Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone"

Transkript

1 NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone Aktiesalg til datter tomt selskab ikke tilsidesættelse godkendelse af tabsfradrag LOVGIVNING MV. Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Skatteministeren har nu som L 84 fremsat det lovforslag om justering af forskellige elementer i den aktionær- og selskabsbeskatning, der har været i høring som udkast. Det endelige lovforslag er blevet justeret på flere punkter, og hovedelementerne er nu følgende: Værnsreglen imod mellemholdingselskaber (omvendte pyramider) justeres på en række punkter 1. Porteføljeaktionærer (mindre end 10 %) i mellemholdingselskabet fritages for konsekvenserne af værnsreglen, der alene skal gælde moderselskaber (mindst 10 %) i mellemholdingselskabet. 2. Helejede datterselskaber fritages, så værnsreglen kun omfatter tilfælde, hvor mellemholdingselskabet ikke ejer hele aktiekapitalen i det underliggende datterselskab. 3. Udenlandske helejede datterselskaber fritages dog kun, hvis datterselskabet er beliggende i et EU-medlemsland eller et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og hvis udbytter fra datterselskabet ved direkte ejerskab ville skulle nedsættes eller frafaldes efter bestemmelserne i moder-/datterselskabsdirektivet eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 1 Michael Serup

2 4. Selskabsaktionærer, på hvis vegne et datterselskab skal indeholde udbytteskat, skal til mellemholdingselskabet betale et beløb svarende til skatteværdien af udbyttet. Dette skal sikre interesserne for minoritetsaktionærerne i mellemholdingselskabet. 5. Ved skævdeling af udbytte anses nærtstående aktionærer som én aktionær. Har en selskabsaktionær aktier med udbyttepræference, medregnes (a) aktier tilhørende personlige aktionærer med bestemmende indflydelse, jf. LL 16 H, stk. 6, i selskabsaktionæren, (b) aktier tilhørende nærtstående personer, jf. LL 16 H, (c) porteføljeaktier tilhørende selskaber kontrolleret af den nævnte personkreds samt (d) porteføljeaktier tilhørende fonde mv. stiftet af den nævnte personkreds. Skattefritagelse begrænses for egne aktier ved omvendt lodret fusion Et modtagende selskab, der som led i en omvendt lodret fusion modtager en beholdning af egne aktier, vil kun være skattefri ved senere afståelse af aktierne, hvis det indskydende selskabs aktiebeholdning i det modtagende selskab var på mindst 10 %. Reglen skal hindre, at et selskab kan omgå beskatningen af porteføljeaktier, ved at sådanne aktier ved en omvendt lodret fusion gøres til egne aktier i det modtagende selskab. Adgangen til skattefri spaltning uden tilladelse begrænses Skattefri spaltning skal kun kunne gennemføres ifølge tilladelse, hvis der skal tildeles kontantvederlag til selskaber, der har datterselskabsaktier (mindst 10 %) eller koncernselskabsaktier i det indskydende selskab. Denne begrænsning i adgangen til at spalte skattefrit uden tilladelse skal sikre, at spaltning ikke anvendes som instrument til at omgå avancebeskatningen ved overdragelse af et selskabs aktiver. Likvidationsprovenu mv. til udenlandske aktionærer omkvalificeres til udbytte Likvidationsprovenu skal beskattes som udbytte, når aktionæren er en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i selskabet, og som er hjemmehørende i udlandet. Under tilsvarende betingelser skal kontantvederlag ved skattefrie omstruktureringer beskattes som udbytte. Disse værnsregler skal hindre, at kildebeskatningen af udbytter til fysiske personer i udlandet kan omgås ved at likvidere eller fusionere et holdingselskab i stedet for at udlodde udbytte fra selskabet. Nedskrivning af anskaffelsessummen for aktier ved indskud fra kreditor Reglen i ABL 28 om nedsættelse af anskaffelsessummen for aktier erhvervet i forbindelse med kapitalindskud i selskabet ændres, så der ikke sker nedsættelse i tilfælde, hvor kreditor er en person, der ikke er hovedaktionær i debitorselskabet. Dette skal afspejle, at personers adgang til fradrag for tab på fordringer på et selskab alene er afskåret, hvis kreditor er hovedaktionær i debitorselskabet, jf. KGL 14, stk. 2. Der ændres ikke på, at anskaffelsessummen fortsat skal nedsættes, hvis kreditor er hovedaktionær i debitorselskabet ifølge ABL 4. Skattemæssig regulering af ikke-indbetalt selskabskapital Der foreslås regulering af de skattemæssige virkninger af, at der ikke sker indbetaling af tegnet, men ikke indbetalt, selskabskapital. For selskabet skal den uerholdelige selskabskapital ikke behandles som tab på en fordring (KGL 24). For kapitaltegneren skal der ske nedsættelse af anskaffelsessummen med det ikke indbetalte beløb (ABL 28A). Fonde og beskatningen af porteføljeaktier Der sker begrænsning af den nugældende valgfrihed med hensyn til, hvilke og hvor mange porteføljeaktier der omfattes af en valgt realisationsbeskatning. Efter lovforslaget skal 2 Michael Serup

3 fondes valg af realisationsbeskatning som hovedregel omfatte alle de porteføljeaktier, som fonden ejer, og som kan omfattes af realisationsbeskatningen. Fonden skal dog kunne nøjes med alene at vælge realisationsbeskatning af alle unoterede porteføljeaktier. Endvidere lægges der op til ophævelse af den frie adgang til at skifte mellem realisationsbeskatning og lagerbeskatning, hvor der ikke er indtrådt tvungen lagerbeskatning. Skattefri virksomhedsomdannelse Der skal kunne gennemføres skattefri virksomhedsomdannelse også til udenlandske selskaber, forudsat at disse enten er ubegrænset skattepligtige til Danmark på grund af ledelsens sæde eller begrænset skattepligtige som følge af, at selskabet ved omdannelsen får et fast driftssted her i landet. Genplacering af avance på fast ejendom Genplaceringsreglen i EBL 6A omformuleres, så det udtrykkeligt fremgår, at udlejning af en hovedaktionærs faste ejendom til hovedaktionærens eller dennes ægtefælles selskab anses for erhvervsmæssig virksomhed. Fradragsret for aktietab forud for 22. april 2009 Selskaber sikres adgang til fradrag for nettotab på datterselskabsaktier, der havde været ejet i mindre end tre år ved fremsættelsen af skattereformforslaget den 22. april 2009, hvis de pågældende aktier skifter status senest i det fjerde indkomstår efter indkomståret, hvor aktierne faktisk er anskaffet, og der realiseres fortjeneste ved dette statusskift. Aktienæringsdrivende selskabers tabsfradrag på aktieterminskontrakter Aktienæringsdrivende selskabers adgang til at fradrage tab på aktieterminskontrakter ændres, så fritagelsen fra den almindelige kildeartsbegrænsning fremover knyttes op på et kriterium om, at kontrakten skal vedrøre aktier, hvor den skattepligtige skal opgøre gevinst og tab efter lagerprincippet. Dette indebærer, at aktienæringsdrivende selskaber fremover ikke har fradrag for tab vedrørende kontrakter om egne aktier. Ikrafttræden Lovforslaget skal generelt have virkning for indkomstår, der begynder efter lovens ikrafttræden. En række af værnsreglerne, jf. ovenfor, skal dog have virkning fra 24. november AFGØRELSER Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone LSR 8. november 2010 (utrykt): En godsejer overdrog ved skøde af 29. december % af samtlige ejendomsbesiddelser i godset til sin søn. Overdragelsen omfattede blandt andet 50 % af ejendommen X1. Den samlede overdragelsessum udg jorde ,50 kr. I 2004 udarbejdede parterne skøde vedrørende overdragelse af den resterende del af ejendommen X1. Overdragelsessummen for denne del udg jorde kr. svarende til 25 kr. pr. kvadratmeter. Den offentlige ejendomsværdi pr. 1. oktober 2004 svarede til en kvadratmeterpris på ca. 4,5 kr., og ejendomsværdien pr. 1. oktober 2005 svarede til en kvadratmeterpris på ca. 5 kr. 3 Michael Serup

4 Skødet var dateret den 16. december 2004, men var betinget af Jordbrugskommissionens godkendelse af, at ejendommen kunne udstykkes som en selvstændig bygningsløs landbrugsejendom. Skødet blev tinglyst den 25. januar 2005 med frist til den 1. oktober 2005 til berigtigelse af de matrikulære forhold. Jordbrugskommissionen godkendte imidlertid ikke udstykningen, og afgørelsen herom blev påklaget til Direktoratet for FødevareErhverv, der ved brev af den 18. oktober 2005 afviste at behandle klagen. Sideløbende hermed blev tinglysningsfristen forlænget ad flere omgange. Den 20. december 2005 indgik sønnen en betinget købsaftale om videreoverdragelse til tredjemand af en del af ejendommen X1 med et areal til 25 sommerhusgrunde betinget af, at der efter lokalplansændring kunne ske udstykning af X1 til i alt 51 sommerhusgrunde. Den 31. december overdrog sønnen den resterende del af X1 med et areal til 26 sommerhusgrunde til et af ham selv helejet selskab. Sønnen indtægtsførte for 2005 en regnskabsmæssig avance på kr. Kommunen vedtog den 4. juli 2006 lokalplan og kommuneplantillæg, der udlagde X1 som sommerhusområde. Primo juli 2006 underskrev far og søn en allonge til skødet af 16. december 2004, der indebar bortfald af den oprindelige betingelse om udstykningsgodkendelse fra Jordbrugskommissionen, og der blev den 28. september 2006 underskrevet endeligt skøde vedrørende restejendommen. Skødet blev tinglyst 17. november SKAT udtalte som bindende svar, at salget af X1 i 2004 måtte anses for suspensivt betinget i skatteretlig henseende, og at endeligt salg først skete i 2006 ved underskrivelsen af allonge og endeligt skøde i Da salget således først var sket efter ændringen af ejendommens status fra landzone til sommerhuszone, var den hidtidige ejendomsvurdering uden betydning for den skattemæssige bedømmelse af overdragelsessummen fra far til søn, og værdien måtte i stedet fastsættes under hensyntagen til den faktiske handelsværdi, der kunne konstateres ved sønnens videresalg i december Landsskatteretten fandt, at betingelsen om udstykning i 2004-skødets 4 ikke kunne udskyde det skattemæssige afståelsestidspunkt. Selv om der på aftaletidspunktet herskede reel usikkerhed om betingelsen, lagde Landsskatteretten afgørende vægt på, at betingelsen efter sin formulering ikke førte til automatisk bortfald, men alene gav parterne en tilbagetrædelsesmulighed. På den baggrund havde parterne ifølge Landsskatteretten bevaret rådigheden over aftalens indgåelse, hvilket [medførte], at aftalen i skattemæssig forstand [måtte] anses for at have virkning fra aftaletidspunktet. I forlængelse heraf afviste Landsskatteretten SKATs synspunkt om, at der ved værdiansættelsen skulle tages hensyn til den ændrede zonestatus, og man fastslog i stedet, at den aftalte pris måtte antages at svare til handelsværdien på retserhvervelsestidspunktet. Kommentar Afgørelsen er interessant ud fra flere synsvinkler. Først og fremmest bidrager afgørelsen til at belyse den altid vanskelige problemstilling med periodisering af aftaler vedrørende kapitalgevinstbeskatning. Som bekendt sondres der skatteretligt mellem suspensivt betingede aftaler, der udskyder den skatteretlige realisation, og resolutive betingelser, der kan føre til senere ophævelse af den skatteretlige realisation. Det afgørende for sondringen er, hvilken grad af sandsynlighed der er knyttet til, om aftalen bliver endelig: 4 Michael Serup

5 Betingelser, hvis opfyldelse konkret må betegnes som usikker og ude af parternes rådighed, kvalificeres som suspensive, så de udskyder det skatteretlige realisationstidspunkt. Betingelser, hvis opfyldelse har karakter af en formssag, eller som er undergivet parternes rådighed, kvalificeres som resolutive, så de ikke udskyder realisationsbeskatningen, men alene i givet fald kan opløse denne. I den konkrete sag lagde Landsskatteretten til grund, at betingelsen om opnåelse af udstykningstilladelse måtte anses for suspensiv, eftersom der herskede reel usikkerhed om dens opfyldelse. Imidlertid fandt Landsskatteretten samtidig, at det forhold, at betingelsen ikke medførte automatisk bortfald af aftalen, men blot gav parterne en tilbagetrædelsesadgang, måtte indebære, at parterne havde fastholdt en sådan rådighed over aftalen, at betingelsen af denne grund måtte anses som resolutiv, jf. de generelle bemærkninger ovenfor. Landsskatterettens argumentation virker ikke overbevisende. Uden udstykningstilladelse kunne overdragelsen af den pågældende ejendom ikke være blevet gennemført, og det virker derfor noget søgt, at Landsskatteretten anser formuleringen af betingelsen som udtryk for, at parterne havde bevaret rådighed over aftalen. I lyset af betingelsens karakter var realiteten vel, at aftalen ville falde bort, hvis betingelsen ikke blev opfyldt, og parterne ville i stedet være henvist til at indgå en ny aftale på dette tidspunkt. Derfor synes det rigtige resultat at være, at betingelsen i lyset af den reelle usikkerhed må kvalificeres som suspensiv med heraf følgende udskudt beskatning og med bortfald af 2004-aftalen, da det i oktober 2005 viste sig, at der ikke ville kunne opnås tilladelse. Det forhold, at far og søn alligevel vælger at fastholde 2004-aftalen, må skatteretligt anses som en ny aftale, der periodemæssigt må henføres til ultimo oktober 2005, hvor parterne må antages at have besluttet sig for at fastholde aftalen på trods af det endelige afslag fra Direktoratet for FødevareErhverv, selv om det formelle aftaleretlige grundlag først tilvejebringes ved allongen i juli Det er på dette periodiseringsgrundlag, at værdiansættelsesspørgsmålet skal vurderes. I den forbindelse må man forstå Landsskatterettens præmisser sådan, at ændringer i en ejendoms zonestatus, der først vedtages efter det skatteretlige realisationstidspunkt, ikke kan tages i betragtning ved bedømmelsen af ejendommens handelsværdi på aftaletidspunktet. Dette ræsonnement må tiltrædes, men Landsskatteretten burde have formuleret præmisserne sådan, at der ikke var grundlag for at korrigere parternes overdragelsessum, da denne uanset periodiseringen af aftalen til 2004 eller til 2005 væsentligt oversteg den offentlige ejendomsværdi, og da der på overdragelsestidspunktet (endnu) ikke var indtruffet retlige ændringer (zonestatus) af betydning for den offentlige ejendomsværdi. Aktiesalg til datter tomt selskab ikke tilsidesættelse godkendelse af tabsfradrag LSR 14. oktober 2010 (utrykt): Personen A købte i september 1998 alle aktier i selskabet S, nom kr. til en kursværdi på kr. Efter en kapitalforhøjelse i 1999 på kr. solgte A ved aftale af 3. maj 2000 nom aktier med halvdelen til hver af sine døtre til en købesum på kr., der blev berigtiget ved gældsbrev. A ejede herefter nom aktier i S, mens døtrene hver ejede nom aktier. 5 Michael Serup

6 S havde to datterselskaber, der i december 2007 blev overdraget til A for 2 x 1 kr. S havde herefter ingen aktiver. Ved aftale af 17. december 2007 overdrog faren sin resterende aktiebeholdning i S til den ene datter for 1 kr. S blev tvangsopløst i oktober 2008 som værende uden aktiver. De tidligere datterselskaber af S var fortsat ejet af A og fortsat i drift. A foretog for indkomståret 2007 fradrag for tab på aktier i S opg jort til kr. SKAT nægtede at anerkende tabsfradraget, idet man henviste til, at A s aktiesalg alene var skattemæssigt begrundet, og at der ikke var anmeldt registreringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som kunne sandsynliggøre, at der var sket et reelt ejerskifte i selskabet. A udtrådte således først af direktionen den 1. juli Landsskatteretten lagde til grund, at aktierne var solgt den 17. december Retten henviste herved til den af parterne underskrevne overdragelsesaftale og til, at overdragelsen var registreret i selskabets aktiebog og indgik i A s indkomst- og formueopgørelse for 2007 og at der ikke i øvrigt var oplyst forhold, der kunne tilsige, at aktierne ikke var solgt. Landsskatteretten fandt herefter, at den omstændighed, at salget skete af skattemæssige årsager, ikke i sig selv kunne begrunde nægtelse af tabsfradrag for tab. Kommentar Afgørelsen er naturligvis korrekt, og det er godt at konstatere, at Landsskatteretten håndhæver den juridiske metode og ikke lader sig besnakke af betragtninger om tilsidesættelse af dispositioner, blot fordi de er skattemæssigt begrundede. En civilretligt gyldig aftale skal lægges til grund skatteretligt, medmindre aftalen er uden juridisk og økonomisk realitet. En aftale om overdragelse af et aktiv udløser derfor realisationsbeskatning (fx tabsfradrag) efter almindelige regler, medmindre det må lægges til grund, at aftalen ikke indebærer reel overdragelse. Der er ingen tvivl om, at der ved overdragelser inden for et interessefællesskab gælder et skærpet krav til dokumentationen for, at der foreligger reel overgang af ejendomsretten. Men det ændrer ikke på, at vurderingen af, om ejendomsretten er overgået, skal foretages på grundlag af en sædvanlig bevisbedømmelse. Den omstændighed, at overdragelsen er skattemæssigt begrundet, har ikke i sig selv betydning ved bevisbedømmelsen. Dette er fastslået i en række afgørelser, herunder af Højesteret i TfS og af Landsskatteretten i TfS og SKM Derimod vil det være relevant at vurdere, om sælgeren ud fra en samlet bedømmelse bevarer de væsentligste ejerbeføjelser over det pågældende aktiv. Hvis det er tilfældet, vil ejendomsretten også forblive hos sælgeren, og den formelle overdragelse vil ikke blive tillagt skatteretlig betydning. Det var fx tilfældet i LSRM : A solgte ved børsnota af 9. januar 1970 nom kr. aktier i selskab B til sin søn til kurs 5. Børsnotaen indeholdt vilkår om A s tilbagekøbsret til kurs 5 og om, at aktierne ikke kunne videreoverdrages til tredjemand uden A s samtykke. Landsskatteretten fandt, at A ved de i børstnotaen indeholdte vilkår i realiteten havde garderet sig mod tab af dispositionsretten over aktierne, og at der følgelig ikke definitivt var konstateret et sådan reelt tab, at der kunne godkendes fradrag. Som anført i Generationsskifte-Omstrukturering s. 100 ff må det antages, at de tinglige rettigheder, som overdrageren har forbeholdt sig i relation til erhververens forvaltningsmæssige, økonomiske og dispositionsmæssige beføjelser, skal udgøre et væsentligt indgreb i de almindelige ejerbeføjelser, for at ejendomsretten til aktivet på trods af en i øvrigt dokumenteret og opfyldt aftale om overdragelse kan anses for bevaret hos overdrageren. 6 Michael Serup

7 I den forbindelse er det næppe tilstrækkeligt, at overdrageren forbeholder sig en dispositionsret over det pågældende aktiv, fx i form af forbeholdt stemmeret over aktier (se dog TfS Ø af tvivlsom rigtighed) eller krav om samtykke ved videresalg. Men hvis en sådan forbeholdt dispositionsret fx er kædet sammen med en genkøbsret, så erhververens ejendomsret helt mister juridisk og økonomisk substans, jf. LSRM ovenfor, vil en overdragelse kunne tilsidesættes i skattemæssig henseende. På grundlag af Højesterets præmisser i TfS kan man formentlig antage, at en overdragelse som udgangspunkt skal anerkendes skattemæssigt, hvis der reelt sker overførsel af økonomisk tabsrisiko og gevinstmulighed vedrørende det pågældende aktiv. Kontakt Michael Serup T E Carsten Pals T E Anders Oreby Hansen T E Arne Riis Advokat T E Nikolaj Bjørnholm T E 7 Michael Serup

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere