Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt"

Transkript

1 Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets behandling af regeringens forslag til en ny offentlighedslov, L90, forekommer det os vigtigt, at folketingsmedlemmer, regeringsmedlemmer, borgere og journalister mere præcist får afklaret rækkevidden af den foreslåede lov. Det skyldes først og fremmest, at lovbemærkningerne og Offentlighedskommissionens betænkning mangler konkrete eksempler på, hvilke dokumenter og oplysninger der efter den kommende lov vil være ret til aktindsigt i, og hvilke der ikke længere vil være ret til aktindsigt i. Derfor vil vi anmode retsudvalget om at hjælpe med nærmere at afklare lovens rækkevidde, ved at søge svar på nedenstående spørgsmål. Spørgsmålene knytter sig til tre konkrete dokumenter, der alle er udleveret som følge af begæringer om aktindsigt under den nuværende offentlighedslov, hvori der er ret til indsigt i disse dokumenter i og med, at de er afgivet fra en myndighed til en anden. De tre dokumenter er vedhæftet som bilag A, B og C. De tre dokumenter er valgt, fordi de udgør henholdsvis en , en indstilling til en minister fra en underordnet myndighed og et udkast til en redegørelse: Tre forskellige eksempler på de mange dokumenter, som borgere og journalister med den foreslåede nye offentlighedslov efter vort skøn ikke længere vil have en klar ret til at få udleveret, bl.a. fordi de kan betegnes som ministerbetjening i lovens forstand. Og det vel at mærke uanset, om Folketinget ender med at vedtage den foreslåede lovs 29 om udlevering af faglige vurderinger i endelig form, sådan som den er udformet i regeringens lovforslag, eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det. I det konkrete tilfælde gør det ingen reel forskel for borgere og journalister, hvilken version af 29 der bliver vedtaget, da der alene er tale om udlevering af oplysninger i endelig form, som i de allerfleste tilfælde vil være offentliggjort i forvejen. Har retsudvalget eller justitsministeriet brug for yderligere oplysninger vdr. dokumenterne og deres oprindelse, som forudsætning for at kunne besvare spørgsmålene, står vi naturligvis til rådighed og vil afklare disse. I håb om at det kan lade sig gøre. På forhånd mange tak. Med venlig hilsen Jesper Tynell Cand.mag., journalist, tildelt Cavlingprisen for en radioserie sendt i DRs Orientering på P1 og p.t. modtager af det særlige årlige fellowship ved Syddansk Universitet Lars Rugaard Journalist, vinder af Cavlingprisen, Krygerprisen og Publicistklubbens Jubilæumspris og medforfatter til hvidbogen Ministerbetjening om den foreslåede nye offentlighedslov, udgivet i oktober 2010 af kredsene i Dansk Journalistforbund i samarbejde med en lang række redaktionelle medarbejderforeninger inden for trykte og elektroniske medier Kontakt: Jesper Tynell, tlf.: , 1

2 SPØRGSMÅL TIL BILAG A: Bestilling af tal til politisk brug Dokumentet rummer en bestilling af bestemte tal hos Arbejdsmarkedsstyrelsen, der skulle bruges af beskæftigelsesministeren til at vende debatten for at bane vej for en kommunalisering af arbejdsformidlingen som led i kommunalreformen. Dokumentets øvrige sammenhæng fremgår af bilagene til Jesper Tynells høringssvar vdr. Offentlighedskommissionens betænkning og bl.a. af radioindslaget her: Dokumentet er udleveret efter begæring af aktindsigt, da borgere og journalister under den nuværende offentlighedslov har ret til at indsigt i dokumentet, fordi det er afgivet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og dermed ikke længere internt. Hvis L90 bliver vedtaget, er det et eksempel på et af de mange dokumenter, der ikke længere klart vil være ret til aktindsigt i. Derfor disse afklarende spørgsmål: Formløs ? I betænkningen skriver Offentlighedskommissionen, at sms-beskeder og ( ) kan have en sådan formløs karakter, at de ikke kan anses for omfattet af lovens dokumentbegreb. (s. 338) Spørgsmål A1: Udgør bestillings-mailen i bilag A en såkaldt formløs , som derfor ikke skal betragtes som et dokument i lovens forstand (jf. betænkningen s. 338)? Spørgsmål A2: Hvorfor, hvorfor ikke? Spørgsmål A3: Er det korrekt, at det ikke er muligt at finde steder i hverken lov eller betænkning, der med sikkerhed gør s som den pågældende i bilag A til et dokument i lovens forstand? Spørgsmål A4: Hvis svaret på A3 er benægtende, præcis hvilke ord i betænkning hhv. lovforslag slår klart fast, at en mail som denne skal betragtes som et dokument? Spørgsmål A5: Hvis en kan betegnes om formløs og dermed ikke skal betragtes som et dokument i offentlighedslovens forstand, er der så korrekt, at myndighederne i så tilfælde lovligt kan hemmeligholde og/eller slette den på hvilket som helst tidspunkt, da der formelt set ikke er tale om et dokument? Spørgsmål A6: Hvis myndighederne udelukkende har slettet, hvad de betragter som værende formløse s i en sag, vil det så være sandt, hvis man til Folketinget eller befolkningen siger, Vi har ikke slettet nogen dokumenter i denne sag, selvom der rent faktisk er slettet s, der anses for at være formløse? Spørgsmål A7: Af betænkningen fremgår det, at og sms-beskeder er omfattet af lovens dokumentbegreb, hvis den enkelte eller sms-besked indeholder oplysninger om faglige vurderinger eller oplysninger om en sags faktiske grundlag. (side 338). Vil det sige, at formløse s som bilag A der antageligt ikke indeholder hverken faglige vurderinger eller oplysninger om en sags faktiske grundlag ikke skal betragtes som dokumenter og derfor ikke er omfattet af retten til aktindsigt? 2

3 Spørgsmål A8: Præcis hvad er udslagsgivende for, at en med sikkerhed ikke er formløs og dermed skal betragtes som et dokument? Spørgsmål A9: Er det muligt at fremlægge tre forskellige eksempler på s, der skal anses for formløse, og som derfor ikke skal betragtes som dokumenter? Spørgsmål A10: Er det muligt at fremlægge tre forskellige eksempler på s, der skal anses for ikke-formløse, og som derfor skal betragtes som dokumenter? Ministerbetjening? Beskæftigelsesministeren er blandt andet blevet kaldt i samråd og har overfor Folketinget besvaret en række spørgsmål vdr. sagen og bilag A, og har i den forbindelse haft brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Spørgsmål A11: Kan bilag A være at betragte som ministerbetjening i lovens forstand jf. hovedreglen i 24, der siger, at det afgørende er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600) vdr. sagen? Spørgsmål A12: Kan bilag A være at betragte som ministerbetjening, jf. kommissionens bemærkninger til 24, hvoraf det fremgår, at også den skrivelse, hvorved et ministerium anmoder f.eks. et andet ministerium, om bistand mv., [vil] være omfattet af bestemmelsen. (betænkningen s. 606)? Spørgsmål A13: Er det korrekt, at bilag A kan være undtaget fra aktindsigt som ministerbetjening også, selvom ministeren hverken før eller siden har læst en, jf. at det forhold, at et dokument, ( ) ikke bliver forelagt for eller anvendt af den pågældende minister, ikke indebærer, at dokumentet herefter falder uden for anvendelsesområdet for 24 (betænkningen s. 607)? Spørgsmål A14: Er det korrekt, at bilag A kan være undtaget fra aktindsigt som ministerbetjening også selvom en ikke skulle være skrevet med henblik på ministerbetjening, jf. at det ikke [er] et krav, at det interne dokument er udarbejdet med henblik på ministerbetjening (betænkningen s. 637)? Spørgsmål A15: Er der steder i betænkningen eller loven der gør, at man kan udelukke, at bilag A vil kunne undtages fra retten til aktindsigt som ministerbetjening? Spørgsmål A16: Når det afgørende for, om et dokument kan undtages fra aktindsigt som ministerbetjening er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600), er det så korrekt, at det alene er ministerens behov og embedsmændenes forventninger til behovet på netop det tidspunkt, hvor et dokument udveksles, der er afgørende, og at et senere opstået behov eller en senere opstået forventning til et behov på det tidspunkt der begæres aktindsigt ikke kan medføre, at et dokument er omfattet af undtagelsen i 24 om ministerbetjening? Spørgsmål A17: Hvis det alene er behovet eller det forventede behov på tidspunktet for selve udvekslingen, der er afgørende, hvordan skal myndighederne så 3 år senere ved en begæring 3

4 om aktindsigt afgøre og dokumentere, hvad forventningerne var til ministerens behov for bistand 3 år tidligere? Spørgsmål A18: Når det er afgørende for, om et dokument kan undtages fra aktindsigt som ministerbetjening, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600), gælder det så alene, når ministeren har eller må forventes at få behov for rådgivning og bistand vdr. det konkrete dokument? Eller gælder det også, hvis ministeren blot har eller må forventes at få behov for rådgivning og bistand vdr. den sag, som det pågældende dokument relaterer sig til? Ekstrahering af relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag? en i bilag A fører til, at Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder et notat med de ønskede tal og konklusioner, som bliver givet til medierne. Selve tallene og valget af opgørelsesmetode fremgår af det offentliggjorte notat og det er således alene oplysningerne om, at tallene var bestilt, samt hvorfor de blev bestilt, der er nye som følge af aktindsigt i bilag A. Derfor også følgende spørgsmål: Spørgsmål A19: Er der i bilag A enkelt-oplysninger, der, selv hvis det fremover skal betragtes som internt, der med sikkerhed vil skulle ekstraheres og udleveres i henhold til den kommende 28 (nuværende 11), vdr. ekstrahering af oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen (s )? I givet fald ønskes det oplyst, hvilke ord og enkelt-oplysninger i en, der vil skulle ekstraheres? Spørgsmål A20: Det fremgår af betænkningen, at med egentlige faktuelle oplysninger sigtes der f.eks. til oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt. (betænkningen s. 620) Optræder der oplysninger af tilsvarende art i bilag A? I givet fald, præcis hvilke ord i bilag A vil være omfattet og skulle udleveres? Spørgsmål A21: Det fremgår af betænkningen, at ekstraheringspligten efter 28 stk. 1, 1. pkt. omfatter ikke ( ) politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke vil omfatte tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysning (betænkningen s. 621). Er det korrekt, at bilag A indeholder politiske og strategiske udtalelser, som derfor under alle omstændigheder ikke skal ekstraheres efter den foreslåede 28? Spørgsmål A22: Det fremgår af betænkningen, at de enkeltoplysninger, som måtte skulle ekstraheres fra dokumenter efter den kommende 28, alene skal ekstraheres i det omfang oplysningerne er relevante for sagen (betænkningen s. 620). Er det korrekt, at myndighederne dermed lovligt kan vurdere, at bestemte oplysninger ikke er relevante for sagen, selvom den borger eller journalist, der begærer aktindsigt ville finde oplysningerne relevante for sagen, hvis han eller hun kendte til dem? Spørgsmål A23: Det fremgår af betænkningen, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der som sådan er relevante, men som for en overordnet betragtning er af uvæsentlig betydning for sagen (de kan siges at være ligegyldige), ikke skal ekstraheres. (betænkningen 4

5 s ). Er det korrekt, at myndighederne dermed kan vurdere, at bestemte oplysninger faktisk er relevante for sagen, men lovligt kan undlade at ekstrahere og udlevere dem med henvisning til, at myndighederne vurderer, at oplysningerne er af uvæsentlig betydning for sagen, selvom den borger eller journalist, der begærer aktindsigt ville finde oplysningerne af betydning for sagen, hvis han eller hun kendte til dem? Spørgsmål A24: Hvis spørgsmål A23 besvares benægtende, hvilke kriterier skal der anlægges for afgørelse af, om oplysningerne er "af uvæsentlig betydning for sagen"? Spørgsmål A25: Hvis der i bilag A er oplysninger, som med sikkerhed vil skulle ekstraheres efter 28, hvordan skal den borger eller journalist, der begærer aktindsigt i dokumentet kunne overbevise myndighederne eller ombudsmanden om, at det er tilfældet, når det hverken fremgår klart af betænkningen eller lovforslaget, og når borgeren ikke selv har adgang til at se oplysningerne og dermed påpege overfor myndigheder eller ombudsmanden, hvorfor oplysningerne skal betragtes som både faktuelle, relevante og væsentlige for sagen, idet borgeren/journalistens jo ikke kender dokumentets indhold? Fagligt grundlag i endelig form? Spørgsmål A26: Det fremgår af betænkningen, at Der foreslås en ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, hvis disse vurderinger er indgået i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. (betænkningen s. 26) Er det korrekt, at bilag A ikke indeholder faglige vurderinger i endelig form efter den foreslåede 29, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det? Samlet set Spørgsmål A27: Er det korrekt, at borgere og journalister således samlet set ikke længere vil have ret til under alle omstændigheder at få dokumentet i bilag A udleveret i sin helhed ved begæring om aktindsigt, sådan om borgere og journalister ifølge den gældende offentlighedslov i dag har ret til? 5

6 SPØRGSMÅL TIL BILAG B: En ministers beslutning om at afskaffe kontrol med sikkerhedskvalifikationer Dokumentet indeholder en underskrevet indstilling fra Arbejdstilsynet til beskæftigelsesministeren om at afskaffe den forudgående kontrol med udenlandske bygningsarbejderes sikkerhedskvalifikationer. Da dokumentet blev offentligt kendt, ønskede et flertal uden om regeringen at genindføre denne kontrol, hvilket derfor skete. Arbejdstilsynet var i en tidligere vurdering kommet til den modsatte konklusion og havde anbefalet at fastholde kontrollen. Dokumentets øvrige sammenhæng fremgår af bilagene til mit høringssvar vdr. Offentlighedskommissionens betænkning og bl.a. af radioindslaget her: Dokumentet er udleveret efter begæring af aktindsigt, da borgere og journalister under den nuværende offentlighedslov har ret til at indsigt i dokumentet, fordi det er udvekslet mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement og dermed ikke længere internt. Hvis L90 bliver vedtaget, er det et eksempel på et af de mange dokumenter, der ikke længere klart vil være ret til aktindsigt i. Derfor disse afklarende spørgsmål: Ministerbetjening? Beskæftigelsesministeren har efter dokumentets offentliggørelse forhandlet med de øvrige politiske partier, ligesom han overfor Folketinget besvaret en række spørgsmål vdr. sagen og bilag B, og har i den forbindelse haft brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Spørgsmål B1: Er det korrekt, at bilag B kan være at betragte som ministerbetjening i lovens forstand, jf. hovedreglen i 24, der siger, at det afgørende er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600)? Spørgsmål B2: Er der formuleringer i betænkningen eller loven der gør, at man kan udelukke, at bilag B vil kunne undtages fra retten til aktindsigt som ministerbetjening? Ekstrahering af relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag? Spørgsmål B3: Er der i bilag B enkelt-oplysninger, der, selv hvis indstillingen fremover skal betragtes som intern, med sikkerhed vil skulle ekstraheres og udleveres i henhold til den foreslåede 28 (nuværende lovs 11), vdr. ekstrahering af oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen (betænkningen s )? Spørgsmål B4: Det fremgår af betænkningen, at med egentlige faktuelle oplysninger sigtes der f.eks. til oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt. (s. 620) Optræder der overhovedet oplysninger af tilsvarende art i bilag B? I givet fald, præcis hvilke ord vil være omfattet? Spørgsmål B5: Det fremgår af betænkningen, at ekstraheringspligten efter 28 stk. 1, 1. pkt. omfatter ikke ( ) politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke vil 6

7 omfatte tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysning (betænkningen s. 621). Er det korrekt, at bilag B indeholder politiske og strategiske udtalelser, som derfor under alle omstændigheder ikke vil skulle ekstraheres efter den foreslåede 28? Fagligt grundlag i endelig form? Spørgsmål B6: Det fremgår af betænkningen, at Der foreslås en ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, hvis disse vurderinger er indgået i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. (betænkningen s. 26) Er det korrekt, at indstillingen i bilag B ikke indeholder faglige vurderinger i endelig form efter den foreslåede 29, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det? Spørgsmål B7: Uanset, om der måtte indgå faglige vurderinger i Arbejdstilsynets indstilling til beskæftigelsesministeren i bilag B, så fremgår det af betænkningen, at En indstilling til f.eks. en minister om, hvilken løsning der i en konkret sammenhæng bør vælges, vil ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter lovudkastets 29 ( ) da en sådan indstilling ikke kan karakteriseres som en faglig vurdering i denne bestemmelses forstand (betænkningen s. 629) Er det korrekt, at dokumentet i bilag B derfor ikke indeholder oplysninger, som skal udleveres efter 29 som faglige vurderinger i endelig form, uanset at beskæftigelsesministeren har tiltrådt og skrevet under på indstillingen? Spørgsmål B8: Der foreligger i sagen også en tidligere faglig vurdering af sagen fra Arbejdstilsynet side, hvor tilsynet kommer til den modsatte konklusion og anbefaler at bevare den forudgående kontrol med udenlandske arbejdstageres sikkerhedskvalifikationer i visse erhverv. Er det korrekt, at en sådan tidligere udgave af Arbejdstilsynets faglige vurdering af sagen heller ikke vil skulle udleveres efter den foreslåede 29, da denne netop alene gælder faglige vurderinger i endelig form, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det? Samlet set Spørgsmål B9: Er det korrekt, at borgere og journalister således samlet set, ikke længere vil have ret til under alle omstændigheder at få dokumentet i bilag B udleveret i sin helhed ved begæring om aktindsigt, sådan om borgere og journalister ifølge den gældende offentlighedslov i dag har ret til? 7

8 SPØRGSMÅL TIL BILAG C: Udkast til regeringens Afghanistan-redegørelse Dokumentet er første udkast til regeringens såkaldte Afghanistan-redegørelse, udarbejdet i kølvandet på filmen Den Hemmelige Krig. Redegørelsen blev senere i sin endelige form offentliggjort. Dokumentet viser sammen med de øvrige dokumenter i sagen, hvordan redegørelsen blev til. Dagbladet Information har på baggrund af bl.a. dette dokument lavet denne afdækning af sagen: Dokumentet er udleveret efter begæring af aktindsigt, da borgere og journalister under den nuværende offentlighedslov har ret til at indsigt i dokumentet, fordi det er udvekslet mellem Forsvarsministeriet og medarbejdere i en række andre ministerier og dermed ikke længere internt. Hvis L90 bliver vedtaget, er det et eksempel på et af de mange dokumenter, der ikke længere klart vil være ret til aktindsigt i. Derfor disse afklarende spørgsmål: Ministerbetjening? Flere ministre er blandt andet blevet kaldt i samråd og har overfor Folketinget besvaret en række spørgsmål vdr. redegørelsen og sagen, og har i den forbindelse haft brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Spørgsmål C1: Er det korrekt, at bilag C kan være at betragte som ministerbetjening i lovens forstand, jf. hovedreglen i 24, der siger, at det afgørende er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600)? Spørgsmål C2: Er der formuleringer i betænkningen eller loven der gør, at man kan udelukke, at bilag C vil kunne undtages fra retten til aktindsigt som ministerbetjening? Ekstrahering af relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag? Spørgsmål C3: Er der i bilag C enkelt-oplysninger, der, selv hvis udkastet til redegørelsen fremover skal betragtes som internt, med sikkerhed vil skulle ekstraheres og udleveres i henhold til den kommende 28 (nuværende 11), vdr. ekstrahering af oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen (betænkningen s )? Spørgsmål C4: Det fremgår af betænkningen, at med egentlige faktuelle oplysninger sigtes der f.eks. til oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt. (s. 620) Optræder der overhovedet oplysninger af tilsvarende art i bilag C? I givet fald, præcis hvilke ord vil være omfattet? Spørgsmål C5: Det fremgår af betænkningen, at ekstraheringspligten efter 28 stk. 1, 1. pkt. omfatter ikke ( ) politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke vil omfatte tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysning (betænkningen s. 621). Er det korrekt, at bilag C indeholder 8

9 politiske og strategiske udtalelser, som derfor under alle omstændigheder ikke vil skulle ekstraheres efter den foreslåede 28? Spørgsmål C6: Det fremgår af betænkningen, at ekstraheringspligten i 28 netop kun gælder relevante oplysninger. Derimod skal irrelevante oplysninger ikke ekstraheres. Irrelevansen kan f.eks. skyldes, at ( ) sagens udvikling indebærer, at oplysningerne er irrelevante, fordi de blevet erstattet med bedre og opdaterede oplysninger (betænkningen s. 623). Er det korrekt, at al den stund, at bilag C er et tidligt udkast til regeringens Afghanistan-redegørelse, vil det være lovligt at afslå at ekstrahere oplysninger fra dette udkast, hvis myndighederne gør gældende, at den endelige og allerede offentliggjorte redegørelse indeholder bedre og opdaterede oplysninger? Spørgsmål C7: I bekræftende fald, hvilken dokumentation af den forbedrede opdatering, der har gjort de tidligere oplysninger i sagen irrelevante, vil borgeren eller journalisten kunne få adgang til med henblik på en kontrol af begrundelsen eller som led i en eventuel ombudsmandssag? Fagligt grundlag i endelig form? Spørgsmål C8: Det fremgår af betænkningen, at Der foreslås en ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, hvis disse vurderinger er indgået i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. (betænkningen s. 26) Er det korrekt, at bilag C ikke indeholder faglige vurderinger i endelig form efter den foreslåede 29, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det, da dokumentet netop er et første udkast og ikke i endelig form? Spørgsmål C9: Der foreligger i sagen også den endelige redegørelse fra regeringens side. Er det korrekt, at i fald der indgår faglige vurderinger i redegørelsen, så vil det alene være de faglige vurderinger i den endelige redegørelse, som allerede er offentliggjort, som vil skulle udleveres efter den foreslåede 29, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det? Samlet set Spørgsmål C10: Er det korrekt, at borgere og journalister således samlet set ikke længere vil have ret til under alle omstændigheder at få dokumentet i bilag C udleveret i sin helhed ved begæring om aktindsigt, sådan om borgere og journalister ifølge den gældende offentlighedslov i dag har ret til? 9

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Retten til at kontrollere magten visner

Retten til at kontrollere magten visner Retten til at kontrollere magten visner Forslaget til en ny offentlighedslov vil i praksis fratage befolkningen ret til indsigt i dokumenter, der viser, om en regering overholder lovene og taler sandt

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Retten til at kontrollere magten visner

Retten til at kontrollere magten visner Høringssvar vedrørende Justitsministeriets høring over betænkning om offentlighedsloven (betænkning nr. 1510/2009) Retten til at kontrollere magten visner Forslaget til en ny offentlighedslov vil i praksis

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening. OLUF JØRGENSEN 29. november 2009 kronik i Information Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Enhedslisten

Enhedslisten Enhedslisten christiansborg@enhedslisten.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L 4 0 6 3 4 5 4 1 E E R @ H U M A N R I

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem.

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem. Translatørforeningen Uraniavej 7 8260 Viby J. Denmark 17. marts 2015 15/01581-3 Att.Hanne Sterndorf Kære Hanne Sterndorf Erhvervs- og Vækstministeriet skal hermed besvare din anmodning om aktindsigt af

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Erfaringer med den nye offentlighedslov. v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014

Erfaringer med den nye offentlighedslov. v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014 Erfaringer med den nye offentlighedslov v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Program 1. SKAT uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2. DONG forretningshemmeligheder 3. SBSYS

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 TBL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 3. juni 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om offentlighed

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 375 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1860415 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Oplæg til høring om ny Offentlighedslov ved Folketingens Retsudvalg 1

Oplæg til høring om ny Offentlighedslov ved Folketingens Retsudvalg 1 Oplæg til høring om ny Offentlighedslov ved Folketingens Retsudvalg 1 Af Carsten Henrichsen Problemstillingen Jeg er blevet bedt om at give en redegørelse for visse af de undtagelsesregler vedrørende interne

Læs mere

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter - 1 Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter for SKAT s kontrolprojekter Landsskatterettens kendelse af 14/1 2016, jr. nr. 15-3022061, jf. tidligere Skatteankestyrelsens

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Udtalelse om betænkning om offentlighedsloven og lovudkast

Udtalelse om betænkning om offentlighedsloven og lovudkast 05.02.2010-1/10 - NN Til Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 5. februar 2010 Udtalelse om betænkning om offentlighedsloven og lovudkast Journalistikkens vigtigste opgave

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk JUSTITSMISTERIET Uw Dato: Kontor: Sagsbeh:.: Dok.: 1 t MRS.?010 Statsretskontoret Christian Hesthaven 2010-7613-0087 CHE40426 + bilag De har

Læs mere

Retsudvalget L 144 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 144 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2012-13 L 144 Bilag 5 Offentligt Folketinget Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg, Jeg henvender mig i kraft af mit job som reporter på fagbladet

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere