Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom)."

Transkript

1 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke by, Rørvig (i København kvarter) sogn. eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl, i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn., - Gade og hus nr.: (hvor sådant lindes) J 82 A A 'Købers bopæl: SW4#9,W Akt: Skab nr. 4,4 (udfyld dommerkontoret uff;p~p~ nmelderens navn og bopæl (kontor): Købekontrakt. - e Johannes Richter Sagfører, cand. jur. Nykøbing Si. Stempel: 13 kr. )}.0 øre Uhdertegnede assurandør Chr. Petersen, Jagtbörg, Nykøbing S., som befuldmægtiget for lokomotivfører Sofus Nielsen, Korsør, sæl ger og o- vrdrager herved til JAGTBORGS GRUNDEJERFORENING, Nakke lyng, ved.dens -undertegnede bestyrelse, de på matr.nr. 8h, 20g og 2b, Nakke by,rørvig sogn, udlagte veje og,stier, således som disse er viste på de foreliggende udstykningsplaner. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: Vejene på matr_nr. 20g og 8h, Porsevej, Enebærvej og Blåbærvej, overtages som de nu er og forefindes. Stien fra Porsevej til Blåbærvej ved matr.nr. 20cg, gaq m.fl.,sæt k Bestnlingsformular tes af sælgeren i'farbar stand snarest og overtages derefter af grundej.erforeningen..,.vejene på Matt.nr. ;?lb,istandsættessnarest.. De nærmere, regler for istandsættelsen af disse veje vedtages efter overenskomst i marken mel lem sælgeren og foreningen. Såfremt sælgeren og foreningen ikke kan enes om det omfang, hvori istandsættelsen skal ske, skal sælgeren be- '-tale foreningen 700 kr. kontant til istandsættelsen. Sælgeren bekoster istandsat en overkørsel på vejen mellem parcellerne nr. 26 og 29 overgrøften ved den tværgående vej, Sælgeren afleverer snarest samtlige grøfter og drænledninger på matr.nr. 21y: Nakke, i hensigtsmæssig stand. Endeligt skøde. m.dstedes, når alle parceller er udstykkede:fra de fotskellige udstykningsarealer. Skatterne af vejarealet betaler sælgeren, indtil parcellen kan blive skattefri ved at blive noteret som vejparcel. C Jensen & Kjeldskov, AIS, København

2 Sælgeren, og familie har ret til at færdes på vejene uden at deltage i Vedligeholdeiseh. Dette. no'teres soffi -servitutj4 parcellerne med påtaleret for hvert familiemedlem. Fritagelsen gælder ikke sælgeren og familie som parcelejere under foreningens anråde. Omkostningerne ved skødningen betaler sælgeren. Der bliver ikke udstykningsomkostninger men kun udstedelse af vejkort.,::. På tro og love erklæres det for stemplets skyld,.at vejarealerne ikke har negen, handelsværdi, men at vær iecan ættes til 1000 kr. Således enige. 'Nykøbing S., den 12. juli 1943 'Chr. Petersen I bestyrelsen for grundejerforeningen Aage Feldt. Otto Feldberg. Thiested. Niels Juul.. Til vitterlighed om ægte underskrifter,rigtig dato og underskrivernes myndighed.. J. Richter. sagfører Nykgbing S. Endeligt skøde. Efterat de foran overdragne vejarealer nu er skyldsat Som matr. nr. 2b, 8h, 20g, Nakke bv, Rørvig sogn, ikke skyldsat for hartkorn, og da vilkåtene for handelen er opfyldte, så skøder og endelig overdrager jeg fhv. lokomotivfører 'Sofus Mielsen, Strandvej, Korsør, herved de nævnte parceller, der alene består af vej-og stiarealer, til JAGTBORGS GRUNDEJERFORENING Nakke ' lyng. Forsåvidt angå de på arealet hæftende servitu ter, hvor,jeg har: påtaleret, overdrager jeg herved min påtaleret til nævnte grundejerforening.' Korsør, den 2. juni 195o S. Nielsen Til vitterlighed ()In ægte underskrift,rigtig dato og underskriverens myndighed. k-nielsen G. Lfisborg husmoder husmoder Strandvej 46 Stottsvej 7' At forannævnte ejendom,hvis areal ikke er noteret som en del af en samlet fast ejendom. ved vurdering til ejendansskyld pr..1/ under løbe-nr.' 857 ' er ansat til o kr. -heraf grundværdi o kr:, attesteres herved. Fradragsbeløbet i h.t. 5, 2. stk.,.i lov af 2o/

3 orr :grundstigningsskyid udgr o kr. Ejendommen 'udg5r ikke en landejendom, o g omfatter ingen_ del af en sådan. ' Holbæk amtstue, den 12. juni 195o R. Stage-Nielsen Ekspeditionssekretær Beggares lyst s -om Skøde og som servitutstiftende fsv. ang.- næst- sidste Stk. paa første Side. P,V, v. J. Eicht er Indført. `i Dagbogen for Nykøbing Sjæll. Købstad og Dragsholm Birk den 2 0. JUN g 1ccfet er endeligt' Parcelkort forevist. 011~"-t." 7'inglyst.isige som servirphaftende, SkovgaardtE. Rygaard Fm. Genpartens Rigtighed krattes. Dommerkontoret, Nykøbing S.

4 Mtr.nr ejerlav, sogn: Parcellerne af Stempel: 2 kr00 (i København kvarter) ejendommene matr. nr. eller(i de sønderjydske landsd"rbd.ogw `i tingbogen; b :,-og 3.d samt, 8 'h -af...art. nr., ejerlav, sogn. Nakke by, Rørvig sogn. Købers. Kreditors Akt: Skab J nr. 82 (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: / Gade og hus nr.: ± jr* r Anmelder: j a.n 1940.sagfører Holbæk E A R Ä. T 1' d "t. = --Undertegnede -lokomotivfører.sofus, :nelsen, ko,tr pålægger herved- :af _;ejendommene 'matr. nr.,- 2 b '3 el og h- af :Nåkke by:,,rørvig sogn, e skyldsatte for- hartkorn - henholdsvis 3, fdk tf cl.4c 22 ffdk., følgende, regler- for deres ;benyttelse-og.bebyggelse:-. a.. Bygninger, som -opføres på parcellen, må ikke opføres nærmere midten af den,udfor -parcellen afstukne vej end 8 meter. :10. Der,må ikke: på parcellerne anlægges eller drives noget af.de,lov. af, 10. marts 1852,ommeldte skadelige næringsbrug:,eller haves de der nævnte oplag eller kreaturhold, eller overhovedet_ nogen virksomhed, der ved røg, støj eller ilde_ lugt kan genere de omboende. c. På parcellerne må ingensinde drives,forretning, beværtning, fabrikation eller overhovedet erhvervsvirksomheder af nogen art, idet parcellerne alene må anvendes til -opførelse af, beboelseshuse med højst 2 beboelseslag. Dog er jeg og senere ejere af.hovedejendommene :i fælles interesse for samtlige beboere af de, arealer, som udstykkes, berettiget..for jeg fobeholder mig 1 det omfang jeg måtte finde-det nødvendigt, at sælge eller udlægge de dertil nødvendige arealer, uden at disse _ servitutbehæftes med forbud mod næringsbrug. til at lade oprette enkelte erhvervsvirksomheder, såsom købmandshandel,_ restauration, kiosker til salg af brød, meelk is m.m. hvor- Bestillingsformular D Jensen Et Kjeldskov A/S, København

5 d. Køberen ha;lmindelig hegnspligt.- Hegn må 'ikke være højere end 70 cm. e. I parq-ellens areal er medregnet et vejareal 2 m dybt i parcellens facadelængde, hvilket areal køberen er indforstået med at ^ afgive til vej, således at det i matrikulen noteres som vejareal, ligesom køberen respekterer at andre parcelkøbere færdes på dette areal. f. Parcelkøberne har ret til færdsel ad de over matr. nr. nr. 2 b, 3 d og 8 h Nakke førende veje, såvel som ret til færdsel ad de veje, der fremtidig, måttd blive udlagte på disse' ejendommeoffleo~txmcm - 11 :y; -, IP 415 *kil!,, r.4) A_ *I..4+; ;,;= al V I ;. Z1A_ 4.4 th' Zede(~1)atffiga~k di I d \D" (k.-: 'tb t -2 /SY :,dwitil-:-e,j'etid-gmmen førende -veje er private, ok at ejerne til', Vedligeholdelse vejene bidrage :-efter de' om private veje gældende regiet.- Ligeledes» deltager -parcelejerne ii"udgiftei4ne gennem 'å stranden. h. Pai,cele-je-the "i-;"`fort,ligtede t»il at -<,--ære medlem 'af deri grundejer- eller på.tcelejerfotening,. der Måtte blive - -dannet 'af de',oinliggende' parcelejere og er underkåstet - de ' Tedtiegter, der til 'enhver 'Måtte gælde for-- denne og' som vddtages fiert'-allet åf 'pa.reerejerne: 'Disse bestetninelbei" : vil --kiêëte tinglyse sord'hæftelad - på (le res- ÌDektive. ejehdomnie med oprykkende' prioritets 'paritei4dt. Påtaleberettiget er 'Jeg samt parcelejere" ftå 'de ovennævnte ejendomme. Kors.-ør', den 20."januar 1940 Til,`TS-. Nielsen -Indf.brt' i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og 'firagaholm Bl_rk den 25. jan nr 'tinglyst. Indført i. tingbog Grev. IV fol _ 147 skab J nr. 82. Efter dokumentets beskaffenhed og øjemed udelades retsanmærkning:-pm byrder og pantehæftelser. Udskr* s rigtighed bekræftes Donrtm ren I Neergaard sign. PlYetwhing Se Draa gthabirre Mele, 21 NOV. 193 ~,/

6 SEPj$46 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). ej t.) Uti. Vri 2 eo af t4akke liy RIWY4gE91«"S] lsogn: Rørvig Sogn. (1 København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. I Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Anmelder; Købers Kreditors Bopæl: Akt: Skab Nr. af Dommerkontoretj Gade og Hus Nr.: (hvor surtant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Landsretssagfører B. Thisted \Nørrevold- 29, København K Centai Postkonto Stempel: Kr. Øre. Undertegnede. der som 4er at ttatr. nr,, 2 b, 3 a, 8 4 Og 2e g er panktalebarettiget med Ileneyn til den V -atr. 14r. co af WaidX9?,31.irvij Sogn, ved Deklaration, lyet 25/1 194o pas/agte Servitut om * at der ikke paa Parcellen maadriv. n ringetrug, bestmmer ~ved Xempolile i den Gervitut, at der ina Parcellen 1-tatr r. 2 eo ef Nakke Dy, 1,4irvig Sogn. man drives een eller to Detailforretnir~-, der dog ikke maa intet.. WInandehandel ener Ileateurationavirksomhee Denne Bestemmelee 'begsaree lyet pen ;'4$ttr. nr f30 ar Flakke y, Itirvig $ogn, Bom lactpelse 1 den ovenfbr omtalte $ervitllt# # aen.//1p Fomulsr F 1.1. Vitterlighed om AkteringenstIghe Untiereke.-ift~ Athed g Unåereltriverena Myndighed: - Landsretssagfører B. Thisted Nørrevold 29, København K. Central POstkonto Indført i Dagbogen for Nykøbing Sjæll. Købstad. al Draq6holtn Birk den 2 su, 1946 Nr.i.,»Tinglyst. Indført i Tingbog Fol.-- S Nr. g Jensen & KJeldskov, AIS, København. ter15'.'jpfel,' GetIPtir

7 Mtr. nr., ejerlav, sogn:8 æ, (i København kvarter) og eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbog e'n, art. nr., ejerlav; sogn. 2b, 3d, 8h Stempel: 2kr.00 20g af Nakke by, Rørvig sogn f ()r) 'r sep Købers'- Kreditors Akt: Skab J nr. 82 (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: 1 Anmelder: Landsretssagfører B. Thisted Nørrevold 29, Københa) Undertegnede, der som ejer af matr. nr. 2 b, 3 d, 8 h og 20 g af Nakke by, Rørvig sogn, er påtaleberettiget med hensyn til den matr. nr. 8 æ af Nakke by, Rørvig sogn, ved deklaration 1. 25/1 1940, pålagte servitut om, at der ikke på parcellen må drives -næringsbrug, jfr. servitut, 'lyst 24/ på matr. nr. 20 g, bestemmer herved som lempelse i denne ":erritut, s, at der på parcellen, matr. nr. 8 æ af Nakke b3 Rørvig sogn, må drives købmandsforretning, hvorhos jeg bestemmer at der ejeren af matr. nr. 2 b, 3 d, 8 h, 20 g tilkommende dispensationsret / ingensinde kan benyttes til at meddele andre af matr. nr. 8 h eller 20 g udstykked parceller, så lidt som selve matr. nr. 3 d eller parceller udstykkede herfra, ret til at drive købmandsnæring. Nærværende bestemmelse begæres lyst på matr. nr. 8 æ af Nakke by Rørvig sogn, som begrænsning i ovennævnte servitut, samt på matr. nr. 2 b, 3 d, 8 h og 20 g som servitutstiftende, idet den til enhver tid værende ejer af matr. nr 8 æ af Nakke by, Rørvig sogn, i henseende her til er påtaleberettiget. Til vitterlighed Korsør, den 23/ S. Nielsen Bestillingsformular D Jensen Et Kjeldskov A/S, København Indført i Dagbogen for Nykøbing Sjæll. Købstad og Dragsholm Birk den 26. sep., 1946 nr Tinglyst Indført i Tingbog Rørvig I Fol.- Skab J nr. 82

8 De bebyrdede ejendomme er forud behæftede med andre servitutter. () Neer~/Georg Ulrich r) fm. est. Udskriftens rigtighed bekræftes. (-)."-: Og d'. Demenlereiri 1 im*kliiiiii19.4 Dragstreoi,a-n- Birk -e -) DEC.-,1975 _1: rj

9 A A..., 1 4-4,) i 6.jull 194,2..., -, Justitsministerie,Lsemarte,,apir.,:rilr.S.kodeh, Sk4desløsbreve, Kvitteringer til Udslettelsewdre Paategninger m. m._,(vedr. fast Ejendom)..'..-,, ,- Købers } Bopæl: /Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: 2 b, 3 d, Nåk e By, Akt: Skab Nr. 8 2) (i København Kvarter) Rø'rvig Sogn eller(i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Kreditors Sogn. (Udfyldes Dommerkontored)- r Gade og Hus Nr.: (hvor saadant lindes) D e k 1 a r a t i o n. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):_ Johannes Richter Sagfører, cand. Jur. Nykøbing 61. Stempel: 2 Kr. 00 Øre. Undertegnede Lokomotivfører Sofus Nielsen; Korsør,deklarerer herved som Ejer af den faste Ejendom Matr.No.2b,3d,Nakke By,Rørvig Sogn, følgende : I Anledning af,at D.Herr. Gaardejerne Knud Andersen,Gelstrup og Jens Rasmussen,Hølkerup, har kvitteret den dem som Ejere, af Matr. No.2g, Nakke, tilkommende Vejret fra Landevejen nedover 1 Matr.No.2b,Nakke til Matr.No. 2g,langs Vestskellet for Matr.No. 2b,tilsiges der dem herved for Matr.No.2g,Nakke og for de Parceller, der maatte blive udstykket derfra, Ret til Vej i 6 m.s Bredde fra Landevejen ned over Matr.No. 2b,3d,Nakke, til Matr.No 2g. Vejen følger den øst for jagtborgs Bygninger mod syd udlagte Bestillings- Formular D Vej, "Jagtborgvej No,4" ned til den anden Lysning og derfra mod Sydøst ad den der udlagte Vej og helt til Matr. No.2g langs de til Forvalter Laage-Andersen solgte Grunde. Angaaende Vejens Beliggenhed i Terrænet henvises til vedlagte Tinglysningskalke Gaardejer Knud Andersen og Jens Rasmussen har Ret til pas Forlangende at forlange Vejen udlagt og planeret saaledes, at der kan køres paa den med Lastautomobil helt til Skellet for Matr. No.2g. Paataleret m.h.t. Vejretten tilkommer Ejerne af Matr.No.2g og Parceller derfra. ae Berettigede er først pligtige at deltage i Vejens Vedligeholdelse, naar de benytter deri. Fra dette øjeblik er de pligtige at deltage i Vedligeholdelsen efter Reglerne og private Vejes Vedligeholdelse. Denne Deklatation kan lyses som Servitut paa Matr.No.2b,3d, Nakke By,Rørvig Sogn, om hvis Hartkorn,Hæftelser 'og Byrder Anmærkning frafaldes,idet der henvises til Tingbladet. Korsør, den 29.Juni l942. S. Nielsen. Til Vitterlighed om ægte Underskrift,rigtig Dato og Underskriverens Myndighed. Navn:: ialnielsen. Navn: Grethe Nielsen Stillin g. Husmoder Stilling: Husassistent Bopæl: Strandvej 46. Strandvej 40. Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

10 I - for Nhfkibing Sim& købstad og Dragsholm Bil* døs /4 / *MS 21ffi hidfiret RiNidg T drgi abb "82,(1 Neergaard/ Aage Dehiholm Fm. Genpartens Rigtighed bekræfte,. Dointnerkontoret,WlldbiliS:-

11 Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) 0 1:ai) s. a) 20 tcd v) (1) L. "". b 2- (n z l) E EO c ø LIT a) 4:71 ø ø C ^C 0 t ct1 11S C b.o 53 v 1.1!N Is> z b') En Del af Nair. 11/r 213' Nakke.By fikvil Sega Ods Herred liodu,k19/m4 ø C (C1) C-P1 a) ' 1 ø -o z 1/2 Ø.sle -Ly, 1k/f.-er-dyd AL.Bruf ved7inglysn, af rdselsrei jr 1942 af syn..?ad-peiersea La/kil:73a~ Bestillings- Formular Y- I Fløj Jensen & Kjeldskov, S S 20_J 82 A A Maalesi-oltsforhold 200e

12 /Q k5 2 0 JUNI1950 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 2b,8h,2o g, Nakke by, Rørvig sogn Akt: Skab nr. (udfyldet, dommer n oret) I(ZeritswrinIT bopæl: Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): Johannes Richter Sagfører, cand. jur. Nykøbin g Sj. Stempel: kr. øre. Servitutekstrakt på skøde af den 12. juli 1943, fra assurandør Chr. Petersen, Jag rg,nykøbing. Sj., som befuldmægtiget for lokomotivfører Sofus Nielsen, Korsør, til Jagtborgs Grundejerforening, Nakke Lyng, på matr.nr. 2h, 8h, 20g, Nakke by, Rørvig sogn. Sælgeren og familie har ret til at færdes på vejene uden at deltage i vedligeholdelsen. Dette noteres som servitut på parcellerne med påtaleret for hvert familiemedlem. Fritagelsen gælder ikke sælgeren og familie'som parcelejere:under foreningens område. Nykøbing S., den 12. juli 1943 Chr. Petersen Aage Faldt. Otto Feld'oerg Thieted. Niels Juul. Indført i Dagbogen for Nykøbing Sjæll. Købstad og Dragsholm Birk den 20. JUN Tb7g11/8t. tillige som Servitut.stiften(lear.., Skødet er endeligt4 Nrttlihrt ftfrevi$1: I bestyrelsen for Grundejerforeningen. Bestillingsformular Skovgaard/E. Rygaard Fm. Genpartens Rigtig/.d b krie.-tes, Dommerkontoret; Nykøbing Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere