Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde."

Transkript

1 Varde Torvet Varde Telefon CVR nr Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil og Stilling Adresse Undertegnede RPU 3 A/S Reesens Vej Varde / / sælger herved til Tlf.priv./arb./mobil Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet X Ja Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andet Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en X Ja økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom X Ja Hvis ja, hvilke: EDC Varde ejer 15% af RPU 3 A/S Handlens vilkår fremgår af følgende afsnit De med markerede afsnit indgår ikke i parternes aftale. Ejendommen... Overtagelsesdag... Kontantpris... Tilbehør... Ejendommens... fysiske forhold Forsikring... Offentlig ejendomsvurdering... og ejendomsværdiskat Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse... af fast ejendom mv. og energimærkning Ejerlejligheder/Boliglandbrug... Gæld udenfor... købesummen Overtagelse, aflevering og risikoovergang... Servitutter... Handelsomkostninger og... vederlag Refusionsopgørelse... Frister, berigtigelse... og rådgivning Individuelle vilkår aftalt mellem... køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår Parternes pengeinstitutter... Købesummen... Garanti... for kontante betalinger Nuværende realkreditlån, der overtages... Nuværende private pantebreve, der overtages... Ejerskiftelån... Anden finansiering og kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler... Sælgerpantebrev og kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler... Debitorgodkendelse af... køber Reguleringsopgørelse og købers valg af anden finansiering efter købsaftalens indgåelse... mv. Handelens dokumenter... Fravigelser... Nej jf. salgsopstillingens side 2 Nej jf. salgsopstillingens side 2 Nej afsnit 1 afsnit 2 afsnit 3 afsnit 4 afsnit 5 afsnit 6 afsnit 7 afsnit 8 afsnit 9 afsnit 10 afsnit 11 afsnit 12 afsnit 13 afsnit 14 afsnit 15 afsnit 16 afsnit 17 afsnit 18 afsnit 19 afsnit 20 afsnit 21 afsnit 22 afsnit 23 afsnit 24 afsnit 25 afsnit 26 afsnit 27 afsnit 28 COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 af 11

2 Parternes accept og underskrifter... afsnit Ejendommen Iflg. utinglyst adkomst tilhørende Grund Ejendoms nr. Matr.nr. 134a Varde markjorder af grundareal 1006 m² heraf vej 0 Beliggende Troldhøj Allé, 6800 Varde Parcel nr. 104 Kommune Varde komm. nr. 573 Om ejendommens arealer, zonestatus og benyttelse henvises til vedhæftede salgsopstilling, der er en del af købsaftalen. 2. Overtagelsesdag Ejendommen overtages af køber den Kontantpris Kontantprisen er aftalt til ,00 4. Tilbehør (grund) Det er aftalt, at følgende løsøre medfølger: se salgsopstilling. Medfølgende løsøre afleveres i gældfri stand. Ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af køber med de evt. på grunden værende bygninger, ledninger, installationer, hegn, træer, beplantninger m.m. Et eventuelt sælgerpantebrev respekterer nedrivning af evt. på grunden værende bygninger. I det omfang, det findes på ejendommen, medfølger flagstang, legehus, drivhus. Haveskulpturer/- udsmykning medfølger ikke. 5. Ejendommens fysiske forhold Vand/vej/kloak...: Nye tilslutnings-...: og anlægsarbejder Regionsplan/lokalplan/byplanvedtægter/varmeplan...: Påbud...: eller verserende sager Olietank...: Byggemodningsomkostninger...: Tilslutningsomkostninger...: Sælger oplyser 1. at 2. at 3. at 4. at Offentlig. Tilslutning betales af køber ved overtagelse. / Privat fællesvej / Offentlig. Se pkt. 16 Lokalplan nr. 23 Ingen Ingen Er betalt af sælger Se pkt 16 der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Hvis andet ikke er oplyst ovenfor, er der sælger bekendt ikke udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil medføre en udgift for ejendommen. Grunden skal være angivet med skelpæle, og såfremt disse ikke er til stede senest på overtagelsesdagen, kan køber anskaffe og etablere disse for sælgers regning, idet depositar er bemyndiget til at udbetale beløbet til køber. Køber har modtaget oplysninger om bestemmelser om bebyggelse, benyttelse, byggelinier og eventuel grundejerforening, som måtte gælde for ejendommen. Hvis disse ikke er endeligt vedtaget, skal køber respektere eventuelle ændringer i forhold til foreliggende forslag eller udkast, der er udleveret køber. Hvis grunden er under udstykning, er handlen betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens udstykningsapprobation. Sælger forpligter sig til at fremme udstykningssagen mest muligt. Hvis udstykning af grunden ikke er afsluttet på handelstidspunktet, har køber modtaget kopi af udstykningsplan. Udgifter til udstykning, herunder honorar til landinspektør, matrikelkort, statsafgift, skelpæle m.m. betales af sælger. Køber skal tåle ulemper ved byggemodningens gennemførelse, herunder terrænregulering samt udlægning af eventuelle skråningsarealer. Køber afholder alle tilslutningsafgifter og ledningsudgifter til tilslutningssted. Køber respekterer de servitutter af offentligretlig karakter, som måtte blive pålagt ejendommen indenfor udstykningsplanens rammer. Såfremt køber ikke forinden købsaftalens underskrift har fået udleveret geoteknisk rapport fra sælger, har køber ret til omgående og for egen regning at lade jordbunden undersøge. Køber er berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis køber senest 20 dage efter købsaftalens COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2 af 11

3 indgåelse giver meddelelse herom til sælgers ejendomsmægler, samtidig med at det ved geoteknisk rapport dokumenteres, at der kræves ekstrafundering (jf. SBI anvisning nr. 231)/pilotering. Det skal tillige af rapporten eller bilag til denne fremgå, hvad omkostningerne til denne ekstrafundering/pilotering forventes at ville udgøre. Sælger er dog berettiget til at fastholde handlen, såfremt denne inden 10 dage efter at have modtaget rapport og omkostningsoverslag, accepterer at betale udgifterne til den nødvendige ekstrafundering og/eller pilotering. Sælgers andel af udgifterne til ekstrafundering/pilotering kan ikke overstige det nævnte overslag med mere end 10%, idet beløb herudover afholdes af køber. Samtidig hermed stiller sælger betryggende sikkerhed for betaling af overslagets pålydende med tillæg af 10%, idet sælger oppebærer evt. forrentning af en deponering. Sikkerheden skal ske ved deponering af beløbet eller bankgaranti. Beløbet kan alene udbetales til det firma, som har udført arbejdet, mod behørig attesteret regning. Attestationen skal foreligge i form af bekræftelse fra køber på, at arbejdet er udført tilfredsstillende og at køber ikke kan gøre yderligere krav gældende vedrørende ekstrafundering og/eller pilotering. Køber kan ikke hverken nu eller senere gøre andre krav gældende overfor sælger i anledning af eventuel manglende bæredygtighed. Øvrige aftaler vedrørende grundens udstykning, bebyggelse m.v.: 6. Forsikring Nuværende brandforsikringsselskab ingen Nuværende bygningskasko-/grundejerforsikringsselskab police nr. police nr. 7. Offentlig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat Offentlig ejendomsvurdering Evt. ejerboligværdi ,00 heraf grundværdi ,00 pr Grundlag for ejendomsværdibeskatning 0,00 Evt. ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det laveste af beløbene for 2001-vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering. Da evt. bygninger forudsættes nedrevet, vil ejendomsværdiskatten bortfalde fra det første skatteårs påbegyndelse efter at nedrivningen er sket. Hvis der forinden er sket ny bebyggelse efter nedrivningen, gælder der dog særlige regler. 8. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og energimærkning Fortrydelsesret Er handlen omfattet af reglerne om fortrydelsesret Bygningens fysiske forhold Nej X Ja Hvis ja, er der udfærdiget et selvstændigt dokument herom. Såfremt der på ejendommen findes bygninger, forudsættes disse at skulle nedrives af køber, da ejendommen sælges som byggegrund. Derfor yder sælger ikke nogen form for garanti for bygningerne, disses eventuelle hvidevarer, ledninger og installationer mv. 10. Gæld uden for købesummen Uden for købesummen overtager køber følgende gældsposter: ingen Gæld, som ikke overtages af køber i henhold til købsaftalen, indfries af sælger i forbindelse med handlens berigtigelse. 11. Overtagelse, aflevering og risikoovergang Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kl på overtagelsesdagen, på hvilket tidspunkt forbrugsmålere og evt. oliebeholdning aflæses. Dette skal dog ske senest på en evt. aftalt dispositionsdag. Sælger afleverer samtidig samtlige nøgler, brugsanvisninger til fyr, hvidevarer mv., i det omfang disse forefindes. Køber afholder alle udgifter til vand, varme og el, herunder både forbrug og faste udgifter til forsyningsselskaberne fra dispositionsdagen, hvis denne er tidligere end overtagelsesdagen. Køber overtager risikoen for ejendommen på overtagelsesdagen eller på dispositionsdagen, hvis denne er tidligere end overtagelsesdagen. Hvis ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Eventuel udgift til selvrisiko ved udbetaling af erstatning i forbindelse med brandskade afholdes af sælger. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Sælger vedligeholder ejendommen forsvarligt i enhver henseende indtil dispositionsdagen. Inden køber disponerer over ejendommen, uanset om dette sker før eller på overtagelsesdagen, skal alle bestemmelser vedr. debitorgodkendelse og gældsovertagelse være opfyldt alle forpligtelser vedr. deponeringer og garantistillelser være opfyldt købers andel af tinglysningsafgiften være betalt eller deponeret COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3 af 11

4 køber have signeret skøde, pantebreve og gældsovertagelseserklæringer, herunder evt. påtegninger vedrørende overdragelse/sikkerhed til ejerforeninger, grundejerforeninger mv. køber have tegnet forsikring for det købte, som skal være trådt i kraft; dette gælder ikke, hvis køber indtræder i rettigheder iflg. en fælles forsikring køber have tegnet evt. ejerskifteforsikring alle forbehold for handlens gennemførelse skal være afklaret Sælger eller dennes rådgiver sender kopi af aflæsningsskema eller anden oplysning om aflæsning til den, der udarbejder refusionsopgørelse meddeler fraflytning og måleraflæsninger til de respektive forsyningsleverandører foretager afmelding af PBS-ordning eller lignende ordning Køber Køber skal sørge for at meddele rettidig tilflytning og måleraflæsninger til de af køber ønskede forsyningsleverandører. I modsat fald vil køber få leveret forsyning fra de forsyningspligtige virksomheder. Hvis der efter fortrydelsesrettens udløb og inden overtagelsesdagen afholdes generalforsamling i grund-/ejerforening har køber fuldmagt fra sælger til at møde/stemme på generalforsamlingen i det omfang, dette kan ske i henhold til foreningens vedtægter. Sælger underretter køber om indkaldelse til generalforsamling. 12. Servitutter Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder. Der henvises til vedlagte tingbogsattest eller elektronisk tingbogsudskrift, dateret den I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 13. Handelsomkostninger og vederlag Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber Udstedelse og tinglysning af skøde betales af sælger Udarbejdelse af reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse betales af sælger Handlens berigtigelse i øvrigt betales af sælger Omkostninger ved gældsovertagelse for realkreditlån betales af køber. Ejerskiftegebyr for private pantebreve indgår i kontantomregningen og udredes af provenuet. Omkostninger vedrørende ny finansiering fremgår af de respektive afsnit. Ved kontanthandel bærer køber selv alle omkostninger og risici ved en efterfølgende finansiering af ejendomskøbet. Vederlag til sælgers ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af sælger i henhold til formidlingsaftalen og som opgjort i salgsprovenuberegningen. Vederlag og omkostninger til sælgers evt. øvrige rådgivere betales af sælger. Vederlag til købers rådgivere betales af køber. Sælger er pligtig at give køber alle relevante oplysninger til brug for reduktion af tinglysningsafgift og eventuelt kurstabsfradrag For så vidt angår pantebrev(e) tinglyst førden 1. juli 2007 må disse ikke uden skriftlig accept fra køber eller dennes rådgiver aflyses fra tingbogen, før 3 hverdage efter den i afsnit 15 anførte frist for anmeldelse af endeligt skøde til tinglysning. Ved pantebrev(e) tinglyst den 1. juli 2007 eller senere er sælger forpligtet til at foranledige pantebrev(e) ændret til et afgiftspantebrev for eventuelt ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag på ejendommen. Sælger forpligter sig til ikke at aflyse evt. afgiftspantebrev(e), idet disse overtages af køber. Såfremt der er tale om en kontanthandel, er oplysning om sælgers indestående lån i vedlagte salgsopstilling alene givet til købers pengeinstituts beregning af evt. reduktion af tinglysningsafgift, idet det ikke for køber er muligt at overtage sælgers indestående lån. Særligt vedrørende ejerpantebreve Køber overtager sælgers ejerpantebrev(e), medmindre andet er aftalt i købsaftalens punkt 16, eller særskilt aftalt i tillæg til købsaftalen. Hvis indestående ejerpantebrev(e) ikke er digitaliseret, skal sælger foranledige at dette/disse bliver digitaliseret, så overdragelsespåtegning kan tinglyses. Sælger afholder eventuelle omkostninger til digitalisering. Køber afholder alle øvrige omkostninger, herunder gebyrer for tinglysning og eventuelle omkostninger til sælgers pengeinstitut, i forbindelse med overtagelse af ejerpantebrev(e). Ejerpantebrev(e), som køber ikke overtager, må ikke uden skriftlig accept fra køber eller dennes rådgiver aflyses af tingbogen, før 3 hverdage efter den i afsnit 15 anførte frist for anmeldelse af endeligt skøde til tinglysning. Sælger afholder alle omkostninger i forbindelse med aflysning af ejerpantebrev(e). Sælger forpligter sig til ikke at aflyse evt. afgiftspantebreve, idet disse overtages af køber. 14. Refusionsopgørelse COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4 af 11

5 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres over den kontante udbetaling. Eventuelt forfaldne ydelser før eller på overtagelsesdagen betales af sælger, og de erlagte afdrag tillægges sælgerpantebrevet eller den kontante udbetaling. Ydelser, som forfalder før eller på overtagelsesdagen og som alene vedrører købers ejerperiode, betales af køber. Eventuelle differencer i restgæld på overtagne prioriteter medtages i den reguleringsopgørelse, som udarbejdes i overensstemmelse med afsnit 26. Vedrørende nyoptagne lån, der er optaget i sælgers navn og udbetalt før overtagelsesdagen, refunderer sælger fra udbetalingsdagen til overtagelsesdagen til køber med den rentesats og det administrationsbidrag, der er anført i købsaftalen. Dette gælder også, hvis køber efterfølgende vælger anden finansiering, optaget i sælgers navn. Hvis lånet optages i købers navn og udbetales forud for overtagelsesdagen, er forrentning heraf sælger uvedkommende. Køber udreder ydelser vedrørende sådanne lån fra udbetalingsdagen. Vedrørende nyoptagne lån i sælgers navn, der er udbetalt efter overtagelsesdagen, refunderer køber til sælger fra overtagelsesdagen til udbetalingsdagen en rente beregnet med den i købsaftalen anførte rentesats. Hvis der ikke i købsaftalen er stipuleret et ejerskiftelån, forrenter køber overfor sælger fra overtagelsesdagen til den dag, hvor pengene udbetales til sælger eller deponeres på en deponeringskonto i sælgers navn, med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling 5, stk. 1 beregnet af låneprovenuet, i lighed med den situation, hvor der er stillet bankgaranti. Evt. oliebeholdning overtages af køber til dagspris. Beløbet medtages i refusionsopgørelsen. Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Saldo i sælgers favør forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne. Saldo i købers favør forfalder, når refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne, dog tidligst ved købesummens frigivelse, eller hvis depositar garanterer for, at retsanmærkningerne i købers adkomst slettes. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter fra forfaldsdagen med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling 5, stk. 1. Køber kan ikke uden sælgers samtykke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelskrav. 15. Frister, berigtigelse og rådgivning Det er aftalt, at den der skal udstede skøde er pligtig til at have dette klar til sælgers og købers signering senest den Det er aftalt, at sælger og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest den Hvis det ovenfor er aftalt, at der skal tinglyses betinget skøde, er endeligt skøde betinget af og sælger og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest den Det er aftalt, at den der skal udstede skøde og/eller pantebrev(e), skal anmelde dette til tinglysning senest den Køber er berettiget til at kræve endeligt skøde, når alle betalinger og garantistillelser er sket som forudsat i købsaftalen, og når eventuelle øvrige betingelser er opfyldt. Såfremt køber eller dennes rådgivers forhold medfører forsinkelse af frigivelse af købesummen, skal købesummen fratrukket beløb anvendt til indfrielse af sælgers eksisterende lån forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling 5, stk. 1 for forsinkelsesperioden. I beløbet fratrækkes rente tilskrevet deponeringskontoen i forsinkelsesperioden. Udstedelse af og tinglysning af skøde varetages af Udstedelse af evt. sælgerpantebrev varetages af Udarbejdelse af reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse varetages af Handlens berigtigelse i øvrigt varetages af Anmelder sælgerpantebrev/efterfinansiering (udfyldes kun hvis berigtigelsen ikke varetages af ejendomsmægler eller advokat) Når køber overtager indestående ejerpantebrev(e), skal overdragelsen anmeldes til tinglysning straks efter anmeldelse af skøde, jf. ovennævnte frist, således at frigivelse af købesum ikke forsinkes. I modsat fald bortfalder retten til overtagelse af ejerpantebrev/e. Købers rådgiver(e) Køber er gjort bekendt med, at medvirkende ejendomsmægler ikke kan være formidler for begge parter i samme handel. Køber er vejledt om behov og mulighed for at have egen rådgiver og er opfordret til at søge egen rådgiver. Sælgers evt. øvrige rådgiver(e)kirk Larsen & Ascanius, Torvet 21, 6700 Esbjerg Er overdragelsesdokumenterne og/eller refusionsopgørelsen mangelfulde eller foreligger disse ikke ved den aftalte frist ifølge købstilbuddet, er køber berettiget til enten at kræve, at sælger anvender ejendomsmægler/bestallingshavende advokat, eller at købers rådgiver/bestallingshavende advokat færdiggør berigtigelsen af handlen for sælgers regning. Hvis dokumenterne herefter ikke foreligger eller foreligger i en form, der giver berettiget anledning til indsigelser senest 8 dage efter, at køber/købers rådgiver har rykket for dokumenterne eller gjort indsigelser mod indholdet af disse, kan køber uden yderligere varsel iværksætte udarbejdelse af dokumenterne for sælgers regning. Bestemmelsen gælder uanset, om sælger anvender ejendomsmægler/bestallingshavende advokat til berigtigelsen. Ovenstående regelsæt gælder tillige for sælger, såfremt det er aftalt, at det er køber eller dennes rådgiver, som berigtiger handlen. 16. Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår Få mere ud af at have købt bolig via EDC - Samtykke til markedsføring COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5 af 11

6 EDC-gruppen a/s og EDC's samarbejdspartnere må kontakte mig med attraktive fordele vedr. boligindretning, boligistandsættelse, finansiering og forsikring. De aktuelle samarbejdspartnere fremgår til enhver tid på edc.dk. Kontakt kan ske via brev, telefon og elektronisk post (f.eks. , sms, mms). Et samtykke kan altid tilbagekaldes ved at kontakte EDC via til Det er fra sælgers side en betingelse for nærværende handel, at: Der kan ske endelig udstykning Køber erklærer sig bekendt med, at ejendommen ikke er selvstændigt vurderet pr. overtagelsesdagen og at vurderingen derfor er sat til 0,00 og at ejendomsskattebillet derfor først kan fremsendes til køber, når ejendommen er selvstændigt vurderet. Dette bevirker ligeledes, at ejendomsskatterne er anslåede og kan variere. Frem til selvstændig opkrævning foreligger, opkræves forholdsmæssig andel af ejendomsskatter af grundejerforeningen som et tillæg til grundejerforeningskontingentet. Refusionsbeløbet udregnes af sælger, men opkræves af grundejerforeningen. Køber er bekendt med, at der er pligt til medlemsskab af grundejerforeningen "Troldhøjen" og respekterer, at der på ejendommen sker tinglysning af grundejerforeningens vedtægter, herunder at de tinglyses pantstiftende for ,-jævnfør vedlagte vedtægter. Udenfor købesummen betaler køber følgende tilslutningsafgifter med følgende beløb (2014 priser) : TV-antenne 5.400,00 Vandforsyning ,00 Antenne og sælgers udlæg for vandtilslutning opkræves pr. overtagelsesdagen sammen med restkøbesummen til sælgers deponeringskonto. Sælger forestår herefter videreformidlingen, hvad angår antennetilslutning, til Varde Antenneforening. Fjernvarme - (hovedledningsbidrag) ,00 Sælgers udlæg vedrørende hovedledningsbidrag på ,00 betales af køber pr. overtagelsesdagen sammen med restkøbesummen til sælgers deponeringskonto. El ,00 Eltilslutning betales af køber og opkræves på overtagelsesdatoen. Ialt at erlægge i tilslutningsafgifter pr. overtagelsesdagen: ,00 Fjernvarme - (tilslutningsafgift) ,00 (v. byggeri på 170 m2) Tilslutningsafgiften for fjernvarme betales af køber og opkræves af varmeværket ved byggeriets påbegyndelse. (Tilslutningsafgiften er afhængig af husets størrelse og placering på grunden - der henvises i øvrigt til Varde Kommunes Takstblad 2014 for nærmere beregning heraf) COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 6 af 11

7 Vand: Offentlig Kloak: Offentlig Vej: Privat fællesvej Køber opfordres til selv at foranstalte de i tilknytning til et påtænkt byggeri fornødne jordbundsundersøgelser og er indforstået med selv at afholde de hermed forbundne udgifter samt udgifterne ved evt. afhjælpningsforanstaltninger, herunder ekstra fundering. Grunden sælges således uden ansvar for bæreevne, hvorfor køber ikke kan gøre et forholdsmæssigt afslag gældende i anledning af evt. mangler ved grundens bæreevne. Køber har ret til, inden 40 dage fra overtagelsesdagen for egen regning at gennemføre jordbundsundersøgelse. Hvis det dokumenteres, at grundens geotekniske beskaffenhed er sådan, at der ved bebyggelse skal ekstrafunderes eller piloteres for en udgift på minimum ,- inkl. moms, er køber berettiget til at kræve at grunden tilbageskødes sælger. Sælger har dog ret til ved påkrav at meddele, at sælger betaler udgift udover ,- inkl. moms ved ekstrafundering, hvorefter aftalen fastholdes. Den ovennævnte udgift til ekstrafundering/pilotering omfatter kun den del af omkostningerne, der vedrører jordlag med manglende bæreevne beliggende under normalt funderingsniveau, hvilket forudsættes at være mere end 1 meter under eksisterende terræn. Købsaftalens punkt 5 afsnit 4 udgår herefter (side 3 øverst) De af køber deponerede beløb forrentes ikke. Evt. skader på allerede udført belægning i området forårsaget under byggeriet skal udbedres for købers regning. Vedligeholdelsen af Stamvej 2 (Troldhøj Allé) påhviler alene de grundejere, der har indkørsel herfra. Grundejerforeningen har endnu ikke endeligt vedtaget kontingentet for grundejerne på Troldhøj Allé, hvorfor det angivne beløb er anslået. DER ER INGEN BYGGEPLIGT PÅ GRUNDEN 17. Parternes pengeinstitutter Købers pengeinstitut Sælgers pengeinstitut Finanscenter Syd, Danske Bank, Gertrud Kirk, 6700 Esbjerg 18. Købesummen Kontantprisen er aftalt til ,00 pr skriver kroner femhundredenitifemtusinde 00/100 Købesummen berigtiges som følger: Kontantværdi Finansieret iflg Udbetaling handelsvilkår COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 7 af 11

8 hverdage efter begge parter har underskrevet købsaftalen deponeres hos Danske Bank, Reg.nr Konto nr hverdage efter begge parter har underskrevet købsaftalen deponeres hos sælgers pengeinstitut hverdage efter begge parter har underskrevet købsaftalen stiller køber pengeinstitutgaranti for Garantivilkår fremgår af afsnit , , Nuværende realkreditlån der overtages, overført fra afsnit Nuværende private pantebreve der overtages, overført fra afsnit Ejerskiftelån, overført fra afsnit Anden finansiering, overført fra afsnit Sælgerpantebrev, overført fra afsnit 24 Købesum i alt Iflg. ovennævnte handelsvilkår udgør første års ydelser til prioriteter 0, ,00 Standardbetingelserne i henhold til bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 23, stk. 2 nr. 5 er fraveget, idet det er aftalt, at depositar kan disponere over købesummen mod at indestå for, at retsanmærkningerne i skødet kan slettes jf. standardvilkår nedenfor. Endvidere er det, hvis der indgår optagelse af nyt realkreditlån, aftalt, at visse afvigelser i lånestørrelsen ikke medfører ret til at træde tilbage fra handlen, idet der reguleres over den øvrige finansiering eller udbetaling. Detaljerne i reguleringen fremgår af afsnit 22. Når der ses bort fra de nævnte fravigelser gælder bestemmelsen i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 23, stk. 2 nr. 4, hvorefter køber kan træde tilbage fra handlen, hvis en forudsat afgørende finansiering ikke kan gennemføres. Køber gøres opmærksom på, at køber i henhold til bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom bærer den finansielle risiko, dvs. risikoen for at finansieringsvilkårene ændres p.g.a. renteændringer, straks fra udarbejdelse af købsaftalen. Køber gøres i den forbindelse særligt opmærksom på og respekterer, at der ved udarbejdelsen er anvendt de senest noterede officielle børskurser (alle handler, gennemsnitskurs) forud for udarbejdelsen. Det vil sige, at køber også bærer risikoen for såvel positive som negative kursudsving i perioden fra købsaftalens udarbejdelse og indtil finansieringen er endelig fastsat. Sælger bærer den økonomiske risiko forbundet med indestående lån, der skal indfries. Sælger og køber er gjort bekendt med muligheden for at foretage kurssikring af hhv. indestående og nye lån. Ejendomsmæglers modtagelse af deponerede midler I henhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom må en ejendomsmægler, der som led i en ejendomshandel modtager betroede midler, højst modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen, dog mindst og højest Beløb, som ejendomsmægleren herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i sælgers navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. Ejendomsmægleren fremsender senest 8 hverdage efter beløbets modtagelse kopi af pengeinstituttets kvittering til køber og sælger. Ovennævnte regler gælder alle betroede midler, som ejendomsmægleren modtager, herunder den kontante købesum, provenu af omprioriteringer, provenu fra salg af pantebreve mv. Sælgers krav om deponering Sælger er kun berettiget til at stille krav om deponering, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Misligholdelse Såfremt deponering ikke sker rettidigt i henhold til punkt og er sælger berettiget til efter påkrav at hæve handlen. Renter og gebyrer Såfremt intet andet fremgår af købsaftalens afsnit 16, finder nedenstående vilkår om forrentning af deponerede midler anvendelse. Beløb, der deponeres af køber, forrentes af sælger frem til overtagelsesdagen med den rente, der tilskrives deponeringskontoen. Såfremt handelen ikke gennemføres, og dette ikke skyldes købers misligholdelse, tilbagebetaler sælger deponerede beløb med tilskrevne renter. Beløb skal være tilbagebetalt inden 5 hverdage. Renter af deponeringsbeløb i henhold til punkt og tilfalder sælger fra deponeringsdagen, men afregnes af sælger overfor køber over refusionsopgørelsen for perioden fra deponeringsdagen til overtagelsesdagen. Sælger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende deponeringskonto. Hvis det er aftalt, at der i stedet for deponering helt eller delvist sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør forrentningen overfor sælger, hvis ikke andet er aftalt, den til enhver tid fastsatte rentesats iht. lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling 5, stk. 1, beregnet fra overtagelsesdagen til udbetalingsdagen. COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 8 af 11

9 Beløb, der deponeres hos ejendomsmægleren forrentes ikke. Dette gælder dog ikke, hvis beløbet der skal afregnes til sælger overstiger , i hvilket tilfælde renten svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente, beregnet af afregningsbeløbet. pantegæld, der ikke skal overtages, ejerskiftegebyr og ejerskifteafdrag med rente til betalingsdagen, restancer, forfalden refusionssaldo i købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen, sælgers andel af handlens omkostninger, Anvendelse af det deponerede beløb Den der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til af midlerne fra punkt og at foranledige betaling af følgende: salgsvederlag og udlæg mv. til ejendomsmægler, hvis det under pkt hos ejendomsmægleren deponerede beløb ikke er tilstrækkeligt til dækning heraf. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar vil indestå for, at retsanmærkningerne slettes. En sådan indeståelse kan tidligst gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger. Hvis skødet er tinglyst med retsanmærkning, gives oplysning herom til depositar, når det modtages fra tinglysning. Købers misligholdelse: Hvis handlen inden overtagelsesdagen hæves af sælger som misligholdt af køber, vil deponerede beløb efter skriftligt påkrav helt eller delvist blive udbetalt til sælger, når én af følgende betingelser er opfyldt: 1. Der foreligger en skriftlig erklæring fra køber om hel eller delvis udbetaling. 2. Der foreligger forlig eller endelig dom med angivelse af det krav, som sælger har over for køber, som følge af misligholdelsen. Hvis beløb fra købsaftalens punkt og er utilstrækkelige til dækning af de ovenfor anførte udgifter, er den, der berigtiger handlen eller depositar berettiget til yderligere at a) sælge obligationer fra optagelse af ejerskiftelån resp. anvende provenu af kontantlån b) sælge anden finansiering, c) sælge sælgerpantebreve eller hvis sælger har bemyndiget andre til at afhænde obligationer, anden finansiering og sælgerpantebreve, da at disponere over provenuet af et sådant salg samt d) disponere over beløb under pkt i købsaftalen i rækkefølgen a) - c). Frigivelse og tilbageholdelse af købesummen Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af de anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. Dette gælder tillige frigivelse af ejerskiftelånets provenu, hvis sælger ikke tidligere har kunnet disponere herover jf. afsnit 22. Såfremt der er tinglyst anmærkning om et afgiftspantebrev, er denne anmærkning ikke præjudicerende Køber er alene berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller delvist, såfremt dette er aftalt under afsnit 16, eller særskilt aftalt i et tillæg til købsaftalen, og betingelserne herfor er opfyldt. 19. Garanti Garantien for kontante skal betalinger Garantistiller og garantitekst Er det aftalt i denne købsaftale, at køber til sælger kan eller skal foranledige, at der stilles garanti for betaling af købesummen eller dele heraf, skal garantien stilles af pengeinstitut eller forsikringsselskab og være i overensstemmelse med en standardgaranti udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening, Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet, hvorfor disse vilkår er gældende, medmindre andet er aftalt under afsnit 16. Sælgers krav om garanti Garantierklæring kan kun kræves, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Garantierklæringen udstedes til sælger og fremsendes til dennes pengeinstitut, samt kopi til sælgers ejendomsmægler. Deponering af garantisummen Garantistiller skal uden påkrav deponere garantisummen i sælgers pengeinstitut jf. afsnit 18, på overtagelsesdagen ifølge denne købsaftale. Såfremt overtagelsesdagen ikke falder på en bankdag, skal garantisummen deponeres seneste bankdag forud for overtagelsesdagen. Anvendelse og frigivelse af garantisummen Garantisummen kan anvendes og frigives i overensstemmelse med købsaftalens afsnit 18 Misligholdelse Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt iht. afsnit , er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Såfremt garantisummen ikke deponeres rettidigt, forrenter køber garantisummen overfor sælger i medfør af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling 3, stk. 1 og 5, stk. 1. Ved forsinket deponering, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. 27. Handlens dokumenter Nærværende købsaftale er indgået på grundlag af salgsopstilling udarbejdet den Parterne er gjort opmærksom på, at der tidligere kan være udleveret salgsopstillinger, som efterfølgende er blevet korrigeret. Den salgsopstilling, der er vedhæftet denne købsaftale, er den gældende. Købsaftalen består af 11 sider. Herudover har køber modtaget: COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 9 af 11

10 Oplysning om fortrydelsesret tingbogsoplysning af d , Lokalplan nr. 23, Referat af generalforsamling grundejerforeningen af d , Regnskab 2013 og budget 2014 for grundejerf., Vedtægter for grundejerforeningen, Udstykningsplan af d , Foreløbig skitse over Campus Varde, Tillæg til vedtægter af d Sælger bekræfter ved sin underskrift at have modtaget salgsprovenuberegning på handelsvilkårene. 28. Fravigelser Købsaftalen er en standardformular. Vilkårene kan være fraveget i den individuelle tekst, i hvilket tilfælde fravigelsen er gældende. Al individuel tekst fremstår med afvigende typografi. Der er under afsnit 18 sket afvigelser til kravene i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 23 til standardkøbsaftaler. Tilsvarende gør sig gældende i de tilfælde, hvor købsaftalen omfatter afsnit Parternes accept og underskrifter Legitimation Parterne er gjort opmærksom på at ejendomsmægleren i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Underskrevne parter, der er myndige og har fuld rådighed over vore boer, erkender på ovenfor fastsatte vilkår at have indgået bindende aftale om ejendommens overdragelse, og vi forpligter os til at opfylde denne købsaftale i alle dens ord og punkter. Videregivelse og behandling af oplysninger Parterne gøres opmærksom på, at ifølge lov om tinglysning, skal et dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysning om cprnummer eller cvr-nummer på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med handlen, skal cpr-numre eller cvr-numre derfor oplyses nedenfor. Cpr-numre eller cvr-numre vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning. Parterne gøres endvidere opmærksom på, at købsaftale og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder oplysning om parternes navn, adresse, cpr-numre eller cvr-numre, og restgældsoplysninger og deponeringskonti vil blive videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter mv., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen. Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, fx for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Handlens parter kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysningerne, eller at disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. I det omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for at informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne. Hverdage I nærværende købsaftale tolkes hverdage i overensstemmelse med lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom kapitel 2, således anses lørdage, søndage, helligdage samt grundlovsdag ikke for hverdage. Label2280 Køber og sælger er specielt gjort opmærksom på: 1. at købsaftalen, hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, 2. at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, 3. at ejendomsmægleren er forpligtet til at forelægge eventuelle andre tilbud for sælger, indtil købsaftalen er underskrevet af begge parter, 4. at det står sælger frit at vælge, herunder at udbyde ejendommen i budrunde, hvis der - inden en endelig aftale er indgået - viser sig flere interesserede købere, sådan at alle interesserede får lejlighed til, inden en bestemt frist, at afgive sit tilbud i en lukket kuvert, 5. at køberen - hvis denne er forbruger i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 7 stk. 2 - vederlagsfrit kan tilbagekalde sit tilbud, så længe et tilbud om køb ikke er antaget af sælgeren, 6. at ved købstilbud (køber underskriver købsaftalen først) skal sælgers accept være kommet til købers kundskab inden 8 dage efter købers underskrift, medmindre andet er aftalt under afsnit 16. Er sælgers accept ikke kommet til købers kundskab inden 8 dage efter købers underskrift, bortfalder købstilbuddet, 7. at ved salgstilbud (sælger underskriver købsaftalen først), skal købers accept være kommet til sælgers kundskab inden 8 dage efter sælgers underskrift, medmindre andet er aftalt under afsnit 16. Er købers accept ikke kommet til sælgers kundskab inden 8 dage efter sælgers underskrift, bortfalder salgstilbuddet. COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 10 af 11

11 Dato Sælger Cpr.nr. RPU 3 A/S CVR.nr Dato Køber Cpr.nr. Sælger/sælgers ægtefælle Cpr.nr. Sælgers ny adresse Køber Cpr.nr. COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 11 af 11

12 Varde Torvet Varde Telefon CVR nr Oplysning om fortrydelsesret Sag nr./ref.: / Lone Brøndsted Køber Stilling: : Adresse: Stilling: : Adresse: Tlf.priv./arb../mobil: Ejendommen Matr.nr. 134a Varde markjorder Evt. andel nr./lejlighed nr.: beliggende Troldhøj Allé, 6800 Varde Tlf.priv./arb../mobil: De kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis De opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag. De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og i bekendtgørelse nr. 950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 1. Generelle betingelser 1.1 Fortrydelsesfristen. Hvis De vil fortryde Deres køb, skal De give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at De accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor De er blevet bekendt med sælgerens tilbud. Underretningen om, at De vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb Betaling af godtgørelse til sælgeren. Hvis De vil fortryde købet, skal De endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6-dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgers vegne. De skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv. 2. Andre betingelser 2.1 Hvis De har taget ejendommen i brug. Hvis De har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition. Hvis De har foretaget fysiske indgreb, f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen. Hvis De eller andre, har haft adgang til ejendommen i Deres interesse, har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal De inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig Hvis købsaftalen er blevet tinglyst. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal De inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen. Hvis De selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal De således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal De foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning. Underskrifter Dato Køber: Køber: Dato Version 1.2 E og EP og A COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 af 1

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere