Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering"

Transkript

1 Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

2 Forkortelsesliste ABL AL BRL EBL FUSL JVL KGL KSL LEJ LL PSL SEL SELS SFL SL Aktieavancebeskatningsloven Afskrivningsloven Boligreguleringsloven Ejendomsavancebeskatningsloven Fusionsskatteloven Den juridiske vejledning Kursgevinstloven Kildeskatteloven Lejeloven Ligningsloven Personskatteloven Selskabsloven Selskabsskatteloven Skatteforvaltningsloven Statsskatteloven Side 1

3 Summary The subject of this thesis is the treatment of gains and losses under the Danish Property Gains Tax Act (Ejendomsavancebeskatningsloven) compared to gains and losses under the Danish State Tax Act (Statsskatteloven) regarding investment properties. The first main issue is, when is which law applicable. This topic is investigated by looking into various court rulings and recommendations from Tax authorities. The conclusion regarding when to apply which law is complex. Court rulings and administrative practice form the guideline but in borderline cases it is a decision from the Tax authorities. The decision can be tested in court. When in doubt a binding reply from the Tax authorities might also be asked for. This is recommended regarding the case study treated. The second main issue is an analysis of the tax consequences when applying the two laws. This is looked into first by a theoretical analysis and subsequently by applying the two laws on a real case. The treatment of gains and losses of tax depreciation under the Danish Act on Depreciation Allowance (Afskrivningsloven) and the link to the two laws is also investigated and applied to the case. When individuals achieve a gain the Property Gains Tax Act is preferable as the gain is treated as capital gain taxed at 42 % whereas treatment according to the State Tax Act tax the gain is treated as personal income up to 56 %. If individuals get a loss it is preferable it is treated according to the State Tax Act as they can deduct the loss in the personal income whereas according to the Property Gains Tax Act the loss is only deductible towards other property gains. The main difference if the sold property is owned by a company is in the situation where a loss is achieved as the loss is only deductible towards other property gains if treated according to the Property Gains Tax Act but is deductible in the income if treated according to the State Tax Act. Side 2

4 The third issue is a description of what consequences the company structure has regarding the treatment of gains and losses. Again a problem is only seen if the loss is isolated in a company if treated according to the Property Gains Tax Act. This situation however can be avoided by merging with another company expecting to sell a property with a gain at a later stage before the sale takes place. Side 3

5 Indholdsfortegnelse Forkortelsesliste... 1 Summary... 2 Indholdsfortegnelse... 4 Figurer Indledning og problemformulering Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Dataindsamling Retskilder og kildekritik Målgruppe Opgavens opbygning Begrebsdefinitioner Erhvervsmæssig virksomhed Fysiske personer Juridiske personer Spekulation Næring Investering Fast ejendom Afskrivninger Ejendomsavancebeskatning Skattemæssigt overdragelsestidspunkt Side 4

6 3.2 Afskrivningsberettigede bygninger Installationer Økonomisk afskrivningsgrundlag Fysisk afskrivningsgrundlag Blandet benyttelse Tidsmæssig afskrivning Ombygning og forbedring Genanbringelse Næring Næringsformodningen, personer Næringsformodningen, selskaber Handel med fast ejendom som bierhverv Afsmitning Statusskift fra næring til anlæg Særlige forhold Beskatning ved salg næring Anskaffelsessummen Afståelsessummen Avanceopgørelse og beskatning Beskatning ved salg ejendomsavancebeskatningsloven Anskaffelsessummen Genvundne afskrivninger Afståelsessummen Avanceopgørelse og beskatning Fusion Side 5

7 3.7 Beskatning ved salg af selskab Tinglysningsafgift Tilbudspligt Aktieavancebeskatningsloven Opgørelse af fortjeneste og tab ved salg af aktier Opgørelse af koncernindtægt Case Selskaberne Vedtægter Selskabsstruktur Selskabskapital Baggrund for køb og valg af selskabsstruktur Ejendom Salg efter EBL overskud Salg efter næringsreglerne overskud Salg af selskab Salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger Salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger og tab Salg efter næringsreglerne tab Ejendom Salg efter EBL overskud Salg efter næringsreglerne overskud Salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger Salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger og tab Salg efter næringsreglerne tab Side 6

8 4.4 Ejendom Salg efter EBL Salg efter næringsreglerne Analyse Konklusion Litteratur og kildefortegnelse Bilag 1 Oversigt Ejendomsavancebeskatningsloven Side 7

9 Figurer Figur 1: Tinglyste salg for typiske investeringsejendomme fra 2002 til Figur 2: Summarisk overblik over ejendomsavancebeskatning: Figur 3: Avanceopgørelse og beskatning, næring Figur 4: Genvundne afskrivninger, fortjeneste Figur 5: Delvist genvundne afskrivninger Figur 6: Genvundne afskrivninger, tab Figur 4 fortsat: Avanceopgørelse og beskatning, fortjeneste Figur 5 fortsat: Avanceopgørelse og beskatning, delvist genvundne afskrivninger Figur 6 fortsat: Avanceopgørelse og beskatning, tab Figur 7: Selskabsstruktur case organisation Figur 8: Ejendom 1, salg efter EBL overskud Figur 9: Ejendom 1, salg efter næringsreglerne overskud Figur 10: Ejendom 1, salg af selskab Figur 11: Ejendom 1, salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger Figur 12: Ejendom 1, salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger og tab Figur 13: Ejendom 1, salg efter næringsreglerne tab Figur 14: Ejendom 2, salg efter EBL overskud Figur 15: Ejendom 2, salg efter næringsreglerne overskud Figur 16: Ejendom 2, salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger Figur 17: Ejendom 2, salg efter EBL ikke genvundne afskrivninger og tab Side 8

10 Figur 18: Ejendom 2, salg efter næringsreglerne tab Figur 19: Ejendom 3, salg efter EBL Figur 20: Ejendom 3, salg efter næringsreglerne Side 9

11 1. Indledning og problemformulering 1.1 Indledning Jeg arbejder med regnskabsmæssige problemstillinger, der relaterer sig til køb, drift og salg af fast ejendom i ejendomsinvesteringsselskaber til hverdag, og har derfor interesse for korrekt og optimal beskatning af ejendomsavance i disse selskaber. Området er komplekst ud fra en skattemæssig synsvinkel og kompliceres yderligere af lejelovgivningsmæssige og selskabsretlige krav. Investeringer i fast ejendom foregår i dag oftest i regi af selskaber eller fonde, i modsætning til da jeg startede i ejendomsbranchen i 2005, hvor K/S markedet havde sin storhedstid. I forbindelse med finanskrisen satte långiverne en stopper for denne investeringsform, og de ejendomsinvesteringer jeg arbejder med i dag er alle i ApS regi. Siden 2009 har markedet for investeringsejendomme været præget af relativt få salg i forhold til perioden jf. nedenstående figur fra Danmarks Statistik. Figur 1: Tinglyste salg for typiske investeringsejendomme fra 2002 til Kilde: 8.px&gr_type=0&PLanguage=0 Side 10

12 Nogle af de investorer som er kunder, i den virksomhed jeg arbejder i, er nu nået til den erkendelse, at de til trods for aktiv investeringspleje må sælge nogle ejendomme med tab. Dette forhold giver anledning til en del diskussioner i branchen, og da jeg ikke hidtil har arbejdet med avanceopgørelse ved salg af fast ejendom, er jeg nysgerrig efter at forstå sammenhængene og blive i stand til at håndtere denne opgave korrekt. 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i indledningen kan opgavens hovedspørgsmål formuleres således: Hvornår beskattes avance ved salg af fast ejendom efter EBL og hvornår efter reglerne om næring? Hvilken konsekvens har det skattemæssigt om avancen opgøres efter EBL og efter reglerne om næring? Hvilken betydning har selskabsstrukturen for opgørelse af avance ved salg af fast ejendom? 1.3 Afgrænsning For at sikre dybde i behandlingen af emnerne, som nævnt under problemformuleringen, er der foretaget nedennævnte afgrænsninger. Investering Udgangspunktet for opgaven er fast ejendom anskaffet som investering. Kendetegnende er, at investor ikke selv driver virksomhed i eller bor i de pågældende ejendomme. Investeringsejendomme afgrænses derfor til ejendomme der udlejes til butik, restauration, kontor, bank, forsikring, liberale erhverv og bolig. Emner der udelukkende gælder for private boliger, skov og landbrug er derfor ikke behandlet i opgaven. Side 11

13 Afskrivningsberettigede bygninger Kun forhold der er relevante for afskrivningsberettigede investeringsejendomme jf. afgrænsningen af disse behandles. Investor Casen som behandles i opgaven tager udgangspunkt i en konkret udenlandsk investor, som trådte ind på det danske ejendomsmarked i Investor er et engelsk aktieselskab (Ltd) med danske datterselskaber i ApS form. Den engelske investor har ikke valgt international sambeskatning, dvs. sambeskatning finder kun sted i den danske koncern. Investor er ikke orienteret om opgaven, hvilket betyder at ejendommene i casen er anonymiseret. Tidshorisont Fokus for opgaven er de forhold, der gør sig gældende for investeringer foretaget fra 2010 og fremefter. Investeringer foretaget før indførelsen af EBL og de dermed forbundne overgangsregler behandles derfor kun kortfattet. Læserne Den regnskabsmæssige og skattemæssige sammenhæng behandles ikke, da læserne forventes at være bekendt hermed. 1.4 Metode For at afklare de i problemformuleringen nævnte spørgsmål arbejdes der med følgende underpunkter: Afklaring af begreber Lovgivning på området Domme og afgørelser på området Case eksempler med udgangspunkt i en konkret engelsk investor Side 12

14 Opgaven er udarbejdet med udgangspunkt i juridisk metode og tager derfor udgangspunkt i gældende dansk lovgivning. I opgaven refereres til love med paragrafhenvisning, som vurderes relevante i forhold til problemstillingen Dataindsamling Dataindsamlingen er foregået efter den kvalitative metode ved søgning på internettet, læsning af bøger og artikler samt drøftelser med vejleder, kolleger og bekendte i revisionsbranchen med kendskab til emnet. De anvendte kilder er specificeret i fodnoter samt i litteratur og kildefortegnelsen bagest i opgaven. Kildematerialet, som er brugt i opgaven, er vurderet i forhold til væsentlighed for problemformuleringen. Ikke alle kilder i litteratur og kildefortegnelsen er anvendt direkte i opgaven, men har fungeret som inspiration og givet forståelse for emnet Retskilder og kildekritik Opgaven tager udgangspunkt i de primære retskilder, som er lovgivning. Skatteretten er en del af det lovgivningskompleks der benævnes offentlig ret og har sit udspring i GRL 43, dvs. man kan kun opkræve skat, når det er legaliseret i en lov. Skatteretten har en del speciallovgivning som bl.a. EBL og AL, som har forrang for generel lovgivning som f.eks. SL jf. lex specialis princippet. Opgaven anvender ligeledes sekundære retskilder, som er domme, cirkulærer og vejledninger, til forståelsen af lovgivningens anvendelse i praksis. Der kan opstilles et retskildehierarki, hvor ingen lavere placerede retskilder må være i strid med højere placerede retskilder. Retskildehierarkiet består af: love, bekendtgørelser udstedes med hjemmel i lov og skatteyderen kan støtte ret på disse, domme, o Højesteret o Østre og vestre landsret o Byretten Skatteankenævn / Landsskatteret administrative klageinstanser. Administrative afgørelser kan indbringes for domstolene jf. SFL 48 og 49. Side 13

15 administrative cirkulærer generelle tjenestebefalinger i form af meddelelser og vejledninger fra SKAT Domstolenes afgørelser skal følges af myndighederne og det betyder, at opgaven søger at belyse relevante problemstillinger med udgangspunkt i disse, hvor det har været muligt at finde relevante afgørelser. Opgaven benytter sig ligeledes i stort omfang af Den juridiske vejledning, da JVL er SKATs opfattelse af gældende ret og gældende administrativ praksis. Ganske vist er JVL kun bindende for SKATs medarbejdere, medens Skatteankenævnene ikke er bundet, men domspraksis viser, at JVL er et autoritativt udtryk for administrativ praksis. I JVL begrundes SKATs opfattelse af praksis også med henvisning til relevante domstolsafgørelser på det område der beskrives. Validiteten må derfor siges at være høj, og JVL vurderes derfor at være en god kilde til forståelsen af lovene. Udover retskilderne er anvendt litteratur, som det fremgår af Litteratur og kildefortegnelsen samt materiale fra undervisning i fagene Skat og Erhvervsbeskatning på HD(R) til forståelse og fortolkning af retskilderne Målgruppe Den primære målgruppe for opgaven er censor og vejleder, da hovedformålet med opgaven er at færdiggøre min HD i Regnskab og Økonomistyring. Derudover er mit formål at udvide mine kompetencer indenfor skat på fast ejendom. Øvrige interessenter er kolleger, medstuderende og andre med interesse for skat og fast ejendom, som måtte have lyst til at læse opgaven Opgavens opbygning Opgaven er opbygget med et indledende afsnit der kort redegør for baggrund, problemformulering, afgrænsning og den metodiske baggrund. Afsnit 2 redegør herefter for de for opgaven relevante begreber, og for hvordan de anvendes i opgaven. Side 14

16 Afsnit 3 gennemgår først lovgivningen for ejendomsavance og de fælles forhold for de to love, som regulerer dette skatteområde. For at forstå hvilken lovgivning der skal anvendes hvornår, ses der nærmere på begrebet næring og hvilke forhold der afgør om der er tale om næring, herunder domspraksis på området. Herefter gennemgås beskatning i forbindelse med næring, hvordan avancen opgøres, og hvordan foretagne afskrivninger behandles og afslutningsvis gennemgås et eksempel. På samme måde gennemgås beskatning efter EBL samt for denne lovgivning samspillet med genvundne afskrivninger. Afslutningsvis ses der på selskabssalg i stedet for ejendomssalg. Afsnit 4. Efter en introduktion af en række konkrete sager, anvendes teorien på disse og der afsluttes med en analyse af forskelle og ligheder i den endelige beskatning. Afsnit 5 konkluderer på den opnåede viden. Side 15

17 2 Begrebsdefinitioner 2.1 Erhvervsmæssig virksomhed Fysiske personer JVL 2 : Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud samt at: Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, og virksomheden må ikke være af helt underordnet omfang. Denne definition går på fysiske personer i modsætning til juridiske personer. Ved at definere erhvervsvirksomhed som selvstændig afgrænses lønmodtagere og honorarmodtagere. For investering i fast ejendom fremgår det af JVL 3 : Indkomst fra udlejning af fast ejendom anses som hovedregel for at være selvstændig erhvervsvirksomhed. Undtaget er fremleje samt udlejning af sommerhuse, en og tofamilieshuse som også benyttes af ejeren jf. TfS 1992, 223 LSR Juridiske personer Aktie og anpartsselskaber er iflg. administrativ praksis erhvervsdrivende og det kontrolleres ved registreringen af selskaberne, at formålet i vedtægterne afspejler dette. Tidligere fremgik det udtrykkeligt af SEL, at selskaberne skulle være erhvervsdrivende 4. JVL C.C.1.1 henviser til, at det skulle fremgå af SEL 1, stk. 1, at selskaberne skal være erhvervsdrivende, men det står der ikke længere. 2.2 Spekulation SKAT skelner mellem erhvervsmæssig virksomhed og spekulation. 2 Den juridiske vejledning , C.C Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning over for lønmodtagere 3 Den juridiske vejledning , C.C Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed 4 Jan Pedersen mfl.: Skatteretten 2, s. 356 Side 16

18 Begrebet spekulation bliver ofte knyttet til investering i fast ejendom. Iflg. JVL 5 indebærer spekulationsbegrebet, at et aktiv skal være erhvervet med det formål at opnå fortjeneste ved videresalg. Endvidere er det et krav i skattemæssig forstand, at både kravet om videresalgshensigt og kravet om, at videresalget sker med henblik på at opnå fortjeneste være opfyldt allerede på købstidspunktet. Spekulation adskiller sig også definitionsmæssigt fra næring ved ikke at have den varige, systematiske karakter, som er et krav ved næring og spekulation er dermed forbeholdt nogle få enkeltstående overdragelser. Mange ejendomshandler kan således falde ind under definitionen af spekulation, men spekulationsbeskatningen er ophævet fra ved indførelsen af EBL, dvs. såfremt ejendomshandel ikke foregår i regi af næring, så foregår al beskatning efter reglerne i EBL. 2.3 Næring Næringsbegrebet defineres i JVL 6 Ved næring forstås den varige virksomhed, som en skattepligtig udøver som sin hele eller delvise levevej ved køb og salg af fast ejendom, dvs. næring kan finde sted som hovederhverv eller som bierhverv. Såvel fysiske som juridiske personer kan beskattes efter reglerne om næring. Begrebet vil blive gennemgået nærmere i afsnit 3.4 Næring. 2.4 Investering Investering i fast ejendom kan have et omsætningsaktivs eller anlægsaktivs formål. Anlægsaktiver er f.eks. bolig, domicilejendom, erhvervsvirksomhed generelt langsigtet kapitalinvestering og typisk kun enkelte handler. Omsætningsaktiver er ejendomme købt med henblik på videresalg efter en kortere periode og typisk vil der være tale om hyppige handler. 5 Den juridiske vejledning , C.C Spekulation 6 Den juridiske vejledning , C.H Generelt om næring Side 17

19 Formålet ved erhvervelsen af en ejendomsinvestering er grundlæggende et ønske om gevinst i form af løbende forrentning af investeret kapital og / eller gevinst ved afståelse. En investeringsejendom defineres herefter som en ejendom, som er købt med henblik på at opnå en kapitalgevinst ved salg samt evt. løbende afkast. Den skattemæssige definition for at afgøre hvorvidt ejendomsinvesteringen er et omsætningsaktiv eller anlægsaktiv tager sit udgangspunkt i skatteyderens motiver ved aktivets erhvervelse. Dette uddybes i afsnit 3.4 om næring. 2.5 Fast ejendom Begrebet fast ejendom vil i opgaven blive brugt i overensstemmelse med Udstykningsloven 2 som siger, at fast ejendom består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge noteringen skal holdes forenet. Bygninger samt installationer som er indlagt til selve anvendelsen af bygningen defineres ligeledes som en del af den faste ejendom, medens installationer som er til brug for den erhvervsmæssige aktivitet, der foregår i bygningen henregnes til løsøre jf. Tinglysningsloven 37 og 38. Afståelse af fast ejendom kan ske enten ved salg af en hel ejendom eller en delejendom. En hel ejendom er således jf. definitionen som anført ovenfor ét eller flere matrikelnumre, medens en delejendom er afståelse af et areal efter reglerne om arealoverførsel eller overdragelse af en del af en fast ejendom (en parcel) betinget af udstykning jf. EBL 3 A. Erstatnings og forsikringssummer, gave eller arveforskud betragtes også som afståelse jf. EBL Afskrivninger Afskrivninger omtalt i opgaven er skattemæssige afskrivninger jf. AL 1 og ikke regnskabsmæssige afskrivninger. Side 18

20 3 Ejendomsavancebeskatning Beskatning af ejendomsavance, fortjeneste eller tab, foregår enten efter EBL eller SL (næringsreglerne). Udgangspunktet er, at al beskatning af ejendomsavance foregår efter reglerne i EBL. Beskatning af ejendomsavance opnået ved næringsvirksomhed med handel med fast ejendom foregår efter SL. Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom som ændret ved lov nr. 335 af 7. maj 2008, lov nr. 462 af 12. juni 2009, lov nr. 521 af 12. juni 2009, lov nr. 525 af 12. juni 2009, lov nr. 725 af 25. juni 2010, lov nr af 21. december 2010, lov nr. 254 af 30. marts 2011, lov nr af 28. december 2011 og lov nr. 433 af 16. maj 2012, også benævnt Ejendomsavancebeskatningsloven (EBL), at loven har virkning for afståelser der sker eller senere (EBL 15). Loven erstatter spekulationsbeskatning efter SL 5. Fra beskattes avance ved salg af fast ejendom således efter EBL jf. EBL 1, stk. 1 undtagen næring jf. EBL 1, stk. 2. Det vil sige avance ved salg af fast ejendom, som led i næring beskattes jf. SL 4 og 5. Ejendomsavance opnået ved spekulation, som tidligere hørte under SL 5 opgøres efter EBL iflg. den udtømmende formulering i EBL 1, stk. 1 og som præciseret i JVL 7. EBL gælder for såvel fysiske som juridiske personer, som ejer fast ejendom i eller udenfor Danmark og, som er skattepligtige i og til Danmark, dog er selskaber omfattet af SELS 1, stk. 1 ikke skattepligtige af udenlandsk beliggende ejendomme, medmindre selskabet har valgt international sambeskatning efter SELS 31 A, eller Danmark ifølge dobbeltbeskatningsaftale har beskatningsretten. 8 7 Den juridiske vejledning , C.C Spekulation 8 Helle Porsfelt: Ejendomsbeskatning afskrivning og afståelse i praksis s. 237 Side 19

21 Figur 2: Summarisk overblik over ejendomsavancebeskatning: Ejendomsavance Ikke næring EBL 1, stk. 1 Næring (omsætningsaktiv) SL 4 og 5 Egen bolig mv EBL 8 og 9 Øvrige ejendomme EBL Fysiske personer avance personlig indkomst tab personlig indkomst ej genvundne afskrivninger Fysiske personer Fysiske personer avance ej skattepligtig avance kapitalindkomst (PSL 4, stk. 1, nr.14) tab ej skattemæssigt fradrag tab kildetabsbegrænset (EBL 6, stk 4 7) Selskaber genvundne afskrivninger personlig indkomst avance almindelig skattepligtig indkomst tab afskrivninger personlig indkomst tab almindelig skattepligtig indkomst ej genvundne afskrivninger Selskaber avance almindelig skattepligtig indkomst (SELS 17, stk. 1) tab kildeartsbegrænset (EBL 6, stk. 4 7) genvundne afskrivninger almindelig skattepligtig indkomst tab afskrivninger almindelig skattepligtig indkomst For en detaljeret oversigt over EBL henvises til bilag Skattemæssigt overdragelsestidspunkt Betydningen af korrekt skattemæssigt overdragelsestidspunkt er afgørende i forhold til hvilket år ejendomsoverdragelsen skal beskattes, herunder opgørelsen af avancen, beregning af tillæg og nedslag efter EBL, samt hvem der har afskrivningsretten 9. Fastlæggelsen af afståelsestidspunktet foretages med udgangspunkt i skatteretlige principper om retserhvervelse og pligtpådragelse. Det betyder, at det afgørende er, hvornår købsaftale / slutseddel er underskrevet, og ikke hvornår den fysiske overgang i henhold til tinglysning foregår. Det er dato for sidste underskrift, der er det skattemæssige overdragelsestidspunkt. Sagt på en anden måde, så er der ikke sammenfald mellem den skatteretlige og den aftaleretlige overgang. Principielt er en mundtlig aftale også gyldig, men dette er bevismæssigt problematisk, og domstolene har i flere tilfælde ikke anerkendt dette, hvis det indebærer skattemæssige fordele, eksem 9 Helle Porsfelt Ejendomsbeskatning afskrivning og afståelse i praksis s. 256 Side 20

22 pelvis TfS 1998, 395 H hvor skatteyderen havde erhvervet ejendommen fra sin ægtefælle, som led i dennes betalingsstandsning. Dommen afgjorde, at datoen på det betingede skøde var den skattemæssige skæringsdato og ikke den dato, som parret hævdede, at de havde afholdt møde og besluttet handelen. I mange aftaler er der forskellige krav, som skal opfyldes, for at handelen er endelig. Skattemæssigt er dette uden betydning, medmindre det er en hændelse, som er udenfor parternes indflydelse, såkaldt suspensive betingelser, som f.eks. udarbejdelse af en ny lokalplan. I sådanne tilfælde indtræder den skattemæssige skæringsdato på det tidspunkt, hvor betingelsen er opfyldt, dog således at det beror på en konkret vurdering i den enkelte situation jf. SKM SR. Såkaldt typekrav, som f.eks. byggetilladelse og advokat godkendelse, kaldes resolutive og har ikke opsættende virkning for den skatteretlige overdragelsesdato. For ejendomme under opførelse, der sælges som led i næring, antages i praksis, at sælgers beskatningstidspunkt udskydes til færdiggørelsesåret iflg. Aage Michelsen m.fl. 10 eksemplificeret ved LSR Såfremt handelen går tilbage før endeligt skøde som følge af, at der er et retsmæssigt krav på det, så genoptages den foretagne beskatning, dvs. handelen ophæves skattemæssigt. I det tilfælde at skødet er endeligt, kan sælgeren ikke længere hæve handelen, selvom køberen i strid med kravet om at handelen er betinget af købesummens betaling ikke betaler. Når sælger ved hjælp af aftalelovens regler får sin ejendom tilbage svarer dette skatteteknisk til, at der indgået en ny aftale med heraf følgende skattemæssige konsekvenser. Såfremt et retsmæssigt krav bevirker et forholdsmæssigt afslag i købesummen, genoptages den foretagne beskatning med en ny beregning af avanceopgørelsen. Det forholder sig anderledes med erstatning grundet køberens misligholdelse, hvor erstatningen tillægges sælgerens afståelsessum henholdsvis fratrækkes køberens anskaffelsessum. 10 Aage Michelsen m.fl. Lærebog om indkomstskat s. 510 Side 21

23 3.2 Afskrivningsberettigede bygninger AL er gældende for alle ejendomme uanset om de behandles som anlægsaktiver eller omsætningsaktiver, dvs. vilkårene er ens når afskrivningerne beregnes for ejendommene, uanset om avancen ved salg efterfølgende opgøres efter reglerne om næring eller efter reglerne i EBL. Iflg. AL 14, stk. 1 kan man afskrive på erhvervsmæssigt benyttede bygninger, og det gøres særskilt for hver enkelt bygning. Imidlertid er der mange erhvervsmæssigt benyttede bygninger, som alligevel ikke er afskrivningsberettigede, og de fremgår af AL 14, stk. 2: 1. kontor, 2. virksomhed som pengeinstitut, realkreditinstitut, kreditinstitut, garantifond, forsikringsselskab, værdipapircentral, reguleret marked, fondsmæglerselskab samt lignende virksomhed inden for den finansielle sektor, herunder betalingsformidling, 3. drift af postvirksomhed, bortset fra bygninger, hvori der sker postsortering med industrielt præg, 4. beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter samt døgninstitutioner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende slid, jf. dog nr hoteller og plejehjem der er opdelt i ejerlejligheder, eller 6. hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og huse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi samt anden virksomhed med sygdomsbehandling Det bemærkes, at det er den faktiske anvendelse, der er afgørende for, om der kan afskrives på bygningen. Såfremt ejendommen udlejes, er det lejers anvendelse af bygningen, der er afgørende. Retten til at fradrage ordinære afskrivninger i den skattepligtige indkomst fremgår af SL 6, stk. 1, litra a Installationer Erhvervsmæssigt benyttede installationer i ikke afskrivningsberettigede ejendomme kan også afskrives, f.eks. varmeanlæg i kontor og boligejendomme, jf. AL 15, stk. 2. Side 22

24 3.2.2 Økonomisk afskrivningsgrundlag For at kunne beregne afskrivningens størrelse skal afskrivningsgrundlaget beregnes. Indledningsvis skal købesummen kontantomregnes jf. AL 45. Kontantværdien opgøres som den kontante del af købesummen + alle handelsomkostninger inkl. ejendomsmægler, men ekskl. projektomkostninger og udbyderhonorar til rådgiver, som skal behandles som etableringsudgift jf. SKM HR plus kursværdien af alle aktivets gældsposter, men ekskl. kurstab og finansieringsomkostninger jf. JVL 11. Handles der kontant og der efterfølgende optages lån i ejendommen, så skal der ikke foretages kontantomregning af købesummen. Købesummen skal deles op i bygninger, installationer, grund, kunstnerisk udsmykning, og evt. driftsmidler, hvis de indgår i handlen. Driftsmidler opgøres under ét, øvrige aktiver opgøres for hvert enkelt aktiv jf. AL 45, stk. 2. Opdelingen skal være skriftlig og er bindende for både køber og sælger. Det antages, at køber og sælger har modstridende interesser og derfor når frem til en fornuftig fordeling. Såfremt sælger er en fysisk person, så ønsker sælger at minimere genvunde afskrivninger, da de beskattes som personlig indkomst, som har en højere skattesats end ejendomsavance, der beskattes som kapitalindkomst. Hvis køber ligeledes er en fysisk person, så er køber interesseret i så høj en værdi som muligt af afskrivningsberettigede aktiver, således at afskrivningerne bliver så store som muligt. Når både køber og sælger er selskaber, så har sælger ikke nogen speciel interesse i fordelingen, da såvel genvundne afskrivninger som avance beskattes med samme sats, men køber er motiveret for at få så stor en andel af købesummen allokeret til de afskrivningsberettigede aktiver som muligt af hensyn til de dermed forbundne afskrivningsmuligheder. 11 Den juridiske vejledning , C.C Afskrivningsgrundlag, bygninger og installationer Side 23

25 Såfremt SKAT efterfølgende ændrer fordelingen vil det påvirke skatteansættelsen for begge parter jf. AL 45, stk. 3. SKAT vil som udgangspunkt acceptere parternes fordeling, medmindre den er åbenlys forkert, hvilket kunne tænkes at være tilfældet f.eks. ved nærtstående parter Fysisk afskrivningsgrundlag Om der er tale om en eller flere bygninger afgøres rent fysisk. En ellers ikke afskrivningsberettiget bygning, som ligger i tilknytning til en afskrivningsberettiget erhvervsbygning betragtes som accessorisk, såfremt der er en både geografisk og økonomisk tilknytning til den afskrivningsberettigede bygning og bliver derved afskrivningsberettiget jf. AL 14, stk. 3. Geografisk tilknytning er iflg. praksis inden for nogle få hundrede meter og økonomisk tilknytning betyder, at bygningen anvendes til et formål der tjener driften af den afskrivningsberettigede bygning Blandet benyttelse Hvis en bygning anvendes både til afskrivningsberettiget og ikke afskrivningsberettiget formål, kan der kun afskrives på den del af anskaffelsessummen, der forholdsmæssigt svarer til den afskrivningsberettigede bygningsdels etageareal, jf. AL 19, stk. 1. Anvendes under 25 % af bygningens etageareal til afskrivningsberettiget formål, kan der kun afskrives på det afskrivningsberettigede areal, hvis det er mindst 300 kvadratmeter jf. AL 19, stk. 4. Eksempel erhvervsejendom med blandet benyttelse: Stuetage Butik 500 m2 1. sal Kontor 500 m sal Bolig m2 Ejendom i alt m2 Afskrivningsberettiget areal, butik: 500 m2 / m2 x 100 = 16,7 %, men da arealet er større end 300 m2 kan der afskrives forholdsmæssigt Side 24

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 7:

Undervisningsnotat nr. 7: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 7: Kapitalgevinster og indkomstbeskatning Valdemar Nygaard Kapitalgevinster og indkomstbeskatning: Notatet bygger på afsnit XIII i Almen

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven.

Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven. Afgangsprojekt HD regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Vejleder: Peter Nellemann Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Udvalgte problemstillinger for K/S projekter Behandling af udbyderhonorar Skatteeffekt af forårspakke 2.0

Udvalgte problemstillinger for K/S projekter Behandling af udbyderhonorar Skatteeffekt af forårspakke 2.0 Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Udarbejdet af: Allan Sternberg Vejleder: Jan Pedersen Udvalgte problemstillinger for K/S projekter Behandling af udbyderhonorar Skatteeffekt af forårspakke 2.0 Afhandling

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM2013.785.SR om opgørelsen

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - dansk Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Nationalrapport fra Danmark Af lektor, lic. jur. Hans Henrik Edlund og lektor Mette Neville, Ph.D.[1] 1.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere