EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 28. februar 2002 FORELØBIG 2000/0169(COD) ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (11878/1/01 REV 1 C5-0034/ /0169(COD)) Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Ordfører: Eija-Riitta Anneli Korhola PR\ doc PE

2 Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE /26 PR\ doc

3 INDHOLD Side PROTOKOLSIDE... 4 FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING... 5 BEGRUNDELSE PR\ doc 3/26 PE

4 PROTOKOLSIDE På mødet den 14. marts 2001 vedtog Parlamentet sin holdning ved førstebehandling til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (KOM(2000) /0169(COD)). På mødet den 6. februar 2002 meddelte Parlamentets formand, at den fælles holdning var modtaget og henvist til Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (11878/1/01 REV 1 - C5-0034/2002). På mødet den 12. juli 2000 havde udvalget valgt Eija-Riitta Anneli Korhola til ordfører. På møder den behandlede udvalget den fælles holdning og udkastet til indstilling ved andenbehandling. På dette/sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for:...; imod:...; hverken/eller:...)/vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Til stede under afstemningen var: (formand/mødeformand), (næstformand),... (ordfører), (for ), (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), og. Indstillingen ved andenbehandling indgivet den. Fristen for ændringsforslag til den fælles holdning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den mødeperiode, hvor indstillingen skal behandles/er fastsat til den. PE /26 PR\ doc

5 FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (11878/1/01 REV 1 C5-0034/ /0169(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til Rådets fælles holdning (11878/1/01 REV 1 C5-0034/2002), der henviser til sin holdning ved førstebehandling 1 til Kommissionens forslag til Europa- Parlamentet og Rådet (KOM(2000) ), der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) ), der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, der henviser til forretningsordenens artikel 80, der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0000/2002), 1. ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Rådets fælles holdning Ændringsforslag Ændringsforslag 1 Betragtning 2 (2) Rådets direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger indledte en udvikling hen imod større åbenhed, når det gælder miljøoplysninger, og denne udvikling bør underbygges og videreføres. (2) Rådets direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger indledte en udvikling hen imod en ændring af de offentlige myndigheders holdning til åbenhed og gennemsigtighed ved at fastsætte foranstaltninger til udøvelse af retten til offentlig adgang til miljøoplysninger, og denne udvikling bør 1 EFT C. 2 EFT C 337 af , s EFT C 240 E af , s PR\ doc 5/26 PE

6 fremmes og videreføres. Dette reviderede direktiv forbedrer de adgangsmuligheder, der gælder i henhold til direktiv 90/313/EØF. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 2 fra Parlamentets Ændringsforslag 2 Betragtning 9 (9) Det er også nødvendigt at gøre en indsats for, at miljøoplysninger så vidt muligt stilles til rådighed for og udbredes systematisk blandt offentligheden, eventuelt elektronisk. (9) Det må også sikres, at de offentlige myndigheder som en selvfølge gør miljøoplysninger tilgængelige og udbreder dem blandt offentligheden, ikke mindst ved hjælp af moderne informations- og kommunikationsteknologi. Der må i denne forbindelse tages hensyn til den fremtidige udvikling i sådan teknologi, og der må med henblik herpå gennemføres yderligere bestemmelser. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 4 fra Parlamentets Ændringsforslag 3 Betragtning 10 (10) Definitionen på miljøoplysninger bør præciseres, så den kommer til at omfatte oplysninger af enhver art om miljøets tilstand, om forhold, foranstaltninger eller aktiviteter, som påvirker eller kan påvirke miljøet og planlægges for at beskytte det, om emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, om rentabilitetsanalyser og økonomiske analyser, der benyttes i forbindelse med sådanne foranstaltninger og aktiviteter, om sundheds- og sikkerhedstilstanden, om levevilkårene og om kulturelle mindesmærker og (10) Definitionen på miljøoplysninger bør præciseres, så den først og fremmest kommer til at omfatte oplysninger af enhver art, som direkte eller indirekte vedrører miljøets tilstand, forhold, foranstaltninger eller aktiviteter, som påvirker, kan påvirke eller allerede har påvirket miljøet og planlægges for at beskytte det, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, rentabilitetsanalyser og økonomiske analyser, der benyttes i forbindelse med sådanne foranstaltninger og aktiviteter, sundheds- og PE /26 PR\ doc

7 bygningsværker i den udstrækning, de påvirkes eller kan påvirkes af disse forhold. sikkerhedstilstanden, levevilkårene og kulturelle mindesmærker og bygningsværker i den udstrækning, de påvirkes eller kan påvirkes af disse forhold. Dette ændringsforslag genetablerer delvis ændringsforslag 5 fra Parlamentets Ændringsforslag 4 Betragtning 15 (15) Medlemsstaterne bør fastsætte de praktiske ordninger, hvorefter sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige i praksis, idet man holder sig fordele for miljøet for øje. (15) Medlemsstaterne bør fastsætte de praktiske ordninger, hvorefter sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige i praksis. Ordningerne bør omfatte offentligt tilgængelige lister over offentlige myndigheder og registre eller lister over miljøoplysninger, som er i myndighedernes besiddelse eller opbevares for dem. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 8 fra Parlamentets Ændringsforslag 5 Betragtning 16 (16) Retten til adgang til miljøoplysninger betyder, at offentliggørelsen af oplysninger bør være hovedregler, og at de offentlige myndigheder bør kunne afslå en anmodning om miljøoplysninger i ganske bestemte, klart afgrænsede tilfælde. Grundene til afslag bør fortolkes restriktivt under særlig hensyntagen til offentlighedens interesse i offentliggørelse. n for et afslag bør gives den informationssøgende inden for en rimelig frist og skriftligt eller elektronisk, hvis anmodningen var (16) Retten til information indebærer, at oplysninger som udgangspunkt skal udleveres, og at de offentlige myndigheder kun bør kunne afslå en anmodning om miljøoplysninger i ganske bestemte, klart afgrænsede undtagelsestilfælde. De offentlige interesser, der varetages ved udlevering, bør afvejes mod dem, der varetages ved at afslå udlevering, og der bør gives adgang til de ønskede oplysninger, hvis de offentlige interesser, der varetages ved udlevering, vejer tungere end de særlige interesser, som PR\ doc 7/26 PE

8 skriftlig, eller hvis den informationssøgende ønsker det. beskyttes ved ikke at udlevere dem. n for et afslag bør gives den informationssøgende inden for den i dette direktiv fastsatte frist. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 9 fra Parlamentets Ændringsforslag 6 Betragtning 16 a (ny) (16a) Oplysninger om emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet bør ikke tilbageholdes under henvisning til beskyttelse af forretnings- eller erhvervsoplysninger eller andre af de i artikel 4 omhandlede oplysninger. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 10 fra Parlamentets førstebehandling Ændringsforslag 7 Betragtning 18 (18) De offentlige myndigheder bør kunne kræve et gebyr for at udlevere miljøoplysninger, men dette vederlag bør ikke overskride et rimeligt beløb. En liste over gebyrer bør offentliggøres og stilles til de informationssøgendes rådighed. (18) Retten til miljøoplysninger fremmes bedst ved en gratis adgang bl.a. i forbindelse med undersøgelse af de ønskede oplysninger på stedet eller i elektroniske databaser. De offentlige myndigheder bør kunne kræve et gebyr for at udlevere miljøoplysninger i kopieret eller udskrevet form, men dette gebyr bør være rimeligt, bør ikke overstige de faktiske omkostninger og bør ikke omfatte omkostningerne ved den arbejdstid, der medgår til søgning. I denne forbindelse bør en prisliste offentliggøres og stilles til de informationssøgendes rådighed med oplysninger om, hvornår gebyrer kan opkræves eller frafaldes. Der bør ikke forlanges forudbetaling. PE /26 PR\ doc

9 Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 11 fra Parlamentets Ændringsforslag 8 Betragtning 19 a (ny) (19a) De offentlige myndigheder bør bestræbe sig på at forbedre kvaliteten af de oplysninger, som de udleverer på anmodning eller udbreder på eget initiativ, med henblik på at gøre oplysningerne forståelige, præcise og sammenlignelige. Oplysninger om den fremgangsmåde, der er anvendt ved indsamlingen af oplysningerne, bør udleveres sammen med de ønskede oplysninger, da dette er en vigtig faktor ved vurdering af kvaliteten og den eventuelle ensidige karakter af de udleverede oplysninger. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 12 fra Parlamentets Ændringsforslag 9 Betragtning 21 (21) Dette direktiv bør tages op til revision på grundlag af erfaringerne og på grundlag af rapporter fra medlemsstaterne om direktivets anvendelse. (21) Dette direktiv bør evalueres hvert fjerde år, efter at medlemsstaterne har forelagt deres rapporter, og tages op til revurdering på grundlag af denne evaluering. Evalueringsrapporten bør forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 13 fra Parlamentets PR\ doc 9/26 PE

10 Ændringsforslag 10 Artikel 1, litra a a) at give ret til adgang til miljøoplysninger, som de offentlige myndigheder ligger inde med, eller som opbevares til disses brug, samt opstille grundlæggende vilkår og betingelser for udøvelsen af denne ret, og a) at sikre adgangsretten til miljøoplysninger, som de offentlige myndigheder ligger inde med, eller som opbevares til disses brug, og at opstille de grundlæggende vilkår og betingelser samt de praktiske ordninger for udøvelse af denne ret Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 14 fra Parlamentets Ændringsforslag 11 Artikel 1, litra b b) at fremme, at miljøoplysninger som en selvfølge i videst muligt omfang systematisk stilles til rådighed for og formidles til offentligheden b) at sikre, at miljøoplysninger som en selvfølge stilles til rådighed for og formidles til offentligheden, ikke mindst ved hjælp af moderne informations- og kommunikationsteknologi og under hensyntagen til den fremtidige udvikling i sådan teknologi Dette ændringsforslag genetablerer delvis ændringsforslag 14 fra Parlamentets Ændringsforslag 12 Artikel 2, nr. 1, litra b b) faktorer som f.eks. stoffer, energi, støj, stråling eller affald, herunder radioaktivt affald, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller kan påvirke de i litra a) nævnte miljøelementer b) faktorer som f.eks. stoffer, energi, herunder nukleart brændsel og nuklear energi, støj, stråling eller affald, herunder radioaktivt affald, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller kan påvirke de i litra a) nævnte miljøelementer PE /26 PR\ doc

11 Dette ændringsforslag genetablerer delvis ændringsforslag 15 fra Parlamentets Ændringsforslag 13 Artikel 2, nr. 1, litra c c) foranstaltninger (herunder administrative foranstaltninger) såsom politikken på forskellige områder, lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler og aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke de enkelte i litra a) og b) nævnte elementer og faktorer samt foranstaltninger eller aktiviteter, der har til formål at beskytte dele af miljøet c) foranstaltninger (herunder administrative foranstaltninger) såsom politikken på forskellige områder, lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler, rapporter om gennemførelse af miljølovgivningen og aktiviteter, der direkte eller indirekte påvirker eller kan påvirke de enkelte i litra a) og b) nævnte elementer og faktorer samt foranstaltninger eller aktiviteter, der har til formål at beskytte dele af miljøet Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 15 fra Parlamentets Ændringsforslag 14 Artikel 2, nr. 1, litra d d) rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og antagelser, som er anvendt i forbindelse med de i litra c) nævnte foranstaltninger og aktiviteter, og d) rentabilitetsberegninger og andre finansielle og økonomiske analyser og skøn, som er anvendt i forbindelse med de i litra c) nævnte foranstaltninger og aktiviteter, og Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 15 fra Parlamentets Ændringsforslag 15 Artikel 2, nr. 1, litra e e) menneskers sundhedstilstand og e) menneskers sundhedstilstand og PR\ doc 11/26 PE

12 sikkerhed, menneskers livsvilkår, kulturminder og bygningsmæssige strukturer, i det omfang de påvirkes af eller kan påvirkes af de enkelte i litra a) nævnte miljødeles tilstand, eller via disse dele af de i litra b) og c) nævnte ting. sikkerhed, fødevaresikkerhed, menneskers livsvilkår, kulturminder og bygningsmæssige strukturer, i det omfang de påvirkes af eller kan påvirkes af de enkelte i litra a) nævnte miljødeles tilstand, eller via disse dele af de i litra b) og c) nævnte forhold. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 15 fra Parlamentets Ændringsforslag 16 Artikel 2, nr. 2, litra a a) regeringen eller en anden offentlig forvaltning på nationalt, regionalt eller lokalt niveau a) staten eller anden offentlig forvaltning herunder rådgivende organer på nationalt, regionalt eller lokalt plan Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 15 fra Parlamentets Ændringsforslag 17 Artikel 2, nr. 2, litra c c) enhver fysisk eller juridisk person, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt kontrol af et organ eller en person, der falder ind under litra a) eller b). c) enhver fysisk eller juridisk person, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i direkte eller indirekte relation til miljøet, og som er underlagt kontrol af et organ eller en person, der falder ind under litra a) eller b). Dette ændringsforslag genetablerer ånden i ændringsforslag 15 fra Parlamentets Ændringsforslag 18 Artikel 2, nr. 2, efter litra c PE /26 PR\ doc

13 Denne definition omfatter ikke organer eller institutioner, når de udøver dømmende eller lovgivende myndighed. Medlemsstaterne kan fastsætte, at definitionen af "offentlig myndighed" ved anvendelse af dette direktivs bestemmelser om klage og domstolsprøvelse ikke omfatter dømmende eller lovgivende organer i den udstrækning, de udøver denne myndighed. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 15 fra Parlamentets Ændringsforslag 19 Artikel 2, nr. 2 a (nyt) 2a. "Oplysninger i en offentlig myndigheds besiddelse": miljøoplysninger, der er modtaget eller tilvejebragt af en offentlig myndighed. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 15 fra Parlamentets Ændringsforslag 20 Artikel 3, stk. 2, litra a a) hurtigst muligt og senest en måned efter de i stk. 1 nævnte offentlige myndigheders modtagelse af den informationssøgendes anmodning, eller a) hurtigst muligt og senest 15 arbejdsdage efter de i stk. 1 nævnte offentlige myndigheders modtagelse af den informationssøgendes anmodning, eller I dette ændringsforslag anvendes den tidsfrist, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af ). Ændringsforslag 21 PR\ doc 13/26 PE

14 Artikel 3, stk. 2, litra b b) senest to måneder efter de offentlige myndigheders modtagelse af anmodningen, hvis oplysningernes omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at den i litra a) omhandlede frist på en måned ikke kan overholdes. I sådanne tilfælde underrettes den informationssøgende hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af den fastsatte frist på en måned om forlængelsen og grundene hertil. b) i undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begæringen vedrører meget lange dokumenter, eller hvis der er tale om et meget stort antalt dokumenter, kan den i litra a) nævnte frist forlænges med 15 arbejdstage. I sådanne tilfælde underrettes den informationssøgende hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af den første frist på 15 arbejdsdage om forlængelsen og grundene hertil. I dette ændringsforslag anvendes den formulering og tidsfrist, som fremgår af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af ). Ændringsforslag 22 Artikel 3, stk. 4, litra a a) oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige i en anden form eller et andet format, som, navnlig i henhold til artikel 7, er let tilgængeligt, eller a) oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige i en anden form eller et andet format, som den informationssøgende har uhindret adgang til, navnlig i henhold til artikel 7, eller Med dette ændringsforslag genindsættes ordene "den informationssøgende har uhindret adgang til" fra Kommissionens oprindelige forslag i litra a), fordi adgang for den informationssøgende bør være det overordnede kriterium. Ændringsforslag 23 Artikel 3, stk. 5, afsnit 1, indledning 5. For så vidt angår denne artikel, udformer medlemsstaterne de konkrete ordninger for, hvordan miljøoplysningerne i praksis skal stilles til rådighed. Disse konkrete 5. For så vidt angår denne artikel, udformer medlemsstaterne konkrete ordninger, der sikrer, at retten til adgang til miljøoplysninger kan udøves i praksis. PE /26 PR\ doc

15 ordninger kan omfatte: Disse konkrete ordninger skal mindst omfatte: Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 19 fra Parlamentets Ændringsforslag 24 Artikel 3, stk. 5, litra c c) offentligt tilgængelige oversigter over offentlige myndigheder og registre eller oversigter over miljøoplysninger, som disse myndigheder og informationskontorer ligger inde med c) offentligt tilgængelige oversigter over offentlige myndigheder og registre eller oversigter over miljøoplysninger, som er i disse myndigheders besiddelse eller opbevares for dem, og som informationskontorer ligger inde med, og hvori det klart og utvetydigt er angivet, hvilke oplysninger der er til rådighed, og hvor de kan findes. Disse lister skal også være tilgængelige på Internettet og offentliggøres. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 19 fra Parlamentets Ændringsforslag 25 Artikel 3, stk. 5, afsnit 2 Medlemsstaterne sikrer, at de offentlige myndigheder informerer offentligheden fyldestgørende om dens rettigheder i henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at de offentlige myndigheder informerer offentligheden fyldestgørende om dens rettigheder i henhold til dette direktiv og i passende omfang giver oplysninger, vejledning, råd og anden hjælp til enkeltpersoner i spørgsmål vedrørende myndighedernes virkeområde. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 19 fra Parlamentets PR\ doc 15/26 PE

16 Ændringsforslag 26 Artikel 4, stk. 1, litra b b) anmodningen er åbenlyst urimelig eller for generelt formuleret b) anmodningen er åbenlyst urimelig eller for generelt formuleret. Myndigheden skal i denne forbindelse i rimeligt omfang have givet den informationssøgende oplysninger om, hvorledes en anmodning bør udformes, og hvilken nærmere forklaring der skal gives, for at anmodningen kan imødekommes. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 20 fra Parlamentets Ændringsforslag 27 Artikel 4, stk. 1, litra c c) anmodningen vedrører materiale under udarbejdelse, interne meddelelser eller ufærdige dokumenter og data, dog under hensyntagen til offentlighedens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne. c) anmodningen vedrører materiale under udarbejdelse. I så fald skal de offentlige interesser, der varetages ved udlevering, afvejes mod de interesser, som varetages ved et afslag. Der kan kun nægtes adgang til oplysningerne, hvis de offentlige interesser ikke vejer tungere end de sidstnævnte interesser. Hvis anmodningen afslås i henhold til stk. 1, litra c), skal meddelelsen indeholde oplysninger om den person eller det organ, der udarbejder materialet, samt den tid, som må forventes at medgå til færdiggørelsen af materialet. Dette ændringsforslag genetablerer ånden i ændringsforslag 20 og 23 fra Parlamentets Ændringsforslag 28 Artikel 4, stk. 2, litra a PE /26 PR\ doc

17 a) offentlige myndigheders tavshedspligt for så vidt angår sagsbehandling a) offentlige myndigheders tavshedspligt for så vidt angår sagsbehandling, når lovgivningen stiller krav om en sådan fortrolig behandling Dette ændringsforslag genetablerer ånden i ændringsforslag 21 fra Parlamentets Ændringsforslag 29 Artikel 4, stk. 2, litra b b) internationale forbindelser, den offentlige sikkerhed eller det nationale forsvar b) den offentlige sikkerhed og det nationale forsvar og vitale interesser i internationale forbindelser Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 21 fra Parlamentets Ændringsforslag 30 Artikel 4, stk. 2, litra d d) beskyttelsen af forretnings- og fabrikshemmeligheder, hvis de skal beskyttes i henhold til national ret eller EFret med henblik på at beskytte en legitim økonomisk interesse, herunder offentlighedens interesser i at bevare statistisk fortrolighed og fortrolighed i skatteforhold. Inden for disse rammer skal oplysninger om emissioner, der er relevante for beskyttelsen af miljøet, gøres tilgængelige d) beskyttelsen af forretnings- og fabrikshemmeligheder, hvis de skal beskyttes i henhold til national ret eller EFret med henblik på at beskytte en legitim økonomisk interesse, herunder offentlighedens interesser i at bevare statistisk fortrolighed og fortrolighed i skatteforhold. Dette ændringsforslag genetablerer delvis ændringsforslag 21 fra Parlamentets PR\ doc 17/26 PE

18 Ændringsforslag 31 Artikel 4, stk. 2, litra e e) intellektuelle ejendomsrettigheder udgår Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 21 fra Parlamentets Ændringsforslag 32 Artikel 4, stk. 2, litra g g) andre personers interesser, når disse personer har givet de ønskede oplysninger frivilligt uden at være eller kunne gøres juridisk forpligtet hertil, medmindre de har givet deres samtykke til offentliggørelse af oplysningerne g) andre personers interesser eller beskyttelse, når disse personer har givet oplysningerne uden at være eller kunne gøres juridisk forpligtet hertil, og de udtrykkeligt har nægtet at give deres samtykke til offentliggørelse af oplysningerne Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 21 fra Parlamentets Ændringsforslag 33 Artikel 4, stk. 2, afsnit 2 De ovenfor nævnte grunde til afslag på anmodning om oplysninger skal fortolkes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde, og under hensyntagen til, om oplysningerne vedrører emissioner til miljøet. De ovenfor nævnte grunde til afslag på anmodning om oplysninger skal fortolkes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Medlemsstaterne kan ikke i henhold til dette stykke fastsætte, at en anmodning kan afslås, hvis anmodningen gælder oplysninger om emissioner, udledninger eller andre udslip i miljøet. Dette ændringsforslag genetablerer en del af ændringsforslag 21 fra Parlamentets PE /26 PR\ doc

19 Ændringsforslag 34 Artikel 4, stk. 2 a (nyt) 2a. Fastsætter en medlemsstat sådanne undtagelser, udarbejder den en offentligt tilgængelig liste over kriterier, som skal anvendes, når den kompetente myndighed tager stilling til en anmodning. Dette ændringsforslag genetablerer ånden i ændringsforslag 22 fra Parlamentets Ændringsforslag 35 Artikel 5 1. De offentlige myndigheder kan opkræve et gebyr for at give adgang til miljøoplysninger, men dette gebyr skal være et rimeligt beløb. Der må ikke opkræves ekstra gebyrer for at konsultere oplysningerne på stedet. 2. Offentlige myndigheder, der har til hensigt at opkræve et sådant gebyr, skal offentliggøre en liste over de gebyrer, der kan opkræves, med angivelse af betingelserne for opkrævning eller undladelse heraf og af, hvornår adgang til oplysninger er betinget af forskudsbetaling af et sådant gebyr, og stille den til rådighed for de informationssøgende. 3. Adgang til offentlige registre eller oversigter, der er blevet oprettet og føres som beskrevet i artikel 3, stk. 5, litra c), skal være vederlagsfri. 1. Adgang til offentlige registre eller lister, der er blevet oprettet og føres som beskrevet i artikel 3, stk. 5, skal være vederlagsfri. Også undersøgelse på stedet af de ønskede oplysninger skal være vederlagsfri. 2. De offentlige myndigheder kan opkræve et gebyr for udlevering af miljøoplysninger, men dette gebyr skal være rimeligt, må ikke overstige de faktiske omkostninger ved kopiering og må ikke omfatte omkostningerne ved den arbejdstid, der medgår til søgning. Udleveringen af oplysninger må ikke være betinget af forudbetaling af gebyr. 3. Hvis der opkræves gebyrer, skal de offentlige myndigheder offentliggøre en liste over disse gebyrer med oplysninger om, hvornår gebyrer kan opkræves eller frafaldes, og stille den til de informationssøgendes rådighed. Dette ændringsforslag genetablerer delvis ændringsforslag 24 fra Parlamentets PR\ doc 19/26 PE

20 Stykke 1 og 3 i Rådets tekst svarer til henholdsvis stykke 2 og 1 i Parlamentets ændringsforslag, dog med en række ændringer. Ændringsforslag 36 Artikel 6, stk. 2 a (nyt) 2a. Undtagelserne i artikel 4 giver ikke ret til at nægte at udlevere oplysninger til en domstol eller en anden af de i stk. 1 og 2 omhandlede instanser, hvis de ønsker at gennemgå oplysninger vedrørende den verserende sag. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 25 fra Parlamentets Ændringsforslag 37 Artikel 7, stk. 1, afsnit 2 a (nyt) 2a. Med henblik herpå stiller medlemsstaterne krav om, at myndighederne: a) opretter offentligt tilgængelige databaser til informationsnet eller anden dataformidling, b) indføjer de i artikel 3, stk. 5, nævnte registre i de omtalte databaser, c) gennemfører passende foranstaltninger til i disse databaser at indføje de miljødokumenter, som de er i besiddelse af, og d) indarbejder søgefaciliteter i databaser og andre hjælpeprogrammer for at lette offentlighedens mulighed for at lokalisere de oplysninger, som søges. Medlemsstaterne stiller så vidt muligt krav til myndighederne om at samarbejde om oprettelse af databaser. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 26 fra Parlamentets PE /26 PR\ doc

21 Ændringsforslag 38 Artikel 7, stk. 2, litra c c) statusrapporter om implementering af de i litra a) og b) omhandlede forhold, når de er udarbejdet af offentlige myndigheder c) statusrapporter om implementering af de i litra a) og b) omhandlede forhold Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 26 fra Parlamentets Ændringsforslag 39 Artikel 7, stk. 2, litra e a (nyt) ea) tilladelser, som kan have indvirkning på miljøet, ansøgninger om sådanne tilladelser og miljøaftaler Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 26 fra Parlamentets Ændringsforslag 40 Artikel 7, stk. 2, litra e b (nyt) eb) miljøkonsekvensvurderinger, som kan have betydning for de miljøelementer, der er omhandlet i artikel 2, nr. 1, litra a). Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 26 fra Parlamentets Ændringsforslag 41 Artikel 7, stk Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt, at alle oplysninger, der stilles til rådighed eller formidles, og de rapporter, der udgår PR\ doc 21/26 PE

22 udgives, i henhold til denne artikel er klare og forståelige. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 26 fra Parlamentets Indholdet i dette stykke er medtaget i den nye artikel om "Miljøoplysningernes kvalitet" (7a). Ændringsforslag 42 Artikel 7, stk Undtagelserne i artikel 4, stk. 1 og 2, finder anvendelse på de forpligtelser, som pålægges i denne artikel. 6. Undtagelserne i artikel 4, stk. 1-3, kan finde anvendelse på de forpligtelser, som pålægges i denne artikel. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 26 fra Parlamentets Ændringsforslag 43 Artikel 7, stk. 6 a (nyt) 6a. I de tilfælde, hvor der gælder undtagelser for de i stk. 2 nævnte dokumenter, medtager de offentlige myndigheder en henvisning til dokumentet og til den undtagelse, der finder anvendelse. Dette ændringsforslag genetablerer ændringsforslag 26 fra Parlamentets Ændringsforslag 44 Artikel 7 a (nyt) Artikel 7a Miljøoplysningernes kvalitet 1. De offentlige myndigheder sikrer så vidt muligt, at alle oplysninger, der PE /26 PR\ doc

23 udleveres efter anmodning eller videregives eller offentliggøres som rapporter i overensstemmelse med dette direktiv, er: a) ajourførte b klare og letforståelige; c) videnskabeligt forsvarlige med hensyn til nøjagtighed og sammenlignelighed. 2. Offentlige myndigheder skal i svar på anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 2, nr. 1, litra b), nævne den målingsmetode, der er anvendt ved tilvejebringelse af de ønskede oplysninger, herunder fremgangsmåden for analysen, prøveudtagning og forbehandling af prøven. Dette ændringsforslag genetablerer delvis ændringsforslag 27 fra Parlamentets Ændringsforslag 45 Artikel 8, stk. 1, afsnit 1 1. Senest den...[9 år efter dette direktivs ikrafttræden] aflægger medlemsstaterne rapport om deres erfaringer med anvendelsen af dette direktiv. 1. Senest den...[4 år efter dette direktivs ikrafttræden] aflægger medlemsstaterne rapport om deres erfaringer med anvendelsen af dette direktiv. Dette ændringsforslag genetablerer ånden i ændringsforslag 28 fra Parlamentets Ændringsforslag 46 Artikel 8, stk. 1, afsnit 2 De sender rapporterne til Kommissionen De sender rapporterne til Kommissionen PR\ doc 23/26 PE

24 senest den...[9 år og 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden]. senest den...[4 år og 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden]. Dette ændringsforslag genetablerer ånden i ændringsforslag 28 fra Parlamentets Ændringsforslag 47 Artikel 9, stk Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den...[2 år efter dette direktivs ikrafttræden]. De underretter straks Kommissionen herom. 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den...[1 år efter dette direktivs ikrafttræden]. De underretter straks Kommissionen herom. Dette ændringsforslag genetablerer ånden i ændringsforslag 29 fra Parlamentets PE /26 PR\ doc

25 BEGRUNDELSE I sin fælles holdning, der blev fastlagt den 28. januar 2002, har Rådet overtaget en tredjedel af Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen enten helt, delvis eller i princippet. Ved førstebehandlingen (den 14. marts 2001) vedtog Europa-Parlamentet alle forelagte ændringsforslag, hvilket tilmed skete med usædvanlig stor enighed (505 stemmer mod 0 ved den endelige afstemning). På baggrund heraf har ordføreren genetableret de fleste af Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen. Ordføreren har derudover besluttet at henstille, at en række af Rådets ændringer overtages af Parlamentet ved andenbehandlingen, f.eks. Rådets definition af "offentlige myndigheder" og den delvise udeladelse af "historiske dokumenter" fra Internettet. Også hovedparten af artikel 6 om klageadgang og adgang til domstolsprøvelse foreslås vedtaget som ændret af Rådet. På følgende fire vigtige områder har Rådet set bort fra eller ikke taget tilstrækkeligt hensyn til Parlamentets ændringsforslag: fristerne for at afgive svar på en anmodning (artikel 3), hvor ordføreren foreslår et kompromis baseret på tidsfristerne i den forordning om aktindsigt 1, der er vedtaget med EF-traktatens artikel 255 som retsgrundlag efter førstebehandlingen af det foreliggende direktiv; undtagelserne i artikel 4, stk. 2; bestemmelserne om aktiv formidling af miljøoplysninger (artikel 7); den nye artikel om miljøoplysningernes kvalitet, som faktisk er afgørende for værdien af hele direktivet, selv om artiklens bestemmelser ikke kan gøres bindende af praktiske årsager. I bilag til den fælles holdning erklærer Rådet og Kommissionen: Artikel 7 fritager ikke medlemsstaterne for at sende indberetninger til Kommissionen om gennemførelsen af Fællesskabets lovgivning, som foreskrevet i denne lovgivning, men relevante dele af sådanne rapporter kan benyttes til de rapporter om miljøets tilstand, der skal offentliggøres i henhold til artikel 7, stk. 3. Medlemsstaterne og Fællesskabet skulle kunne gennemføre Århus-konventionens første søjle inden udgangen af I dette øjemed agter Kommissionen inden juni 2002 at forelægge en rapport om de skridt, der er nødvendige for, at Det Europæiske Fællesskab kan indgå konventionen. Ordføreren er helt enig heri. For at sikre, at Århus-konventionen ratificeres så hurtigt som muligt: henstiller ordføreren kraftigt til Kommissionen, at den omgående forelægger et forslag til direktiv om den tredje søjle; 1 Forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (forordning (EF) nr. 1049/2001, EFT L 145 af ). PR\ doc 25/26 PE

26 insisterer ordføreren på, at Kommissionen på baggrund af de krav og normer, medlemsstaterne skal opfylde, foreslår eventuelle ændringer og tilføjelser til ovennævnte forordning om aktindsigt, som er baseret på EF-traktatens artikel 255. PE /26 PR\ doc

- der henviser til Rådets fælles holdning (11878/1/2001 C5-0034/ ), - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) ),

- der henviser til Rådets fælles holdning (11878/1/2001 C5-0034/ ), - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) ), P5_TA(2002)0262 Offentlig adgang til miljøoplysninger ***II EuropaParlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af EuropaParlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1)

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1) Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet Underskriftsdato: 18. august 2015 Udskriftsdato: 13. marts 2017 (Historisk) Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1) Herved bekendtgøres lov om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed FORELØBIG 2002/0254(COD) 18.2.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 301.055/15-28 ÆNDRINGSFORSLAG 15-28 UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris Davies

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 FORELØBIG 2002/0189(CNS) 26. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 24. april 2003 ENDELIG A5-0119/2003 ***III BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00227/2002 2000/0331(COD) DA 29/05/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mulighed for offentlig deltagelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.10.2009 2009/0806(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ fra Kongeriget Sverige og Kongeriget Spanien

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 13.5.2013 2011/0225(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 18.6.2013 2013/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6101 Dato: 30-01-2018 Henvendelse om aktindsigt i interne beregninger hos Aarhus Kommune Du har den 11. januar 2017 bedt Aarhus Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.1.2009 KOM(2008) 913 endelig 2007/0097 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.3.2010 2008/0192(COD) ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/0120(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpurtillægsprotokollen

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ),

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ), P5_TA-PROV(2003)0285 Risikoen for større uheld med farlige stoffer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign.

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign. Ankestyrelsens brev til Vallensbæk Kommune [A]s anmodning om aktindsigt 17. december 2018 [A] har bl.a. den 28. november 2018 skrevet til Vallensbæk Kommune om kommunens afgørelse af 18. juli 2018 om aktindsigt.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/0281(COD) 21. februar 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2002/0021(COD) 5. juni 2002 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

1. Oplysningspligt overfor den registrerede hvor oplysningerne indsamles hos den registrerede

1. Oplysningspligt overfor den registrerede hvor oplysningerne indsamles hos den registrerede RETNIGSLINJER OM SIKRING AF REGISTREREDES RETTIGHEDER IHT. DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev CVR-nummer: 57 24 02 10

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/2104(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 31.3.2015 2015/0001(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.4.2004 KOM(2004) 351 endelig 2002/0124 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2017/0127(CNS) 13.9.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere