Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6B - Ansøgte overførsler"

Transkript

1 Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (SSA) MAG Tillidsdagsorden (KDO) MAG Udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne (KDO) 72 5 MAG Ungerådet (SEO) 50 6 MAG Byggesagsstyring (BMO) 70 7 UU Mønsterbryderpuljen SOU Lukning af Ingeborggårdens Dagscenter SOU Spisevenner KFU Fritidspas KFU Aprilfestival SU Etablering af akutlejligheder SU Integrationspuljen, Projekt unge med handicap SU Digitalisering for særligt udsatte borgere AUU Fritidsjob MAG Byggesagsstyring (BMO) BU Flytning af krybberum i Bryghusets vuggestue BU Sammenlægning af institutionerne Godthåb og Vandrefalken 191 Ansøgte overførsler i alt Automatiske overførsler (institutioner) Automatiske overførsler (eksterne projekter) Samlede overførsler der indstilles til godkendelse

2 BILAG 6B (fortsat) Ansøgninger om overførsel Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen, Projekt Jobklub Magistraten (SSA) 92 t. kr. 59 t. kr. 33 t. kr. Overførslen vil muliggøre finansieringen af et længe ventet evalueringssystem og oplægsholdere til Netværksmøderne. Desuden vil det kunne finansiere de merudgifter der er forbundet med, at en del af årets jobklubforløb må afholdes på Cafe Cadeau, idet afholdelse på Frederiksberg bibliotek ikke længere er en mulighed i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Magistraten (SSA) 300 t. kr. 175 t. kr. 125 t. kr. Der i 2015 afsat midler til projekt aktivitetsparate kontanthjælpemodtagere. I 2015 har man udviklet og afprøvet en tværfaglig indsats for et netværk af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppen for projektet har meget komplekse problemstillinger, herunder et mentalt dårligt helbred, isolation, problemer med at tage vare på egen sundhed og trivsel, og har som følge heraf svært ved at indgå i ordinære beskæftigelsesindsatser. For at projektet får sin fulde effekt, forventes der etableret yderligere to lignende netværk, således at projektet i alt rummer tre netværk i Men for drive de planlagte aktiviteter i de tre netværk i 2016, samt for at kunne tilbyde en understøttende dansksproglig indsats fra frivillige (via organisationen Frivillignet), er der behov for, at de uforbrugte midler til projektet fra 2015 overføres til 2016.

3 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Tillidsdagsorden Magistraten (KDO) t. kr. 142 t. kr. 2016: t. kr. 2017: 36 t. kr. 2018: 65 t. kr. Puljen til implementering af tillidsdagsordenen afsat ved budget 2015 udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Puljen er oprindeliget afsat med 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i Årsagen til mindreforbruget er, at hovedparten af midlerne først er blevet tildelt de lokale arbejdspladser i november, og det har hverken været muligt at overføre midlerne eller igangsætte projekterne inden årets udgang. Den sene tildeling skyldes indledende drøftelse i både direktionen og Hovedudvalget vedr. formål med pulje og metode for udmøntningen af den. Da nogle projekter i forbindelse med tillidsdagsordnen gennemføres over en længere periode, ønskes en mindre del af puljen overført til 2017 og Ansøgt overførsel af driftsbevilling Udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne Magistraten (KDO) 92 t. kr. 20 t. kr. 72 t. kr. Budgetposten er en bevilling vedr. Trivsels- og Kompetencepuljen. Der er i 2014 og 2015 holdt en række masterclasses, og der er forberedt en film om effektstyring, målrettet medarbejderne. I 2016 vil filmen blive færdiggjort, ligesom der f.eks. tænkes afholdt yderligere masterclasses/workshops mv. Midlerne vi blive brugt til at understøtte den strategiske dagsorden i organisationen.

4 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Ungerådet Magistraten (SEO) 198 t. kr. 96 t. kr. 50 t. kr. Ungerådet besluttede i 2015 at oprette og drive en ungecafé, hvor unge får mulighed for på tværs af skoler og ungdomsuddannelser- at mødes med andre unge og deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer. Ungerådet har allerede indgået samarbejde med Ungdommens Røde Kors om at rekruttere og organisere frivillige til at drive caféen. Ungerådet har i andet halvår af 2015 været i dialog med kommunens forvaltninger om at finde egnede lokaler til at huse ungecaféen på prøvebasis. Flere lokaliteter har været i spil, men det har endnu ikke været muligt, at få et endeligt tilsagn om et lokale. Det ønskes på denne baggrund, at der overføres kr. til budgettet for 2016 til brug for opstart af ungecaféen. Ansøgt overførsel af driftsbevilling /16 Byggesagsstyring Magistraten (BMO) t. kr. (By- og Miljøområdets budget for 2015) t. kr. (By- og Miljøområdets forbrug i 2015) 70 t. kr. Frederiksberg Kommune har i samarbejde med konsulentfirmaet EY gennemført en analyse af kommunens byggestyring. Nu forestår opgaven med at implementere de konkrete anbefalinger. Udgifter til implementering vurderes at udgøre 200 t.kr. i 2016 og dækker konsulentbistand, frikøb af interne ressourcer og kompetenceudvikling. Finansiering hertil søges tilvejebragt via overførsel af 70 t. kr. i mindreforbrug på projektets budget for 2015 samt overførsel af 130 t. kr. af det øvrige mindreforbrug under By- og Miljøområdets budget for 2015.

5 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Mønsterbryderpuljen Undervisningsudvalget 561 t. kr. 48 t. kr. 484 t. kr. Mønsterbryderudvalget har udmøntet projekter i 2016 for 5,39 mio. kr. Dertil kommer, at Mønsterbryderudvalgets disponering i 2016 vedr. projekt nr. 15 har vist sig 137 t.kr. dyrere end først antaget. Der er således godkendt aktiviteter for i alt t. kr. Mønsterbryderpuljen udgør i budget mio. kr., hvorfor der er et finansieringsbehov i 2016 på i alt 484 t. kr., som søges finansieret via en overførsel af mindreforbruget i 2015 under Mønsterbryderpuljen. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Lukning af Ingeborggårdens Dagcenter Sundheds- og Omsorgsudvalget 821 t. kr. (Aktivitetspuljen på dagtilbudsområdet) 0 kr. 660 t. kr. Ingeborggårdens dagcenter lukkes pr jævnfør effektiviseringsforslaget Større effekt af aktivitetscentre Nr. SOU03 i I forbindelse med denne omstilling og nedlukning mv. på dagcenterområdet vil der være engangsudgifter på i alt 660 t. kr. Til finansiering heraf ansøges 660 t. kr. overført fra mindreforbruget i 2015 på aktivitetspuljen på dagtilbudsområdet. Bemærk, at der på aktivitetspuljen på dagtilbudsområdet ikke forekommer noget forbrug i 2015, da tildeling af midler fra puljen sker som en budgetomplacering ikke som et forbrug.

6 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Spisevenner Sundheds- og Omsorgsudvalget 340 t. kr. 259 t. kr. 81 t. kr. Med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der etableret en pulje på 0,3 mio. kr. årligt i tre år til spisetilbud, der forebygger og mindsker ensomhed blandt ældre på Frederiksberg Sundheds- og omsorgsudvalget tiltrådte 26. august 2013 forvaltningens forslag vedr. Implementering af budget 2013: Indsatser til ensomme ældre (SOU 107). Her af fremgår det at evt. uforbrugte midler overføres mellem årene. Puljens mindreforbrug søges derfor overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fritidspas Kultur- og Fritidsudvalget 121 t. kr. 49. t. kr. 72 t. kr. I budgetaftalen for 2011 blev der bevilget kr. årligt i 2011 og 2012 til et forsøg med fritidspas i foreningslivet. Udbredelsen af ordningen tog længere tid end forventet, hvorfor der var mindreforbrug såvel i 2011 som i I budgetaftalen for 2013 var der enighed om at ordningen burde forlænges uden tilførsel af ekstra midler. De resterende midler er således hvert år blevet overført til brug i følgende år, senest med udgangen af 2014, hvor kr. blev overført til 2015 og kr. til Der er i de forløbne 5 år blevet udstedt ca. 40 fritidspas årligt med en skønsmæssigt gennemsnitlig værdi på ca kr. Ordningen fungerer godt, og med henblik på en videreførelse ønskes de resterende kr. fra budgettet for 2015 overført til 2016.

7 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Aprilfestival Kultur- og Fritidsudvalget 50 t. kr. 0 kr. 50 t. kr. Der var på budgettet for 2015 afsat kr. til brug for påløbne udgifter i forbindelse med forberedelsen af Aprilfestivalen, som løber af stablen i Beløbet blev efterfølgende tiltænkt anvendt i forbindelse med festivalens åbningsevent, hvor der vil fremkomme ekstra udgifter, som kommunen, i henhold til den indgåede kontrakt med festivalens afvikler, Teatercentrum, ser sig nødsaget til at afholde. Med henblik herpå søges den uforbrugte bevilling overført til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Etablering af akutlejligheder Socialudvalget t. kr. 0 kr t. kr. Det blev i forlængelse af Socialudvalgssag d. 10. juni 2013 besluttet, at Frederiksbergs herberger skulle have akutboliger tilknyttet. Den oprindelige bevilling er afsat til istandsættelse af boliger samt indkøb af inventar. Midlerne afsat i 2015 blev ikke benyttet, men ønskes overført til 2016, da behovet stadigvæk er til stede. Der udestår at blive etableret fire akutboliger for unge og én for personer på 25+.

8 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen, Projekt unge med handicap med anden etnisk baggrund Socialudvalget 100 t. kr. 4 t. kr. 96 t. kr. Projekt unge med handicap med anden etnisk baggrund har til formål at forbedre kommunikation og samarbejde mellem sagsbehandlere og handicappede unge med anden etnisk baggrund end dansk. Man har i 2015 foretaget en omfattende afdækning af, hvilke udfordringer de unge og sagsbehandlerne oplever i samarbejdet. Afdækningen af feltet har medført forslag til tiltag og indsatser, som skal forbedre samarbejdet. Men det har ikke tidsmæssigt været muligt at færdigudvikle alle tiltag og iværksætte dem i De uforbrugte midler fra 2015 søges derfor overført til 2016 med henblik på at fortsætte projektet. Der bør i 2016 blandt andet gennemføres en workshop for sagsbehandlere på tværs af SSA og BUO med henblik på formulering af konkrete tiltag, der kan understøtte samarbejdet med målgruppen samt på tværs af forvaltningsområder. I tillæg hertil bør der tilbydes kursus i brug af tolk i sagsbehandling/kommunikation med borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Et sådan kursus vil også være relevant for medarbejdere, der har kontakt til flygtninge. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Digitalisering for særligt udsatte borgere Socialudvalget 95 t. kr. 0 kr. 95 t. kr. Socialudvalget valgte den 2. juni 2014 at anvende midlerne afsat i Budget 2014 til en række pilotprojekter vedrørende digitalisering for voksne med særlige behov, herunder et projekt vedrørende Digital Post. Uforbrugte midler vedrørende digitalisering for udsatte borgere ønskes overført til 2016 med henblik på at fortsætte implementeringen af initiativer, der understøtter særligt udsatte borgere i at anvende digitale løsninger, herunder digital post og selvbetjeningsløsninger.

9 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fritidsjob Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 48 t. kr. 0 t. kr. 48 t. kr. I 2016 rettes fokus på nye initiativer, hvor fritidsjob spiller en stor betydning i forhold til at få unge fastholdt i uddannelse og væk fra overførselsindkomst mm. UU kommer i 2016 til at arbejde med mønsterbrydning og social robusthed, hvor fritidsjob er skrevet ind som en vigtig del af projekterne. Ansøgt overførsel af driftsbevilling /16 Byggesagsstyring Magistraten (BMO) t. kr. (By- og Miljøområdets budget for 2015) t. kr. (By- og Miljøområdets forbrug i 2015) 130 t. kr. Frederiksberg Kommune har i samarbejde med konsulentfirmaet EY gennemført en analyse af kommunens byggestyring. Nu forestår opgaven med at implementere de konkrete anbefalinger. Udgifter til implementering vurderes at udgøre 200 t.kr. i 2016 og dækker konsulentbistand, frikøb af interne ressourcer og kompetenceudvikling. Finansiering hertil søges tilvejebragt via overførsel af 70 t. kr. i mindreforbrug på projektets budget for 2015 samt overførsel af 130 t. kr. af det øvrige mindreforbrug under By- og Miljøområdets budget for Ansøgt overførsel af driftsbevilling Flytning af krybberum i Bryghusets vuggestue Børneudvalget t. kr t. kr. 66 t. kr. Bryghusets vuggestue har et krybberum, der ligger uhensigtsmæssigt, da det dækker for lysindfald. Institutionen ønsker derfor at flytte krybberummet, og i 2015 blev det besluttet at igangsætte projektet i foråret For at kunne afholdeudgiften i 2016, har institutionen derfor holdt tilbage med forbruget på udvendig vedligehold i Det akkumulerede mindreforbrug søges overført til 2016.

10 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Sammenlægning af Godthåb og Vandrefalken Børneudvalget t. kr t. kr. 0 t. kr. (Annullering af overført merforbrug) Daginstitutionerne Vandrefalken og Godthåb sammenlægges pr. januar 2016, hvilket er en udskydelse i forhold til den planlagte sammenlægning pr. maj Som følge af den udskudte sammenlægning, har der i 2. halvår 2015 været et lavt antal indskrevne børn i Vandrefalken, da det er vanskeligt at indskrive nye børn i en institution, der gennem længere tid står overfor sammenlægning. Institutionen har ikke haft mulighed for i fuldt omfang at tage budgetmæssig højde for den lave belægning, hvilket har medført et merforbrug. For at sikre de bedst mulige vilkår for den sammenlagte institution anmodes der om, at Vandrefalkens merforbrug på 191 t.kr. i 2015 nulstilles og således ikke overføres til 2016.

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger

Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens Indsats Ansøgt beløb 2019 Rådets anbefaling 2019 Integrationsrådets Forvaltningens Aktive på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 1 Resterende midler fra den politisk besluttede bevilling vedr. Kompetence- og Trivselspuljen. Magistraten 14.329 kr. 80.671 kr. Kontoafgrænsning 13090-645511002-MP1390

Læs mere

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018 Integrationsrådet har modtaget høring om udkast til Integrationspolitikkens handleplan 2018 og takker for muligheden

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar med forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar med forvaltningens bemærkninger Indledning: Integrationsrådets høringssvar Rådet savner en uddybning af integrationsambassadøren, fx hvilket omfang og hvor lang projektperiode.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Bilag 4j. af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag. Forslag til administrative effektiviseringer

Bilag. Forslag til administrative effektiviseringer Bilag 13. november 2017 Sagsbeh.:CTK Forslag til administrative effektiviseringer J.nr.: 00.01.00-A00-253-17 Udvikling og Dokumentation Af tabellen nedenfor fremgår de samlede effektiviseringsforslag fra

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Bilag 3 Ansøgte overførsler Indholdsfortegnelse

Bilag 3 Ansøgte overførsler Indholdsfortegnelse Bilag 3 Ansøgte overførsler Indholdsfortegnelse Forløbskoordinatorer... 3 Trykning af brugerundersøgelser... 3 Fremskudt sagsbehandling... 3 Puljemidler til udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2017 til uden for overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til uden for overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - uden for overførselsreglerne Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel uden for overførselsreglerne 1.667 300 Ansøgning om

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Ansvar fordelt på udvalg Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget og ansvarsområde Budgetansvar (overførsler, serviceudgifter, drift, virksomhedsrettet

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5 Social og sundhed Staben Svinget 14 5700 Svendborg pia.holm@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015 18-pulje

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen (inklusiv EO) og anlæg på ca. 210,7 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen (inklusiv EO) og anlæg på ca. 210,7 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 02-03-2012 Anmodning om overførsel til 2012 Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 05-02-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 05-02-2015 17:00 1 (Åben) Ældrepulje 2014 - genbevilling...3

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september

Læs mere

nr projektnavn kort beskrivelse område Udvalg Samlet Arbejdsplads

nr projektnavn kort beskrivelse område Udvalg Samlet Arbejdsplads 8 Brandvæsenet griber Stafetanalyse til at afdække kommunikation, BMO By- og Miljøudvalget 250.000 250.000 Brandvæsenet stafetten! relationer, aktuelle temaer og virksomhedens kultur for at hjælpe organisationen

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver: Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 2: Ansøgte overførsler

Bilag 2: Ansøgte overførsler Bilag 2: Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 1 Fremskudt sagsbehandling Mag 1.166 t. kr. 500 t. kr. 0 t. kr. 111 t. kr. 1.133 t. kr. 188 t kr. Kontoafgrænsning 602 82 715-04

Læs mere

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

overføres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

overføres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2018-19 Afgjort den 4. april 2019 114 Kulturministeriet. København, den 27. marts 2019. a Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at opgaver hidtil varetaget

Læs mere

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017. Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere