KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)"

Transkript

1 KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn: cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: Postnr. og by: Postnr. og by: Telefon: Telefon: (i det følgende kaldet køber) (sælger og køber under et kaldet parterne) er indgået følgende købsaftale: 1 Ejendommen, servitutter m.v. 1.1 På de i denne købsaftale fastsatte vilkår overdrager sælger herved til køber den sælger tilhørende ubebyggede grund del nr. af matr. nr. 2b Hornslet By, Hornslet. I henhold til maleblad af 30. marts 2015 fra Landinspektør Anette Bøgh udgør ejendommens areal. 1.2 Ejendommens beliggenhed fremgår af måleblad og ændringskort udfærdiget den 30. marts 2015 af Landinspektør Anette Bøgh, Rosensgade 36, 8000 Aarhus C (bilag 1). 1.3 I forbindelse med udstykning af den storparcel, hvorpå ejendommen er beliggende, har sælgers landinspektør udarbejdet en endelig servituterklæring (bilag 2) udvisende de servitutter, der vil blive henført til den overdragne ejendom. Køber respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter, jf. den vedhæftede tingbogsattest (bilag 3). 1

2 1.4 Køber respektere endvidere de offentlige og private servitutter, som måtte forlanges tinglyst på ejendommen i forbindelse med udmatrikulering, ejendommens bebyggelse m.v. 2 Ejendommens beskaffenhed, herunder jordbundsforhold 2.1 Ejendommen sælges således som den er og forefindes med de på denne værende hegn, træer, planter og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. Grunden sælges med de oplysninger, som sælger har om jordbunden, og sælger påtager sig intet ansvar for bundforholdene. 2.2 Køber har ret til inden for en periode af 4 uger fra begge parters underskrift af denne købsaftale at lade jordbundsundersøgelse foretage for egen regning. 2.3 Køber er berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis køber inden for den i punkt 2.2 nævnte periode giver meddelelse herom til sælger, samtidig med at det ved geoteknisk rapport dokumenteres, at der kræves ekstrafundering (jf. SBI anvisning nr. 231 fundering af mindre bygninger)/pilotering for et beløb større end kr inkl. moms. Det præciseres, at terrænregulering og deraf afledt behov for afgravning og flytning af jord ikke udgør ekstrafundering. 2.4 Sælger er berettiget til at fastholde handlen, såfremt denne inden 10 dage efter at have modtaget rapport og omkostningsoverslag, accepterer, at betale udgifterne, som ligger ud over kr inkl. moms, til den nødvendige ekstrafundering/pilotering. Sælgers andel af udgifterne til ekstrafundering/pilotering kan ikke overstige det nævnte overslag med mere end 10 %, idet beløb herudover afholdes af køber. 2.5 Det præciseres, at der til ekstrafunderingsomkostninger ikke henregnes omkostninger til afvanding af fundament/omfangsdræn, indbygning af revnefordelene armering eller nivellering af grunden. 2.6 Efter udløbet af fristen i punkt 3.2 på 4 uger kan køber ikke fremsætte krav mod sælger vedrørende jordbundsforhold, herunder ekstrafundering. 2.7 Køber kan ikke hverken nu eller senere gøre andre krav gældende overfor sælger i anledning af eventuel manglende bæredygtighed m.v. 2.8 Alle de i denne bestemmelse nævnte beløb er inkl. moms. 2.9 Køber er gjort bekendt med, at matr. nr. 2b, hvorfor ejendommen udstykkes, har været et skovbevokset område. Sælger har foranlediget, at træerne i området er fjernet, ligesom sælger vil foranledige, at jorden fræses i ca. 30 cm dybde. Køber er dog gjort opmærksom på, at der kan forekomme rester af trærødder m.v. på grundene. Køber kan ikke gøre krav gældende mod sælger i anledning heraf. 1 Arkæologiske undersøgelser 2.10 Køber er gjort bekendt med, at Kulturhistorisk Museum, Randers har foretaget arkæologiske undersøgelser på matr. nr. 2b, hvorfra ejendommen udstykkes. Det undersøgte areal er frigivet til anlægsarbejde (bilag 4). Sælger er ikke bekendt med, at området i øvrigt skulle være af arkæologisk interesse. Køber kan ikke rette krav mod sælger, såfremt der måtte opstå yderligere forhold af arkæologisk interesse.

3 2 Miljøforhold 2.1 Køber er gjort bekendt med, at en del af matr. nr. 2b, hvorfor ejendommen udstykkes, er kortlagt som forurenet. Der henvises til skrivelse af 6. oktober 2010 fra Region Midtjylland (bilag 5), hvoraf det fremgår, at en del af matr. nr. 2az og 2b blev kortlagt som forurenet. Der henvises endvidere til Miljøteknisk undersøgelse af 8. juli 2010 (bilag 6). 2.2 I forbindelse med udstykningssagen, har DGE Miljø- og Ingeniørfirma foretaget afgrænsende miljøteknisk undersøgelser til afgrænsning af V2 kortlagt område sydøst for det det planlagte boligområde. Dette har ført til, at Region Midtjylland ved skrivelse af 17. oktober 2014 (bilag 7) har ophævet kortlægningen efter lov om forurenet jord på den del af matr. nr. 2b, der ligger nord for det planlagte grønne område. Dette medfører, at det alene er det på måleblad af 30. marts 2015 (bilag 1) anførte delareal nr. 11 der er kortlagt som forurenet, idet det bemærkes, at den ophævede kortlægning først vil ske når den matrikulære ændring er gennemført. 2.3 Sælger har ikke yderligere kendskab til forurening på ejendommen, og køber bærer det fulde risiko for ejendommens jordbunds- og funderingsforhold og kan ikke gøre krav gældende overfor sælger i anledning af disse. 3 Spildevand 3.1 Køber gøres opmærksom på, at der i henhold til lokalplanen (bilag 9) skal ske håndtering af regnvand lokalt på grundene. Overløb skal udføres til boligvejes afvandingssystem, idet det dog bemærkes, at grunde mod nord på grund af de topografiske forhold ikke kan udføres med overløb til veje. Der henvises i det hele til lokalplanens bestemmelser samt den gældende spildevandsplan, jf. lokalplanens side 25 forsyningsforhold. 3 Overtagelsesdag og risikoovergang 3.1 Overtagelsesdagen er fastsat til den. 3.2 Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko. 4 Refusionsopgørelse 4.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger sælger sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant. 4.2 Ydelser, der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales af sælger, mens ydelser, der forfalder efter overtagelsesdagen, betales af køber. 3.2 Refusionsopgørelsen udarbejdes senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Saldo i sælgers favør forfalder til betaling 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelser fra parterne. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter med diskontoen plus 5 %. Saldo i købers favør forfalder, når refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelser fra parterne, dog tidligst ved købesummens frigivelse. 3

4 4.3 Da ejendommen er under udstykning og ejendomsskatter derfor pålignes hovedejendommen samlet, afholder køber ejendomsskatter forholdsmæssigt efter ejendommens areal indtil ejendommen er særskilt vurderet. 4.4 Køber kan ikke uden sælgers samtykke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangler eller erstatningskrav. Sådan eventuel modregning er at anse for en væsentlig hævebegrundende misligholdelse. 5 Sælgeroplysninger 5.1 Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, udover sagen vedrørende udstykningen og udviklingen af området, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser udover de servitutter, der fremgår af nærværende købsaftale med bilag at en del af hovedejendommen matr. nr. 2b, hvorfra ejendommen udstykkes, er kortlagt som forurenet. 6 Købesummen 6.1 Købesummen er aftalt til kontant, skriver kroner 00 øre. Købesummen er inkl. moms. I det digitale skøde anføres købesummen ekskl. moms, idet der ikke skal beregnes registreringsafgift af momsen. 6.2 Købesummen berigtiges således: Senest 3 dage efter at begge parter har underskrevet nærværende købsaftale deponeres kr hos sælgers advokat, DELACOUR Advokatpartnerselskab, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C, att. advokat Klaus Gad. 6.3 Senest 8 dage efter parternes underskrift på købsaftalen, stiller køber sædvanlig uigenkaldelig bankgaranti for restkontantkøbesummens betaling, alt i overensstemmelse med de garantivilkår, der er godkendt i 2009 af Dansk Ejendomsmæglerforening, Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet. 6.4 Bankgarantien erstattes af kontant deponering i sælgers pengeinstitut senest 3 hverdage før overtagelsesdagen. 6.5 Original bankgaranti skal fremsendes til sælgers pengeinstitut. Kopi af garantien skal fremsendes til sælgers advokat. 6.6 Såfremt der ikke sker deponering som anført, skal garantibeløbet forrentes fra overtagelsesdagen og indtil frigivelsen finder sted med diskontoen med tillæg af 7 % p.a. 6.7 Advokat Klaus Gad, der berigtiger handlen, har ret til af de deponerede midler at foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo i købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen samt sælgers andel af handlens omkostninger.

5 6.8 Berigtigende advokat har ret og pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af de i punkt 9.7 anførte udgifter, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. 6.9 Renter af de ovenfor nævnte beløb tilfalder sælger fra overtagelsesdagen, hvis handlen gennemføres. I modsat fald tilkommer de køber Uden for købesummen overtager køber ingen gældsposter. 7 Tilslutningsafgifter m.v. 7.1 Køber afholder samtlige beløb til nødvendige tilslutningsafgifter. Køber opfordres til selv hos forsyningsværkerne henholdsvis kommune at undersøge tilslutningsafgifternes størrelse. Sælger har hos forsyningsselskaberne fået oplyst ca. priser for de enkelte tilslutningsafgifter som følger: Fjernvarme kr moms, i alt kr Vand kr moms, i alt kr El kr moms, i alt kr Kloak kr moms, i alt kr I alt kr inkl. moms. Køber er gjort bekendt med, at der er tale om ca. priser, som kan blive reguleret. Beløbet erlægges samtidig med købesummen. Såfremt beløbet reguleres, er sælger berettiget til at til at opkræve forskelsbeløbet hos køber. Køber skal erlægge forskelsbeløbet senest 5 hverdage efter, at køber har modtaget besked herom fra sælger. Sælger oplyser, at udgiften til kloaktilslutning normalt udgør kr moms, men da lokalplanen foreskriver, at der skal ske nedsivning af regnvand på egen grund, skal der kun betales for spildevandstilslutning. Eventuelle ændringer, herunder forøgede udgifter, er sælger uvedkommende og afholdes fuldt ud af køber. 3.3 Køber afholder alle udgifter vedrørende stikledninger fra skel til bolig. 7.2 Sælger bekendt er der ikke udført yderligere arbejder eller afsagt kendelse vedrørende ovennævnte forhold, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. 7.3 Eventuelle fremtidige udgifter vedrørende de ovenfor anførte forhold er sælger uvedkommende. 8 Byggemodning m.v. 8.1 Sælger forestår byggemodning af det delområde som grunden i henhold til lokalplan 390 er beliggende indenfor, idet sælger foranlediger veje, stier, gadebelysning, beplantning og fællesarealer anlagt, jf. lokalplanens bestemmelser. 8.2 Køber accepterer, at sælger eventuelt først sent lader udføre topbelægning på vejene i området - alt af hensyn til den tunge trafik, der kan forventes i området. 3.4 Køber afholder samtlige omkostning til byggemodning af egen grund. 5

6 4 Ejendomsskat og ejendomsværdiskat 4.1 Køber er gjort bekendt med, at ejendommen ikke er selvstændig vurderet. Køber er gjort opmærksom på, at ejendomsvurdering og grundværdi fremover danner grundlag for beregning af henholdsvis ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld). 4.2 Da ejendommen endnu ikke er endeligt matrikuleret har parterne aftalt, at køber betaler en forholdsmæssig andel af ejendomsskatten for hovedmatriklen. 4.3 Da ejendommen endnu ikke er selvstændig ansat til ejendomsværdi, erklærer parterne af ejendommens værdi på tidspunktet for anmeldelsen til tinglysning maksimalt udgør købesummen i ovennævnte punkt 8. 9 Betingelser 9.1 Købsaftalen er fra sælgers side betinget af, at køber ikke udnytter sin fortrydelsesret i henhold til lovbekendtgørelse nr af 28. september 2009 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og i lovbekendtgørelse nr. 950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom at købesummen berigtiges i overensstemmelse med nærværende købsaftale at udstykningssagen gennemføres, herunder at de matrikulære ændringer godkendes af Syddjurs Kommune og Geodatastyrelsen. 9.2 Såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, er sælger berettiget til at træde tilbage fra handlen, uden at der fra købers side kan fremsættes krav af nogen art. Såfremt sælger træder tilbage fra handlen, tilbagebetales den af køber deponerede udbetaling uden tillæg af renter, ligesom den originale restkøbesumsgaranti returneres til udstedende pengeinstitut. 9.3 Betales hele eller dele af købesummen ikke rettidigt, er køber erstatningsansvarlig over for sælger efter dansk rets almindelige regler. 10 Øvrige vilkår 10.1 Køber er bekendt med og accepterer, at såfremt køber eller købers byggefirma forårsager skade på kantstenen, asfalt og fælles arealer i det hele taget, har køber pligt til for egen regning af udbedre skaden hurtigst muligt. Endvidere har køber pligt til at rengøre vejarealer efter bortkørsel af jord mm. Sker dette ikke efter påkrav fra sælger, kan sælger eller grundejerforeningen lade udbedringen/rengøringen foretage på købers regning Køber skal tåle ulempe ved byggemodningens gennemførelse, herunder terrænregulering samt udlægning af eventuelle skråningsarealer Grunden skal være angivet med skelpæle, og såfremt disse ikke er til stede senest på overtagelsesdagen, kan køber anskaffe og etablere disse for sælgers regning, medmindre sælger inden 1 måned efter påkrav herom fra køber har foranlediget skelpæle etableret.

7 11 Grundejerforening 11.1 Lokalplan 390 foreskriver, at der etableres en grundejerforening indenfor lokalplanens område med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor delområderne. Køber har ret og pligt til at være medlem af Grundejerforeningen i det pågældende delområde i overensstemmelse med foreningens til enhver tid gældende vedtægter. Udkast til vedtægter vedlægges som bilag 10. Sælger er berettiget til at foretage eventuelle rettelser i vedtægterne, som er nødvendige for at gennemføre sælgers projekt. Sælger er desuden berettiget til at lade vedtægterne tinglyse servitutstiftende på ejendommen på et af sælger valgt tidspunkt, hvis sælger måtte ønske dette Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af fælles fri- og opholdsarealer, private veje, stier, beplantning, regnvandsbassin, afvandingssystem for vejvand og overløb frem til skel m.v Der foreligger ikke budget for grundejerforeningen. Det forudsættes udarbejdet af den førstvalgte bestyrelse. Udgiften til grundejerforeningen anslås til kr pr. år pr. ejendom Sælger afholder stiftende generalforsamling for grundejerforeningen, når Syddjurs Kommune kræver det, og senest når halvdelen af de udstykkede parceller i delområderne er solgte Sælger tager initiativ til indkaldelse også til næste generalforsamling i grundejerforeningen. På denne generalforsamling vælges grundejerforeningens første bestyrelse. Indtil grundejerforeningens første bestyrelse er valgt, er sælger berettiget til med bindende virkning at disponere på vegne af grundejerforeningen Samtidig med sin underskrift på købsaftalen meddeler køber sælger eller ordre uigenkaldelig fuldmagt til at repræsentere sig på den generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges, såfremt køber ikke selv møder eller ikke møder ved anden person, som har skriftlig fuldmagt Køber er orienteret om og accepterer, at de enkelte parceller i grundejerforeningen først skal bære kontingent, når de af sælger er solgt til tredjemand Indtil grundejerforeningens 2. generalforsamling, hvor 1. bestyrelse vælges, oppebærer sælger uden regnskabspligt det kontingent, der er angivet i punkt 15.3 mod at forestå nødvendig vedligeholdelse/renholdelse af området indtil da. Kontingentet er anslået. 5 Renholdelse af grunden 5.1 Køber er pligtig til efter overtagelsesdagen og indtil byggeri påbegyndes, at holde ejendommen ryddelig uden høj vegetation såsom ukrudt m.v. Såfremt dette ikke sker, er sælger berettiget til at lade dette udføre for købers regning. 12 Omkostninger 12.1 Sælger udfører og afholder udgifterne til byggemodning af de omkringliggende arealer, jf. punkt Køber afholder alle udgifter til byggemodning af den købte ejendom, jf. punkt

8 12.2 Udgifterne til udstykning, herunder honorar til landinspektør m.v. betales af sælger, herunder tinglysningsafgifter i forbindelse med tinglysning af servitutter, deklarationer m.v Samtlige tilslutningsafgifter, stikledningsudgifter m.v. betales af køber. Sælger afholder i første omgang tilslutningsafgifterne, jf. punkt 10.1 og Køber skal erlægge tilslutningsafgifterne samtidig med deponering af købesummen Afgiften til tinglysning af skøde betales af køber. Beløbet forfalder til betaling ved påkrav herom fra sælgers advokat. 5.2 Da ejendommen er under udstykning, kan der ikke udstedes endeligt skøde, eller tinglyses pant i ejendommen før den endelige udstykning er gennemført og registreret i hhv. Geodatastyrelsen og Tingbogen. Sælger er uden ansvar for eventuelle forsinkelser hermed, og eventuelle omkostninger som køber måtte blive påført derved Salget gennemføres som et seriesalg, hvorfor sælgers advokat udarbejder digitalt skøde og refusionsopgørelse samt forestår berigtigelsen af overdragelsen. Der tinglyses alene endeligt skøde. Omkostningerne til sælgers advokat afholdes af sælger, der delvist godtgøres herfor ved, at køber refunderer sælger kr ,00 med tillæg af moms eller kr ,00 over refusionsopgørelsen til dækning af sælgers nævnte omkostninger Køber har ret til, og opfordres til for egen regning at lade sig repræsentere af egen advokat eller andre rådgivere. 13 Advokatforbehold 13.1 Købsaftalen er fra begge parters side betinget af, at deres bestallingshavende advokater kan godkende købsaftalen i sin helhed Meddelelse skal være sælgers advokat, DELACOUR Advokatpartnerselskab, Åboulevarden 13, 8000 Århus C, att. Klaus Gad i hænde senest 1 uge efter parternes underskrift af købsaftalen. I modsat fald anses købsaftalen for godkendt af parterne Sælgers advokat yder ingen rådgivning til køber, hverken omkring købsaftalen, finansiering eller lignende Købers advokat er: 13.5 Købers bank er: 14 Tilbud - accept af tilbud 14.1 Indtil såvel købers som sælgers underskrift på denne købsaftale foreligger, er denne at betragte som et tilbud, som bortfalder, såfremt køber tilbagekalder sit tilbud om køb, inden sælgers accept heraf foreligger. 15 Fortrydelsesret Køber er orienteret om, at køber kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret i kapitel 2 i lovbekendtgørelse nr af 28. september 2009 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og i lovbekendtgørelse nr.

9 950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom. 16 Bilag 16.1 Bilag 1 Måleblad og ændringskort af 30. marts 2015 samt erklæringer vedr. privat fællesveje m.v. af 4. april 2015 fra Landinspektør Anette Bøgh 16.2 Bilag 2 Servituterklæring 16.3 Bilag 3 Tingbogsattest 16.4 Bilag 4 - Mail af 18. marts 2015 fra Museumsinspektør Esben Kannegaard 16.5 Bilag 5 Skrivelse af 6. oktober 2014 fra Region Midtjylland vedrørende kortlægning 16.6 Bilag 6 Miljøtekniske undersøgelser af 8. juli Bilag 7 - Brev af 17. oktober 2014 fra Region Midtjylland vedrørende forurening 5.4 Bilag 8 Forureningsattest af 10. april Bilag 9 - Lokalplan Bilag 10 Udkast til grundejerforeningsvedtægter 16.9 Bilag 11 - Fortrydelsesretsblanket Bilag 12 - Ejendomsoplysningsskema Bilag 13 - Udskrift fra OIS Den, Som sælgere: Vivian Schrøder Claus Schrøder Jeppesen Kim Schrøder Jeppesen Den, som købere: 9

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere