KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSTILBUD/KØBSAFTALE"

Transkript

1 Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen Vejen sælger herved til medundertegnede Navn Adresse Postnr. By CVR-nr. Tlf. den sælger tilhørende ejendom del af matr. nr. 35bb og 34gø, Vejen by, Vejen, beliggende Gormsvej 6, Vejen, som vist på vedlagte kortbilag. Ejendommen er en ubebygget grund. Ejendommen er under udstykning ved LandSyd I/S, Vejen, og arealet udgør efter landinspektørens opmåling m². Der kan kun gives tilbud på det samlede areal. Byggeprojektet på ejendommen skal opfylde de i udbudsmaterialet stillede krav hertil. Vejen Kommune skal godkende byggeprojektet på ejendommen, forinden købsaftalen underskrives af kommunen. Ejendommen overdrages på nærmere aftalte vilkår: - 1 -

2 1. Generelle vilkår Køber overtager ejendommen i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køber og med de på ejendommen værende hegn, træer, beplantninger, slaggebane m.v. Lysmasterne langs den eksisterende sti på den nordlige del af ejendommen tilhører Vejen Kommune. Lysmasterne vil blive fjernet af Vejen Kommune, når stien nedlægges. Der er tilslutningspligt til fjernvarme, men der er ikke aftagepligt såfremt der etableres vedvarende energi så som solfanger, jordvarme og lignende. 2. Overtagelsesdag Overtagelse er fastsat til den 1. november 2015, fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for købers regning og risiko. Såfremt det vindende projekt kræver udarbejdelse af ny lokalplan/kommuneplantillæg kan senere overtagelse aftales nærmere. 3. Servitutter Køber skal respektere de servitutter, der er tinglyst på ejendommen, samt de servitutter der ifølge landinspektørattest bliver pålagt ejendommen i forbindelse med udstykningen. Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: byplanvedtægt byplanvedtægt dok. om oversigt m.v dok. om fjernvarme/anlæg m.v dok. om fjernvarme/anlæg m.v lokalplan nr dok. om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v lejekontrakt med FDF/FPF Vejen lokalplan nr. 160 med tillæg nr deklaration om bebyggelsesforhold Tingbogsattester af vedlægges

3 4. Grundpris Grundpris kr. + 25% moms kr. Grundpris i alt kr. ===================== skriver kr. incl. moms. Grundprisen skal pr. overtagelsesdagen deponeres på en spærret konto i sælgers pengeinstitut Danske Bank i Vejen. Ved sælgers accept af købstilbuddet skal køber stille pengeinstitutgaranti for grundprisen indtil deponering sker pr. overtagelsesdagen. Det deponerede beløb frigives til sælger, når digitalt skøde foreligger tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, hvis den fulde grundpris ikke betales til forfaldstid. Køber afholder alle omkostninger til intern byggemodning og tilslutningsbidrag m.m. til de respektive forsyningsselskaber. M.h.t. oplysning om priser og betalingstidspunkter henvises til de respektive forsyningsselskaber. Vejen Forsyning a-s har oplyst, at ejendommen er tilsluttet kloak og vand, og at der er betalt tilslutningsbidrag for en matrikel. Såfremt der ved byggemodningen af grunden, vil blive opkrævet supplerende bidrag, skal disse afholdes af køber. Køber skal kontakte Vejen Forsyning a-s ved behov for yderligere oplysninger om tilslutning af grund til vand og kloak. Såfremt køber ønsker større stik til arealet eller andet udløb til Vejen Forsynings hovedledninger, skal køber selv etablere dette og afholde alle omkostninger hertil. Køber byggemodner og etablerer selv afvandings- og spildevandsledninger på arealet og til de på grunden udstykkede parceller. Afvandings- og spildevandsledninger vedligeholdes af udstykkeren sammen med eventuelle åbne afvandingssystemer. Udføres dette af udstykkeren og betales af udstykkeren, vil der ikke blive opkrævet yderligere tilslutningsbidrag til kloak. Der skal fremsendes kloakprojekt til godkendelse ved Vejen Forsyning a-s

4 5. Vurdering Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter vort bedste skøn kr. (grundpris excl. moms). 6. Jordbundsforhold Ejendommen sælges uden ansvar for jordbundsforholdene og dens egnethed som byggegrund. Køber er dog berettiget til at kræve handlens tilbagegang, såfremt køber, inden noget byggeri på grunden er påbegyndt, over for sælger har dokumenteret, at grunden ikke kan bebygges som forudsat ved handlen uden pilotering. Dokumentationen skal være baseret på en geoteknisk jordbundsundersøgelse, foretaget af en af sælger godkendt sagkyndig. Ejendommen skal i så fald gå tilbage fri for nogen bebyggelse og fri for pantegæld og andre hæftelser eller byrder til den oprindelige købesum uden tillæg af renter, skatter eller andet, som køber måtte have udredt i sin ejertid. Dog skal sælger respektere de servitutter, der er ejendommen pålagt ved offentlig foranstaltning. Omkostningerne ved tilbageskødningen betales alene af sælger, der iøvrigt refunderer køber dennes udgifter til skøde ved erhvervelsen og yderligere refunderer køber de af denne afholdte udgifter ved den geotekniske undersøgelse mod at få overdraget materialet og konklusionerne. Der sker ingen rentegodtgørelse ved tilbageskødning, fordi køber har mulighed for at foretage den nævnte geotekniske undersøgelse allerede inden købesummens betaling, hvis køber ønsker det. Der er foretaget orienterende jordbundsundersøgelser på grunden. Geoteknisk screening og rapport, 2013 COWI vedlægges. De orienterende geotekniske undersøgelser er en vejledning for køberen om jordbundsforholdene i området. Købers evt. brug af de orienterende undersøgelser som grundlag for funderingen sker på købers ansvar, idet de orienterende geotekniske undersøgelser ikke kan anses for at være et tilstrækkeligt grundlag til at fastslå funderingens omfang ved byggeri. Sælger påtager sig intet ansvar for gener fra grundvand eller tilstrømning fra overfladevand, herunder tilstrømning fra gamle markdræn i forbindelse med byggeriet. Det samme gælder med hensyn til tilstrømning af grundvand eller overfladevand gennem sandårer i jordlagene. Sælger yder ikke reduktion i salgsprisen på grund af ekstra funderingsomkostninger

5 Arkæologiske undersøgelser Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser på arealet og arealet er frigivet til byggeri. Forekommer der anlæg eller gøres fund af arkæologisk interesse i forbindelse med jordarbejder, skal dette straks meddeles til Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup, tlf.: , og jordarbejdet indstilles i henhold til Museumslovens Terræn Grunden er i dag terrænreguleret efter sin tidligere anvendelse som stadion. Grunden er forholdsvis plan, dog med et større terrænspring mod nord og vest, ligesom grunden ligger lidt højere end Gormsvej på den syd-østlige del. Mod syd er grunden i niveau med stien og bebyggelsen. Der skal tages højde for terrænforskellene i planlægningen for området, herunder også ved indkørslen til grunden fra Gormsvej. Det eksisterende terræn kan udnyttes eller terrænet kan modelleres til en ny form, alt efter hvordan det bedst støtter den fremtidige karakter og bruges til at skabe attraktiv bebyggelse og attraktive uderum. 9. Forurening Vejen Kommune har i 2015 gennemført en forureningsundersøgelse på ejendommen, som har påvist, at der er enkelte felter, der er forurenet. Vejen Kommune vil inden overtagelsen forestå afgravning af de forurenede felter samt bortskaffelse af jorden derfra. Vejen Kommune afholder omkostningerne hertil. Felterne vil ikke blive opfyldt igen. På ejendommen er der en slaggebane, den tidligere løbebane. Forureningsundersøgelsen har påvist, at slaggebanen ikke er forurenet. Når byggeri på ejendommen påbegyndes, vil Vejen Kommune forestå afgravning af slaggebanen. Vejen Kommune afholder omkostningerne hertil. Den afgravede slaggebane vil blive henlagt på ejendommen efter nærmere aftale med køber. Køber skal anvende slaggebanen i fremtidig vej-, sti- og parkeringsanlæg på ejendommen. Køber afholder omkostningerne hertil. Miljøundersøgelse, 2015 DGE - rapportdelen vedlægges. Såfremt resultatet af boringerne ønskes fremsendt kan disse rekvireres digitalt ved henvendelse til Vejen Kommune

6 Vejen Kommune har på baggrund af den udarbejdede miljøundersøgelse videregivet sin viden om ejendommens forureningsmæssige tilstand til køber, og køber kan derfor ikke gøre noget som helst ansvar gældende overfor sælger, det være sig, forholdsmæssigt afslag, erstatning eller træde tilbage fra handlen. Fremtidige krav til miljøforhold for købers anvendelse af ejendommen er sælger uvedkommende. 10. Jordflytning Byzoneområder klassificeres som lettere forurenede jfr. jordforureningsloven. Flytning af jord bort fra ejendommen del af matr. nr. 35bb og 34gø, Vejen by, Vejen, der er områdeklassificeret, er omfattet af jordforureningslovens anmeldepligt. Jorden skal deponeres/behandles som lettere forurenet jord, og der er krav om analyse af jorden. Regulativ for jordflytning i Vejen kommune vedtaget af Vejen Byråd den 8. februar 2012 vedlægges. 11. Byggebestemmelse Lokalplan nr. 160 er p.t. gældende for matr. nr. 35bb og byplanvedtægt nr. 9 for en mindre del af ejendommen - matr. nr. 34gø. Såfremt det vindende projekt kræver udarbejdelse af en ny lokalplan/kommuneplantillæg, vil den gældende lokalplan/byplanvedtægt blive annulleret for så vidt angår det pågældende areal, og der vil blive udarbejdet en ny lokalplan/kommuneplantillæg i forhold til det vindende projekt, under forudsætning af planernes godkendelse. Køber skal påregne at medvirke til udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Der stilles ikke på forhånd krav til bebyggelsestypologien. Der kan derfor etableres blandede boliger, række-/dobbelthuse, etagebyggeri eller lignende på ejendommen, hvis dette er ønsket. Der er heller ingen krav til, hvorvidt det er ejer-, leje- eller andelsboliger, der etableres på grunden. Der skal tages hensyn til den omkringliggende bebyggelse, beplantning og terrænforhold samt de grønne områder. Såfremt det vindende projekt kræver udarbejdelse af ny lokalplan/kommuneplantillæg vil der først blive tinglyst endelig adkomst på ejendommen, når lokalplanen og kommuneplantillægget er godkendt og offentliggjort

7 12. Byggepligt/videresalg Bebyggelse på grunden skal være påbegyndt senest 2 år efter overtagelsen. I modsat fald skal køberen være pligtig til at tilbageskøde kommunen grunden, såfremt kommunen ønsker det, mod tilbagebetaling af købesummen uden renter eller andre udgifter. Tilbageskødningsudgifterne betales af den tilbageskødende, der ligeledes frigør grunden for evt. servitutter eller pantehæftelser. Grunden må ikke videresælges, før det godkendte projekt er opført på grunden, medmindre der opnås tilladelse hertil fra Vejen Byråd. I givet fald er det en forudsætning, at det godkendte projekt bliver opført på grunden. Nærværende bestemmelse vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen i forbindelse med tinglysning af det endelige skøde. Tinglysningen sker med prioritet forud for al pantegæld, næst efter de på ejendommen tinglyste servitutter og med påtaleret for Vejen Byråd. Aflysning af servitutten kan finde sted efter færdigmelding af byggeriet af det godkendte projekt på ejendommen. 13. Skader i forbindelse med byggearbejdet Hvis der sker skader på vejanlæg, stier, fortove eller græsarealer mv. som følge af byggeri, opgravninger, oplægning af materialer, transporter i forbindelse med byggearbejdet eller lignende, bærer køber det fulde ansvar herfor og skal betale for de nødvendige reparationer ud over den aftalte købesum. Reparationerne sker på sælgers foranledning og anvisning. 14. Deklarationer/ledningsanlæg Køber skal respektere de på grunden etablerede ledningsanlæg af forskellig art. Ledningsejerne foranlediger tinglyst servitut for disse ledninger. På den nord-/østlige del af ejendommen er beliggende en antenneledning, som p.t. ikke er tinglyst. Vejen Antenneforening foranlediger, at der udarbejdes servitut herpå, som køber skal respektere, ligesom køber skal respektere, at denne servitut bliver tinglyst på ejendommen. På den østlige del af ejendommen er beliggende en fjernvarmeledning, regnvandsledning, el-ledning, bredbånd og telefonledning, som p.t. ikke er tinglyst. De respektive forsyningsselskaber foranlediger, at der udarbejdes servitutter herpå, som køber - 7 -

8 skal respektere, ligesom køber skal respektere, at disse servitutter bliver tinglyst på ejendommen. 15. Vejadgang/offentlig sti Vejadgang til ejendommen skal ske fra Gormsvej, og der må kun etableres én ind- /udkørsel til/fra Gormsvej. Den omtrentlige placering af vejadgangen er vist på vedlagte salgsplan. Etablering af vejforbindelsen fra ejendommen til Gormsvej samt eventuelle interne veje og/eller parkeringsanlæg er købers ansvar ligesom gadelys, og køber skal afholde alle omkostninger hertil. Den fremtidige vedligeholdelse heraf påhviler køber. Den eksisterende offentlige sti fra Hvedevænget til Gormsvej, som er beliggende på den nordlige del af arealet, skal nedlægges og indgå som en del af projektområdet. Køber skal acceptere, at stien opretholdes som offentlig sti, indtil byggeri på ejendommen påbegyndes. Når byggeriet på ejendommen påbegyndes skal køber etablere en ny offentlig sti (sti A) gennem området. Den omtrentlige placering er markeret på salgsplanen. Stien skal ligge i umiddelbar forlængelse af den eksisterende offentlige sti fra Hvedevænget og ramme Gormsvej på den nordlige del af ejendommen, men den endelige linjeføring tilpasses projektets udformning. Sti A skal etableres efter gældende regler og være mindst 2 meter bred og med fast belægning. Stien skal være oplyst af hensyn til sikkerhed og tryghed. Vejen Kommune kan eventuelt sænke stiens topkote fra Hvedevænget til ejendommen, hvis dette giver et bedre stiforløb for sti A. Etableringen af sti A er købers ansvar, og stien skal udføres efter nærmere overenskomst med Vejen Kommune. Vejen Kommune står for opsætning af belysning og den fremtidige drift og vedligehold af sti A og belysningen. Vejen Kommune har i 2014 etableret en offentlig sti (sti B) syd for ejendommen, og kommunen står for drift og vedligehold heraf. Når byggeriet på ejendommen påbegyndes skal køber etablere en ny offentlig sti (sti C) gennem området. Stien har til formål at fungere som bindeled mellem sti A og sti B. Stien skal udføres med belægning egnet til kørsel med barnevogne, kørestole og lignende og skal som minimum være udført i slotsgrus, stenmel eller lignende. Linjeføringen tilpasses projektet og anlægget af stien er købers ansvar. Belysning af den offentlige sti (sti C) og øvrig belysning på ejendommen ved vejadgange samt eventuelle parkeringsanlæg og fællesarealer m.m. er købers ansvar

9 16. Beplantning Grundet det store terrænspring mod vest, anbefales det at etablere en grøn forbindelse langs ejendommens vestlige kant jfr. beskrivelsen herom i udbudsmaterialet. Køber afholder alle omkostninger til etablering af den grønne forbindelse, og den fremtidige vedligeholdelse heraf påhviler grundejerforeningen eller lignende. På ejendommen er der mod vest, nord og øst et levende hegn, der er vokset op omkring et trådhegn. Den fremtidige vedligeholdelse heraf påhviler køber, og evt. rydning af beplantningen og hegnet er købers ansvar. 17. Ren- og vedligeholdelse Ubebyggede byggegrunde skal ren- og vedligeholdes af køber. Der skal slås græs 2 gange om året, henholdsvis ca. maj før frøsætning af mælkebøtter og ca. juli før frøsætning af tidsler. Landskabsukrudt som bjørneklo og japansk pileurt skal ligeledes fjernes. I modsat fald kan Vejen Kommune foretage ren- og vedligeholdelsen for købers regning. 18. Vandhåndtering Regn- og overfladevand skal håndteres på grunden, og køber skal derfor etablere løsninger, der kan håndtere dette f.eks. grøfter, forsinkelsesbassiner, faskiner, regnbede og lignende. De forskellige elementer foreslås anvendt langs vej- og stianlæg samt eventuelle parkeringsarealer eller fællesområder. Håndteringen heraf skal godkendes af Vejen Kommune. Der skal ledes regn- og overfladevand ned til den eksisterende bæk syd for grunden. Vandet skal være uforurenet. Hvor meget vand der på denne måde kan afledes fra området aftales nærmere med Vejen Kommune. 19. Grundejerforening Såfremt der etableres andels- eller ejerboliger på grunden, skal der etableres en grundejer- eller andelsboligforening, som får ansvaret for den fremtidige drift af området, herunder den grønne forbindelse, vej- og stianlæg, beplantning, belysning samt drift og vedligehold af eventuelle fællesområder og parkeringsarealer

10 20. Grundskyld Køber betaler grundskyld, når ejendommen er selvstændigt vurderet. 21. Tinglysning og omkostninger Det digitale skøde og øvrige handelsdokumenter udfærdiges af Advokatfirmaet Buch & Baruah, Søndergade 21, Vejen. Omkostningerne ved det digitale skødes udfærdigelse, stempling og tinglysning deles med halvdelen til hver af parterne. Vejen Kommune afholder omkostningerne til LandSyd I/S, Vejen, for udstykningen af hele ejendommen for at markere nye skel. Såfremt køber ønsker ejendommen udstykket i boliggrunde eller lignende, er det for købers regning. Hver part afholder omkostninger til egen advokat og andre rådgivere. 22. Bilag Køber erklærer at have modtaget et eksemplar af: 1. Salgsplan af Oversigtskort med ledningsoplysninger af Tingbogsattester af Servitutter 5. Miljøundersøgelse, DGE 6. Lokalplan Byplanvedtægt nr Regulativ for jordflytning gældende fra Geoteknisk screening, 2013 COWI 10. Geoteknisk Rapport, COWI Vejen, den Som køber:

11 Vejen, den Accept af tilbud: Som sælger: Vejen Byråd ifølge bemyndigelse: Egon Fræhr Borgmester Ole Slot Kommunaldirektør

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere