Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr."

Transkript

1 Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Telefon Sag nr.:.. UDKAST TIL BETINGET SKØDE Underskrevne Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne. den ved Kort- og Matrikelstyrelsens approbation af. udstykkede parcel af udstykningen Hedelundvej, ejendommen matr.nr.., Gl. Rye by, Gl. Rye, af areal m². Ejendommen, der endnu ikke er selvstændig vurderet, overdrages på følgende vilkår: Ejendommen og dens tilbehør: 1. Køberen overtager parcellen i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køber. Kommunen kan ikke udtale sig om jordbundens beskaffenhed ud over, hvad der eventuelt måtte fremgå af salgsoplysningerne, eller drages til ansvar for eventuelle ulemper, som måtte vise sig ved bebyggelsen. I forbindelse med byggemodningen er der foretaget en boring (jordbundsundersøgelse) på hver parcel, og undersøgelsesresultatet vil blive udleveret til køber. Kommunen er uden ansvar for jordbundsforholdene. Køberen har ret til at lade foretage en jordbundsundersøgelse. Undersøgelsen skal foretages af et anerkendt firma indenfor det geotekniske område. Såfremt det, inden en måned efter underskrift af købstilbudet, dokumenteres, at jordbundsforholdene nødvendiggør ekstra fundering/pilotering, der beløber sig til mere end kr. for at opføre sædvanlige husbygningskonstruktioner, kan køberen træde tilbage fra handlen. I så fald refunderes udgiften til undersøgelsen af Skanderborg Kommune mod, at Kommunen får analyserapporten udleveret. Såfremt køber ønsker en jordbundsundersøgelse af grunden, skal dette ske, inden skødet udfærdiges, således at der ikke opstår unødvendige udgifter til ejendomsoverdragelse, landinspektør m.v.

2 Købers påvisning af dårlige funderingsforhold giver ikke køber ret til at kræve erstatning eller reduktion i købesummen på grund af ekstra funderingsomkostninger, men alene ret til at træde tilbage fra handlen. Hvis køber ønsker at træde tilbage fra handlen, er det en forudsætning for ophævelse af handlen, at køber ikke har påbegyndt byggearbejder, herunder fundamentsudgravning på parcellen. I tilfælde af købers tilbagetræden fra handlen tilbagebetales købesummen uden renter og med fradrag af udgifterne til skødeudfærdigelse, registreringsafgift, tinglysning m.v. ved tilbageskødningen. Har køber i øvrigt haft udgifter i forbindelse med besiddelse af ejendommen, f.eks. udgifter til beplantning m.v., er dette kommunen uvedkommende. Hvis der mangler skelpæle, eller disse ikke er intakte, skal meddelelse herom sendes til Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry, tlf , inden 14 dage fra overtagelsen, hvorefter skelpælene vil blive opsat på kommunens foranledning og bekostning. Såfremt landinspektøren konstaterer, at skelpæle er intakte, afholdes udgifter til landinspektør af køber. Parcellen skal anvendes til opførelse af et enfamiliehus. Køberen skal respektere de for området gældende bestemmelser om bygningernes anvendelse, om bebyggelses udstrækning, placering og højde, om hegn og beplantning (spec. hegnslovens 11, stk. 1), om vedligeholdelse samt i øvrigt om alt, hvad der er anført i Lokalplan nr Eventuelle forsyningsledninger m.v. på købers grund vil blive sikret ved tinglyst deklaration, som fuldt ud skal respekteres. Deklarationerne vil så vidt muligt blive tingslyst inden skødets udfærdigelse. Ejendommen skal tilsluttes rørført kollektiv varmeforsyning, i dette tilfælde fjernvarme. Rettigheder og forpligtelser: 2. Ejendommen overdrages endvidere med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt kommunen og tidligere ejere. Det bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst følgende servitut: Lokalplan nr. 123 som køber har gjort sig bekendt med og respekterer. Endvidere respekterer køber de servitutter, der eventuelt bliver pålagt i henhold til servituterklæring, ligesom køber skal tåle, at deklarationer som kræves i anledning af udstykningen, tinglyses på ejendommen. Køberen er samtidig forpligtet til at være medlem af den etablerede grundejerforening for det pågældende område samt efterfølgende betale kontingenter til grundejerforeningen. Lokalplanen indeholder de mere detaljerede regler for områdets anvendelse. 2

3 Parceloverkørsler må kun etableres til boligvejen, som det er beskrevet i lokalplanen. På samtlige parceller i området skal færdiggørelse af byggemodningsarbejdet tåles i rimeligt omfang efter overtagelsen. (Regulering af rabatter og skråninger i h.t. projekt samt beplantning i h.t. Lokalplan nr. 123 m.v.) Parcellen vil ikke være grubbet på kommunens foranledning. Køber må for egen regning foretage evt. nødvendig grubning. Så længe grunden er ubebygget, skal den af køber holdes rengjort og fri for ukrudt, og eventuel græs skal holdes slået. Ved misligholdelse af forpligtelsen til renholdelse m.v. kan kommunen lade de pågældende arbejder udføre for købers regning, såfremt køber ikke efter forudgående varsel har ladet arbejdet udføre. I det omfang anlagte vejstrækninger, stier, fortove, parkeringspladser, forsyningsledninger eller græsarealer beskadiges enten som følge af opgravninger, oplægning af materialer eller transporter i forbindelse med byggearbejdet, bærer køberen det fulde ansvar og skal betale de nødvendige reparationer ud over den aftalte købesum. Byggepligt/forbud mod videresalg 3. Køberen skal påbegynde byggeri på parcellen inden 2 år fra overtagelsesdagen. Såfremt køberen ikke opfylder denne forpligtelse, kan kommunen kræve parcellen tilbageskødet til samme pris, som køberen har givet, og uden godtgørelse og erstatning af nogen art. Køberen afholder alle udgifter ved tilbageskødningen, herunder stempelomkostninger, ligesom køberen må godtgøre kommunen dennes udgifter ved den oprindelige overdragelse. Parcellen må ikke videresælges i ubebygget stand, medmindre Skanderborg Kommunes godkendelse foreligger. Parcellen må ikke videresælges til højere pris end anskaffelsessummen med tillæg af dokumenterede afholdte udgifter. (geoteknisk rapport, advokatomkostninger, tinglysningsafgift samt ejendomsskatter). Skanderborg Kommune kan til enhver tid nægte at give samtykke til videresalg, og kan, såfremt der indsendes ansøgning om samtykke til videresalg, kræve parcellen tilbageskødet til Kommunen til den oprindelige købesum uden tillæg af nogen art. Såfremt parcellen kræves tilbageskødet efter denne bestemmelse, afholder hver af parterne udgiften ved tilbageskødningen med halvdelen til hver. Bestemmelserne tinglyses servitutstiftende på parcellen med prioritet forud for al pantegæld og med påtaleret for Skanderborg Kommune. 3

4 Overtagelsesdagen: 4. Overtagelse finder sted den, fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for købers regning og risiko. Overtagelsesdagen er tillige skæringsdag for udgifter og indtægter vedrørende parcellen. Købesummen og dens berigtigelse: 5. Købesummen er aftalt til kr...., skriver kroner.., der betales således: Senest 14 dage efter Skanderborg Kommunes accept af købstilbudet betales kontant Restkøbesummen berigtiges ved kontant betaling senest på overtagelsesdagen Købesum i alt kr. kr. kr. Såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid forbeholder kommunen sig ret til at hæve handlen. I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v. Såfremt kommunen hæver handlen, skal køberen afholde samtlige udgifter ved tilbageskødningen, ligesom køberen herudover skal godtgøre kommunen dennes udgifter ved den oprindelige overdragelse. I den aftalte købesum er indeholdt: 6. Anlægsudgifter til etablering af veje, stiarealer, friområder og beplantningsbælter, jfr. Lokalplan nr Færdiggørelse af boligvejene med kantsten, græsrabatter, endeligt slidlag og belysning samt stierne med belægning og belysning. I vejrabatareal ud for de enkelte parceller opsætter kommunen kantsten og foretager græssåning. Veje optages som private fællesveje, og stier, som betjener offentlige formål, optages som offentlige stier. Kloakledning for spildevand med stikledning til ca. 1 meter inden for skel. Stikledningen er afsluttet med skelbrønd. Regnvand føres til nedsivning på egen grund. Tilslutningsbidrag til kloak. Vandtilslutningsbidrag samt stikledning frem til stophane ved skel. 4

5 El-tilslutningsafgift. I henhold til Galten Elværks tarif betaler kommunen grundafgiften til tilslutning af installation med forsikring til og med 3 x 25 ampere. Tillægsafgift for større forsikring betales af køber. Varme: Tilslutningsafgift for 1 bolig. For de parceller, hvor kabelskabene ikke er placeret i umiddelbar nærhed af skel, vil selskaberne for EL og, TELEFON tilstræbe, at den del af stikledningerne, der skal passere vejareal, bliver lagt frem til skel i forbindelse med byggemodningen. Det nævnte arbejde udfører selskaberne som en uforpligtende serviceydelse, og køberen har ikke i forhold til selskaberne eller kommunen noget krav på ydelsen. Udstykningsomkostninger. Sælger sørger for at skelpæle er intakte og synlige. I den aftalte købesum er ikke indeholdt: Driftsudgifter til vand, el, kloak og varme. Udgifter til etablering af regnvandsnedsivning på egen grund. Udgifter til etablering af el-stikledning (målerledning) og tillægsafgift for større forsikring. Ejendomsoverkørsler over vejrabat. Gæld uden for købesummen 7. Køber overtager ingen gæld uden for købesummen. Omkostninger 8. Alle omkostninger ved nærværende skødes tinglysning (tinglysningsafgift og gebyr) udredes af sælger og køber i forening med halvdelen til hver. Hver part betaler egne advokat-/rådgiveromkostninger. Der har ikke medvirket mægler i handlen. Skanderborg Kommunes juridiske afdeling er berigtende. Værdierklæring: 9. Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn kr.. 5

6 10. Salget sker uden præjudice for så vidt angår Skanderborg Kommunes myndighedsgodkendelse. 11. Nærværende handel er fra Skanderborg Kommunes side betinget af købesummens betaling og udstykningens gennemførelse som foran anført, og parterne bemyndiger ved deres underskrift på nærværende betingede skøde chefjurist Finn Burgsø og fuldmægtig Ellen Andersen til hver for sig at underskrive påtegning om endeligt skøde, når betingelserne herfor er opfyldte. Som køber:, den 2008 Skanderborg, den 2008 Som sælger: For Skanderborg Kommune Jens Grønlund Borgmester Jens Kaptain Kommunaldirektør 6

7 Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed for så vidt angår køber: NAVN: NAVN: UNDERSKRIFT: UNDERSKRIFT: STILLING: STILLING: ADRESSE: ADRESSE: 7

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere