BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)"

Transkript

1 BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse Aktiv Aktskab Allonge A meta Amortisation Andelsbevis Andelsboligforening Andelsforening Anlægsgæld Anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder Amærkningsfrit skøde Annuitetslån Annullation Anpartslejlighed Anpartsselskab Anskaffelsesværdi Ansvarsfraskrivelse Anvendelsesudgifter Approbation Garanti Garantilån Generalforsamling Genpart Godtgørelsesrente Grundbyrder Grundejerforeningen Grundfond Grundprioritet Grundskyld Grundværdi Gældsbrev Gældsovertagelse Gældsovertagelseserklæring H Handelsomkostninger Handelsværdi Henstand Hjemfaldspligt Hovedstol Hovedstolsskema Hæftelse Hævd Håndpenge I Ibrugtagningstilladelse Ideel anpart P.A. Pantebrev Pantebrevsformular Pantehæftelse Panterettighed Panthaverdeklaration Parcel Parcelhusreglen Pari Passiv Pensionskasselån Pergola Personlig hæftelse Prioritering Prioritet Prioritetsstilling Privat pantebrev Pro rata hæftelse Pro anno Provenu Provenuberegning Præceptivt Præjudicerende retsanmærkning Påbud Påkrav Pålydende rente Påtaleberettiget Påtegning R

2 B Bankgaranti BasisKøberforsikring Basisfinansiering BBR-meddelelse Bebyggelsesprocent Belåningsværdi Berigtigelse Bestyrelse Betinget købsaftale Betinget skøde Bevaringsdeklaration Bidrag Blandede ejendomme Blåstemplede lån/obligationer Bodelingsoverenskomst Boligafgift Boligareal Boligkøb med HuslejeGaranti Boligretten Bopælspligt Bopælsret Brandsikring Brugsret Bruttoetageareal Bruttohusleje Byggelinie Byggelån Byggemodning Byggepligt Byggeteknisk gennemgang Byggetilladelse Bygningsattest Bygning på lejet grund Ikrafttræden Indbetalingsdag, rettidig Indekslån Indeksobligation Indeståelse Indfrielse Indskud/stiftelsesprovion Inkasso Inkonvertible lån Inkonvertible obligationer Insolvens Investor K K-værdi Kaution Klausul Knæk-pantebrev Kommissionsaftale Kommunalt oplysningsskema Kondemnering Kontantlån Kontantpris Kontantværdi Konvertering Konverterbare obligationer Kreditforening Kreditorterminer Kurs Kursaftale Kursbevinst Kurskontrakt Kurssikring Kurstab Kurstabskonto Realkreditinstitut Refinansiering Refusionsopgørelse Reguleringsopgørelse Relaksation Rente Rentefod Rentetilpasningslån Reservefond Reservefondsbidrag Respitdage Restance Restgæld Restkøbesum Retsanmærkning Rykning Rykningsklausul Rykningspåtegning Rådighedsbudget Rådighedsservitut S Salgsaftale Salgsbudget Salgsopstilling Salgsprovenu Salgsvurdering Salær Sameje Samejeoverenskomst Samtykkekrav Sanering Saneringsplan

3 Bygningssagkyndig Byrderubrik Byzone D Dagbogen Dagbøde Debitor Deklaration Deklaratorisk Denunciation Deponering Depositum Differencerente Direkte rente Diskonto Dokument E Effektiv kreditorrente Effektiv debitorrente Ejendomsavancebeskatning Ejendomsblad Ejendomsmægler Ejendomsmæglersalær Ejendomsskattebillet Ejendomsskatter Ejendomsvurdering Ejendomsværdiskat Ejendomsværdipåtegning Ejerforening Ejerlav Ejerlejlighed Ejerlejlighedsforening Kursværdig Kurtage Kvittering for pantebrev Køberforsikring Købermægler Købesum Købsaftale Køberomkostninger Købstilbud L Landbrugspligt Landinspektør Landzone Lejekontrakt Lejeværdi af egen bolig Licitation Liebhaveri Liebhaverejendom Lokalplan Lovmæssig garanti Løbedage Løbetid Løsøre Lån med fast rente Lån med variabel rente Låneformidler Lånegrænse Låneprovenu Lånetilbud Långiver Låntager M SDO lån Serielån Serievilkår Servitut Servitutattest Situationsplan Skadeløsbrev Skattemæssigt underskud Skel Skifteretsattest Skunkrum Skægpantebrev Skøde Slutseddel Småhusreglementet Solidarisk hæftelse Sommerhusområde Stempelafgift Stempelmærker Stiftelsesprovision Stuklofter Stående lån eller lån uden afdrag Sundhedsattest til ejerlejligheder Sundhedsattest til hus og fritidshus Syns- og skønsmand Sælgeransvarsforsikring Sælgeromkostninger Sælgerpantebrev T Termin Terminshandel (obligationer) Terminsydelse Termografi-undersøgelse Tilbageskødningspligt

4 Ejerlejlighedskort Ejerlejlighedsnummer Ejerlejlighedsskema Ejerpant Ejerpantebrev Ejerskifteafdrag Ejerskifteforsikring Ejerskiftegebyr Ejerskiftelån Ejerudgifter Ekspropriation Endeligt skøde Energimærke Enhedslån En suite Erstatning Etageareal Eurolån F Fast ejendom Fastkursaftale FlexLån Forbehold Forbrugsmåler Fordelingstal Fordring Forfaldsdagen Forfaldstid Forholdsmæssig ydelse Forholdsmæssigt afslag Forhåndsgodkendelse Forhåndslån Forkøbsret Formidlingsaftale Mageskifte Mangel Marginalskat Matrikelkort Matrikelnummer Mindsterente Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Mix-lån Morarenter Mortifikation N Nabohøring Nettohusleje Nettoprovenu Nettoydelse Nominal lån Nominel rente Nominelt beløb O Obligation Obligationslejlighed Obligationslån Offentlig ejendomsværdi Ombygningslån Omprioritering Omprioriteringsklausul Oplysningspligt Oprykkende prioritet Opsigelsesvarsel Tilbudspligt Tillægslån Tilstandsrapport Tilstandsservitut Tingbog Tingbogsattest Tinglysning Tinglysningsafgift Tinglysningsgenpart Transport på pantebreve Tvangsauktion Tvangsauktionsklausul U Udbetaling Udlæg Udløb Udstykning Udstykningsplan Udvidet Køberforsikring Uopsigelighedsperiode Utinglyste rettigheder V Varmesynsrapport Vedtægt Vilkår Vitterlighedsvidne Værdiansættelse Værdipapircentralen Y Ydelse

5 Forsikringspræmie Forsætligt Forsætlig skade Fortrydelsesret Forældelse Fradragskonto Fransk altan Fransk dør Fredet område Fredskov Fremleje Friholdelseserklæring Friværdi Fuldmagt Fællesareal Fællesudgifter Å Årsregnskab A conto Foreløbig betaling, hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Bevis for, at man har ejendomsretten til en ting. Et skøde er f.eks. et bevis på, at man har ret til at råde over en ejendom. Adkomstdokumenter Dokumenter, som f.eks. skøde, der viser, hvem den rette ejer af ejendommen er. Administrationsbidrag Den del af terminsydelsen, som går til realkreditinstituttets administration. Administrationsbidraget kan trækkes fra i skat. (Betales samtidig med afdrag og renter). Administrator Person, der varetager de administrative opgaver for en forenings bestyrelse. F.eks. opkrævning af husleje og betaling af løbende udgifter.

6 Advis Meddelelse. Afdrag Det beløb, med hvilket en gæld nedbringes. Når der f.eks. betales termin til en kreditforening eller et pengeinstitut, består terminsydelse af rente, afdrag og bidrag. Afdrag svarer derfor til opsparingen i ejendommen, hvis priserne er uændrede. Aflysning Såfremt et lån, der er knyttet til et pantebrev, betales ud, kvitteres dette af kreditor, og panterettigheden kan aflyses (streges) af tingbogen. Aftægtsydelse I forbindelse med en ejendomshandel, kan parterne indgå en aftale om, at den nye ejer skal levere forskellige naturalier til den tidligere ejer. Dette kaldes en aftægtsydelse. Aftægtsydelsen indgår som en del af købesummen, og værdien heraf beregnes på grundlag af et skøn over den periode, som aftægtsydelsen forventes at eksistere. Aktiv Et gode af værdi. F.eks. fast ejendom, løsøre eller tilgodehavende. Aktskab Arkiv på tinglysningskontoret, der indeholder genparter af alle dokumenter, der er tinglyst på en bestemt ejendom. Allonge Et tillæg til et dokument. F.eks. bilag til købsaftalen. A meta Aftale om fordeling af arbejdsopgaver og omkostninger mellem to parter. Amortisation Et regelmæssigt afdrag på den til enhver tid tilbageværende restgæld på et lån. Andelsbevis Bevis på, at man som andelshaver i en andelsboligforening har betalt indskud og har brugsretten til en bolig i andelsboligforeningen. Andelsbeviset er ikke et værdipapir. Andelsboligforening Forening der erhverver, ejer og driver den ejendom, foreningens medlemmer (andelshavere) bor i. Ejendommen opdeles i andele, der hver har tilknyttet brugsret til en bolig i foreningen. For at erhverve en andel i en andelsboligforening skal man betale indskud, hvorefter man ejer foreningens nettoformue i fællesskab med de øvrige andelshavere.

7 Andelsforening En forening, der kan eje fast ejendom. Foreningen er en sammenslutning af personer, der hæfter personligt og solidarisk for pantegælden. Der er ikke tilknyttet brugsret til en bestemt lejlighed. Anlægsgæld I forbindelse med ejendomshandel brugt som betegnelse for gæld for arbejde udført af det offentlige vedr. vej, kloak m.v. Anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder Dokument udfærdiget af den landinspektør, der har udstykket ejendommen i ejerlejligheder. Heraf fremgår, hvordan ejendommen er opdelt, hvor mange m2 den enkelte lejlighed er, hvilket fordelingstal den har, og hvad den må benyttes til (beboelse, erhverv, blandet beboelse og erhverv). Dokumentet findes sammen med de øvrige dokumenter på Tinglysningskontoret. Amærkningsfrit skøde Se retsanmærkninger. Annuitetslån Lån med lige store ydelser pr. termin i hele lånets løbetid. Lånet har stigende afdrag og faldende rente, idet renten altid beregnes af restgælden. Annullation Tilsidesættelse af en disposition. F.eks. sletning af en retsanmærkning på et dokument Anpartslejlighed Betegnelse for en lejlighed i en ejendom, der ejes i sameje, og hvor der til ejeranparten knyttes en brugsret. Anpartsselskab Udtryk for en erhvervsdrivende sammenslutning, hvor ingen af deltagerne (anpartshaverne) hæfter personligt, men alene med den af anpartsindehaveren tilvejebragte del af fællesformuen (indskudskapitalen). Anskaffelsesværdi Den værdi, man har fået et aktiv overdraget til. Ved køb er det købesummen. Ved arv er det den værdi, man får aktivet til fra dødsboet. Ansvarsfraskrivelse Betegnelse for en bestemmelse i en aftale, hvorved de ellers gældende regler om ansvar i kontraktforhold ophæves helt eller delvist. Anvendelsesudgifter. Boligens forbrugsudgifter. F.eks. vand, el, varme og vedligeholdelsesudgifter. Approbation Godkendelse.

8 Approberede tegninger Bankgaranti Tegninger af huset godkendt af de stedlige myndigheder i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse. Se garanti. Basis køberforsikring En 5-års køberforsikring, der er indbygget i en ejendomsmægler Sundhedsattest til hus og fritidshus er som regel uden omkostninger for køber, hvis sælger har tegnet en mægler sælgeransvarsforsikring. En basis køberforsikring dækker større skjulte fejl og mangler, som opdages efter handlen. Mod et tillæg kan køber tegne en mægler udvidet køberforsikring, som har en forbedret dækning i forhold til mæglerens basis køberforsikring - se køberforsikring. Basisfinansiering Et realkreditlån ydet indenfor en lånegrænse på maksimalt 80% af ejendommens værdi i boligejendomme og 60% i fritidshuse. BBR-meddelelse Bebyggelsesprocent Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og boligregisteret, som fortæller hvor stor ejendommen er. Udskriften er af kommunens registrering af en ejendoms grundstørrelse, bygningernes alder, beliggenhed, indretning, tekniske forhold, tilbygninger, udhuse m.v. BBR er en forkortelse for Bygningsog Bolig Registret. Udtryk for det maksimale etageareal en grund må bebygges med. Belåningsværdi Berigtigelse Den kontant vurderede handelsværdi af en ejendom. Anvendes som grundlag for beregning af lånetilbud. Se også lånegrænse. Berigtigelse af en ejendomshandel består i, udfærdigelse af sælgerpantebreve, udfærdigelse af indberetningsskemaer til brug for ejendomsskattekontoret, fremsendelse af skøde til ejendomsværdipåtegning, fremsendelse af skøde og sælgerpantebrev til tinglysning, udfærdigelse af refusionsopgørelse, afregning overfor sælgeren, herunder fremsendelse af sælgerpantebreve, overtagelse af brandforsikringen samt overtagelse af pantegæld. Bestyrelse En gruppe af personer, der står for den daglige drift i en forening. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling. Betinget købsaftale Kun hvis betingelserne i købsaftalen opfyldes, kan handlen gennemføres.

9 Betinget skøde Bevaringsdeklaration Skødedokument hvor handelen er betinget af, at visse i dokumentet aftalte betingelser bliver opfyldt. Dvs. et skøde, hvor overdragelsen af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt, inden der kan udstedes endeligt skøde. En servitut, der indeholder bestemmelser for bevaring af en fredet eller bevaringsværdig ejendom. Bidrag Se administrationsbidrag. Blandede ejendomme En blandet ejendom består af flere ejendomsdele (kategorier) bestemt efter deres anvendelse f.eks. ejerboligdel/erhvervsdel. Blåstemplede lån/obligationer Lån/obligationer, hvis pålydende rente på udbetalingstidspunktet, er lig med eller højere end mindsterenten iflg. kursgevinstloven. Bodelingsoverenskomst Et dokument, der indeholder ægtefællers aftale om opgørelse og fordeling af passiver og aktiver i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse. Boligafgift Beløb, der betales af andelshavere i en andelsboligforening til dækning af foreningens udgifter (skatter, afgifter, prioritetsydelser m.v.). Boligafgiften betales normalt i forhold til boligens areal (fordelingstal). Boligareal Den del af ejendommen, som lovligt må benyttes til boligformål. Boligkøb med HuslejeGaranti home kan, i samarbejde med Realkredit Danmark, tilbyde køber kurssikring af realkreditlånet samtidig med, at købsaftalen underskrives. Dermed sikres at eventuelle kursændringer efter handlen ikke får konsekvenser for huslejen. Boligretten Afdeling i byretten, der dømmer i sager om lejeforhold. Bopælspligt Pligt for ejere af ejendomme til at bebo ejendommen. Bopælsret Når en person får lov til at bebo en ejendom, som personen ikke ejer. En sælger kan som led i en ejendomshandel f.eks. forbeholde sig ret til at kunne bebo ejendommen på livstid. En bopælsret fremgår som oftest alene af skødet som en ikke tinglyst rettighed. Brandsikring Forbedring af eksisterende bygning, således at brandfaren nedsættes, og opstående brande forsinkes i deres udbredelse.

10 Brugsret Retten til at bruge en ting - f.eks. en bolig. Bruttoetageareal Se etageareal. Bruttohusleje Byggeindeks Byggelinie De samlede udgifter ved at eje en bolig eksklusive eventuelle skattefordele. Dvs. det beløb der rent faktisk skal betales pr. år eller pr. termin. Består af terminsydelser, ejendomsskatter, renovation, offentlige afgifter i øvrigt, ejendomsforsikring og evt. udgifter til grund-ejerforening. Ved ejerlejligheder - også fællesudgifter. Den faktor der viser omkostningsudviklingen inden for byggebranchen. I indekset indgår løn- og materialeomkostninger. Udregnes af Danmarks Statistik. Den grænse, bag hvilken en bebyggelse skal holdes. Byggelån En midlertidig kredit, der udbetales i takt med, at byggeriet skrider frem. Når byggeriet er afsluttet, betales byggelånet tilbage gennem optagelse af realkreditlån eller andet. Byggemodning Byggepligt Byggeteknisk gennemgang Byggeteknisk rapport Byggetilladelse At grunden er byggemoden vil sige, at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el mv. Enhver byggegrund skal gøres byggeklar, før der må bygges på den. At grunden er byggemoden vil dermed sige, at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el m.v. En pligt til at påbegynde et byggeri inden for en bestemt tidsfrist. Anvendes f.eks. i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden. Indføres som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist på normalt to år. Se tilstandsrapport og sundhedsattest. En rapport, som går dybere end tilstandsrapporten, idet den viser såkaldte destruktive indgreb og blotlægger eventuelle skjulte fejl og mangler. I den byggetekniske rapport anvises også, hvordan man kan udbedre eventuelle fejl ved bygningen. Tilladelse fra den lokale byggemyndighed - normalt kommunen - til byggeriets start. Dvs. en tilladelse kommunen skal give, før visse byggerier må påbegyndes. Bygningsattest Se ibrugtagningstilladelse. Bygning på lejet grund Bygning opført på en grund, der ikke ejes af bygningens ejer. Bygningen og grunden har hver sit ejendomsblad i tingbogen.

11 Bygningssagkyndig En person, der er autoriseret ag By- og Boligministeriet til at udarbejde tilstandsrapporter og energimærkninger på visse ejendomstyper. Byrderubrik Den del af ejendommens blad i tingbogen, hvor man kan se f.eks. hvilke servitutter, der er på ejendommen. Byzone Den del af et område, der er udlagt til bymæssig bebyggelse. Dagbogen Når et dokument (f.eks. skøde, pantebrev) indleveres til tinglysning, indføres det i dagbogen med et nummer. Det indføres samme dag, det er indleveret. Dokumentet får ved tinglysning retsgyldighed fra den dag, det er indført i dagbogen. Afvises dokumentet fra tinglysning, slettes det af dagbogen Dagbøde Bøde, der i henhold til aftale kan pålægges f.eks. en håndværker, hvis han ikke er færdig til tiden. Anvendes eksempelvis i købsaftalen ved nyopførte ejendomme Debitor Den person, der skylder penge. Deklaration Betegnelse for et dokument, hvorved en ejer af en fast ejendom pålægges en forpligtelse på sin ejendom. Se også servitut. Deklaratorisk Fravigelig. Denunciation Meddelelse. Deponering I forbindelse med en handels indgåelse aftales i reglen, at udbetalingen eller en del heraf indbetales til ejendomsmægler eller pengeinstitut på en spærret konto. Beløbet frigives til sælger, når køber har fået endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Depositum I forbindelse med lejeforhold brugt som betegnelse for indbetaling af et beløb til sikkerhed for udlejers rettigheder og krav, f.eks. til reparationer efter en fraflytning af et lejemål.

12 Differencerente Anvendes når et realkreditlån indfries til kurs 100 uden varsel. Betales for perioden fra indfrielsestidspunktet og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal kompensere for forskellen mellem den rente på det gamle låns obligationer, som realkreditinstituttet skal betale til obligationsejerne, og den rente instituttet selv kan opnå ved at indsætte indfrielsesbeløbet på en konto i et pengeinstitut i samme periode (godtgørelsesrente). Direkte rente Det faste, årlige renteafkast i procent af kursværdien. F.eks. giver en 10% obligation på 100 kr. købt til kurs 80 et årligt renteafkast på 10 kr. Ud fra investeringen på kr. 80,- vil den direkte rente blive 12,5%. Diskonto Den af Nationalbanken fastsatte officielle udlånsrente, som pengeinstitutterne kan låne til i Nationalbanken. Dokument Et papir, der indeholder skrevne eller trykte bestemmelser, som en eller flere personer, herunder juridiske personer, kan påberåbe sig til støtte for de rettigheder, der tilkommer de pågældende. Effektiv kreditorrente Sammenfatter i ét enkelt tal såvel den direkte rente som udtrækningsgevinsten og beregnes på grundlag af obligationernes gennemsnitlige udtrækningstidspunkt. For så vidt angår private pantebreve, dækker den over den samlede forrentning en pantebrevskøber får af sin investering ved at købe et pantebrev til en lavere kurs end 100 (pari). Effektiv debitorrente Egenkapital Sammenfatter i et enkelt tal den samlede forrentning omfattende såvel den nominelle rente, kurstab, kurtage og bidrag. Indestående på bankkonti, værdipapirer og evt. friværdi i fast ejendom. Ejendomsavancebeskatning Se parcelhusreglen. Ejendomsblad Den side, der i tingbogen viser den enkelte ejendoms ejer, byrder og rettigheder. Ejendomsmægler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over ejendomsmæglere, og kun registrerede mæglere må bruge titlen ejendomsmægler. En mægler skal opfylde en række krav med hensyn til uddannelse, økonomi og garantistillelse for at blive optaget i registret.

13 Ejendomsmæglersalær Ejendomsmæglerens honorar for at formidle salget af en ejendom. Ejendomsskattebillet Årlig opgørelse fra kommunen, der viser, hvad der bliver opkrævet i ejendomsskat det kommende år. Herudover vil der ofte blive opkrævet renovation og rottebekæmpelse m.v. over ejendomsskattebilletten. Ejendomsskatter Beregnes ud fra grundværdien.. Betaling for kommunal- og amtsskat på grunden, beregnet på grundlag af den offentlige kontante grundværdi. Skatteprocenten, også kaldet grundskyldspromillen, varierer fra kommune til kommune. Ejendomsvurdering Foretages af de offentlige myndigheder og lægges til grund ved beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskat Kommunal beskatning af ejerboliger. Ejensomsværdiskatten udgør en nærmere fastsat promille af ejendomsværdien. Ejendomsværdipåtegning Før skødet sendes til tinglysning, skal det forsynes med en påtegning hos kommunen om den sidst offentliggjorte ejendomsværdi. Ejerforening Forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom, hvor man har pligt til at være medlem, hvis man står som ejer af en af lejlighederne. Ejerlav Sammenslutning af grundejere i et kvarter. Kan også betyde betegnelse i den matrikulære inddeling af ejendomme: matr. nr., ejerlav, kommune, amt. Ejerlejlighed Lejlighed der ejes særskilt, således at hver ejerlejlighed udgør en fast ejendom, mens fællesfaciliteter så som grund, tag, evt. varmeanlæg ejes af alle ejerlejlighedernes ejere i forening. Ejerlejlighedsforening Se ejerforening. Ejerlejlighedskort Dokument udfærdiget af den landinspektør, der har udstykket ejendommen i ejerlejligheder. Heraf fremgår hvordan ejendommen er opdelt, hvor mange m2 den enkelte lejlighed er, hvilket fordelingstal den har, og hvad den må benyttes til (beboelse, erhverv, blandet beboelse og erhverv). Dokumentet findes sammen med de øvrige dokumenter på Tinglysningskontoret. Svarer til parcelhusejerens matrikelkort.

14 Ejerlejlighedsnummer I en ejendom, hvor opdeling i ejerlejligheder har fundet sted, har hver lejlighed et ejerlejlighedsnummer. Ejerlejlighedsskema Skema som ejendomsmægleren sender til en ejendomsadministrator med henblik på at få oplyst forhold vedr. ejerforeningen/den enkelte ejerlejlighed. Ejerpant En prioritetsplads, der er reserveret til ejeren af ejendommen. Ejerpantebrev Ejerskifte Pantebrev som en ejer af fast ejendom udsteder til sig selv med sikkerhed i ejendommen. Ejerpantebrevet anvendes typisk som sikkerhed for lån. Det kan også anvendes af ejerforeningen til at sikre foreningens rettigheder. Dvs. et af ejeren til sig selv udstedt pantebrev, der almindeligvis benyttes som sikkerhedsstillelse for lån, f.eks. banklån. Overdragelse af en ejendom ved udstedelse af skøde, ved bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse, ved arv eller hensidden i uskiftet bo. Ejerskifteafdrag Ejerskifteforsikring Ejerskiftegebyr Ekstraordinært afdrag til kreditor på et pantebrev. Forfalder til betaling ved salg af ejendommen. Betales normalt af sælger. Dvs. et ekstraordinært afdrag på et pantebrev, der under visse betingelser skal betales til kreditor, fordi ejendommen skifter ejer. Et ejerskifteafdrag udgør typisk 5-10% af restgælden. Forsikring mod skjulte skader, der konstateres efter en hushandel. Se også Køberforsikring og Sælgeransvarsforsikring. Kaskolignende forsikring der som udgangspunkt dækker de fysiske fejl og mangler, der ikke er omtalt i tilstandsrapporten (skjulte fejl og mangler). Tilbud indhentes typisk af sælger, men forsikring tegnes af køber. Sælger overdrager risikoen uanset om forsikringen tegnes eller ej. Se Tilstandsrapport. Gebyr, der erlægges, når ejendommen skifter ejer. Betales normalt af sælger. Udgør typisk 1-2% af hovedstolen. Ejerskiftelån Lån, der sædvanligvis ydes af et realkreditinstitut i forbindelse med en ejendomshandel. Lånet anvendes som hovedregel til delvis betaling af købesummen for en ejendom. Ejerudgifter De udgifter, der er forbundet med at eje fast ejendom (renter, afdrag af prioritetsgæld, forsikring, ejendomsskat m.v.). Ekspropriation Tvunget afståelse af privat ejendom til det offentlige mod erstatning. Endeligt skøde Det dokument, hvoraf det fremgår, at samtlige betingelser for en handel er opfyldt, og at man endegyldig ejer ejendommen.

15 Energimærke Lovpligtig rapport, der udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig og omfatter oplysninger om ejendommens energi- og vandforbrug, CO 2 -udslip, energiplan med anbefalede besparelser samt oplysninger om boligens energi- og isoleringstilstand. Det lovpligtige energimærke omfatter ikke fritidshuse og andelsboliger. Enhedslån Et realkreditlån ydet indenfor en lånegrænse på maksimalt 80% af ejendommens kontante værdi. En suite Værelser anbragt på række med dørene placeret i samme akse så man, når man står i det yderste værelse, kan se ned gennem alle rummene. Entreprisekontrakt Kontrakt mellem byggeriets parter som gensidigt bekræfter rettigheder og forpligtelser. Indeholder bl.a. tidspunkter for betaling, for byggeriets påbegyndelse og afslutning. Erstatning Et beløb, der under visse betingelser betales til en person som kompensation for et tab, han har lidt. Etageareal Udtryk for det samlede areal, der er på samtlige udnyttede etager i en ejendom. F.eks. det samlede boligareal i et parcelhus. Eurolån Realkreditlån, som udstedes og tilbagebetales i den fælleseuropæiske valuta "euro". For lande, der deltager i ØMU'ens 3. fase og dermed ikke indfører euroen, kan der være kursrisiko forbundet med at optage et eurolån. Danmarks Nationalbank og Den Europæiske Centralbank har dog indgået en aftale om beskyttelse af den danske krone. Fast ejendom En grund evt. med bebyggelse, ejerlejligheder, samt bygninger på lejet grund. Fastkursaftale En skriftlig aftale mellem et realkreditinstitut og en låntager om salg/køb af obligationer på et bestemt tidspunkt til en på forhånd aftalt kurs. Fastkursaftalen sikrer, at kursen på et tilbudt realkreditlån kan fastlåses umiddelbart efter, at køber har underskrevet købsaftalen. Dermed kender køber sin ydelse og sælger sit provenu, straks aftalen er indgået.

16 FlexLån Rentetilpasningslån, der udnytter den renteforskel, der sædvanligvis er mellem obligationer med henholdsvis lang og kort løbetid, hvor renten på korte obligationer ofte er lavere end renten på lange obligationer. Der kan vælges mellem forskellige typer FlexLån, og det aftales med låntager, hvor ofte renten skal tilpasses (hvert år, hvert andet år eller andet), og hvor stor en procentdel af det samlede lån, der skal rentetilpasses (op til 100%). FlexLån udbydes af Realkredit Danmark. Forbehold Betingelse, som skal være opfyldt, inden en aftale er bindende. Forbrugsmåler Målere, hvor forbrug af vand, varme og el registreres. Fordelingstal For ejerlejligheder og andelsboliger beregnes udgifterne til fællesarealer m.v. normalt på grundlag af den enkelte boligs størrelse i forhold til det samlede beboelsesareal i forretningen. Ejer man f.eks. en ejerlejlighed på 65 m 2 i en ejerforening med et samlet beboelsesareal på 525 m 2, er fordelingstallet 0,125 eller 12,5%, og man skal altså betale 12,5% af ejerforeningens fællesudgifter. Fordring Tilgodehavende. Forfaldsdagen Den dag, hvor debitor skal betale en ydelse til kreditor. Der er til forfaldsdagen ofte knyttet en vis kredittid, som kaldes løbedage. Forfaldstid Det tidspunkt, hvor kreditor kan kræve, at debitor betaler sin gæld. Forholdsmæssig ydelse Det beløb, der skal betales fra pantebrevets oprettelse til første ordinære termin. Forholdsmæssigt afslag Kan forekomme, hvis ejendommen lider af en fejl eller mangel og køber efter aftalens indgåelse anlægger retssag for at få nedsat købesummen i forhold til ejendommens reelle værdi. Forhåndsgodkendelse Realkreditinstituttet eller andre kreditorers godkendelse af den nye debitor (køberen af boligen), inden skødet er endeligt tinglyst og almindelig gældsovertagelseserklæring bliver fremsendt. Forhåndslån Realkreditlån til ny- eller ombygning, der optages før byggeriets færdiggørelse. Sikrer låntager imod et evt. kursfald i byggeperioden.

17 Forhåndsvurdering Orientering om lånemuligheder inden underskrift af købsaftale. Forkøbsret Førsteret til at købe en bestemt ting, hvis ejeren ønsker at sælge denne, f.eks. til en forud aftalt pris eller til den pris, tredjemand har tilbudt. Formidlingsaftale En skriftlig aftale, der indgås mellem sælger og ejendomsmægler. Fastsætter de retningslinier, der gælder for salgsarbejdet, og de omkostninger sælgeren skal afholde. Forsikringspræmie Forsikringens pris. Forsætligt Med vilje. Forsætlig skade Skade påført med vilje. Fortrydelsesret Forældelse Købers ret til at fortryde en ejendomshandel i indtil 6 hverdage, efter at købsaftalen er tiltrådt af sælger. Det koster køber et gebyr på 1% af handelsprisen at fortryde med mindre der er indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen før købers underskrift heraf. Når en rettighed bortfalder, fordi den ikke har været brugt i en vis tid og under visse betingelser. Fradragskonto Se kurstabskonto. Fransk altan En indadgående dør, der kan åbnes til det fri og er afskærmet med et gelænder. Fransk dør Dør, hvor glas udgør en overvejende del af dørpladen. Fredet område Et område, der efter krav fra staten, skal anvendes til bestemte formål. Fredskov Betegnelse for privat skov eller træbevoksning, der skal bevares. Fremleje Når en lejer videreudlejer til en anden person.

18 Friholdelseserklæring Erklæring om, at en person vil blive friholdt for økonomiske forpligtelser, f.eks. fra forældre eller værge. Disse forpligtes til at betale gæld uden senere at kunne kræve denne tilbagebetalt. Friværdi Ejendommens værdi minus gælden i ejendommen. Fuldmagt En aftale, der sædvanligvis er skriftlig, om at en person (fuldmægtigen) handler på en andens vegne (fuldmagtsgiveren). En fuldmagt skal tilbagekaldes på samme måde, som den er givet. Fællesareal Det areal medlemmerne af en ejerforening ejer i fællesskab - f.eks. have og kælder, eller en grundejerforenings grønne fællesareal eller legeplads. Fællesudgifter Udgifter til vedligeholdelse af fælles arealer, renovation, fællesantenne mv. Dvs.udgifter til fælles faciliteter, som f.eks. grund, tag, varmeanlæg og lign., som ejes af ejerlejlighedernes ejere i fællesskab. Garanti Pengeinstitutter, visse advokater, forsikringsselskaber o.a. kan stille garanti for realkreditinstituttets modtagelse af det tinglyste, anmærkningsfrie pantebrev, således at ejerskiftelånet kan udbetales straks, når de øvrige betingelser for låneudbetaling er opfyldt. Endvidere kan pengeinstitutter stille garanti for en del af den kontante udbetaling, når det er aftalt i slutsedlen. Garantilån Et realkreditlån, der ud over pant i ejendommen er sikret ved tabs- eller selvskyldnerkaution i et pengeinstitut i en vis årrække. Ved salg i garantiperioden kan lånet kun overtages ved opretholdelse af den oprindelige garanti eller ved et andet pengeinstituts overtagelse af forpligtelsen. Generalforsamling Et møde, hvor samtlige medlemmer i en forening indkaldes. Generalforsamlingen er en forenings øverste myndighed. Genpart Kopi. Godtgørelsesrente Se differencerente. Grundbyrder En pligt, der går ud på betaling af visse ydelser, og som påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en fast ejendom. En grundbyrde er derfor typisk tinglyst på den faste ejendom.

19 Grundejerforening Sammenslutning af grundejere. Foreningen varetager medlemmernes interesser, f.eks. i forholdet til det offentlige i miljøsager og spørgsmål om vejforhold eller lokalplaner. Grundfond En formålsbestemt opsparing. Eksempelvis i en ejerforening til større fælles udgifter. Grundprioritet Pantebrev i en ubebygget grund. Grundskyld Se ejendomsskatter. Grundværdi Værdien af grunden i ubebygget stand. Gældsbrev / gældsbevis Et skriftligt bevis på et låneforhold, f.eks. et pantebrev. Et dokument, hvoraf det fremgår, at en person (debitor) ensidigt og betingelsesløst erklærer at ville betale et bestemt beløb til en anden (kreditor). Gældsovertagelse En ny skyldners overtagelse af gældsforpligtigelsen i et eksisterende gældsforhold. Overtagelse af pantegæld kræver kreditors samtykke, såfremt gælden forfalder til betaling ved ejerskifte, hvilket normalt er tilfældet for realkreditlån. Hvis gælden ikke forfalder til betaling ved ejerskifte, indtræder køberen som debitor i gældsforholdet ved tinglysning af ubetinget skøde. I denne situation hæfter dog også sælgeren for forpligtelserne ifølge pantebrevet, indtil kreditor har modtaget gældsovertagelseserklæring samt dokumentation for ejerskiftet. Gældsovertagelseserklæring/deklaration Bekræfter at den nye ejer overtager alle forpligtelser m.h.t. pantebreve i ejendommen. Et dokument, hvoraf det fremgår, at køberen overtager gældsforpligtelsen vedrørende lånet.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Forchhammersvej 19, ST. L8., Bygning 2A, 9000 Aalborg Sagsnr.: 32JR-000377 Dato: 17.06.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Bækvej 7, Jordløse Mark, 5683 Haarby Sag nr. 8668 Dato 12. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Investeringsejendom / pt. udlejet

Investeringsejendom / pt. udlejet Investeringsejendom pt. udlejet Nørregade 49, 66 Vejen Rødstensejendom beliggende i byens centrum. Ejendommen indeh: stor lejlighed med egen indgang, 2 badeværelser, flot køkken med udgang til dejlig tagterrasse,

Læs mere

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Sags nr. 10644469 Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Indflytningsklar lejl - super flot stand

Indflytningsklar lejl - super flot stand Indflytningsklar lejl - super flot stand Frankrigshusene 4 st th, 2300 København S Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.600.000........ Udbetaling.................

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Seiferts alle 1, Universitetshøjen, 9260 Gistrup Sagsnr.: 32JL-000205 Dato: 01.12.2016 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade 41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Østenkrog

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Peter Kjær Ejendomsmægler MDE Hørupvej 6, Hørup - 3550 Slangerup Tlf. 29 66 28 14 - Fax 33 91 27 77 pkj@robinhus.dk

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nørreled

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Fyrrehegnet 5, 9940 Læsø Sagsnr.: 1479 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Kompagnivej 3, 3. tv., 3520 Farum Sagsnr.: 33KB-000170 Dato: 27.01.2017 Beskrivelse: (tekst fra hjemmeside) vises kun salgsopstilling, ikke på nettet Vigtig information: Der gøres

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Leen D 3, 2. 1., Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 222 Dato 24. september 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Superlækker 2 værelses

Superlækker 2 værelses Superlækker 2 værelses Roskildevej 382 2., 46, 2610 Rødovre Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.295.000........ Udbetaling................. 65.000..... Brutto....................

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 22326155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: På Remmerne 61A, 9940 Læsø Sagsnr.: 1484 Dato: 13-07-2015 Beskrivelse:

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Linde Alle 6, 1. th., 2620 Albertslund Sag nr. 160 Dato 22. juli 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der medfølger

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Topperne 10, 1. 14., 2620 Albertslund Sag nr. 239 Dato 16. december 2014 Beskrivelse Dejlig 2 - vær. lejlighed med nyere køkken i den eftertragtede bebyggelse "Topperne"! Beliggende

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113

God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113 Nyelandsvej 83, KL. 2000 Frederiksberg

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

845.000,00 Byggeår: 0 Ombygn. år: 0 Bebygget areal: 0 Boligareal: 0 Grundareal: 10000

845.000,00 Byggeår: 0 Ombygn. år: 0 Bebygget areal: 0 Boligareal: 0 Grundareal: 10000 bergbolig ApS mail:post@lobergbolig.dk f: 56 63 49 49 Mobil: 29 61 76 27.LobergBolig.dk.Hesteejendomme.dk Grund Sag nr.: 21998LAND Beliggenhed: Smedevænget, 4672 Klippinge Kontantpris: Nominel pris: Udbetaling:

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Adresse: Bakkelandskrogen 12, 3200 Helsinge Sagsnr.: 117-2116 Dato: 15-04-2015 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Jørslev Vænge 5, 4653 Karise Sagsnr.: 151004 Dato:

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Jyllandsgade 45 B 7000 Fredericia Tlf. 76 22 30 55 E-mail: fredericia@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling E-mægleren Nordsjælland Beskrivelse: UDSIGT SÅ LANGT ØJET RÆKKER På en lille stilleveji et roligt villakvarterer her

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Holkebjergvænget 9, 5250 Odense SV Sagsnr.: 8831 Dato: 16-01-2017 Beskrivelse: Pænt og velholdt rækkeshus i godt kvarter sælges nu. Indh.: Entre, spisekøkken med elementer, brygger

Læs mere

2.2 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.2 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Krohn & Dollerup I/S Bøgebjergvej 19 3230 Græsted Tlf 48393939 kontakt@krohn-dollerup.dk www.krohn-dollerup.dk Adresse:

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Attraktiv og højbeliggende byggegrund med udsigt til Limfjorden.

Salgsopstilling. Beskrivelse Attraktiv og højbeliggende byggegrund med udsigt til Limfjorden. Salgsopstilling Adresse Skrænten 27, 9280 Storvorde Sag nr. 1210013G Dato 20. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Dejlig lys andelslejlig med stor altan. Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Lejligheden

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Emmersbækvej59, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-050 Dato: 10-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendevinkelbyggetrødstensvillapå

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Heinesgade 6, 4. th., 2200 København N Sag nr. 12TS002F Dato:

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Planetvej 35, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2013037 Dato: 13-10-2015

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen77, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-036 Dato: 24-05-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdt vinkelbygget rødstensvilla

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Banstensvejen 10, 9940 Læsø Sagsnr.: 2012 Dato: 05-12-2017 Beskrivelse:

Læs mere

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. Boligkøberguide 10 gode råd inden du køber bolig: 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter. 2. Vær sikker på

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Margrethevej15, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-020 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Hyggelig og meget velholdtetplans

Læs mere

God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Sags nr. 109P088 Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade 2300 København S

God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Sags nr. 109P088 Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Bekkasinvej 26, 4760 Vordingborg Sagsnr.: 14PF-000157 Dato: 16.03.2016 Beskrivelse: Attraktiv sommerhusgrund

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Lørøre, godkendt af bestyrelsen

Salgsopstilling. Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Lørøre, godkendt af bestyrelsen Salgsopstilling Adresse Nørre Farimagsgade 52, 5. th., 1364 København K Sag nr. 41160 Dato: 10. december 2010 Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger

Læs mere

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Dalvænget 55, 4760 Vordingborg Sagsnr.: 14PF-000111 Dato: 08.02.2016 Beskrivelse: Grunden er på 8610 kvm. og

Læs mere

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup Salgsopstilling Beskrivelse: Pæn villa med 2 store garager/udhuse beliggende i Østbirk med udsigt til marker og grønne områder Villaens indretning: Forgang, opholdsstue, spisestue med opgang til 1.sal,

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Snebærvej 1, 9940 Læsø Sagsnr.: 2010 Dato: 05-10-2017 Beskrivelse:

Læs mere

Stor grund til bolig eller projekt

Stor grund til bolig eller projekt Stor grund til bolig eller projekt Sdr. Højrupvejen 15, 575 Ringe Stor byggegrund på 1986m2 Grunden er beliggende i Havndrup. Havndrup er et landsbysamfund med ca. 9 indbyggere i Fåborg Midtfyn kommune

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.:

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Odinsvej 20, 4560 Vig 375.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 19-02-2015

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Parkvej 151, 2. TH., 2630 Taastrup Sag nr. 249 Dato 9. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): El-komfur,

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Lundegårdsvej 17B, 4720 Præstø Sagsnr.: 14PF-000158 Dato: 28.09.2016 Beskrivelse: Stor og god helårsgrund beliggende få km udenfor Præstø by og op til de åbne marker. Her kan du

Læs mere

Sags nr. 612C316 Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S

Sags nr. 612C316 Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Spangevej 7, 5683 Haarby Sag nr. 9080 Dato 30. oktober 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Elkomfur, emhætte

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Havnegade 8A 9550 Mariager Tlf.: 98 54 20 44 mariager@johnfrandsen.dk Adresse: Hvilhusevej

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Krekærlunds Alle 39, 8340 Malling Sagsnr.: 32JL-000213 Dato: 20.02.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2 Dag Hammerskjölds Alle 34 2100 København Ø Tlf.: 35 42 57 57, Fax.: 35 42 17 76 www.livingstones.dk, oesterbro@livingstones.dk Salgsopstilling Beskrivelse FOR FREMVISNING ELLER SPØRGSMÅL KONTAKT DA: SALGSKONSULENT

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Thorshammer 191, 7500 Holstebro Sagsnr.: R1067 Dato: 04-06-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Nyere velholdt

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Havnegade 8A 9550 Mariager Tlf.: 98 54 20 44 mariager@johnfrandsen.dk Adresse: Kirkegade

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade1, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-021 Dato: 26-03-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdtetplans gulstensvillapå

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse SUPER OG UNIK BELIGGENHED I 1. KLITRÆKKE - STOR NATURGRUND MED HAVUDSIGT OG TÆT PÅ STRANDEN

Salgsopstilling. Beskrivelse SUPER OG UNIK BELIGGENHED I 1. KLITRÆKKE - STOR NATURGRUND MED HAVUDSIGT OG TÆT PÅ STRANDEN Salgsopstilling Adresse Eskildshøj 12, Øster Hurup, 9560 Hadsund Dato 20. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Strandlystvej 30, 5330 Munkebo Sagsnr.: 5526 Dato: 19-12-2016 Beskrivelse: Velholdt villa med plads til jolle ved bådebroen, beliggende i attraktivt kvarter ved Kerteminde fjord.

Læs mere

KAAS & MARKSØ www.k-m.dk post@k-m.dk Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008 Strandvejen 126 2900 Hellerup

KAAS & MARKSØ www.k-m.dk post@k-m.dk Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008 Strandvejen 126 2900 Hellerup Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling KAAS & MARKSØ www.k-m.dk post@k-m.dk Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008 Strandvejen 126 2900 Hellerup Adresse: Grønningen

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østre Alle 71A, 3250 Gilleleje 5.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111734 4.623

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Boligraadgiver ApS Skovbrynet 10 4100 Ringsted Tlf. 8213-1066 Salgsopstilling Adresse: Vandstjernevej - del nr. 6, 4100 Ringsted Sagsnr.: 36116 Dato: 09-05-2017 Beskrivelse: Byggegrunde midt på Sjælland

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere