ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår:"

Transkript

1 H O R S E N S K O M M U N E SALGSVILKÅR Byggegrunde Risengård, Stensballe Sagsnr G01/ -0/ms "SalgsvilkårRisengård " Tinglysningsafgifter: 0,6 % registreringsafgift til skøde x,xx kr. Fast afgift til skøde 1.400,00 kr. I alt x,xx kr. Matr. nr.:, Stensballe by, Vær Beliggende: Risengård Horsens Areal: m² Anmelder: Horsens Kommune Byrådsforvaltningen Rådhustorvet Horsens Michael Stobberup Købers bopæl: ENDELIGT SKØDE Horsens Byråd sælger, skøder og endeligt overdrager herved på Horsens Kommunes vegne til medundertegnede: den Horsens Kommune ifølge tinglyst adkomst tilhørende m² store byggegrund, benævnt matr. nr., Stensballe by, Vær, beliggende Risengård, Horsens. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår: Køber har fået udleveret kortrids udfærdiget i 2005 af landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S. Grundens udstykning iværksættes i overensstemmelse med det til køber udleverede salgskort, idet der tages forbehold for mindre ændringer. Grunden er afsat i marken, og køber har haft lejlighed til at besigtige grunden. Overtagelsesdagen er fastsat til xx.xx.20xx. Grunden overtages i den på overtagelsesdagen foreliggende stand og som beset af køber Køber er bekendt med og respekterer følgende bestemmelser: Side 1 af 7

2 På enkelte grunde kan der være være træbevoksning og anden bevoksning, som medfølger på grunden. I tilfælde af opstuvning af vand på en grund, forpligter køber sig til for egen regning straks ved overtagelsen af grunden at foretage hegning eller de nødvendige foranstaltninger, således at der ikke står vand på grunden. Horsens Kommune har ladet udføre én boreprøve på hver grund, og der er udarbejdet geoteknisk rapport af Franck Geoteknik, udfærdiget i maj Køber har modtaget kopi af rapporten. Rapporten er kun vejledende og ingen garanti for, at hele grunden svarer til den udførte boreprøve. Rapporten eller købers supplerende jordbundsundersøgelser berettiger ikke til dekort, men anvendes alene til sælgers vurdering af, om handelen kan ophæves. Der tilrådes nærmere undersøgelse ved jordbundsprøver eller lignende af grundens bæreevne til købers konkrete byggeprojekt. Eventuelle udgifter hertil afholdes af køber. Eventuelle udgifter til ekstrafundering (herunder pilotering, sandpude, ekstra sokkel m.v.) og til fjernelse og bortkørsel af overskydende muldjord eller fremskaffelse af ekstra muld afholdes af køber. Såfremt byggeri på grunden på grund af jordbundens beskaffenhed og bæreevne ikke kan ske uden særlige foranstaltninger og uforholdsmæssige omkostninger, skal køber inden 3 måneder efter grundens overtagelse og før et byggeri igangsættes kunne kræve handelen hævet mod at holde sælger skadesløs, men skal ikke i den anledning kunne gøre erstatningskrav gældende mod sælger, jævnfør skødets 6. Sælger har ladet udføre fladnivellement og fået lavet en koteplan med kotepunkter i grundens hjørner. Vejledende koteplan kan udleveres på overtagelsesdagen, dog tidligst, når byggemodningen er færdiggjort. Køber skal for egen regning og til brug for ansøgning om byggetilladelse sørge for at kunne dokumentere med en koteattest/nivellementsplan nuværende og fremtidige terrænkote, gulvog sokkelkoter på grunden, jævnfør skødets 5. Køber/bygherren skal for egen regning reetablere skelpæle, brosten, fortove, rabatter, kantbegrænsning og slidlag, som beskadiges i forbindelse med byggeri på arealet. Køber/bygherren forpligter sig til at sikre, at håndværkerer, entreprenører og leverandører til byggeriet på grunden holder byggeaktiviteten inde på grunden, herunder at afgravet mulddepot, materialer og maskiner bliver holdt inden for grundens skel. Køber/bygherren skal i øvrigt sikre, at der ikke sker kørsel til og fra grunden via nabogrundene. Som følge af overtrædelse heraf, vil køber/bygherren skulle betale for retablering af nabogrunden med grubning, fræsning, skelpæle og fjernelse af evt. oplag. Sælger oplyser, at grunden hidtil har været anvendt til landbrugsmæssig dyrkning. Sælger påtager sig intet ansvar for tilstedeværelsen af eventuelle forurenende organiske eller uorganiske materialer i jordbunden. Side 2 af 7 Arealet er ikke optaget i Vejle Amts kortlægning af mulige forurenede industrigrunde og registrerede affaldsdepoter, og sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke forefindes kemikalieaffaldsdepoter på arealet.

3 3. Købesummen (tilbuddet) andrager kr., skriver kroner. Købesummen betales således: 1. A conto betaling: Køber indbetaler senest 7 dage efter Horsens Kommunes accept et a conto beløb på 10 % af købesummen ved at bankoverføre beløbet til Horsens Kommunes konto i Sydbank, Søndergade 18-20, Horsens, reg.nr konto nr Fristen regnes fra datoen på Kommunens acceptskrivelse. 2. Restkøbesummens betaling: A. Køber indbetaler til Horsens Kommune, Byrådsforvaltningen, ved senest på overtagelsesdagen kl at bankoverføre beløbet til Horsens Kommunes konto i Sydbank, Søndergade 18-20, Horsens, reg.nr konto nr , hvorefter Horsens Kommune udsteder endeligt skøde. Eller B. Køber indbetaler til Horsens Kommune, ved senest på overtagelsesdagen kl at bankoverføre yderligere 15 % af købesummen til Horsens Kommunes konto i Sydbank, Søndergade 18-20, Horsens, reg.nr konto nr Med de tidligere betalte 10 % har køber herefter betalt 25 % af købesummen. Restkøbesummen berigtiges ved købers samtidige udstedelse af pantebrev, hvorefter Horsens Kommune udsteder skøde. Restkøbesummen forrentes fra overtagelsesdagen at regne med den af Danmarks Nationalbank på overtagelsesdagen fastsatte diskonto + 2% p.a. til betaling halvårsvis bagud i hver 11. juni og 11. december termin, første gang i den førstkommende termin efter overtagelsesdagen. Restkøbesummen afdrages over 5 år med lige store afdrag i hver 11. juni og 11. december termin, første gang i den førstkommende termin efter overtagelsesdagen. Pantebrevet skal have 1. prioritets panteret i ejendommen. Køber kan kræve, at Kommunens pantebrev rykker for lån af enhver art og størrelse under forudsætning af, at der samtidig stilles garanti til sikkerhed for pantebrevet fra et af Horsens Kommune godkendt pengeinstitut. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig handels- og refusionsopgørelse for så vidt angår skatter og afgifter af grunden. Saldoen berigtiges kontant på anfordring. Side 3 af 7 Under købesummen er indbefattet: 4.

4 a. Grundens bidrag til første og anden udbygning af veje og rabatter. Første udbygning af veje og rabatter omfatter: Vejen Risengård udlægges i 5 meter bred kørebane afsluttet med asfaltbelægning og rabatter i begge sider af stamvejen. Endvidere er omfattet vejafvanding og gadelys. Anden udbygning af veje og rabatter omfatter: Færdiggørelse af vejen Risengård i 5 meters bredde inkl. brostenskant på skrå mod vejen i begge vejsider. Udlægning af PA-slidlag, regulering med muld og græsbesåning af rabatter. På den ene side af Risengård plantes midt i græsrabatterne træer. Ved hver indkørsel lægges chaussésten i rabatten. Vejenes tværprofil i 1.- og 2. udbygning er vist på tegning: "normaltværprofiler 1.- og 2. udbygning", der er udleveret til køber. Anden udbygning udføres først, når området efter Teknisk Forvaltnings vurdering er tilstrækkeligt bebygget. b. Vejene er private fællesveje og kan ikke forventes overtaget som offentlige. c. Tilslutningsbidrag til det offentlige kloaksystem, herunder 2 stikledninger efter separatsystem til grundens skel. Kloakstik placeres på den laveste del af grunden. d. El-anlæg fremføres i området af elselskabet. Investeringsbidraget betales af sælger i henhold til elselskabets leveringsbestemmelser. e. Tilslutningsafgift og vandstik til grundens skel. Vandstik etableres efter bygherrens anmodning og efter husets endelige placering på grunden. f. Landinspektørudgiften til grundens udstykning. g. Udgiften til den for Horsens Kommune foretagne geoteknisk undersøgelse med én boreprøve pr. grund. Under købesummen er IKKE indbefattet: (Udgifter som afholdes af køber) Køber er bekendt med og respekterer, at køber selv skal søge oplysning om takster, tilslutnings-afgifter og leveringsbestemmelser hos forsyningsselskaberne. a. Tilslutningsafgift og stik for naturgas. Betales direkte til DONG Naturgas. 5. Investeringsbidrag til DONG naturgas. Stik etableres efter bygherrens anmodning og efter husets endelige placering på grunden. Side 4 af 7

5 b. Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne og telefon. Betales til leverandøren/forsyningsselskabet. c. Forsyningsanlæg og -ledninger af enhver art på egen grund. Ledningsføring fra kabelskab til grundens skel, når kabelskab ikke er placeret i grundens skel. d. Kloaksystem indenfor det solgte areals skel. e. Anlæg og opførelse af eventuelle legepladser, fællesarealer og anlæg. f. Befæstelse af rabatter i forbindelse med anlæg af indkørsler skal udføres og bekostes af køber efter samråd med Teknisk Forvaltning. g. Eventuelle drænledninger på arealet, der afskæres i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal af køber tilsluttes ejendommens regnvandssystem efter nærmere aftale med Teknisk Forvaltning og uden udgift for sælger. h. Koteattest/Fladnivellement af nuværende og fremtidige terrænkoter, sokkel- og gulvkoter på den solgte grund. i. Rydning af eventuelle træer og anden beplantning, som måtte være på grunden på overtagelsestidspunktet, skal køber for egen regning selv sørge for. j. Køber/bygherren skal for egen regning reetablere skelpæle, brosten, fortove, rabatter, kantbegrænsning og slidlag, som beskadiges i forbindelse med byggeri på grunden. Køber er gjort bekendt med og respekterer, at der på grunden forud for pantegæld og med Horsens Byråd som påtaleberettiget bliver tinglyst grundsalgsdeklaration om forbud mod udstykning, videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og vilkår for handelens ophævelse samt lokalplansupplerende og bebyggelsesregulerende deklaration om byggelinier, bebyggelsens omfang og placering og benyttelse, antenner, gulvkoter, terrænregulering, grundejerforening og fællesarealer m.v. Køber er gjort bekendt med, at den solgte grund er beliggende i et område, som er omfattet af Lokalplan nr Køber er bekendt med og respekterer, at en støjvold mod Oddervej er under etablering, og at Teknisk Forvaltning kan stille særlige krav til byggeri og materialer og til indflytningsdag og om fornødent udskyde byggetilladelsen. I fortolkningsspørgsmål om byggeriets ydre udformning har Teknisk Forvaltning på Byrådets vegne bemyndigelse til at stille krav og godkende endeligt projekt. På grunden må kun opføres og indrettes én bolig for én familie. Grunden overdrages i øvrigt med samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed sælger har ejet den, idet der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Køber respekter de servitutter, som er tinglyst på ejendommens blad i tingbogen og de servitutter som i forbindelse med grundens udstykning overføres i.h.t. landinspektørattest Side 5 af 7

6 Køber er gjort bekendt med, at den solgte grund er beliggende i et område, hvor nyt byggeri i henhold til Horsens Kommunes Varmeforsyningsplanlægning er pålagt tilslutningspligt til naturgasforsyning fra DONG. Køber skal selv søge oplysning om takster og leveringsbestemmelser hos forsyningsselskabet. Parterne afholder hver især udgifterne ved sin juridiske assistance i anledning af handelen. Skødet udarbejdes af sælger. Tinglysnings- og registreringsafgifter til skødet betales af parterne med halvdelen hver. Tinglysnings- og registreringsafgifter til sælgerpantebrev betales af køber. Grunden overdrages fri for pantehæftelser. Grunden er ikke særskilt vurderet. Værdien af grunden på anmeldelsestidspunktet udgør efter sælgers bedste skøn kr. Med henvisning til 3, stk. 1, i lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. erklæres i afgiftsmæssig henseende herved, at tilslutningsafgifter og andre udgifter, som køber skal afholde udenfor købesummen, jfr. skødets 5, ikke er forfaldent til betaling på ejerskiftetidspunktet. Køber erklærer med henvisning til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om sommerhuse og campering, at arealet skal anvendes til opførelse af et enfamiliehus til helårsbeboelse, hvilket formål ikke er omfattet af denne lovs bestemmelser. Køber er bekendt med og respekterer, at køber inden overtagelsesdagen har haft mulighed for selv at skaffe sig udbudsmaterialet, ved enten selv at downloade eller printe materialet fra Kommunens hjemmeside Salgskort med husnr. Geoteknisk rapport Lokalplan nr. 213 Servituterklæring Bebyggelsesregulerende/Lokalplansupplerende deklaration Grundsalgsdeklaration Kort udvisende forsyningsledninger og stik Kort udvisende tværsnit af vejprofil Kort med nivellementplan/koteplan Til bekræftelse med underskrifter: 8. Som sælger: Horsens Byråd, den P.b.v. Vagn Ry Nielsen / Torben Ross Sørensen Side 6 af 7

7 Som køber:.., den Side 7 af 7

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere