Lokalplan nr L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby."

Transkript

1 G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag Skovengene Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup Til Kristiansand Offentlig fremlangt 11. november januar 2010 Rubjerg Knude Vester Hjermitslev Sønder Saltum Mergelsbæk Åbybro Nørlev Strand Vrensted Tise Vittrup Børglum STORE VILDMOSE Biersted SKALLERUP KLIT Tornby Klitplantage 585 Liver Å Rakkeby Stenum Rakkeby Å Øster Hjermitslev 8 Milbakken 55 Varbro Å E Til Oslo HIRTSHALS E39 Højrup E39 Skibsby Kjul Å E Uggerby Klitplantage HJØRRING Ajstrup KOMMUNE Teknik- og Miljøområdet, Plankontoret Nørre Halne Vrå Horne Nørre Tornby Tornby Vidstrup Vennebjerg Gjurup Gammel Vennebjerg Nørre Harritslev 55 Sønder Bakholm Harritslev Hundelev Hæstrup Gølstrup Sønder Rubjerg Tovbro Børglum Kloster Manna Tornby Strand Sønderlev Vejby Gl. Vrå Slot Em Krustrup Smidstrup Gunderup Kalum 597 HJØRRING Uggerby Å 5 Ny Rønnebjerg Grønnerup Gl Rønnebjerg Poulstrup Terpet Ås Mark Tollestrup BRØNDERSLEV Tylstrup Sulsted Kjul strand Nordsømuseet Snevre Harken Serritslev Åbyen Bjergby Hostrup Holdeplads Lund Hede Guldager Øster Brønderslev Hvilshøj Kraghede Allingdam/ Asdal Ilbro Klastrup Uggerby strand Lørslev Høgsted Hollensted Astrup Hjallerup TAN NI Tårs Jerslev Uggerby Å S Tversted Uggerby Ørum Skeen Retholt Mygdal Odden Ugilt Borup Hovstrup Sterup Hallund Ravnstrup Tversted Strand Tannisby Sønderskov Fjelsted Koldbro Hellum E45 B U G T Foldbæk Tversted Å Bindslev Børglumkloster Skov Pajhede Skov Klokkerholm Krabdrup Trøgdrup Mylund Stagsted Skov Tolstrup J Y S K E Å S Tversted Plantage Tuen 597 Sindal Glimsholt Linderum Graum Tranget Kirkholt Det Gamle Elværk Sønder Bindslev Morild Sæsing Mosbjerg Østervrå Brønden Torup Gammelkirke Hørmested Dronninglund Storskov Voer Å GÅRDBO SØ Nors Å Blæsbjerg Løth Søholt Try Tolne Tolne Skov Flauenskjold 14 Råbjerg Mile Bunken Klitplantage Skærum Å Lendum Dorf Stenhøj Thorshøj Ørsø Dronninglund Kandestederne Skiveren Ørnereservatet 597 Ålbæk Klitplantage RÅBJERG MOSE JERUP HEDE Dvergetved Skærum Hørbylund Jerup Landbrugsog Landskabsmuseet Vogn Åsted Å Trøderup Hørby Dybvad Idskov Voergård Mejling Rydal Bangsbo Å Volstrup 553 Syvsten Agersted 541 Aså Bunken Å B Ålbæk Kvissel Åsted Præstbro Gl. Agersted Napstjert Ellin Ravnshø Understed Gærum Sæbygård Mølholt Hu Kild Stidsho Fæbroen Br Cl Ska Pla Nørre Sørå Vadum Vestbjerg Gerå

2 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer og tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bilag: Matrikelkortet viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskortet viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitsen viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 Indholdsfortegnelse Side Beskrivelse 4 Oversigtskort Kort beskrivelse Planbestemmelser 6 1 Lokalplanens formål 6 2 Område- og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykning 7 5 Bebyggelsens placering og omfang 7 6 Bebyggelsens udseende 8 7 Ubebyggede arealer 9 8 Veje, stier og parkering 10 9 Teknisk anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 13 Bilag 1 Matrikelkort 15 2 Lokalplanens kort 1: og 17 3 Farveplance 18 4 Koordinater for byggefelternes hjørner 19 Redegørelse 20 Lokalplanens baggrund og formål 20 Lokalplanområdet 20 Lokalplanområdets omgivelser 20 Lokalplanens indhold 21 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 21 Tilladelser eller dispensationer 24 Servitutter 24 Vedtagelsespåtegning 27 Lokalplanen er udarbejdet af Hjørring Kommune, Teknik- og Miljøområdet, Plankontoret i samarbejde med Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S, Hjørring.

4 Oversigtskort Skallerup Feriecenter Grønne Klitvej Lokalplanområde Grønne Klitvej Møllebakkevej 1: Målforhold: 1:10000

5 Beskrivelse Lokalplanområdet er en del af det sammenhængende sommerhusområde øst for Lønstrup i den kystnære del af Skallerup. Udstykningen af lokalplanområdet til sommerhusbebyggelse er muliggjort gennem Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Området er på ca. 13,5 ha og er på nuværende tidspunkt udlagt til landbrugsformål i landzone. Området afgrænses mod nord og nordvest af det eksisterende sommerhusområde, mens det i øvrigt er afgrænset af landbrugsarealer. Den nordvestlige del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 udpeget til en økologisk forbindelse for flora og fauna, mens der er nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udstykning af området til sommerhusformål under hensynstagen til områdets landskabelige særpræg og udsigtsmulighederne til havet. Derfor indeholder lokalplanen forholdsvist detaljerede bestemmelser omkring bebyggelsens placering, beplantning og terrænændringer. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af maks. 28 sommerhusgrunde. Vejadgangen til lokalplanområdet sker via en adgangsvej til Grønne Klitvej. Størstedelen af lokalplanområdet overføres til sommerhusområde, den resterende del forbliver i landzone. 5

6 Planbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til sommerhusbebyggelse, at den økologiske forbindelse friholdes for bebyggelse, at områdets landskabelige særpræg bevares bl.a. ved at undgå unødvendige terrænændringer og ved at fastsætte bestemmelser for beplantning og at flest mulige sommergrunde i lokalplanområdet får udsigt til havet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter dele af matr. nre. 1-d, 2-b og 7-eq Skallerup Præstegård, Skallerup samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres arealet, som vist på bilag 1, til sommerhusområde. Følgende arealer overføres til sommerhusområde: Del af matr. nr. 2-b: ca. 12,5 ha. Del af matr. nr. 7-eq: ca. 0,68 ha. 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, dvs. bebyggelse, der alene må benyttes til beboelse i tidsrummet 1. april september og udenfor dette tidsrum kun i kortere ferier, weekends o.lign. i henhold til Planlovens bestemmelser. 3.2 Der må ikke udøves nogen form for erhvervsmæssig virksomhed inden for lokalplanområdet, heller ikke sådan virksomhed, som almindeligvis kan tillades etableret inden for boligområder. 6

7 Planbestemmelser 3.3 De fælles friarealer, vist på bilag 2, må kun anvendes som friarealer. Med undtagelse af etablering af en legeplads i delområde FIII må de fælles friarealer ikke gøres til genstand for udstykning, arealoverførsel, bebyggelse eller terrænregulering. 3.4 Arealet vist med krydsskravering på bilag 2 må kun anvendes til adgangsvej. 4 Udstykning 4.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på bilag 2. Ejendomme må ikke udstykkes i parceller mindre end m². Ejendommene må ikke ved arealoverførsel o.lign. nedbringes til en størrelse på under m². 4.2 Der må udstykkes maks. 28 sommerhusgrunde. 5 Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Sommerhusets beboelsesareal må maks. være 150 m². Udhus/garage/carport må til sammen maks. være 50 m². Overdækkede terrasser må maks. være 50 m². 5.2 På hver grund må opføres ét sommerhus med én beboelse samt én anden bygning indeholdende garage/carport/udhus. Afstanden imellem de to bygninger må maks. være 5,0 m. 5.3 På de grunde der er pålagt byggefelter, skal al bebyggelse placeres inden for byggefeltet vist på bilag 2. Bilag 4 angiver koordinaterne for placeringen af byggefelternes hjørner. 5.4 På grundene nr jf. bilag 2 skal al bebyggelse placeres i en afstand til skel på mindst 5,0 m 5.5 Al bebyggelse skal orienteres med retningen nord/syd eller øst/vest. 5.6 Bebyggelsen må opføres med én etage og må ikke indrettes med kælder. 7

8 Planbestemmelser 5.7 Når terrænforholdene tillader det, må bebyggelsen opføres med to niveauplaner, når byggeriet opføres som to sammenhængende bygninger. Forskellen imellem niveauplanerne må ikke overstige 1,0 m. 5.8 Bebyggelse må opføres med en højde på maks. 5,0 m målt fra niveauplan til tagets højeste punkt. Mindst én langside af husets ydervægge må højst være 3,5 m høj. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Facader og gavle skal udføres med bræddebeklædning af træ. 6.2 Murede skorstene skal opføres i blank mur eller som vandskuret murværk til malerbehandling jf. bilag 3. Stålskorstene skal have en mat, ikke reflekterende overflade. 6.3 Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som sadeltag uden afvalmning. Taghældningen skal være mellem 15 o og 30 o. Ad 6.4. Fiberarmerede bølge cementplader er fælles betegnelse for bl.a. eternitplader 6.4 Tage skal dækkes med sort tagmateriale af tegl, cementtagsten, tagpap, fiberarmerede bølgecementplader eller profilerede stålplader. Tagmaterialet må maks. have en glansværdi på Tagvinduer må højst udgøre et samlet glasareal på 8 m². 6.6 Solfangere/celler må højst udgøre et samlet glasareal på 15 m². Solfangere/celler må anbringes på taget parallelt med tagfladen, på facaden eller på terræn i en afstand på maks. 5,0 m fra bebyggelsen og inden for byggefeltet på de grunde pålagt byggefelt samt min. 5,0 m fra skel. 6.7 Eventuelle hemse må ikke udføres med nogen form for kvist eller altan. 6.8 Stern og vindskede må ikke være højere end 30 cm. 8

9 Planbestemmelser 6.9 Facader, gavle, vindskede, stern, hegn ved bygninger, døre, vinduer m.v., skal fremstå i træets naturlige farve eller i de farver, som fremgår af bilag 3 Farveplanche, Udvendigt træværk på sommerhuse og udhuse/garager eller mørkere nuancer af disse Parabolantenner skal enten placeres på facaden og ikke højere end vindskede eller på terræn i en afstand på maks. 5,0 m fra bebyggelsen og min. 5,0 m fra skel. Diameteren må ikke overstige 90 cm. Øvrige husantenner må højest være 1,0 m over tagryggen Skiltning og reklamering må ikke finde sted. 7 Ubebyggede arealer 7.1 De fælles friarealer FI, FII og FIII vist på bilag 2 må ikke bebygges og der må ikke etableres fællesfaciliteter inden for områderne. Desuden gælder: FI: Eksisterende beplantning skal stedse bevares og vedligeholdes. FII: Området må ikke beplantes af hensyn til udsigten fra sommerhusene. FIII: Eksisterende beplantning skal stedse bevares og vedligeholdes. Der må etableres en legeplads med en placering, som vist på bilag På grundene nr. 10, 11, 12, 13, 14 og 15 jf. bilag 2 må beplantning kun ske inden for byggefelterne. Det øvrige grundareal skal friholdes for beplantning af hensyn til udsigtsforholdene for andre grunde i lokalplanområdet. På grundene nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 25 jf. bilag 2 skal eksisterende beplantning bevares og vedligeholdes i sit nuværende omfang. Beplantningen må fjernes i en afstand på 10 m fra bebyggelsen. Den beplantning der bevares samt ny beplantning skal danne en helhed, således, at området til stadighed fremstår som en skovgrund. På grundene nr (begge incl.) jf. bilag 2 skal der dog stedse opretholdes og vedligeholdes en sammenhængende beplantning i en bredde af 10 m fra sydskellet, som vist på bilag 2. 9

10 Planbestemmelser På grundene nr. 6, 7, 8 og 9 skal beplantningen stedse opretholdes og vedligeholdes som vist på bilag 2. På grund nr. 6 må der herudover kun ske beplantning inden for byggefeltet. 7.3 Der må kun foretages terrænreguleringer, som er nødvendige i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse. 7.4 Der må ikke etableres nogen form for voldanlæg, kunstige klitter og lignende. 7.5 Terrasser skal etableres i tilknytning til bebyggelsen. Terrasser må ikke anlægges i et niveau højere end hovedhusets gulvniveau og må ikke på noget sted etableres mere end 0,5 m over naturligt terræn. Ad. 7.6 Ved inversive arter forstås planter, som er indslæbt eller indført til Danmark og som kan sprede sig volsomt og derved udkonkurrere den hjemmehørende flora. På grunde med byggefelt skal terrasser placeres inden for byggefeltet. På grunde uden byggefelt skal terrasser placeres min. 5,0 m fra skel. 7.6 I lokalplanområdet må der ikke udplantes invasive plantearter som f.eks. rynket rose, kæmpe pileurt, japansk pileurt, gyvel, bjergfyr, glansbladet hæg, rød hestehov, kanadisk gyldenris, sildig gyldenris. 7.7 Der må etableres mindre faste læhegn i en afstand på højest 5,0 m fra bebyggelsen. Hegn må ikke opføres højere end 1,5 m over terræn og skal fremstå i farver som vist på bilag 3 eller mørkere nuancer af disse. 7.8 Der må ikke etableres udendørs poolanlæg. 7.9 Der må ikke opsættes skilte eller reklamer på grundene Der må ikke opbevares campingvogn, båd, skurvogne el. lign. eller foretages anden opbevaring på områdets ubebyggede arealer. 8 Veje, stier og parkering 8.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes via en stamvej A-B fra Grønne Klitvej, som vist på bilag Der skal udlægges arealer til veje og stier som vist på bilag 2. 10

11 Planbestemmelser Stamvejen A-B skal udlægges i en bredde af 10,0 m og anlægges i en bredde af min. 4,0 m og boligvejene C-D, E-F og G-H skal udlægges i en bredde af 8,0 m og anlægges i en bredde af min. 3,0 m. Stierne a-b og c-d skal udlægges med en bredde på 6,0 m. 8.3 Der skal ved udkørselen til Grønne Klitvej til stadighed opretholdes gode oversigtsforhold. 8.4 For enden af alle veje skal udlægges en vendeplads på mindst 15 x 15 m som vist på bilag Veje skal være befæstede med grus, genbrugsasfalt el. lign. Ved udkørsel til Grønne Klitvej skal de første 20 m fra kørebanekanten være anlagt med asfalt. 8.6 Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af lastbiler og varevogne med en totalvægt over kg, større anhængere, sættevogne, arbejdsredskaber el. lign. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-, telefon- og evt. antenneledninger skal udføres som jordkabler. 9.2 Bebyggelse i området skal tilsluttes almen vandforsyning. 9.3 Bebyggelsens spildevandsafledning skal ske i henhold til Hjørring Kommunes spildevandsplan. 9.4 Transformere, postanlæg/bygning, pumpestationer o.lign. kan etableres inden for lokalplanområdet. 10 Miljø Ingen særlige bestemmelser. 11

12 Planbestemmelser 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område, senest når byrådet kræver det De på bilag 2 viste beplantningsbælter og beplantning på fællesarealer vedligeholdes af grundejerforeningen. Grundejerforeningen forestår herudover drift og vedligeholdelse af fællesarealer, private fællesveje og stier. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Hjørring Kommune Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer og vejarealer. 12 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret tilslutning og anlæg i henhold til pkt. 9.2 og Lokalplan og byplanvedtægt Ingen bestemmelser. 14 Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 12

13 Planbestemmelser 15 Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. 13

14 Planbestemmelser Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. 14

15 15 Kortbilag Signaturforklaring: Bilag 1 Matrikelkort Mål 1 : Lokalplanområde ajour pr. 25.maj h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do eg eg eg eg eg eg eg eg eg 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l Målforhold: 1:5 7eq 7eq Grønne Klitvej Overføres til sommerhusområde

16 16 Kortbilag Lokalplangrænse Fælles friareal jf. 7.1 Areal til adgangsvej fra Grønne klitvej Beplantning jf. 7.2 Legep FII FIII FI FI B C D F G H E a b c d Signaturforklaring: FI Byggefelt A-B a-b Veje Sti 1 Grund nr. Hyrdehundsvej Anneksvej

17 17 Kortbilag Bilag 2 Lokalplanens kort Mål 1 : Målforhold: 1:3000 Legeplads FIII FIII C D F G H E a b A Storhundsvej Gravhundsvej Grønne Klitvej Signaturforklaring: Beplantning på skovgrund

18 Kortbilag Bilag 3 Farveplanche til udvendigt træværk på sommerhuse og udhuse / garager

19 Kortbilag Under udarbejdelse Bilag 4 Koordinater for byggefelternes hjørner 19

20 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er, at arealet er medtaget i Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. På den baggrund ønsker ejeren at skabe mulighed for at udstykke området. Lokalplanens formål er at sikre, at lokalplanområdet kan anvendes til sommerhusformål for åben/lav sommerhusbebyggelse. Lokalplanen skal desuden søge at bevare områdets landskabsmæssige kvaliteter og særpræg, herunder sikre, at den økologiske forbindelse friholdes for bebyggelse og fortsat henligger som naturområde. Lokalplanen skal også sikre, at bebyggelsen placeres således, at der sikres havkig fra flest mulige grunde. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende øst for Lønstrup i den kystnære del af Skallerup og grænser mod nord og nordvest op til det eksisterende sommerhusområde. Lokalplanområdet grænser i øvrigt op mod landbrugsarealer. Lokalplanområdet er på ca. 13,55 ha. Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt beliggende i landzone og størstedelen af lokalplanområdet overføres med vedtagelsen af denne lokalplan til sommerhusområde. Lokalplanområdet har indtil nu været anvendt til landbrugsformål med landbrugsbygningerne beliggende syd for arealet. Der er ingen bebyggelse inden for området. Den nordvestlige del af lokalplanområdet er udlagt til økologisk forbindelse, hvor der opføres bebyggelse eller etableres fællesfaciliteter. Mod øst er lokalplanområdet omfattet af nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand. Dette område må ikke bebygges, men der kan dog etableres legeplads og vej inden for området. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er en del af et større sommerhusområde øst for Lønstrup. Sommerhusområdet er stort set fuldt udbygget i et bælte langs kysten, og består af en blanding af ældre og nyere sommerhuse. Mod syd og øst ligger eksisterende landbrugsarealer. Fra dele af lokalplanområdet lokalplanområdet er der kig til havet mod nordvest. 20

21 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan opføres op til 28 sommerhuse. Adgangsvejen til sommerhusområdet tilsluttes Grønne Klitvej. Adgangsvejen er placeret op mod det eksisterende sommerhusområde, således at den ikke gennemskærer dyrkningsarealer. Ved udmundingen i Grønne Klitvej svinger vejen væk fra det eksisterende sommerhusområde, således at der er gode oversigtsforhold, og således at vejforløbet har en fartdæmpende virkning. I den del af lokalplanområdet, hvor havkig er muligt, indeholder lokalplanen bestemmelser om byggefelter for at sikre udsigten bedst muligt for de bagvedliggende grunde. For to grunde i den nordøstlige del af lokalplanområdet er der desuden lavet byggefelter for at trække bebyggelsen væk fra det eksisterende sommerhusområde. Det samlede beboelsesareal for hver sommerhusgrund må højest være 150 m². Derudover må der opføres 50 m² udhus/ garage/carport samt 50 m² overdækket terrasse. For at sikre den del af lokalplanområdet, der er økologisk forbindelse og nitralfølsomt drikkevandsområde, må der ikke ske bebyggelse inden for disse områder. Områderne er stort set sammenfaldende med de fælles friarealer. For at sikres udsigten mod havet må det nordvestlige friareal må ikke beplantes. På de parceller, som grænser mod landbrugsarealer, skal der opretholdes et beplantningsbælte 10 m fra skel mod landbrugsarealerne. På de grunde, der i dag er beplantet i deres helhed, skal denne beplantning søges opretholdt, dog med mulighed for etablering af bebyggelse. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. Landsplandirektiv Området er udpeget til nyt sommerhusområde i Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland fra marts I landsplandirektivet er der opstillet retningslinjer for lokalplanlægningen. 21

22 GRØNNE GRØNNE KLITVEJ GRØNNE GRØNNE KLITVEJ Redegørelse Kommuneplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, idet lokalplanområdet ikke indgår i rammebestemmelserne. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som giver mulighed for sommerhusbebyggelse. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 offentliggøres samtidig med lokalplanen. er Den økologiske forbindelse, som er det grønne område, omfatter to mindre områder indenfor lokalplanområdet. 7eq 7f 7di 7ef 7dm 7dn 7h 7do 7ee 7eg 7eh POLARHUNDSVEJ HYRDEHUNDSVEJ MØLLEBAKK GRAVHUNDSVEJ Skovrejsningsområdet er de røde 1l og grønne områder. Skovrejseningsområdet omfatter kun den del af lokalplanområde, som skal anvendes til adgangsvej.. 85g 85h 88 Økologisk forbindelse Lokalplanområdet er beliggende inden for to økologiske forbindelser, som ifølge retningslinje Økologiske forbindelser skal beskyttes mod indgreb i form af byudvikling, veje og andre tekniske anlæg, der kan danne barrierer for spredning af dyr og planter. Ved etablering af nye anlæg med barrierevirkning skal virkningen reduceres mest muligt ved hjælp af faunapassager eller projekttilpasninger. Desuden skal det sikres at arealanvendelsen og tilstanden forbedrer levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter i de økologiske forbindelser. For at imødekomme denne retningslinje udlægges områderne inden for de økologiske forbindelser til fælles friarealer som ikke kan bebygges. Målforhold: 1:6200 Skovrejsning Lokalplanen omfatter et område, som i Kommuneplan 2009 er udpeget til skovrejsning. I følge retningslinje Skovrejsningsområder søges skovrejsning fremmet inden for skovrejsningsområderne. Lokalplanen er ikke i strid med dette. Grundvand Det nordøstlige hjørne af lokaplanområdet er et nitratfølsomt indvindingsopland. For at beskytte drikkevandsinteresserne indeholder lokalplanen bestemmelser om, at dette område ikke må bebygges og i stedet skal beplantes. 7dn 7h 7di 7do POLARHUNDSVEJ 7ef 7ee 7eg HYRDEHUNDSVEJ e GRAVHUNDSVEJ 85h Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er kystområde C. Område C omfatter den del af kystnærhedszonen, der ikke er omfattet af område A og område B jf. retningslinjerne eh Indvindingsoplandet er det blå område. Området friholdes for bebyggelse. MØLLEBA Forholdet til kysten Lokalplanens område er beliggende i kystnærhedszonen C og overføres til kystnærhedsområde B, når lokalplanen vedtages endeligt. 22

23 Redegørelse Det nye sommerhusområde ligger landskabeligt over Lien, men dog stadig bag eksisterende sommerhusområde. Det vurderes på den baggrund, at sommerhusområdet ikke vil påvirke kysten. Derudover betyder de bygningsregulerende bestemmelser eksempelvis vedr. tagmateriale og bygningshøjde, at bebyggelsen bliver mindst muligt synlig fra kysten. Naturbeskyttelse En mindre del af lokalplanområdet mod øst er omfattet af skovbyggelinjen. Arkæologiske og naturhistoriske bevaringsværdier Orientering om museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelsen af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m. skal arbejdet standses i det omfang, det vedrører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. Eventuelle spørgsmål herom kan ligeledes rettes til museet. Miljøforhold Grundvand En del af lokalplanområdet er nitratfølsomt indvindingsområde. Der etableres ingen sommerhusgrunde inden for området, og det friholdes for anlæg af enhver art undtagen etablering af en legeplads og en adgangsvej. Sidstnævnte anlæg skal etableres således, at det ikke giver anledning til forurening af grundvandet. Drikkevand Bebyggelse i området skal tilsluttes vandforsyning ved Hjørring Vandselskab A/S. Spildevand Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan. 23

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 104.1110-L02

Lokalplan nr. 104.1110-L02 Boligområde ved St. Vestergårdsvej, Hjørring Høj Gl. Skagen Skagen Klitplantage 40 Kandestederne Hulsig s Saltum Pirup Blokhus Klitplantage Kettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 907.1140-L01 Boligområde ved Fælledvej, Hundelev. Vedtaget. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet VENNEBJERGVEJ FÆLLEDVEJ

Lokalplan. Lokalplan nr. 907.1140-L01 Boligområde ved Fælledvej, Hundelev. Vedtaget. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet VENNEBJERGVEJ FÆLLEDVEJ Vedtaget Lokalplan Boligområde ved Fælledvej, Hundelev Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere