Lokalplan nr L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby."

Transkript

1 G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag Skovengene Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup Til Kristiansand Offentlig fremlangt 11. november januar 2010 Rubjerg Knude Vester Hjermitslev Sønder Saltum Mergelsbæk Åbybro Nørlev Strand Vrensted Tise Vittrup Børglum STORE VILDMOSE Biersted SKALLERUP KLIT Tornby Klitplantage 585 Liver Å Rakkeby Stenum Rakkeby Å Øster Hjermitslev 8 Milbakken 55 Varbro Å E Til Oslo HIRTSHALS E39 Højrup E39 Skibsby Kjul Å E Uggerby Klitplantage HJØRRING Ajstrup KOMMUNE Teknik- og Miljøområdet, Plankontoret Nørre Halne Vrå Horne Nørre Tornby Tornby Vidstrup Vennebjerg Gjurup Gammel Vennebjerg Nørre Harritslev 55 Sønder Bakholm Harritslev Hundelev Hæstrup Gølstrup Sønder Rubjerg Tovbro Børglum Kloster Manna Tornby Strand Sønderlev Vejby Gl. Vrå Slot Em Krustrup Smidstrup Gunderup Kalum 597 HJØRRING Uggerby Å 5 Ny Rønnebjerg Grønnerup Gl Rønnebjerg Poulstrup Terpet Ås Mark Tollestrup BRØNDERSLEV Tylstrup Sulsted Kjul strand Nordsømuseet Snevre Harken Serritslev Åbyen Bjergby Hostrup Holdeplads Lund Hede Guldager Øster Brønderslev Hvilshøj Kraghede Allingdam/ Asdal Ilbro Klastrup Uggerby strand Lørslev Høgsted Hollensted Astrup Hjallerup TAN NI Tårs Jerslev Uggerby Å S Tversted Uggerby Ørum Skeen Retholt Mygdal Odden Ugilt Borup Hovstrup Sterup Hallund Ravnstrup Tversted Strand Tannisby Sønderskov Fjelsted Koldbro Hellum E45 B U G T Foldbæk Tversted Å Bindslev Børglumkloster Skov Pajhede Skov Klokkerholm Krabdrup Trøgdrup Mylund Stagsted Skov Tolstrup J Y S K E Å S Tversted Plantage Tuen 597 Sindal Glimsholt Linderum Graum Tranget Kirkholt Det Gamle Elværk Sønder Bindslev Morild Sæsing Mosbjerg Østervrå Brønden Torup Gammelkirke Hørmested Dronninglund Storskov Voer Å GÅRDBO SØ Nors Å Blæsbjerg Løth Søholt Try Tolne Tolne Skov Flauenskjold 14 Råbjerg Mile Bunken Klitplantage Skærum Å Lendum Dorf Stenhøj Thorshøj Ørsø Dronninglund Kandestederne Skiveren Ørnereservatet 597 Ålbæk Klitplantage RÅBJERG MOSE JERUP HEDE Dvergetved Skærum Hørbylund Jerup Landbrugsog Landskabsmuseet Vogn Åsted Å Trøderup Hørby Dybvad Idskov Voergård Mejling Rydal Bangsbo Å Volstrup 553 Syvsten Agersted 541 Aså Bunken Å B Ålbæk Kvissel Åsted Præstbro Gl. Agersted Napstjert Ellin Ravnshø Understed Gærum Sæbygård Mølholt Hu Kild Stidsho Fæbroen Br Cl Ska Pla Nørre Sørå Vadum Vestbjerg Gerå

2 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer og tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bilag: Matrikelkortet viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskortet viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitsen viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 Indholdsfortegnelse Side Beskrivelse 4 Oversigtskort Kort beskrivelse Planbestemmelser 6 1 Lokalplanens formål 6 2 Område- og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykning 7 5 Bebyggelsens placering og omfang 7 6 Bebyggelsens udseende 8 7 Ubebyggede arealer 9 8 Veje, stier og parkering 10 9 Teknisk anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 13 Bilag 1 Matrikelkort 15 2 Lokalplanens kort 1: og 17 3 Farveplance 18 4 Koordinater for byggefelternes hjørner 19 Redegørelse 20 Lokalplanens baggrund og formål 20 Lokalplanområdet 20 Lokalplanområdets omgivelser 20 Lokalplanens indhold 21 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 21 Tilladelser eller dispensationer 24 Servitutter 24 Vedtagelsespåtegning 27 Lokalplanen er udarbejdet af Hjørring Kommune, Teknik- og Miljøområdet, Plankontoret i samarbejde med Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S, Hjørring.

4 Oversigtskort Skallerup Feriecenter Grønne Klitvej Lokalplanområde Grønne Klitvej Møllebakkevej 1: Målforhold: 1:10000

5 Beskrivelse Lokalplanområdet er en del af det sammenhængende sommerhusområde øst for Lønstrup i den kystnære del af Skallerup. Udstykningen af lokalplanområdet til sommerhusbebyggelse er muliggjort gennem Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Området er på ca. 13,5 ha og er på nuværende tidspunkt udlagt til landbrugsformål i landzone. Området afgrænses mod nord og nordvest af det eksisterende sommerhusområde, mens det i øvrigt er afgrænset af landbrugsarealer. Den nordvestlige del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 udpeget til en økologisk forbindelse for flora og fauna, mens der er nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udstykning af området til sommerhusformål under hensynstagen til områdets landskabelige særpræg og udsigtsmulighederne til havet. Derfor indeholder lokalplanen forholdsvist detaljerede bestemmelser omkring bebyggelsens placering, beplantning og terrænændringer. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af maks. 28 sommerhusgrunde. Vejadgangen til lokalplanområdet sker via en adgangsvej til Grønne Klitvej. Størstedelen af lokalplanområdet overføres til sommerhusområde, den resterende del forbliver i landzone. 5

6 Planbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til sommerhusbebyggelse, at den økologiske forbindelse friholdes for bebyggelse, at områdets landskabelige særpræg bevares bl.a. ved at undgå unødvendige terrænændringer og ved at fastsætte bestemmelser for beplantning og at flest mulige sommergrunde i lokalplanområdet får udsigt til havet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter dele af matr. nre. 1-d, 2-b og 7-eq Skallerup Præstegård, Skallerup samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres arealet, som vist på bilag 1, til sommerhusområde. Følgende arealer overføres til sommerhusområde: Del af matr. nr. 2-b: ca. 12,5 ha. Del af matr. nr. 7-eq: ca. 0,68 ha. 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, dvs. bebyggelse, der alene må benyttes til beboelse i tidsrummet 1. april september og udenfor dette tidsrum kun i kortere ferier, weekends o.lign. i henhold til Planlovens bestemmelser. 3.2 Der må ikke udøves nogen form for erhvervsmæssig virksomhed inden for lokalplanområdet, heller ikke sådan virksomhed, som almindeligvis kan tillades etableret inden for boligområder. 6

7 Planbestemmelser 3.3 De fælles friarealer, vist på bilag 2, må kun anvendes som friarealer. Med undtagelse af etablering af en legeplads i delområde FIII må de fælles friarealer ikke gøres til genstand for udstykning, arealoverførsel, bebyggelse eller terrænregulering. 3.4 Arealet vist med krydsskravering på bilag 2 må kun anvendes til adgangsvej. 4 Udstykning 4.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på bilag 2. Ejendomme må ikke udstykkes i parceller mindre end m². Ejendommene må ikke ved arealoverførsel o.lign. nedbringes til en størrelse på under m². 4.2 Der må udstykkes maks. 28 sommerhusgrunde. 5 Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Sommerhusets beboelsesareal må maks. være 150 m². Udhus/garage/carport må til sammen maks. være 50 m². Overdækkede terrasser må maks. være 50 m². 5.2 På hver grund må opføres ét sommerhus med én beboelse samt én anden bygning indeholdende garage/carport/udhus. Afstanden imellem de to bygninger må maks. være 5,0 m. 5.3 På de grunde der er pålagt byggefelter, skal al bebyggelse placeres inden for byggefeltet vist på bilag 2. Bilag 4 angiver koordinaterne for placeringen af byggefelternes hjørner. 5.4 På grundene nr jf. bilag 2 skal al bebyggelse placeres i en afstand til skel på mindst 5,0 m 5.5 Al bebyggelse skal orienteres med retningen nord/syd eller øst/vest. 5.6 Bebyggelsen må opføres med én etage og må ikke indrettes med kælder. 7

8 Planbestemmelser 5.7 Når terrænforholdene tillader det, må bebyggelsen opføres med to niveauplaner, når byggeriet opføres som to sammenhængende bygninger. Forskellen imellem niveauplanerne må ikke overstige 1,0 m. 5.8 Bebyggelse må opføres med en højde på maks. 5,0 m målt fra niveauplan til tagets højeste punkt. Mindst én langside af husets ydervægge må højst være 3,5 m høj. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Facader og gavle skal udføres med bræddebeklædning af træ. 6.2 Murede skorstene skal opføres i blank mur eller som vandskuret murværk til malerbehandling jf. bilag 3. Stålskorstene skal have en mat, ikke reflekterende overflade. 6.3 Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som sadeltag uden afvalmning. Taghældningen skal være mellem 15 o og 30 o. Ad 6.4. Fiberarmerede bølge cementplader er fælles betegnelse for bl.a. eternitplader 6.4 Tage skal dækkes med sort tagmateriale af tegl, cementtagsten, tagpap, fiberarmerede bølgecementplader eller profilerede stålplader. Tagmaterialet må maks. have en glansværdi på Tagvinduer må højst udgøre et samlet glasareal på 8 m². 6.6 Solfangere/celler må højst udgøre et samlet glasareal på 15 m². Solfangere/celler må anbringes på taget parallelt med tagfladen, på facaden eller på terræn i en afstand på maks. 5,0 m fra bebyggelsen og inden for byggefeltet på de grunde pålagt byggefelt samt min. 5,0 m fra skel. 6.7 Eventuelle hemse må ikke udføres med nogen form for kvist eller altan. 6.8 Stern og vindskede må ikke være højere end 30 cm. 8

9 Planbestemmelser 6.9 Facader, gavle, vindskede, stern, hegn ved bygninger, døre, vinduer m.v., skal fremstå i træets naturlige farve eller i de farver, som fremgår af bilag 3 Farveplanche, Udvendigt træværk på sommerhuse og udhuse/garager eller mørkere nuancer af disse Parabolantenner skal enten placeres på facaden og ikke højere end vindskede eller på terræn i en afstand på maks. 5,0 m fra bebyggelsen og min. 5,0 m fra skel. Diameteren må ikke overstige 90 cm. Øvrige husantenner må højest være 1,0 m over tagryggen Skiltning og reklamering må ikke finde sted. 7 Ubebyggede arealer 7.1 De fælles friarealer FI, FII og FIII vist på bilag 2 må ikke bebygges og der må ikke etableres fællesfaciliteter inden for områderne. Desuden gælder: FI: Eksisterende beplantning skal stedse bevares og vedligeholdes. FII: Området må ikke beplantes af hensyn til udsigten fra sommerhusene. FIII: Eksisterende beplantning skal stedse bevares og vedligeholdes. Der må etableres en legeplads med en placering, som vist på bilag På grundene nr. 10, 11, 12, 13, 14 og 15 jf. bilag 2 må beplantning kun ske inden for byggefelterne. Det øvrige grundareal skal friholdes for beplantning af hensyn til udsigtsforholdene for andre grunde i lokalplanområdet. På grundene nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 25 jf. bilag 2 skal eksisterende beplantning bevares og vedligeholdes i sit nuværende omfang. Beplantningen må fjernes i en afstand på 10 m fra bebyggelsen. Den beplantning der bevares samt ny beplantning skal danne en helhed, således, at området til stadighed fremstår som en skovgrund. På grundene nr (begge incl.) jf. bilag 2 skal der dog stedse opretholdes og vedligeholdes en sammenhængende beplantning i en bredde af 10 m fra sydskellet, som vist på bilag 2. 9

10 Planbestemmelser På grundene nr. 6, 7, 8 og 9 skal beplantningen stedse opretholdes og vedligeholdes som vist på bilag 2. På grund nr. 6 må der herudover kun ske beplantning inden for byggefeltet. 7.3 Der må kun foretages terrænreguleringer, som er nødvendige i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse. 7.4 Der må ikke etableres nogen form for voldanlæg, kunstige klitter og lignende. 7.5 Terrasser skal etableres i tilknytning til bebyggelsen. Terrasser må ikke anlægges i et niveau højere end hovedhusets gulvniveau og må ikke på noget sted etableres mere end 0,5 m over naturligt terræn. Ad. 7.6 Ved inversive arter forstås planter, som er indslæbt eller indført til Danmark og som kan sprede sig volsomt og derved udkonkurrere den hjemmehørende flora. På grunde med byggefelt skal terrasser placeres inden for byggefeltet. På grunde uden byggefelt skal terrasser placeres min. 5,0 m fra skel. 7.6 I lokalplanområdet må der ikke udplantes invasive plantearter som f.eks. rynket rose, kæmpe pileurt, japansk pileurt, gyvel, bjergfyr, glansbladet hæg, rød hestehov, kanadisk gyldenris, sildig gyldenris. 7.7 Der må etableres mindre faste læhegn i en afstand på højest 5,0 m fra bebyggelsen. Hegn må ikke opføres højere end 1,5 m over terræn og skal fremstå i farver som vist på bilag 3 eller mørkere nuancer af disse. 7.8 Der må ikke etableres udendørs poolanlæg. 7.9 Der må ikke opsættes skilte eller reklamer på grundene Der må ikke opbevares campingvogn, båd, skurvogne el. lign. eller foretages anden opbevaring på områdets ubebyggede arealer. 8 Veje, stier og parkering 8.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes via en stamvej A-B fra Grønne Klitvej, som vist på bilag Der skal udlægges arealer til veje og stier som vist på bilag 2. 10

11 Planbestemmelser Stamvejen A-B skal udlægges i en bredde af 10,0 m og anlægges i en bredde af min. 4,0 m og boligvejene C-D, E-F og G-H skal udlægges i en bredde af 8,0 m og anlægges i en bredde af min. 3,0 m. Stierne a-b og c-d skal udlægges med en bredde på 6,0 m. 8.3 Der skal ved udkørselen til Grønne Klitvej til stadighed opretholdes gode oversigtsforhold. 8.4 For enden af alle veje skal udlægges en vendeplads på mindst 15 x 15 m som vist på bilag Veje skal være befæstede med grus, genbrugsasfalt el. lign. Ved udkørsel til Grønne Klitvej skal de første 20 m fra kørebanekanten være anlagt med asfalt. 8.6 Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af lastbiler og varevogne med en totalvægt over kg, større anhængere, sættevogne, arbejdsredskaber el. lign. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-, telefon- og evt. antenneledninger skal udføres som jordkabler. 9.2 Bebyggelse i området skal tilsluttes almen vandforsyning. 9.3 Bebyggelsens spildevandsafledning skal ske i henhold til Hjørring Kommunes spildevandsplan. 9.4 Transformere, postanlæg/bygning, pumpestationer o.lign. kan etableres inden for lokalplanområdet. 10 Miljø Ingen særlige bestemmelser. 11

12 Planbestemmelser 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område, senest når byrådet kræver det De på bilag 2 viste beplantningsbælter og beplantning på fællesarealer vedligeholdes af grundejerforeningen. Grundejerforeningen forestår herudover drift og vedligeholdelse af fællesarealer, private fællesveje og stier. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Hjørring Kommune Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer og vejarealer. 12 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret tilslutning og anlæg i henhold til pkt. 9.2 og Lokalplan og byplanvedtægt Ingen bestemmelser. 14 Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 12

13 Planbestemmelser 15 Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. 13

14 Planbestemmelser Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. 14

15 15 Kortbilag Signaturforklaring: Bilag 1 Matrikelkort Mål 1 : Lokalplanområde ajour pr. 25.maj h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7di 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do 7do eg eg eg eg eg eg eg eg eg 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7cz 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dn 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dm 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7dh 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7cæ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7df 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7et 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7ep 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7eo 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85g 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h 85h dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dk 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7dc 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7db 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 7da 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l Målforhold: 1:5 7eq 7eq Grønne Klitvej Overføres til sommerhusområde

16 16 Kortbilag Lokalplangrænse Fælles friareal jf. 7.1 Areal til adgangsvej fra Grønne klitvej Beplantning jf. 7.2 Legep FII FIII FI FI B C D F G H E a b c d Signaturforklaring: FI Byggefelt A-B a-b Veje Sti 1 Grund nr. Hyrdehundsvej Anneksvej

17 17 Kortbilag Bilag 2 Lokalplanens kort Mål 1 : Målforhold: 1:3000 Legeplads FIII FIII C D F G H E a b A Storhundsvej Gravhundsvej Grønne Klitvej Signaturforklaring: Beplantning på skovgrund

18 Kortbilag Bilag 3 Farveplanche til udvendigt træværk på sommerhuse og udhuse / garager

19 Kortbilag Under udarbejdelse Bilag 4 Koordinater for byggefelternes hjørner 19

20 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er, at arealet er medtaget i Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. På den baggrund ønsker ejeren at skabe mulighed for at udstykke området. Lokalplanens formål er at sikre, at lokalplanområdet kan anvendes til sommerhusformål for åben/lav sommerhusbebyggelse. Lokalplanen skal desuden søge at bevare områdets landskabsmæssige kvaliteter og særpræg, herunder sikre, at den økologiske forbindelse friholdes for bebyggelse og fortsat henligger som naturområde. Lokalplanen skal også sikre, at bebyggelsen placeres således, at der sikres havkig fra flest mulige grunde. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende øst for Lønstrup i den kystnære del af Skallerup og grænser mod nord og nordvest op til det eksisterende sommerhusområde. Lokalplanområdet grænser i øvrigt op mod landbrugsarealer. Lokalplanområdet er på ca. 13,55 ha. Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt beliggende i landzone og størstedelen af lokalplanområdet overføres med vedtagelsen af denne lokalplan til sommerhusområde. Lokalplanområdet har indtil nu været anvendt til landbrugsformål med landbrugsbygningerne beliggende syd for arealet. Der er ingen bebyggelse inden for området. Den nordvestlige del af lokalplanområdet er udlagt til økologisk forbindelse, hvor der opføres bebyggelse eller etableres fællesfaciliteter. Mod øst er lokalplanområdet omfattet af nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand. Dette område må ikke bebygges, men der kan dog etableres legeplads og vej inden for området. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er en del af et større sommerhusområde øst for Lønstrup. Sommerhusområdet er stort set fuldt udbygget i et bælte langs kysten, og består af en blanding af ældre og nyere sommerhuse. Mod syd og øst ligger eksisterende landbrugsarealer. Fra dele af lokalplanområdet lokalplanområdet er der kig til havet mod nordvest. 20

21 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan opføres op til 28 sommerhuse. Adgangsvejen til sommerhusområdet tilsluttes Grønne Klitvej. Adgangsvejen er placeret op mod det eksisterende sommerhusområde, således at den ikke gennemskærer dyrkningsarealer. Ved udmundingen i Grønne Klitvej svinger vejen væk fra det eksisterende sommerhusområde, således at der er gode oversigtsforhold, og således at vejforløbet har en fartdæmpende virkning. I den del af lokalplanområdet, hvor havkig er muligt, indeholder lokalplanen bestemmelser om byggefelter for at sikre udsigten bedst muligt for de bagvedliggende grunde. For to grunde i den nordøstlige del af lokalplanområdet er der desuden lavet byggefelter for at trække bebyggelsen væk fra det eksisterende sommerhusområde. Det samlede beboelsesareal for hver sommerhusgrund må højest være 150 m². Derudover må der opføres 50 m² udhus/ garage/carport samt 50 m² overdækket terrasse. For at sikre den del af lokalplanområdet, der er økologisk forbindelse og nitralfølsomt drikkevandsområde, må der ikke ske bebyggelse inden for disse områder. Områderne er stort set sammenfaldende med de fælles friarealer. For at sikres udsigten mod havet må det nordvestlige friareal må ikke beplantes. På de parceller, som grænser mod landbrugsarealer, skal der opretholdes et beplantningsbælte 10 m fra skel mod landbrugsarealerne. På de grunde, der i dag er beplantet i deres helhed, skal denne beplantning søges opretholdt, dog med mulighed for etablering af bebyggelse. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. Landsplandirektiv Området er udpeget til nyt sommerhusområde i Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland fra marts I landsplandirektivet er der opstillet retningslinjer for lokalplanlægningen. 21

22 GRØNNE GRØNNE KLITVEJ GRØNNE GRØNNE KLITVEJ Redegørelse Kommuneplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, idet lokalplanområdet ikke indgår i rammebestemmelserne. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som giver mulighed for sommerhusbebyggelse. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 offentliggøres samtidig med lokalplanen. er Den økologiske forbindelse, som er det grønne område, omfatter to mindre områder indenfor lokalplanområdet. 7eq 7f 7di 7ef 7dm 7dn 7h 7do 7ee 7eg 7eh POLARHUNDSVEJ HYRDEHUNDSVEJ MØLLEBAKK GRAVHUNDSVEJ Skovrejsningsområdet er de røde 1l og grønne områder. Skovrejseningsområdet omfatter kun den del af lokalplanområde, som skal anvendes til adgangsvej.. 85g 85h 88 Økologisk forbindelse Lokalplanområdet er beliggende inden for to økologiske forbindelser, som ifølge retningslinje Økologiske forbindelser skal beskyttes mod indgreb i form af byudvikling, veje og andre tekniske anlæg, der kan danne barrierer for spredning af dyr og planter. Ved etablering af nye anlæg med barrierevirkning skal virkningen reduceres mest muligt ved hjælp af faunapassager eller projekttilpasninger. Desuden skal det sikres at arealanvendelsen og tilstanden forbedrer levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter i de økologiske forbindelser. For at imødekomme denne retningslinje udlægges områderne inden for de økologiske forbindelser til fælles friarealer som ikke kan bebygges. Målforhold: 1:6200 Skovrejsning Lokalplanen omfatter et område, som i Kommuneplan 2009 er udpeget til skovrejsning. I følge retningslinje Skovrejsningsområder søges skovrejsning fremmet inden for skovrejsningsområderne. Lokalplanen er ikke i strid med dette. Grundvand Det nordøstlige hjørne af lokaplanområdet er et nitratfølsomt indvindingsopland. For at beskytte drikkevandsinteresserne indeholder lokalplanen bestemmelser om, at dette område ikke må bebygges og i stedet skal beplantes. 7dn 7h 7di 7do POLARHUNDSVEJ 7ef 7ee 7eg HYRDEHUNDSVEJ e GRAVHUNDSVEJ 85h Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er kystområde C. Område C omfatter den del af kystnærhedszonen, der ikke er omfattet af område A og område B jf. retningslinjerne eh Indvindingsoplandet er det blå område. Området friholdes for bebyggelse. MØLLEBA Forholdet til kysten Lokalplanens område er beliggende i kystnærhedszonen C og overføres til kystnærhedsområde B, når lokalplanen vedtages endeligt. 22

23 Redegørelse Det nye sommerhusområde ligger landskabeligt over Lien, men dog stadig bag eksisterende sommerhusområde. Det vurderes på den baggrund, at sommerhusområdet ikke vil påvirke kysten. Derudover betyder de bygningsregulerende bestemmelser eksempelvis vedr. tagmateriale og bygningshøjde, at bebyggelsen bliver mindst muligt synlig fra kysten. Naturbeskyttelse En mindre del af lokalplanområdet mod øst er omfattet af skovbyggelinjen. Arkæologiske og naturhistoriske bevaringsværdier Orientering om museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelsen af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m. skal arbejdet standses i det omfang, det vedrører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. Eventuelle spørgsmål herom kan ligeledes rettes til museet. Miljøforhold Grundvand En del af lokalplanområdet er nitratfølsomt indvindingsområde. Der etableres ingen sommerhusgrunde inden for området, og det friholdes for anlæg af enhver art undtagen etablering af en legeplads og en adgangsvej. Sidstnævnte anlæg skal etableres således, at det ikke giver anledning til forurening af grundvandet. Drikkevand Bebyggelse i området skal tilsluttes vandforsyning ved Hjørring Vandselskab A/S. Spildevand Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan. 23

Lokalplan nr. 104.1110-L02

Lokalplan nr. 104.1110-L02 Boligområde ved St. Vestergårdsvej, Hjørring Høj Gl. Skagen Skagen Klitplantage 40 Kandestederne Hulsig s Saltum Pirup Blokhus Klitplantage Kettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Lokalplan 236 Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Læsevejledning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere