BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)"

Transkript

1 BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse Aktiv Aktskab Allonge A meta Amortisation Andelsbevis Andelsboligforening Andelsforening Anlægsgæld Anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder Amærkningsfrit skøde Annuitetslån Annullation Anpartslejlighed Anpartsselskab Anskaffelsesværdi Ansvarsfraskrivelse Anvendelsesudgifter Approbation Garanti Garantilån Generalforsamling Genpart Godtgørelsesrente Grundbyrder Grundejerforeningen Grundfond Grundprioritet Grundskyld Grundværdi Gældsbrev Gældsovertagelse Gældsovertagelseserklæring H Handelsomkostninger Handelsværdi Henstand Hjemfaldspligt Hovedstol Hovedstolsskema Hæftelse Hævd Håndpenge I Ibrugtagningstilladelse Ideel anpart P.A. Pantebrev Pantebrevsformular Pantehæftelse Panterettighed Panthaverdeklaration Parcel Parcelhusreglen Pari Passiv Pensionskasselån Pergola Personlig hæftelse Prioritering Prioritet Prioritetsstilling Privat pantebrev Pro rata hæftelse Pro anno Provenu Provenuberegning Præceptivt Præjudicerende retsanmærkning Påbud Påkrav Pålydende rente Påtaleberettiget Påtegning R

2 B Bankgaranti BasisKøberforsikring Basisfinansiering BBR-meddelelse Bebyggelsesprocent Belåningsværdi Berigtigelse Bestyrelse Betinget købsaftale Betinget skøde Bevaringsdeklaration Bidrag Blandede ejendomme Blåstemplede lån/obligationer Bodelingsoverenskomst Boligafgift Boligareal Boligkøb med HuslejeGaranti Boligretten Bopælspligt Bopælsret Brandsikring Brugsret Bruttoetageareal Bruttohusleje Byggelinie Byggelån Byggemodning Byggepligt Byggeteknisk gennemgang Byggetilladelse Bygningsattest Bygning på lejet grund Ikrafttræden Indbetalingsdag, rettidig Indekslån Indeksobligation Indeståelse Indfrielse Indskud/stiftelsesprovion Inkasso Inkonvertible lån Inkonvertible obligationer Insolvens Investor K K-værdi Kaution Klausul Knæk-pantebrev Kommissionsaftale Kommunalt oplysningsskema Kondemnering Kontantlån Kontantpris Kontantværdi Konvertering Konverterbare obligationer Kreditforening Kreditorterminer Kurs Kursaftale Kursbevinst Kurskontrakt Kurssikring Kurstab Kurstabskonto Realkreditinstitut Refinansiering Refusionsopgørelse Reguleringsopgørelse Relaksation Rente Rentefod Rentetilpasningslån Reservefond Reservefondsbidrag Respitdage Restance Restgæld Restkøbesum Retsanmærkning Rykning Rykningsklausul Rykningspåtegning Rådighedsbudget Rådighedsservitut S Salgsaftale Salgsbudget Salgsopstilling Salgsprovenu Salgsvurdering Salær Sameje Samejeoverenskomst Samtykkekrav Sanering Saneringsplan

3 Bygningssagkyndig Byrderubrik Byzone D Dagbogen Dagbøde Debitor Deklaration Deklaratorisk Denunciation Deponering Depositum Differencerente Direkte rente Diskonto Dokument E Effektiv kreditorrente Effektiv debitorrente Ejendomsavancebeskatning Ejendomsblad Ejendomsmægler Ejendomsmæglersalær Ejendomsskattebillet Ejendomsskatter Ejendomsvurdering Ejendomsværdiskat Ejendomsværdipåtegning Ejerforening Ejerlav Ejerlejlighed Ejerlejlighedsforening Kursværdig Kurtage Kvittering for pantebrev Køberforsikring Købermægler Købesum Købsaftale Køberomkostninger Købstilbud L Landbrugspligt Landinspektør Landzone Lejekontrakt Lejeværdi af egen bolig Licitation Liebhaveri Liebhaverejendom Lokalplan Lovmæssig garanti Løbedage Løbetid Løsøre Lån med fast rente Lån med variabel rente Låneformidler Lånegrænse Låneprovenu Lånetilbud Långiver Låntager M SDO lån Serielån Serievilkår Servitut Servitutattest Situationsplan Skadeløsbrev Skattemæssigt underskud Skel Skifteretsattest Skunkrum Skægpantebrev Skøde Slutseddel Småhusreglementet Solidarisk hæftelse Sommerhusområde Stempelafgift Stempelmærker Stiftelsesprovision Stuklofter Stående lån eller lån uden afdrag Sundhedsattest til ejerlejligheder Sundhedsattest til hus og fritidshus Syns- og skønsmand Sælgeransvarsforsikring Sælgeromkostninger Sælgerpantebrev T Termin Terminshandel (obligationer) Terminsydelse Termografi-undersøgelse Tilbageskødningspligt

4 Ejerlejlighedskort Ejerlejlighedsnummer Ejerlejlighedsskema Ejerpant Ejerpantebrev Ejerskifteafdrag Ejerskifteforsikring Ejerskiftegebyr Ejerskiftelån Ejerudgifter Ekspropriation Endeligt skøde Energimærke Enhedslån En suite Erstatning Etageareal Eurolån F Fast ejendom Fastkursaftale FlexLån Forbehold Forbrugsmåler Fordelingstal Fordring Forfaldsdagen Forfaldstid Forholdsmæssig ydelse Forholdsmæssigt afslag Forhåndsgodkendelse Forhåndslån Forkøbsret Formidlingsaftale Mageskifte Mangel Marginalskat Matrikelkort Matrikelnummer Mindsterente Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Mix-lån Morarenter Mortifikation N Nabohøring Nettohusleje Nettoprovenu Nettoydelse Nominal lån Nominel rente Nominelt beløb O Obligation Obligationslejlighed Obligationslån Offentlig ejendomsværdi Ombygningslån Omprioritering Omprioriteringsklausul Oplysningspligt Oprykkende prioritet Opsigelsesvarsel Tilbudspligt Tillægslån Tilstandsrapport Tilstandsservitut Tingbog Tingbogsattest Tinglysning Tinglysningsafgift Tinglysningsgenpart Transport på pantebreve Tvangsauktion Tvangsauktionsklausul U Udbetaling Udlæg Udløb Udstykning Udstykningsplan Udvidet Køberforsikring Uopsigelighedsperiode Utinglyste rettigheder V Varmesynsrapport Vedtægt Vilkår Vitterlighedsvidne Værdiansættelse Værdipapircentralen Y Ydelse

5 Forsikringspræmie Forsætligt Forsætlig skade Fortrydelsesret Forældelse Fradragskonto Fransk altan Fransk dør Fredet område Fredskov Fremleje Friholdelseserklæring Friværdi Fuldmagt Fællesareal Fællesudgifter Å Årsregnskab A conto Foreløbig betaling, hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Bevis for, at man har ejendomsretten til en ting. Et skøde er f.eks. et bevis på, at man har ret til at råde over en ejendom. Adkomstdokumenter Dokumenter, som f.eks. skøde, der viser, hvem den rette ejer af ejendommen er. Administrationsbidrag Den del af terminsydelsen, som går til realkreditinstituttets administration. Administrationsbidraget kan trækkes fra i skat. (Betales samtidig med afdrag og renter). Administrator Person, der varetager de administrative opgaver for en forenings bestyrelse. F.eks. opkrævning af husleje og betaling af løbende udgifter.

6 Advis Meddelelse. Afdrag Det beløb, med hvilket en gæld nedbringes. Når der f.eks. betales termin til en kreditforening eller et pengeinstitut, består terminsydelse af rente, afdrag og bidrag. Afdrag svarer derfor til opsparingen i ejendommen, hvis priserne er uændrede. Aflysning Såfremt et lån, der er knyttet til et pantebrev, betales ud, kvitteres dette af kreditor, og panterettigheden kan aflyses (streges) af tingbogen. Aftægtsydelse I forbindelse med en ejendomshandel, kan parterne indgå en aftale om, at den nye ejer skal levere forskellige naturalier til den tidligere ejer. Dette kaldes en aftægtsydelse. Aftægtsydelsen indgår som en del af købesummen, og værdien heraf beregnes på grundlag af et skøn over den periode, som aftægtsydelsen forventes at eksistere. Aktiv Et gode af værdi. F.eks. fast ejendom, løsøre eller tilgodehavende. Aktskab Arkiv på tinglysningskontoret, der indeholder genparter af alle dokumenter, der er tinglyst på en bestemt ejendom. Allonge Et tillæg til et dokument. F.eks. bilag til købsaftalen. A meta Aftale om fordeling af arbejdsopgaver og omkostninger mellem to parter. Amortisation Et regelmæssigt afdrag på den til enhver tid tilbageværende restgæld på et lån. Andelsbevis Bevis på, at man som andelshaver i en andelsboligforening har betalt indskud og har brugsretten til en bolig i andelsboligforeningen. Andelsbeviset er ikke et værdipapir. Andelsboligforening Forening der erhverver, ejer og driver den ejendom, foreningens medlemmer (andelshavere) bor i. Ejendommen opdeles i andele, der hver har tilknyttet brugsret til en bolig i foreningen. For at erhverve en andel i en andelsboligforening skal man betale indskud, hvorefter man ejer foreningens nettoformue i fællesskab med de øvrige andelshavere.

7 Andelsforening En forening, der kan eje fast ejendom. Foreningen er en sammenslutning af personer, der hæfter personligt og solidarisk for pantegælden. Der er ikke tilknyttet brugsret til en bestemt lejlighed. Anlægsgæld I forbindelse med ejendomshandel brugt som betegnelse for gæld for arbejde udført af det offentlige vedr. vej, kloak m.v. Anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder Dokument udfærdiget af den landinspektør, der har udstykket ejendommen i ejerlejligheder. Heraf fremgår, hvordan ejendommen er opdelt, hvor mange m2 den enkelte lejlighed er, hvilket fordelingstal den har, og hvad den må benyttes til (beboelse, erhverv, blandet beboelse og erhverv). Dokumentet findes sammen med de øvrige dokumenter på Tinglysningskontoret. Amærkningsfrit skøde Se retsanmærkninger. Annuitetslån Lån med lige store ydelser pr. termin i hele lånets løbetid. Lånet har stigende afdrag og faldende rente, idet renten altid beregnes af restgælden. Annullation Tilsidesættelse af en disposition. F.eks. sletning af en retsanmærkning på et dokument Anpartslejlighed Betegnelse for en lejlighed i en ejendom, der ejes i sameje, og hvor der til ejeranparten knyttes en brugsret. Anpartsselskab Udtryk for en erhvervsdrivende sammenslutning, hvor ingen af deltagerne (anpartshaverne) hæfter personligt, men alene med den af anpartsindehaveren tilvejebragte del af fællesformuen (indskudskapitalen). Anskaffelsesværdi Den værdi, man har fået et aktiv overdraget til. Ved køb er det købesummen. Ved arv er det den værdi, man får aktivet til fra dødsboet. Ansvarsfraskrivelse Betegnelse for en bestemmelse i en aftale, hvorved de ellers gældende regler om ansvar i kontraktforhold ophæves helt eller delvist. Anvendelsesudgifter. Boligens forbrugsudgifter. F.eks. vand, el, varme og vedligeholdelsesudgifter. Approbation Godkendelse.

8 Approberede tegninger Bankgaranti Tegninger af huset godkendt af de stedlige myndigheder i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse. Se garanti. Basis køberforsikring En 5-års køberforsikring, der er indbygget i en ejendomsmægler Sundhedsattest til hus og fritidshus er som regel uden omkostninger for køber, hvis sælger har tegnet en mægler sælgeransvarsforsikring. En basis køberforsikring dækker større skjulte fejl og mangler, som opdages efter handlen. Mod et tillæg kan køber tegne en mægler udvidet køberforsikring, som har en forbedret dækning i forhold til mæglerens basis køberforsikring - se køberforsikring. Basisfinansiering Et realkreditlån ydet indenfor en lånegrænse på maksimalt 80% af ejendommens værdi i boligejendomme og 60% i fritidshuse. BBR-meddelelse Bebyggelsesprocent Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og boligregisteret, som fortæller hvor stor ejendommen er. Udskriften er af kommunens registrering af en ejendoms grundstørrelse, bygningernes alder, beliggenhed, indretning, tekniske forhold, tilbygninger, udhuse m.v. BBR er en forkortelse for Bygningsog Bolig Registret. Udtryk for det maksimale etageareal en grund må bebygges med. Belåningsværdi Berigtigelse Den kontant vurderede handelsværdi af en ejendom. Anvendes som grundlag for beregning af lånetilbud. Se også lånegrænse. Berigtigelse af en ejendomshandel består i, udfærdigelse af sælgerpantebreve, udfærdigelse af indberetningsskemaer til brug for ejendomsskattekontoret, fremsendelse af skøde til ejendomsværdipåtegning, fremsendelse af skøde og sælgerpantebrev til tinglysning, udfærdigelse af refusionsopgørelse, afregning overfor sælgeren, herunder fremsendelse af sælgerpantebreve, overtagelse af brandforsikringen samt overtagelse af pantegæld. Bestyrelse En gruppe af personer, der står for den daglige drift i en forening. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling. Betinget købsaftale Kun hvis betingelserne i købsaftalen opfyldes, kan handlen gennemføres.

9 Betinget skøde Bevaringsdeklaration Skødedokument hvor handelen er betinget af, at visse i dokumentet aftalte betingelser bliver opfyldt. Dvs. et skøde, hvor overdragelsen af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt, inden der kan udstedes endeligt skøde. En servitut, der indeholder bestemmelser for bevaring af en fredet eller bevaringsværdig ejendom. Bidrag Se administrationsbidrag. Blandede ejendomme En blandet ejendom består af flere ejendomsdele (kategorier) bestemt efter deres anvendelse f.eks. ejerboligdel/erhvervsdel. Blåstemplede lån/obligationer Lån/obligationer, hvis pålydende rente på udbetalingstidspunktet, er lig med eller højere end mindsterenten iflg. kursgevinstloven. Bodelingsoverenskomst Et dokument, der indeholder ægtefællers aftale om opgørelse og fordeling af passiver og aktiver i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse. Boligafgift Beløb, der betales af andelshavere i en andelsboligforening til dækning af foreningens udgifter (skatter, afgifter, prioritetsydelser m.v.). Boligafgiften betales normalt i forhold til boligens areal (fordelingstal). Boligareal Den del af ejendommen, som lovligt må benyttes til boligformål. Boligkøb med HuslejeGaranti home kan, i samarbejde med Realkredit Danmark, tilbyde køber kurssikring af realkreditlånet samtidig med, at købsaftalen underskrives. Dermed sikres at eventuelle kursændringer efter handlen ikke får konsekvenser for huslejen. Boligretten Afdeling i byretten, der dømmer i sager om lejeforhold. Bopælspligt Pligt for ejere af ejendomme til at bebo ejendommen. Bopælsret Når en person får lov til at bebo en ejendom, som personen ikke ejer. En sælger kan som led i en ejendomshandel f.eks. forbeholde sig ret til at kunne bebo ejendommen på livstid. En bopælsret fremgår som oftest alene af skødet som en ikke tinglyst rettighed. Brandsikring Forbedring af eksisterende bygning, således at brandfaren nedsættes, og opstående brande forsinkes i deres udbredelse.

10 Brugsret Retten til at bruge en ting - f.eks. en bolig. Bruttoetageareal Se etageareal. Bruttohusleje Byggeindeks Byggelinie De samlede udgifter ved at eje en bolig eksklusive eventuelle skattefordele. Dvs. det beløb der rent faktisk skal betales pr. år eller pr. termin. Består af terminsydelser, ejendomsskatter, renovation, offentlige afgifter i øvrigt, ejendomsforsikring og evt. udgifter til grund-ejerforening. Ved ejerlejligheder - også fællesudgifter. Den faktor der viser omkostningsudviklingen inden for byggebranchen. I indekset indgår løn- og materialeomkostninger. Udregnes af Danmarks Statistik. Den grænse, bag hvilken en bebyggelse skal holdes. Byggelån En midlertidig kredit, der udbetales i takt med, at byggeriet skrider frem. Når byggeriet er afsluttet, betales byggelånet tilbage gennem optagelse af realkreditlån eller andet. Byggemodning Byggepligt Byggeteknisk gennemgang Byggeteknisk rapport Byggetilladelse At grunden er byggemoden vil sige, at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el mv. Enhver byggegrund skal gøres byggeklar, før der må bygges på den. At grunden er byggemoden vil dermed sige, at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el m.v. En pligt til at påbegynde et byggeri inden for en bestemt tidsfrist. Anvendes f.eks. i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden. Indføres som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist på normalt to år. Se tilstandsrapport og sundhedsattest. En rapport, som går dybere end tilstandsrapporten, idet den viser såkaldte destruktive indgreb og blotlægger eventuelle skjulte fejl og mangler. I den byggetekniske rapport anvises også, hvordan man kan udbedre eventuelle fejl ved bygningen. Tilladelse fra den lokale byggemyndighed - normalt kommunen - til byggeriets start. Dvs. en tilladelse kommunen skal give, før visse byggerier må påbegyndes. Bygningsattest Se ibrugtagningstilladelse. Bygning på lejet grund Bygning opført på en grund, der ikke ejes af bygningens ejer. Bygningen og grunden har hver sit ejendomsblad i tingbogen.

11 Bygningssagkyndig En person, der er autoriseret ag By- og Boligministeriet til at udarbejde tilstandsrapporter og energimærkninger på visse ejendomstyper. Byrderubrik Den del af ejendommens blad i tingbogen, hvor man kan se f.eks. hvilke servitutter, der er på ejendommen. Byzone Den del af et område, der er udlagt til bymæssig bebyggelse. Dagbogen Når et dokument (f.eks. skøde, pantebrev) indleveres til tinglysning, indføres det i dagbogen med et nummer. Det indføres samme dag, det er indleveret. Dokumentet får ved tinglysning retsgyldighed fra den dag, det er indført i dagbogen. Afvises dokumentet fra tinglysning, slettes det af dagbogen Dagbøde Bøde, der i henhold til aftale kan pålægges f.eks. en håndværker, hvis han ikke er færdig til tiden. Anvendes eksempelvis i købsaftalen ved nyopførte ejendomme Debitor Den person, der skylder penge. Deklaration Betegnelse for et dokument, hvorved en ejer af en fast ejendom pålægges en forpligtelse på sin ejendom. Se også servitut. Deklaratorisk Fravigelig. Denunciation Meddelelse. Deponering I forbindelse med en handels indgåelse aftales i reglen, at udbetalingen eller en del heraf indbetales til ejendomsmægler eller pengeinstitut på en spærret konto. Beløbet frigives til sælger, når køber har fået endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Depositum I forbindelse med lejeforhold brugt som betegnelse for indbetaling af et beløb til sikkerhed for udlejers rettigheder og krav, f.eks. til reparationer efter en fraflytning af et lejemål.

12 Differencerente Anvendes når et realkreditlån indfries til kurs 100 uden varsel. Betales for perioden fra indfrielsestidspunktet og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal kompensere for forskellen mellem den rente på det gamle låns obligationer, som realkreditinstituttet skal betale til obligationsejerne, og den rente instituttet selv kan opnå ved at indsætte indfrielsesbeløbet på en konto i et pengeinstitut i samme periode (godtgørelsesrente). Direkte rente Det faste, årlige renteafkast i procent af kursværdien. F.eks. giver en 10% obligation på 100 kr. købt til kurs 80 et årligt renteafkast på 10 kr. Ud fra investeringen på kr. 80,- vil den direkte rente blive 12,5%. Diskonto Den af Nationalbanken fastsatte officielle udlånsrente, som pengeinstitutterne kan låne til i Nationalbanken. Dokument Et papir, der indeholder skrevne eller trykte bestemmelser, som en eller flere personer, herunder juridiske personer, kan påberåbe sig til støtte for de rettigheder, der tilkommer de pågældende. Effektiv kreditorrente Sammenfatter i ét enkelt tal såvel den direkte rente som udtrækningsgevinsten og beregnes på grundlag af obligationernes gennemsnitlige udtrækningstidspunkt. For så vidt angår private pantebreve, dækker den over den samlede forrentning en pantebrevskøber får af sin investering ved at købe et pantebrev til en lavere kurs end 100 (pari). Effektiv debitorrente Egenkapital Sammenfatter i et enkelt tal den samlede forrentning omfattende såvel den nominelle rente, kurstab, kurtage og bidrag. Indestående på bankkonti, værdipapirer og evt. friværdi i fast ejendom. Ejendomsavancebeskatning Se parcelhusreglen. Ejendomsblad Den side, der i tingbogen viser den enkelte ejendoms ejer, byrder og rettigheder. Ejendomsmægler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over ejendomsmæglere, og kun registrerede mæglere må bruge titlen ejendomsmægler. En mægler skal opfylde en række krav med hensyn til uddannelse, økonomi og garantistillelse for at blive optaget i registret.

13 Ejendomsmæglersalær Ejendomsmæglerens honorar for at formidle salget af en ejendom. Ejendomsskattebillet Årlig opgørelse fra kommunen, der viser, hvad der bliver opkrævet i ejendomsskat det kommende år. Herudover vil der ofte blive opkrævet renovation og rottebekæmpelse m.v. over ejendomsskattebilletten. Ejendomsskatter Beregnes ud fra grundværdien.. Betaling for kommunal- og amtsskat på grunden, beregnet på grundlag af den offentlige kontante grundværdi. Skatteprocenten, også kaldet grundskyldspromillen, varierer fra kommune til kommune. Ejendomsvurdering Foretages af de offentlige myndigheder og lægges til grund ved beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskat Kommunal beskatning af ejerboliger. Ejensomsværdiskatten udgør en nærmere fastsat promille af ejendomsværdien. Ejendomsværdipåtegning Før skødet sendes til tinglysning, skal det forsynes med en påtegning hos kommunen om den sidst offentliggjorte ejendomsværdi. Ejerforening Forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom, hvor man har pligt til at være medlem, hvis man står som ejer af en af lejlighederne. Ejerlav Sammenslutning af grundejere i et kvarter. Kan også betyde betegnelse i den matrikulære inddeling af ejendomme: matr. nr., ejerlav, kommune, amt. Ejerlejlighed Lejlighed der ejes særskilt, således at hver ejerlejlighed udgør en fast ejendom, mens fællesfaciliteter så som grund, tag, evt. varmeanlæg ejes af alle ejerlejlighedernes ejere i forening. Ejerlejlighedsforening Se ejerforening. Ejerlejlighedskort Dokument udfærdiget af den landinspektør, der har udstykket ejendommen i ejerlejligheder. Heraf fremgår hvordan ejendommen er opdelt, hvor mange m2 den enkelte lejlighed er, hvilket fordelingstal den har, og hvad den må benyttes til (beboelse, erhverv, blandet beboelse og erhverv). Dokumentet findes sammen med de øvrige dokumenter på Tinglysningskontoret. Svarer til parcelhusejerens matrikelkort.

14 Ejerlejlighedsnummer I en ejendom, hvor opdeling i ejerlejligheder har fundet sted, har hver lejlighed et ejerlejlighedsnummer. Ejerlejlighedsskema Skema som ejendomsmægleren sender til en ejendomsadministrator med henblik på at få oplyst forhold vedr. ejerforeningen/den enkelte ejerlejlighed. Ejerpant En prioritetsplads, der er reserveret til ejeren af ejendommen. Ejerpantebrev Ejerskifte Pantebrev som en ejer af fast ejendom udsteder til sig selv med sikkerhed i ejendommen. Ejerpantebrevet anvendes typisk som sikkerhed for lån. Det kan også anvendes af ejerforeningen til at sikre foreningens rettigheder. Dvs. et af ejeren til sig selv udstedt pantebrev, der almindeligvis benyttes som sikkerhedsstillelse for lån, f.eks. banklån. Overdragelse af en ejendom ved udstedelse af skøde, ved bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse, ved arv eller hensidden i uskiftet bo. Ejerskifteafdrag Ejerskifteforsikring Ejerskiftegebyr Ekstraordinært afdrag til kreditor på et pantebrev. Forfalder til betaling ved salg af ejendommen. Betales normalt af sælger. Dvs. et ekstraordinært afdrag på et pantebrev, der under visse betingelser skal betales til kreditor, fordi ejendommen skifter ejer. Et ejerskifteafdrag udgør typisk 5-10% af restgælden. Forsikring mod skjulte skader, der konstateres efter en hushandel. Se også Køberforsikring og Sælgeransvarsforsikring. Kaskolignende forsikring der som udgangspunkt dækker de fysiske fejl og mangler, der ikke er omtalt i tilstandsrapporten (skjulte fejl og mangler). Tilbud indhentes typisk af sælger, men forsikring tegnes af køber. Sælger overdrager risikoen uanset om forsikringen tegnes eller ej. Se Tilstandsrapport. Gebyr, der erlægges, når ejendommen skifter ejer. Betales normalt af sælger. Udgør typisk 1-2% af hovedstolen. Ejerskiftelån Lån, der sædvanligvis ydes af et realkreditinstitut i forbindelse med en ejendomshandel. Lånet anvendes som hovedregel til delvis betaling af købesummen for en ejendom. Ejerudgifter De udgifter, der er forbundet med at eje fast ejendom (renter, afdrag af prioritetsgæld, forsikring, ejendomsskat m.v.). Ekspropriation Tvunget afståelse af privat ejendom til det offentlige mod erstatning. Endeligt skøde Det dokument, hvoraf det fremgår, at samtlige betingelser for en handel er opfyldt, og at man endegyldig ejer ejendommen.

15 Energimærke Lovpligtig rapport, der udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig og omfatter oplysninger om ejendommens energi- og vandforbrug, CO 2 -udslip, energiplan med anbefalede besparelser samt oplysninger om boligens energi- og isoleringstilstand. Det lovpligtige energimærke omfatter ikke fritidshuse og andelsboliger. Enhedslån Et realkreditlån ydet indenfor en lånegrænse på maksimalt 80% af ejendommens kontante værdi. En suite Værelser anbragt på række med dørene placeret i samme akse så man, når man står i det yderste værelse, kan se ned gennem alle rummene. Entreprisekontrakt Kontrakt mellem byggeriets parter som gensidigt bekræfter rettigheder og forpligtelser. Indeholder bl.a. tidspunkter for betaling, for byggeriets påbegyndelse og afslutning. Erstatning Et beløb, der under visse betingelser betales til en person som kompensation for et tab, han har lidt. Etageareal Udtryk for det samlede areal, der er på samtlige udnyttede etager i en ejendom. F.eks. det samlede boligareal i et parcelhus. Eurolån Realkreditlån, som udstedes og tilbagebetales i den fælleseuropæiske valuta "euro". For lande, der deltager i ØMU'ens 3. fase og dermed ikke indfører euroen, kan der være kursrisiko forbundet med at optage et eurolån. Danmarks Nationalbank og Den Europæiske Centralbank har dog indgået en aftale om beskyttelse af den danske krone. Fast ejendom En grund evt. med bebyggelse, ejerlejligheder, samt bygninger på lejet grund. Fastkursaftale En skriftlig aftale mellem et realkreditinstitut og en låntager om salg/køb af obligationer på et bestemt tidspunkt til en på forhånd aftalt kurs. Fastkursaftalen sikrer, at kursen på et tilbudt realkreditlån kan fastlåses umiddelbart efter, at køber har underskrevet købsaftalen. Dermed kender køber sin ydelse og sælger sit provenu, straks aftalen er indgået.

16 FlexLån Rentetilpasningslån, der udnytter den renteforskel, der sædvanligvis er mellem obligationer med henholdsvis lang og kort løbetid, hvor renten på korte obligationer ofte er lavere end renten på lange obligationer. Der kan vælges mellem forskellige typer FlexLån, og det aftales med låntager, hvor ofte renten skal tilpasses (hvert år, hvert andet år eller andet), og hvor stor en procentdel af det samlede lån, der skal rentetilpasses (op til 100%). FlexLån udbydes af Realkredit Danmark. Forbehold Betingelse, som skal være opfyldt, inden en aftale er bindende. Forbrugsmåler Målere, hvor forbrug af vand, varme og el registreres. Fordelingstal For ejerlejligheder og andelsboliger beregnes udgifterne til fællesarealer m.v. normalt på grundlag af den enkelte boligs størrelse i forhold til det samlede beboelsesareal i forretningen. Ejer man f.eks. en ejerlejlighed på 65 m 2 i en ejerforening med et samlet beboelsesareal på 525 m 2, er fordelingstallet 0,125 eller 12,5%, og man skal altså betale 12,5% af ejerforeningens fællesudgifter. Fordring Tilgodehavende. Forfaldsdagen Den dag, hvor debitor skal betale en ydelse til kreditor. Der er til forfaldsdagen ofte knyttet en vis kredittid, som kaldes løbedage. Forfaldstid Det tidspunkt, hvor kreditor kan kræve, at debitor betaler sin gæld. Forholdsmæssig ydelse Det beløb, der skal betales fra pantebrevets oprettelse til første ordinære termin. Forholdsmæssigt afslag Kan forekomme, hvis ejendommen lider af en fejl eller mangel og køber efter aftalens indgåelse anlægger retssag for at få nedsat købesummen i forhold til ejendommens reelle værdi. Forhåndsgodkendelse Realkreditinstituttet eller andre kreditorers godkendelse af den nye debitor (køberen af boligen), inden skødet er endeligt tinglyst og almindelig gældsovertagelseserklæring bliver fremsendt. Forhåndslån Realkreditlån til ny- eller ombygning, der optages før byggeriets færdiggørelse. Sikrer låntager imod et evt. kursfald i byggeperioden.

17 Forhåndsvurdering Orientering om lånemuligheder inden underskrift af købsaftale. Forkøbsret Førsteret til at købe en bestemt ting, hvis ejeren ønsker at sælge denne, f.eks. til en forud aftalt pris eller til den pris, tredjemand har tilbudt. Formidlingsaftale En skriftlig aftale, der indgås mellem sælger og ejendomsmægler. Fastsætter de retningslinier, der gælder for salgsarbejdet, og de omkostninger sælgeren skal afholde. Forsikringspræmie Forsikringens pris. Forsætligt Med vilje. Forsætlig skade Skade påført med vilje. Fortrydelsesret Forældelse Købers ret til at fortryde en ejendomshandel i indtil 6 hverdage, efter at købsaftalen er tiltrådt af sælger. Det koster køber et gebyr på 1% af handelsprisen at fortryde med mindre der er indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen før købers underskrift heraf. Når en rettighed bortfalder, fordi den ikke har været brugt i en vis tid og under visse betingelser. Fradragskonto Se kurstabskonto. Fransk altan En indadgående dør, der kan åbnes til det fri og er afskærmet med et gelænder. Fransk dør Dør, hvor glas udgør en overvejende del af dørpladen. Fredet område Et område, der efter krav fra staten, skal anvendes til bestemte formål. Fredskov Betegnelse for privat skov eller træbevoksning, der skal bevares. Fremleje Når en lejer videreudlejer til en anden person.

18 Friholdelseserklæring Erklæring om, at en person vil blive friholdt for økonomiske forpligtelser, f.eks. fra forældre eller værge. Disse forpligtes til at betale gæld uden senere at kunne kræve denne tilbagebetalt. Friværdi Ejendommens værdi minus gælden i ejendommen. Fuldmagt En aftale, der sædvanligvis er skriftlig, om at en person (fuldmægtigen) handler på en andens vegne (fuldmagtsgiveren). En fuldmagt skal tilbagekaldes på samme måde, som den er givet. Fællesareal Det areal medlemmerne af en ejerforening ejer i fællesskab - f.eks. have og kælder, eller en grundejerforenings grønne fællesareal eller legeplads. Fællesudgifter Udgifter til vedligeholdelse af fælles arealer, renovation, fællesantenne mv. Dvs.udgifter til fælles faciliteter, som f.eks. grund, tag, varmeanlæg og lign., som ejes af ejerlejlighedernes ejere i fællesskab. Garanti Pengeinstitutter, visse advokater, forsikringsselskaber o.a. kan stille garanti for realkreditinstituttets modtagelse af det tinglyste, anmærkningsfrie pantebrev, således at ejerskiftelånet kan udbetales straks, når de øvrige betingelser for låneudbetaling er opfyldt. Endvidere kan pengeinstitutter stille garanti for en del af den kontante udbetaling, når det er aftalt i slutsedlen. Garantilån Et realkreditlån, der ud over pant i ejendommen er sikret ved tabs- eller selvskyldnerkaution i et pengeinstitut i en vis årrække. Ved salg i garantiperioden kan lånet kun overtages ved opretholdelse af den oprindelige garanti eller ved et andet pengeinstituts overtagelse af forpligtelsen. Generalforsamling Et møde, hvor samtlige medlemmer i en forening indkaldes. Generalforsamlingen er en forenings øverste myndighed. Genpart Kopi. Godtgørelsesrente Se differencerente. Grundbyrder En pligt, der går ud på betaling af visse ydelser, og som påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en fast ejendom. En grundbyrde er derfor typisk tinglyst på den faste ejendom.

19 Grundejerforening Sammenslutning af grundejere. Foreningen varetager medlemmernes interesser, f.eks. i forholdet til det offentlige i miljøsager og spørgsmål om vejforhold eller lokalplaner. Grundfond En formålsbestemt opsparing. Eksempelvis i en ejerforening til større fælles udgifter. Grundprioritet Pantebrev i en ubebygget grund. Grundskyld Se ejendomsskatter. Grundværdi Værdien af grunden i ubebygget stand. Gældsbrev / gældsbevis Et skriftligt bevis på et låneforhold, f.eks. et pantebrev. Et dokument, hvoraf det fremgår, at en person (debitor) ensidigt og betingelsesløst erklærer at ville betale et bestemt beløb til en anden (kreditor). Gældsovertagelse En ny skyldners overtagelse af gældsforpligtigelsen i et eksisterende gældsforhold. Overtagelse af pantegæld kræver kreditors samtykke, såfremt gælden forfalder til betaling ved ejerskifte, hvilket normalt er tilfældet for realkreditlån. Hvis gælden ikke forfalder til betaling ved ejerskifte, indtræder køberen som debitor i gældsforholdet ved tinglysning af ubetinget skøde. I denne situation hæfter dog også sælgeren for forpligtelserne ifølge pantebrevet, indtil kreditor har modtaget gældsovertagelseserklæring samt dokumentation for ejerskiftet. Gældsovertagelseserklæring/deklaration Bekræfter at den nye ejer overtager alle forpligtelser m.h.t. pantebreve i ejendommen. Et dokument, hvoraf det fremgår, at køberen overtager gældsforpligtelsen vedrørende lånet.

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere