Betinget skød e. af areal m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger"

Transkript

1 Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7% (udfyldes af dommekontoet) Købes bo æl. Næstved P6,444if Anmelde: Akt: Skab af aeal m 2, med de paa ejendommen væende bygninge, med gund- mu- og nagelfast appetinentie, med hegn og plantninge 'JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED Undetegnede gaadeje HansPete L a s e n, "Østeled", Hesbjeg p. Fihøj, sælge og betinget ovedage heved til medundetegnede landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende ejendom mat. n. 4 a, Hesbjeg, Søbog sogn, skyldsat fo hatkon o td.7 skp.l fdk alb., Ilg iøvigt med ejendommens ette tilliggende og tilhøende. betingelse: Handelen e iøvigt iddgaaet paa følgende næmee vilkaa og 1. Ejendommen ovetages i den stand, hvoi den e og foefindes, og som den e beset af købeen, med de samme ettighede, byde og fopligtelse, hvomed den ha tilhøt sælgeen, i hvilkenhhenseende bemækes, at de den 11/ og 28/8 196o e lyst dokument om at ejeens dispositionset ove 4 a og 2 c e indskænket, saalænge gælden til statskassen henstaa uudslettet, og at de den 11/ e lyst fotegnelse ove gundstykke, afgivet til anlæg af jenbanen fa Honbæk til Gilleleje, hvoefte de af 2 c Hesbjeg e afgivet til banen 5585 m 2 og til ejeen af 4 Rødkilde 2o m 2 samt til offentlig adgangsvej til Fihøj st. 285 m Købesummen e aftalt til oo.000,00 k. - skive-tehundede tusinde oo/loo kone -, de beigtiges saaledes: A. Købeen ovetage og tilsvae den paa ejendommen til enhve tid hvilende afgiftspligtige gundstigningsskyld, de i øjeblikket andage 2.5oo,00 k. B. Købeen ovetage e11e indfie følgende i ejendommen indestaaende pioitete stoe til est p. 11/ : Betinget skød e. Bestillingsfomula c Jensen & Kjeldskov AIS, København _R 428 A A

2 oveføt 1. Fedeiksbog Amts Spae- og Laanekasse til vaiabel ente, fo tiden 54 % p.a. 2. Statskassen 3. Samme C. Ved nævæende skødes undeskift betales kontant D. Naa endeligt skøde e tinglyst anmækniggsfit udbetales kontant 2.500,Doo]g1;, k ,o8 k. l.000,00 k. 225,00 k ,00 k ,00 k. med tillæg af ente 6 % p.a. fa 11/ til betalingsdagen. E. Fo estkøbesummen ,92 k. udstede købe til sælge pantebev, de foentes med 6 % p.a. fa ovetagelsesdagen at egne, hvilken ente elægges i hve ll.juni og ll.decembe temin, føste gang 11.decembe temin 1961 fo det da foløbne tidsum. Pantebevet afdages ove 2o temine med lige stoe afdag i hve 11. juni og 11.decembe temin, føste gang 11. decembe temin Pantebevet indestaa uopsigeligt fa keditos side, indtil det saaledes e afdaget. Uopsigeligheden gælde ogsaa i tilfælde af ejeskifte. Debito e til enhve tid beettiget til at indfi pantebevet helt elle delvis. - Sælgeen fopligte sig til at elaksee de gunde, de eftehaanden fasælges og udstykkes den nu ovedagne ejendom, fo de føste 15 pacelles vedkommende uden videe, og fo ydeligee 'elaksations vedkommende mod, at de til sikkehed fo sælgepantebevet deponees pantebevelp eftehaanden som gundsalg finde sted, fo et samlet beløb, de til enhve tid svae til 75'% af sælgepantebevets estpaalydende. Indtil de paa denne maade e deponeet pantebeve til dækning af 7.5 % af sælgepiantelievets estgæld e sælgeen pligtig at elaksee fasolgte gunde, mod at 5o % af salgssummen fo de paagældende gunde taget unde eet, i fom af pantebeve i gunde deponees til sikkehed fo sælgepantebevet. - Deponeingen foetages hve 11. juni og ll.decembe temin og

3 oveføt ,00 k. købeen afgø fit hvilke pantebeve de skal deponees fo at komme op paa 5o % af salgssummen fo de siden sidste opgøelse solgte pacelli. Naa de til sikkehed fo sælgepantebevet saaledes e deponeet pantebeve af samlet paalydende, de e lig med 75 % af det beløb, de til enhve tid skyldes paa sælgepantebevet, da elaksees femtidigt solgte pacelle uden videe af sælgeen. - Den pacel, hvopaa bygningene e beliggende, elaksees efte samme etningslinie som ovenfo. - Hvis noget deponeet pantebev skulle blive nødlidende elle skulle blive indfiet, da e købeen beettiget til at ombytte det med et andet tilsvaende pantebev. De paagældende pantebeve skal udstedds med l.ste pioitets panteet i pacellene, dog at pantebevene i tilfælde af pacellenes bebyggelse maa espektee støst muligt l.ste pioitetslaan i keditfoening elle spaekasse, 411 elle hypotekfoeningslaan. E købesum 3oo.000,00 k. 3. Sammen med ovennævnte mat. n. 4 a, Hesbjeg, de ovedages ifølge dages ifølge nævæende skøde, e noteet som landbug, mat. n. 2 c, Hesbjeg, og 4 _b, Rødkilde, begge Søbog sogn. - Sidstnævnte mat. n. 2 c og 4 b beholde sælgeen, og han skal selv fo egen egning søge fo, at nævnte to matikelnume hutigst gøligt blive faskilt ejendommen, og saasnat dette e tilfældet, da meddeles de købeen endeligt skøde paa Il/ mat. n. 4 a, Hesbjeg, mod samtidig beigtigelse af købesummen som ovenfo fastsat% 4. Sælgeen oplyse, at ejendommen e beliggende indenfo det omaade, hvo udstykning til sommehuspacelle kan finde sted, og sælgeen ha gjot købeen bekendt med en af landinspektø Mogens Rathje, Hilleød, den 2$/8 196o udabejdet udstykningxplan og med skivelse af 14/lo 196o fa Søbog-Gilleleje sogneaad, hvoi sogneaadet godkende nævnte udstykningsplan paa visse næmee angivne vilkaa. - Nævnte udstykningsplan og godkendelse ovelevees til købeen, de e beettiget til fit at lade foetage udstykning i oveensstemmelse hemed,

4 idet Sælgeen fo egen egning maa affinde sig med landinspektø Rathje. Det e fo købeens vedkommende et vilkaa fo handelen, at ejendommens bønd-ligge udenfo vandinvindingsetten, elle de til de padelle,' de udstykkes fa ejendommen, kan levees vandvæksvand, ligesom det fo købeen e et vilkaa, at de i huse, de opføes paa udstykkede pacelle, maa installees toilet mod indetning af septiktank og sivebønd elle mod kloakeing. - Da købeen agte at udstykke ejendommen, - e sælgeen som følge heaf bekendt hemed og indfostaaet med, at ejendommen eventuelt dives uden besætning, ligesom købeen ogsaa ha et til fi dift paa ejendommen. 5. Det bemækes udtykkeligt, at de ikke i handelen medfølge besætning, diftsinventa elle afgøde. 6. Ovetagelsen finde sted' den 11. juni 1961, fa hvilken dag ejendommen henligge fo købeens egning og isiko i enhve henseende, dog at købeen i ildsvaàdetilfælde alleede fa dato e beettiget til at oppebæe assuancesummen til anodningsmæssig anvendelse. Uanset ovennævnte ovetagelsesdag ha købeen dog staks et til fa ejendommen at botsælge pacelle. 7. Fa ovetagelsesdagen at egne afholde købeen alle af ejendommen gaaende 'skatte,enteydelse og øvige'udgifte, medens sælgeen afholde disse udgifte fo tiden indtil ovetagelsen. /31 Med oveftagelsesdagen som skæingsdag affattes sædvanlig efusionsopgøelse med hensyn til ovennævnte udgifte, idet saldoen beigtiges kontant. 8. Sælgeen eklæe, at de ikke ham bekendt foefindes angeb af svamp elle husbukke i ejendommen. 9. Sælgeen eklæe. paa to og love, at de ikke paa ejendommen findes skov elle fedskovpligtigt aeal. lo. Købeen e bekendt med mageskiftedokument af 28/ j- og gjot bekedtel med, at nævnte mageskifte ikke e odnet matikulæt, og hvis købeen ønske dette fohold odnet, da blive det fo hans egen egning og isiko. kx

5 411 41, % 11. Fo det unde 2. E. nævnte sælgepantebev kautionee Akt: Skab n. (udfyldes af dommekontoet).5: baon Axel Reedtz-Thott, Gavnø, godsfovalte 0. Kaaland, Gavnø, og. landinspektø G. Malmskov, Næstved, som solidaiske selvskyldnekau- tioniste. 1-e12. Købeen eklæe paa to og love, at han, de e fyldt 21 aa, samt hans ægtefælle og hans mindeaaige bøn (adoptivbøn) ikke -= eje halvdelen elle deove af kapitalenni selskabe, foeninge E elle institutione og efte skødets tinglysning ikke vil væe ejee A elle medejee af mee end to landbugsejendomme Af hensyn til stemplet eklæe patene paa to og love, at vædien af ddn ovedagne ejendom e lig med købesummen Samtlige med nævæende handels beigtigelse fobundne omkostninge betales af købeen, idet dog sælgeen betale kommissionssalæ, salæ til egen sagføe samt omkostninge fobundet med udstykningen af mat. n. 2 c, Hesbjeg, og 4 b, Rødkilde. b5.. Sælgeen indestaa fo, at de til aealet og de pacelle, hvoi dette deles op haves vejadgang fa Standvejen ad den pi-# vate fælles vej -Ved Skellet. - Bekostningen ved anlæggelse af denne adgangsvej afholdes af købeen, eventue.t i foening med ande i vejen inteesseede. Kbeen folidsætte, at den_deni11/9 og 28/8 186o lyste, sevitut om indskænkning i dispositionsetten kan aflyses, naa den til statskassen tinglyste pantegæld indfies. Hesbjeg Fihøj, den 18. janua Som sælge: H.P. Lasen. Samtykkende ægtefælle: Astid Lasen Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskifte og om undeskienés myndighed: Eik Neetoft sagføe, Gæsted. kædved,'den 2o. janua Bestillings-. fomula X Som købe: J. Nielsen Til vittelighed som foan:% R. Petesen, kontoass. Næstved. B. Nielsen, seketæ,næstved. Jensen & Kleldskov A/S, København.

6 Da købesummen nu e beigtiget paa den ovenfoa angivne maade, saa skøde og endelig ovedage undetegnede gaadeje Hans Pete Lasen, "Østeled",,Hesbjeg p. Fihøj, heved ejendommen)mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, skyldsat fo hatkon sk. 1 fk. 2* alb., af aeal 85.7o5 til landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, paa de i det betingede skøde indeholdte vilkaa, hvotil henholdes. Øtteled, den 5. juli H.P. Lasen Til vittelighed som foan: Astid Lasen husmode Hesbjeg p.fihøj, q. Kaalund godsfovalte Gavnø p. Næstved. Vudeing p. 1/9 196o: Løbe- Ejendomsvædi Gundvædi Afgpl.gundst.x) n. k. k k. Ikke sæskilt ansat Aealet e ikke noteet, som del af en samlet ejendom. Aealet udgø en landejendom elle del af en saadan. Landbugsmin. appobation af Hatkon Noteing som 21/ S. 1 F.2* A. landbug kl.iii med 2 n: Hesbjeg og 4 b Rødkilde Noteing i matiklen som landbug ell.l. omfatttb mat. n. 2 c, 4 a, smst. samt 4 b Rødkilde.)(/ x) Afgiftspligtig gundstigning i henhold til 58 i lov om vudeing og beskatning til staten af faste ejendomme. FREDERIKSBORG AMTSTUE, den 18.juli Konto C. J. Colbeg. Oass. / K.E. Pedesen ass. c

7 Akt: Skab n. (udfyldes af dommekontoet) 1.``.' 4 AUG. 196Pg E0 O d Indføt I Dagbagen fo Helsinge Retskeds (Konbog veste Bik) 0. Dbg, N. Lyst.. ting"). id. 1 y Akt.skab Æ n. som avddirt Skøde. Sevitzttattest opg Udstykningskot foevist. Ane Egeløv GPnpatens RiatighPd b,kcefieg. Dommeen i Katbo veste Bik, den Bestillingsfomula Xlansen & Kjeldskov A/S, København.

8 Mt. n., ejelav, sogn: (i København kvate) elle (i de sendejydske landsdele)bd. og 61.1 tingbogen, at. n., ejelav, sogn. 4 a, Stempel: 4 k. 00 øe Akt: Skab n./21 (udfyldes af dommekontoet) Hesbjeg Gaade, Søbog sogn Købes Keditos bopæl: Gade og hus n.: Anmelde; JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED _ I S Ø,D E. Undetegnede - landsetssagføe J ø g e n -H. N i e 1 s e n, Næstved, sælge og endelig ovedage heved til medundetegnede -. Østeledgaad Gundejefoening v/ fomanden diektø Get Gøndahl, - Cal Plougs Vej 9, København V. det mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende vejaeal, mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, af aeal 13:2oo ni, med aealets ette tilliggende og tilhøende. Handelen e iøvigt indgaaet paa følgende næmee vilkaa og betingelse: BestM gsfomula Vejaealet ovedages med de ettighede, byde og fopligtelse, hvomed det ha tilhøt sælgeen -, i hvilken henseende, bemækes, at de _den 6. maj 1961 e lyst deklaation angaaende bebyggelse, benyttelse m.v. 2. Paa vejaealet begæes tinglyst deklaation om, at alle ejee af pacelle, de gennem tiden e elle blive udstykket fa mat. n. 2 a,munkeup Gaade,.ha fi og uhindet fædselset paa omhandlede vejaeal. Med hensyn til vedligeholdelse e foeløbig fastsat, at denne paahvile købene alene, idet bemækes at hvis de senee ønskes ænding i dette sidste, da kan dette efte vejvedtægten afgøes af sogneaadet, hvis afgøelse-igen kan indbinges fo amtsaadet. Nævæende bestemmelse begæes tinglyst sevitutstiftende paa det heved ovedagne vejaeal med ejee af pacelle udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, som paatalebeettiget. Med hensyn til byde og sevitutte henvises til ejendommens blad i tingbogen. c Jensen & Kjeldskov A/S, København

9 3. Fo ovedagelsen af vejaealet betales intet vedelag, ligesom det bemækes at de ikke fo aealet e elle blive fastsat afgiftspligtig gundstigningsskyld. 4.,,.,Seelgeen eklæe paa to og love, at de ikke paa 4*Aa:;le.-, findes skov elle fedskovpligtigt aeal. 5. Samtlige mmkostninge i fobindelse med skødets beigtigelse betales af købeen, delligeledes betale omkostninge til landinspektø G. Halmskov med 125,00 k. Patene eklæe paa to og love, at det ovedagne aeal e et ubebygget -- vejaeal, og at vædien defo e lig med nul. København, den 25-lo-l964. f' f SOM købe:. østeledgaad'gundejefoening: Get GøtkIdahl. H.G. Chistensen K.B.Nielsen fomand kassee G. Stømann. Sv. Munkslev. Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskift og om undeskiveens myndighed: Navn: D. Munkslev Navn: Anna Fafidsen Stilling: Fue Stilling: seketæ Adesse:. Halfdansgåde 28 Adesse: Godthaabsvej 32 A. Kbh.F: f 'Til vittelighed som foan: -Næstved, den 3o:oktobe Som'sælge: J.Nielsen `J. Skytte - B.NiTelsen kontoass. :. sek.,, Næstved Næstved f' F: F.

10 Vudeing p. 1/9 1962: Løbe Ejendomsvædi Gundvædi Afgpl.gundst.x) h. k. k. k. 7o7 o o o Aealet e ikke noteet som del af en samlet ejendom. Aealet udgø ikke en landejendom elle del af en saadan. Landbugsmin. Hatkon 29/ ikke skyldsat Noteing i matiklen som landb4g ell.l. omfatte mat. n. - hvis senest beegnede gundbeløb udgø li. - Yc)',- afgiftspligtig gundstigning i henhold til 58 i lov om vudeing og beskatning til staten af faste ejendomme. FREDERIKSBORG AMTSTUE Konto den 19.nov o7/I E. b. C.J. Colbeg fm. L. Fedeiksen kt.ass. Nævæende skøde begæes tinglyst sevitutstiftende f.s.v. angaa de i 2 indeholdte bestemmelse. J.Nielsen I1 øm DO " )13 intlfeå i "ikweizlc»- ~slagt kdskais (kiealitwoad~ AlII i,,, dets A-- 7/-,-if/ Øg. N, 7. //l ( / '-,- h& "C tilg. '' kl. /; ~ab /<2 w, -." som endelkt Skøde. Ate/' 5)-. <. Genpotens Pifiy hpfwftes / An Ecs,DIcav Dommeen i KOsthiu:j 1J..,Wtp (V.PF1 oisses

11 3 Mv. n., ejelav, sogn: 4 a, HesbjegStempel: 4 k.00 øe Akt: Skab n.w (I København kvate) Gaadek, elle (I de søndeydske lands- Søbog sogn. dele) bd. og bl. l tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Købes -i bopæl: Keditos (udfyldes af dommekontoet) Gade og hus n.: Anmelde: Deklaation. JØRGEN H. NIELSEN - Landsetssagføe NÆSTVED G.Malmskov,-Næstved, paalægge jeg heved nævnte ejendom sevitutte: 1. Ingen pacel maa udstykkes andeledes end paa udstykningsplanen angivet, ogingen pacel maa-senee udstykkes ydeligee. 2., Paacpacellene-maa ikke dives viksomhede,de ved øg, støj elle ilde lugt kan genee naboene. Ej helle maa oplages noget, de fembyde ;ubehageligt-skue elle e til ulempe 'fo naboene. Paa hve af pacellene maa-kun. opføes aaben og Sædvanlig-sommehusbebyggelse. - Ehhve paceleje e fopligtet til at.søge fo, at hans pacel e i-pæn og odentlig stand og 4±f-1"11) snaest gøligt-og-senest inden eet-aa efte pacellens ehvevelse have at beplante_ pacellen med-gan, fy, -bik elle lignende..-,hegn. skal enten væe levende hegn.ikke ove 1,8o m højt tylle stolpe med.taad elle net-ikke ove 1,0o m højt. - Hve af naboene kan ktæve,.åt de sættes hegn i fælles skel, idet dog bemækes,. at gundsæigeen fo saa vidt angaa pacelle, de ikke-e solgt elle 'som e taget tilbage, ikke ha _hegnspligt elle nogen pligt til at deltage-i udgiftene ved opsætning af hegn. - Mod vejen ha den enkelte paceleje_fuld hegnspligt. g idøvigt paahvile de pacelejene hegnspligt efte lovgivningens almindelige egle, ligesom pacelejene i det hele s,kal'undekaste.sig de_ egle fo bebyggelse, de e fastsat af Sabog-Gilleleje_sogneaad elle af lovgivningen i almindelighed. Bestillings. fomula c I anledning af at undetegnede landsetssagføe Jøgen -H. Nielsen,-Næstved, agte-at sælge de mig tilhøende aeale mat. n. 4 a, Hesbjeg,Gaadek, Søbog sogn, i' oveensstemmelse med, vedhæftede,udstykningsplan udabejdet af landinspektø 3.. Bygninge maa ikke opføes næmee vejskel end 5,00 m. Jensen & Kjeldskov AIS, København.

12 ' 4. De paa udstykningsplanen viste veje e pivate veje. Vejene anlægges påa sælgeens foanledning i oveensstemmelse med de kav, de stilles af Søbog-Gilleleje sogneaad, hvo - ved dog bemækes, at de i føste omgang alene anlægges som almindelige gusveje, og at de paa et senee tidspunkt, naa Søbog-Gilleleje kommune unde hensyn til salg og bebyggelse af pacelle finde det fomaalstjenligt, af sælgeen fosynes med asfalteet - køebane; -- idet dög b~kes, at dette vil blive udføt senest 1. novembe Hve enkelt gund betale fo anlæggelse af veje 2.000,- k., de betales med.5oo,- k. ved ovetagelsen og deefte k. i hve af deonæmest følgende te. 11. juni og 11.decembe temine. Det til enhve tid skyldige beløb foente pacelkøbees til sælge med 6.% p.a. fa ovetagelsesdagen at egne. Hvis det ønskes af sæl- geen, da e pacelkøbee pligtig at udstede pantebev fo vejgælden. Pacelkøbee e pligtige at tilslutte sig enten eksisteende vandvæk, de maatte væe villig til at levee vand til det paagældende omaade, elle til i fællesskab at etablee eget vandvæk til fosyning af de pacelle, hvoi mat. n. 4 audstykkes, idet sælig bemækes, at byggetilladelse føst vil kunne foventes, naa vandfosyning e siket fa fælles vandvæk. -. Pacelkøbee e. pligtige at toleee, at de_i vejen og paa pacelleneø_fgetages opgavning i fobindelse med nedlægning elle : epaation af vandledninge., Hovedledninge. fo_elekticitet vil blive etableet ved gundsælges foanstaltning, og.bekostningen _heved vil blive_fodelt_ligeligt mellem samtlige pacelle, idet beløbet skal betales af pacelejene_paa anfoding. 5. Pacelejene e fopligtet til efte, lovgivningens egle at bekoste de femtidige udgifte til vedligehgldelse af yejene.,pacelejene e- pligtige_at toleee, at eventuelle _til vejanlægget høende skaaninge anlægges paa pacellene uden_ estatning. -7. Gundsælgeen ha, et til fædsel paa de etableede veje uden at skulle deltage-_ i vedligeholdelse _af disse..gundsælgeen_haligeledes_et til at_give-ande fædselset paa nævnte veje. 6. De unde udstykningen høende vejaeale skal uden vedelag og uden udgift fo gundsælgeen ovegaa til samtlige

13 pacelejee i fællesskab.- De paagældende pacelejee elle eventuel gundejefoening e fopligtet til at tage skøde paa vejaealet, saasnat gundsælgeen maatte ønske dette. 7. Det bemækes at de ikke i øjeblikket foefindes elle etablees egentligt kloakanlæg paa det omhandlede udstykningsomaade, de ikke henhøe unde nogen aktuel kloakplan, men det bemækes, at samtlige pacelle efte paakav fa kommunen e pligtige at tilslutte sig offentligt kloakanlæg ved saadans etableing, alt paa de vilkaa de maatte blive fastsat af kommunen elle landvæsenskommissionen. Det e ganske uvist, hvonaa kloak etablees, og indtil dette e tilfældet, kan de ikke foventes tilladelse til etableing af vand-closette. 8. Samtlige pacelkøbee skal væe pligtige at indtæde i et vejlaug elle i en gundejefoening, naa dette maatte ønskes af kommunen elle gundsælgeen, hvilket i al fald skal ske, naa 1/3 af pacellene e solgt. 11/ 9. Nævæende deklaation viae at tinglyst som sevitutstiftende paa mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, med gundsælgeen som paatalebeettiget og som beettiget til at meddele dispensatione. - Naa gundsælgeen ikke længee e '41 e af nogen del af mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaad", Søbog sogn, da ovegaa paataleetten til Søbog-tilleje sogneaad. Med hensyn til byde og sevitutte henvises til ejendommens blad i tingbogen. CA Næstved, den J. Nielsen. Nævæende deklaation tiltædes af gaadeje Hans Pete Lasen som skødehave. østeled, Hesbjeg, den 27/ H. P. Lasen. 7?!y. 11 is ;å å'cigboedit fo- lzkkihgd Retskeds (Konbog veste Bik) s; ;; dei Dbg, N. / /c s Aktiskab 13- n al714, ,144,414., Ane Eaolv

14 Mt. n., ejelav, sogn:4 a, Stempel: 4 k. oo øe (I København kvate) Hesbjeg Gaade, elle (I de sendelydske lands -Søbog sogn dele) bd. og bl..i tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Købes } Keditos Akt: Skab (e n.v4, (udfyldes a dommekonto et) bopæl: Gade og hus n.: ' Anmelde; JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED Extakt - genpat. Undetegnede landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, sælge og endelig ovedage heved til medundetegnede Østeledgaad Gundejefoening v/ fomanden diektø Get Gøndahl,,11,,^,, Cal Plougs Vej 9, København V. det mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende vejaeal, mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, af aeal 13.2oo ni, med aealets ette tilliggende og tilhøende. Handelen e iøvigt indgaaet paa følgende næmee vilkaa og betingelse: senee ønskes ænding i dette sidste, da kan dette efte 2. Paa vejaealet beæes tinglyst deklaation om, at alle ejee af pacelle, de gennem tiden e elle blive udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, ha fi og uhindet fædselset paa omhandlede vejaeal. Med hensyn til vedligeholdelse e foeløbig fastsat, at denne paahvile købene alene, idet bemækes at hvis de vejvedtægten afgøes af sogneaadet, hvis afgøelse igeh kan indbe. inges fo amtsaadet. Nævæende bestemmelse begæes tinglyst sevitut- stiftende paa det heved ovedagne vejaeal med ejee af pacelle udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, som paatalebeettiget. - Med hensyn til byde og sevitutte henvisestil ejendommens blad i tingbogen. Bestiilingsfomula D Jensen & Kjeldskov København København, den østeledgaad Gundejefoening: Get Gøndahl H.G. Chistensen K.B. Nielsen fomand kassee G. Stømann Sv. Munkslev

15 Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskift og om undeskivenes myndighed: Navn: D. lvlunkslev Navn: Anna Fandsen g.4ang,; Fue Stilling: Seketæ s,..,.., A4,,sp'd:'Halfdansgade 28 Adesse: Godthaabsvej 32 A. Kbh. F. '! Næstved, den 3o. oktobe Som sælge:. J.Nielsen Til vittelighed som foan: j.skytte kontoass, Næstved T B.Nielsen sek. Næstved f. ) Nævæende skøde begæes tinglyst sevitutstiftende f.s.v. angaa de i 2 indeholdte bestemmelse. J.Nielsen Øe 11 P! Indføt t Dagbogen fo Helsinge Retskeds (Konbog vutn$» denp7/ lalt k. P 11 Øe LYst. ting& fol Akashi. wit encleiw Slagte. Ano Eczløv Genpale.??,s, Di..h'qh,oil hek(pftes. Onmmeen i fioit)ov,, :gite 14-i'k. den --f) '

16 //df Mt. n., ejelav, sogn: 4 a,,pel: 4 k. 0 0 øe (I København kvate) Hesbjeg gaasdteem elle (I de søndejydske lands- Søb o g sogn. m. V. IL li '9 P 4!) e c) Ē, dele)bd. og bl. I tingbogen, Y -g at. n., ejelav, sogn. i--" ; Gade og hus n.: 7 1 f P--,U- L-I Z,?' 4!' "..2 E 11., <;..? : 1 E. f., g..' 2.1 c".5 1' I7 --- / C (2 Købes } Keditos Anmelde; Akt: Skab Æ n./ (udfyldes al dommekontoet) bopæl: JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED DEKLARATION. Undetegnede, hoteleje Svend Jensen og hoteleje Hady Jensen, ejendomshandle Svend Jacobsen og gaadeje Rasmus Svendsen, som ejee af mat. n. 2 a, 2 a og 4 i, Munkeupgaade by, Sbbog sogn, og medundetegnede østeledgaads Gundejefoening, som eje af mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, tilsige gensidizt Linanden et til fædsel af enhve at ad de ove voe ovennævnte fl>' e sisteende og senee tilkommende veje, saaledes at denne fædselset tilkommsge os samt ejee af de fa voe nævnte ejendomme udstykkede pacelle. Enhve fædselsbeettiget e fopligtet til at bidage til vejenes vedligeholdelse, saaledes at eventuel uenighed om dette spøgsmaal afgøes efte lovgivningen om pivate vejes ettighede. Vi fobeholde os at tillægge 3.-mand tilsvaende fædselset ad de ove voe ejendomme væende og senee tilkommende veje. Nævæende begæes tinglyst sevitutstiftende paa fo- nævnte ejendomme. Med hensyn til stillingen i pioiteingsodenen henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Paatalebeettiget e den til enhve tid væende eje af fonævnte matikelnume samt hefa udstykkede pacelle. Hilleød, den 25. oktobe Svend Jensen. Hady Jensen Sv. Jacobsen Rasmus Svendsen Get Gøndahl. G. Stømann H.G. Chistensen K.B.Nielsen Sv. Munkslev. Til vittelighed om dateingens igtighed, undeskiftenes ægthed og undeskivenes myndighed: Navn: D. Munkslev Navn: Anna Fandsen Stilling: Fue Stilling: Seketæ BöpæIz Halfdansgade 28 Bopæl: Godthaabsvej 32 A,Kbh.F. Bestillingsfomula D Jensen & Kjeldskov A/S, København

17 f 31i Ç g9fte I dên ~.6~~494~1,4~; "fp",7:,_7/(4.? - ~dik 414),/ Ane Ealøv Gpnpatens bekæftes. - Dommeen i Koiboy pfmte Bi3-k, den flt 7&_. flaatw n- T f If F L f f _ F ti F: I n. t. c a ti, E- I, o f F e

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner.

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner. ia~.~39~uo1 56 O2.Ft~i1989*U121 3 Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21 For et område til offentlige formål samt private institutioner. 1985 STMPLMÆRK RTTN i ÅSsP:~S ~ ~, ~ KUNGYW~CVMD AFSTMPLING AF DOMMRKONTORTS~KSSKONTROLAPP~AT

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat:

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: Odense, den 28. april 2016 Købstilbud Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én af nedenstående ejendomme. Overtagelsen fastsættes efter nærmere

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978.

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SØIBERGSVEJ. Undertegnede Ringkøbing kommune

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr.

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr. tr. nr., ejer/av, sogn: '254-3 Stempel: (i København kvarter) er~ og rogren eller(i de sønderjydske langsi.. : -,i dele)bd. og bl. i tingbogen, 302 til og med 313. art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme.

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme. Odense, den 7. juni 2016 Købstilbud Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme. Overtagelsen fastsættes efter nærmere

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere