsstatus pr. 31. marts 2012 tages til efterretning, at bevillingskontrollens ansøgninger godkendes Beslutning Seniorudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Hanne V. Holgaard Beslutning den Taget til efterretning. Kathrine Føns Schultz Sagsfremstilling Bevillingsstatus pr. 31. marts 2012

6 Sidenr. 344 Bevillingsstatus pr. 31. marts 2012 viser et samlet forbrug på 124,1 mio. kr. Forbruget fordeler sig på følgende områder: Område Oprindeligt budget inkl. omplaceringer Korrigeret budget Forbrug pr. Forbrug i kr % Fælles udgifter og indtægter ,0 Myndighedsafdeling Bestillerbudget hjemmeplejen ,1 Bestillerbudget sygeplejen ,9 Bestillerbudget plejecentre ,6 Øvrige udgifter ,1 Plejecentre og aktivitetsomr ,9 Køkkener ,2 Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Uddelegeret sygepleje ,3 Sygepleje ,3 Øvrige ,4 Serviceudgifter i alt ,0 Personlige tillæg ,2 Overførsler i alt ,2 Total ,1 Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten ikke kan bruges som en direkte indikator for budgettets realisering. Myndighedsafdelingens afregning fra bestillerbudgettet for henholdsvis hjemmepleje, sygepleje og plejecentre vedrørende marts måned sker eksempelvis først i april måned. Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2012 Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. 31. marts Bevillingskontrollen skal bl.a indeholde budgetmæssige tilpasninger af udmeldinger fra overordnede myndigheder, herunder lovændringer, konkrete væsentlige ændringer i de givne materielle forudsætninger samt ændringer i den autoriserede kontoplan. Bevillingskontrollen skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver, og må ikke medføre øgede serviceudgifter. Denne bevillingskontrol indeholder ansøgning om overførsel under Seniorudvalgets forretningsområde, jf. nedenstående. Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

7 Sidenr. 345 Bevilling for år 2012: Serviceudgifter (hele kr.) Note Beløb (netto) Mindre lønstigning Drift TDC Faktura Drift Administrative omkostninger Drift IT-Udgifter Drift Effektiviseringsindsatser Drift Indkøbsfunktion Drift Administrative omkostninger Drift Heraf overførsel mellem bevillingsområder Note 1 Mindre lønstigning. Ansøgningen indeholder en overførsel af kr. til Økonomiudvalget. Det skal ses i sammenhæng med en udmelding fra KL om en mindre lønstigning end forventet på 0,18% med virkning fra 1. oktober. Note 2 TDC faktura. Ansøgningen indeholder en overførsel af kr. til Økonomiudvalget på grund af øgede driftsudgifter under Seniorudvalgets politikområde. Dette skal ses i sammenhæng med, at samtlige udgifter til TDC betales centralt af IT-afdelingen. Note 3 Administrative omkostninger. Ansøgningen indeholder en overførsel af kr. i 2012 og frem til Økonomiudvalget (Administrativ organisation F5 - Seniorforvaltningen). Overførslen skal ses i sammenhæng med en udmøntning af reduktionen af de administrative funktioner ved en omfordeling af arbejdsopgaver mv. Note 4 IT-udgifter.

8 Sidenr. 346 Ansøgningen indeholder en overførsel af kr. til Økonomiudvalget. Overførslen skal ses i sammenhæng med, at SD-tjenestetid har erstattet PDC-vagtplan og at samtlige udgifter til SD-tjenestetid betales centralt af IT-afdelingen. Note 5 Effektiviseringsindsatser Ansøgningen indeholder en overførsel af kr. i 2012 til effektiviseringspuljen under Økonomiudvalget vedrørende realiserede effektiviseringsgevinster. Effektiviseringsgevinsterne består af: Seniorudvalgets andel af reducerede udgifter til tolkebistand Seniorudvalgets andel af reducerede udgifter til vinduespolering Reducerede udgifter til Dreyershus afledt af en ændring af pakkepriserne for model A-D, jævnfør ny aftale pr. 1. januar Reducerede udgifter til sygeplejen afledt af etablering af flere sygeplejeklinikker på plejecentre. Reducerede omkostninger på plejecentre på grund af omstrukturering og sammenlægning af ledelsesfunktioner samt reducerede lønomkostninger pr. medarbejdertime som konsekvens af den nuværende gunstige rekrutteringssituation. Effektiviseringsindsatsens konsekvenser i fordelt med kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i 2015 vil blive indregnet i bevillingsrammerne. Note 6 Indkøbsfunktion Ansøgningen indeholder en overførsel af kr. til Økonomiudvalget. Overførslen skal ses i sammenhæng med Seniorforvaltningens andel af finansieringen af organisationsændringen i Centralforvaltningen med henblik på styrkelse af indkøbsfunktionen. Centralforvaltningens bemærkninger Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet. Bilag: /12 Åben Udvikling i bestillerbudget hjemmeplejen til og med uge 13

9 Sidenr Forslag til udmøntning af mindreforbrug 2011 Sagsid.: 12/6356 Resumé Seniordirektøren fremsender oversigt over indkomne forslag til udmøntning af 1 mio. kr. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering) Forslag Seniordirektøren foreslår, at Seniorudvalget beslutter, hvorledes beløbet skal disponeres. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt, idet det besluttedes at anvende det resterende beløb på 1 mio. kr. som følger: Forslag 2 og 3 slås sammen og der bevilges et engangsbeløb på kr. til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder i en tidsbegrænset periode. Forslag 4,5 og 6 slås sammen ved oprettelse af en pulje på kr. der anvendes inden udgangen af Forslag 7 blev imødekommet. Der blev afsat kr. til Frivillighedsfesten i Det blev samtidig besluttet at udvide deltagerkredsen. Endelig besluttedes at restbeløbet på kr. blev hensat som et dispositionsbeløb m.h.p. fremtidig anvendelse. Hanne V. Holgaard Beslutning den s underudvalg vil komme med forslag til udmøntning af restbeløbet på kr. samt forslag til budget Taget til efterretning. Kathrine Føns Schultz

10 Sidenr. 348 Sagsfremstilling Seniorområdet kom i 2011 ud med et mindreforbrug på 19,2 mio. kr. Overførslen af de ubenyttede budgetmidler fra 2011 til 2012 behandles alene i Økonomiudvalg og Byråd. Seniorudvalget besluttede i møde den 4. april 2012 (sag 12/6356) at udmønte 18,2 mio. kr. af de eventuelt overførte midler. Seniorudvalget besluttede samtidig, at, at Seniorforvaltningen til udvalgets møde den 2. maj 2012 udarbejder en oversigt over indkomne forslag m.h.t. disponering af det resterende beløb på 1. mio. kr. Seniordirektøren oplyser, at der foreligger følgende forslag fra seniorudvalgsmedlemmer og ældrerådet: 1. Hjertestartere (nb årlig udgift over 3 år) 2. Praktisk anlagt aktivitetsmedarbejder 3. Frivillig koordinator 4. EDB-midler til brugerstyrede huse 5. Husleje ældresagen 6. Pulje til 79 midler 7. Frivillighedsfest 8. IT-og digitalisering 9. Støtte til mere aktivitet i hverdagen plejecentre 10. Modtagesygeplejerske til sektorovergange Note 1 Hjertestartere Seniordirektøren oplyser, at det vurderes at der kan anskaffes 29 hjertestartere på mellem kr. og kr. over en 3 årig periode, afhængig af om kommunen køber eller leaser dem. I beløbet er indeholdt årlige udgifter til uddannelse og serviceaftale. Note 2 Praktisk anlagt aktivitetsmedarbejder Seniordirektøren oplyser, at stillingen kan tænkes sammen med note 3 Frivillig koordinator. Løses begge opgaver indenfor rammerne af 1 PE vil den årlige udgift udgøre ca kr. Note 3 Frivillig koordinator Seniordirektøren oplyser, at stillingen kan tænkes sammen med note 2 Frivillig koordinator. Løses begge opgaver indenfor rammerne af 1 PE vil den årlige udgift være ca kr. Note 4 EDB-midler til brugerstyrede huse Seniordirektøren oplyser, at forslaget kan tænkes sammen med note 6 Pulje til 79 midler (tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte). Note 5 Husleje ældresagen Seniordirektøren oplyser, at forslaget kan tænkes sammen med note 6 Pulje til 79 midler. Note 6 Pulje til 79 midler Note 7 Frivillighedsfest Midler til etablering og afvikling af en fest for frivillige på seniorområdet. Seniordirektøren oplyser, at der er afsat i i Hvis målgruppe og program udvides, vurderes det, at der skal afsættes yderligere kr. Note 8 IT og digitalisering

11 Sidenr. 349 Seniordirektøren oplyser, at der i anlægsprojektet Velfærdsteknologi er indeholdt midler til velfærdsteknologiske uddannelser. Der vil være et samarbejde mellem forvaltningen og relevante frivillige aktører for at afdække, hvordan uddannelse i forhold til ældre hjælper ældre bedst muligt kan sammensættes og udbydes. Herunder vil uddannelse af frivillige som digitale ambassadører blive tænkt sammen med den tilsvarende uddannelse, der vil blive tilbudt Kolding Kommunes medarbejdere. Note 9 Støtte til mere aktivitet i hverdagen plejecentre Note 10 Modtagesygeplejerske til sektorovergange Seniordirektøren oplyser, at en fuldtidsstilling forventes at koste omkring kr. årligt.

12 Sidenr Nedtagning af fastmonteret kald i ældreboliger Sagsid.: 12/8175 Resumé Et betydeligt antal ældreboliger i Kolding Kommune er fra opførelsen udstyret med faste kaldeanlæg. Det er imidlertid kun en lille gruppe af beboerne i disse ældreboliger, der har behov for et egentligt nødkald efter bestemmelserne i Servicelovens 112. De mange fastmonterede kald medfører ofte overbelastning af vagtcentralen, hvorfor kaldeanlæggene hos borgere, der ikke opfylder kriterierne for tildeling af nødkald, ønskes nedtaget og erstattet med anden kontakt mulighed til evt. leverandør af personlig og politisk hjælp. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering) og Handicaprådet (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at borgere i ældreboliger revurderes i forhold til, om de har behov for at kunne tilkalde almindelig hjælp eller skal have et målrettet nødkald til hjemmesygeplejen at kald til leverandør af personlig og praktisk hjælp for fremtiden sker direkte til leverandøren uden om kommunes vagtcentral. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Hanne V. Holgaard Beslutning den Taget til efterretning. Kathrine Føns Schultz Beslutning Handicaprådet den Orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Der er fast monterede kald i et betydeligt antal ældreboliger i Kolding Kommune. Kun en meget lille del af de ældre, der bor i disse boliger er visiteret et egentligt nødkald efter Servicelovens 112. Konsekvensen heraf er, at en del ældre borgere i Kolding Kommune

13 Sidenr. 351 fejlagtigt kommer til at benytte det fastmonterede kald som alternativ til opkald fra en almindelig telefon/mobiltelefon. Dette medfører overbelastning af vagtcentralen i Kolding Kommune og en række drøftelser mellem kommunens myndighedsafdeling og vores leverandører af personlig og praktisk hjælp, der ofte ønsker sig betalt for fejlagtige nødkald. Som følge af ovenstående og i erkendelse af den øgede udbredelse af mobiltelefoner og trådløse fastnettelefoner ønsker Seniorforvaltningen at nedtage/plombere en række fast installerede kald. Det er Seniorforvaltningens opfattelse at borgere, der har fast installeret kald fremover i stedet kan få udleveret et særligt nummer (med døgnbemanding) til hjemmeplejen eller den valgte leverandør (privat). Opkald hertil kan med fordel foretages fra borgerens egen telefon. Der er endvidere den fordel ved at borgeren anvender egen telefon til kald, at telefonen er kendt for borgeren, og at borgeren kan have telefonen på sig. De overordnede retningslinjer for etablering af nødkald i ældreboliger fremgår af almenboliglovens 110, stk.3. Det fremgår heraf, at der fra ældreboliger skal være mulighed for at tilkalde hurtig hjælp døgnet rundt. Indenrigs- og Socialministeriet har i et svar til Kommunernes Landsforening oplyst, at det er overladt til den enkelte kommune at tage stilling til, på hvilken måde hjælpen skal kunne tilkaldes. Det forudsættes dog, at kommunen sikrer, at tilkaldelsesmuligheden tilpasses den enkelte borgers behov. Indenrigs- og Socialministeriet henviser endvidere til punkt 11 i Socialministeriets vejledning nr. 95 af 5. december 2006 om botilbud m.v. til voksne, hvoraf det fremgår, at der fra den enkelte ældrebolig skal kunne tilkaldes hurtig hjælp, f.eks. i tilfælde af sygdom, uheld eller lignende, for derved at øge beboernes tryghed. Det er derfor den enkelte kommune, der ud fra de teknologiske muligheder og den pågældende beboergruppes behov, skal vurdere på, hvilken måde hjælpen skal kunne tilkaldes. Som det fremgår, er der ikke krav om, at der i alle ældreboliger installeres egentlige nødkaldeanlæg. Indenrigs- og Socialministeriet oplyser endvidere i sit svar til Kommunernes Landsforening, at hverken almenboligloven eller de tilhørende bekendtgørelser indeholder regler om, hvem der skal betale for muligheden for at kunne tilkalde bistand. Efter ministeriets opfattelse er det derfor ikke udelukket at lade de enkelte beboere selv betale for deres opkald til kommunens hjemmepleje. Seniorforvaltningen står umiddelbart overfor at skulle udskifte låsesystem hos borgere, der i dag har monteret en nøgleboks ved hoveddøren. Da det meget ofte vedrører borgere i ældreboliger er det hensigtsmæssigt at håndtere udskiftning af nøgleboks og eventuel nedtagning af fastmonteret kald i samme arbejdsgang. Der vil derfor blive igangsat en revisitation af borgere i boliger med fast monterede kald med henblik på at vurdere, om der kan bevilges et nødkald efter Servicelovens 112. Det fastmonterede nødkald vil således fremadrettet kun være aktivt hos borgere med bevilget nødkald. Der er forskel på, hvem der skal svare de 2 typer af kald. Nødkald skal besvares og besøges af hjemmesygeplejen. Almindelige kald skal besvares af den valgte leverandør til personlig og praktisk hjælp.

14 Sidenr Opfølgning seniorpolitik april 2012 Sagsid.: 10/25473 Resumé Seniorforvaltningen laver to gange årligt opfølgning på den vedtagne Seniorpolitik fra foråret Visionen i Seniorpolitikken er at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod Andelen af selvhjulpne borgere er steget fra 75,8 procent i oktober 2010 til 77,4 procent januar De otte temaer i Seniorpolitikken bidrager hver især til at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år er steget. Indførelse af den rehabiliterende tankegang i hjemmeplejen, antages pt. at have haft den største effekt på indfrielsen af visionen. Sagen behandles i Seniorudvalget. Ældreråd (orientering) og Handicapråd (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår at orienteringen tages til efterretning at status offentliggøres på kolding.dk Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Hanne V. Holgaard Beslutning den Taget til efterretning. Kathrine Føns Schultz Sagsfremstilling I 2018 er der 22 procent flere borgere over 65 år i Kolding Kommune i forhold til Seniorpolitikken udstikker 8 temaer, der skal være pejlemærker for ældreområdets udvikling. Seniorpolitikken hviler på visionen om, at andelen af borgere over 65 år, der er selvhjulpne stiger frem mod år Udviklingen ses i nedenstående skema:

15 Sidenr. 353 Antal borgere over 65 år Antal borgere visiteret til hjælp Antal selvhjulpne** Andel selvhjulpne* Oktober ,8 procent / ,6 procent / ,4 procent * Opgjort som antal unikke borgere visiteret til hjælp de forudgående 6 måneder sammenholdt med faktisk antal borgere over 65 år på opgørelsestidspunktet. Hjælpen omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser. Afrapporteringen sker på baggrund af tal opgjort pr 1/1 og 1/7 hvert år. Oktober 2010 var udgangspunktet. ** Antal selvhjulpne borgere er defineret som borgere, der ikke modtager visiteret hjælp fra Seniorforvaltningen i Kolding Kommune. Dette tal omfatter således både borgere, der tidligere har modtaget visiteret hjælp og borgere, der aldrig har modtaget visiteret hjælp men blot er fyldt 65 år. Der vil være borgere over 65 år som alene modtager hjælp fra andre forvaltninger, for eksempel genoptræning indenfor sundhedsområdet. Disse borgere, der ikke er visiteret til ydelser i Seniorforvaltningen, er ikke medtaget i ovenstående tabel/udregning. Som det fremgår af tabellen er antallet af borgere over 65 år steget med 1000, mens antallet af borgere visiteret til hjælp er uforandret. Der kan være mangeartede forklaringer på denne udvikling. De vigtigste er antageligt: Antallet af årige borgere stiger markant nu og frem mod Gennemsnitsborgeren får behov for hjælp når han/hun er 79 år. Derfor skaber tilgangen af nye 65+ årige pt. et begrænset pres på visiterede ydelser. Når antallet af +80 årige stiger fra 2018 frem mod 2030 kan presset på visiterede ydelser forventes at stige. Hjemmeplejen har i perioden april 2011 til marts 2012 hjemmetrænet 33 borgere så succesfuldt, at de umiddelbart efter hjemmetræningsforløbet er blevet udvisiteret. Hjemmeplejen har især haft succes med hjemmetræning af nyvisiterede borgere. Borgere, der har modtaget almindelig hjemmehjælp, og er blevet selvhjulpen er ikke medtaget i ovenstående 33 borgere. Visitationens fokus på borgernes egne ressourcer har medført, at et ukendt antal borgere ifm visitationsprocessen eller ifm første besøg af hjemmetræner er blevet selvhjulpen eller aktivt selv har frasagt sig hjælpen. Hjemmeplejen, de forebyggende medarbejdere og andre personalegruppers fokus på rehabilitering har antageligt haft en afsmittende effekt i forhold til, hvor mange nye borgere, der ansøger visitationen om hjælp og hvor mange borgere, der er blevet selvhjulpen i forbindelse med almindelig hjemmehjælp. Visionen understøttes af de otte temaer i seniorpolitikken. I bilaget fremgår de forskellige initiativer, der er iværksat eller planlagt under hvert af de otte temaer.

16 Sidenr. 354 Bilag: /12 Åben Seniorpolitik opfølgning april 2012.pdf

17 Sidenr Oversigt over klagesager (hjemmehjælp) 1. januar til 31. marts 2012 Sagsid.: 12/6764 Resumé Seniordirektøren fremsender oversigt over klagesager vedr. hjemmehjælp i perioden 1. januar til 31. marts Der er 2 klager over praktisk hjælp. Sagen behandles i Seniorudvalget og (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Hanne V. Holgaard Beslutning den Taget til efterretning. anmoder om en årsopgørelse over klagesagerne for Kathrine Føns Schultz Sagsfremstilling Seniordirektøren oplyser, at der i perioden 1. januar til 31. marts 2012 er indgået i alt 2 klager over afslag på praktisk hjælp. Myndighedsafdelingen fastholder afgørelserne i begge sager, som herefter rutinemæssigt sendes til vurdering i Det Sociale Nævn. Afgørelser fra Det Sociale Nævn: Seniorforvaltningen har modtaget 1 afgørelse fra Det Sociale Nævn. Det Sociale nævn stadfæster Kolding Kommunes afgørelse.

18 Sidenr. 356 Klager over udførelsen af hjælpen: Der er modtaget 7 klager over udførelsen af hjælpen. Alle sagerne er taget op med leverandørerne.

19 Sidenr Status for budgetlægning 2013 Sagsid.: 12/6538 Resumé Udgangspunktet for den politiske budgetlægning for 2013 er i henhold til budgetproceduren for 2013 et teknisk budgetforslag udarbejdet af Direktionen. Det teknisk udarbejdede budgetforslag hviler på en efterprøvelse af allerede gjorte forudsætninger. Tilretningen af basisbudgettet for 2013 er igangværende. I 2013 henstår et stort effektiviseringsmål, hvorfor realisering heraf, inden budgettets endelige vedtagelse, har en helt central placering i budgetproceduren. Konkretiseringen af effektiviseringstiltag er igangværende. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at status for budgetlægning 2013 tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Hanne V. Holgaard Beslutning den Taget til efterretning. Kathrine Føns Schultz Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 19. marts 2012 godkendt følgende bevillingsrammer: Seniorpolitik, serviceudgifter

20 Sidenr. 358 Seniorpolitik, overførsler Bevillingsrammerne er fremskrevet til 2013-prisniveau med udgangspunkt i KL s skøn. Undtaget herfra er den effektivisering på årligt 0,2 %, der for 2012, 2013, 2014 og 2015 er pålagt samtlige budgetansvarlige. Dette pålæg er realiseret ved en reduceret fremskrivning på 0,2 % gældende for samtlige arter ekskl. overførsler (art 5.2). Beløbsmæssigt er de 0,2 % indarbejdet i basisbudgettet fordelt på samtlige konti. Det bemærkes, at der budgetteres i hele kr., hvorfor en budgetpost på under kr. ikke påvirkes. En forudsætning for robust økonomi i 2013 til 2016 er en realisering af det indbudgetterede effektiviseringsmål. Opmærksomheden henledes på direktionens seminar den 19. og 20. januar 2012, hvor der blev anvist mulige budgetforbedringstiltag på 60 mio. kr. I det omfang realisering af det enkelte tiltag har en serviceniveaumæssig konsekvens, vil der senest ultimo maj 2012 blive fremsendt særskilt punkt til behandling i de(t) berørte udvalg samt Økonomiudvalget og Byrådet. Forvaltningen er i gang med at konkretisere mulige effektiviseringstiltag, og i den forbindelse vurderes det, at en styrkelse af omkostningerne til afholdelse af rehabiliteringsindsatser vil kunne generere en nettogevinst, der kan tilskrives effektiviseringspuljen. På nuværende tidspunkt er det anslået, at dette kan opgøres til 2,6 mio. kr.

21 Sidenr Udviklingspartnerskab tilknyttet det nye plejecenter i Vonsild Sagsid.: 12/2437 Resumé Der skal etableres et udviklingspartnerskab i tilknytning til det nye plejecenter i Vonsild, som udbydes som Offentligt- Privat-Partnerskab (OPP). Der er behov for, at træffe beslutning om de overordnede rammer for finansiering af udviklingspartnerskabet, men med mulighed for i den kommende udbudsproces at justere rammerne på baggrund af dialogen med det kommende OPP selskab. Udviklingspartnerskabet skal styrke samarbejdet mellem Kolding Kommune og OPP selskabet, og udnytte den viden parterne hver især har til at løse de konkrete problemstillinger, som borgere og medarbejdere oplever i deres hverdag på plejecentrene. Ligeledes skal udviklingspartnerskabet anvendes til at sprede den viden, partnerne har til kommunens øvrige plejecentre samt til den private partners eventuelle øvrige plejecentre i andre kommuner eller lande. Udviklingspartnerskabets projekter igangsættes alene, hvis der foreligger en positiv business case for det enkelte projekt. Projekternes værdi vurderes både i forhold til livskvalitet, arbejdsmiljø og effektivisering. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår; at der afsættes ca kr. til kontant indskydelse i udviklingspartnerskabet samt ca kr. i form af lønkroner til projektledelse at udviklingspartnerskabet finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Seniorforvaltningen (projektledelse): ca kr. i lønkroner OPP konsortiet (60 pladser): kr. i kapital Kolding Kommune plejecenterdrift (100 pladser): kr. i kapital at de kr. Kolding Kommunes plejecenterdrift skal indskyde i udviklingspartnerskabet, finansieres af Puljen til bedre ældrepleje at udviklingspartnerskabets driftspartere hver forpligtes til at bidrage med et minimum af medarbejdertimer. Det rette niveau for dette aftales nærmere med den kommende private partner at forpligtelsen til at deltage i udviklingspartnerskabet følger den 20 årige aftaleperiode, som den øvrige OPP kontrakt forventes at blive på at udviklingspartnerskabets evne til at skabe positive resultater i forhold til enten effektivisering, livskvalitet eller arbejdsmiljømæssige mål evalueres efter 3 år.

22 Sidenr. 360 Beslutning Seniorudvalget den Godkendt med den bemærkning, at udviklingspartnerskabet forpligtes til at udbrede kendskabet til resultaterne af udviklingsarbejdet til offentligheden. Hanne V. Holgaard Beslutning den Taget til efterretning. Kathrine Føns Schultz Sagsfremstilling Med Byrådsbeslutningen om at udbyde det nye plejecenter i Vonsild som Offentligt- Privat- Partnerskab (OPP) blev det også vedtaget, at samarbejdet mellem Kolding Kommune og den kommende private partner skal styrkes igennem et udviklingspartnerskab. Inden udbuddet udsendes, er der behov for at træffe beslutning om de overordnede rammer for det kommende udviklingspartnerskab. Samtidig ønskes der frihed til efterfølgende i udbudsprocessen at kunne justere på de vedtagne rammer igennem dialogen med det kommende OPP selskab. Derved kan der arbejdes mod at skabe optimale betingelser for udviklingspartnerskabet. Udviklingspartnerskabets formål Det fremtidige udviklingspartnerskab har til formål at agere som tovholder og drivkraft i forbindelse med igangsætning og implementering af forskellige typer af udviklingsprojekter. Kolding Kommune forventer af den kommende private partner, at der sikres en løbende udvikling i den daglige drift. Udviklingspartnerskabet skal derfor ses som en ramme for større konkrete udviklingsprojekter, som ikke kan gennemføres som en del af den daglige drift. Udviklingspartnerskabet vil have til formål at: Være et living lab, der har fokus på at opsamle konkrete oplevede problemstillinger i den daglige drift. Både i forhold til plejeopgaven, arbejdsprocesser samt organisering og ledelse. Skabe gevinster i form af øget livskvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø for personalet og effektivisering af driften ved hele tiden at have fokus på at udvikle løsninger til de konkrete oplevede problemstillinger. Som metode anvende medarbejdernes og beboernes viden og oplevelser til at skabe udvikling gennem brugerdreven innovation. Skabe gensidig videndeling mellem Kolding Kommune og den private partner samt udbrede ny viden og initiativer til kommunens øvrige kommunale plejecentre samt den private partners eventuelle andre plejecentre.

23 Sidenr. 361 Tilbyde forskellige eksterne samarbejdspartnere deltagelse i udviklingspartnerskabet ad hoc for at optimere mulighederne for at finde de rigtige løsninger. F.eks. leverandører af velfærdsteknologi eller uddannelsesinstitutioner. For alle projekter vil det gælde, at der på et tidligt tidspunkt i projektet udarbejdes en business case, hvor både kommunens, den private partner og eventuelle eksterne leverandøres forventede gevinster tydeliggøres. Der igangsættes således ikke projekter, hvis værdi (livskvalitet eller effektivisering) ikke er synliggjort igennem en business case. Ideer og ønsker til konkrete udviklingsprojekter forelægges en selvstændig styregruppe, hvor både Kolding Kommune og den private partner er repræsenteret. Det er derefter styregruppen, der beslutter hvilke udviklingsprojekter, der skal igangsættes. Finansiering af udviklingspartnerskabet Udgifterne til udviklingspartnerskabet deles mellem Seniorforvaltningen og de involverede driftsparter. De involverede driftsparter er som udgangspunkt OPP konsortiet og Kolding Kommunes plejecenterdrift. Der anvendes en fordelingsnøgle mellem de involverede parter baseret på, at Seniorforvaltningen leverer projektledelse til udviklingspartnerskabet svarende til en halvtidsstilling, og driftsparterne indskyder kr. De kr. fordeles efter det antal pladser, driftsparterne hver især er repræsenteret med i udviklingspartnerskabet. Det anbefales, at Kolding Kommunes plejecenterdrift er repræsenteret med ca. 100 pladser (2-3 plejecentre). Finansieringen vil dermed se således ud: Seniorforvaltningen (projektledelse): ca kr. i lønkroner OPP konsortiet (60 pladser): kr. i kapital Kolding Kommune plejecenterdrift (100 pladser): kr. i kapital. Det foreslås, at de kr. Kolding Kommunes plejecenterdrift skal indskyde i udviklingspartnerskabet, finansieres af Puljen til bedre ældrepleje. Udviklingspartnerskabet aflægger regnskab til kommunen. Det er meningen, at alle plejecentre i kommunen kan blive en del af de udviklingsprojekter, der udspringer af udviklingspartnerskabet. Men for ikke at forpligte samtlige plejecentre til fast deltagelse i udviklingspartnerskabet, er det hensigtsmæssigt alene at lade ca. 2-3 plejecentre være fast part i udviklingspartnerskabet. Det er Seniorforvaltningens vurdering, at der er interne kompetencer i forvaltningen til at varetage projektledelsen af såvel udviklingspartnerskabets drift samt af de konkrete udviklingsprojekter. Det vil være muligt, at der genereres projekter, hvor der er behov for tilkøb af ekstern konsulentbistand, men dette vil blive vurderet i forhold til den konkrete problemstilling eller projekt. For at sikre tilstrækkeligt med ressourcer til at gennemføre udviklingsaktiviteter anbefales det, at udviklingspartnerskabets driftspartere hver forpligtes til at bidrage med et mini-

24 Sidenr. 362 mum af medarbejdertimer. Det rette niveau for dette aftales nærmere med den kommende private partner. Det anbefales, at forpligtelsen til at deltage i udviklingspartnerskabet følger den 20 årige aftaleperiode, som den øvrige OPP kontrakt forventes at blive på. Foruden den evaluering der knyttes til de enkelte projekter i udviklingspartnerskabet, anbefales det at selve udviklingspartnerskabets evne til at skabe positive resultater i forhold til enten effektivisering, livskvalitet eller arbejdsmiljømæssige mål evalueres efter 3 år med henblik på vurdering af, om der skal ændres ved udviklingspartnerskabets rammer. Udviklingspartnerskabet forventes at starte op umiddelbart efter kontraktindgåelse med OPP selskabet primo Erfaringer fra Gribskov udviklingspartnerskab Ovenstående finansieringsmodel tager udgangspunkt i de erfaringer Gribskov Kommune har med at deltage i et udviklingspartnerskab. De seneste år har kommunen med succes været med til at drive et udviklingspartnerskab bestående af Gribskov Kommune, 2 private leverandører af plejeopgaver og den kommunale leverandør af pleje. Udviklingspartnerskabet har et budget på kr. om året i fast tilskud. Dette beløb finansieres af udviklingspartnerskabets parter efter en fordelingsnøgle, hvor kommunen finansierer 50 % af udgifterne, og de 3 driftsparter finansierer de sidste 50 % fordelt efter det antal plejecenterpladser, de hver har i kommunen. Dertil kommer et variabelt beløb fra fondsansøgninger. Gribskov udviklingspartnerskab betjener 5 plejecentre, og har derudover også udviklingsaktiviteter i hjemmeplejen. Ca. halvdelen af budgettet anvendes på betaling af et eksternt konsulentfirma, der varetager projektledelsen af og sikrer fremdrift i udviklingspartnerskabet. Projektledelsen har et omfang af ca. 50 timer månedligt. De kr. der anbefales indkudt i det kommende udviklingspartnerskab mellem Kolding Kommune og OPP selskabet svarer til det rådighedsbeløb, der er i Gribskov udviklingspartnerskab til konkrete udviklingsprojekter, når udgifterne til ekstern projektledelse er fratrukket.

25 Sidenr Trafikkursus for 65+ årige i 2012 Sagsid.: 12/8610 Resumé Ældrerådsmedlem Karsten Barfoed foreslår afholdelse af trafikkursus for 65+ årige med 2 x teorikurser med hver 20 deltagere i uge 37 og uge 38 samt tilbud om kørsel på køretekniskanlæg for 30 deltagere den 21. september Karsten Barfoed vil på mødet orientere nærmere om indholdet af kurserne. Sagen behandles i. Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at drøfter afholdelsen af trafikkurser i 2012 Beslutning den giver opbakning til projektet med en underskudsgaranti på max kr. Kathrine Føns Schultz Sagsfremstilling har tidligere i 2007, 2008 og 2009 afholdt lignende kurser med stor succes. Tidligere har modtaget tilskud fra Kolding Kommunes Trafiksikkerhedsråd og Vejdirektoratet til afholdelse af kurserne. Puljen hos Vejdirektoratet er imellem tiden blevet nedlagt. Udgifter til afholdelse af trafikkursus: 2 x teorikursus i uge 37 og kr. Kursus på køretekniskanlæg kr. Annoncering mv kr. I alt kr. Finansiering af trafikkursus: Egenbetaling teorikursus 500 kr kr. Egenbetaling køreteknisk 300 kr kr. Mulighed for tilskud fra Trafiksikkerhedsrådet kr. I alt kr.

26 Sidenr. 364 For at kunne gennemføre trafikkurserne skal finansiere kr. fra eget budget. Hvis ikke modtager tilskud fra Trafiksikkerhedsrådet eller får mindre egenbetaling vil s udgiftsandel stige.

27 Sidenr Orientering fra s bisiddere Sagsid.: 10/10503 Resumé s bisiddere giver på mødet en orientering om bisiddernes arbejde. Sagen behandles i (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Kathrine Føns Schultz

28 Sidenr Kommunikation og informationsbladet 60+ Sagsid.: 10/20042 Resumé Kommunikation og informationsbladet 60+. Deadlines Sagen behandles i. Beslutning den Næste udgave udkommer den 18. august Brevkassen udkommer 1. juni Næste møde i kommunikationsgruppen er den 11. juni 2012 kl Kathrine Føns Schultz

29 Sidenr Generel orientering til Sagsid.: 10/793 Resumé Seniorforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til. Temamøde omkring forventningsafstemning Udpegning af 1 repræsentant til bedømmelsesudvalg af indkomne tilbud og vælge det vindende konsortium i forhold til nyt plejecenter i Vonsild. Status på budget for 2012 Fællesmøde mellem og Seniorudvalget den 1. august 2012 vedr. budget IT og ældre den 29. maj 2012 Sagen behandles i (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den tiltrådte afholdelsen af et temamøde om forventningsafstemning. Forvaltningen foreslår temamødet afholdes den 18. juni 2012 og arbejdere videre med planlægningen af temamødet. udpeger Ivan Johansen til bedømmelsesudvalget af indkomne tilbud og vælge det vindende konsortium i forhold til nyt plejecenter i Vonsild. Et nærmere program til dialogmødet den 29. maj 2012 er ved at blive udarbejdet. anbefaler at så mange som muligt flyttes sammen på Kløverhøj på en gang. fastholder afholdelsen af temadag 1. oktober En arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Kathrine Føns Schultz, Inger Rotne og Svend Aage Schiermer.. Orienteringen toges til efterretning. Kathrine Føns Schultz

30 Sidenr. 368 Bilag: /12 Åben Kolding Kommunes indsatser ifm ældrekommisionens anbefalinger.pdf /12 Åben Status på s budget for pr. 1. maj 2012

31 Sidenr. 369 Oplæst og godkendt Ivan A. D. Johansen Formand Ingelise Johnsen Næstformand Kathrine Føns Schultz Medlem Jytte Duus Andersen Medlem Christian Gøttig Medlem Karsten Barfoed Medlem Svend Aage Schiermer Medlem Ellen Andersen Toldshøj Medlem Elsebeth Søe-Pedersen Medlem Inger Rotne Medlem Bent E. Nielsen Medlem Ritta Ravnholt Medlem Henry Clausen Medlem

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Sidenr. 255 Referat Mødedato: 12. januar 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 256 Sagsnr.

Læs mere

Sidenr. 209. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. november 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 209. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. november 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 209 Referat Mødedato: 10. november 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 210

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 10. februar Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 10. februar Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 24 Protokol Mødedato: 10. februar 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.06, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 53 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 54 Sagsnr.

Læs mere

Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 311 Referat Mødedato: 12. april 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Sidenr. 312 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. marts Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. marts Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 289 Referat Mødedato: 8. marts 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Svend Aage Schiermer, Poul Honoré Indholdsfortegnelse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 370 Referat Mødedato: 14. juni 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Jytte Duus Andersen Indholdsfortegnelse Sidenr. 371

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: 12:00. Sluttidspunkt: 13:30. KUC, mødelokale 1.07, 1. sal

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: 12:00. Sluttidspunkt: 13:30. KUC, mødelokale 1.07, 1. sal Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 6. januar 2011 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 13:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, mødelokale 1.07, 1. sal GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt ekstra punkt

Læs mere

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 231 Referat Mødedato: 8. december 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Sidenr. 232 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 23. august 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 18:30 Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding : Bemærkninger: Tine Roos Nørgaard, Muhubu Mahamud Barre, Per Simonsen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sidenr. 131 Referat Mødedato: 11. august 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Karsten Barfoed, Poul Honoré Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: R-122 Fraværende: Lene Smidstrup, Bodil Kjær, Lars J.L. Jakobsen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende:

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende: Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 13. december 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Sidenr. 160. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 160. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 160 Referat Mødedato: 8. september 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 161

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 21-01-2014-21-01-2014 21.01.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 15 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 14. april Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 14. april Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27 Sidenr. 1 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: KUC, Ågade 27 : John Hansen Thomhav, Hanne Visbech Holgaard, Hans Erik Adsbøl/Kristian Kruse Bemærkninger:

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere