Indkaldelse af idéer og forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af idéer og forslag"

Transkript

1 Indkaldelse af idéer og forslag Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Januar 2012

2 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december også kaldet VVM-bekendtgørelsen. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan godkendes efter en forudgående vurde-ring af virkninger på miljøet (VVM-redegørelsen). Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både den offentlige debat og den endelige beslutning om projektets godkendelse. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt, og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv samspillet mellem disse faktorer. Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. Indkaldelse af idéer og forslag: Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Miljøstyrelsen Roskilde Forsidefoto: Foto af Avedøreværket, DONG Energy. Udgivet januar 2012 af: Miljøstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Telefon Kun Internetudgave

3 Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket fots: DONG ENERGY A/S copyright Indkaldelse af idéer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg Januar 2012

4 Projektforslaget DONG Energy ønsker at få godkendelse til en øget indfyring af biomasse på Ave-døreværket samt at få godkendelse til en udvidelse af værkets samlede kapacitet. Som en konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af den 4. november 2011, som ophæver miljøgodkendelse og kommuneplantillæg fra 2010 med tilhø-rende VVMredegørelse og VVM-tilladelse til brændselsomlægning på Avedøre-værket, har DONG Energy i dag ikke en miljøgodkendelse til omlægning af brændselsanvendelsen på Avedøreværket til en øget anvendelse af biomasse. DONG Energy har taget Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse til efterretning og har besluttet at arbejde for en direkte overgang til mere biomasse på Avedørevær-ket og har dermed valgt ikke at fastholde ansøgningen om mulighed for at indfyre kul og affald på værkets blok 2. Fremover er det ønsket at anvende mere biomasse på Avedøreværket, end der i dag anvendes. Dette skal ske ved at ophæve den nuværende grænse for indfyring af biomasse på tons/år på blok 2 samt ved at anvende biomasse som brændsel på blok 1. Ud over ønsket om at anvende mere biomasse ønsker DONG Energy at øge kapaci-teten af værkets blok 1 og 2 samt af biokedlen med tilsammen 255 MW, så værkets produktionskapacitet kan udnyttes mere optimalt. For at minimere korrosionen af kedlerne ved indfyring af biomasse, og dermed gøre den øgede anvendelse af bio-masse mulig, ønskes der endvidere mulighed for at medforbrænde kulflyveaske i begrænsede mængder ved indfyring af biomasse på blok 1 og 2. Sammenligning af projektforslaget med de eksisterende forhold fremgår af tabel 1 nedenfor. Projektet giver mulighed for indfyring af omkring 2 millioner tons biomasse om året på Avedøreværket mod ca tons i dag. Reduktionen i anvendelsen af fossile brændsler giver en potentiel reduktion af udledningen af CO2 på 1,7 millio-ner tons om året. Produktionen af el- og varme på Avedøreværket afhænger af behovet for dansk el- og varmeproduktion samt af elproduktionen fra svenske og norske vandkraftvær-ker. I år med meget nedbør i Norge/Sverige importerer vi større mængder el produ-ceret på disse landes vandkraftværker. I sådanne år er der lav produktion på de danske elværker. I år med lav nedbør og dermed lav elproduktion i Norge/Sverige er der tilsvarende højere elproduktion på danske værker. Brændsel Mulighed for medindfyring Indfyret effekt Eksisterende situation Projektforslag Blok 1 Blok 2 Biokedel Blok 1 Blok 2 Biokedel Naturgas Halm Kul Naturgas Kul Olie Flis Biomasse Olie Olie Olie Træpiller (maks. Træpiller Naturgas Biomasse Biomasse t/år) Naturgas Kulflyveaske Kulflyveaske (v. 595 MW biomasse) 960 (v. (Overlast: 805 MW 100 MW 125 MW (Overlast: biomasse) 670 MW) 670 MW) 1 Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

5 Figur 1 Avedøreværket Figur 2 Træpiller (biomasse) er et CO2-neutralt brændsel Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 2

6 VVM-pligt mv. Avedøreværket er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 2a - konven-tionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW. Selve projektforslaget er omfattet af bilag 1 punkt 39. Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag. Det medfører, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Herudover skal der udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget for projektet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Omlægningen kræver også ny miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens ka-pitel 5 (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). Avedøreværket er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 2 virksomhed (bekendtgørelse nr af 14. december 2006) på grund af værkets oplag af am-moniak. Det vil i VVM-redegørelsen blive vurderet, om projektet medfører behov for ændringer af ammoniakanlægget og dermed af om det eksisterende sikkerheds-dokument skal opdateres. Ifølge FN s klimapanel er den globale gennemsnitstemperatur steget 0,74 C over de sidste 100 år, og menneskeskabt CO2-udledning er en væsentlig årsag til klima-forandringerne. Det er en udfordring at reducere verdens samlede udledning af CO2, når efterspørgslen efter energi samtidig vokser. Som energivirksomhed skal DONG Energy levere den energi, kunderne efterspørger, samtidig med at der tages ansvar for klimaet. DONG Energy DONG Energy er Danmarks største producent af el og varme. Den primære pro-duktion finder sted på 10 centrale kraftværker i Danmark og er primært baseret på kul, naturgas samt biobrændsler som halm, træpiller og flis. DONG Energys udledning af CO2 er reguleret efter kvotesystemet, hvis målsæt-ning er en Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i forhold til tidligere projektansøgning Allerede i 2008 ansøgte DONG Energy om tilladelse til omlægning af brændsels-indfyringen på Avedøreværket med henblik på en reduktion af CO2-udledningen. Der blev gennemført en VVM for det ansøgte projekt, og Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen Roskilde) udstedte kommuneplantillæg nr. 9 til Hvidovre Kommu-nes kommuneplan og meddelte VVM-tilladelse til brændselsomlægning på Avedø-reværkets blok 1 og 2. Miljøcentret meddelte ligeledes miljøgodkendelse til om-lægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket. Miljøcentrets afgørelser blev påklaget til Naturog Miljøklagenævnet, som i afgø-relse af klagesagen af den 4. november 2011 ophævede Miljøcenter Roskildes af-gørelser. DONG Energy og Miljøstyrelsen har taget Naturog Miljøklagenævnets afgørelse til efterretning, og de mangler i den tidligere VVM-redegørelse, som klagenævnets afgørelse påpeger, vil blive indarbejdet i VVM-redegørelsen for dette projekt, for så vidt at det også er relevant for det reviderede projekt. Behovet for reduktion i CO2-udledning reduktion af CO2 udledningen. CO2-udledning fra forbrænding af fossile brændsler udgør DONG Energy s største miljøpåvirkning. DONG Energy har der-for en ambitiøs strategi om at mindske sit CO2-aftryk. Over de næste 30 år ønsker DONG Energy at reducere CO2-udledning pr. produceret kwh med 85 % i forhold til 2006-niveauet, og CO2-udledningen skal være halveret inden Som et led i opfyldelsen af målene ønsker DONG Energy at omlægge brændsels-indfyringen på Avedøreværket, så det ved indfyring af større andele biomasse vil blive muligt at reducere den fossile brændselsindfyring. Biomasse regnes som et CO2-neutralt brændsel. 3 Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

7 Avedøreværket Avedøreværket ligger i Hvidovre Kommune på adressen: DONG Energy A/S, Avedøreværket Hammerholmen Hvidovre Avedøreværket er et kraftvarmeproducerende anlæg og har i dag en samlet indfyret effekt på MW. Værket består af to blokke. Blok 1 fyres i dag primært med kul, men kan også fyres med olie. Blok 2 er et multibrændselsanlæg, der kan fyres med olie, naturgas og træpiller. Den tilkoblede biokedel har en af verdens største halmfyrede kedler med et forbrug på op til ca ton halm om året. Blok 2 har yderligere tilknyttet 2 gasturbiner. DONG Energy har siden 2003 i gennemsnit anvendt ton træ-piller om året i hovedkedlen på blok 2. Både blok 1 og 2 er udstyret med miljøanlæg til røggasrensning. Figur 3 Avedøreværkets beliggenhed Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 4

8 Avedøreværkets omgivelser Avedøreværket ligger i den sydøstlige del af Hvidovre Kommune, på Avedøre Holme, der med sine godt 450 hektar udgør landets største, samlede erhvervs-/industriområde. Det er et erhvervsområde, som er etableret på inddæmmede og opfyldte arealer. Amagermotorvejen adskiller erhvervsområdet fra den øvrige del af Hvidovre Kommune. Avedøreværket er omfattet af Landsplandirektiv 2007 for Hovedstadsområdets planlægning Fingerplan Avedøreværket er omfattet af Hvidovre Kommunes kommuneplan 2009; Avedøre Holme, rammeområde 5T4, samt af lokalplan 513 for Avedøreværket. Området må i henhold til kommuneplanramme og lokalplan anvendes til tekniske anlæg, herun-der specifikt forsyningsanlæg, kraftvarmeværk, solenergi og vindmøller. Vejadgangen til området sker dels ad Avedøre Havnevej, der har direkte tilslutning til Amagermotorvejen (Motorring 3, E 20) og dels ad Stamholmen, der mod vest har tilslutning til Gammel Køge Landevej og Amagermotorvejen. Avedøreværket har egen havn med kajanlæg til massegodsskibe. Ved miljøvurdering af planlagte ændringer af værket skal der tages hensyn til de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder, de såkaldte Natura 2000-områder. Umiddelbart øst for Avedøreværket ligger Natura 2000-område nr Vestamager og havet syd for. Natura 2000-området er både habitatområde (H127) og fuglebeskyttelsesområde (F111). Der skal endvidere tages hensyn til arter på habitatsdirektivets bilag IV og arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I både i og udenfor Natura 2000 området Der skal ved ændringer i virksomheden endvidere tages hensyn til miljømålene for kystvande i vandplan for Køge Bugt (hovedvandsopland 2.4). Projektets mulige miljøpåvirkninger Produktion af el og varme er en fundamental del af samfundets infrastruktur. Pro-duktionen indebærer store ressourceforbrug og medfører udledning af miljøbela-stende stoffer til luft og vand. Som eksempler på ressourceforbrug kan nævnes brugen af fossile brændsler, vand til procesformål, hjælpestoffer til emissionsbegrænsning og kemikalier til vandbehandling. Nedenfor er beskrevet de miljøpå-virkninger, der kan forekomme ved omlægningen af brændselssammensætningen. Figur 4 Reduktion i CO2-udleningen er et vigtigt mål af hensyn til klimaet Klima Klimaforandringer er et alvorligt problem, der kræver lokale, nationale og globale løsninger for reduktion af CO2-udledningen. De øgede muligheder for at anvende CO2-neutral biomasse giver mulighed for væsentlige reduktioner i CO2- udledningen. CO2-udledningen fra Avedøreværket vil blive beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen. Luftforurening og deposition Avedøreværkets blok 1 og hovedkedlen på blok 2 er udstyret med effektive røggas-rensningsanlæg, 5 Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

9 der renser røgen for svovldioxid, kvælstofoxider og støv. Røggas-sen fra biomassekedlen renses i et separat elektrofilter. Grænseværdier i eksisterende miljøgodkendelser stiller krav til f.eks. hvor mange mg støv, der må være i 1 m³ røg. De forurenende stoffer, der er fastsat grænsevær-dier for på Avedøreværket, er støv, svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx), am-moniak (NH3), saltsyre (HCl), floursyre (HF), kulmonoxid (CO) og tungmetaller. Ud over øget mulighed for indfyring med biomasse ønskes der også mulighed for at medindfyre en mindre mængde kulflyveaske ved biomasseindfyring. Det sker allerede i dag på Avedøreværket. Formålet med at indfyre kulflyveaske sammen med biomasse er at undgå korrosion i kedlerne samt at sikre effektiviteten af røggasrensningen med hensyn til kvælstofoxider. Medindfyring af kulflyveaske er en forudsætning for indfyring af biomasse på værkets blok 1 og 2. VVM-redegørelsen vil redegøre for ændringer i de forurenende stoffer og de mil-jømæssige konsekvenser heraf som følge af ovenstående ændringer. Herunder vil der blive lagt vægt på vurderinger af virkninger af atmosfærisk deposition af kvæl-stofoxider og tungmetaller i det nærliggende Natura 2000-område Vestamager og havet syd for. Visuel påvirkning Der skal gennemføres tekniske ombygninger af transportsystem mv. til håndtering af de større mængder biomasse. Omfanget af ombygningerne er begrænset og for-ventes ikke at medføre væsentlige ændringer i værkets visuelle fremtoning. Støv og lugt Udendørs håndtering af biomasse vil give anledning til begrænset støvdannelse. Metoderne til håndtering vil ikke ændres i forhold til i dag, men der skal håndteres en større mængde fast brændsel. Støvdannelse forventes ikke at blive væsentlig forskellig fra, hvad den er i dag. Der forventes ikke lugtgener fra anlægget. VVM-redegørelsen vil redegøre for støv og lugt fra anlægget og vurdere mulige konsekvenser for miljøet. Støj og transport Støjen fra de eksisterende anlæg forventes ikke at ændre sig som følge af det an-søgte projekt. Støjen fra transport vil muligvis blive øget, idet der skal transporteres større mængder brændsel. De øgede biomassemængder vil primært tilføres ad sø-vejen, men halm til biokedlen tilføres med lastbil. Da ombygningerne på værket bliver begrænsede, vil transport af byggematerialer, håndværkere mv. i anlægsfasen være begrænset. Det samme gælder anvendelse af entreprenørmaskiner. I VVM-redegørelsen vil den øgede transport samt projektets samlede støjpåvirk-ning blive kortlagt, beskrevet og vurderet. Spildevand og kølevand Spildevand fra processerne på Avedøreværket ledes dels via neutralisations- og sedimentationsbassiner og dels via internt spildevandsrensningsanlæg til henholds-vis kølevandskanal og det kommunale renseanlæg Spildevandscenter Avedøre. Udledning af opvarmet havvand, der har været brugt til afkøling af kondensatorer mv. forårsager en temperaturforøgelse, der muligvis kan påvirke den marine flora og fauna. I VVM-redegørelsen redegøres der for mængde og sammensætning af spildevand, og det skal vurderes, om projektet medfører en øget påvirkning af vandområdet omkring Avedøreværket, herunder eventuelle forhindringer for at opnå miljømåle-ne i vandplanen for Køge Bugt. Restprodukter Flyveasken fra røggasrensningsanlæg på blok 1 og hovedkedlen på blok 2 bliver hovedsageligt anvendt i cement- og betonindustrien, mens flyveasken fra biokedlen i blok 2 anvendes bl.a. til gødningsfremstilling. Gipsen fra afsvovlingsanlægget afsættes primært til gipspladeindustrien. VVM-redegørelsen vil belyse eventuelle ændringer i sammensætningen af restpro-dukterne og konsekvenserne for de videre anvendelsesmuligheder. Hjælpestoffer Der anvendes en række hjælpestoffer og kemikalier på Avedøreværket. Det største forbrug er kalk, ammoniak, natronlud og saltsyre. Kalken anvendes i afsvovlings-anlægget, hvor den reagerer med svovlen i røggassen og derved danner gips. Ammoniak anvendes til at fjerne kvælstofoxider (NOX). Ammoniakforbruget er proportionalt med mængden af NOX der skal fjernes. Natronlud og saltsyre anvendes ved fremstillingen af procesvand, som på Avedø-reværket produceres ud af havvand. Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 6

10 Resultatet er ultrarent vand helt fri for salte. Det ultrarene vand anvendes i kraftværkskedlerne, så disse ikke udsættes for korro-sion eller belægninger med salte. I VVM-redegørelsen vil eventuelle stigninger i forbruget af hjælpestoffer blive beskrevet og miljøkonsekvenserne vurderet. Risiko for grundvandsforurening Avedøreværket ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Ændrin-gen i brændselsindfyringen giver ikke anledning til etablering af nye eller udvidel-se af eksisterende aktiviteter, der kan true grundvandet. Risikoen for grundvands-forurening vurderes således at være uændret lav. Ændringer, som eventuelt kan påvirke grundvandet, vil blive beskrevet og vurderet i VVMredegørelsen. Risiko Avedøreværket er på grund af oplag af ammoniak omfattet af reglerne i bekendtgø-relse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, hvilket betyder, at der er udarbejdet et sikkerhedsdokument for området. I VVM- redegørelsen skal risikoforholdene ved omlægningen herunder et evt. øget forbrug af ammoniak og udvidelse af lagerkapaciteten til opbevaring af biomasse belyses og vurderes. Natura 2000-området Vestamager og havet syd for Umiddelbart øst for Avedøreværket ligger Natura 2000-området Vestamager og havet syd for. I VVM-redegørelsen vil projektets eventuelle påvirkninger af Natura 2000-området blive beskrevet, og miljøkonsekvenserne vurderet. I Natura 2000-området gælder særlige forpligtelser til at beskytte de arter og naturtyper, der er grundlaget for ud-pegningen af det pågældende Natura 2000-område. Et nyt projekt må således ikke medføre negative konsekvenser for arterne og naturtyperne i udpegningsgrundlaget - hverken i sig selv eller set i sammenhæng med påvirkninger fra andre eksisteren-de aktiviteter. I vurderingen af projektets mulige konsekvenser for Natura 2000-området vil der derfor blive lagt vægt på kumulative effekter, dvs. konsekvenserne af den samlede belastning med eksempelvis kvælstof eller kviksølv. Dyre og planteliv VVM redegørelsen skal vurdere projektets virkninger på dyre- og plantelivet, herunder natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, sjældne og truede arter samt strengt beskyttede arter, der er opført på habitatdirektivets bilag 4, og arter, der er opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Figur 5 Avedøreværkst og lager for træpiller 7 Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

11 Den videre proces Ideer og forslag Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen Roskilde forslag og ideer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres på i VVM-redegørelsen. Vi skal have dine ideer og forslag skriftligt i brev eller senest den 13. februar Forslag og ideer skal mærkes med journalnummer MST og indsendes til: Miljøstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Eller (Husk postadresse ved mailhenvendelser) Flere oplysninger kan fås i Miljøstyrelsen Roskilde hos: Iris Haastrup tlf eller mail Åbent hus I offentlighedsperioden, holder DONG Energy åbent hus den 6. februar 2012 på Avedøreværket for alle interesserede med efterfølgende mulighed for debat. Der vil være mulighed for at tilmelde sig en rundvisning på Avedøreværket kl. 16, eller blot til debatten kl. 17. Deltagelse kræver tilmelding, og tilmelding sker ved hen-vendelse til Avedøreværket på mail: Den videre proces Når idéfasen er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen Roskilde de indkomne for-slag i et notat, der fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde med VVM-redegørelsen. Miljøstyrelsen Roskilde vil i samarbejde med DONG Energy udarbejde VVM-redegørelsen, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af omlægningen af brændselsfyringen på Avedøreværket. Redegørelsen vil blandt andet vurdere luft-påvirkninger og påvirkninger fra den øgede trafik. Omlægningen kræver også en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen vil regulere indretning og drift herunder blandt andet emissioner til omgivelserne og støj. Indkaldelse af ideer og forslag Offentlig høring Bekendtgørelse af afgørelse 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 2 Den videre proces forventes at ville foregå efter planen i skema Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 8

12 Idéer og forslag Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen forslag og idéer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM- redegørelsen. BilagKB_120228_pkt.10_02 Vi skal have dine idéer og forslag skriftligt i et brev eller en senest 13. febuar Forslag og ideer skal mærkes med journalnummer MST og indsendes til: Miljøstyrelsen Ny Østergade Roskilde Telefon: Miljøministeriet Miljøstyrelsen Ny Østergade Roskilde

Indkaldelse af ideér og forslag. Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket. September 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket. September 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket September 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Januar 2010 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Øget biomasseindfyring på Avedøreværket

Øget biomasseindfyring på Avedøreværket Virksomheder J.nr. MST-1274-00038 Ref. irbha Den 3. januar 2013 Øget biomasseindfyring på Avedøreværket Sammenfattende redegørelse Januar 2013 Miljøstyrelsen Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Miljøvurdering. For Øget biomasse-indfyring på Avedøreværket. Del 1 Kommuneplantillæg

Miljøvurdering. For Øget biomasse-indfyring på Avedøreværket. Del 1 Kommuneplantillæg Miljøvurdering For Øget biomasse-indfyring på Avedøreværket Del 1 Kommuneplantillæg Offentliggjort som forslag 8. oktober 2012 til 3. december 2013. Endeligt udstedt til Hvidovre kommune den 1. marts 2013.

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Fredericia kommune Rådhuset Gothersgade 20. 7000 Fredericia. Att.: Hubert Thomsen

Fredericia kommune Rådhuset Gothersgade 20. 7000 Fredericia. Att.: Hubert Thomsen Fredericia kommune Rådhuset Gothersgade 20 7000 Fredericia Att.: Hubert Thomsen DONG Energy Thermal Power A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy.dk

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag. Omlægning af brændselsindfyringen på Esbjergværket. Oktober 2008

Indkaldelse af ideer og forslag. Omlægning af brændselsindfyringen på Esbjergværket. Oktober 2008 Indkaldelse af ideer og forslag Omlægning af brændselsindfyringen på Esbjergværket Oktober 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag For VVM for Horsens Kraftvarmeværk A/S Forbrænding af farligt affald og øgning af mængden af affald November 2012 Udgiver: Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg www.mst.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Nyt biomassevarmeværk i Horsens Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM og Kommuneplantillæg for nyt biomassevarmeværk i Horsens Udgivet juni 2015 af Miljøstyrelsen

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL ANVENDELSE AF 950.000 TONS TRÆPILLER I HOVEDKEDLEN PÅ AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 I 2012

MILJØGODKENDELSE TIL ANVENDELSE AF 950.000 TONS TRÆPILLER I HOVEDKEDLEN PÅ AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 I 2012 DONG Energy Thermal Power A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Roskilde J.nr. MST-1270-00681 Ref. JOERN/VBA MILJØGODKENDELSE TIL ANVENDELSE AF 950.000 TONS TRÆPILLER

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Del 1: Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse Forbrænding af farligt affald på Måbjergværket. Holstebro Kommune Marts 2010

Del 1: Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse Forbrænding af farligt affald på Måbjergværket. Holstebro Kommune Marts 2010 Del 1: Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse Forbrænding af farligt affald på Måbjergværket Holstebro Kommune Marts 2010 VVM Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket København d. 3. december 2012 Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket I vores kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere

Anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommunekemi a/s

Anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommunekemi a/s Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse Anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommunekemi a/s Juni 2010 Hvad er VVM Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for forbrænding af farligt affald på Amager Ressourcecenter (ARC) Februar 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for forbrænding af farligt affald på Amager Ressourcecenter

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

VVM-screening af forsøg med medforbrænding af ikke farligt affald på Esbjergværket afgørelse

VVM-screening af forsøg med medforbrænding af ikke farligt affald på Esbjergværket afgørelse DONG Energy Generation A/S Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00122 Ref. Johje/rukso Den 27. marts 2008 VVM-screening af forsøg med medforbrænding af ikke

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

NOTAT. Horsens Kommune. Virksomheder J.nr. MST Ref. surhe/mooes Den 8. august Sendt pr. mail til:

NOTAT. Horsens Kommune. Virksomheder J.nr. MST Ref. surhe/mooes Den 8. august Sendt pr. mail til: NOTAT Horsens Kommune Sendt pr. mail til: horsens.kommune@horsens.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00116 Ref. surhe/mooes Den 8. august 2016 Sammenfattende redegørelse for VVM for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Miljøgodkendelse: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning

Miljøgodkendelse: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning Miljøgodkendelse: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af nye typer af biomasse DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Basisoplysninger BILAG A. Anmeldeskema: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af biomasse på Avedøreværket, 7.

Basisoplysninger BILAG A. Anmeldeskema: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af biomasse på Avedøreværket, 7. BILAG A Anmeldeskema: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af biomasse på Avedøreværket, 7. januar 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Avedøreværket ønsker at etablere

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Notat om VVM-screening af anvendelse af biogas og gyllefibre

Notat om VVM-screening af anvendelse af biogas og gyllefibre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00273 Ref. KABJE/ULSEE 8. juni 2010 Notat om VVM-screening af anvendelse af biogas og gyllefibre på Måbjergværket Bygherre Dong Energy Power A/S. Kraftværksvej

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag. August 2015. VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre

Indkaldelse af ideer og forslag. August 2015. VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre Indkaldelse af idéer og forslag VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre August 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse Kolofon

Læs mere

Brændselsomlægning på Avedøreværket:

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Brændselsomlægning på Avedøreværket: - Fleksibelt brændselsvalg og øget anvendelse af biomasse - Genindfyring af aske - Medforbrænding af affald Del 1 Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Januar

Læs mere

Brændselsomlægning på Avedøreværket:

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Brændselsomlægning på Avedøreværket: - Fleksibelt brændselsvalg og øget anvendelse af biomasse - Genindfyring af aske - Medforbrænding af affald Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Del 3 VVM-redegørelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk Bilag A Skema til brug for VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen, Roskilde Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ny produktionslinje på Pharmacosmos til produktion af DEAE-dextran

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Avedøreværket har den 18. oktober 2012 indsendt en ansøgning til

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Omlægning af brændselsindfyringen på Skærbækværket. November 2009

Indkaldelse af idéer og forslag. Omlægning af brændselsindfyringen på Skærbækværket. November 2009 Indkaldelse af idéer og forslag Omlægning af brændselsindfyringen på Skærbækværket November 2009 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Brændselsomlægning på Avedøreværket:

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Brændselsomlægning på Avedøreværket: - Fleksibelt brændselsvalg og øget anvendelse af biomasse - Genindfyring af aske - Medforbrænding af affald Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept

Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept Maabjerg Energy Concept Att. Jørgen Udby Nupark 51 7500 Holstebro Aarhus J.nr. MST-1274-00041 Ref. anbhe Dato 2. februar 2012 Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept Miljøstyrelsen

Læs mere

Debatoplæg Planlægning for Pig City

Debatoplæg Planlægning for Pig City Debatoplæg Planlægning for Pig City -Et kombineret svinebrug og gartneri med integreret slagteri, pakkeri, miljø- og energianlæg inklusiv gårdbiogasanlæg m.m., på Kollens Møllevej 33, Stjær Ideer og forslag

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Kommuneplantillæg 7 til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Del 1: Kommuneplantillæg Del 2: Ikke-teknisk resumé (Miljøstyrelsen) Del 3: VVM redegørelse (Miljøstyrelsen) Del 4: Sammenfattende

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn Debatoplæg VVM og miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn blev anlagt i 1973, efter en Folketingsbeslutning fra 1969, med det formål at fungere som

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

VVM-redegørelse. For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg. Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse

VVM-redegørelse. For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg. Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse VVM-redegørelse For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse 13. november 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg www.mst.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00320 Ref. benjo 7. april 2010 Til: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg Kopi til: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Notat om VVM-screening

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere