Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering"

Transkript

1 Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

2 Forkortelsesliste ABL AL BRL EBL FUSL JVL KGL KSL LEJ LL PSL SEL SELS SFL SL Aktieavancebeskatningsloven Afskrivningsloven Boligreguleringsloven Ejendomsavancebeskatningsloven Fusionsskatteloven Den juridiske vejledning Kursgevinstloven Kildeskatteloven Lejeloven Ligningsloven Personskatteloven Selskabsloven Selskabsskatteloven Skatteforvaltningsloven Statsskatteloven Side 1

3 Summary The subject of this thesis is the treatment of gains and losses under the Danish Property Gains Tax Act (Ejendomsavancebeskatningsloven) compared to gains and losses under the Danish State Tax Act (Statsskatteloven) regarding investment properties. The first main issue is, when is which law applicable. This topic is investigated by looking into various court rulings and recommendations from Tax authorities. The conclusion regarding when to apply which law is complex. Court rulings and administrative practice form the guideline but in borderline cases it is a decision from the Tax authorities. The decision can be tested in court. When in doubt a binding reply from the Tax authorities might also be asked for. This is recommended regarding the case study treated. The second main issue is an analysis of the tax consequences when applying the two laws. This is looked into first by a theoretical analysis and subsequently by applying the two laws on a real case. The treatment of gains and losses of tax depreciation under the Danish Act on Depreciation Allowance (Afskrivningsloven) and the link to the two laws is also investigated and applied to the case. When individuals achieve a gain the Property Gains Tax Act is preferable as the gain is treated as capital gain taxed at 42 % whereas treatment according to the State Tax Act tax the gain is treated as personal income up to 56 %. If individuals get a loss it is preferable it is treated according to the State Tax Act as they can deduct the loss in the personal income whereas according to the Property Gains Tax Act the loss is only deductible towards other property gains. The main difference if the sold property is owned by a company is in the situation where a loss is achieved as the loss is only deductible towards other property gains if treated according to the Property Gains Tax Act but is deductible in the income if treated according to the State Tax Act. Side 2

4 The third issue is a description of what consequences the company structure has regarding the treatment of gains and losses. Again a problem is only seen if the loss is isolated in a company if treated according to the Property Gains Tax Act. This situation however can be avoided by merging with another company expecting to sell a property with a gain at a later stage before the sale takes place. Side 3

5 Indholdsfortegnelse Forkortelsesliste... 1 Summary... 2 Indholdsfortegnelse... 4 Figurer Indledning og problemformulering Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Dataindsamling Retskilder og kildekritik Målgruppe Opgavens opbygning Begrebsdefinitioner Erhvervsmæssig virksomhed Fysiske personer Juridiske personer Spekulation Næring Investering Fast ejendom Afskrivninger Ejendomsavancebeskatning Skattemæssigt overdragelsestidspunkt Side 4

6 3.2 Afskrivningsberettigede bygninger Installationer Økonomisk afskrivningsgrundlag Fysisk afskrivningsgrundlag Blandet benyttelse Tidsmæssig afskrivning Ombygning og forbedring Genanbringelse Næring Næringsformodningen, personer Næringsformodningen, selskaber Handel med fast ejendom som bierhverv Afsmitning Statusskift fra næring til anlæg Særlige forhold Beskatning ved salg næring Anskaffelsessummen Afståelsessummen Avanceopgørelse og beskatning Beskatning ved salg ejendomsavancebeskatningsloven Anskaffelsessummen Genvundne afskrivninger Afståelsessummen Avanceopgørelse og beskatning Fusion Side 5

7 3.7 Beskatning ved salg af selskab Tinglysningsafgift Tilbudspligt Aktieavancebeskatningsloven Opgørelse af fortjeneste og tab ved salg af aktier Opgørelse af koncernindtægt Case Selskaberne Vedtægter Selskabsstruktur Selskabskapital Baggrund for køb og valg af selskabsstruktur Ejendom Salg efter EBL overskud Salg efter næringsreglerne overskud Salg af selskab Salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger Salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger og tab Salg efter næringsreglerne tab Ejendom Salg efter EBL overskud Salg efter næringsreglerne overskud Salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger Salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger og tab Salg efter næringsreglerne tab Side 6

8 4.4 Ejendom Salg efter EBL Salg efter næringsreglerne Analyse Konklusion Litteratur og kildefortegnelse Bilag 1 Oversigt Ejendomsavancebeskatningsloven Side 7

9 Figurer Figur 1: Tinglyste salg for typiske investeringsejendomme fra 2002 til Figur 2: Summarisk overblik over ejendomsavancebeskatning: Figur 3: Avanceopgørelse og beskatning, næring Figur 4: Genvundne afskrivninger, fortjeneste Figur 5: Delvist genvundne afskrivninger Figur 6: Genvundne afskrivninger, tab Figur 4 fortsat: Avanceopgørelse og beskatning, fortjeneste Figur 5 fortsat: Avanceopgørelse og beskatning, delvist genvundne afskrivninger Figur 6 fortsat: Avanceopgørelse og beskatning, tab Figur 7: Selskabsstruktur case organisation Figur 8: Ejendom 1, salg efter EBL overskud Figur 9: Ejendom 1, salg efter næringsreglerne overskud Figur 10: Ejendom 1, salg af selskab Figur 11: Ejendom 1, salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger Figur 12: Ejendom 1, salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger og tab Figur 13: Ejendom 1, salg efter næringsreglerne tab Figur 14: Ejendom 2, salg efter EBL overskud Figur 15: Ejendom 2, salg efter næringsreglerne overskud Figur 16: Ejendom 2, salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger Figur 17: Ejendom 2, salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger og tab Side 8

10 Figur 18: Ejendom 2, salg efter næringsreglerne tab Figur 19: Ejendom 3, salg efter EBL Figur 20: Ejendom 3, salg efter næringsreglerne Side 9

11 1. Indledning og problemformulering 1.1 Indledning Jeg arbejder med regnskabsmæssige problemstillinger, der relaterer sig til køb, drift og salg af fast ejendom i ejendomsinvesteringsselskaber til hverdag, og har derfor interesse for korrekt og optimal beskatning af ejendomsavance i disse selskaber. Området er komplekst ud fra en skattemæssig synsvinkel og kompliceres yderligere af lejelovgivningsmæssige og selskabsretlige krav. Investeringer i fast ejendom foregår i dag oftest i regi af selskaber eller fonde, i modsætning til da jeg startede i ejendomsbranchen i 2005, hvor K/S markedet havde sin storhedstid. I forbindelse med finanskrisen satte långiverne en stopper for denne investeringsform, og de ejendomsinvesteringer jeg arbejder med i dag er alle i ApS regi. Siden 2009 har markedet for investeringsejendomme været præget af relativt få salg i forhold til perioden jf. nedenstående figur fra Danmarks Statistik. Figur 1: Tinglyste salg for typiske investeringsejendomme fra 2002 til Kilde: 8.px&gr_type=0&PLanguage=0 Side 10

12 Nogle af de investorer som er kunder, i den virksomhed jeg arbejder i, er nu nået til den erkendelse, at de til trods for aktiv investeringspleje må sælge nogle ejendomme med tab. Dette forhold giver anledning til en del diskussioner i branchen, og da jeg ikke hidtil har arbejdet med avanceopgørelse ved salg af fast ejendom, er jeg nysgerrig efter at forstå sammenhængene og blive i stand til at håndtere denne opgave korrekt. 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i indledningen kan opgavens hovedspørgsmål formuleres således: Hvornår beskattes avance ved salg af fast ejendom efter EBL og hvornår efter reglerne om næring? Hvilken konsekvens har det skattemæssigt om avancen opgøres efter EBL og efter reglerne om næring? Hvilken betydning har selskabsstrukturen for opgørelse af avance ved salg af fast ejendom? 1.3 Afgrænsning For at sikre dybde i behandlingen af emnerne, som nævnt under problemformuleringen, er der foretaget nedennævnte afgrænsninger. Investering Udgangspunktet for opgaven er fast ejendom anskaffet som investering. Kendetegnende er, at investor ikke selv driver virksomhed i eller bor i de pågældende ejendomme. Investeringsejendomme afgrænses derfor til ejendomme der udlejes til butik, restauration, kontor, bank, forsikring, liberale erhverv og bolig. Emner der udelukkende gælder for private boliger, skov og landbrug er derfor ikke behandlet i opgaven. Side 11

13 Afskrivningsberettigede bygninger Kun forhold der er relevante for afskrivningsberettigede investeringsejendomme jf. afgrænsningen af disse behandles. Investor Casen som behandles i opgaven tager udgangspunkt i en konkret udenlandsk investor, som trådte ind på det danske ejendomsmarked i Investor er et engelsk aktieselskab (Ltd) med danske datterselskaber i ApS form. Den engelske investor har ikke valgt international sambeskatning, dvs. sambeskatning finder kun sted i den danske koncern. Investor er ikke orienteret om opgaven, hvilket betyder at ejendommene i casen er anonymiseret. Tidshorisont Fokus for opgaven er de forhold, der gør sig gældende for investeringer foretaget fra 2010 og fremefter. Investeringer foretaget før indførelsen af EBL og de dermed forbundne overgangsregler behandles derfor kun kortfattet. Læserne Den regnskabsmæssige og skattemæssige sammenhæng behandles ikke, da læserne forventes at være bekendt hermed. 1.4 Metode For at afklare de i problemformuleringen nævnte spørgsmål arbejdes der med følgende underpunkter: Afklaring af begreber Lovgivning på området Domme og afgørelser på området Case eksempler med udgangspunkt i en konkret engelsk investor Side 12

14 Opgaven er udarbejdet med udgangspunkt i juridisk metode og tager derfor udgangspunkt i gældende dansk lovgivning. I opgaven refereres til love med paragrafhenvisning, som vurderes relevante i forhold til problemstillingen Dataindsamling Dataindsamlingen er foregået efter den kvalitative metode ved søgning på internettet, læsning af bøger og artikler samt drøftelser med vejleder, kolleger og bekendte i revisionsbranchen med kendskab til emnet. De anvendte kilder er specificeret i fodnoter samt i litteratur og kildefortegnelsen bagest i opgaven. Kildematerialet, som er brugt i opgaven, er vurderet i forhold til væsentlighed for problemformuleringen. Ikke alle kilder i litteratur og kildefortegnelsen er anvendt direkte i opgaven, men har fungeret som inspiration og givet forståelse for emnet Retskilder og kildekritik Opgaven tager udgangspunkt i de primære retskilder, som er lovgivning. Skatteretten er en del af det lovgivningskompleks der benævnes offentlig ret og har sit udspring i GRL 43, dvs. man kan kun opkræve skat, når det er legaliseret i en lov. Skatteretten har en del speciallovgivning som bl.a. EBL og AL, som har forrang for generel lovgivning som f.eks. SL jf. lex specialis princippet. Opgaven anvender ligeledes sekundære retskilder, som er domme, cirkulærer og vejledninger, til forståelsen af lovgivningens anvendelse i praksis. Der kan opstilles et retskildehierarki, hvor ingen lavere placerede retskilder må være i strid med højere placerede retskilder. Retskildehierarkiet består af: love, bekendtgørelser udstedes med hjemmel i lov og skatteyderen kan støtte ret på disse, domme, o Højesteret o Østre og vestre landsret o Byretten Skatteankenævn / Landsskatteret administrative klageinstanser. Administrative afgørelser kan indbringes for domstolene jf. SFL 48 og 49. Side 13

15 administrative cirkulærer generelle tjenestebefalinger i form af meddelelser og vejledninger fra SKAT Domstolenes afgørelser skal følges af myndighederne og det betyder, at opgaven søger at belyse relevante problemstillinger med udgangspunkt i disse, hvor det har været muligt at finde relevante afgørelser. Opgaven benytter sig ligeledes i stort omfang af Den juridiske vejledning, da JVL er SKATs opfattelse af gældende ret og gældende administrativ praksis. Ganske vist er JVL kun bindende for SKATs medarbejdere, medens Skatteankenævnene ikke er bundet, men domspraksis viser, at JVL er et autoritativt udtryk for administrativ praksis. I JVL begrundes SKATs opfattelse af praksis også med henvisning til relevante domstolsafgørelser på det område der beskrives. Validiteten må derfor siges at være høj, og JVL vurderes derfor at være en god kilde til forståelsen af lovene. Udover retskilderne er anvendt litteratur, som det fremgår af Litteratur og kildefortegnelsen samt materiale fra undervisning i fagene Skat og Erhvervsbeskatning på HD(R) til forståelse og fortolkning af retskilderne Målgruppe Den primære målgruppe for opgaven er censor og vejleder, da hovedformålet med opgaven er at færdiggøre min HD i Regnskab og Økonomistyring. Derudover er mit formål at udvide mine kompetencer indenfor skat på fast ejendom. Øvrige interessenter er kolleger, medstuderende og andre med interesse for skat og fast ejendom, som måtte have lyst til at læse opgaven Opgavens opbygning Opgaven er opbygget med et indledende afsnit der kort redegør for baggrund, problemformulering, afgrænsning og den metodiske baggrund. Afsnit 2 redegør herefter for de for opgaven relevante begreber, og for hvordan de anvendes i opgaven. Side 14

16 Afsnit 3 gennemgår først lovgivningen for ejendomsavance og de fælles forhold for de to love, som regulerer dette skatteområde. For at forstå hvilken lovgivning der skal anvendes hvornår, ses der nærmere på begrebet næring og hvilke forhold der afgør om der er tale om næring, herunder domspraksis på området. Herefter gennemgås beskatning i forbindelse med næring, hvordan avancen opgøres, og hvordan foretagne afskrivninger behandles og afslutningsvis gennemgås et eksempel. På samme måde gennemgås beskatning efter EBL samt for denne lovgivning samspillet med genvundne afskrivninger. Afslutningsvis ses der på selskabssalg i stedet for ejendomssalg. Afsnit 4. Efter en introduktion af en række konkrete sager, anvendes teorien på disse og der afsluttes med en analyse af forskelle og ligheder i den endelige beskatning. Afsnit 5 konkluderer på den opnåede viden. Side 15

17 2 Begrebsdefinitioner 2.1 Erhvervsmæssig virksomhed Fysiske personer JVL 2 : Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud samt at: Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, og virksomheden må ikke være af helt underordnet omfang. Denne definition går på fysiske personer i modsætning til juridiske personer. Ved at definere erhvervsvirksomhed som selvstændig afgrænses lønmodtagere og honorarmodtagere. For investering i fast ejendom fremgår det af JVL 3 : Indkomst fra udlejning af fast ejendom anses som hovedregel for at være selvstændig erhvervsvirksomhed. Undtaget er fremleje samt udlejning af sommerhuse, en og tofamilieshuse som også benyttes af ejeren jf. TfS 1992, 223 LSR Juridiske personer Aktie og anpartsselskaber er iflg. administrativ praksis erhvervsdrivende og det kontrolleres ved registreringen af selskaberne, at formålet i vedtægterne afspejler dette. Tidligere fremgik det udtrykkeligt af SEL, at selskaberne skulle være erhvervsdrivende 4. JVL C.C.1.1 henviser til, at det skulle fremgå af SEL 1, stk. 1, at selskaberne skal være erhvervsdrivende, men det står der ikke længere. 2.2 Spekulation SKAT skelner mellem erhvervsmæssig virksomhed og spekulation. 2 Den juridiske vejledning , C.C Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning over for lønmodtagere 3 Den juridiske vejledning , C.C Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed 4 Jan Pedersen mfl.: Skatteretten 2, s. 356 Side 16

18 Begrebet spekulation bliver ofte knyttet til investering i fast ejendom. Iflg. JVL 5 indebærer spekulationsbegrebet, at et aktiv skal være erhvervet med det formål at opnå fortjeneste ved videresalg. Endvidere er det et krav i skattemæssig forstand, at både kravet om videresalgshensigt og kravet om, at videresalget sker med henblik på at opnå fortjeneste være opfyldt allerede på købstidspunktet. Spekulation adskiller sig også definitionsmæssigt fra næring ved ikke at have den varige, systematiske karakter, som er et krav ved næring og spekulation er dermed forbeholdt nogle få enkeltstående overdragelser. Mange ejendomshandler kan således falde ind under definitionen af spekulation, men spekulationsbeskatningen er ophævet fra ved indførelsen af EBL, dvs. såfremt ejendomshandel ikke foregår i regi af næring, så foregår al beskatning efter reglerne i EBL. 2.3 Næring Næringsbegrebet defineres i JVL 6 Ved næring forstås den varige virksomhed, som en skattepligtig udøver som sin hele eller delvise levevej ved køb og salg af fast ejendom, dvs. næring kan finde sted som hovederhverv eller som bierhverv. Såvel fysiske som juridiske personer kan beskattes efter reglerne om næring. Begrebet vil blive gennemgået nærmere i afsnit 3.4 Næring. 2.4 Investering Investering i fast ejendom kan have et omsætningsaktivs eller anlægsaktivs formål. Anlægsaktiver er f.eks. bolig, domicilejendom, erhvervsvirksomhed generelt langsigtet kapitalinvestering og typisk kun enkelte handler. Omsætningsaktiver er ejendomme købt med henblik på videresalg efter en kortere periode og typisk vil der være tale om hyppige handler. 5 Den juridiske vejledning , C.C Spekulation 6 Den juridiske vejledning , C.H Generelt om næring Side 17

19 Formålet ved erhvervelsen af en ejendomsinvestering er grundlæggende et ønske om gevinst i form af løbende forrentning af investeret kapital og / eller gevinst ved afståelse. En investeringsejendom defineres herefter som en ejendom, som er købt med henblik på at opnå en kapitalgevinst ved salg samt evt. løbende afkast. Den skattemæssige definition for at afgøre hvorvidt ejendomsinvesteringen er et omsætningsaktiv eller anlægsaktiv tager sit udgangspunkt i skatteyderens motiver ved aktivets erhvervelse. Dette uddybes i afsnit 3.4 om næring. 2.5 Fast ejendom Begrebet fast ejendom vil i opgaven blive brugt i overensstemmelse med Udstykningsloven 2 som siger, at fast ejendom består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge noteringen skal holdes forenet. Bygninger samt installationer som er indlagt til selve anvendelsen af bygningen defineres ligeledes som en del af den faste ejendom, medens installationer som er til brug for den erhvervsmæssige aktivitet, der foregår i bygningen henregnes til løsøre jf. Tinglysningsloven 37 og 38. Afståelse af fast ejendom kan ske enten ved salg af en hel ejendom eller en delejendom. En hel ejendom er således jf. definitionen som anført ovenfor ét eller flere matrikelnumre, medens en delejendom er afståelse af et areal efter reglerne om arealoverførsel eller overdragelse af en del af en fast ejendom (en parcel) betinget af udstykning jf. EBL 3 A. Erstatnings og forsikringssummer, gave eller arveforskud betragtes også som afståelse jf. EBL Afskrivninger Afskrivninger omtalt i opgaven er skattemæssige afskrivninger jf. AL 1 og ikke regnskabsmæssige afskrivninger. Side 18

20 3 Ejendomsavancebeskatning Beskatning af ejendomsavance, fortjeneste eller tab, foregår enten efter EBL eller SL (næringsreglerne). Udgangspunktet er, at al beskatning af ejendomsavance foregår efter reglerne i EBL. Beskatning af ejendomsavance opnået ved næringsvirksomhed med handel med fast ejendom foregår efter SL. Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom som ændret ved lov nr. 335 af 7. maj 2008, lov nr. 462 af 12. juni 2009, lov nr. 521 af 12. juni 2009, lov nr. 525 af 12. juni 2009, lov nr. 725 af 25. juni 2010, lov nr af 21. december 2010, lov nr. 254 af 30. marts 2011, lov nr af 28. december 2011 og lov nr. 433 af 16. maj 2012, også benævnt Ejendomsavancebeskatningsloven (EBL), at loven har virkning for afståelser der sker eller senere (EBL 15). Loven erstatter spekulationsbeskatning efter SL 5. Fra beskattes avance ved salg af fast ejendom således efter EBL jf. EBL 1, stk. 1 undtagen næring jf. EBL 1, stk. 2. Det vil sige avance ved salg af fast ejendom, som led i næring beskattes jf. SL 4 og 5. Ejendomsavance opnået ved spekulation, som tidligere hørte under SL 5 opgøres efter EBL iflg. den udtømmende formulering i EBL 1, stk. 1 og som præciseret i JVL 7. EBL gælder for såvel fysiske som juridiske personer, som ejer fast ejendom i eller udenfor Danmark og, som er skattepligtige i og til Danmark, dog er selskaber omfattet af SELS 1, stk. 1 ikke skattepligtige af udenlandsk beliggende ejendomme, medmindre selskabet har valgt international sambeskatning efter SELS 31 A, eller Danmark ifølge dobbeltbeskatningsaftale har beskatningsretten. 8 7 Den juridiske vejledning , C.C Spekulation 8 Helle Porsfelt: Ejendomsbeskatning afskrivning og afståelse i praksis s. 237 Side 19

21 Figur 2: Summarisk overblik over ejendomsavancebeskatning: Ejendomsavance Ikke næring EBL 1, stk. 1 Næring (omsætningsaktiv) SL 4 og 5 Egen bolig mv EBL 8 og 9 Øvrige ejendomme EBL Fysiske personer avance personlig indkomst tab personlig indkomst ej genvundne afskrivninger Fysiske personer Fysiske personer avance ej skattepligtig avance kapitalindkomst (PSL 4, stk. 1, nr.14) tab ej skattemæssigt fradrag tab kildetabsbegrænset (EBL 6, stk 4 7) Selskaber genvundne afskrivninger personlig indkomst avance almindelig skattepligtig indkomst tab afskrivninger personlig indkomst tab almindelig skattepligtig indkomst ej genvundne afskrivninger Selskaber avance almindelig skattepligtig indkomst (SELS 17, stk. 1) tab kildeartsbegrænset (EBL 6, stk. 4 7) genvundne afskrivninger almindelig skattepligtig indkomst tab afskrivninger almindelig skattepligtig indkomst For en detaljeret oversigt over EBL henvises til bilag Skattemæssigt overdragelsestidspunkt Betydningen af korrekt skattemæssigt overdragelsestidspunkt er afgørende i forhold til hvilket år ejendomsoverdragelsen skal beskattes, herunder opgørelsen af avancen, beregning af tillæg og nedslag efter EBL, samt hvem der har afskrivningsretten 9. Fastlæggelsen af afståelsestidspunktet foretages med udgangspunkt i skatteretlige principper om retserhvervelse og pligtpådragelse. Det betyder, at det afgørende er, hvornår købsaftale / slutseddel er underskrevet, og ikke hvornår den fysiske overgang i henhold til tinglysning foregår. Det er dato for sidste underskrift, der er det skattemæssige overdragelsestidspunkt. Sagt på en anden måde, så er der ikke sammenfald mellem den skatteretlige og den aftaleretlige overgang. Principielt er en mundtlig aftale også gyldig, men dette er bevismæssigt problematisk, og domstolene har i flere tilfælde ikke anerkendt dette, hvis det indebærer skattemæssige fordele, eksem 9 Helle Porsfelt Ejendomsbeskatning afskrivning og afståelse i praksis s. 256 Side 20

22 pelvis TfS 1998, 395 H hvor skatteyderen havde erhvervet ejendommen fra sin ægtefælle, som led i dennes betalingsstandsning. Dommen afgjorde, at datoen på det betingede skøde var den skattemæssige skæringsdato og ikke den dato, som parret hævdede, at de havde afholdt møde og besluttet handelen. I mange aftaler er der forskellige krav, som skal opfyldes, for at handelen er endelig. Skattemæssigt er dette uden betydning, medmindre det er en hændelse, som er udenfor parternes indflydelse, såkaldt suspensive betingelser, som f.eks. udarbejdelse af en ny lokalplan. I sådanne tilfælde indtræder den skattemæssige skæringsdato på det tidspunkt, hvor betingelsen er opfyldt, dog således at det beror på en konkret vurdering i den enkelte situation jf. SKM SR. Såkaldt typekrav, som f.eks. byggetilladelse og advokat godkendelse, kaldes resolutive og har ikke opsættende virkning for den skatteretlige overdragelsesdato. For ejendomme under opførelse, der sælges som led i næring, antages i praksis, at sælgers beskatningstidspunkt udskydes til færdiggørelsesåret iflg. Aage Michelsen m.fl. 10 eksemplificeret ved LSR Såfremt handelen går tilbage før endeligt skøde som følge af, at der er et retsmæssigt krav på det, så genoptages den foretagne beskatning, dvs. handelen ophæves skattemæssigt. I det tilfælde at skødet er endeligt, kan sælgeren ikke længere hæve handelen, selvom køberen i strid med kravet om at handelen er betinget af købesummens betaling ikke betaler. Når sælger ved hjælp af aftalelovens regler får sin ejendom tilbage svarer dette skatteteknisk til, at der indgået en ny aftale med heraf følgende skattemæssige konsekvenser. Såfremt et retsmæssigt krav bevirker et forholdsmæssigt afslag i købesummen, genoptages den foretagne beskatning med en ny beregning af avanceopgørelsen. Det forholder sig anderledes med erstatning grundet køberens misligholdelse, hvor erstatningen tillægges sælgerens afståelsessum henholdsvis fratrækkes køberens anskaffelsessum. 10 Aage Michelsen m.fl. Lærebog om indkomstskat s. 510 Side 21

23 3.2 Afskrivningsberettigede bygninger AL er gældende for alle ejendomme uanset om de behandles som anlægsaktiver eller omsætningsaktiver, dvs. vilkårene er ens når afskrivningerne beregnes for ejendommene, uanset om avancen ved salg efterfølgende opgøres efter reglerne om næring eller efter reglerne i EBL. Iflg. AL 14, stk. 1 kan man afskrive på erhvervsmæssigt benyttede bygninger, og det gøres særskilt for hver enkelt bygning. Imidlertid er der mange erhvervsmæssigt benyttede bygninger, som alligevel ikke er afskrivningsberettigede, og de fremgår af AL 14, stk. 2: 1. kontor, 2. virksomhed som pengeinstitut, realkreditinstitut, kreditinstitut, garantifond, forsikringsselskab, værdipapircentral, reguleret marked, fondsmæglerselskab samt lignende virksomhed inden for den finansielle sektor, herunder betalingsformidling, 3. drift af postvirksomhed, bortset fra bygninger, hvori der sker postsortering med industrielt præg, 4. beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter samt døgninstitutioner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende slid, jf. dog nr hoteller og plejehjem der er opdelt i ejerlejligheder, eller 6. hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og huse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi samt anden virksomhed med sygdomsbehandling Det bemærkes, at det er den faktiske anvendelse, der er afgørende for, om der kan afskrives på bygningen. Såfremt ejendommen udlejes, er det lejers anvendelse af bygningen, der er afgørende. Retten til at fradrage ordinære afskrivninger i den skattepligtige indkomst fremgår af SL 6, stk. 1, litra a Installationer Erhvervsmæssigt benyttede installationer i ikke afskrivningsberettigede ejendomme kan også afskrives, f.eks. varmeanlæg i kontor og boligejendomme, jf. AL 15, stk. 2. Side 22

24 3.2.2 Økonomisk afskrivningsgrundlag For at kunne beregne afskrivningens størrelse skal afskrivningsgrundlaget beregnes. Indledningsvis skal købesummen kontantomregnes jf. AL 45. Kontantværdien opgøres som den kontante del af købesummen + alle handelsomkostninger inkl. ejendomsmægler, men ekskl. projektomkostninger og udbyderhonorar til rådgiver, som skal behandles som etableringsudgift jf. SKM HR plus kursværdien af alle aktivets gældsposter, men ekskl. kurstab og finansieringsomkostninger jf. JVL 11. Handles der kontant og der efterfølgende optages lån i ejendommen, så skal der ikke foretages kontantomregning af købesummen. Købesummen skal deles op i bygninger, installationer, grund, kunstnerisk udsmykning, og evt. driftsmidler, hvis de indgår i handlen. Driftsmidler opgøres under ét, øvrige aktiver opgøres for hvert enkelt aktiv jf. AL 45, stk. 2. Opdelingen skal være skriftlig og er bindende for både køber og sælger. Det antages, at køber og sælger har modstridende interesser og derfor når frem til en fornuftig fordeling. Såfremt sælger er en fysisk person, så ønsker sælger at minimere genvunde afskrivninger, da de beskattes som personlig indkomst, som har en højere skattesats end ejendomsavance, der beskattes som kapitalindkomst. Hvis køber ligeledes er en fysisk person, så er køber interesseret i så høj en værdi som muligt af afskrivningsberettigede aktiver, således at afskrivningerne bliver så store som muligt. Når både køber og sælger er selskaber, så har sælger ikke nogen speciel interesse i fordelingen, da såvel genvundne afskrivninger som avance beskattes med samme sats, men køber er motiveret for at få så stor en andel af købesummen allokeret til de afskrivningsberettigede aktiver som muligt af hensyn til de dermed forbundne afskrivningsmuligheder. 11 Den juridiske vejledning , C.C Afskrivningsgrundlag, bygninger og installationer Side 23

25 Såfremt SKAT efterfølgende ændrer fordelingen vil det påvirke skatteansættelsen for begge parter jf. AL 45, stk. 3. SKAT vil som udgangspunkt acceptere parternes fordeling, medmindre den er åbenlys forkert, hvilket kunne tænkes at være tilfældet f.eks. ved nærtstående parter Fysisk afskrivningsgrundlag Om der er tale om en eller flere bygninger afgøres rent fysisk. En ellers ikke afskrivningsberettiget bygning, som ligger i tilknytning til en afskrivningsberettiget erhvervsbygning betragtes som accessorisk, såfremt der er en både geografisk og økonomisk tilknytning til den afskrivningsberettigede bygning og bliver derved afskrivningsberettiget jf. AL 14, stk. 3. Geografisk tilknytning er iflg. praksis inden for nogle få hundrede meter og økonomisk tilknytning betyder, at bygningen anvendes til et formål der tjener driften af den afskrivningsberettigede bygning Blandet benyttelse Hvis en bygning anvendes både til afskrivningsberettiget og ikke afskrivningsberettiget formål, kan der kun afskrives på den del af anskaffelsessummen, der forholdsmæssigt svarer til den afskrivningsberettigede bygningsdels etageareal, jf. AL 19, stk. 1. Anvendes under 25 % af bygningens etageareal til afskrivningsberettiget formål, kan der kun afskrives på det afskrivningsberettigede areal, hvis det er mindst 300 kvadratmeter jf. AL 19, stk. 4. Eksempel erhvervsejendom med blandet benyttelse: Stuetage Butik 500 m2 1. sal Kontor 500 m sal Bolig m2 Ejendom i alt m2 Afskrivningsberettiget areal, butik: 500 m2 / m2 x 100 = 16,7 %, men da arealet er større end 300 m2 kan der afskrives forholdsmæssigt Side 24

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Afståelse af fast ejendom med fokus på

Afståelse af fast ejendom med fokus på Cand. Merc. Aud. Hovedopgave Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Udarbejdet af: Jesper Andersen Claus Thomsen Afståelse af fast ejendom med fokus på Delafståelse Bygninger anvendt til

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR

Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR - 1 Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En byret fandt ved en dom af

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed 1 Eksamen Skatteret I F 2003 Vejledende problemformulering Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Showet En aften med Sylvia a) Selvstændig virksomhed Det bør diskuteres, om indkomsten fra showet udgør en lønindkomst

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom - 1 Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For mange ejendomme skal fortjeneste ved et salg beskattes. Udgifter til forbedring

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 7:

Undervisningsnotat nr. 7: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 7: Kapitalgevinster og indkomstbeskatning Valdemar Nygaard Kapitalgevinster og indkomstbeskatning: Notatet bygger på afsnit XIII i Almen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Rettevejledning Skatteret I E 14

Rettevejledning Skatteret I E 14 1 Rettevejledning Skatteret I E 14 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Deltagelse i Marselisløbet Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt Frederik Frier skal beskattes af den økonomiske fordel, han opnår

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014

Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014 1 Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En sag fra Retten i Odense illustrerer de meget vanskelige bevismæssige overvejelser, der aktualiseres i

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1

Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1 Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1 1.1 Multimediebeskatning Det bør være angivet, at Jacob Jarn efter LL 16, stk. 12 er omfattet af multimediebeskatning, således at et beløb på 3.000

Læs mere

Rettevejledning omprøve E 2008

Rettevejledning omprøve E 2008 1 Rettevejledning omprøve E 2008 Opgave 1 Maleriet: Det bør diskuteres, om maleriet kan anses for en skattefri lejlighedsgave for Anders Anker, eller om der i stedet er tale om en skattepligtig gave omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

BoGodt A/S har på sin side fradrag for de afholdte udgifter. Litteratur: Skatteretten 1, 3. udgave, p. 260 f. samt p. 178 ff.

BoGodt A/S har på sin side fradrag for de afholdte udgifter. Litteratur: Skatteretten 1, 3. udgave, p. 260 f. samt p. 178 ff. 1 Rettevejledning til sommereksamen 2000 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Beklædning: Ved at få stillet beklædning til rådighed i forbindelse med arbejdets udførelse opnår medarbejderne i BoGodt A/S en privatbesparelse.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Rettevejledning Skatteret 1 E 13

Rettevejledning Skatteret 1 E 13 Rettevejledning Skatteret 1 E 13 Spørgsmål 1.1. Kresten Kampers virksomhed Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Kresten Kampers virksomhed kan karakteriseres som en erhvervsmæssig

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Vejledende besvarelse opgave 1

Vejledende besvarelse opgave 1 1 Vejledende besvarelse opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning Anders Avn Besvarelsen må indeholde en begrundet redegørelse for beskatningen af den modtagne erstatning på grundlag af SL 4-5. Det bør angives,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Næring - fast ejendom - udskillelse af anlægsaktiv - lang ejer tid - Landsskatterettens kendelse af 15/ , jr. nr

Næring - fast ejendom - udskillelse af anlægsaktiv - lang ejer tid - Landsskatterettens kendelse af 15/ , jr. nr - 1 Næring - fast ejendom - udskillelse af anlægsaktiv - lang ejer tid - Landsskatterettens kendelse af 15/12 2015, jr. nr. 14-3100850. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En delt Landsskatteret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse 1 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Beklædningsgodtgørelsen: Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt Berit Busk skal beskattes af værdien af tøjet udgørende kr. 3.000, jf. LL

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere