Betinget skød e. af areal m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger"

Transkript

1 Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7% (udfyldes af dommekontoet) Købes bo æl. Næstved P6,444if Anmelde: Akt: Skab af aeal m 2, med de paa ejendommen væende bygninge, med gund- mu- og nagelfast appetinentie, med hegn og plantninge 'JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED Undetegnede gaadeje HansPete L a s e n, "Østeled", Hesbjeg p. Fihøj, sælge og betinget ovedage heved til medundetegnede landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende ejendom mat. n. 4 a, Hesbjeg, Søbog sogn, skyldsat fo hatkon o td.7 skp.l fdk alb., Ilg iøvigt med ejendommens ette tilliggende og tilhøende. betingelse: Handelen e iøvigt iddgaaet paa følgende næmee vilkaa og 1. Ejendommen ovetages i den stand, hvoi den e og foefindes, og som den e beset af købeen, med de samme ettighede, byde og fopligtelse, hvomed den ha tilhøt sælgeen, i hvilkenhhenseende bemækes, at de den 11/ og 28/8 196o e lyst dokument om at ejeens dispositionset ove 4 a og 2 c e indskænket, saalænge gælden til statskassen henstaa uudslettet, og at de den 11/ e lyst fotegnelse ove gundstykke, afgivet til anlæg af jenbanen fa Honbæk til Gilleleje, hvoefte de af 2 c Hesbjeg e afgivet til banen 5585 m 2 og til ejeen af 4 Rødkilde 2o m 2 samt til offentlig adgangsvej til Fihøj st. 285 m Købesummen e aftalt til oo.000,00 k. - skive-tehundede tusinde oo/loo kone -, de beigtiges saaledes: A. Købeen ovetage og tilsvae den paa ejendommen til enhve tid hvilende afgiftspligtige gundstigningsskyld, de i øjeblikket andage 2.5oo,00 k. B. Købeen ovetage e11e indfie følgende i ejendommen indestaaende pioitete stoe til est p. 11/ : Betinget skød e. Bestillingsfomula c Jensen & Kjeldskov AIS, København _R 428 A A

2 oveføt 1. Fedeiksbog Amts Spae- og Laanekasse til vaiabel ente, fo tiden 54 % p.a. 2. Statskassen 3. Samme C. Ved nævæende skødes undeskift betales kontant D. Naa endeligt skøde e tinglyst anmækniggsfit udbetales kontant 2.500,Doo]g1;, k ,o8 k. l.000,00 k. 225,00 k ,00 k ,00 k. med tillæg af ente 6 % p.a. fa 11/ til betalingsdagen. E. Fo estkøbesummen ,92 k. udstede købe til sælge pantebev, de foentes med 6 % p.a. fa ovetagelsesdagen at egne, hvilken ente elægges i hve ll.juni og ll.decembe temin, føste gang 11.decembe temin 1961 fo det da foløbne tidsum. Pantebevet afdages ove 2o temine med lige stoe afdag i hve 11. juni og 11.decembe temin, føste gang 11. decembe temin Pantebevet indestaa uopsigeligt fa keditos side, indtil det saaledes e afdaget. Uopsigeligheden gælde ogsaa i tilfælde af ejeskifte. Debito e til enhve tid beettiget til at indfi pantebevet helt elle delvis. - Sælgeen fopligte sig til at elaksee de gunde, de eftehaanden fasælges og udstykkes den nu ovedagne ejendom, fo de føste 15 pacelles vedkommende uden videe, og fo ydeligee 'elaksations vedkommende mod, at de til sikkehed fo sælgepantebevet deponees pantebevelp eftehaanden som gundsalg finde sted, fo et samlet beløb, de til enhve tid svae til 75'% af sælgepantebevets estpaalydende. Indtil de paa denne maade e deponeet pantebeve til dækning af 7.5 % af sælgepiantelievets estgæld e sælgeen pligtig at elaksee fasolgte gunde, mod at 5o % af salgssummen fo de paagældende gunde taget unde eet, i fom af pantebeve i gunde deponees til sikkehed fo sælgepantebevet. - Deponeingen foetages hve 11. juni og ll.decembe temin og

3 oveføt ,00 k. købeen afgø fit hvilke pantebeve de skal deponees fo at komme op paa 5o % af salgssummen fo de siden sidste opgøelse solgte pacelli. Naa de til sikkehed fo sælgepantebevet saaledes e deponeet pantebeve af samlet paalydende, de e lig med 75 % af det beløb, de til enhve tid skyldes paa sælgepantebevet, da elaksees femtidigt solgte pacelle uden videe af sælgeen. - Den pacel, hvopaa bygningene e beliggende, elaksees efte samme etningslinie som ovenfo. - Hvis noget deponeet pantebev skulle blive nødlidende elle skulle blive indfiet, da e købeen beettiget til at ombytte det med et andet tilsvaende pantebev. De paagældende pantebeve skal udstedds med l.ste pioitets panteet i pacellene, dog at pantebevene i tilfælde af pacellenes bebyggelse maa espektee støst muligt l.ste pioitetslaan i keditfoening elle spaekasse, 411 elle hypotekfoeningslaan. E købesum 3oo.000,00 k. 3. Sammen med ovennævnte mat. n. 4 a, Hesbjeg, de ovedages ifølge dages ifølge nævæende skøde, e noteet som landbug, mat. n. 2 c, Hesbjeg, og 4 _b, Rødkilde, begge Søbog sogn. - Sidstnævnte mat. n. 2 c og 4 b beholde sælgeen, og han skal selv fo egen egning søge fo, at nævnte to matikelnume hutigst gøligt blive faskilt ejendommen, og saasnat dette e tilfældet, da meddeles de købeen endeligt skøde paa Il/ mat. n. 4 a, Hesbjeg, mod samtidig beigtigelse af købesummen som ovenfo fastsat% 4. Sælgeen oplyse, at ejendommen e beliggende indenfo det omaade, hvo udstykning til sommehuspacelle kan finde sted, og sælgeen ha gjot købeen bekendt med en af landinspektø Mogens Rathje, Hilleød, den 2$/8 196o udabejdet udstykningxplan og med skivelse af 14/lo 196o fa Søbog-Gilleleje sogneaad, hvoi sogneaadet godkende nævnte udstykningsplan paa visse næmee angivne vilkaa. - Nævnte udstykningsplan og godkendelse ovelevees til købeen, de e beettiget til fit at lade foetage udstykning i oveensstemmelse hemed,

4 idet Sælgeen fo egen egning maa affinde sig med landinspektø Rathje. Det e fo købeens vedkommende et vilkaa fo handelen, at ejendommens bønd-ligge udenfo vandinvindingsetten, elle de til de padelle,' de udstykkes fa ejendommen, kan levees vandvæksvand, ligesom det fo købeen e et vilkaa, at de i huse, de opføes paa udstykkede pacelle, maa installees toilet mod indetning af septiktank og sivebønd elle mod kloakeing. - Da købeen agte at udstykke ejendommen, - e sælgeen som følge heaf bekendt hemed og indfostaaet med, at ejendommen eventuelt dives uden besætning, ligesom købeen ogsaa ha et til fi dift paa ejendommen. 5. Det bemækes udtykkeligt, at de ikke i handelen medfølge besætning, diftsinventa elle afgøde. 6. Ovetagelsen finde sted' den 11. juni 1961, fa hvilken dag ejendommen henligge fo købeens egning og isiko i enhve henseende, dog at købeen i ildsvaàdetilfælde alleede fa dato e beettiget til at oppebæe assuancesummen til anodningsmæssig anvendelse. Uanset ovennævnte ovetagelsesdag ha købeen dog staks et til fa ejendommen at botsælge pacelle. 7. Fa ovetagelsesdagen at egne afholde købeen alle af ejendommen gaaende 'skatte,enteydelse og øvige'udgifte, medens sælgeen afholde disse udgifte fo tiden indtil ovetagelsen. /31 Med oveftagelsesdagen som skæingsdag affattes sædvanlig efusionsopgøelse med hensyn til ovennævnte udgifte, idet saldoen beigtiges kontant. 8. Sælgeen eklæe, at de ikke ham bekendt foefindes angeb af svamp elle husbukke i ejendommen. 9. Sælgeen eklæe. paa to og love, at de ikke paa ejendommen findes skov elle fedskovpligtigt aeal. lo. Købeen e bekendt med mageskiftedokument af 28/ j- og gjot bekedtel med, at nævnte mageskifte ikke e odnet matikulæt, og hvis købeen ønske dette fohold odnet, da blive det fo hans egen egning og isiko. kx

5 411 41, % 11. Fo det unde 2. E. nævnte sælgepantebev kautionee Akt: Skab n. (udfyldes af dommekontoet).5: baon Axel Reedtz-Thott, Gavnø, godsfovalte 0. Kaaland, Gavnø, og. landinspektø G. Malmskov, Næstved, som solidaiske selvskyldnekau- tioniste. 1-e12. Købeen eklæe paa to og love, at han, de e fyldt 21 aa, samt hans ægtefælle og hans mindeaaige bøn (adoptivbøn) ikke -= eje halvdelen elle deove af kapitalenni selskabe, foeninge E elle institutione og efte skødets tinglysning ikke vil væe ejee A elle medejee af mee end to landbugsejendomme Af hensyn til stemplet eklæe patene paa to og love, at vædien af ddn ovedagne ejendom e lig med købesummen Samtlige med nævæende handels beigtigelse fobundne omkostninge betales af købeen, idet dog sælgeen betale kommissionssalæ, salæ til egen sagføe samt omkostninge fobundet med udstykningen af mat. n. 2 c, Hesbjeg, og 4 b, Rødkilde. b5.. Sælgeen indestaa fo, at de til aealet og de pacelle, hvoi dette deles op haves vejadgang fa Standvejen ad den pi-# vate fælles vej -Ved Skellet. - Bekostningen ved anlæggelse af denne adgangsvej afholdes af købeen, eventue.t i foening med ande i vejen inteesseede. Kbeen folidsætte, at den_deni11/9 og 28/8 186o lyste, sevitut om indskænkning i dispositionsetten kan aflyses, naa den til statskassen tinglyste pantegæld indfies. Hesbjeg Fihøj, den 18. janua Som sælge: H.P. Lasen. Samtykkende ægtefælle: Astid Lasen Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskifte og om undeskienés myndighed: Eik Neetoft sagføe, Gæsted. kædved,'den 2o. janua Bestillings-. fomula X Som købe: J. Nielsen Til vittelighed som foan:% R. Petesen, kontoass. Næstved. B. Nielsen, seketæ,næstved. Jensen & Kleldskov A/S, København.

6 Da købesummen nu e beigtiget paa den ovenfoa angivne maade, saa skøde og endelig ovedage undetegnede gaadeje Hans Pete Lasen, "Østeled",,Hesbjeg p. Fihøj, heved ejendommen)mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, skyldsat fo hatkon sk. 1 fk. 2* alb., af aeal 85.7o5 til landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, paa de i det betingede skøde indeholdte vilkaa, hvotil henholdes. Øtteled, den 5. juli H.P. Lasen Til vittelighed som foan: Astid Lasen husmode Hesbjeg p.fihøj, q. Kaalund godsfovalte Gavnø p. Næstved. Vudeing p. 1/9 196o: Løbe- Ejendomsvædi Gundvædi Afgpl.gundst.x) n. k. k k. Ikke sæskilt ansat Aealet e ikke noteet, som del af en samlet ejendom. Aealet udgø en landejendom elle del af en saadan. Landbugsmin. appobation af Hatkon Noteing som 21/ S. 1 F.2* A. landbug kl.iii med 2 n: Hesbjeg og 4 b Rødkilde Noteing i matiklen som landbug ell.l. omfatttb mat. n. 2 c, 4 a, smst. samt 4 b Rødkilde.)(/ x) Afgiftspligtig gundstigning i henhold til 58 i lov om vudeing og beskatning til staten af faste ejendomme. FREDERIKSBORG AMTSTUE, den 18.juli Konto C. J. Colbeg. Oass. / K.E. Pedesen ass. c

7 Akt: Skab n. (udfyldes af dommekontoet) 1.``.' 4 AUG. 196Pg E0 O d Indføt I Dagbagen fo Helsinge Retskeds (Konbog veste Bik) 0. Dbg, N. Lyst.. ting"). id. 1 y Akt.skab Æ n. som avddirt Skøde. Sevitzttattest opg Udstykningskot foevist. Ane Egeløv GPnpatens RiatighPd b,kcefieg. Dommeen i Katbo veste Bik, den Bestillingsfomula Xlansen & Kjeldskov A/S, København.

8 Mt. n., ejelav, sogn: (i København kvate) elle (i de sendejydske landsdele)bd. og 61.1 tingbogen, at. n., ejelav, sogn. 4 a, Stempel: 4 k. 00 øe Akt: Skab n./21 (udfyldes af dommekontoet) Hesbjeg Gaade, Søbog sogn Købes Keditos bopæl: Gade og hus n.: Anmelde; JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED _ I S Ø,D E. Undetegnede - landsetssagføe J ø g e n -H. N i e 1 s e n, Næstved, sælge og endelig ovedage heved til medundetegnede -. Østeledgaad Gundejefoening v/ fomanden diektø Get Gøndahl, - Cal Plougs Vej 9, København V. det mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende vejaeal, mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, af aeal 13:2oo ni, med aealets ette tilliggende og tilhøende. Handelen e iøvigt indgaaet paa følgende næmee vilkaa og betingelse: BestM gsfomula Vejaealet ovedages med de ettighede, byde og fopligtelse, hvomed det ha tilhøt sælgeen -, i hvilken henseende, bemækes, at de _den 6. maj 1961 e lyst deklaation angaaende bebyggelse, benyttelse m.v. 2. Paa vejaealet begæes tinglyst deklaation om, at alle ejee af pacelle, de gennem tiden e elle blive udstykket fa mat. n. 2 a,munkeup Gaade,.ha fi og uhindet fædselset paa omhandlede vejaeal. Med hensyn til vedligeholdelse e foeløbig fastsat, at denne paahvile købene alene, idet bemækes at hvis de senee ønskes ænding i dette sidste, da kan dette efte vejvedtægten afgøes af sogneaadet, hvis afgøelse-igen kan indbinges fo amtsaadet. Nævæende bestemmelse begæes tinglyst sevitutstiftende paa det heved ovedagne vejaeal med ejee af pacelle udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, som paatalebeettiget. Med hensyn til byde og sevitutte henvises til ejendommens blad i tingbogen. c Jensen & Kjeldskov A/S, København

9 3. Fo ovedagelsen af vejaealet betales intet vedelag, ligesom det bemækes at de ikke fo aealet e elle blive fastsat afgiftspligtig gundstigningsskyld. 4.,,.,Seelgeen eklæe paa to og love, at de ikke paa 4*Aa:;le.-, findes skov elle fedskovpligtigt aeal. 5. Samtlige mmkostninge i fobindelse med skødets beigtigelse betales af købeen, delligeledes betale omkostninge til landinspektø G. Halmskov med 125,00 k. Patene eklæe paa to og love, at det ovedagne aeal e et ubebygget -- vejaeal, og at vædien defo e lig med nul. København, den 25-lo-l964. f' f SOM købe:. østeledgaad'gundejefoening: Get GøtkIdahl. H.G. Chistensen K.B.Nielsen fomand kassee G. Stømann. Sv. Munkslev. Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskift og om undeskiveens myndighed: Navn: D. Munkslev Navn: Anna Fafidsen Stilling: Fue Stilling: seketæ Adesse:. Halfdansgåde 28 Adesse: Godthaabsvej 32 A. Kbh.F: f 'Til vittelighed som foan: -Næstved, den 3o:oktobe Som'sælge: J.Nielsen `J. Skytte - B.NiTelsen kontoass. :. sek.,, Næstved Næstved f' F: F.

10 Vudeing p. 1/9 1962: Løbe Ejendomsvædi Gundvædi Afgpl.gundst.x) h. k. k. k. 7o7 o o o Aealet e ikke noteet som del af en samlet ejendom. Aealet udgø ikke en landejendom elle del af en saadan. Landbugsmin. Hatkon 29/ ikke skyldsat Noteing i matiklen som landb4g ell.l. omfatte mat. n. - hvis senest beegnede gundbeløb udgø li. - Yc)',- afgiftspligtig gundstigning i henhold til 58 i lov om vudeing og beskatning til staten af faste ejendomme. FREDERIKSBORG AMTSTUE Konto den 19.nov o7/I E. b. C.J. Colbeg fm. L. Fedeiksen kt.ass. Nævæende skøde begæes tinglyst sevitutstiftende f.s.v. angaa de i 2 indeholdte bestemmelse. J.Nielsen I1 øm DO " )13 intlfeå i "ikweizlc»- ~slagt kdskais (kiealitwoad~ AlII i,,, dets A-- 7/-,-if/ Øg. N, 7. //l ( / '-,- h& "C tilg. '' kl. /; ~ab /<2 w, -." som endelkt Skøde. Ate/' 5)-. <. Genpotens Pifiy hpfwftes / An Ecs,DIcav Dommeen i KOsthiu:j 1J..,Wtp (V.PF1 oisses

11 3 Mv. n., ejelav, sogn: 4 a, HesbjegStempel: 4 k.00 øe Akt: Skab n.w (I København kvate) Gaadek, elle (I de søndeydske lands- Søbog sogn. dele) bd. og bl. l tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Købes -i bopæl: Keditos (udfyldes af dommekontoet) Gade og hus n.: Anmelde: Deklaation. JØRGEN H. NIELSEN - Landsetssagføe NÆSTVED G.Malmskov,-Næstved, paalægge jeg heved nævnte ejendom sevitutte: 1. Ingen pacel maa udstykkes andeledes end paa udstykningsplanen angivet, ogingen pacel maa-senee udstykkes ydeligee. 2., Paacpacellene-maa ikke dives viksomhede,de ved øg, støj elle ilde lugt kan genee naboene. Ej helle maa oplages noget, de fembyde ;ubehageligt-skue elle e til ulempe 'fo naboene. Paa hve af pacellene maa-kun. opføes aaben og Sædvanlig-sommehusbebyggelse. - Ehhve paceleje e fopligtet til at.søge fo, at hans pacel e i-pæn og odentlig stand og 4±f-1"11) snaest gøligt-og-senest inden eet-aa efte pacellens ehvevelse have at beplante_ pacellen med-gan, fy, -bik elle lignende..-,hegn. skal enten væe levende hegn.ikke ove 1,8o m højt tylle stolpe med.taad elle net-ikke ove 1,0o m højt. - Hve af naboene kan ktæve,.åt de sættes hegn i fælles skel, idet dog bemækes,. at gundsæigeen fo saa vidt angaa pacelle, de ikke-e solgt elle 'som e taget tilbage, ikke ha _hegnspligt elle nogen pligt til at deltage-i udgiftene ved opsætning af hegn. - Mod vejen ha den enkelte paceleje_fuld hegnspligt. g idøvigt paahvile de pacelejene hegnspligt efte lovgivningens almindelige egle, ligesom pacelejene i det hele s,kal'undekaste.sig de_ egle fo bebyggelse, de e fastsat af Sabog-Gilleleje_sogneaad elle af lovgivningen i almindelighed. Bestillings. fomula c I anledning af at undetegnede landsetssagføe Jøgen -H. Nielsen,-Næstved, agte-at sælge de mig tilhøende aeale mat. n. 4 a, Hesbjeg,Gaadek, Søbog sogn, i' oveensstemmelse med, vedhæftede,udstykningsplan udabejdet af landinspektø 3.. Bygninge maa ikke opføes næmee vejskel end 5,00 m. Jensen & Kjeldskov AIS, København.

12 ' 4. De paa udstykningsplanen viste veje e pivate veje. Vejene anlægges påa sælgeens foanledning i oveensstemmelse med de kav, de stilles af Søbog-Gilleleje sogneaad, hvo - ved dog bemækes, at de i føste omgang alene anlægges som almindelige gusveje, og at de paa et senee tidspunkt, naa Søbog-Gilleleje kommune unde hensyn til salg og bebyggelse af pacelle finde det fomaalstjenligt, af sælgeen fosynes med asfalteet - køebane; -- idet dög b~kes, at dette vil blive udføt senest 1. novembe Hve enkelt gund betale fo anlæggelse af veje 2.000,- k., de betales med.5oo,- k. ved ovetagelsen og deefte k. i hve af deonæmest følgende te. 11. juni og 11.decembe temine. Det til enhve tid skyldige beløb foente pacelkøbees til sælge med 6.% p.a. fa ovetagelsesdagen at egne. Hvis det ønskes af sæl- geen, da e pacelkøbee pligtig at udstede pantebev fo vejgælden. Pacelkøbee e pligtige at tilslutte sig enten eksisteende vandvæk, de maatte væe villig til at levee vand til det paagældende omaade, elle til i fællesskab at etablee eget vandvæk til fosyning af de pacelle, hvoi mat. n. 4 audstykkes, idet sælig bemækes, at byggetilladelse føst vil kunne foventes, naa vandfosyning e siket fa fælles vandvæk. -. Pacelkøbee e. pligtige at toleee, at de_i vejen og paa pacelleneø_fgetages opgavning i fobindelse med nedlægning elle : epaation af vandledninge., Hovedledninge. fo_elekticitet vil blive etableet ved gundsælges foanstaltning, og.bekostningen _heved vil blive_fodelt_ligeligt mellem samtlige pacelle, idet beløbet skal betales af pacelejene_paa anfoding. 5. Pacelejene e fopligtet til efte, lovgivningens egle at bekoste de femtidige udgifte til vedligehgldelse af yejene.,pacelejene e- pligtige_at toleee, at eventuelle _til vejanlægget høende skaaninge anlægges paa pacellene uden_ estatning. -7. Gundsælgeen ha, et til fædsel paa de etableede veje uden at skulle deltage-_ i vedligeholdelse _af disse..gundsælgeen_haligeledes_et til at_give-ande fædselset paa nævnte veje. 6. De unde udstykningen høende vejaeale skal uden vedelag og uden udgift fo gundsælgeen ovegaa til samtlige

13 pacelejee i fællesskab.- De paagældende pacelejee elle eventuel gundejefoening e fopligtet til at tage skøde paa vejaealet, saasnat gundsælgeen maatte ønske dette. 7. Det bemækes at de ikke i øjeblikket foefindes elle etablees egentligt kloakanlæg paa det omhandlede udstykningsomaade, de ikke henhøe unde nogen aktuel kloakplan, men det bemækes, at samtlige pacelle efte paakav fa kommunen e pligtige at tilslutte sig offentligt kloakanlæg ved saadans etableing, alt paa de vilkaa de maatte blive fastsat af kommunen elle landvæsenskommissionen. Det e ganske uvist, hvonaa kloak etablees, og indtil dette e tilfældet, kan de ikke foventes tilladelse til etableing af vand-closette. 8. Samtlige pacelkøbee skal væe pligtige at indtæde i et vejlaug elle i en gundejefoening, naa dette maatte ønskes af kommunen elle gundsælgeen, hvilket i al fald skal ske, naa 1/3 af pacellene e solgt. 11/ 9. Nævæende deklaation viae at tinglyst som sevitutstiftende paa mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, med gundsælgeen som paatalebeettiget og som beettiget til at meddele dispensatione. - Naa gundsælgeen ikke længee e '41 e af nogen del af mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaad", Søbog sogn, da ovegaa paataleetten til Søbog-tilleje sogneaad. Med hensyn til byde og sevitutte henvises til ejendommens blad i tingbogen. CA Næstved, den J. Nielsen. Nævæende deklaation tiltædes af gaadeje Hans Pete Lasen som skødehave. østeled, Hesbjeg, den 27/ H. P. Lasen. 7?!y. 11 is ;å å'cigboedit fo- lzkkihgd Retskeds (Konbog veste Bik) s; ;; dei Dbg, N. / /c s Aktiskab 13- n al714, ,144,414., Ane Eaolv

14 Mt. n., ejelav, sogn:4 a, Stempel: 4 k. oo øe (I København kvate) Hesbjeg Gaade, elle (I de sendelydske lands -Søbog sogn dele) bd. og bl..i tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Købes } Keditos Akt: Skab (e n.v4, (udfyldes a dommekonto et) bopæl: Gade og hus n.: ' Anmelde; JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED Extakt - genpat. Undetegnede landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, sælge og endelig ovedage heved til medundetegnede Østeledgaad Gundejefoening v/ fomanden diektø Get Gøndahl,,11,,^,, Cal Plougs Vej 9, København V. det mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende vejaeal, mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, af aeal 13.2oo ni, med aealets ette tilliggende og tilhøende. Handelen e iøvigt indgaaet paa følgende næmee vilkaa og betingelse: senee ønskes ænding i dette sidste, da kan dette efte 2. Paa vejaealet beæes tinglyst deklaation om, at alle ejee af pacelle, de gennem tiden e elle blive udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, ha fi og uhindet fædselset paa omhandlede vejaeal. Med hensyn til vedligeholdelse e foeløbig fastsat, at denne paahvile købene alene, idet bemækes at hvis de vejvedtægten afgøes af sogneaadet, hvis afgøelse igeh kan indbe. inges fo amtsaadet. Nævæende bestemmelse begæes tinglyst sevitut- stiftende paa det heved ovedagne vejaeal med ejee af pacelle udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, som paatalebeettiget. - Med hensyn til byde og sevitutte henvisestil ejendommens blad i tingbogen. Bestiilingsfomula D Jensen & Kjeldskov København København, den østeledgaad Gundejefoening: Get Gøndahl H.G. Chistensen K.B. Nielsen fomand kassee G. Stømann Sv. Munkslev

15 Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskift og om undeskivenes myndighed: Navn: D. lvlunkslev Navn: Anna Fandsen g.4ang,; Fue Stilling: Seketæ s,..,.., A4,,sp'd:'Halfdansgade 28 Adesse: Godthaabsvej 32 A. Kbh. F. '! Næstved, den 3o. oktobe Som sælge:. J.Nielsen Til vittelighed som foan: j.skytte kontoass, Næstved T B.Nielsen sek. Næstved f. ) Nævæende skøde begæes tinglyst sevitutstiftende f.s.v. angaa de i 2 indeholdte bestemmelse. J.Nielsen Øe 11 P! Indføt t Dagbogen fo Helsinge Retskeds (Konbog vutn$» denp7/ lalt k. P 11 Øe LYst. ting& fol Akashi. wit encleiw Slagte. Ano Eczløv Genpale.??,s, Di..h'qh,oil hek(pftes. Onmmeen i fioit)ov,, :gite 14-i'k. den --f) '

16 //df Mt. n., ejelav, sogn: 4 a,,pel: 4 k. 0 0 øe (I København kvate) Hesbjeg gaasdteem elle (I de søndejydske lands- Søb o g sogn. m. V. IL li '9 P 4!) e c) Ē, dele)bd. og bl. I tingbogen, Y -g at. n., ejelav, sogn. i--" ; Gade og hus n.: 7 1 f P--,U- L-I Z,?' 4!' "..2 E 11., <;..? : 1 E. f., g..' 2.1 c".5 1' I7 --- / C (2 Købes } Keditos Anmelde; Akt: Skab Æ n./ (udfyldes al dommekontoet) bopæl: JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED DEKLARATION. Undetegnede, hoteleje Svend Jensen og hoteleje Hady Jensen, ejendomshandle Svend Jacobsen og gaadeje Rasmus Svendsen, som ejee af mat. n. 2 a, 2 a og 4 i, Munkeupgaade by, Sbbog sogn, og medundetegnede østeledgaads Gundejefoening, som eje af mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, tilsige gensidizt Linanden et til fædsel af enhve at ad de ove voe ovennævnte fl>' e sisteende og senee tilkommende veje, saaledes at denne fædselset tilkommsge os samt ejee af de fa voe nævnte ejendomme udstykkede pacelle. Enhve fædselsbeettiget e fopligtet til at bidage til vejenes vedligeholdelse, saaledes at eventuel uenighed om dette spøgsmaal afgøes efte lovgivningen om pivate vejes ettighede. Vi fobeholde os at tillægge 3.-mand tilsvaende fædselset ad de ove voe ejendomme væende og senee tilkommende veje. Nævæende begæes tinglyst sevitutstiftende paa fo- nævnte ejendomme. Med hensyn til stillingen i pioiteingsodenen henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Paatalebeettiget e den til enhve tid væende eje af fonævnte matikelnume samt hefa udstykkede pacelle. Hilleød, den 25. oktobe Svend Jensen. Hady Jensen Sv. Jacobsen Rasmus Svendsen Get Gøndahl. G. Stømann H.G. Chistensen K.B.Nielsen Sv. Munkslev. Til vittelighed om dateingens igtighed, undeskiftenes ægthed og undeskivenes myndighed: Navn: D. Munkslev Navn: Anna Fandsen Stilling: Fue Stilling: Seketæ BöpæIz Halfdansgade 28 Bopæl: Godthaabsvej 32 A,Kbh.F. Bestillingsfomula D Jensen & Kjeldskov A/S, København

17 f 31i Ç g9fte I dên ~.6~~494~1,4~; "fp",7:,_7/(4.? - ~dik 414),/ Ane Ealøv Gpnpatens bekæftes. - Dommeen i Koiboy pfmte Bi3-k, den flt 7&_. flaatw n- T f If F L f f _ F ti F: I n. t. c a ti, E- I, o f F e

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. 00609.03 Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03 Fredningen vedrører: Nyland e Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-06-1962 DEKLARATONER>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Nakke by, Rørvig sogn. Endeligt skøde.

Nakke by, Rørvig sogn. Endeligt skøde. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 20 cn af Stempel: -- kr.,5-6 øre (I København kvarter) Nakke by, Rørvig sogn. eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

$$72 21. AUC. 1958. Deklaration.

$$72 21. AUC. 1958. Deklaration. 2 S - H IH li II Mtr. nr., ejerlav, sogn; Jho af Stempel: 2 kr. 00 øre (i København kvarter) Fredericia købe/ter (i de sønderjydske landsdele)bd.ogblitingbogen, Stads bygrunde. art. nr., ejerlav, sogn.

Læs mere