Betinget skød e. af areal m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger"

Transkript

1 Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7% (udfyldes af dommekontoet) Købes bo æl. Næstved P6,444if Anmelde: Akt: Skab af aeal m 2, med de paa ejendommen væende bygninge, med gund- mu- og nagelfast appetinentie, med hegn og plantninge 'JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED Undetegnede gaadeje HansPete L a s e n, "Østeled", Hesbjeg p. Fihøj, sælge og betinget ovedage heved til medundetegnede landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende ejendom mat. n. 4 a, Hesbjeg, Søbog sogn, skyldsat fo hatkon o td.7 skp.l fdk alb., Ilg iøvigt med ejendommens ette tilliggende og tilhøende. betingelse: Handelen e iøvigt iddgaaet paa følgende næmee vilkaa og 1. Ejendommen ovetages i den stand, hvoi den e og foefindes, og som den e beset af købeen, med de samme ettighede, byde og fopligtelse, hvomed den ha tilhøt sælgeen, i hvilkenhhenseende bemækes, at de den 11/ og 28/8 196o e lyst dokument om at ejeens dispositionset ove 4 a og 2 c e indskænket, saalænge gælden til statskassen henstaa uudslettet, og at de den 11/ e lyst fotegnelse ove gundstykke, afgivet til anlæg af jenbanen fa Honbæk til Gilleleje, hvoefte de af 2 c Hesbjeg e afgivet til banen 5585 m 2 og til ejeen af 4 Rødkilde 2o m 2 samt til offentlig adgangsvej til Fihøj st. 285 m Købesummen e aftalt til oo.000,00 k. - skive-tehundede tusinde oo/loo kone -, de beigtiges saaledes: A. Købeen ovetage og tilsvae den paa ejendommen til enhve tid hvilende afgiftspligtige gundstigningsskyld, de i øjeblikket andage 2.5oo,00 k. B. Købeen ovetage e11e indfie følgende i ejendommen indestaaende pioitete stoe til est p. 11/ : Betinget skød e. Bestillingsfomula c Jensen & Kjeldskov AIS, København _R 428 A A

2 oveføt 1. Fedeiksbog Amts Spae- og Laanekasse til vaiabel ente, fo tiden 54 % p.a. 2. Statskassen 3. Samme C. Ved nævæende skødes undeskift betales kontant D. Naa endeligt skøde e tinglyst anmækniggsfit udbetales kontant 2.500,Doo]g1;, k ,o8 k. l.000,00 k. 225,00 k ,00 k ,00 k. med tillæg af ente 6 % p.a. fa 11/ til betalingsdagen. E. Fo estkøbesummen ,92 k. udstede købe til sælge pantebev, de foentes med 6 % p.a. fa ovetagelsesdagen at egne, hvilken ente elægges i hve ll.juni og ll.decembe temin, føste gang 11.decembe temin 1961 fo det da foløbne tidsum. Pantebevet afdages ove 2o temine med lige stoe afdag i hve 11. juni og 11.decembe temin, føste gang 11. decembe temin Pantebevet indestaa uopsigeligt fa keditos side, indtil det saaledes e afdaget. Uopsigeligheden gælde ogsaa i tilfælde af ejeskifte. Debito e til enhve tid beettiget til at indfi pantebevet helt elle delvis. - Sælgeen fopligte sig til at elaksee de gunde, de eftehaanden fasælges og udstykkes den nu ovedagne ejendom, fo de føste 15 pacelles vedkommende uden videe, og fo ydeligee 'elaksations vedkommende mod, at de til sikkehed fo sælgepantebevet deponees pantebevelp eftehaanden som gundsalg finde sted, fo et samlet beløb, de til enhve tid svae til 75'% af sælgepantebevets estpaalydende. Indtil de paa denne maade e deponeet pantebeve til dækning af 7.5 % af sælgepiantelievets estgæld e sælgeen pligtig at elaksee fasolgte gunde, mod at 5o % af salgssummen fo de paagældende gunde taget unde eet, i fom af pantebeve i gunde deponees til sikkehed fo sælgepantebevet. - Deponeingen foetages hve 11. juni og ll.decembe temin og

3 oveføt ,00 k. købeen afgø fit hvilke pantebeve de skal deponees fo at komme op paa 5o % af salgssummen fo de siden sidste opgøelse solgte pacelli. Naa de til sikkehed fo sælgepantebevet saaledes e deponeet pantebeve af samlet paalydende, de e lig med 75 % af det beløb, de til enhve tid skyldes paa sælgepantebevet, da elaksees femtidigt solgte pacelle uden videe af sælgeen. - Den pacel, hvopaa bygningene e beliggende, elaksees efte samme etningslinie som ovenfo. - Hvis noget deponeet pantebev skulle blive nødlidende elle skulle blive indfiet, da e købeen beettiget til at ombytte det med et andet tilsvaende pantebev. De paagældende pantebeve skal udstedds med l.ste pioitets panteet i pacellene, dog at pantebevene i tilfælde af pacellenes bebyggelse maa espektee støst muligt l.ste pioitetslaan i keditfoening elle spaekasse, 411 elle hypotekfoeningslaan. E købesum 3oo.000,00 k. 3. Sammen med ovennævnte mat. n. 4 a, Hesbjeg, de ovedages ifølge dages ifølge nævæende skøde, e noteet som landbug, mat. n. 2 c, Hesbjeg, og 4 _b, Rødkilde, begge Søbog sogn. - Sidstnævnte mat. n. 2 c og 4 b beholde sælgeen, og han skal selv fo egen egning søge fo, at nævnte to matikelnume hutigst gøligt blive faskilt ejendommen, og saasnat dette e tilfældet, da meddeles de købeen endeligt skøde paa Il/ mat. n. 4 a, Hesbjeg, mod samtidig beigtigelse af købesummen som ovenfo fastsat% 4. Sælgeen oplyse, at ejendommen e beliggende indenfo det omaade, hvo udstykning til sommehuspacelle kan finde sted, og sælgeen ha gjot købeen bekendt med en af landinspektø Mogens Rathje, Hilleød, den 2$/8 196o udabejdet udstykningxplan og med skivelse af 14/lo 196o fa Søbog-Gilleleje sogneaad, hvoi sogneaadet godkende nævnte udstykningsplan paa visse næmee angivne vilkaa. - Nævnte udstykningsplan og godkendelse ovelevees til købeen, de e beettiget til fit at lade foetage udstykning i oveensstemmelse hemed,

4 idet Sælgeen fo egen egning maa affinde sig med landinspektø Rathje. Det e fo købeens vedkommende et vilkaa fo handelen, at ejendommens bønd-ligge udenfo vandinvindingsetten, elle de til de padelle,' de udstykkes fa ejendommen, kan levees vandvæksvand, ligesom det fo købeen e et vilkaa, at de i huse, de opføes paa udstykkede pacelle, maa installees toilet mod indetning af septiktank og sivebønd elle mod kloakeing. - Da købeen agte at udstykke ejendommen, - e sælgeen som følge heaf bekendt hemed og indfostaaet med, at ejendommen eventuelt dives uden besætning, ligesom købeen ogsaa ha et til fi dift paa ejendommen. 5. Det bemækes udtykkeligt, at de ikke i handelen medfølge besætning, diftsinventa elle afgøde. 6. Ovetagelsen finde sted' den 11. juni 1961, fa hvilken dag ejendommen henligge fo købeens egning og isiko i enhve henseende, dog at købeen i ildsvaàdetilfælde alleede fa dato e beettiget til at oppebæe assuancesummen til anodningsmæssig anvendelse. Uanset ovennævnte ovetagelsesdag ha købeen dog staks et til fa ejendommen at botsælge pacelle. 7. Fa ovetagelsesdagen at egne afholde købeen alle af ejendommen gaaende 'skatte,enteydelse og øvige'udgifte, medens sælgeen afholde disse udgifte fo tiden indtil ovetagelsen. /31 Med oveftagelsesdagen som skæingsdag affattes sædvanlig efusionsopgøelse med hensyn til ovennævnte udgifte, idet saldoen beigtiges kontant. 8. Sælgeen eklæe, at de ikke ham bekendt foefindes angeb af svamp elle husbukke i ejendommen. 9. Sælgeen eklæe. paa to og love, at de ikke paa ejendommen findes skov elle fedskovpligtigt aeal. lo. Købeen e bekendt med mageskiftedokument af 28/ j- og gjot bekedtel med, at nævnte mageskifte ikke e odnet matikulæt, og hvis købeen ønske dette fohold odnet, da blive det fo hans egen egning og isiko. kx

5 411 41, % 11. Fo det unde 2. E. nævnte sælgepantebev kautionee Akt: Skab n. (udfyldes af dommekontoet).5: baon Axel Reedtz-Thott, Gavnø, godsfovalte 0. Kaaland, Gavnø, og. landinspektø G. Malmskov, Næstved, som solidaiske selvskyldnekau- tioniste. 1-e12. Købeen eklæe paa to og love, at han, de e fyldt 21 aa, samt hans ægtefælle og hans mindeaaige bøn (adoptivbøn) ikke -= eje halvdelen elle deove af kapitalenni selskabe, foeninge E elle institutione og efte skødets tinglysning ikke vil væe ejee A elle medejee af mee end to landbugsejendomme Af hensyn til stemplet eklæe patene paa to og love, at vædien af ddn ovedagne ejendom e lig med købesummen Samtlige med nævæende handels beigtigelse fobundne omkostninge betales af købeen, idet dog sælgeen betale kommissionssalæ, salæ til egen sagføe samt omkostninge fobundet med udstykningen af mat. n. 2 c, Hesbjeg, og 4 b, Rødkilde. b5.. Sælgeen indestaa fo, at de til aealet og de pacelle, hvoi dette deles op haves vejadgang fa Standvejen ad den pi-# vate fælles vej -Ved Skellet. - Bekostningen ved anlæggelse af denne adgangsvej afholdes af købeen, eventue.t i foening med ande i vejen inteesseede. Kbeen folidsætte, at den_deni11/9 og 28/8 186o lyste, sevitut om indskænkning i dispositionsetten kan aflyses, naa den til statskassen tinglyste pantegæld indfies. Hesbjeg Fihøj, den 18. janua Som sælge: H.P. Lasen. Samtykkende ægtefælle: Astid Lasen Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskifte og om undeskienés myndighed: Eik Neetoft sagføe, Gæsted. kædved,'den 2o. janua Bestillings-. fomula X Som købe: J. Nielsen Til vittelighed som foan:% R. Petesen, kontoass. Næstved. B. Nielsen, seketæ,næstved. Jensen & Kleldskov A/S, København.

6 Da købesummen nu e beigtiget paa den ovenfoa angivne maade, saa skøde og endelig ovedage undetegnede gaadeje Hans Pete Lasen, "Østeled",,Hesbjeg p. Fihøj, heved ejendommen)mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, skyldsat fo hatkon sk. 1 fk. 2* alb., af aeal 85.7o5 til landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, paa de i det betingede skøde indeholdte vilkaa, hvotil henholdes. Øtteled, den 5. juli H.P. Lasen Til vittelighed som foan: Astid Lasen husmode Hesbjeg p.fihøj, q. Kaalund godsfovalte Gavnø p. Næstved. Vudeing p. 1/9 196o: Løbe- Ejendomsvædi Gundvædi Afgpl.gundst.x) n. k. k k. Ikke sæskilt ansat Aealet e ikke noteet, som del af en samlet ejendom. Aealet udgø en landejendom elle del af en saadan. Landbugsmin. appobation af Hatkon Noteing som 21/ S. 1 F.2* A. landbug kl.iii med 2 n: Hesbjeg og 4 b Rødkilde Noteing i matiklen som landbug ell.l. omfatttb mat. n. 2 c, 4 a, smst. samt 4 b Rødkilde.)(/ x) Afgiftspligtig gundstigning i henhold til 58 i lov om vudeing og beskatning til staten af faste ejendomme. FREDERIKSBORG AMTSTUE, den 18.juli Konto C. J. Colbeg. Oass. / K.E. Pedesen ass. c

7 Akt: Skab n. (udfyldes af dommekontoet) 1.``.' 4 AUG. 196Pg E0 O d Indføt I Dagbagen fo Helsinge Retskeds (Konbog veste Bik) 0. Dbg, N. Lyst.. ting"). id. 1 y Akt.skab Æ n. som avddirt Skøde. Sevitzttattest opg Udstykningskot foevist. Ane Egeløv GPnpatens RiatighPd b,kcefieg. Dommeen i Katbo veste Bik, den Bestillingsfomula Xlansen & Kjeldskov A/S, København.

8 Mt. n., ejelav, sogn: (i København kvate) elle (i de sendejydske landsdele)bd. og 61.1 tingbogen, at. n., ejelav, sogn. 4 a, Stempel: 4 k. 00 øe Akt: Skab n./21 (udfyldes af dommekontoet) Hesbjeg Gaade, Søbog sogn Købes Keditos bopæl: Gade og hus n.: Anmelde; JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED _ I S Ø,D E. Undetegnede - landsetssagføe J ø g e n -H. N i e 1 s e n, Næstved, sælge og endelig ovedage heved til medundetegnede -. Østeledgaad Gundejefoening v/ fomanden diektø Get Gøndahl, - Cal Plougs Vej 9, København V. det mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende vejaeal, mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, af aeal 13:2oo ni, med aealets ette tilliggende og tilhøende. Handelen e iøvigt indgaaet paa følgende næmee vilkaa og betingelse: BestM gsfomula Vejaealet ovedages med de ettighede, byde og fopligtelse, hvomed det ha tilhøt sælgeen -, i hvilken henseende, bemækes, at de _den 6. maj 1961 e lyst deklaation angaaende bebyggelse, benyttelse m.v. 2. Paa vejaealet begæes tinglyst deklaation om, at alle ejee af pacelle, de gennem tiden e elle blive udstykket fa mat. n. 2 a,munkeup Gaade,.ha fi og uhindet fædselset paa omhandlede vejaeal. Med hensyn til vedligeholdelse e foeløbig fastsat, at denne paahvile købene alene, idet bemækes at hvis de senee ønskes ænding i dette sidste, da kan dette efte vejvedtægten afgøes af sogneaadet, hvis afgøelse-igen kan indbinges fo amtsaadet. Nævæende bestemmelse begæes tinglyst sevitutstiftende paa det heved ovedagne vejaeal med ejee af pacelle udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, som paatalebeettiget. Med hensyn til byde og sevitutte henvises til ejendommens blad i tingbogen. c Jensen & Kjeldskov A/S, København

9 3. Fo ovedagelsen af vejaealet betales intet vedelag, ligesom det bemækes at de ikke fo aealet e elle blive fastsat afgiftspligtig gundstigningsskyld. 4.,,.,Seelgeen eklæe paa to og love, at de ikke paa 4*Aa:;le.-, findes skov elle fedskovpligtigt aeal. 5. Samtlige mmkostninge i fobindelse med skødets beigtigelse betales af købeen, delligeledes betale omkostninge til landinspektø G. Halmskov med 125,00 k. Patene eklæe paa to og love, at det ovedagne aeal e et ubebygget -- vejaeal, og at vædien defo e lig med nul. København, den 25-lo-l964. f' f SOM købe:. østeledgaad'gundejefoening: Get GøtkIdahl. H.G. Chistensen K.B.Nielsen fomand kassee G. Stømann. Sv. Munkslev. Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskift og om undeskiveens myndighed: Navn: D. Munkslev Navn: Anna Fafidsen Stilling: Fue Stilling: seketæ Adesse:. Halfdansgåde 28 Adesse: Godthaabsvej 32 A. Kbh.F: f 'Til vittelighed som foan: -Næstved, den 3o:oktobe Som'sælge: J.Nielsen `J. Skytte - B.NiTelsen kontoass. :. sek.,, Næstved Næstved f' F: F.

10 Vudeing p. 1/9 1962: Løbe Ejendomsvædi Gundvædi Afgpl.gundst.x) h. k. k. k. 7o7 o o o Aealet e ikke noteet som del af en samlet ejendom. Aealet udgø ikke en landejendom elle del af en saadan. Landbugsmin. Hatkon 29/ ikke skyldsat Noteing i matiklen som landb4g ell.l. omfatte mat. n. - hvis senest beegnede gundbeløb udgø li. - Yc)',- afgiftspligtig gundstigning i henhold til 58 i lov om vudeing og beskatning til staten af faste ejendomme. FREDERIKSBORG AMTSTUE Konto den 19.nov o7/I E. b. C.J. Colbeg fm. L. Fedeiksen kt.ass. Nævæende skøde begæes tinglyst sevitutstiftende f.s.v. angaa de i 2 indeholdte bestemmelse. J.Nielsen I1 øm DO " )13 intlfeå i "ikweizlc»- ~slagt kdskais (kiealitwoad~ AlII i,,, dets A-- 7/-,-if/ Øg. N, 7. //l ( / '-,- h& "C tilg. '' kl. /; ~ab /<2 w, -." som endelkt Skøde. Ate/' 5)-. <. Genpotens Pifiy hpfwftes / An Ecs,DIcav Dommeen i KOsthiu:j 1J..,Wtp (V.PF1 oisses

11 3 Mv. n., ejelav, sogn: 4 a, HesbjegStempel: 4 k.00 øe Akt: Skab n.w (I København kvate) Gaadek, elle (I de søndeydske lands- Søbog sogn. dele) bd. og bl. l tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Købes -i bopæl: Keditos (udfyldes af dommekontoet) Gade og hus n.: Anmelde: Deklaation. JØRGEN H. NIELSEN - Landsetssagføe NÆSTVED G.Malmskov,-Næstved, paalægge jeg heved nævnte ejendom sevitutte: 1. Ingen pacel maa udstykkes andeledes end paa udstykningsplanen angivet, ogingen pacel maa-senee udstykkes ydeligee. 2., Paacpacellene-maa ikke dives viksomhede,de ved øg, støj elle ilde lugt kan genee naboene. Ej helle maa oplages noget, de fembyde ;ubehageligt-skue elle e til ulempe 'fo naboene. Paa hve af pacellene maa-kun. opføes aaben og Sædvanlig-sommehusbebyggelse. - Ehhve paceleje e fopligtet til at.søge fo, at hans pacel e i-pæn og odentlig stand og 4±f-1"11) snaest gøligt-og-senest inden eet-aa efte pacellens ehvevelse have at beplante_ pacellen med-gan, fy, -bik elle lignende..-,hegn. skal enten væe levende hegn.ikke ove 1,8o m højt tylle stolpe med.taad elle net-ikke ove 1,0o m højt. - Hve af naboene kan ktæve,.åt de sættes hegn i fælles skel, idet dog bemækes,. at gundsæigeen fo saa vidt angaa pacelle, de ikke-e solgt elle 'som e taget tilbage, ikke ha _hegnspligt elle nogen pligt til at deltage-i udgiftene ved opsætning af hegn. - Mod vejen ha den enkelte paceleje_fuld hegnspligt. g idøvigt paahvile de pacelejene hegnspligt efte lovgivningens almindelige egle, ligesom pacelejene i det hele s,kal'undekaste.sig de_ egle fo bebyggelse, de e fastsat af Sabog-Gilleleje_sogneaad elle af lovgivningen i almindelighed. Bestillings. fomula c I anledning af at undetegnede landsetssagføe Jøgen -H. Nielsen,-Næstved, agte-at sælge de mig tilhøende aeale mat. n. 4 a, Hesbjeg,Gaadek, Søbog sogn, i' oveensstemmelse med, vedhæftede,udstykningsplan udabejdet af landinspektø 3.. Bygninge maa ikke opføes næmee vejskel end 5,00 m. Jensen & Kjeldskov AIS, København.

12 ' 4. De paa udstykningsplanen viste veje e pivate veje. Vejene anlægges påa sælgeens foanledning i oveensstemmelse med de kav, de stilles af Søbog-Gilleleje sogneaad, hvo - ved dog bemækes, at de i føste omgang alene anlægges som almindelige gusveje, og at de paa et senee tidspunkt, naa Søbog-Gilleleje kommune unde hensyn til salg og bebyggelse af pacelle finde det fomaalstjenligt, af sælgeen fosynes med asfalteet - køebane; -- idet dög b~kes, at dette vil blive udføt senest 1. novembe Hve enkelt gund betale fo anlæggelse af veje 2.000,- k., de betales med.5oo,- k. ved ovetagelsen og deefte k. i hve af deonæmest følgende te. 11. juni og 11.decembe temine. Det til enhve tid skyldige beløb foente pacelkøbees til sælge med 6.% p.a. fa ovetagelsesdagen at egne. Hvis det ønskes af sæl- geen, da e pacelkøbee pligtig at udstede pantebev fo vejgælden. Pacelkøbee e pligtige at tilslutte sig enten eksisteende vandvæk, de maatte væe villig til at levee vand til det paagældende omaade, elle til i fællesskab at etablee eget vandvæk til fosyning af de pacelle, hvoi mat. n. 4 audstykkes, idet sælig bemækes, at byggetilladelse føst vil kunne foventes, naa vandfosyning e siket fa fælles vandvæk. -. Pacelkøbee e. pligtige at toleee, at de_i vejen og paa pacelleneø_fgetages opgavning i fobindelse med nedlægning elle : epaation af vandledninge., Hovedledninge. fo_elekticitet vil blive etableet ved gundsælges foanstaltning, og.bekostningen _heved vil blive_fodelt_ligeligt mellem samtlige pacelle, idet beløbet skal betales af pacelejene_paa anfoding. 5. Pacelejene e fopligtet til efte, lovgivningens egle at bekoste de femtidige udgifte til vedligehgldelse af yejene.,pacelejene e- pligtige_at toleee, at eventuelle _til vejanlægget høende skaaninge anlægges paa pacellene uden_ estatning. -7. Gundsælgeen ha, et til fædsel paa de etableede veje uden at skulle deltage-_ i vedligeholdelse _af disse..gundsælgeen_haligeledes_et til at_give-ande fædselset paa nævnte veje. 6. De unde udstykningen høende vejaeale skal uden vedelag og uden udgift fo gundsælgeen ovegaa til samtlige

13 pacelejee i fællesskab.- De paagældende pacelejee elle eventuel gundejefoening e fopligtet til at tage skøde paa vejaealet, saasnat gundsælgeen maatte ønske dette. 7. Det bemækes at de ikke i øjeblikket foefindes elle etablees egentligt kloakanlæg paa det omhandlede udstykningsomaade, de ikke henhøe unde nogen aktuel kloakplan, men det bemækes, at samtlige pacelle efte paakav fa kommunen e pligtige at tilslutte sig offentligt kloakanlæg ved saadans etableing, alt paa de vilkaa de maatte blive fastsat af kommunen elle landvæsenskommissionen. Det e ganske uvist, hvonaa kloak etablees, og indtil dette e tilfældet, kan de ikke foventes tilladelse til etableing af vand-closette. 8. Samtlige pacelkøbee skal væe pligtige at indtæde i et vejlaug elle i en gundejefoening, naa dette maatte ønskes af kommunen elle gundsælgeen, hvilket i al fald skal ske, naa 1/3 af pacellene e solgt. 11/ 9. Nævæende deklaation viae at tinglyst som sevitutstiftende paa mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, med gundsælgeen som paatalebeettiget og som beettiget til at meddele dispensatione. - Naa gundsælgeen ikke længee e '41 e af nogen del af mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaad", Søbog sogn, da ovegaa paataleetten til Søbog-tilleje sogneaad. Med hensyn til byde og sevitutte henvises til ejendommens blad i tingbogen. CA Næstved, den J. Nielsen. Nævæende deklaation tiltædes af gaadeje Hans Pete Lasen som skødehave. østeled, Hesbjeg, den 27/ H. P. Lasen. 7?!y. 11 is ;å å'cigboedit fo- lzkkihgd Retskeds (Konbog veste Bik) s; ;; dei Dbg, N. / /c s Aktiskab 13- n al714, ,144,414., Ane Eaolv

14 Mt. n., ejelav, sogn:4 a, Stempel: 4 k. oo øe (I København kvate) Hesbjeg Gaade, elle (I de sendelydske lands -Søbog sogn dele) bd. og bl..i tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Købes } Keditos Akt: Skab (e n.v4, (udfyldes a dommekonto et) bopæl: Gade og hus n.: ' Anmelde; JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED Extakt - genpat. Undetegnede landsetssagføe Jøgen H. Nielsen, Næstved, sælge og endelig ovedage heved til medundetegnede Østeledgaad Gundejefoening v/ fomanden diektø Get Gøndahl,,11,,^,, Cal Plougs Vej 9, København V. det mig ifølge tinglyst adkomst tilhøende vejaeal, mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, af aeal 13.2oo ni, med aealets ette tilliggende og tilhøende. Handelen e iøvigt indgaaet paa følgende næmee vilkaa og betingelse: senee ønskes ænding i dette sidste, da kan dette efte 2. Paa vejaealet beæes tinglyst deklaation om, at alle ejee af pacelle, de gennem tiden e elle blive udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, ha fi og uhindet fædselset paa omhandlede vejaeal. Med hensyn til vedligeholdelse e foeløbig fastsat, at denne paahvile købene alene, idet bemækes at hvis de vejvedtægten afgøes af sogneaadet, hvis afgøelse igeh kan indbe. inges fo amtsaadet. Nævæende bestemmelse begæes tinglyst sevitut- stiftende paa det heved ovedagne vejaeal med ejee af pacelle udstykket fa mat. n. 2 a, Munkeup Gaade, som paatalebeettiget. - Med hensyn til byde og sevitutte henvisestil ejendommens blad i tingbogen. Bestiilingsfomula D Jensen & Kjeldskov København København, den østeledgaad Gundejefoening: Get Gøndahl H.G. Chistensen K.B. Nielsen fomand kassee G. Stømann Sv. Munkslev

15 Til vittelighed om igtig dato, ægte undeskift og om undeskivenes myndighed: Navn: D. lvlunkslev Navn: Anna Fandsen g.4ang,; Fue Stilling: Seketæ s,..,.., A4,,sp'd:'Halfdansgade 28 Adesse: Godthaabsvej 32 A. Kbh. F. '! Næstved, den 3o. oktobe Som sælge:. J.Nielsen Til vittelighed som foan: j.skytte kontoass, Næstved T B.Nielsen sek. Næstved f. ) Nævæende skøde begæes tinglyst sevitutstiftende f.s.v. angaa de i 2 indeholdte bestemmelse. J.Nielsen Øe 11 P! Indføt t Dagbogen fo Helsinge Retskeds (Konbog vutn$» denp7/ lalt k. P 11 Øe LYst. ting& fol Akashi. wit encleiw Slagte. Ano Eczløv Genpale.??,s, Di..h'qh,oil hek(pftes. Onmmeen i fioit)ov,, :gite 14-i'k. den --f) '

16 //df Mt. n., ejelav, sogn: 4 a,,pel: 4 k. 0 0 øe (I København kvate) Hesbjeg gaasdteem elle (I de søndejydske lands- Søb o g sogn. m. V. IL li '9 P 4!) e c) Ē, dele)bd. og bl. I tingbogen, Y -g at. n., ejelav, sogn. i--" ; Gade og hus n.: 7 1 f P--,U- L-I Z,?' 4!' "..2 E 11., <;..? : 1 E. f., g..' 2.1 c".5 1' I7 --- / C (2 Købes } Keditos Anmelde; Akt: Skab Æ n./ (udfyldes al dommekontoet) bopæl: JØRGEN H. NIELSEN Landsetssagføe NÆSTVED DEKLARATION. Undetegnede, hoteleje Svend Jensen og hoteleje Hady Jensen, ejendomshandle Svend Jacobsen og gaadeje Rasmus Svendsen, som ejee af mat. n. 2 a, 2 a og 4 i, Munkeupgaade by, Sbbog sogn, og medundetegnede østeledgaads Gundejefoening, som eje af mat. n. 4 a, Hesbjeg Gaade, Søbog sogn, tilsige gensidizt Linanden et til fædsel af enhve at ad de ove voe ovennævnte fl>' e sisteende og senee tilkommende veje, saaledes at denne fædselset tilkommsge os samt ejee af de fa voe nævnte ejendomme udstykkede pacelle. Enhve fædselsbeettiget e fopligtet til at bidage til vejenes vedligeholdelse, saaledes at eventuel uenighed om dette spøgsmaal afgøes efte lovgivningen om pivate vejes ettighede. Vi fobeholde os at tillægge 3.-mand tilsvaende fædselset ad de ove voe ejendomme væende og senee tilkommende veje. Nævæende begæes tinglyst sevitutstiftende paa fo- nævnte ejendomme. Med hensyn til stillingen i pioiteingsodenen henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Paatalebeettiget e den til enhve tid væende eje af fonævnte matikelnume samt hefa udstykkede pacelle. Hilleød, den 25. oktobe Svend Jensen. Hady Jensen Sv. Jacobsen Rasmus Svendsen Get Gøndahl. G. Stømann H.G. Chistensen K.B.Nielsen Sv. Munkslev. Til vittelighed om dateingens igtighed, undeskiftenes ægthed og undeskivenes myndighed: Navn: D. Munkslev Navn: Anna Fandsen Stilling: Fue Stilling: Seketæ BöpæIz Halfdansgade 28 Bopæl: Godthaabsvej 32 A,Kbh.F. Bestillingsfomula D Jensen & Kjeldskov A/S, København

17 f 31i Ç g9fte I dên ~.6~~494~1,4~; "fp",7:,_7/(4.? - ~dik 414),/ Ane Ealøv Gpnpatens bekæftes. - Dommeen i Koiboy pfmte Bi3-k, den flt 7&_. flaatw n- T f If F L f f _ F ti F: I n. t. c a ti, E- I, o f F e

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r,

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r, I medfdr af byplanloven (lovbekendtsgcirelse nr 160 af 9. maj 1962) faststtes f6lgende bestemelser for det i B 1 m t e område i Kalrmdborg konmune: l. måde., 1. Området begranses mod nord af SejerØbugten

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere