Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:"

Transkript

1 Sag nr /PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S Glostrup Torv Glostrup Tlf.nr Cvr.nr B E T I N G E T S K Ø D E Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød, overdrager og betinget skøder herved til 1. Navn Adresse den under udstykning værende ejendom betegnet som delnr. * af matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup, med foreløbigt areal af XX m² som vist på ændringskort af 1. oktober 2007 udarbejdet af landinspektør Carl Helge Pedersen. Ejendommen er beliggende på adressen, 2680 Solrød. Ved den endelig opmåling af ejendommen kan der forekomme mindre afgivelser på op til 2 % af ejendommens samlede areal, hvilket køber må acceptere uden, at der derved kan rejses krav om en regulering af købesummen. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 1

2 2. Vilkårene for handlen er fastlagt i det af sælger udarbejdede Udbudsmateriale for salg af grunde i ny bydel Trylleskov Strand. Dette skøde medfører ingen ændringer i udbudsmaterialets vilkår, hvortil der henvises Handlen finder desuden sted på baggrund af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juli 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme 3. Ejendommen overtages af køber den, fra hvilken dato den henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. Sælger har ret til at udskyde overtagelsesdagen for det tilfælde, at udstykningen eller byggemodningen forsinkes uden at køber i den forbindelse kan gøre et økonomisk krav gældende. Udskydelse af overtagelsesdagen kan ske med op til i alt seks måneder og meddelelse herom skal tilgå køber med mindst to måneders varsel til den senest meddelte overtagelsesdag. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges refusionsopgørelse over ejendommens udgifter, hvis saldo berigtiges kontant på anfordring. Indtil ejendommen er selvstændigt vurderet og samtlige ejendomsskatter, forbrugsafgifter m.m. er pålignet, betaler køber en forholdsmæssig andel af de på hovedejendommen, inkl. vej- og fællesarealer, påhvilende skatter og afgifter. 4. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtigelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere. Køber er bekendt med og respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter i det omfang, at de ved en landinspektørerklæring vil være at overføre fra den ejendom, hvorfra ejendommen udstykkes. Køber har fået udleveret en udskrift af tingbogen inden aftalens indgåelse. Køber er under henvisning til udbudsmaterialet bekendt med de deklarationer, som tinglyses efterfølgende. Køber er desuden pligtig til at respektere de offentlige og private servitutter, som det i øvrigt måtte blive nødvendigt at pålægge og tinglyse på ejendommen i forbindelse med sælgers udstykning af denne. Køber meddeler ved sin underskrift af nærværende betingede skøde sælger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive respektpåtegning, således at købers betingede/endelige adkomst respekterer sådanne servitutter. 2

3 Køber erklærer sig bekendt med, at der på ejendommen tinglyses deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand. Sælger er desuden uden ansvar for, om der på grunden måtte være utinglyste rettigheder og/eller byrder, herunder hævd eller andet. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke er sådanne rettigheder. 5. Købesummen andrager kr. *,00 skriver * og 00/100 øre. Herudover betaler køber tilslutningsbidrag til el, vand, kloak, forsyning for telefon m.m., fjernvarme eller naturgas i alt kr. * Senest 10 dage efter nærværende skødes underskrift stiller køber uigenkaldelig bankgaranti for købesummen kr. * samt tilslutningsbidrag kr. *, - i alt kr. * hvilken garanti på overtagelsesdagen erstattes af kontant deponering i sælgers bank, Danske Bank, Solrød Afdeling, Solrød Center 15, 2680 Solrød Strand kr. *,00 Berigtigende advokat er bemyndiget til af dette beløb at indfri evt. pantegæld, der ikke skal overtages Købesummen samt betaling for tilslutningsbidrag frigives til sælger, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesum i alt kr. *,00 =========== Renter af deponerede beløb tilfalder sælger fra deponeringstidspunktet. Såfremt kontant deponering først finder sted efter overtagelsesdagen, skal garantibeløbet forrentes fra overtagelsesdagen i henhold til rentelovens 5. Garantien tjener tillige som sikkerhed for købers forpligtigelser i henhold til nærværende aftale, herunder som sikkerhed for sælgers eventuelle erstatningskrav i tilfælde af købers misligholdelse af aftalen. Købet er en kontanthandel. Køber bærer som følge heraf alle eventuelle omkostninger og risici ved finansiering af handlen. 6. 3

4 7. Nærværende handel er fra sælgers side betinget af: I) købesummens rigtige og prompte betaling. II) Kort og Matrikelstyrelsens approbation Og er fra købers side betinget af: lll) af køber ikke gør brug af sin tilsagte fortrydelsesret. Når betingelserne er endeligt opfyldt, udstedes endeligt skøde. Parterne meddeler ved deres underskrift på nærværende skøde advokat Poul Jost Jensen, subsidiært advokat Torben Thomasen, begge Glostrup Torv 6-10, 2600 Glostrup, fuldmagt til at underskrive endelighedspåtegning. Hvis køber vælger at fortryde handlen rettidigt og på de aftalte vilkår, meddeler parterne ved deres underskrift på nærværende skøde advokat Poul Jost Jensen, subsidiært advokat Torben Thomasen, begge Glostrup Torv 6-10, 2600 Glostrup, fuldmagt til at underskrive aflysningspåtegning på det betingede skøde. 8. Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter parternes bedste skøn den aftalte købesum kr. *, Køber er orienteret om, at køber kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret kapital 3 i lov nr. 391 af 14. juni af 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og har modtaget særskilt erklæring herom. Fortrydelsesfristen er i denne handel særskilt forlænget med op til 12 mdr. fra oprindelig valgt skæringsdag. Fristen løber fra købers modtagelse af meddelelse om, at sælger har godkendt købers købstilbud. Fortrydelse kan ske vederlagsfrit. 10. Der er ikke udarbejdet købsaftale i forbindelse med nærværende handel, idet handlen i det hele sker på de vilkår, der fremgår af Udbudsmateriale for salg af grunde i ny bydel Trylleskov Strand. Overdragelsen sker uden medvirken af mægler

5 Køber betaler alle omkostninger ved handlens berigtigelse, herunder tinglysningsafgift. Sælgers advokat forestår berigtigelsen og udarbejder skøde samt refusionsopgørelse. 12. Køber er gjort opmærksom på, at sælgers rådgiver ikke må være repræsentant for både sælger og køber i samme handel. Køber er opfordret til at lade sig repræsentere af egen rådgiver. Udgift hertil er sælger uvedkommende. 13. (Bestemmelsen kun relevant ved selskaber køb af ejendom) I medfør af lovbekendtgørelse nr. 920 af 22/ , 8, jfr. bekendtgørelse nr. 182 af 29. marts 1973, erklærer undertegnede erhverver, at ejendommen skal anvendes til * og således anvendes i erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af 1 i lov nr. 267 af 2002 om sommerhus og campering. ooo0ooo Solrød, den / 2008 For sælger, Solrød Byråd Niels Hörup Borgmester Lars Wilms Kommunaldirektør, den / 2008 Som køber(e): * 5

6 6

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere