_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "_fd=r=^lp= ^êê~åö êw="

Transkript

1 = mêçöê~ãççâìãéåí~íáçå= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= cçê=ëéäëâ~äéíë=çääáö~íáçåëä å=ìçëíéçí=ãéç=ëáââéêüéç=á= î êçáé~éáêéê=çö= îêáöé=ñáå~åëáéääé=~âíáîéê= ^êê~åö êw= _f=^ëëéí=j~å~öéãéåí=cçåçëã ÖäÉêëÉäëâ~Ä=^Lp= J=Éå=ÇÉä=~Ñ=_~åâfåîÉëí=dêìééÉå= 1

2 Denne programdokumentation (herefter benævnt "Programdokumentationen") danner sammen med det relevante udstedelsessupplement (herefter benævnt "Udstedelsessupplement") grundlag for noteringen af de obligationsserier (herefter samlet benævnt "Obligationsserierne" og hver for sig benævnt "Obligationsserien"), der udstedes af BIG 5 A/S (herefter benævnt "Selskabet") og noteres på Københavns Fondsbørs A/S. Programdokumentationen skal læses i sammenhæng med det relevante Udstedelsessupplement og udgør sammen med dette prospektet for den relevante Obligationsserie. = Ingen er bemyndiget til på vegne af Selskabet at give oplysninger i forbindelse med udstedelsen af Obligationsserierne bortset fra, hvad der er indeholdt i Programdokumentationen eller det relevante Udstedelsessupplement. Det må ikke lægges til grund eller antages, at oplysninger, som ikke er indeholdt i Programdokumentationen og det relevante Udstedelsessupplement, er godkendt af eller afgivet på vegne af Selskabet eller BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter benævnt "BIAM"). BIAM arrangerer udstedelsen af Obligationsserierne og bistår desuden Selskabet med finansiel rådgivning. Programdokumentationen og de Udstedelsessupplementer, som knytter sig til Obligationsserierne, er ikke en opfordring til at købe Obligationerne alene på baggrund af de i de nævnte dokumenter indeholdte oplysninger. Købere opfordres til at søge supplerende individuel rådgivning. Udlevering af Programdokumentationen og Udstedelsessupplementet og udbuddet af Obligationsserierne er i visse lande begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af Programdokumentationen, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. Programdokumentationen må ikke anvendes som (eller i forbindelse med) et tilbud eller en opfordring til nogen, hvor et sådant tilbud eller opfordring er ulovlig i henhold til gældende lovgivning. Obligationsserierne er ikke og vil ikke blive registreret under the U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer. Programdokumentationen må ikke udleveres til personer i Storbritannien og Nordirland, bortset fra personer omfattet af Section 19 (1) i The Financial Services and Markets Act 2000 med senere ændringer. I forbindelse med Selskabets obligationsudstedelser kan BIAM inden for rammerne af gældende lovgivning vælge at indgå handler, der stabiliserer eller opretholder markedskursen for Obligationerne på et niveau, der ligger højere end det, som ellers ville være gældende. Hvis en sådan stabilisering påbegyndes, kan den afbrydes til enhver tid. Obligationsserierne er baseret på porteføljer af værdipapirer og andre finansielle aktiver, som beskrevet i Programdokumentationen, samt andre finansielle aktiver. Obligationsserierne udstedes uden personlig hæftelse for Selskabet som nærmere beskrevet i afsnittet "Sikkerhedsgrundlag - pantsætning". Ord og begreber med stort begyndelsesbogstav, som fremgår af definitionslisten på side 21, har i Programdokumentationen den i definitionslisten angivne betydning. 2=

3 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= ERKLÆRINGER...4 BESKRIVELSE AF JURIDISK STRUKTUR...6 SIKKERHEDSAKTIVER...9 OBLIGATIONSEJERNES REPRÆSENTANT OG OBLIGATIONSEJERMØDER...11 MISLIGHOLDELSE OG REALISATION...13 OPLYSNINGER OM BIG 5 A/S...14 ØVRIGE OPLYSNINGER...20 DEFINITIONSLISTE

4 bêâä êáåöéê= ^åëî~ê=ñçê=mêçöê~ãççâìãéåí~íáçåéå== Programdokumentationen er udarbejdet af BIAM på vegne af BIG 5 A/S. Vi erklærer herved, at oplysningerne i Programdokumentationen os bekendt er rigtige, og at Programdokumentationen os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Programdokumentationen skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Programdokumentationen. København, den 27. oktober 2004 BIG 5 A/S Ib Mardahl-Hansen Per B. Hansen Karsten Havkrog Pedersen Bestyrelsesformand Direktør og bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem ^êê~åö êéåë=éêâä êáåö== = I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvning af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Programdokumentationen indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. BIAM påtager sig intet ansvar eller hæftelse for BIG 5 A/S' kreditværdighed eller opfyldelse af dets forpligtelser over for Obligationsejerne, og eventuelle tvister mellem BIG 5 A/S og Obligationsejerne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er BIAM uvedkommende. København, den 27. oktober 2004 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Niels B. Thuesen Adm. direktør Bjarne Thorup Direktør 4=

5 oéîáëçêéêåéë=éêâä êáåö= üäåáåöëä~ä~ååé=éêk=omk=ëééíéãäéê=ommqi=ç~íéêéí=çéå=omk=ëééíéãäéê=ommq= Den af ledelsen udarbejdede åbningsbalance pr. 20. september 2004 for BIG 5 A/S er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved de statsautoriserede revisorer Britta Fladeland Iversen og Thomas Hermann og ved KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab ved statsautoriseret revisor Sven Carlsen. Åbningsbalancen er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. mêçöê~ãççâìãéåí~íáçåéå== Udført arbejde: Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i den af ledelsen udarbejdede Programdokumentation for BIG 5 A/S og har påset, at disse er i overensstemmelse med den reviderede åbningsbalance pr. 20. september I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vor gennemgang ikke omfattet ledelsens vurdering af selskabets fremtidige udvikling. Vi erklærer os derfor ikke herom. Konklusion: I overensstemmelse med Københavns Fondsbørs A/S' regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende BIG 5 A/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat er indeholdt i Programdokumentationen. København, den 27. oktober 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Britta Fladeland Iversen Statsautoriseret revisor Thomas Hermann Statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Sven Carlsen Statsautoriseret revisor 5

6 _ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=àìêáÇáëâ=ëíêìâíìê= páââéêüéçë~âíáîéê=çö=äáãáíéç=êéåçìêëé= Selskabets Obligationsserier udstedes med sikkerhed i værdipapirer, herunder børsnoterede obligationer, andre finansielle instrumenter og transaktionsspecifikke bankkonti (de nævnte aktiver benævnes samlet "Sikkerhedsaktiver"). Sikkerhedsaktiverne pantsættes til fordel for ejerne af den pågældende Obligationsserie (herefter benævnt "Obligationsejerne") og ligger således til sikkerhed for den pågældende Obligationsserie. I tilfælde af at det provenu, der fremkommer ved realisation af de Sikkerhedsaktiver, der ligger til sikkerhed for en given Obligationsserie, ikke er tilstrækkeligt til at dække Obligationsejernes krav i henhold til obligationsvilkårene, har Obligationsejerne ikke adgang til at søge fyldestgørelse i Selskabets øvrige aktiver, hvad enten disse aktiver ligger til sikkerhed for andre Obligationsserier eller ej. Obligationsejernes krav mod Selskabet i henhold til obligationsvilkårene kan dermed kun rettes mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den pågældende Obligationsserie. Hver Obligationsserie udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet (såkaldt "limited recourse"). De Sikkerhedsaktiver, som ligger til grund for en given Obligationsserie, vil fremgå af Udstedelsessupplementet for den pågældende Obligationsserie, men vil for alle Obligationsseriers vedkommende mindst indeholde følgende: En portefølje af værdipapirer eller en eller flere finansielle kontrakter, som har en samlet hovedstol/forventet udløbskurs, der efter eventuel omregning til danske kroner på udstedelsestidspunktet svarer til Minimumskursen på den pågældende Obligationsserie multipliceret med antallet af obligationer i Obligationsserien. For en nærmere beskrivelse heraf, se afsnittet "Sikkerhedsaktiver". En bankkonto (herefter benævnt "Afkastkontoen") i Depotbanken, hvor provenuet for Obligationsserien samt afkast fra øvrige Sikkerhedsaktiver vil blive indsat. Obligationsejernes panthaverbeføjelser er uigenkaldeligt overdraget til en udnævnt Obligationsejernes Repræsentant, der er eksklusivt beføjet til at udøve Obligationsejernes panthaverbeføjelser på vegne af disse. Panthaverbeføjelserne kan alene gøres gældende af Obligationsejernes Repræsentant og kan således ikke udøves af Obligationsejerne, hverken hver for sig eller samlet, som nærmere beskrevet i afsnittet "Obligationsejernes Repræsentant og Obligationsejermøder". _Éí~äáåÖÉê== Terminsdag og eventuelle Rentebetalingsdage for Obligationerne fremgår af Udstedelsessupplementet for den relevante Obligationsserie. Indfrielse af Obligationer og eventuel betaling af rente sker ved overførsel af henholdsvis Indfrielseskursen og Rentebetalingen til de i Værdipapircentralen (VP) registrerede konti på henholdsvis Terminsdagen og Rentebetalingsdagen(e) fra Afkastkontoen. Såfremt Terminsdagen eller Rentebetalingsdagen(e) falder på en dag, hvor banker ikke er åbne for betalinger i Danmark, udskydes betalingen til den næstfølgende bankdag uden rentekorrektion. 6=

7 Selskabets betalingsforpligtelse er opfyldt, når betalingerne er stillet uigenkaldeligt til rådighed for VP med henblik på overførsel til de i VP registrerede konti. På hver af terminsdatoerne for Sikkerhedsaktiver i form af rentebærende obligationer, vil renterne af disse blive indsat på Afkastkontoen og en del af dette beløb derefter frigivet fra Afkastkontoen til Obligationsejerne i det omfang, dette følger af vilkårene for den enkelte Obligationsserie og restbeløbet eller hele rentebeløbet, afhængig af vilkårene for den enkelte Obligationsserie, vil herefter blive frigivet til Selskabet, medmindre der foreligger misligholdelse (se afsnittet "Misligholdelse og realisation"). Herefter vil renterne ikke længere være omfattet af Obligationsejernes pant og derfor ikke længere være til rådighed for fyldestgørelse af Obligationsejernes krav. På sidste terminsdag for Sikkerhedsaktiver i form af rentebærende obligationer i det år, hvor den pågældende Obligationsserie udløber, vil hovedstolen på disse blive indsat på Afkastkontoen. Såfremt Sikkerhedsaktiverne for den pågældende Obligationsserie indeholder en option, vil en eventuel betaling fra Optionsmodparten indgå på Afkastkontoen på Optionsbetalingsdagen(e). Fra Afkastkontoen betales til Obligationsejerne på Terminsdagen Minimumskursen for den pågældende Obligationsserie med tillæg af en forholdsmæssig del af et eventuelt afkast af øvrige Sikkerhedsaktiver, som nærmere beskrevet i det relevante Udstedelsessupplement. Fra Afkastkontoen overføres herefter, ligeledes på Terminsdagen, et beløb til Selskabet, svarende til restindeståendet på Afkastkontoen, ligesom der i henhold til det relevante Udstedelsessupplement løbende kan frigives betalinger til Selskabet, eksempelvis i form af forrentning af Sikkerhedsaktiverne. De i dette afsnit nævnte betalinger er betinget af, at der ikke foreligger misligholdelse af obligationsvilkårene. Beløbene, der overføres til Selskabet, vil efter overførslen ikke længere være omfattet af Obligationsejernes pant og derfor ikke længere være til rådighed for fyldestgørelse af Obligationsejernes krav. léëáöéäëé= Obligationsserierne er uopsigelige fra Selskabets side i deres løbetid. Obligationerne i Obligationsserierne er ligeledes uopsigelige fra Obligationsejernes side, med undtagelse af en eventuel ret til førtidig indfrielse, eller såfremt, der foreligger væsentlig misligholdelse fra Selskabets side, jf. tillige afsnittet "Misligholdelse og realisation". Såfremt en Obligationsserie er udstedt med vilkår om adgang til førtidig indfrielse, vil dette fremgå af Udstedelsessupplementet for den pågældende Obligationsserie. cçê äçéäëé== Krav om betaling af Obligationernes hovedstol samt krav på betaling af renter forældes 5 år fra forfaldsdag. jéççéäéäëéê= Meddelelser til Obligationsejerne (bortset fra indkaldelse til Obligationsejermøder, jf. nedenfor under afsnittet "Obligationsejernes Repræsentant og Obligationsejermøder") er gyldige, når de er afgivet gennem Københavns Fondsbørs A/S efter de gældende regler herom. 7

8 a~åëâ=âáäçéëâ~í= I henhold til gældende dansk skattelovgivning tilbageholdes der ikke dansk kildeskat eller andre skatter i forbindelse med Obligationernes udløb eller indfrielse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at regulere betalinger i forbindelse med udløb eller indfrielse af Obligationerne ved eventuel fremtidig indførelse af kildeskat, anden tilsvarende skat eller andre skatter, ligesom Selskabet ikke påtager sig en forpligtelse til at regulere eventuelle rentebetalinger, såfremt Selskabet måtte blive forpligtet til at indeholde kildeskat eller andre skatter af sådanne betalinger. De administrative omkostninger for Selskabet som måtte følge af en eventuel pligt til at indeholde kildeskat eller andre skatter, kan Selskabet kræve betalt af de Obligationsejere, som den pågældende skat vedrører. içîî~äö=çö=î êåéíáåö== Obligationsvilkårene og de tilknyttede aftaler, herunder pantsætningserklæringer og repræsentationsaftaler med Obligationsejernes Repræsentant, er undergivet dansk ret. Søgsmål anlægges ved Sø- og Handelsretten i København som første instans. Såfremt Sø- og Handelsretten ikke har kompetence til at behandle en given sag, anlægges sagen ved Københavns Byret. Sikkerhedsaktiverne og Optionsaftalegrundlaget er reguleret af engelsk ret, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af det relevante Udstedelsessupplement. 8=

9 páââéêüéçë~âíáîéê== déåéêéäí= De Sikkerhedsaktiver, der ligger til grund for en Obligationsserie udvælges ud fra en vurdering af, om aktiverne med meget stor grad af sikkerhed kan generere et afkast til Selskabet, der gør Selskabet i stand til at indfri den relevante Obligationsserie til den i Udstedelsessupplementet fastsatte Minimumskurs. I den forbindelse henvises til afsnittet "Risikofaktorer" i Udstedelsessupplementet. Sikkerhedsaktiverne kan bestå af følgende aktivtyper: `êéçáí=iáåâéç=kçíéë=e`ikf= Credit Linked Notes er obligationer, der udstedes af såkaldte "Special Purpose Vehicles". Sidstnævnte selskaber udsteder obligationer, hvis afkast er afhængigt af forskellige finansielle aktiver, og hvor ejeren af de pågældende Credit Linked Notes alene kan søge fyldestgørelse for krav i henhold til de pågældende Credit Linked Notes i særlige aktiver, der er stillet til sikkerhed for den pågældende obligationsudstedelse (såkaldt "limited recourse"). Den afgørende forudsætning for Selskabets erhvervelse af Credit Linked Notes er, at de ved erhvervelsen har opnået en AAA-rating fra Standard & Poor's eller tilsvarende rating fra Moody's Investor Services, Inc. eller Fitch Ratings, Ltd. og at de er børsnoterede på en børs i et EU/EØS land. Credit Linked Notes udstedes med sikkerhed i danske eller udenlandske værdipapirer 1, der er AAA-ratede eller tilsvarende på erhvervelsestidspunktet. Disse værdipapirer, der også selv kan være værdipapirer udstedt på basis af sikkerhedsaktiver, herunder fordringer, ligger til primær sikkerhed for en aftale (Credit Default Swap) mellem CLN-udstederen og en anden finansiel virksomhed. CLN-udstederen påtager sig den risiko for tab, der kan opstå i forbindelse med konkurs, akkord, betalingsmisligholdelse mv. på en portefølje af erhvervsobligationer (herefter "Referenceporteføljen") og som overstiger en vis procentdel (herefter "Subordination Amount") af det beregnede tab på Referenceporteføljen. Ved at CLN-udstederen påtager sig denne risiko kan Selskabet erhverve Credit Linked Notes til en lavere kurs end en tilsvarende forrentet højt-rated statsobligation, hvorved der bliver et større beløb til rådighed for eventuelt køb af option. Subordination Amount fastsættes af ratingbureauet til et niveau, der mindst svarer til den minimums subordinering der kræves, for at de pågældende Credit Linked Notes kan opnå den forudsatte kredit-rating. a~åëâé=êé~äâêéçáíçääáö~íáçåéê= Danske realkreditobligationer vurderes normalt som meget sikre, men vil, såfremt den pågældende obligation overhovedet er kreditvurderet af et internationalt kreditvurderingsbureau, typisk ikke have en kreditvurdering (rating) svarende til en AAA-rating. 1 Credit Linked Notes kan tillige have sikkerhed i indeståender m.v. i pengeinstitutter i et OECD-land med en kort rating A-1 af Standard & Poor's. 9

10 Det er en betingelse for, at Selskabet kan anvende danske realkreditobligationer, at disse er børsnoterede. ^åçêé=~âíáîéê=ãéç=ü à=âêéçáíjê~íáåö= Som nævnt ovenfor under Credit Linked Notes vil CLN-udstederen typisk have indgået Credit Default Swap-aftaler med henblik på, at en sådan aftale genererer et afkast til CLN-udstederen. Selskabet kan som sikkerhed for en given Obligationsserie indgå en eller flere Credit Default Swaps eller lignende finansielle kontrakter med henblik på at generere det afkast til Selskabet, som sætter det i stand til at indfri Obligationsserien til den fastsatte Minimumskurs. Til sikkerhed for Selskabets opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til en Credit Default Swap vil Selskabet indkøbe en portefølje af værdipapirer. Den pågældende portefølje vil, ud over til sikkerhed for Selskabets forpligtelse over for CDS-modparten, ligge til sikkerhed for Obligationsserien, som nærmere beskrevet i det relevante Udstedelsessupplement. Det er en betingelse for, at Selskabet kan anvende Credit Default Swaps eller lignende finansielle kontrakter, at sikkerheden for cash flow og andet afkast fra sådanne kontrakter enten har opnået en AAA-rating fra Standard & Poor's eller tilsvarende rating fra Moody's Investors Services, Inc. eller Fitch Ratings, Ltd. eller at den Obligationsserie, som Selskabet udsteder med sikkerhed i sådanne kontrakter har opnået en sådan rating. léíáçåéê= Optioner er finansielle kontrakter, der mod betaling af en optionspræmie giver Selskabet et afkast, der bestemmes af udviklingen i værdien af de aktiver, som den pågældende option er knyttet til. Såfremt der er knyttet en option (herefter "Option") til en Obligationsserie, vil afkastet på Optionen enten anvendes til indfrielse af Obligationsserien til en kurs, der ligger over Minimumskursen eller være bestemmende for størrelsen af en eventuel forrentning af Obligationerne. 10=

11 lääáö~íáçåëéàéêåéë=oééê ëéåí~åí=çö= çääáö~íáçåëéàéêã ÇÉê= I henhold til Repræsentationsaftalen, der indgås senest samtidig med udstedelsen af den pågældende Obligationsserie og som skal læses som en del af det relevante Udstedelsessupplement, vil der blive udpeget en Obligationsejernes Repræsentant, som på Obligationsejernes vegne påser overholdelsen af obligationsvilkårene og udøver panthaverbeføjelserne. Panthaverbeføjelserne kan alene gøres gældende af Obligationsejernes Repræsentant. Panthaverbeføjelserne kan således ikke udøves af Obligationsejerne, hverken hver for sig eller samlet. Sikkerhedsaktiverne pantsættes til fordel for Obligationsejernes Repræsentant, som senest samtidig med udstedelsen af den pågældende Obligationsserie registreres som eneberettiget og enelegitimeret til at råde over Sikkerhedsaktiverne på Obligationsejernes vegne. Samtidig med erhvervelsen af en eventuel Option indlægges Optionsaftalegrundlaget i pantsat sikkerhedsdepot, og pantsætningen meddeles Optionsmodparten. Obligationsejernes opmærksomhed henledes på de ansvarsfritagelser, der gælder for varetagelsen af hvervet som Obligationsejernes Repræsentant. For andre ansvarsfraskrivelser end de nedenfor gengivne henvises til Repræsentationsaftalen mellem Selskabet og Obligationsejernes repræsentant, der sammen med de af Selskabet afgivne pantsætningserklæringer vil blive fremlagt hos Selskabets administrator i forbindelse med udstedelsen af en Obligationsserie. Kopi udleveres på forlangende. Obligationsejernes Repræsentant er fritaget for ansvar i tilfælde af force majeure, det vil sige hindringer for aftalens opfyldelse, som ikke kunne forudses og ikke kan fjernes eller omgås uden urimelig opofrelse. Som force majeure anses blandt andet lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror eller trussel herom og relevante myndigheders aktiviteter i anledning heraf, sabotage, naturkatastrofer samt strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Obligationsejernes Repræsentant er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af dennes funktioner. Obligationsejernes Repræsentant påtager sig at varetage hvervet som Obligationsejernes Repræsentant i den pågældende Obligationsseries løbetid. I denne periode kan Obligationsejernes Repræsentants hverv som repræsentant for Obligationsejerne alene bringes til ophør i tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelserne i henhold til den pågældende Repræsentationsaftale. Såfremt Obligationsejernes Repræsentant undergives konkursbehandling, indgiver anmeldelse om betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om tvangsakkord, ophører hvervet omgående og overgår til ny repræsentant, der hurtigst muligt og midlertidigt udpeges af Advokatrådet eller Finansrådet. Selskabet indkalder straks til et Obligationsejermøde med henblik på endeligt valg af en ny repræsentant for Obligationsejerne. Selskabet fremsætter i den forbindelse forslag til en ny repræsentant. Indkaldelse sker ved meddelelse til Københavns Fondsbørs A/S samt ved bekendtgørelse i mindst ét landsdækkende dansk dagblad med et varsel på 14 dage. Forslag om alternativ repræsentant kan af Obligationsejerne indgives til Selskabet inden 5 dage efter offentliggørelsen af indkaldelsen. m~åíü~îéêäéñ àéäëéê Obligationsejernes panthaverbeføjelser er som et vilkår for Selskabets obligationsudstedelser uigenkaldeligt overdraget til Obligationsejernes Repræsentant, der i henhold til vilkårene i den Repræsentationsaftale, som indgås i forbindelse med udstedelsen af en Obligationsserie, er eneberettiget og enelegitimeret til at udøve Obligationsejernes panthaverbeføjelser. 11

12 lääáö~íáçåëéàéêã ÇÉê== Obligationsejermøder til drøftelse af forhold vedrørende Obligationerne indkaldes af Selskabet eller Obligationsejernes Repræsentant. Obligationsejernes Repræsentant er forpligtet til at indkalde til Obligationsejermøde, hvis det forlanges skriftligt af Obligationsejere, der tilsammen besidder mindst 10 % af alle cirkulerende (udstedte, ej indløste) Obligationer i en Obligationsserie. Indkaldelse skal ske med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Indkaldelse til Obligationsejermøde sker ved bekendtgørelse i mindst ét landsdækkende dansk dagblad samt ved meddelelse til Københavns Fondsbørs med et varsel, der fastsættes under hensyntagen til karakteren af de emner, der skal behandles på Obligationsejermødet. På obligationsejermødet giver hvert obligationsbeløb på nominelt DKK/EUR én stemme. Beslutninger træffes med simpelt flertal. Beslutning om opsigelse af en Obligationsserie til indfrielse, hvilket kun kan ske i tilfælde af væsentlig misligholdelse af obligationsvilkårene, eller om udskiftning af Obligationsejernes Repræsentant kan vedtages med 2/3 flertal blandt de på Obligationsejermødet repræsenterede ejere af Obligationer i den relevante Obligationsserie, dersom dette flertal repræsenterer minimum 10 % af den cirkulerende (udstedte, ej indløste) obligationsmængde i den pågældende Obligationsserie. Beslutning om ændring af Obligationsvilkårene til skade for Obligationsejerne kræver enstemmighed blandt ejerne af Obligationer i den pågældende Obligationsserie. Enhver beslutning om ændring af Obligationsvilkårene kræver Selskabets tiltræden for at opnå gyldighed. Omkostninger ved afholdelse af Obligationsejermøder betales af Selskabet. Hvis Selskabet ikke har midler hertil, og mødet er indkaldt af Obligationsejernes Repræsentant, afholdes omkostningerne forlods af midler fra Selskabets Afkastkonti. 12=

13 jáëäáöüçäçéäëé=çö=êé~äáë~íáçå= I de nedenfor i pkt. 1-4 nævnte tilfælde af væsentlig misligholdelse af obligationsvilkårene for en given Obligationsserie er Obligationsejernes Repræsentant (men ikke den enkelte Obligationsejer) forpligtet til at opsige Obligationerne til omgående indfrielse og til at realisere Sikkerhedsaktiverne. Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis: 1. Selskabet ikke får leveret Sikkerhedsaktiverne senest 8 kalenderdage efter Obligationsseriens udstedelse, eller de leverede Sikkerhedsaktiver ikke opnår den forudsatte rating eller mangler andre væsentlige karakteristika, som nærmere beskrevet i det relevante Udstedelsessupplement, 2. Selskabet ikke rettidigt betaler Obligationernes hovedstol og betalingsmisligholdelsen vedvarer ud over 8 kalenderdage efter Terminsdagen, eller Obligationsejernes Repræsentant modtager dokumentation, der overvejende sandsynliggør, at Selskabet ikke vil være i stand til rettidigt at betale Obligationernes hovedstol (anteciperet misligholdelse), eksempelvis i form af væsentlig nedskrivning af Sikkerhedsaktivernes værdi før en terminsdag, 3. Selskabet erklæres konkurs, 4. Selskabet udbetaler udbytte i strid med Selskabets vedtægter. I andre væsentlige misligholdelsestilfælde er Obligationsejernes Repræsentant kun forpligtet til at opsige Obligationerne til indfrielse, hvis Obligationsejere, der tilsammen besidder mere end 2/3 af de udestående Obligationer i den pågældende Obligationsserie, skriftligt opfordrer Obligationsejernes Repræsentant dertil, eller hvis der på et Obligationsejermøde med den fornødne majoritet (jf. afsnittet "Obligationsejermøder") træffes beslutning om opsigelse af Obligationsserien til indfrielse. Opsigelse skal omfatte alle Obligationerne i den pågældende Obligationsserie. Der kan således ikke gyldigt foretages særskilt opsigelse af enkelte Obligationer. Dersom Obligationsejernes Repræsentant ser sig nødsaget til at realisere de pantsatte effekter, sker dette efter følgende retningslinjer: Inden realisation foretages, skal Obligationsejernes Repræsentant sende et anbefalet brev til Selskabet, hvori pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde Obligationsejernes krav. Dette gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse truende tab. Obligationsejernes Repræsentant afhænder herefter de relevante pantsatte Sikkerhedsaktiver efter bedste skøn. Såfremt Sikkerhedsaktiverne, der ligger til sikkerhed for Obligationsserien, realiseres inden udløbstidspunktet, og Selskabet beslutter at anbringe nettoprovenuet i en anden bank end Depotbanken, skal denne beslutning godkendes af Obligationsejernes Repræsentant. Godkendelse kan gives, såfremt provenuet henstår i mere end 14 dage og under forudsætning af, at tilsvarende sikkerhedsgrundlag etableres. Det er ligeledes en forudsætning, at den valgte bank mindst er tildelt en af følgende korte ratings: A1 (Standard & Poor's Ratings Services), P1 (Moody's Investors Services, Inc.) eller F1 (Fitch Ratings, Ltd.). Fortsat gælder, at nettoprovenuet (efter betaling af omkostninger ved opsigelse, realisation og fordeling af provenuet) ved realisation af de pantsatte aktiver med tillæg af eventuelt indestående på Afkastkontoen, betales til ejerne af obligationer i den pågældende Obligationsserie i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationerne. 13

14 léäóëåáåöéê=çã=_fd=r=^lp= k~îå=çö=üàéãëíéç== BIG 5 A/S Østergade København K Danmark Hjemsted er Københavns Kommune. péäëâ~äéíë=ëíáñíéäëé= Selskabet er stiftet den 20. september içîöáîåáåö=çö=íáäëóå== Selskabet har opnået tilladelse til at drive virksomhed som sparevirksomhed og er således undergivet tilsyn fra Finanstilsynet. Pr. 1. januar 2004 er reglerne om sparevirksomheder overflyttet til lov om finansiel virksomhed. cçêã ä= I henhold til Selskabets vedtægter 2 er det Selskabets formål:.. at erhverve en eller flere porteføljer af værdipapirer i bredeste forstand, herunder også finansielle instrumenter, anparter i anpartsselskaber og andele i foreninger, samt at indgå finansielle kontrakter, herunder swap-aftaler, der indebærer en forpligtelse for selskabet, og på grundlag af de erhvervede aktiver samt indgåede finansielle kontrakter at udstede obligationer, der søges børsnoteret. oéöáëíêéêáåö= Selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i Told- og Skattestyrelsen under registreringsnummer CVR nr oéöåëâ~ä= Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabet har endnu ikke afsluttet første regnskabsår, hvorfor Selskabet ikke har aflagt regnskab. Selskabets årsrapporter vil blive indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og vil blive offentliggjort via Københavns Fondsbørs A/S. Årsrapporter kan endvidere rekvireres hos Administrator. 14=

15 cáå~åëâ~äéåçéê= Er endnu ikke fastlagt, men vil blive offentliggjort via Københavns Fondsbørs A/S. h~éáí~ä= Selskabets aktiekapital består af stk. aktier á nominelt kr eller i alt kr Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets aktiebog. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Aktierne er ikke opdelt i aktieklasser. Selskabets egenkapital udgør pr. 20. september 2004 t.kr Selskabets aktiver udgør pr. samme dato t.kr hçååéêåñçêüçäç= Samtlige Selskabets aktier er ejet af BIG 2 Holding A/S, hvis aktivitet er at eje aktier i BIG 5 A/S samt andre tilsvarende sparevirksomheder. P.t. ejer BIG 2 Holding A/S følgende sparevirksomheder: BIG 2 A/S, BIG 3 A/S, BIG 4 A/S og BIG 5 A/S. Samtlige BIG 2 Holding A/S aktier er ejet af BIG Fonden, der ligeledes ejer samtlige aktier i BIG 1 Holding A/S. Sidstnævnte selskab ejer samtlige aktier i sparevirksomheden BIG 1 A/S. Koncernens aktiviteter udøves gennem datterselskaber, der udsteder obligationer på baggrund af og med sikkerhed i andre obligationer og finansielle kontrakter, således at de bagvedliggende aktivers egenskaber med hensyn til renterisiko, konverteringsrisiko, løbetid, kreditrisiko, værdi af finansielle kontrakter mv. fordeles på de forskellige obligationer, så de tilpasses investorernes præferencer. BIG 2 Holding A/S har forpligtet sig til ikke at afhænde aktierne i Selskabet, så længe der er udestående Obligationer udstedt af Selskabet. _fd=r=^lpd=îáêâëçãüéç= cçêêéíåáåöëçãê ÇÉ= Selskabet driver virksomhed inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed. Selskabet udsteder obligationer på baggrund af og med sikkerhed i til formålet erhvervede værdipapirer, eventuelle optioner samt eventuelle finansielle kontrakter. Ethvert afdrag/enhver indfrielse af de erhvervede værdipapirer modsvares af et afdrag/en indfrielse af de udstedte obligationer efter en forudbestemt fordelingsnøgle. Afkastet på de erhvervede aktiver fordeles efter en forudbestemt fordelingsnøgle på de udstedte obligationer, dog således at det gennemsnitlige afkast på de udstedte obligationer er lavere end for de erhvervede aktiver, hvorved Selskabet har mulighed for at afholde administrationsomkostninger m.v. 15

16 Hver portefølje af erhvervede værdipapirer, eventuelle optioner samt eventuelle finansielle kontrakter med tilknyttet afkastkonto pantsættes til ejerne af samtlige obligationer, der udstedes på baggrund af porteføljen. Selskabet kan, med undtagelse af de i obligationsvilkårene angivne frigivelser, ikke disponere over de pantsatte værdipapirer, optioner eller de pantsatte afkastkonti. Dog kan Selskabet udstede Obligationsserier, hvor Sikkerhedsaktiverne ligger til primær sikkerhed for andre end Obligationsejerne. Såfremt dette er tilfældet, vil det fremgå af det relevante Udstedelsessupplement. Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den pågældende Obligationsserie og ikke mod aktiver, der er pantsat til sikkerhed for eventuelle andre Obligationsserier. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Ved hver obligationsudstedelse udpeges en repræsentant for investorerne. lêö~åáë~íáçå= Ud over Selskabets direktør, Per Bang Hansen, har Selskabet ingen ansatte. ^Çãáåáëíê~íáçå=ãîK= Selskabet har indgået aftale med BI Holding A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø om, at Selskabets administration varetages af BI Holding A/S. Herudover har Selskabet indgået aftale med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S om, at fondsmæglerselskabet løbende skal yde finansiel rådgivning til Selskabet. mä~åéêáåö=~ñ=péäëâ~äéíë=ãáçäéê= I henhold til Selskabets vedtægter 14 kan Selskabets midler anbringes i værdipapirer i bredeste forstand eller på indlånskonti i pengeinstitutter. Selskabets frie likvide midler placeres på indlånskonti i Ringkjøbing Landbobank. oéíëíîáëíéê= Ingen af selskaberne i koncernen er involveret i retstvister, herunder voldgiftssager. Ingen af selskaberne er bekendt med, at sådanne sager skulle være i vente. péåéëíé=äéöáîéåüéçéê== Selskabet oplyser, at der ikke siden udarbejdelsen af Selskabets åbningsbalance pr. 20. september 2004 er indtrådt begivenheder, der væsentligt påvirker Selskabets økonomiske stilling. cçêîéåíåáåöéê=íáä=ñêéãíáçéå Selskabet forventer et positivt resultat for indeværende regnskabsår (som slutter ultimo 2005), idet det forventes, at Selskabet i 2004 udsteder Obligationsserier i henhold til nærværende Programdokumentation i form af obligationerne PLUS 5 Vækst Index 2009 og PLUS Østeuropa Der henvises til Udstedelsessupplementerne for de nævnte Obligationsserier. 16=

17 ^åîéåçí=êéöåëâ~äëéê~âëáë== Selskabets regnskabspraksis vil efter første udstedelse blive som følger: déåéêéäí= Selskabet er omfattet af reglerne om sparevirksomheder i lov om finansiel virksomhed. Årsrapporter vil som følge heraf blive udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter. Årsrapporterne vil i øvrigt blive udarbejdet i overensstemmelse med almindelige anerkendte danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs A/S fastlagte retningslinjer med de tilpasninger, der følger af regnskabsreglerne for sparevirksomheder. Danske regnskabsvejledninger er som følge heraf fraveget, hvad angår foreslået udbytte for regnskabsåret eftersom dette indregnes som en forpligtelse i årsrapporten i stedet for under egenkapitalen indtil vedtagelsen på generalforsamlingen. Reglerne forventes ændret fra 1. januar 2005, hvor udbytte fra regnskabsåret indregnes under egenkapitalen. lääáö~íáçåéêi=léíáçåéê=çö=ìçëíéçíé=çääáö~íáçåéê= Obligationer: De noterede obligationer, der er erhvervet som underliggende aktiver for de udstedte obligationer, og som risikomæssigt afdækker disse, værdiansættes til anskaffelsespris og kursreguleres ikke løbende. Kursavance eller tab resultatføres på realisationstidspunktet. Obligationer erhvervet for egne midler indregnes og måles til markedsværdi. Optioner: Optioner værdiansættes til markedsværdi. Udstedte obligationer - obligationsdel: Obligationsgælden, der består af udstedte obligationer (ekskl. optionen), udstedt på baggrund af selskabets beholdning, optages til nominel værdi. Over-/underkurser opføres netto henholdsvis under regnskabsposterne "Andre passiver" eller "Andre aktiver". Kursgevinst/-tab på de udstedte obligationer resultatføres på realisationstidspunktet. Udstedte obligationer optionsdel: Optionsdelen af de udstedte obligationer udskilles fra hovedkontrakten og værdiansættes til markedsværdi. Udstedte obligationer CDS-del: CDS-delen af de udstedte obligationer udskilles fra hovedkontrakten og værdiansættes til markedsværdi. Ved CDS-delen forstås den del af obligationerne, som relaterer sig til indkøbte Sikkerhedsobligationer, hvis udsteder har indgået en Credit Default Swap kontrakt. ^âíìéä=ëâ~í=çö=ìçëâìçí=ëâ~í= Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. 17

18 Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. BIG 5 A/S sambeskattes med moderselskabet BIG 2 Holding A/S og søsterselskaberne BIG 2 A/S, BIG 3 A/S og BIG 4 A/S. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). iéçéäëé=çö=êéîáëáçå= _ÉëíóêÉäëÉ= Direktør Ib Mardahl-Hansen - formand Frederiksborgvej 195 A, 4000 Roskilde Ud over bestyrelsesposter i BIG Fonden, fondens holdingselskaber og disses datterselskaber er Ib Mardahl- Hansen næstformand i bestyrelsen i FC Roskilde A/S og bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet BI Biomedicinsk Venture II, P/S BI Biomedicinsk Venture III, P/S BI IT Venture og P/S BI New Energy Solutions. Advokat Karsten Havkrog Pedersen Amagertorv København K Ud over bestyrelsesposter i BIG Fonden, fondens holdingselskaber og disses datterselskaber er Karsten Havkrog Pedersen bestyrelsesmedlem i Genmab A/S og API Property Fund Denmark P/S. Likviditetschef Per Bang Hansen Søhøjen Roskilde Har bestyrelsesposter i BIG Fonden, fondens holdingselskaber og disses datterselskaber. aáêéâíáçå== Per Bang Hansen Søhøjen Roskilde oéîáëáçå== De generalforsamlingsvalgte revisorer for BIG Fonden, BIG 2 Holding A/S og BIG 5 A/S er: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H.C. Andersens Boulevard København V for BIG 5 A/S tillige: 18=

19 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Alle Frederiksberg 19

20 ÕîêáÖÉ=çéäóëåáåÖÉê= rçëíéçéêw= BIG 5 A/S Østergade København K ^êê~åö êw= BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade København Ø ^Çãáåáëíê~íçêW= BI Holding A/S Sundkrogsgade København Ø cáå~åëáéä=ê ÇÖáîÉêW= BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade København Ø _áä~öw= Følgende dokumenter indgår som en integreret del af nærværende Programdokumentation: Vedtægter af 20. september 2004 for BIG 5 A/S Revideret åbningsbalance pr. 20. september 2004 De nævnte bilag kan rekvireres hos Selskabets administrator, BI Holding A/S. 20=

21 aéñáåáíáçåëäáëíé= I Programdokumentationen og Selskabets Udstedelsessupplementer har ord og begreber med stort begyndelsesbogstav den betydning, som fremgår af følgende liste: Afkastkonto Afkastloft Arrangør Beregningsagenten BIAM CLN-udsteder Deltagelsesgrad Den af Selskabet til fordel for ejerne af obligationer i den relevante Obligationsserie pantsatte konto, hvor afkast fra Sikkerhedsaktiver, herunder eventuelle obligationer og eventuel option indgår. Den i Optionsaftalegrundlaget fastsatte største procentvise stigning i indeksudviklingen eller den gennemsnitlige bedste indeksudvikling (afhængig af optionstypen). Hvis indeksudviklingen/den gennemsnitlige bedste indeksudvikling er større end Afkastloftet fastsættes indeksudviklingen/den gennemsnitlige bedste indeksudvikling til Afkastloftet. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (BIAM), der på vegne af Selskabet arrangerer udstedelsen af Obligationsserierne. Det selskab, der i henhold til Optionsaftalegrundlaget opgør et eventuelt afkast på Optionen. Beregningsagentens afgørelse er bindende, medmindre det kan fastslås, at der foreligger en åbenlys fejl. Beregningsagenten vil være det samme selskab som Optionsmodparten. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (Arrangøren). Det selskab, som udsteder Credit Linked Notes. Den i en option fastsatte procentdel, der multipliceret med udviklingen af det eller de aktiv(er), der ligger til grund for optionen, bestemmer størrelsen af optionsbetalingen. Deltagelsesgrad fastlægges på Pricingdagen Depotbank Den bank hvori Sikkerhedsaktiverne for en given Obligationsserie ligger i depot. Indfrielseskurs Minimumskursen Obligationerne Består af Minimumskursen forholdsmæssigt tillagt et eventuelt afkast af Optionen, i det omfang afkast fra Optionen ikke anvendes til rentebetalinger. Den kurs, som Selskabet som minimum er forpligtet til at betale til den enkelte Obligationsejer på Terminsdagen. Minimumskursen fastsættes i det relevante Udstedelsessupplement. Betegnelsen for de af Selskabet udstedte obligationer, der indgår i en Obligationsserie. 21

22 Obligationsejer Obligationsejermøder Obligationsejernes Repræsentant Obligationsudstedende institut Obligationsserie Den til enhver tid i Værdipapircentralen (VP) registrerede indehaver af en Obligation. Alle ejerne af obligationer i en given Obligationsserie benævnes samlet "Obligationsejerne". De møder, hvor Obligationsejerne træffer beslutninger om obligationsvilkår og øvrige forhold med relation til Obligationerne, i det omfang, sådanne beslutninger kan træffes af Obligationsejerne. Den repræsentant for Obligationsejerne, der som et vilkår for obligationsudstedelserne er eneberettiget og enelegitimeret til at varetage Obligationsejernes panthaverbeføjelser og hvis beføjelser tillige fremgår af en aftale (Repræsentationsaftalen), der indgås mellem Selskabet og Obligationsejernes Repræsentant i forbindelse med udstedelsen af en Obligationsserie. Den bank, der på vegne af Selskabet varetager udstedelsen af Obligationerne over for Værdipapircentralen (VP). Samlebetegnelse for de af Selskabet udstedte obligationer, der er tildelt samme fondskode. Optionen Den option, der bestemmer Indfrielseskursen ud over Minimumskurs eller bestemmer rentebetalingerne på Obligationerne i en given Obligationsserie. Optionen ligger til sikkerhed for Obligationerne og er således en del af Sikkerhedsaktiverne. Optionsaftalegrundlaget Optionsbetaling Optionsbetalingsdagen(e) Optionsmodparten Pricingdagen Fastsætter vilkårene for Optionen, herunder Optionsmodpartens og Selskabets respektive rettigheder og forpligtelser. Udgør en integreret del af det relevante Udstedelsessupplement og består af en "ISDA Master Agreement", en "Schedule to ISDA Master Agreement" med henvisning til ISDA definitioner samt en "Confirmation". Det beløb, der i henhold til Optionsaftalegrundlaget betales til Selskabet på Optionsbetalingsdagen. Den eller de dage, hvor Optionen, som ligger til sikkerhed for den pågældende Obligationsserie eventuelt udbetaler beløb til Selskabet. Den part, som Selskabet indgår optionsaftale med, og som derved er forpligtet i henhold til Optionsaftalegrundlaget. Den dag, hvor Selskabet indgår aftale om køb af de Sikkerhedsaktiver, som ligger til sikkerhed for den pågældende Obligationsserie. Datoen for Pricingdag er fastsat i det relevante Udstedelsessupplement. 22=

23 Programdokumentationen Programdokumentationen inklusive de dokumenter, der refereres til heri, som værende en del af Programdokumentationen. Referenceportefølje Rentebetalingen Den portefølje af virksomheder, som ligger til grund for en Credit Default Swap, som indgås af CLN-udstederen i forbindelse med udstedelse af Credit Linked Notes. Den rentebetaling, som foretages til Obligationsejerne, såfremt den pågældende Obligationsserie er rentebærende. Rentebetalingsdage De dage, hvor Rentebetalingen foretages (såfremt den pågældende Obligationsserie er rentebærende). Repræsentationsaftalen Selskabet Sikkerhedsaktiverne Den mellem Selskabet og Obligationsejernes Repræsentant senest samtidig med udstedelsen af en Obligationsserie indgåede aftale om varetagelse af Obligationsejernes interesser. BIG 5 A/S, CVR-nr , Østergade 27, 1100 København K. De aktiver, der ligger til sikkerhed for Obligationsejernes krav mod Selskabet. Sikkerhedsaktiver i form af en bestemt pulje af værdipapirer etc., en bestemt Option mv. stilles til sikkerhed for en bestemt Obligationsserie. Ejere af Obligationer i andre Obligationsserier kan ikke søge sig fyldestgjort i disse Sikkerhedsaktiver. Sikkerhedsobligationerne Sikkerhedsaktiver, der er obligationer (danske realkreditobligationer eller Credit Linked Notes). Sikkerhedsdepot Subordination Amount Terminsdag Udstedelsesdagen Det depot, som Selskabet har oprettet hos Depotbanken, og som forinden udstedelsen af Obligationerne pantsættes til fordel for Obligationsejerne. Den fastsatte første procentdel af et beregnet tab på Referenceporteføljen, der i henhold til en af CLN-udstederen indgået Credit Default Swap aftale ikke skal bæres af CLNudstederen. Et tab, der måtte opstå som følge af tab på Referenceporteføljen ud over Subordination Amount, modregnes i hovedstolen på de pågældende Credit Linked Notes. Subordination Amount betegnes også som "Initial Buffer Amount". Den dag, hvor Selskabet foretager betaling på en given Obligationsserie. Terminsdagen vil være fastsat i Udstedelsessupplementet for en given Obligationsserie. Udstedelsesdagen er den dag, hvor en given Obligationsserie udstedes og noteres på Københavns Fondsbørs A/S. Udstedelsesdagen vil fremgå af det relevante Udstedelsessupplement. 23

24 Udstedelsessupplement VP Det dokument, som Selskabet offentliggør i forbindelse med udstedelsen af en Obligationsserie. Udstedelsessupplementet fastlægger de vilkår, som er specifikke for den pågældende Obligationsserie og udgør sammen med nærværende Programdokumentation prospektet for den pågældende Obligationsserie. Udstedelsessupplementet skal læses i sammenhæng med Programdokumentationen. Den danske Værdipapircentral, Værdipapircentralen A/S. ---oo0oo--- 24=

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Programdokumentation BIG 4 A/S 20. april 2004 For selskabets obligationslån udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer og øvrige finansielle aktiver Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

BIG 5 A/S. Arrangør:

BIG 5 A/S. Arrangør: Resumé BIG 5 A/S 8. marts 2006 Obligationslån 2006/2013 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAAratede obligationer 1 og derivat på råvarer Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS Råvarer 2013

Læs mere

Årsrapport fra BIG 2 A/S

Årsrapport fra BIG 2 A/S Københavns Fondsbørs Årsrapport fra 17. marts 2004 21 Årsrapport fra Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2003 for. Årsrapporten er vedhæftet denne fil. Med venlig hilsen Ib Mardahl-Hansen

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

BIG 5 A/S. Årsrapport 2005

BIG 5 A/S. Årsrapport 2005 BIG 5 A/S Årsrapport 2005 Selskabsoplysninger Indhold Bestyrelse Direktion Revision Ib Mardahl-Hansen, formand Per Bang Hansen Karsten Havkrog Pedersen Per Bang Hansen, direktør KPMG C. Jespersen Statsautoriseret

Læs mere

BIG 6 A/S. Årsrapport 2005

BIG 6 A/S. Årsrapport 2005 BIG 6 A/S Årsrapport 2005 Selskabsoplysninger Indhold Bestyrelse Direktion Revision Ib Mardahl-Hansen, formand Per Bang Hansen Karsten Havkrog Pedersen Per Bang Hansen, direktør KPMG C. Jespersen Statsautoriseret

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2009 er et overskud før skat på 27 tkr. og et overskud

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen Prospekt BIG 2 A/S 30. juli 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i norske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på indeks baseret på fonden O'Connor Global Fundamental Long-Short

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BIG 4 A/S. Årsrapport 2005

BIG 4 A/S. Årsrapport 2005 BIG 4 A/S Årsrapport 2005 Selskabsoplysninger Indhold Bestyrelse Direktion Revision Ib Mardahl-Hansen, formand Per Bang Hansen Karsten Havkrog Pedersen Per Bang Hansen, direktør KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

BIG 2 A/S. Årsrapport 2005

BIG 2 A/S. Årsrapport 2005 BIG 2 A/S Årsrapport 2005 Selskabsoplysninger Indhold Bestyrelse Direktion Revision Ib Mardahl-Hansen, formand Per Bang Hansen Karsten Havkrog Pedersen Per Bang Hansen, direktør KPMG C. Jespersen Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ 1, 8940 RANDERS SV 1. JANUAR DECEMBER 2016

ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ 1, 8940 RANDERS SV 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Thors Bakke 4, 2., Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb Dette nummer af beskriver diverse begivenheder i PLUS-obligationerne. Derudover kan du se en oversigt over førtidige indfrielser foretaget siden seneste nummer af samt en overordnet status på alle PLUSobligationer

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Selskabsmeddelelse nr.: 10 2011 Dato: 8. april 2011 Kontaktpersoner: CEO Flemming H. Tomdrup Telefon nr.: 79 30 00 00 SOLAR A/S Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Solar A/S Side

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Guld & Ure City Vest ApS

Guld & Ure City Vest ApS Guld & Ure City Vest ApS CVR-nr. 34 05 24 68 Årsrapport for 2013 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05 2014 Per Borg Dirigent Telefon

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

BIG 4 A/S Halvårsrapport 2012

BIG 4 A/S Halvårsrapport 2012 BIG 4 A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 27016340 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 7 Balance

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere