30 marts :57 SVENDBORG. 1 af :57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57"

Transkript

1 1 af :57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts :57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG

2 2 af :57 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge- og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra erhverv Batterier Direkte genbrug Eksport og import af affald Forbrændingsegnet affald Glasemballage Haveaffald Affald til deponi Metalemballage Organisk affald Pap Papir Plastemballage Slam Øvrigt affald Fremskrivning Den langsigtede plan Modtage- og behandlingsanlæg Affaldsanlæg Genbrugsstationer Økonomi Tids- og aktivitetsplan Organisation og struktur Miljøvurdering Screening af planen

3 3 af :57 Affaldsplan Denne affaldsplan udgør Svendborg Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne i kommunen og fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Planen beskriver de mål som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2018, samt kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene Svendborg Planen er godkendt af Svendborg Kommunes byråd den [dato]. Læsevejledning Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resume af affaldsplanen. Under Affaldsfraktioner beskrives hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles og hvordan affaldsfraktionen nyttiggøres eller bortskaffes samt mængden i år 2013 (kortlægningsåret). Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion beskrives disse også her. I afsnittet Status, målsætninger og initiativer beskrives de opnåede resultater i Kommunen i 2013 (kortlægningsåret) og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder således en samlet opgørelse over affaldsmængderne i kommunen på tværs af affaldsfraktionerne, samt Kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene. Under Fremskrivning af affaldsmængder beskrives den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen. Afsnittet Den langsigtede plan indeholder Kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2018 til Under Modtage- og behandlingsanlæg beskrives de affaldsanlæg, inklusive kapacitet, som kommunen anvender. I afsnittene økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen og hvornår de i affaldsplanen beskrevne initiativer iværksættes. Under Organisation og struktur beskrives hvorledes Kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet. Afsnittet Miljøvurdering indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer Grafer Affaldsplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Svendborg Kommune. Graferne illustrerer enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Definitioner I affaldsplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring redegøres her kort for de mest brugte ord. Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ, m.m. Dagrenovation: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, emballager i glas, metal og plast, organisk affald, batterier og restaffald. Storskrald: Affald fra husstande, der er for stort til at komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m. Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugsstationen.

4 4 af :57 Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød. Husholdningsaffald: Dagrenovation, storskrald og haveaffald udgør tilsammen husholdningsaffald.

5 5 af :57 Affaldsplan Affaldsplanen beskriver de mål, kommunen ønsker at nå på affaldsområdet, og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene frem til 2018 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene Affaldsplanen udgør en væsentlig del af det administrative grundlag for Svendborg Kommunes mål og konkrete initiativer på affaldsområdet i de kommende 5 år og med sigtelinier for perioden frem til udgangen af Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og redegør for de mål, Svendborg Kommune ønsker at nå i fremtiden. Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune har formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen. Overordnet er det Svendborg Kommunes mål som minimum at være på linje med de nationale mål om 50% genanvendelse af affald fra husholdningerne i kommunen. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner hvert 6. år udarbejde affaldsplaner for en 12-årig periode. Denne affaldsplan dækker således perioden

6 6 af :57 Planen kort fortalt Svendborg Kommune har næsten nået målet for genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet og vil i planperioden iværksætte initiativer for at nå målene for genanvendelse af husholdningsaffald og for bygge- og anlægsaffald. Øget genanvendelse i planperioden Svendborg Kommunes mål er at øge genanvendelsen med henblik på at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Desuden ønsker Svendborg Kommune at følge de nationale målsætninger om ressourcegenanvendelse, og har for planperioden fastsat følgende mål: Mindst 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes - senest i 2022 Mindst 70 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten inden 2022 Status for genanvendelse i kortlægningsåret I 2013 blev 37 % af husholdningsaffaldet genanvendt, mens 56 % blev sendt til forbrænding og 6 % til deponering. Målet for husholdningsaffaldet er således ikke nået. For at nå målet om de 50 % genanvendelse i 2022 vil vi indføre nogle initiativer. Undersøge hvordan vi får fat i en større del af "den tørre fraktion" af dagrenovationen (pap, papir, plast-, metal-, glasemballage), med henblik på at afgøre om vi skal etablere husstandsindsamling med opdelte beholdere eller sende den blandede fraktion til centralsortering i 2017 når den nuværende kontrakt med entreprenøren udløbe. Åbne mulighed for såkaldte "Frontløbere" - områder der ved lokale kræfter kan etablere husstandsindsamling af den organiske fraktion, med efterfølgende biogasproduktion og indsamling af pap, papir, plast, metal, glasemballage, før ordningerne etableres i hele kommunen. Evaluere nuværende storskraldsordning i forhold til indsamlet mængde. Evalueringen kan munde ud i mere information eller ændring af ordningen til en ringeordning (hvis der indføres husstandsindsamling af den tørre fraktion) Ved at indføre husstandsindsamling af den tørre fraktion og indsamling af det organiske affald kan Svendborg Kommune spare 600 ton CO 2 i forhold til det nuværende indsamlingssystem Organisering I Svendborg Kommune varetages driften af affaldshåndteringen af vand og affald A/S, som er et kommunalt aktieselskab, hvor Svendborg Kommune ejer 100 % af aktierne. Vand og affald A/S har truffet aftale med diverse underentreprenører omkring indsamling af dagrenovation og storskrald hos borgere, samt tømning af miljøstationerne. Myndighedsopgaverne varetages af Svendborg Kommune. Planens konsekvenser for miljøet Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

7 7 af :57 Status, målsætninger og initiativer Svendborg Kommune har i samarbejde med Klintholm sat mål om at genanvende mindst 70 % af bygge- og anlægsaffaldet og mindst 50 % af husholdningsaffaldet. For bygge- og anlægsaffald er genanvendelsen oppe på 67 % og for husholdningsaffaldet er den ca. 31 %, så der skal iværksættes initiativer for at opfylde målene. Svendborg Kommune indsamlede i 2013 ca tons husholdningsaffald. Fordelingen på behandlingsmetode beregnet ud fra den totale mængde husholdningsaffald var i 2013: 37 % til genanvendelse 56 % til forbrænding 6 % til deponi samt en mindre andel til særlig behandling (under 1%). Beregnet ud fra metoden i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering var genanvendelseprocenten i 2013 på 31 % for husholdningsaffald. Svendborg Kommunes mål for planperioden er: mindst 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 (beregnet ud fra metoden i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering ). mindst 70 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten inden Målet om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffald er endnu ikke opnået. Målet om mindst 70 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten er næsten opnået i Behandlingsform(kg/år) Pr. Husstand(kg) Affaldstyper og fraktioner Genanv. Forbr. Deponer. Særlig beh. I alt 2013 Mål 2022 Dagrenovation og genanvendelige fraktioner Dagrenovation (H) Organisk affald (H) Papir inkl. aviser (H) Pap (H) Emballage glas (H) Emballage metal (H) Emballage plast (H) Batterier (H) I alt Fordeling (%) Storskrald Forbrændingsegent (H)

8 8 af :57 Behandlingsform(kg/år) Pr. Husstand(kg) Affaldstyper og fraktioner Genanv. Forbr. Deponer. Særlig beh. I alt 2013 Mål 2022 Deponeringsegnet (H) Glas (H) Plast (H) Træ (H) Køleskab med freon (H) Jern og metal (H) Uforurenet jord (H) Elektronik (H) Farligt affald (H) Storskrald (H) Øvrigt affald (H) Dæk (H) I alt Fordeling (%) Haveaffald Haveaffald (H) I alt Fordeling (%) Bygningsaffald Imprægneret træ (H) Bygge- og anlægsaffald (H) Gips (H) I alt Fordeling (%) Initiativer i de kommende 5 år Initiativer rettet mod fraktionerne det organiske, pap. papir, metal, plast og glas Etablering af indsamlingsordninger for pap, papir, plast, metal, glas og det organiske affald Større kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffaldet

9 Bygge- og anlægsaffald Svendborg Kommune har ikke nået det fastsatte mål for bygge- og anlægsaffald og vil i planperioden øge genanvendelsen, samt arbejde for højere kvalitet af genanvendelsen og mere direkte genbrug. Kortlægning af Bygge- og anlægsaffald 2013: Genanvendelse Forbrænding Bygge- Og Anlægsaffald [Kg/år] [Kg/år] Deponering [Kg/år] Særlig Behandling [Kg/år] I Alt [Kg/år] Imprægneret træ Bygge- og anlægsaffald Gips Samlet Fordeling (%) Svendborg Kommune har endnu ikke nået målet om mindst 70 % genanvendelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald, og der skal derfor iværksættes initiativer. Som det kan ses i skemaet udgør mængden til deponi en ret stor del. De 724 t heraf er tagplader (asbest og eternit) og der er for øjeblikket ikke andre muligheder end at deponere dem. Den resterende mængde på 1175 t indsamles på genbrugsstationerne og her vil vi arbejde for at udsortere genanvendelige materialer, ved hjælp af information til brugere og personalet på genbrugsstationen. I overensstemmelse med regeringens strategi for affaldsforebyggelse vil vi desuden arbejde for bedre genanvendelse, i form af endnu mere direkte genbrug og sikring mod spredning af farlige stoffer til naturen. Dette vil vi gøre ved at informere om genbrugsmulighederne i forbindelse med nedrivninger og støtte borgere og virksomheder i at få beskrevet og anmeldt affaldet før de river bygningen ned. 9 af :57

10 10 af :57 Husholdningsaffald Svendborg Kommune har endnu ikke nået målet for husholdningsaffald og vil i planperioden iværksætte initiativer for at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Kortlægning af husholdningsaffald 2013: Genanvendelse Forbrænding Husholdningsaffald [Kg/år] [Kg/år] Deponering [Kg/år] Særlig Behandling [Kg/år] I Alt [Kg/år] Dagrenovation og genanvendelige fraktioner Storskrald Samlet Fordeling (%) Genanvendelse if. beregning i ressurceplan (%) 31 Svendborg Kommune har som mål at opnå 50 % genanvendelse af husholdningsaffald beregnet efter metoden i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering Svendborg Kommune har i 2013 opnået en genanvendelsesprocent på 31. Det er derfor nødvendigt at iværksætte initiativer for øget genanvendelse af husholdningsaffald. Ved gennemførelse af affaldsplanens initiativer og derved opnå de mål der kan ses af skemaet ovenfor, vil genanvendelsen af husholdningsaffald kunne komme op på ca 51 %. Ved at øge genanvendelsen af husholdningsaffald til ca. 51 % er der en forventet CO 2 besparelse på ca. 600 tons CO 2 pr. år, set i forhold til det nuværende indsamlingssystem.

11 11 af :57

12 12 af :57 Nationale krav Kommunen er forpligtet til at overholde regeringens mål for affaldsområdet. Regeringens mål for affaldsområdet er oplistet i en række bekendtgørelser. Målsætninger og sigtelinier De nationale krav som affaldsplanen skal forholde sig til omfatter følgende: Regeringens Ressourcestrategi samt Ressourceplan for affaldshåndtering (Danmark uden affald) og Strategi for affaldsforebyggelse (2015) Emballagedirektivet Affaldsdirektivet 2008/98/EF Regeringens Ressourcestrategi samt Ressourceplan for affaldshåndtering (Danmark uden affald) og Strategi for affaldsforebyggelse (2015) Der er fastsat mål om:

13 13 af :57 Senest i 2022 skal mindst 50 % af den samlede mængde husstandsaffald, der indsamles i form af f.eks. papir, pap, metal, plast og glas samt emballage af samme materialer, genanvendes. Senest i 2020 skal mindst 70 % af bygge- og anlægsaffaldet indsamles med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten og kvaliteten i genanvendelsen skal øges. Vedrørende elektronikskrot er der i 2016 fastsat et delmål på, at der skal indsamles 45 % af de markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr (opgjort som et gennemsnit af markedsførte mængder 3 år tilbage i tiden). Næste delmål gælder fra 2019, hvor der skal indsamles 65 % af de markedsførte mængder. Indsamling af mindst 45% af de bærbare batterier Emballagedirektivet Der er i emballagedirektivet krav om, at mindst 60% af det indsamlede emballageaffald nyttiggøres eller forbrændes i forbrændingsanlæg med energiudnyttelse. Heraf skal mellem 55% og 80% af emballageaffaldet genanvendes. For de enkelte materialer er målet for genanvendelse 60% for pap/papir, 60% for glas, 50% for metal, 22,5% for plast og 15% for træ.

14 14 af :57 Affaldsfraktioner og -typer Svendborg Kommunes affald inddeles i affaldstyper som f.eks. husholdningsaffald og bygge- og anlægsaffald, som har fastsatte mål. For at nå målene er det nødvendigt at se på hvilke affaldsfraktioner affaldstyperne er sammensat af og fastsætte mål og initiativer for de enkelte fraktioner. Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner I afsnittene herunder beskrives, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres nu og i fremtiden. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2013, hvordan affaldsfraktionen hidtil er behandlet, og hvordan det vil blive håndteret i fremtiden. Den fremtidige håndtering tager afsæt i de opstillede mål for hver affaldsfraktion med tilhørende initiativer for at nå målene. Kort om initiativer Det overordnede initiativ for at nå Svendborg Kommunes mål for 50% genanvendelse af husholdningsaffald, som beskrevet i afsnittet Status og mål, er at indføre husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner. Husstandsindsamlingen vil kunne bestå af et system til enfamilieboliger af en sæk eller en beholder på 140/240 liter til restaffald og en eller flere beholdere til indsamling af organisk affald, papir, pap, plast-, glas-, og metalemballage. Ved flerfamiliehuse vil der enten blive opstillet containere på 400 eller 600 liter til de enkelte fraktioner eller større kuber. En nærmere beskrivelse af ordningerne udsendes umiddelbart før iværksættelse. Det overordnede initiativ for at øge genanvendelsen af bygge- og anlægsaffaldet til 70% er at forbedre sorteringen på genbrugsstationen via øget information.

15 15 af :57 Affald fra erhverv Svendborg Kommune anviser en række affaldsfraktioner fra erhvervsvirksomheder til henholdsvis forbrænding, deponering og særlig behandling. Endvidere modtager kommunens 2 genbrugspladser også erhvervsaffald. Seneste brugerundersøgelse viser at ca. 7 % af affaldet der modtages på genbrugsstationerne er fra erhvervsvirksomheder. For det genanvendelige erhvervsaffald har Svendborg Kommune tilsynsforpligtigelsen i forhold til overholdelse af de gældende regler fastsat i affaldsbekendtgørelsen over for virksomhederne. Indsamlede mængder i hele tons Behandlingsform Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Afgiftsfritaget deponering Midlertidig oplagring (kun til senere forbrænding) Uoplyst behandlingsform I alt Tallene er hentet fra Miljøstyrelsens affaldsdatasystem ADS, og tallene er derfor behæftet med en vis usikkerhed, idet ikke alle virksomheder endnu er blevet vant til at bruge systemet. Som det kan ses svinger mængderne for nogle af behandlingsformerne meget og det kan skyldes at systemet ikke er helt indfaset endnu og der derfor kan være affaldsfraktioner der bliver registreret geografisk forkert, eksempelvis kan entreprenører, der arbejder i andre kommuner, have registreret al den jord de har håndteret i Svendborg Kommune. Målsætning Svendborg Kommune ønsker at sikre at virksomhederne har kendskab til de gældende regler for håndtering af erhvervsaffald, og at affaldet sorteres efter retningslinjerne i affaldshierarkiet. Initiativer Svendborg Kommune udfører hvert år en række lovpligtige miljøtilsyn på erhvervsvirksomheder. Ved disse tilsyn bliver virksomhedernes håndtering af affald gennemgået med henblik på at sikre korrekt sortering og aflevering af affaldet. Svendborg Kommune ønsker at sikre, at virksomhederne har nem adgang til gældende regler via kommunens hjemmeside, herunder let kan foretage anmeldelse af de affaldsfraktioner, som kommunen skal anvise for virksomhederne. Det gælder for eksempel farligt affald, asbest, forurenet jord og PCB-holdigt affald. I samarbejde med modtageanlæggene for henholdsvis forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald iværksættes modtagekontrol af indkommet affald, med henblik på at sikre korrekt sortering af affald. Svendborg Kommune planlægger iværksættelse af oplysningskampagne på kommunens genbrugspladser målrettet bygningsaffald for bl.a. at sikre at reglerne vedrørende screening af bygge- og anlægsaffald for PCB er udført inden affaldet afleveres på kommunens genbrugsplads. Svendborg Kommune har en erhvervsaffaldskonsulent, som alle virksomheder i kommunen kan bruge og som tager på besøg på ca. 100 virksomheder årligt.

16 16 af :57

17 17 af :57 Batterier Batterier fra husholdninger indsamles til genanvendelse via henteordning med gennemsigtig pose på skraldestativ/beholder, via de kommunale genbrugsstationen og ved miljøstationer samt ved indsamling fra private organisationer. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at kommunens mål for genanvendelse af batterier ikke er nået endnu. For at nå målene for genanvendelse af batterier, vil der i planperioden blive sat øget fokus på at sikre, at batterier udsorteres og føres til genanvendelse. Batterier indsamles med det formål at begrænse mængden af farligt affald, som spredes i naturen. Indsamles batterier ikke særskilt, havner de ofte i forbrændingsanlæggene med risiko for at indhold af farlige stoffer spredes i naturen. Indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 61 tons batterier til genanvendelse i Svendborg Kommune, hvilket er ca. 2 kg pr. husstand pr. år. Det svarer til, at der i 2013 blev indsamlet en større mængde batterier end der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling. Målsætninger Svendborg Kommune har som mål at fastholde den indsamlede mængde på mindst 2 kg batterier pr. husstand pr. år og at øge mængden og kvaliteten yderligere frem til Initiativer Svendborg Kommune vil iværksætte følgende initiativer: Øge brugernes opmærksomhed på henteordningen for batterier. Indføre henteordning ved alle helårsboliger af farligt affald, herunder batterier.

18 18 af :57 Direkte genbrug Affald til direkte genbrug indsamles via de 2 kommunale genbrugsstationer. På genbrugsstationen på Miljøvej deles fire almennyttige organisationer om at tømme rummet hvor borgerne afsætter genbrugeligt affald. På genbrugsstationen i Hesselager er indrettet et bytterum hvor kunderne kan aflevere og tage genbrugeligt affald. Svendborg Kommune har i 2013 indsamlet 62 ton materialer til direkte genbrug i form af brugsgenstande og møbler, hvilket svarer til ca. 2,3 kg pr. husstand. Det er Svendborg Kommunes mål at fastholde eller øge dette resultat. Genbrug af mursten er et andet felt der også kan beskrives som direkte genbrug. På genbrugsstationen i Svendborg er der i 2013 indsamlet 136 t genbrugelige mursten i en separat container, som aftages af virksomheden Gamle Mursten. For at øge mængden af mursten der genbruges, vil der også blive opstillet en container på genbrugsstationen i Hesselager.

19 19 af :57 Eksport og import af affald Svendborg Kommune eksporterer og importerer ikke affald. En del af affaldet fra Svendborg Kommune bliver dog, via virksomheder ejet af Svendborg Kommune, eksporteret til genanvendelse/deponering/specialbehandling i udlandet. Endvidere er det vedtaget at Svendborg Kraftvarme kan importere brændbart affald, for at imødegå mangel på brændsel. I dag importerer og eksporterer Danmark affald til en lang række lande. Dette skyldes, at forskellige lande råder over forskellige behandlingsteknologier. På denne måde sikrer man, at affaldet bliver behandlet på en miljømæssig forsvarlig måde. Eksporterede og importerede mængder I 2013 blev der kun eksporteret røggasrensningsprodukter i form af 75 t filterkage og 822 t flyveaske. Derudover er der eksporteret imprægneret træ fra Klintholm, men eftersom det er eksporteret via en mægler er mængderne endnu ikke gjort op. Svendborg Kraftvarme har endnu ikke importeret noget affald, men det kan komme på tale at importere op til 5000 t om året. Svendborg Kommune har herudover ikke kendskab til affald, der i 2013 blev eksporteret eller importeret. Målsætning Svendborg Kommune har som mål at genanvende flest mulige affaldsfraktioner og benytter sig kun af behandlingsanlæg i udlandet, når dette viser sig økonomisk og miljømæssigt forsvarligt.

20 20 af :57 Forbrændingsegnet affald Forbrændingsegnet affald indsamles dels som restaffald ved husstandsindsamling og dels som brændbart affald via storskraldsordningen eller de kommunale genbrugsstationer. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Svendborg Kommune endnu ikke har opnået målet for genanvendelse af husholdningsaffald, og der vil derfor blive iværksat initiativer i planperioden som vil reducere mængden af restaffald til forbrænding. Det forbrændingsegnede affald forbrændes på Svendborg Kraftvarme, og energien udnyttes til varme og el. Afbrænding af brændbart affald er dog ikke den optimale løsning for miljøet. Er affaldet først brændt af, er ressourcerne i affaldet tabt. Det vil derfor være en fordel at udsortere mere af det genanvendelige affald for at udnytte ressourcerne i affaldet til nye produkter. Indsamlede mængder Via henteordningen for restaffald blev der i 2013 indsamlet ca ton forbrændingsegent affald. Det svarer til ca. 503 kg. pr. husstand pr. år. Ved øget frasortering af genanvendeligt affald, svarende til de mål, der er angivet for fraktionerne, er det muligt at nedbringe mængden til ca. 321 kg pr. år. Det vil kræve, at borgerne frasorterer mere tørt genanvendeligt papir, pap, plast, metal og glasemballage samt ca. 60% af den organiske del af husholdningernes dagrenovation. Frasorteres den organiske del ikke, kan man forvente en mængde på ca. 417 kg pr. husstand pr. år. Udover brændbart affald indsamlet via henteordningen ved husstandene blev der i 2013 også indsamlet affald til forbrænding via miljøstationerne og via genbrugsstationerne i form af stort og småt brændbart. Via disse ordninger blev der indsamlet ca ton affald til forbrænding. Det svarer til ca. 124 kg pr. husstand pr. år. I 2013 blev 56% af den samlede mængde affald fra husholdninger sendt til forbrænding. Målsætninger Svendborg Kommune har som mål at nedbringe mængden af brændbart affald til maksimalt 321 kg pr. husstand pr. år samt at fastholde mængden af brændbart affald fra storskrald til maksimalt 124 kg pr. husstand pr. år og gerne nedbringe mængden yderligere i perioden frem til Initiativer Svendborg Kommune iværksætter følgende initiativer: Etablering af indsamlingsordninger, der fremmer genbruget af de genanvendelige fraktioner i husholdningernes dagrenovation (organisk, papir, glas-, plast- og metalemballage). Fraktionerne kan fortsat afleveres på genbrugsstationerne.

21 21 af :57 Glasemballage Glasemballage indsamles dels via miljøstationer og storskraldsordningen og dels via de kommunale genbrugsstationer. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Svendborg Kommune endnu ikke har opnået målet for genanvendelse af husholdningsaffald og dagrenovation hvor glasemballage indgår, og der vil derfor blive iværksat husstandsindsamling af glasemballage i planperioden. Glasemballage, der ikke indsamles til genanvendelse eller genbrug, ender som regel i den del af husholdningsaffaldet, som føres til forbrænding. Det er miljømæssigt uhensigtsmæssigt og øger desuden kommunens udgifter til affaldsbehandling. Indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 892 ton glasemballage til genanvendelse i Svendborg Kommune. Det svarer til ca. 32 kg pr. husstand pr. år, hvilket svarer til, at der i 2013 blev indsamlet ca. 57% af potentialet. Målsætningen Svendborg Kommune har som mål at fastholde og gerne øge den indsamlede mængde glasemballage på 32 kg. pr. husstand pr. husstand pr. år inden 2022 og at øge genanvendelsen

22 22 af :57 af metalemballage yderligere frem til Initiativer Svendborg Kommune vil iværksætte følgende initiativer: Øge borgernes fokus og incitament til øget genanvendelse og sortering Glasemballage indsamles via en henteordning ved husstanden. Glasemballage kan fortsat afleveres på genbrugsstationerne og miljøstationerne.

23 23 af :57 Haveaffald Haveaffald indsamles til genanvendelse via de kommunale genbrugsstationer, storskraldsindsamlingen eller hjemmekomposteres. Med vedtagelse af biomassebekendtgørelsen kan visse dele af haveaffaldet brændes uden den kombinerede energi- og CO 2 -afgift. Det kan medføre, at en del af det haveaffald, som i dag genanvendes, kan føres til forbrænding. Det vil få indflydelse på genanvendelsesprocenten for haveaffald og dermed direkte for genanvendelse af den samlede mængde affald fra husholdning. Indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca ton haveaffald til genanvendelse i Svendborg Kommune. Det svarer til ca. 325 kg pr. husstand pr. år. På landsplan indsamles der årligt omkring kg pr. husstand om året. Målsætning Svendborg Kommune har som mål fortsat at sende alt indsamlet haveaffald til genanvendelse.

24 24 af :57 Initiativer Svendborg Kommune har ingen planlagte initiativer for haveaffald.

25 25 af :57 Affald til deponi Ikke-forbrændingsegnet affald indsamles til deponering via genbrugsstationerne. For at nå Svendborg Kommunes mål om genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet skal mængden af affald til deponi nedbringes i planperioden. Affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, bortskaffes til deponering. Selvom flere forskellige fraktioner deponeres, er det vigtigt at holde dem adskilt med henblik på genanvendelse, når teknologien dertil er udviklet. Indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca ton ikke-forbrændingsegnet affald til deponering i Svendborg Kommune. Det svarer til ca. 65 kg pr. husstand. pr. år. Dette tal er stort i forhold til erfaringstal fra andre Kommuner. En stor del af denne fraktion er bygge- og anlægsaffald. Målsætning Svendborg Kommune har som mål at nedbringe mængden af ikke-forbrændingsegent affald pr. husstand pr. år inden 2022 og at reducere mængden yderligere i perioden frem til Initiativer Svendborg Kommune iværksætter følgende initiativer: Det skal undersøges, hvorfor mængden af ikke-forbrændingsegnet affald er så stor i Svendborg Kommune. Se yderligere under fraktionen "Bygge og anlægsaffald".

26 26 af :57 Metalemballage Metalemballage indsamles via storskraldsordningen og genbrugsstationerne, sammen med andet jern og metal. Hovedparten indsamles sammen med restaffaldet til forbrænding. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Svendborg Kommune endnu ikke har opnået målet for genanvendelse af husholdningsaffald hvor metalemballage indgår, og der vil derfor blive iværksat husstandsindsamling af metalemballage i planperioden Miljømæssigt er det en fordel at indsamle metalemballage med henblik på genanvendelse frem for at bortskaffe det til forbrænding. Fremstilling af metal fra jomfruelige råmaterialer er energi- og råstofkrævende. Genanvendelse af metal efter omsmeltning giver betydelige besparelser med hensyn til energiforbrug og andre ressourcer. Indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet 92 ton emballage metal via genbrugsstationer og storskraldordningen fra husholdningerne, svarende til 3 kg pr. husstand pr. år. Målsætningen Svendborg Kommune har som mål at indsamle mindst 6 kg metalemballage pr. husstand pr. år inden 2022 og at øge genanvendelsen af metalemballage yderligere frem til Initiativer Svendborg Kommune vil iværksætte følgende initiativer: Øge borgernes fokus og incitament til øget genanvendelse og sortering. Iværksætte indsamlingsordninger der øger kvalitet og effektivitet i ordningerne. Metalemballage kan fortsat afleveres på genbrugsstationerne.

27 27 af :57 Organisk affald Organisk affald fra husholdningerne indsamles til forbrænding sammen med det øvrige restaffald eller hjemmekomposteres. Den samlede mængde organisk affald, som hjemmekomposteres, kendes ikke præcist. I planperioden skal mulighederne for separat indsamling af organisk affald undersøges. En øget genanvendelse vil være nødvendig for at nå Svendborg Kommunes overordnede mål for genbrug af husholdningsaffald. Ved kompostering af vegetabilsk organisk affald bevares de plantenæringsstoffer, der er i affaldet, således at en del af næringsstofferne kan føres tilbage til jorden og derved spare tilførsel af kunstgødning. Desuden kan energiindholdet i affaldet udnyttes til energiproduktion. Indsamlede mængder Der blev i 2013 ikke indsamlet organisk affald til genanvendelse som separat fraktion. Størstedelen af den organiske del af dagrenovationen bortskaffes i dag ved forbrænding. En mindre del hjemmekomposteres. Organisk affald udgør erfaringsmæssigt en stor del af dagrenovationen og dermed også en del af den samlede mængde husholdningsaffald. Det kan derfor vise sig nødvendigt at frasortere det organiske affald til genanvendelse for at nå Svendborg Kommunes mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i Målsætninger Svendborg Kommune har som mål at nå 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet, hvori organisk affald indgår, i For at nå målet skal der indsamles mindst 130 kg organisk affald pr. husstand. Initiativer Svendborg Kommune iværksætter følgende initiativer: Der indføres husstandsindsamling af det organiske affald, dog tidligst når aftalen med den nuværende entreprenør udløb i 2017 Frontløber-projekter - I 5 afgrænsede områder af kommunen, f.eks. en boligforening, en landsby el. lign vil vi give mulighed for tidlig opstart af indsamling af organisk affald ved husstandene. Området skal som minimum omfatte 50 husstande. Projekterne skal være drevet af lokale kræfter og initiativ. Kommunen sørger for at aftage de sorterede fraktioner og bringe dem til genanvendelse. Det indsamlede affald forventes afsat til bioforgasning.

28 28 af :57 Pap Pap indsamles til genanvendelse dels via storskraldsordningen og dels via de kommunale genbrugsstationer. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Svendborg Kommune opnår det overordnede mål for genanvendelse af pap og vil derfor i planperioden opretholde indsamlingssystemet. Genanvendelse af pap gavner miljøet, idet der spares ressourcer i forhold til at producere pap fra nye råmaterialer. Indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 449 tons pap til genanvendelse i Svendborg Kommune. Det svarer til omkring 16 kg pr. husstand pr. år, hvilket betyder, at der blev indsamlet ca. 100% af potentialet. Målsætninger Svendborg Kommune har som mål at fastholde det fine resultat. Initiativer Svendborg Kommune iværksætter følgende initiativer: Øge borgernes fokus og incitament til øget genanvendelse og sortering. Pap indsamles fortsat via genbrugsstationerne og storskraldsordning. Undersøge muligheder og konsekvenser ved indsamling af småt karton i forbindelse med papir-indsamlingen.

29 29 af :57 Papir Papir indsamles dels via affaldskuber og storskraldsordningen og dels via de kommunale genbrugsstationer. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Svendborg Kommune endnu ikke har opnået målet for genanvendelse af husholdningsaffald og dagrenovation hvor papir indgår, og der vil derfor blive iværksat initiativer for papir i planperioden. Genanvendelse af papir gavner miljøet, idet der både spares energi og andre ressourcer i forhold til at producere papir fra nye råmaterialer. Indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca tons papir til genanvendelse i Svendborg Kommune. Det svarer til ca. 78 kg pr. husstand pr. år, hvilket udgør ca. 51% af potentialet. Målsætninger Svendborg Kommune har som mål at indsamle mindst 120 kg papir pr. husstand pr. år inden 2020 og at øge genanvendelsen af papir yderligere i perioden frem til Initiativer Svendborg Kommune iværksætter følgende initiativer: Øge borgernes fokus og incitament til øget genanvendelse og sortering. Iværksætte indsamlingsordninger der øger kvalitet og effektivitet i ordningerne. Papir kan fortsat afleveres på miljøstationerne og genbrugsstationerne.

30 30 af :57 Plastemballage Plastemballage indsamles via storskraldsordningen og genbrugsstationer. Hovedparten indsamles sammen med restaffaldet til forbrænding. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Svendborg Kommune endnu ikke har opnået målet for genanvendelse af husholdningsaffald hvor plastemballage indgår, og der vil derfor blive iværksat initiativer for plastemballage i planperioden Det medfører generelt en miljøgevinst at genanvende plast. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt med hensyn til plastens kvalitet og renhed, for at der reelt bliver tale om en miljøfordel. Desuden er det af væsentlig betydning, hvordan husholdningerne håndterer plasten før indsamlingen, og om den afvaskes, hvordan plasten indsamles, og hvor plasten oparbejdes. Indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 19 tons emballage plast til genanvendelse i Svendborg Kommune. Det svarer til ca. 1 kg pr. husstand pr. år, hvilket er på niveau med den mængde snre kommuner med lignende indsamlingsordninger for emballageplast har opnået. Målsætningen Svendborg Kommune har som mål at indsamle mindst 8 kg plastemballage pr. husstand pr. år inden 2022 og at øge genanvendelsen af plastemballage yderligere i perioden frem til Initiativer Svendborg Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer: Øge borgernes fokus og incitament til øget genanvendelse og sortering. Iværksætte indsamlingsordninger der øger kvalitet og effektivitet i ordningerne. Iværksætte indsamlingsordning for emballageplast. Plastemballage kan fortsat afleveres på genbrugsstationerne.

31 31 af :57 Slam Slam fra renseanlæg bortskaffes til genanvendelse på landbrugsjord, i det omfang kvaliteten af slammet tillader dette, den resterende mængde bortskaffes til forbrænding i Tyskland. Svendborg Kommune vurderer, at håndteringen af slam fungerer tilfredsstillende og planlægger ingen yderligere initiativer. Ved at køre spildevandsslam ud på markerne udnyttes de næringsstoffer, der er i slammet, og behovet for at udvinde nye næringsstoffer nedsættes derved. Indsamlede mængder Der blev i 2013 søgt tilladelse til eksport af ton slam fra Klintholm, en mindre del af dette er fra Svendborg Kommune. Hovedparten er fra de øvrige ejerkommuner. Målsætning Svendborg Kommune har som mål fortsat at genanvende alt indsamlet slam, der overholder afskæringsværdierne i slambekendtgørelsen. Det resterende slam sendes via Klintholm til forbrænding i Tyskland. Initiativer Svendborg Kommune har ingen planlagte initiativer for slam.

32 32 af :57 Øvrigt affald Der indsamles en række affaldsfraktioner via de kommunale genbrugsstationer og via storskraldsordningen. Disse indgår i den samlede genanvendelseseffektivitet for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune vurderer, at indsamlingsordningerne for de øvrige fraktioner fungerer tilfredsstillende, men vil dog opstille yderligere containere til optimering af sortering. I nedenstående tabel angives fraktion, mængde, mængde fordelt på husstand, behandlingstype, mål og eventuelle initiativer. Det er ikke opgjort, hvor store mængder der stammer fra henholdsvis husholdninger og erhverv. Fraktion Mængde (Ton) Kg Pr. Husstand Pr. År Behandling Mål 2015 Initiativer Bygge og anlægsaffald Asbestholdige byggematerialer Deponering Sikre fortsat miljømæssig korrekt håndtering Beton og Tegl Genanvendelse Indsamle mindst 285 kg pr. husstand til genanvendelse Ingen planlagte Sikre kvalitet og korrekt sortering Gips Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte Jord og sten Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte PVC plast Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte Sanitet Genanvendelse Indsamle mindst 5 kg pr. husstand til genanvendelse Der er opstillet container i 2012 Træ Genanvendelse Indsamle mindst 95 kg pr. husstand Ingen planlagte til genanvendelse Træ indeholdende farlige stoffer Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte Vinduesglas med og uden rammer Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Sikre PCB holdigt affald holdes for sig Storskrald Batterier og akkumulatorer Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte CFC-holdige kølemøbler og frysere Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte Farligt affald Særlig Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte behandling Flamingo Genanvendelse Indsamle mindst 0,5 kg pr. Ingen planlagte husstand til genanvendelse Hårde hvidevare uden CFC Særlig Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte behandling Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr med skærme Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte

33 33 af :57 Fraktion Mængde (Ton) Kg Pr. Husstand Pr. År Behandling Mål 2015 Initiativer Kasseret elektrisk og elektronisk Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte udstyr uden skærme Lysstofrør og andet kviksølvholdigt Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte affald Metaller Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Separat indsamling af dåser Pap Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte Plast (genstande) Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Separat indsamling af emballage Plastfolie farvet Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Undersøge mulighederne for genanvendelse Plastfolie klart Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Undersøger mulighederne for genanveldelse Tøj Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte Udtjente dæk Genanvendelse Opretholde og gerne øge mængde Ingen planlagte

34 34 af :57 Kun svag stigning i affaldsmængderne forventes Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden i en periode stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Der forventes kun en svag eller ingen stigning i affaldsmængderne i planperioden og Svendborg Kommune vurderer derfor, at vi har tilstrækkelig kapacitet til at udnytte ressourcerne i affaldet. Der forventes kun en svag eller ingen stigning af affaldsmængderne i planperioden. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges i takt med at initiativerne iværksættes. Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på Svendborg Kraftvarmeværk A/S og til deponering på Klintholm I/S. Og der forventes at være tilstrækkelige muligheder for behandling og afsætning af genanvendelige materialer indsamlet i planperioden. Den økonomiske udvikling i Danmark er svagt stigende og det har vist sig, at udviklingen i samfundsøkonomien har en stor indflydelse på mængderne af affald. Mængden af dagrenovation har været mere eller mindre konstant i Danmark de sidste 15 år og kommunen forventer derfor ingen nævneværdig ændring i planperioden. Den øgede fokus i planperioden på genanvendelse af emballageaffald vil resultere i et fald i mængden af restaffald til forbrænding. Mængden af deponeringsegnet affald forventes uændret eller faldende grundet nye genanvendelsestekniker.

35 35 af :57 Plan for perioden 2018 til 2024 Svendborg kommunes mål med planen: Borgere og virksomheder skal have gode muligheder for at sortere og aflevere affald. Affald skal indsamles og sorteres mest optimalt, så ressourcerne udnyttes bedst muligt Genanvendelsesprocenten af husholdningsaffaldet skal øges. Opnå højere kvalitet i genanvendelsen af byggeog anlægsaffaldet. Affaldshåndteringen i kommune skal tilpasses og udvikles i samarbejde med borgere og virksomheder. Kommunens? - vand og affalds? - borgernes?... Vores affaldsplan! Kommunens mål for genanvendelse kan ikke opnås uden at borgere og virksomheder deltager aktivt, derfor er det vigtigt at valget af løsninger sker i samarbejde med borgere og virksomheder og til stadighed tilpasses og udvikles i samarbejde. Som optakt til denne plan mødtes vi med borgere og virksomheder i november 2014, til en debat om "Fremtidens affald - hvad gør vi?". Det blev en god aften med ca. 50 deltagere og ikke overraskende var resultatet af mødet, at alle selvfølgelig gerne vil bidrage til at sortere og genanvende mere og de fleste også gerne så tæt på hjemmet som muligt. Genanvendelsesprocenter og ressourceudnyttelse For at få genanvendelsesprocenten til at stige skal vi "pille lidt mere i affaldet". Affaldet fra en helt almindelig husstand består af ca. 40 % organisk affald og ca. 35 % genanvendelige materialer (metal, plast, papir pap, og glas). En del af det genanvendelige bliver allerede sorteret i dag når der afleveres affald på genbrugsstationerne, ved miljøstationerne og i forbindelse med indsamling af

36 36 af :57 storskrald, men for at nå op på at genanvende mindst 50% af husholdningsaffaldet inden 2022, skal vi også sortere det organiske affald fra, så vi kan udnytte energiressourcen ved bioforgasning. Bygge- og anlægsaffaldet I dag genanvender vi ca. 67 % af de 70 % som er regeringens krav til kommunerne. En del af genanvendelsen sker i form af nedknusning af brokker til erstatning for grusmaterialer. Med stigende fokus på eventuelle problematiske stoffe, der igennem tiderne har været brugt i byggeriet, f.eks. asbest, PCB, bly, cadmium og andre tungmetaller vil Svendborg Kommune arbejde for at undgå spredning af problematiske stoffer, ved at øge indsatsen i forhold til kortlægning af bygninger der skal rives ned.

37 37 af :57 Modtage og behandlingsanlæg Dette afsnit handler om hvilke anlæg Svendborg Kommune råder over. Svendborg Kommune sender brændbart affald til Svendborg Kraftvarme og deponi-affald til Klintholm, begge disse anlæg ligger i Svendborg Kommune og ejes helt eller delvist af kommunen. Genanvendeligt affald indsamlet i diverse ordninger sendes til godkendte aftagere, hovedsageligt vest for Storebælt.

38 38 af :57 Kommunale affaldsanlæg Svendborg Kommune har aftaler med Klintholm I/S for deponeringsegnet affald, Motas I/S for farligt affald samt Svendborg Kraftvarme A/S for forbrændingsegnet affald. For hele planperioden er kapaciteten for behandlingen af affaldsfraktionerne sikret. Nedenfor beskrives de anlæg, som modtager den største andel af Svendborg Kommunes affald. Affaldsforbrændingsanlæg Svendborg Kommune afsætter brændbart affald til Svendborg Kraftvarme A/S beliggende Bodøvej 15 i Svendborg. Svendborg Kraftvarme A/S er et aktieselskab, der er ejet af Svendborg Kommune. Værket har kapacitet på tons om året. Hermed er der sikret modtagekapacitet for alt forbrændingsegnet affald fra Svendborg Kommune, som omfatter dagrenovation, der indsamles fra private husstande og brændbart fra virksomheder, institutioner, mv.; derudover affald indsamlet som småt brændbart affald fra genbrugsstationerne. I 2013 blev der i alt leveret knap tons forbrændingsegnet affald til Svendborg Kraftvarme A/S. Svendborg Kommune anviser det farlige affald til Motas i Fredericia (Modtagestation Syddanmark). Motas er et fælleskommunalt interessentskab stiftet 1. oktober 2007 ejet af hovedparten kommunerne i Region Syddanmark. Deponeringsanlæg Svendborg Kommune afsætter alt deponeringsegnet affald til Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager. Undtaget er affald som ikke står på Klintholms "positivliste", det vil sige affald Klintholm ikke må modtage, for eksempel må de ikke modtage affald med indhold af PCB på over 50 mg. Svendborg kommune er medejer af Klintholm I/S og har kontraktmæssige rettigheder og pligter til at deponere sit affald her på. Klintholm I/S er et kommunalt interessentselskab med deltagelse af Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner. Udover deponeringsanlæg driver Klintholm I/S også anlæg til neddeling og håndtering af have-park affald og kildesorteret husholdningsaffald for kompostering samt karterings- og behandlingsplads for forurenet jord. Klintholm I/S har kapacitet til de næste år og har derfor kapacitet til kommunens deponeringsegnede affald i planperioden. Genbrugsstationer: På genbrugsstationerne kan borgere og virksomheder aflevere næsten alle typer af affald - undtaget er eksplosiver og ammunition.

39 39 af :57 Miljøstationer: Fordelt i hele kommuner ligger der over 100 miljøstationer. På miljøstationerne kan borgere aflevere glas/flasker, aviser/papir og batterier. På enkelte af miljøstationerne kan der desuden afleveres tøj og sko. Kort over kommunens miljøstationer kan ses her Miljøstationer

40 40 af :57 Genbrugsstationer I Svendborg Kommune er der 2 store genbrugsstationer, Den ene ligger i Svendborg og den anden ligger i Hesselager. Herudover er der 3 mindre modtagepladser på øerne, Skarø, Drejø og Hjortø. På alle genbrugsstationer og modtagepladser kan kommunens borgere frit aflevere affald - betalingen er klaret ved boligbidraget som alle husstande i kommunen betaler årligt. Erhvervsvirksomheder der ønsker at aflevere affald på genbrugsstationerne kan enten købe et "klippekort" hvor de betaler en pris afhængig af affaldstypen på modtagepladserne eller de kan tilmelde sig en abonnementsordning, hvor de betaler et fast årligt beløb - læs mere om taksterne her Erhvervstakster. På kortene nedenfor kan du se indretningen af de to genbrugsstationer i Svendborg og i Hesselager. Genbrugsstationen i Svendborg er åben alle hverdage fra og fra kl. 7 for erhverv, lørdage, søndage og helligdage er der åbent fra Genbrugsstationen i Hesselager er åben tirsdag og torsdag fra og lørdage, søndage og helligdage fra 9-18 Modtagepladserne på øerne har døgnåbent.

41 41 af :57

42 42 af :57

43 43 af :57 Økonomi for renovation frem til 2024 Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og -anlæg samt til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning samt til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver. Alle opgaver vedrørende affaldshåndtering er omfattet af brugerbetaling. Hvert år betaler alle husstande et fast beløb - kaldet boligbidraget. Boligbidraget giver borgerne ret til at "komme af med" alt husholdningsaffaldet. Afhængig af hvor stor en beholder man har hjemme ved boligen betales et ekstra beløb fra 940 kr. for en sæk til 3160 for den største container på 800 l. Alle erhvervsvirksomheder der har affald betaler ligeledes et fast beløb hvert år - kaldet administrationsbidraget. Virksomheder der gerne vil bruge genbrugsstationerne betaler herudover efter mængde og type af affald. Boligbidragets og administrationsbidragets størrelse fastsættes på baggrund af de forventede udgifter og godkendes af byrådet en gang om året, sammen med de øvrige takster for Vand og Affald A/S. I skemaet nedenfor er vist taksterne for de sidste 4 år og som det kan ses har der været en beskeden stigning nogenlunde svarende til den almindelige prisudvikling i Danmark. Taksterne for 2016 forventes ikke at blive væsentligt højere end Når de nye ordninger med indsamling af organisk affald og flere beholdere til genanvendelige materialer skal træde i kraft, må der forventes en stigning i taksterne. Hvor stor stigningen bliver vil afhængige af hvor mange ekstra beholdere der skal tømmes ved hver bopæl. Forhåbentlig kan en del af ekstraudgiften hentes ind ved salg af de ekstra genanvendelige materialer. der kommer ind ved de nye ordninger. Takster (i kr.) Private Boligbidraget l -spand Erhverv Administrationsbidrag 562,5 562,

44 44 af :57 Tids- og aktivitetsplan I nedenstående tids- og aktivitetsplan er der et overblik over de initiativer der iværksættes - delt op på fraktioner. Kort tekst indledende tekst inden tabel som angiver hvornår et initiativ iværksættes. Dagrenovation Initiativ Separat indsamling af organisk affald (x) x x x Indsamling af plast- og metal emballage, glas og papir/småt karton Storskrald Indsamlingsordning for farligt affald ved husstande Vurdering af ringeordning/ruteindsamling Bygningsaffald Minimere mængderne til deponi ved øget fokus/information på genbrugsstationerne Sikre kvalitet ved forbyggende screening og information (x) x x x x x x x x x x x x x x x x x x (x) Forsøg / delvis indsamling

45 45 af :57 Organisation af affaldsområdet Svendborg Kommunes affaldsopgaver er delt op i myndighedsopgaver og drift. Kommunen varetager myndighedsdelen og Vand og Affald A/S varetager driften. Svendborg Kommune har adskilt myndighedsdelen og driftsdelen på affaldsområdet, selvom det ikke er et lovkrav. Myndighedsdelen varetages af kommunens administration i Natur og Klima. Myndighedsopgaverne er blandt andet udarbejdelse af affaldsplan, udarbejdelse af regulativer, behandling af klagesager, vejledning om affald og tilsyn og fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr. Driftsdelen varetages af Vand og Affald A/S. Vand og Affald A/S varetager alle driftsopgaverne på affaldsområdet herunder indsamling af restaffald og storskrald samt drift af genbrugsstationer, miljøstationer, og komposteringsplads. Vand og Affald A/S drifter desuden erhvervsaffaldskonsulentopgaven og undervisning af skoleklasser.

46 46 af :57

47 47 af :57 Miljøvurdering af affaldsplanen Der er udført en miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med denne miljøscreening er at afklare, om planen har en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af krav om en miljøvurdering. Der er desuden fortaget en vurdering af planens foranstaltninger i forhold til affaldhierarkiet. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr af 22. oktober 2007 med senere ændringer), skal en myndighed ved tilvejebringelsen af planer i visse tilfælde udarbejde en miljøvurdering, inden planen endeligt vedtages. Affaldsplanen vurderes at være omfattet af lovens paragraf 3, stk. 1, idet der er tale om en plan indenfor affaldshåndtering. Da planen fastlægger anvendelsen for et mindre område på lokalt plan, vurderes planen at være omfattet af lovens paragraf3, stk. 2. Dette medfører, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis det må antages, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Til afklaring heraf gennemføres der en screening efter reglerne i lovens paragraf4 og bilag 2. Miljøscreeningen kan ses i afsnittet "Miljøscreening af planen" Svendborg Kommune konkluderer, at affaldsplanen ikke har en negativ påvirkning på miljøet eller påvirkning af Natura 2000 områder i kommunen. Der skal derfor ikke laves en miljøvurdering af affaldsplanen. Kommunen vurderer yderligere, at affaldsplanen kan have en positiv virkning overfor miljøet, idet Svendborg Kommune i planperioden vil arbejde for en øget genanvendelse af affaldet og dermed en nedsat CO 2 -belastning for kommunen. Planen vurderes desuden til at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet idet der fokuseres på at øge direkte genbrug og genanvendelse og derved nedbringe mængden der bortskaffes til forbrænding og deponi.

48 48 af :57 Screening for planens karakteristika Der er udført en miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I skemaet nedenfor er resultatet af screeningen i relation til affaldsplanens karakteristika vist. Miljøscreening af Svendborg Kommune affaldsplan Ikke relevant Væsentligt negativ Ikke væsentlig Væsentlig positiv Screening (planens indvirkning på miljøet) Bemærkninger Befolkning og sundhed Indendørs ophold X Udendørs ophold X Gener og begrænsninger X Svage grupper X Landskab og jordbund Landskabelig værdi og geologisk særpræg X

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Ressourceplan 2014 December 2015

Ressourceplan 2014 December 2015 December 2015 Forord Billund Kommune, Teknik og Miljø har udarbejdet denne ressourceplan med udspring i Regerings ressourcestrategi fra oktober 2013; Danmark uden afflad. Med Danmark uden affald lægger

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse 12april 2010 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere