ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)"

Transkript

1 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller delvist ejer et eller flere driftsselskaber. Et holdingselskab kan have en eller flere kapitalejere (aktionærer). Væsentlige årsager kan være begrænsning af risici for tab af tidligere års opsparing i driftsselskabet eller forberedelse til enten et generationsskifte eller optagelse af nye kapitalejere, hvor forskellige aktuelle eller fremtidige forretningsområder ønskes holdt adskilt. Etablering af en holdingstruktur medfører større fleksibilitet. Formålet med etablering af en holdingkonstruktion Formålet med etablering af en holdingkonstruktion kan bl.a. være følgende: Forberedelse af et generationsskifte. Efterfølgende fusion af driftsselskabet med et andet selskab, dvs. en vandret fusion. Efterfølgende spaltning af driftsselskabet med henblik på enten adskillelse af aktuelle forretningsområder eller efterfølgende fusion af et af de udspaltede forretningsområder. Akkumulering af tidligere og fremtidig indtjening i driftsselskabet via skattefrie udlodninger til holdingselskabet. Fundament for fremtidige strategiske samarbejder, virksomhedsopkøb, afhændelse af virksomhedsgrene m.v. Starten på omdannelsen af en personlig virksomhed til et selskab og efterfølgende omdannelse af selskabet til et holdingselskab. Den tidsmæssige faktor Hvis selskabsstrukturen for et generationsskifte ikke er etableret, således at der kan en fordelagtig beskatning, og man derfor må igennem en strukturændring, kan denne være tidsmæssigt krævende. En manglende rettidig planlægning af en holdingstruktur medfører derfor, at en skattefri aktieombytning som udgangspunkt ikke er anvendelig, hvis et generationsskifte eller en omstrukturering skal gennemføres her og nu. En væsentlig problemstilling ved et generationsskifte er at Definition på et holdingselskab Den traditionelle definition på et holdingselskab er et moderselskab, hvis væsentligste formål er at besidde aktierne i et datterselskab med henblik på at beherske datterselskabet. Et datterselskab vil derfor altid være underlagt bestemmende indflydelse fra et moderselskab. Ønsket om at etablere en holdingstruktur er derfor ofte forretningsmæssigt begrundet i fremtidige planer. I relation til omstruktureringer er der ikke forskel mellem aktieselskaber og anpartsselskaber. Af praktiske grunde anvender vi i det efterfølgende kun betegnelsen aktieselskaber og aktier, som derfor også dækker betegnelsen anpartsselskaber og anparter. Aktionærerne og anpartshaverne betegnes som kapitalejerne. Gennemførelsen af en skattefri etablering af et holdingselskab kan enten ske via en skattefri aktieombytning af aktierne i et eksisterende selskab eller via en skattefri tilførsel af aktier. Gennemførelse af en holdingkonstruktion kan rumme mange udfordringer af både selskabsretlig, skattemæssig og regnskabsmæssig karakter, men kan også være en simpel løsning i mindre selskaber. Udgangspunktet er, at en holdingkonstruktion kan gennemføres skattefrit. være på forkant med udviklingen med henblik på at minimere tidsfaktorens betydning. I relation til optimering af den skattemæssige planlægning kræver dette ofte, at man har mulighed for at etablere et generationsskifte over en årrække. En skattefri aktieombytning kræver ikke længere tilladelse fra SKAT, men der er fortsat et krav om, at en afhændelse af aktierne i det fremtidige datterselskab ikke er mulig inden for en 3-årig periode, uden at dette udløser skat. Selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ligningsloven indeholder alle bestemmelser vedrørende holdingselskaber, uden at definere disse. Holdingselskaber vil pr. definition altid være erhvervsdrivende selskaber. I forhold til skatteretten vil et holdingselskab pr. definition generelt være omfattet af begrebet finansiel virksomhed. Årsregnskabsloven har kun svare regler om holdingselskaber. I stedet anvendes begreber som modervirksomheder Mentora Innovation I/S Ladbjerggård, Lergravsvej 14, DK-4100 Ringsted Mobil: Web: mentora.dk CVR-nr:

2 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 2 af 5 og dattervirksomheder, dog indeholder årsregnskabsloven i 135 regler om revision, som relaterer sig til koncerner. Når en modervirksomhed (direkte eller indirekte) besidder mere end 50% af stemmerettighederne i et andet selskab, har modervirksomheden iflg. årsregnskabsloven bestemmende indflydelse på dattervirksomheden, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant forhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Når en modervirksomhed ikke råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne i andet selskab, foreligger der Etablering af et holdingselskab For et allerede eksisterende selskab kan en holdingstruktur etableres på 3 måder: Som en holdingstiftelse, hvor holdingselskabet etableres via en skattefri aktieombytning, jf. bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens 36. Holdingselskabet kan etableres bagud i tid, dog aldrig tilbage over et årsskifte, og senest 6 måneder efter datterselskabets start på et regnskabsår. Som en holdingstiftelse, hvor holdingselskabet etableres via en stiftelse, hvor aktierne i datterselskabet etableres via et indskud af aktierne i datterselskabet. Konstruktionen vil være skattepligtig for kapitalejerne i datterselskabet. Som en datterstiftelse, hvor holdingselskabet etableres via en skattefri tilførsel af aktiver, jf. bestemmelsen i fusionsskattelovens 15 c-d. En skattefri aktieombytning kan umiddelbart efter aktieombytningen efterfølges af en skattefri spaltning, jf. bestemmelsen i fusionsskattelovens 15 a. Skattemæssige forhold for overdrageren Når der er tale om en skattefri succession (skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af aktiver), medfører dette for kapitalejerne i det fremtidige datterselskab, at kapitalejerne skattefrit overdrager aktierne til det nye selskab til det fremtidige moderselskab. De skattemæssige konsekvenser heraf er succession for overdrageren, således at vedkommende ikke anses for at have afstået kapitalandelene og derfor ikke beskattes af en eventuel gevinst i forbindelse med ombytningen. Skatten udløses først, når de aktier, som vedkommende har fået i bytte, afstås, medmindre afståelsen igen sker med skattemæssig succession. Der vil på sigt ikke være tale om en skattebesparelse i forhold til aktiebesiddelsen, men kun om en skatteudskydelse, i princippet ud i al fremtid. Modstykket til en skattefri succession er en skattepligtig overdragelse af kapitalandelene. iflg. årsregnskabsloven bestemmende indflydelse på dattervirksomheden, når modervirksomheden enten i kraft af en aftale med andre kapitalejere (f.eks. via ejeraftaler) råder over stemmerne, eller når modervirksomheden har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i henhold til vedtægter eller aftaler, f.eks. ved at kunne udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i selskabets ledelsesorganer. Det er således iflg. årsregnskabsloven ikke nødvendigvis et krav, at modervirksomheden skal besidde kapitalandele i dattervirksomheden. En skattefri tilførsel af aktiver kan umiddelbart ske ved, at et selskab tilfører en anden virksomhed sin samlede virksomhed eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at modtage aktier i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt kan fungere ved hjælp af egne midler. I modsætning til omstrukturering ved en aktieombytning skydes virksomheden ved en skattefri tilførsel af aktiver nedad, hvorved det hidtidige driftsselskab får karakter af et holdingselskab. Ved anvendelse af reglerne om tilførsel af aktiver tilrådes det at søge om et bindende svar fra SKAT, idet der er tale om en betydelig - og til tider uforståelig - skattemæssig praksis. Vederlæggelsen i forbindelse med skattefri tilførsel af aktiver skal udelukkende ske ved modtagelse af aktier i det modtagende selskab (datterselskabet). En skattefri aktieombytning og en skattefri tilførsel af aktiver kan ske uden tilladelse fra SKAT. Den efterfølgende oversigt viser forskellen mellem etablering af et holdingselskab via en skattefri aktieombytning og etablering af et holdingselskab via en skattefri tilførsel af aktiver.

3 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 3 af 5 Skattemæssige forhold for det fremtidige holdingselskab Skattemæssige forhold for kapitalejerne For de ultimative kapitalejere, dvs. ejerne af aktiekapitalen i det fremtidige holdingselskab, vil disse være omfattet af de almindelige regler for henholdsvis beskatning af aktieudbytter og for beskatning af aktieavance og aktietab på unoterede aktier. Tvungen sambeskatning Holdingselskabet vil være omfattet af reglerne om tvungen national sambeskatning med koncernforbundne datterselskaber. Dette betyder, at underskud i det ene selskab vil være modregnet i underskud i det andet selskab. Reglerne om sambeskatning af 100% koncernforbundne selskaber medfører krav om solidarisk hæftelse for koncernens skatter. Disse regler gælder ikke for koncernforhold, hvor tilknytningen er under 100% (men over 50%). Se nærmere herom i vor ServiceInformation nr. 09 om hæftelse for nulskatteselskaber. Sambeskatningen finder sted, selv om koncernforbindelsen kun har eksisteret en del af året. Har et selskab ikke været omfattet af sambeskatningen hele året, skal kun den del af indkomsten for den del af året, hvor koncernforbindelsen har eksisteret, medregnes. Uanset koncernens ejerandele af de enkelte selskaber, skal disse fuldt ud medregnes i sambeskatningsindkomsten, hvor der er bestemmende indflydelse. Særlige forhold i relation til kursgevinstloven Kursgevinstloven har forskellig virkning for tab opstået mellem selskaber og for tab opstået mellem selskaber og personer, som er kapitalejere i selskabet. Et etableret koncernforhold har således stor betydning for et tab på en efterfølgende afhændelse af aktierne i datterselskabet til tredjemand, idet et tab på en fordring vil være skattemæssigt fradragsberettiget for moderselskabet, hvilket ikke vil være tilfældet, hvis det er en person, som afhænder aktierne. En omstrukturering bestående af etablering af et holdingselskab og et underliggende driftsselskab medfører, at datterselskabet skattefrit kan udlodde udbytte til moderselskabet. Udbyttet kan udloddes fra dag 1 i koncernforholdet, og er de første år beløbsmæssigt begrænset, jf. det nedenfor under udlodning af udbytter anførte. Den mulige udlodning vil ofte ske allerede i år 1, når der er tale om en omstrukturering via en skattefri aktieombytning. Den tilsvarende udlodning er unødvendig, når der er tale om en omstrukturering via en skattefri tilførsel af aktiver, idet der her er tale om, at det tidligere driftsselskab fortsætter som holdingselskab, hvorved den ønskede egenkapital ved omstruktureringen allerede ligger i det fremtidige holdingselskab. På tilsvarende måde er moderselskabets efterfølgende afhændelse af aktierne i datterselskabet skattefrie for moderselskabet. Der skal dog være tale om mindst 3 år ejertid for holdingselskabet. Det fremtidige holdingselskab opnår, at det via sin bestemmende indflydelse i datterselskabet selv kan beslutte at slanke egenkapitalen i datterselskabet til brug for et fremtidigt generationsskifte eller til minimere risikoen for tab opstået som følge af f.eks. en stor erstatningssag. Det er op til de ultimative kapitalejere selv at tilrettelægge fremtidige udbytteudlodninger i holdingselskabet. Ved en løbende udlodning fra holdingselskabet, som tager udgangspunkt til det private kapitalbehov, kan der i mange tilfælde etableres en væsentlig kapital i holdingselskabet. Det kan i visse situationer være ønskeligt, at sambeskatte to selskaber, selv om ejerforholdet ikke berettiger til dette. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor to selskaber (evt. holdingselskaber) ejer et fælles selskab, hver med 50%. I denne situation er selskaberne ikke underlagt reglerne om tvungen national sambeskatning. Her er det nødvendigt, at der indgås en ejeraftale (tidligere kaldet en aktionæroverenskomst), som giver det ene holdingselskab retten til at udnævne flertallet af bestyrelsesmedlemmer i det fælles selskab. Denne rettighed betyder, at det fælles selskab er koncernforbundet med det ene holdingselskab (retsgrundlag: TfS ). Særunderskud inden etableringen af sambeskatningen kan ikke indgå i sambeskatningsindkomsten, men kan modregnes i skattepligtig indkomst i de respektive selskaber. I forbindelse med sambeskatningen skal det øverste moderselskab af koncernforbundne selskaber skattemæssigt have status af "Administrationsselskab", dog kun, hvis dette er et dansk skattepligtigt selskab. Et datterselskab kan ikke være administrationsselskab, medmindre det øverste selskab ikke er dansk eller ikke er selskabsbeskattet. Administrationsselskabet forestår indbetalingen af koncernens samlede skat. De enkelte selskaber hæfter for selskabsskatten, men dette kan under bestemte forudsætninger undgås, jf. vor ServiceInformation nr. 09 om hæftelse. Tab på fordringer mellem koncernforbundne selskaber kan ikke skattemæssigt fradrages. I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at kursgevinstloven har en anden definition på koncernforbundne selskaber end selskabsskatteloven. Der kan således godt være tale om sambeskatning mellem koncernforbundne selskaber, men ingen koncernforbindelse efter kursgevinstloven (kilde: TfS ).

4 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 4 af 5 CVR-numre og selskabsretlig status Ved en skattefri aktieombytning bevarer det hidtidige driftsselskab, som fremover er det nye datterselskab, sin identitet, idet dette selskabsretligt fortsætter på uændrede vilkår. Selskabet bevarer sit CVR-nummer, og alle juridiske aftaler er fortsat gældende. Efterfølgende ændringer i indskudskapitalen Udlodning af udbytter Som udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer, med undtagelse af friaktier og udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori et selskab endeligt opløses. Udlodning af udbytter kan ske på følgende grundlag: Som udbytte på grundlag af den seneste godkendte årsrapport. Som ekstraordinært udbytte i årets løb. Som udlodning i forbindelse med nedsættelse af indskudskapitalen. Som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning. Udlodning af udbytte på grundlag af den seneste årsrapport træffes på generalforsamlingen, men beløbet må ikke overstige det af selskabets bestyrelse foreslåede. Succession i hovedaktionæraktierne Det er muligt efterfølgende at overdrage aktierne i et hovedaktionærselskab til en eller flere personer i den nære familiekreds, uden at dette udløser skat, dvs. med fuld skattemæssig succession. En række betingelser herfor skal være opfyldte. Bl.a. skal der være tale om hovedaktionæraktier, og den enkelte overdragelse af aktierne skal udgøre mindst 15% af stemmeværdien, og mindst 50% af selskabets aktiver må ikke være omfattet af pengetankreglen (omfatter investeringsvirksomhed, ejendomme, værdipapirer og kontanter). Den nære familiekreds består af børn (incl. stedbørn og adoptivbørn), børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn. Successionen gælder ikke i opadgående linje, og ikke længere end til børnebørn. Svigerbørn er ikke omfattet af successionsmiljøet. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at en overdragelse af hovedaktionæraktierne kan ske gennem Ved en skattefri tilførsel af aktiver bliver det tidligere driftsselskab det nye holdingselskab. Holdingselskabet bevarer sit CVR-nummer (det tidligere driftsselskabs CVR-nummer). Det nye driftsselskab skal derfor have et nyt CVRnummer, og alle juridiske aftaler skal ændres. Både gennemførte omstruktureringer foretaget ved en skattefri aktieombytning og en skattefri tilførsel af aktiver tillader, at der efterfølgende kan ske kapitaludvidelser og kapitalnedsættelser. Udlodning af ekstraordinært udbytte i årets løb kræver, at en række forhold er opfyldte, herunder at bestyrelsen skal være bemyndiget af generalforsamlingen til at træffe beslutning om udlodningen, og at bemyndigelsen er en del af selskabets vedtægter, samt at beslutningen indgår i bestyrelsesprotokollen vedlagt en mellembalance, som dels viser, at de tilstrækkelige midler er til rådighed, og at revisor har gennemgået mellembalancen, hvis selskabet er underlagt revisionspligt. Påføres selskabet, aktionærerne eller kreditorerne et tab som følge af beslutningen, er selskabets bestyrelse erstatningsansvarlig. Hvis moderselskabet er etableret via en skattefri aktieombytning, kan der ikke i ombytningsåret og de to efterfølgende år udloddes udbytter ud over datterselskabets regnskabsmæssige ordinære resultat i året før ombytningen og de efterfølgende år. Disse regler gælder også for tilførsel af aktier uden tilladelse. to led, hvorved successionsudgangen kan udvides til oldebørn og svigerbørn. Med henblik på at lette et generationsskifte kan hovedaktionæraktier også overdrages til medarbejdere, som inden for de sidste 4 indkomstår sammenlagt har arbejdet mindst 3 år som fuldtidsbeskæftigede i koncernen. Som hovedaktionæraktier betragtes aktier, som ejes af en hovedaktionær og dennes nærtstående, og som inden for de seneste 5 år har ejet mindst 25% af kapitalen eller om i perioden har rådet over mindst 50% af stemmeværdien.

5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 5 af 5 Eksempler Den efterfølgende oversigt omfatter eksempler på, hvorledes sammenhæng ejerkreds og holding- og driftsselskaber kan etableres. Selskaberne kan eksempelvis koncernforbindes således: 1. Holdingselskab H1 og driftsselskab D1 kan være etableret via en skattefri aktieombytning, hvor 49% af aktierne efterfølgende er afhændet til tredjemand, f.eks. nære familiemedlemmer eller medarbejdere. H1 og D1 er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. 2. Holdingselskab H2 og driftsselskab D2 kan være etableret via en skattefri aktieombytning, hvor D2 efterfølgende er spaltet, således at en virksomhedsgren ligger i D2 og en anden virksomhedsgren ligger i D3. Efterfølgende kan H2 have afhændet 51% af aktierne i D3 til holdingselskab H3. H2 og D2 er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Hvis D3 som led i omstruktureringen har skattemæssigt underskud, kan dette selskab indgå i sambeskatningen med H2 og D2 via indgåede ejeraftaler. 3. Holdingselskabet H3 kan være etableret via en tilførsel af aktiver, hvorfor H3 så et det tidligere driftsselskab, som enten nu fungerer som et rent holdingselskab, eller som et holdingselskab med resten af de oprindelige driftsaktiviteter. Driftsselskabet D4 er et nyt selskab. H3, D3 og D4 er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. D3 kan dog via ejeraftaler blive sambeskattet med H2, hvis dette ønskes. Mange andre kombinationsmuligheder foreligger. Et godt råd Etablering af holdingselskaber bør altid ske i samråd med en revisor. I modsat fald kan der risikeres betydelige skattemæssige problemer. Kontakt os, hvis der er tvivl herom - dette kan nemt blive den billigste løsning. Lovgrundlag Aktieavancebeskatningslovens 34, 35 og 36. Fusionsskattelovens 9, 11, 15 c og d. Kursgevinstlovens 3, 4 og 14. Selskabsskattelovens 13, 31 og 31C. Skatteministeriets cirkulære nr. 135 af 2. september 1999, punkt Virksomhedsomdannelseslovens 4. Årsregnskabslovens 135. Kontakt Kontakt venligst Rudi Ovesen, hvis De ønsker rådgivning herom, eller hvis der er spørgsmål hertil. Indholdet af denne ServiceInformation er information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER Skriftlig eksamen januar 2004 INDLEDNING Opgaven skal løses efter nugældende retsregler m.v., det vil sige de retsregler m.v., som er gældende

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte Omstrukturering med henblik på generationsskifte Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, AAU. 11. april 2012 Udarbejdet af: Lise Andersen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Forord Specialet er den afsluttende

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Sambeskatningens konsekvenser på omstruktureringer

Sambeskatningens konsekvenser på omstruktureringer Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Sambeskatningens konsekvenser på omstruktureringer Opgaveløsere: Kristina Frederiksen Studienr.: 20001419 Charlotte Uhler Studienr.: 20000557 Vejleder

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-411-0044 Den 1. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere