Lokalplan nr L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby."

Transkript

1 G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag Skovengene Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup Til Kristiansand Offentlig fremlangt 11. november januar 2010 Rubjerg Knude Vester Hjermitslev Sønder Saltum Mergelsbæk Åbybro Nørlev Strand Vrensted Tise Vittrup Børglum STORE VILDMOSE Biersted SKALLERUP KLIT Tornby Klitplantage 585 Liver Å Rakkeby Stenum Rakkeby Å Øster Hjermitslev 8 Milbakken 55 Varbro Å E Til Oslo HIRTSHALS E39 Højrup E39 Skibsby Kjul Å E Uggerby Klitplantage HJØRRING Ajstrup KOMMUNE Teknik- og Miljøområdet, Plankontoret Nørre Halne Vrå Horne Nørre Tornby Tornby Vidstrup Vennebjerg Gjurup Gammel Vennebjerg Nørre Harritslev 55 Sønder Bakholm Harritslev Hundelev Hæstrup Gølstrup Sønder Rubjerg Tovbro Børglum Kloster Manna Tornby Strand Sønderlev Vejby Gl. Vrå Slot Em Krustrup Smidstrup Gunderup Kalum 597 HJØRRING Uggerby Å 5 Ny Rønnebjerg Grønnerup Gl Rønnebjerg Poulstrup Terpet Ås Mark Tollestrup BRØNDERSLEV Tylstrup Sulsted Kjul strand Nordsømuseet Snevre Harken Serritslev Åbyen Bjergby Hostrup Holdeplads Lund Hede Guldager Øster Brønderslev Hvilshøj Kraghede Allingdam/ Asdal Ilbro Klastrup Uggerby strand Lørslev Høgsted Hollensted Astrup Hjallerup TAN NI Tårs Jerslev Uggerby Å S Tversted Uggerby Ørum Skeen Retholt Mygdal Odden Ugilt Borup Hovstrup Sterup Hallund Ravnstrup Tversted Strand Tannisby Sønderskov Fjelsted Koldbro Hellum E45 B U G T Foldbæk Tversted Å Bindslev Børglumkloster Skov Pajhede Skov Klokkerholm Krabdrup Trøgdrup Mylund Stagsted Skov Tolstrup J Y S K E Å S Tversted Plantage Tuen 597 Sindal Glimsholt Linderum Graum Tranget Kirkholt Det Gamle Elværk Sønder Bindslev Morild Sæsing Mosbjerg Østervrå Brønden Torup Gammelkirke Hørmested Dronninglund Storskov Voer Å GÅRDBO SØ Nors Å Blæsbjerg Løth Søholt Try Tolne Tolne Skov Flauenskjold 14 Råbjerg Mile Bunken Klitplantage Skærum Å Lendum Dorf Stenhøj Thorshøj Ørsø Dronninglund Kandestederne Skiveren Ørnereservatet 597 Ålbæk Klitplantage RÅBJERG MOSE JERUP HEDE Dvergetved Skærum Hørbylund Jerup Landbrugsog Landskabsmuseet Vogn Åsted Å Trøderup Hørby Dybvad Idskov Voergård Mejling Rydal Bangsbo Å Volstrup 553 Syvsten Agersted 541 Aså Bunken Å B Ålbæk Kvissel Åsted Præstbro Gl. Agersted Napstjert Ellin Ravnshø Understed Gærum Sæbygård Mølholt Hu Kild Stidsho Fæbroen Br Cl Ska Pla Nørre Sørå Vadum Vestbjerg Gerå

2 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer og tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bilag: Matrikelkortet viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskortet viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitsen viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 Indholdsfortegnelse Side Beskrivelse 4 Oversigtskort Kort beskrivelse Planbestemmelser 6 1 Lokalplanens formål 6 2 Område- og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykning 7 5 Bebyggelsens placering og omfang 7 6 Bebyggelsens udseende 8 7 Ubebyggede arealer 9 8 Veje, stier og parkering 10 9 Teknisk anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 13 Bilag 1 Matrikelkort 15 2 Lokalplanens kort 1: og 17 3 Farveplance 18 4 Koordinater for byggefelternes hjørner 19 Redegørelse 20 Lokalplanens baggrund og formål 20 Lokalplanområdet 20 Lokalplanområdets omgivelser 20 Lokalplanens indhold 21 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 21 Tilladelser eller dispensationer 24 Servitutter 24 Vedtagelsespåtegning 27 Lokalplanen er udarbejdet af Hjørring Kommune, Teknik- og Miljøområdet, Plankontoret i samarbejde med Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S, Hjørring.

4 Oversigtskort Skallerup Feriecenter Grønne Klitvej Lokalplanområde Grønne Klitvej Møllebakkevej 1: Målforhold: 1:10000

5 Beskrivelse Lokalplanområdet er en del af det sammenhængende sommerhusområde øst for Lønstrup i den kystnære del af Skallerup. Udstykningen af lokalplanområdet til sommerhusbebyggelse er muliggjort gennem Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Området er på ca. 13,5 ha og er på nuværende tidspunkt udlagt til landbrugsformål i landzone. Området afgrænses mod nord og nordvest af det eksisterende sommerhusområde, mens det i øvrigt er afgrænset af landbrugsarealer. Den nordvestlige del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 udpeget til en økologisk forbindelse for flora og fauna, mens der er nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udstykning af området til sommerhusformål under hensynstagen til områdets landskabelige særpræg og udsigtsmulighederne til havet. Derfor indeholder lokalplanen forholdsvist detaljerede bestemmelser omkring bebyggelsens placering, beplantning og terrænændringer. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af maks. 28 sommerhusgrunde. Vejadgangen til lokalplanområdet sker via en adgangsvej til Grønne Klitvej. Størstedelen af lokalplanområdet overføres til sommerhusområde, den resterende del forbliver i landzone. 5

6 Planbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til sommerhusbebyggelse, at den økologiske forbindelse friholdes for bebyggelse, at områdets landskabelige særpræg bevares bl.a. ved at undgå unødvendige terrænændringer og ved at fastsætte bestemmelser for beplantning og at flest mulige sommergrunde i lokalplanområdet får udsigt til havet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter dele af matr. nre. 1-d, 2-b og 7-eq Skallerup Præstegård, Skallerup samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres arealet, som vist på bilag 1, til sommerhusområde. Følgende arealer overføres til sommerhusområde: Del af matr. nr. 2-b: ca. 12,5 ha. Del af matr. nr. 7-eq: ca. 0,68 ha. 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, dvs. bebyggelse, der alene må benyttes til beboelse i tidsrummet 1. april september og udenfor dette tidsrum kun i kortere ferier, weekends o.lign. i henhold til Planlovens bestemmelser. 3.2 Der må ikke udøves nogen form for erhvervsmæssig virksomhed inden for lokalplanområdet, heller ikke sådan virksomhed, som almindeligvis kan tillades etableret inden for boligområder. 6

7 Planbestemmelser 3.3 De fælles friarealer, vist på bilag 2, må kun anvendes som friarealer. Med undtagelse af etablering af en legeplads i delområde FIII må de fælles friarealer ikke gøres til genstand for udstykning, arealoverførsel, bebyggelse eller terrænregulering. 3.4 Arealet vist med krydsskravering på bilag 2 må kun anvendes til adgangsvej. 4 Udstykning 4.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på bilag 2. Ejendomme må ikke udstykkes i parceller mindre end m². Ejendommene må ikke ved arealoverførsel o.lign. nedbringes til en størrelse på under m². 4.2 Der må udstykkes maks. 28 sommerhusgrunde. 5 Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Sommerhusets beboelsesareal må maks. være 150 m². Udhus/garage/carport må til sammen maks. være 50 m². Overdækkede terrasser må maks. være 50 m². 5.2 På hver grund må opføres ét sommerhus med én beboelse samt én anden bygning indeholdende garage/carport/udhus. Afstanden imellem de to bygninger må maks. være 5,0 m. 5.3 På de grunde der er pålagt byggefelter, skal al bebyggelse placeres inden for byggefeltet vist på bilag 2. Bilag 4 angiver koordinaterne for placeringen af byggefelternes hjørner. 5.4 På grundene nr jf. bilag 2 skal al bebyggelse placeres i en afstand til skel på mindst 5,0 m 5.5 Al bebyggelse skal orienteres med retningen nord/syd eller øst/vest. 5.6 Bebyggelsen må opføres med én etage og må ikke indrettes med kælder. 7

8 Planbestemmelser 5.7 Når terrænforholdene tillader det, må bebyggelsen opføres med to niveauplaner, når byggeriet opføres som to sammenhængende bygninger. Forskellen imellem niveauplanerne må ikke overstige 1,0 m. 5.8 Bebyggelse må opføres med en højde på maks. 5,0 m målt fra niveauplan til tagets højeste punkt. Mindst én langside af husets ydervægge må højst være 3,5 m høj. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Facader og gavle skal udføres med bræddebeklædning af træ. 6.2 Murede skorstene skal opføres i blank mur eller som vandskuret murværk til malerbehandling jf. bilag 3. Stålskorstene skal have en mat, ikke reflekterende overflade. 6.3 Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som sadeltag uden afvalmning. Taghældningen skal være mellem 15 o og 30 o. Ad 6.4. Fiberarmerede bølge cementplader er fælles betegnelse for bl.a. eternitplader 6.4 Tage skal dækkes med sort tagmateriale af tegl, cementtagsten, tagpap, fiberarmerede bølgecementplader eller profilerede stålplader. Tagmaterialet må maks. have en glansværdi på Tagvinduer må højst udgøre et samlet glasareal på 8 m². 6.6 Solfangere/celler må højst udgøre et samlet glasareal på 15 m². Solfangere/celler må anbringes på taget parallelt med tagfladen, på facaden eller på terræn i en afstand på maks. 5,0 m fra bebyggelsen og inden for byggefeltet på de grunde pålagt byggefelt samt min. 5,0 m fra skel. 6.7 Eventuelle hemse må ikke udføres med nogen form for kvist eller altan. 6.8 Stern og vindskede må ikke være højere end 30 cm. 8

9 Planbestemmelser 6.9 Facader, gavle, vindskede, stern, hegn ved bygninger, døre, vinduer m.v., skal fremstå i træets naturlige farve eller i de farver, som fremgår af bilag 3 Farveplanche, Udvendigt træværk på sommerhuse og udhuse/garager eller mørkere nuancer af disse Parabolantenner skal enten placeres på facaden og ikke højere end vindskede eller på terræn i en afstand på maks. 5,0 m fra bebyggelsen og min. 5,0 m fra skel. Diameteren må ikke overstige 90 cm. Øvrige husantenner må højest være 1,0 m over tagryggen Skiltning og reklamering må ikke finde sted. 7 Ubebyggede arealer 7.1 De fælles friarealer FI, FII og FIII vist på bilag 2 må ikke bebygges og der må ikke etableres fællesfaciliteter inden for områderne. Desuden gælder: FI: Eksisterende beplantning skal stedse bevares og vedligeholdes. FII: Området må ikke beplantes af hensyn til udsigten fra sommerhusene. FIII: Eksisterende beplantning skal stedse bevares og vedligeholdes. Der må etableres en legeplads med en placering, som vist på bilag På grundene nr. 10, 11, 12, 13, 14 og 15 jf. bilag 2 må beplantning kun ske inden for byggefelterne. Det øvrige grundareal skal friholdes for beplantning af hensyn til udsigtsforholdene for andre grunde i lokalplanområdet. På grundene nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 25 jf. bilag 2 skal eksisterende beplantning bevares og vedligeholdes i sit nuværende omfang. Beplantningen må fjernes i en afstand på 10 m fra bebyggelsen. Den beplantning der bevares samt ny beplantning skal danne en helhed, således, at området til stadighed fremstår som en skovgrund. På grundene nr (begge incl.) jf. bilag 2 skal der dog stedse opretholdes og vedligeholdes en sammenhængende beplantning i en bredde af 10 m fra sydskellet, som vist på bilag 2. 9

10 Planbestemmelser På grundene nr. 6, 7, 8 og 9 skal beplantningen stedse opretholdes og vedligeholdes som vist på bilag 2. På grund nr. 6 må der herudover kun ske beplantning inden for byggefeltet. 7.3 Der må kun foretages terrænreguleringer, som er nødvendige i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse. 7.4 Der må ikke etableres nogen form for voldanlæg, kunstige klitter og lignende. 7.5 Terrasser skal etableres i tilknytning til bebyggelsen. Terrasser må ikke anlægges i et niveau højere end hovedhusets gulvniveau og må ikke på noget sted etableres mere end 0,5 m over naturligt terræn. Ad. 7.6 Ved inversive arter forstås planter, som er indslæbt eller indført til Danmark og som kan sprede sig volsomt og derved udkonkurrere den hjemmehørende flora. På grunde med byggefelt skal terrasser placeres inden for byggefeltet. På grunde uden byggefelt skal terrasser placeres min. 5,0 m fra skel. 7.6 I lokalplanområdet må der ikke udplantes invasive plantearter som f.eks. rynket rose, kæmpe pileurt, japansk pileurt, gyvel, bjergfyr, glansbladet hæg, rød hestehov, kanadisk gyldenris, sildig gyldenris. 7.7 Der må etableres mindre faste læhegn i en afstand på højest 5,0 m fra bebyggelsen. Hegn må ikke opføres højere end 1,5 m over terræn og skal fremstå i farver som vist på bilag 3 eller mørkere nuancer af disse. 7.8 Der må ikke etableres udendørs poolanlæg. 7.9 Der må ikke opsættes skilte eller reklamer på grundene Der må ikke opbevares campingvogn, båd, skurvogne el. lign. eller foretages anden opbevaring på områdets ubebyggede arealer. 8 Veje, stier og parkering 8.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes via en stamvej A-B fra Grønne Klitvej, som vist på bilag Der skal udlægges arealer til veje og stier som vist på bilag 2. 10

11 Planbestemmelser Stamvejen A-B skal udlægges i en bredde af 10,0 m og anlægges i en bredde af min. 4,0 m og boligvejene C-D, E-F og G-H skal udlægges i en bredde af 8,0 m og anlægges i en bredde af min. 3,0 m. Stierne a-b og c-d skal udlægges med en bredde på 6,0 m. 8.3 Der skal ved udkørselen til Grønne Klitvej til stadighed opretholdes gode oversigtsforhold. 8.4 For enden af alle veje skal udlægges en vendeplads på mindst 15 x 15 m som vist på bilag Veje skal være befæstede med grus, genbrugsasfalt el. lign. Ved udkørsel til Grønne Klitvej skal de første 20 m fra kørebanekanten være anlagt med asfalt. 8.6 Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af lastbiler og varevogne med en totalvægt over kg, større anhængere, sættevogne, arbejdsredskaber el. lign. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-, telefon- og evt. antenneledninger skal udføres som jordkabler. 9.2 Bebyggelse i området skal tilsluttes almen vandforsyning. 9.3 Bebyggelsens spildevandsafledning skal ske i henhold til Hjørring Kommunes spildevandsplan. 9.4 Transformere, postanlæg/bygning, pumpestationer o.lign. kan etableres inden for lokalplanområdet. 10 Miljø Ingen særlige bestemmelser. 11

12 Planbestemmelser 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område, senest når byrådet kræver det De på bilag 2 viste beplantningsbælter og beplantning på fællesarealer vedligeholdes af grundejerforeningen. Grundejerforeningen forestår herudover drift og vedligeholdelse af fællesarealer, private fællesveje og stier. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Hjørring Kommune Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer og vejarealer. 12 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret tilslutning og anlæg i henhold til pkt. 9.2 og Lokalplan og byplanvedtægt Ingen bestemmelser. 14 Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 12

13 Planbestemmelser 15 Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. 13

14 Planbestemmelser Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. 14

15 15 Kortbilag Signaturforklaring: Bilag 1 Matrikelkort Mål 1 : Lokalplanområde ajour pr. 25.maj h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do eg eg eg eg eg eg eg eg eg 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l Målforhold: 1:5 7eq 7eq Grønne Klitvej Overføres til sommerhusområde

16 16 Kortbilag Lokalplangrænse Fælles friareal jf. 7.1 Areal til adgangsvej fra Grønne klitvej Beplantning jf. 7.2 Legep FII FIII FI FI B C D F G H E a b c d Signaturforklaring: FI Byggefelt A-B a-b Veje Sti 1 Grund nr. Hyrdehundsvej Anneksvej

17 17 Kortbilag Bilag 2 Lokalplanens kort Mål 1 : Målforhold: 1:3000 Legeplads FIII FIII C D F G H E a b A Storhundsvej Gravhundsvej Grønne Klitvej Signaturforklaring: Beplantning på skovgrund

18 Kortbilag Bilag 3 Farveplanche til udvendigt træværk på sommerhuse og udhuse / garager

19 Kortbilag Under udarbejdelse Bilag 4 Koordinater for byggefelternes hjørner 19

20 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er, at arealet er medtaget i Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. På den baggrund ønsker ejeren at skabe mulighed for at udstykke området. Lokalplanens formål er at sikre, at lokalplanområdet kan anvendes til sommerhusformål for åben/lav sommerhusbebyggelse. Lokalplanen skal desuden søge at bevare områdets landskabsmæssige kvaliteter og særpræg, herunder sikre, at den økologiske forbindelse friholdes for bebyggelse og fortsat henligger som naturområde. Lokalplanen skal også sikre, at bebyggelsen placeres således, at der sikres havkig fra flest mulige grunde. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende øst for Lønstrup i den kystnære del af Skallerup og grænser mod nord og nordvest op til det eksisterende sommerhusområde. Lokalplanområdet grænser i øvrigt op mod landbrugsarealer. Lokalplanområdet er på ca. 13,55 ha. Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt beliggende i landzone og størstedelen af lokalplanområdet overføres med vedtagelsen af denne lokalplan til sommerhusområde. Lokalplanområdet har indtil nu været anvendt til landbrugsformål med landbrugsbygningerne beliggende syd for arealet. Der er ingen bebyggelse inden for området. Den nordvestlige del af lokalplanområdet er udlagt til økologisk forbindelse, hvor der opføres bebyggelse eller etableres fællesfaciliteter. Mod øst er lokalplanområdet omfattet af nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand. Dette område må ikke bebygges, men der kan dog etableres legeplads og vej inden for området. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er en del af et større sommerhusområde øst for Lønstrup. Sommerhusområdet er stort set fuldt udbygget i et bælte langs kysten, og består af en blanding af ældre og nyere sommerhuse. Mod syd og øst ligger eksisterende landbrugsarealer. Fra dele af lokalplanområdet lokalplanområdet er der kig til havet mod nordvest. 20

21 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan opføres op til 28 sommerhuse. Adgangsvejen til sommerhusområdet tilsluttes Grønne Klitvej. Adgangsvejen er placeret op mod det eksisterende sommerhusområde, således at den ikke gennemskærer dyrkningsarealer. Ved udmundingen i Grønne Klitvej svinger vejen væk fra det eksisterende sommerhusområde, således at der er gode oversigtsforhold, og således at vejforløbet har en fartdæmpende virkning. I den del af lokalplanområdet, hvor havkig er muligt, indeholder lokalplanen bestemmelser om byggefelter for at sikre udsigten bedst muligt for de bagvedliggende grunde. For to grunde i den nordøstlige del af lokalplanområdet er der desuden lavet byggefelter for at trække bebyggelsen væk fra det eksisterende sommerhusområde. Det samlede beboelsesareal for hver sommerhusgrund må højest være 150 m². Derudover må der opføres 50 m² udhus/ garage/carport samt 50 m² overdækket terrasse. For at sikre den del af lokalplanområdet, der er økologisk forbindelse og nitralfølsomt drikkevandsområde, må der ikke ske bebyggelse inden for disse områder. Områderne er stort set sammenfaldende med de fælles friarealer. For at sikres udsigten mod havet må det nordvestlige friareal må ikke beplantes. På de parceller, som grænser mod landbrugsarealer, skal der opretholdes et beplantningsbælte 10 m fra skel mod landbrugsarealerne. På de grunde, der i dag er beplantet i deres helhed, skal denne beplantning søges opretholdt, dog med mulighed for etablering af bebyggelse. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. Landsplandirektiv Området er udpeget til nyt sommerhusområde i Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland fra marts I landsplandirektivet er der opstillet retningslinjer for lokalplanlægningen. 21

22 GRØNNE GRØNNE KLITVEJ GRØNNE GRØNNE KLITVEJ Redegørelse Kommuneplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, idet lokalplanområdet ikke indgår i rammebestemmelserne. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som giver mulighed for sommerhusbebyggelse. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 offentliggøres samtidig med lokalplanen. er Den økologiske forbindelse, som er det grønne område, omfatter to mindre områder indenfor lokalplanområdet. 7eq 7f 7di 7ef 7dm 7dn 7h 7do 7ee 7eg 7eh POLARHUNDSVEJ HYRDEHUNDSVEJ MØLLEBAKK GRAVHUNDSVEJ Skovrejsningsområdet er de røde 1l og grønne områder. Skovrejseningsområdet omfatter kun den del af lokalplanområde, som skal anvendes til adgangsvej.. 85g 85h 88 Økologisk forbindelse Lokalplanområdet er beliggende inden for to økologiske forbindelser, som ifølge retningslinje Økologiske forbindelser skal beskyttes mod indgreb i form af byudvikling, veje og andre tekniske anlæg, der kan danne barrierer for spredning af dyr og planter. Ved etablering af nye anlæg med barrierevirkning skal virkningen reduceres mest muligt ved hjælp af faunapassager eller projekttilpasninger. Desuden skal det sikres at arealanvendelsen og tilstanden forbedrer levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter i de økologiske forbindelser. For at imødekomme denne retningslinje udlægges områderne inden for de økologiske forbindelser til fælles friarealer som ikke kan bebygges. Målforhold: 1:6200 Skovrejsning Lokalplanen omfatter et område, som i Kommuneplan 2009 er udpeget til skovrejsning. I følge retningslinje Skovrejsningsområder søges skovrejsning fremmet inden for skovrejsningsområderne. Lokalplanen er ikke i strid med dette. Grundvand Det nordøstlige hjørne af lokaplanområdet er et nitratfølsomt indvindingsopland. For at beskytte drikkevandsinteresserne indeholder lokalplanen bestemmelser om, at dette område ikke må bebygges og i stedet skal beplantes. 7dn 7h 7di 7do POLARHUNDSVEJ 7ef 7ee 7eg HYRDEHUNDSVEJ e GRAVHUNDSVEJ 85h Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er kystområde C. Område C omfatter den del af kystnærhedszonen, der ikke er omfattet af område A og område B jf. retningslinjerne eh Indvindingsoplandet er det blå område. Området friholdes for bebyggelse. MØLLEBA Forholdet til kysten Lokalplanens område er beliggende i kystnærhedszonen C og overføres til kystnærhedsområde B, når lokalplanen vedtages endeligt. 22

23 Redegørelse Det nye sommerhusområde ligger landskabeligt over Lien, men dog stadig bag eksisterende sommerhusområde. Det vurderes på den baggrund, at sommerhusområdet ikke vil påvirke kysten. Derudover betyder de bygningsregulerende bestemmelser eksempelvis vedr. tagmateriale og bygningshøjde, at bebyggelsen bliver mindst muligt synlig fra kysten. Naturbeskyttelse En mindre del af lokalplanområdet mod øst er omfattet af skovbyggelinjen. Arkæologiske og naturhistoriske bevaringsværdier Orientering om museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelsen af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m. skal arbejdet standses i det omfang, det vedrører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. Eventuelle spørgsmål herom kan ligeledes rettes til museet. Miljøforhold Grundvand En del af lokalplanområdet er nitratfølsomt indvindingsområde. Der etableres ingen sommerhusgrunde inden for området, og det friholdes for anlæg af enhver art undtagen etablering af en legeplads og en adgangsvej. Sidstnævnte anlæg skal etableres således, at det ikke giver anledning til forurening af grundvandet. Drikkevand Bebyggelse i området skal tilsluttes vandforsyning ved Hjørring Vandselskab A/S. Spildevand Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan. 23

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere