Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse"

Transkript

1 Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Grundlag Afgrænsning af projektområdet Sammenfatning Variant A Variant B Variant C Forsøg Forudsætninger Randfunktioner Fartdæmpere Nuværende trafikforhold Byagervej Fremtidige trafikforhold Byagervej Løsningsforslag Variant A - vejlukning Variant B supplerende fartdæmpning Variant C delvis vejlukning Sammenligning Variant A - vejlukning Variant B - supplerende fartdæmpning Variant C delvis vejlukning Byagervejs tilslutning til Kongevejen Fordele og ulemper Overkørsler ved dagligvarebutikken Side 2

3 Blovstrød Alle Dansk Projekt Invest 1 Indledning 1.1 Grundlag Med udgangspunkt i notatet Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød, Trafikanalyse, rev. nr. 3, fra 26. marts 2007, udarbejdet af Via Trafik for Dansk Projekt Invest, indeholder dette notat en supplerende trafikanalyse af to varianter af løsningsforslaget. Dette notat er udarbejdet på foranledning af Allerød Kommune. Det tidligere notat anbefaler en delvis vejlukning af Byagervej, så det kun er muligt at foretage gennemkørsel i retning mod vest (Kongevejen). Derudover anbefales det samtidig at anlægge hævede flader ved skolestien og ved det nuværende fodgængerfelt. Oplysninger omkring trafikkens størrelse og forventede butiks-m 2 er ikke ændret i forhold til forrige notat. 1.2 Afgrænsning af projektområdet Projektområdet er afgrænset som vist på Figur 1. Vurderingen er fokuseret på Byagervej, men det omkringliggende vejnet er også taget i betragtning, da en vejlukning er indeholdt i en af varianterne. Sjælsø Alle NORD Kongevejen Byagervej Institutioner Svømmehal Blovstrød Byvej Skole Kærvej Figur 1: Afgrænsning af projektområdet med den trafikale struktur og de vigtigste trafikskabende funktioner indtegnet. Side 3

4 2 Sammenfatning To varianter i forhold til det tidligere løsningsforslag (variant C) er vurderet. Varianterne indeholder følgende løsninger: Variant A: Vejlukning på Byagervej (beboerkørsel og servicekørsel tilladt) Variant B: Byagervej fartdæmpes yderligere (15 km/t), men holdes åben for trafik i begge retninger Variant C: En delvis ensretning af Byagervej mod vest (Kongevejen) og supplerende hævede flader ved skolestien og ved det nuværende fodgængerfelt 2.1 Variant A Vejlukningen vil fjerne den gennemkørende trafik, adskille trafik til dagligvarebutikken fra Byagervej og fredeliggøre området ved institutionerne set over hele døgnet. Vejlukningen vil medføre mere trafik på den østlige del af Byagervej, hvor skolebørnene færdes, og serviceniveauet vil sandsynligvis blive oplevet som forringet i forhold til i dag. Uheldsrisikoen på Kongevejen øges lidt mere end i de andre varianter. Herudover skal der formentlig erhverves areal til en vendeplads på Byagervej mellem Kongevejen og vejlukningen. 2.2 Variant B Yderligere fartdæmpning af Byagervej vil sænke hastigheden af biltrafikken til 15 km/t, mens trafikmængden sandsynligvis vil stige på grund af dagligvarebutikken. Grundet den lavere hastighed vurderes det muligt at øge trygheden på Byagervej. Trafiksikkerhedsmæssigt vurderes yderligere fartdæmpning på Byagervej (variant B) at have en positiv effekt. 2.3 Variant C En delvis ensretning vurderes at mindske den samlede trafik i forhold til i dag. Supplerende fartdæmpning forbedrer sikkerheden for lette trafikanter. Løsningen forudsætter at færdselsloven overholdes. Det vurderes muligt, at til veje bringe en fysisk løsning, som tilskyder til lovlydig færdsel. Side 4

5 Dansk Projekt Invest 2.4 Forsøg Valg af den rigtige løsning er i dette tilfælde forbundet med en vis usikkerhed, idet der skal tages højde for den lokale trafikkultur, samtidig med at det ikke med sikkerhed kan forudsiges, hvordan løsningerne påvirker rejsemønsteret i Blovstrød. Derfor kan det overvejes at afprøve løsningerne ved hjælp af midlertidige foranstaltninger, og evaluere trafikmængder og borgernes tilfredshed ved de tre løsninger. Som referenceeksempel på et tilsvarende forsøg kan nævnes trafikforsøg ved Humlebæk skole, hvor man afprøvede forskellige ensretninger med en tilsvarende problemstilling. Forsøget resulterede i stor opbakning fra beboere og skole til den løsning, som efterfølgende blev anlagt. Se: Gl. Strandvej foran Humlebæk Skole under prøveensretning udført ved hjælp af midlertidige foranstaltninger. Side 5

6 3 Forudsætninger 3.1 Randfunktioner 3.2 Fartdæmpere Rundt om den planlagte dagligvarebutik er der flere trafikskabende funktioner. På Figur 1 er børneinstitutioner, svømmehal og skole indtegnet. Disse funktioner er mod vest afgrænset af Kongevejen. Mod nord, øst og syd er funktionerne afgrænset af boligområder. Ved børneinstitutionerne og ved svømmehallen er der anlagt parkeringspladser. Der ligger desuden en parkeringsplads i tilknytning til bebyggelsen Byparken, nord for svømmehallen. Byagervej er i dag fartdæmpet til 40 km/t. Dette er skiltet både ved Kongevejen og ved Blovstrød Byvej. Der er anlagt tre vejbump på Byagervej og ved svømmehallens parkeringsplads er der anlagt et fodgængerfelt med Torontoanlæg, se Figur 2. NORD Vejbump Vejbump 40 km/t 40 km/t Vejbump Torontoanlæg Figur 2: på Byagervej bestående af skiltning, vejbump og et Torontoanlæg. Side 6

7 3.3 Nuværende trafikforhold Byagervej Der er foretaget en maskinel trafiktælling på Byagervej. Denne har vist at hverdagsdøgntrafikken er på køretøjer. Spidstimen ligger om morgenen mellem kl. 8:00-9:00 med 116 køretøjer for begge køreretninger. Eftermiddagsspidstimen er mellem kl. 15:00-16:00 med 101 køretøjer. Retningsfordelingen viser at 70 % kører mod vest (mod Kongevejen) om morgenen. Om eftermiddagen kører 60 % kører mod øst. Andelen af tung trafik er på 5 6 %. Der er registreret en gennemsnitshastighed på 34 km/t med kun små udsving over døgnet. En manuel tælling har registreret i hvor stort omfang parkeringspladserne bliver benyttet. Ved parkeringspladsen ved svømmehallen er der mellem kl. 7:00-9:00 registreret 162 køretøjer. Mellem kl. 15:00-17:00 er der registreret ca. 80 køretøjer. Parkeringspladsen over for institutionerne er ikke benyttet i så stort omfang. Derimod er der registreret 54 køretøjer som holder i vejkanten ud for institutionerne mellem kl. 7:00-9:00. Mellem kl. 15:00-17:00 er der registreret 28 køretøjer. 3.4 Fremtidige trafikforhold Byagervej I den forrige trafikanalyse er det vurderet, at dagligvarebutikken vil generere ca bilture i et hverdagsdøgn og ca. 150 bilture i spidstimen. Det er yderligere vurderet at 50 % af trafikanterne vil køre til og fra dagligvarebutikken fra Byagervejs østlige ende, og de resterende 50 % fra Kongevejen. Dette er den forventede virkning hvis dagligvarebutikken åbnes uden at der implementeres andre tiltag. Side 7

8 4 Løsningsforslag 4.1 Variant A - vejlukning Byagervej lukkes ved børneinstitutionerne. På den lukkede strækning får vejen status af sti med beboerkørsel tilladt. Strækningen vil overlappe to matrikler nord for Byagervej og en matrikel syd for vejen, se Figur 3. Det foreslås at vejlukningen i den vestlige ende kun kan passeres af bløde trafikanter. Vejlukningen i den østlige ende foreslås etableret som skiltning og indsnævring men med adgang for renovationskøretøjer og andre servicekørsler. NORD Vejlukning Vejbump 40 km/t 40 km/t Vejlukning Torontoanlæg Figur 3: Variant A: Vejlukning på Byagervej ud for børneinstitution umiddelbart øst for dagligvarebutikken. Parkeringspladsen over for børneinstitutionerne holdes fri af vejlukningen. Det samme gøres privatvejen vest for parkeringspladsen. 4.2 Variant B supplerende fartdæmpning Byagervej forbliver åben i begge retninger men fartdæmpes yderligere. Den ekstra fartdæmpning kan etableres som: En hævet flade ved Lille Blovstrødvej. En hævet flade ved det eksisterende Torontoanlæg. Vejindsnævringer tre steder på Byagervej. Skiltning: opholds- og legeområde, zonetavle, som pålægger biltrafikken ubetinget vigepligt for fodgængere og cyklister, forbyder parkering uden for afmærkede båse og har 15 km/t som vejledende hastighedsgrænse. Placeringen af tiltagene er vist på Figur 4. Side 8

9 Vejbump Vejindsnævring 15 km/t 15 km/t Hævet flade Figur 4: Variant B: Ekstra fartdæmpning på Byagervej. en ændres til 15 km/t og der etableres vejindsnævringer og hævede flader. 4.3 Variant C delvis vejlukning Byagervej lukkes delvist, ved at ensrette en mindre delstrækning på Byagervej mellem institution og dagligvarebutikken, så det kun er tilladt at foretage gennemkørsel i retning mod vest (Kongevejen) for biler. For cyklister etableres en cykelsluse, som sikrer adgang i begge retninger. Supplerende fartdæmpning etableres med hævede flader ved skolestien og ved det nuværende Torontoanlæg (fodgængerfelt). Derved kan strækningen skiltes med 30 km/t som vejledende hastighedsbegrænsning. Løsningen, som er en mellemting mellem variant A og B, fremgår af figur 5 og er yderligere beskrevet i det forrige notat af 26. marts Vejbump Vej indsnævres og ensrettes for biler Hævet Vejbump flade km/t km/t Vejbump Torontoanlæg + hævet flade Figur 5: Variant C: Ekstra fartdæmpning på Byagervej ved hjælp af hævede flader og vejindsnævring med ensretning mod vest for biltrafik. Side 9

10 5 Sammenligning 5.1 Variant A - vejlukning Ved at lukke Byagervej på midten bliver en del trafikanter tvunget til at foretage andre rutevalg. I stedet for Byagervej kan Sjælsø Alle og Blovstrød Alle benyttes ved trafik til/fra nord, se Figur 1. Det er mindre sandsynligt at Blovstrød Byvej/Kærvej benyttes, da disse netop er blevet trafiksaneret til 30 km/t vha. bump. De ændrede rutevalg vil påvirke trafikmængderne på det omkringliggende vejnet. Vejprofilerne for Sjælsø Alle og Blovstrød Alle er dog af en type, der formentlig kan optage en forøget trafikmængde. De ændrede rutevalg vurderes at belaste Blovstrød Alle og Sjælsø Alle med ca. 100 bilture (begge retninger) ekstra i spidstimen. Dette er en vurdering, der baserer sig på registreringer fra parkeringspladserne på Byagervej. Der er ikke foretaget registreringer af rutefordelinger på Sjælsø Alle og Blovstrød Alle. Derfor viser vurderingen udelukkende hvilket størrelsesmæssige omfang der forventes. Parkeringspladsen over for institutionerne anbefales inddraget til en vendeplads med et tilhørende areal til afsætning. På samme måde anbefales det, at parkeringspladsen ved svømmehallen skiltes med henblik på at fungere som vendeplads. Den østlige ende af Byagervej vil sandsynligvis blive ekstra belastet, da alle bilture både skal frem og tilbage af den samme strækning. Dette vil især påvirke morgentrafikken, som i høj grad udgøres af afsætningstrafik ved skole og institutioner. Af denne grund er en forbedring af vendemuligheder og afsætning nødvendig. Kørsel frem og tilbage fra vendepladserne vil formentlig medføre at serviceniveauet på den østlige del af Byagervej vil blive oplevet som forringet. Variant A medfører desuden at al trafik fra Blovstrød til dagligvarebutikken skal køre en omvej via Kongevejen. Herudover vil det formentlig være nødvendigt at etablere vendemulighed på Byagervej mellem Kongevejen og vejlukningen, for at sikre renovationskørsel og lignende til de matrikler, som ikke kan vejbetjenes fra øst. Anlæg af en vendeplads vurderes at medføre arealerhvervelse. 5.2 Variant B - supplerende fartdæmpning Ved at implementere flere fartdæmpende foranstaltninger vil hastigheden kunne sænkes yderligere. Gennemsnitshastigheden er målt til 34 km/t i dag, men det vurderes, at en fartdæmpning til 15 km/t er mulig. Det vurderes, at det kun vil være en del af den gennemkørende trafik, der vil ændre rutevalg grundet en yderligere fartdæmpning. Dette skyldes blandt andet, at vejen allerede er fartdæmpet i forhold til det omkringliggende vejnet. Side 10

11 Procentandelen af gennemkørende trafik er ikke registreret i nogen måling, men det vurderes at Byagervej med sine mange funktioner har en forholdsvis lav andel af gennemkørende trafik. Trafikken genereret af dagligvarebutikken forventes stadig at ville fordele sig ligeligt mellem Kongevejen og den østlige del af Byagervej. Det forventes at trafikmængden på Byagervej vil stige med op til 500 bilture i et hverdagsdøgn på grund af dagligvarebutikken, men at gennemsnithastigheden kan sænkes til ca. 15 km/t. En sådan hastighedsændring vil i nogen grad kompensere for den større trafikmængde i forhold til den reelle trafiksikkerhed på Byagervej. 5.3 Variant C delvis vejlukning En ensretning vurderes at kunne fjerne en del gennemkørende trafik og begrænse ny trafik fra dagligvarebutikken til Byagervej. Det vil mindske den samlede trafik i forhold til i dag. Samtidig vil ensretning suppleret med fartdæmpning i form af hævede flader i stikrydsningerne på den østlige del, medvirke til at sænke hastighedsniveauet til 30 km/t og dermed forbedre sikkerheden for lette trafikanter. Afsætningstrafik til skole og institution kan afvikles som i dag, uden vendemanøvre, men ved lavere hastighed. Det vil også forbedre sikkerheden for lette trafikanter. Forudsætningen for denne løsning er at trafikanterne respekterer færdselsloven og ikke kører mod ensretningen, idet dette ikke kan hindres rent fysisk. Kørsel mod færdselsretningen hører til de grovere forseelser, og straffes med klip i kørekortet samt bøde. I praksis er risikoen for at fange evt. færdselssyndere dog begrænset, da det kræver politiet tilstedeværelse. Det vurderes at der større sandsynlighed for at trafikanter overholder ensretningen, hvis der er risiko for at møde modkørende trafik. Derfor anbefales det, at udforme den ensrettede strækning med en vis længde fx m, samt med en køresporsbredde på 3 m. 5.4 Byagervejs tilslutning til Kongevejen Alle tre varianter vurderes at medføre samme trafikbelastning i krydset mellem Byagervej og Kongevejen. I variant A (vejlukning) fjernes den nuværende trafik fra krydset. Men til gengæld skal al trafik mellem Blovstrød og dagligvarebutikken afvikles ad Kongevejen, hvorved denne trafik belaster to kryds (ved henholdsvis Byagervej og Sjælsø Allé). Denne trafikstrøm vurderes at være i samme størrelsesorden, som den trafik der fjernes. Hertil kommer gennemfartstrafikanter på Kongevejen, som handler i dagligvarebutikken. Side 11

12 I variant B (supplerende fartdæmpning) bevares den nuværende trafik til og fra Byagervej. Hertil kommer gennemfartstrafikanter på Kongevejen, som handler i dagligvarebutikken. I variant C fjernes indkørende trafik til Byagervej. Men samtidig skal trafik til Blovstrød fra dagligvarebutikken (dvs. halvdelen i forhold til variant A) afvikles ad Kongevejen. Hertil kommer gennemfartstrafikanter på Kongevejen, som handler i dagligvarebutikken. På Kongevejen vil dagligvarebutikken medføre, at trafikken stiger med ca. 7 % på døgnniveau og ca. 14 % i spidstimen. Afvikling af trafik fra Byagervej ud på Kongevejen er beregnet til et acceptabelt serviceniveau efter etablering af butikken. På kongevejen påvirkes trafikafviklingen stort set ikke i forhold til dagens situation. Trafiksikkerhedsmæssigt er der principielt ikke forskel på de tre varianter, idet alle løsningerne giver samme forøgede mængde svingende trafik til og fra Byagervej med deraf forøget risiko for uheld. Dog vurderes den samlede uheldsrisiko størst i variant A, idet lokaltrafikken fra Blovstrød til dagligvarebutikken belaster to kryds. I alle tre varianter nedlægges en eksisterende overkørsel fra Kongevejen til matriklens parkeringsplads, hvilket er til fordel for trafiksikkerheden. Trafikafviklingen i eftermiddagsspidstimen er simuleret i programmet Vissim, som viser en situation svarende til variant C. Variant A og B vurderes at afvikle trafikken ved samme serviceniveau. Simuleringen kan ses og downloades på følgende link: ftp://via.viatrafik.dk/blovstroed/blovstroed.1xtrafik.3xspeed.zip (Åben med Windows mediaplayer). Figur 6: Udsnit af trafikfilm, som viser kødannelse i spidstimen ved fremtidig trafik fra Byagervej med en dagligvarebutik. Side 12

13 5.5 Fordele og ulemper Positivliste Fredning af området ud for institutionerne Negativliste Forringet serviceniveau på østdelen af Byagervej Variant A Variant B Variant C Trafik til dagligvarebutikken holdes adskilt fra trafik til skole og institutioner Lavere hastighed på hele Byagervej (15 km/t) Tilgængeligheden på Byagervej fastholdes Lavere hastighed på Byagervej Trafikmængden forøges ikke Mere trafik på omkringliggende veje Lidt større uheldsrisiko på Kongevejen Vendeplads (evt. arealerhvervelse) på Byagervejs vestlige del Mere trafik på Byagervej Ensretning nedsætter tilgængeligheden til Byagervej Vanskeligt at håndhæve ensretningen Side 13

14 6 Overkørsler ved dagligvarebutikken Det er planlagt at dagligvarebutikken får vejadgang ad overkørsler til Byagervej. Den nuværende overkørsel fra matriklen til Kongevejen nedlægges. Der er i samarbejde med Allerød Kommune opstillet to forskellige løsninger mht. placering af ind- og udkørsel. 1. Indkørsel sker direkte til P-pladsen fra en overkørsel fra Byagervej umiddelbart øst for Kongevejen. Udkørsel sker nord for butikken langs skel mod børneinstitutionen. For at sikre, at der ikke opstå kødannelse fra indkørslen til Kongevejen bør denne løsning suppleres med en højresvingbane på Kongevejen. Herved vurderes løsningen at være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig. 2. Ind og udkørsel sker i en samlet overkørsel nord for butikken langs skel mod børneinstitutionen. Denne løsning giver mindre risiko for kødannelse til Kongevejen, men øger trafikken langs med børneinstitutionen. Begge løsninger forudsætter varetilkørsel nord for butikken, hvor lastbiler bakker ind fra Byagervej. Bakning med lastbiler indebærer altid en forøget uheldsrisiko. I den sammenhæng er der mindst risiko ved variant A, og størst ved variant B. I variant C er risikoen middel. I begge løsninger bør der sikres oversigtsareal fra overkørslen nord for dagligvarebutikken. Grundet de fysiske forhold kan dette tilgodeses, hvis strækningen skiltes og fartdæmpes til max 30 km/t eller mindre. Side 14

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune Værebrovej Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S NOTAT REV. 3 6. juli 2011 MKK/jvl Indholdsfortegnelse 0 Baggrund og forudsætninger... 1 1 Reduktion af eksisterende

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: Notat Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TeknikogMiljoe@brk.dk CVR:

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Trafiknotat for Lokalplanen 161

Trafiknotat for Lokalplanen 161 Trafiknotat for Lokalplanen 161 Baggrund Hørsholm Kommune har undersøgt de trafikale konsekvenser ved fuldudnyttelse af arealet til særlig pladskrævende varegrupper. Trafikanalysen har til formål At redegøre

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

Fuldskalaforsøg og borgerinddragelse om trafiksikker skolevej i Humlebæk

Fuldskalaforsøg og borgerinddragelse om trafiksikker skolevej i Humlebæk Fuldskalaforsøg og borgerinddragelse om trafiksikker skolevej i Humlebæk Af Mogens Møller, Via Trafik, 9. august 2005 Indledning Trafikproblemer tæt på borgere og skoler giver ofte stor bevågenhed og kritik

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Notat Trafikken omkring Bella Center Rambøll Nyvig Oktober 2006 helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Side 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Eksisterende trafik 2005... 3 2.1 Hverdagsdøgntrafik 2005...

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Forslag om prioritering af midler til trafiksikkerhedsforbedringer

Forslag om prioritering af midler til trafiksikkerhedsforbedringer Notat Vedrørende: Prioritering af midler Sagsnavn: Prioritering af midler i 2017 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-16 Skrevet af: Birgit Berggrein,

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

C.06 C.03 C.05 C.01 C.01

C.06 C.03 C.05 C.01 C.01 Skanderborg Kommune Trafikale konsekvenser af byudvikling i Ry bymidte Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 21. augusti

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse 10. februar 2014 SB/PSA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 3 3 Nuværende parkering i området... 5 4 Forventninger til fremtidig

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

Den 27. oktober 2010 traf Teknik- og Planudvalget afgørelse om ansøgningen, hvorved der blev meddelt afslag på det ansøgte.

Den 27. oktober 2010 traf Teknik- og Planudvalget afgørelse om ansøgningen, hvorved der blev meddelt afslag på det ansøgte. Lasse Kiær Nielsen På vegne af beboerne på Nyvej Nyvej 11 3450 Allerød Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Allerød den 20. marts 2011 Vedr.: Etablering af oplukkelig bom på

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Notat INDHOLD. 2 Konsekvens. rslag Anlægsover. Trafiksaneringen medfører nogle. boliger. nærmeste omgivelser Projekt nr.

Notat INDHOLD. 2 Konsekvens. rslag Anlægsover. Trafiksaneringen medfører nogle. boliger. nærmeste omgivelser Projekt nr. Notat Allerød Kommune KONGEVEJEN/NYY BLOVSTRØD Trafiksanering af Kongevejen 18-03-2013 Projekt nr. 211469 Dokument nr. 126667987 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af SLU Godkendt af ACH INDHOLD

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED- FARTDÆMPNING

TRAFIKSIKKERHED- FARTDÆMPNING TRAFIKSIKKERHED- FARTDÆMPNING GRUNDEJERFORENING STRANDHAVEN, HVIDOVRE Indhold 1.0 Baggrund 1 2.0 Trafiksikkerhedsmæssig vurdering 2 3.0 Fartdæmpning i Gr.f. Strandhaven 5 4.0 Gr.f. Strandhavens forslag

Læs mere