År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag"

Transkript

1 År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag B.s. 390/91 e Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/formand E mod H afsagt sålydende D 0 M: Under denne sag, der er anlagt den 12. september 1991, har sagsøgerne, Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og Gl. Kirkebjerg Andelsvandærk, v/formanden E, oprindeligt påstået sagsøgte, H, dømt til at betale ,40 kr. tillige med nærmere angivne renter, men efter sagsøgernes endelige påstand har de påstået sagsøgte dømt til at betale til sagsøgerne ,00 kr. tillige med sædvanlig procesrente fra den 18. januar 1991, hvor rentepåkrav blev givet, indtil betaling sker. Beløbet udgør erstatning/betaling for et påstået merforbrug af vandværksvand i årene , hvilket merforbrug er anslået af sagsøgerne til 5 år af kubikmeter, I alt kubikmeter á 2,75 kr. + moms, angiveligt i alt ,00 kr. Sagsøgerne har subsidiært påstået sagsøgte dømt til at betale til sagsøgerne et mindre beløb efter rettens skøn.

2 Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter rettens skøn. Sagsøgte har bestridt, at der foreligger gyldigt rentepåkrav og har nedlagt påstand om, at sagsøgerne herefter kun kan kræve renter fra sagens anlæg. Efter det oplyste er baggrunden for parternes uenighed og denne retssag følgende: Ved skøde af 29. september 1983 o.s. købte sagsøgte ejendommen B1 til overtagelse den 1.september Det hedder i skødet under pkt. 10 følgende: "Køberen indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor elværk og vandværk." Sagsøgte erhvervede endeligt skøde på ejendommen den 12. oktober I de følgende år istandsatte og moderniserede sagsøgte stuehuset, og samtlige vandinstallationer, herunder vandhaner, blev fornyet. Ejendommen, som var en tidligere landbrugsejendom, og som kaldes "X", blev forsynet med vand fra Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, som er sagsøgere under denne sag. Sagsøgeren, Helgenæs Pumpestation a.m.b.a., leverede vand til 4 vandværksområder, heriblandt Gl. Kirkebjerg Andelsvandværks område. Sagsøgeren Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk leverede vand til ca. 110 fritidshuse og 2 helårshuse, heriblandt sagsøgtes ejendom. Sagsøgte benyttede i starten kun ejendommen som fritidsbolig, men da han i 1986 blev pensioneret, flyttede han ind i ejendommen og anvendte den herefter som helårsbolig. Syd for sagsøgtes stuehus er der en have med græsplæne, træer, planter og buske. Syd for haven er der en sø på omkring m2. Langs søens bredder er der blandet bevoksning af planter og træer. Udover sagsøgtes ejendom ligger i nærheden af/ved søen 2 andre ejendomme, nemlig et helårshus og et fritidshus. Fra en tørlagt sø, eller et tørlagt kildevæld eller 2 mindre fordybninger i jorden i nærheden af tidligere vandværk, der

3 ligger ca. 250 meter nord sagsøgtes stuehus, fører en drænledning i sydlig r e t n i n g, indover sagsøgtes marker og udmunder i den omtalte sø s y d f o r s a g s ø g t e s s t u e h u s o g h a v e. P å sin vej passerer drænledningen igennem flere brønde. Lige før sagsøgtes stuehus, ud for en tidligere længe, findes en brønd. Ca. 1 meter fra denne findes en fritstående udvendig vandhane. Ud for stuehusets østgavl findes der 2 brønde, en cirkulær og en firkantet. Den cirkulære er en gennemløbsbrønd. I den firkantede brønd er der tilløb fra stuehuset. I dette tilløb løber det s p i l d e v a n d, s o m p a s s e r e r s e p t i k t a n k e n. F r a s a g s ø g t e s s t u e h u s udledes al spildevand gennem en af brøndene og direkte eller indirekte til d e n o m t a l t e s ø, s o m p å a l l e 4 s i d e r e r o m g i v e t a f e t h ø j e r e l i g g e n d e t e r r æ n, h v o r f o r o v e r f l a d e v a n d e t m å f o r m o d e s o g s å et løbe ud i s ø e n. Fra de foran omtalte naboejendomme - helårshuset og fritidshuset udledes spildevandet/overfladevandet formentligt direkte eller indirekte til n æ v n t e s ø p å s a g s ø g t e s e j e n d o m. D e n o m t a l t e s ø m å s å l e d e s f o r m o d e s a t v æ r e r e c i p i e n t b å d e f o r sagsøgtes ejendom, X, o g f o r d e a n d r e o m t a l t e e j e n d o m m e s a m t f r a det omgivende terræn. Sagsøgerne forsyner således både sagsøgtes ejendom og de 2 andre ejendomme med vandværksvand. Sagsøgerne, hvis nye vandboring ligger ca. 1 k m n o r d f o r sagsøgtes stuehus/ejendom i nær h e d e n a f H e l g e n æ s k i r k e, o g s o m siden 1981 leverede vand til de 3 vandværksområder, herunder Gl. Kirkebjerg Andelsvandværks område, indenfor hvilket sagsøgtes ejendom, som nævnt ligger, konstaterede en voldsom stigning i vandforbruget til de 3 vandværksområder i årene Vandforbruget til forbrugerne indenfor Gl. Kirkebjerg Andelsvandværks forsynin g sområde var angiveligt således: m m m m m m m m3

4 m m3 m 3 I foråret 1990 fik sagsøgernes bestyrelser mistanke om, at sagsøgte udledte betydelige mængder vandværksvand i sin sø for at holde vandstanden oppe. Bestyrelsen for det sagsøgne vandværk, som havde konstateret stigningen i vandforbruget, kunne ikke se, hvordan vandforbruget og stigning fordelte sig på de forskellige områder og ledningsgrene og enkelte ejendomme, og den besluttede at undersøge sagen nærmere og at finde frem til evt. utætte stophaner og ledninger for at tætne eventuelle utætheder, samt at etablere målere visse steder på ledningsnettet. I 1988/1989 konstateredes angiveligt på sagsøgters ledningsnet et ledningsbrud, der viste sig ved at der på en mark stod en vandstråle op i luften. Ledningsbruddet blev repareret. Den 9. eller 10. juli 1990 foranledigede vandværkets bestyrelse en måler sat op på den hovedledning, som forsynede sagsøgtes ejendom og de 2 andre omtalte naboejendomme med vand. I den følgende periode blev måleren aflæst, og i tiden fra den 9. juli 1990 til den 12. august 1990 var forbruget iflg. måleren angiveligt 442 m3, svarende til op mod 20 m3 pr. dag mod et normalt forbrug for en sådan ejendom skønnedes at ligge på omkring 1/2 m3 pr. dag. Da der øjensynligt ikke opholdt sig mennesker på de 2 andre ejendomme i den nævnte periode, fandt vandværkets bestyrelse sin mistanke om, at årsagen til det store vandforbrug var, at sagsøgte udledte vandværksvand i nævnte sø for at holde vandstanden oppe, bestyrket, og den 27. juli 1990 begav 3 bestyrelsesmedlemmer sig ud på sagsøgtes ejendom, hvor de talte med sagsøgte. De orienterede sagsøgte om deres mistanke og opfordrede sagsøgte til at ophøre med at udlede vandværksvand i sin sø.

5 De 3 bestyrelsesmedlemmer for vandværkets bestyrelse fandt forhold, som for dem bestyrkede mistanken om, at sagsøgte udledte vand i søen, og de fandt endvidere grønne striber på sagsøgtes græsplæne, som for dem tydede på, at vandrøret under græsplænen var utæt. Sagsøgte gav udtryk for, at der blev tilført vand til søen fra den omtalte drænledning, og at det kunne være årsagen til den evt. høje vandstand, Formentlig den 19. august 1990 foranledigede vandværkets bestyrelse en måler opsat på ledningen til sagsøgte ejendom. Herefter faldt vandforbruget vedrørende sagsøgtes ejendom og de 2 andre ejendomme fra omkring 20 m3 i døgnet til omkring 112 m3 i døgnet. Den 31. august 1990 meddelte sagsøgeren, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, skriftligt sagsøgte, at vandværksbestyrelsen i flere år havde konstateret et voldsomt forbrug af vand, som slet ikke stod i rimeligt forhold til det antal forbrugere, der var registreret under vandværkets område, og som i væsentlig grad overskred den vandindvindingsret, der et tildelt vandværket, at der efter de foretagne undersøgelser ikke kunne være tvivl, om sagsøgte kan være i skyld i det voldsomme vandbrug, at man under henvisning til 24 i vandværkets love, påbød sagsøgte omgående at stoppe det meningsløse vandspild, idet der kun må bruges vand til almindeligt husholdningsformål, og at man uden yderligere varsel ville tage skridt til at afbryde tilførslen af vand til sagsøgtes ejendom, hvis han ikke stoppede det meningsløse vandspild, samt at man yderligere tog forbehold med hensyn til betaling på det overordentlige store unødvendige merforbrug, som åbenbart havde fundet sted i en meget lang periode. Den 15. august 1990 skrev sagsøgte således til Ebeltoft kommunes afdeling for Teknik og Miljø: På den af mig tilhørende ejendom, B1, liggende sø på ca m2 har der siden Gl. Kirkebjergs vandværks oprettelse været problemer med vandstanden i søen og til tider for udtørring, med det resultat at jeg i stedet for en sø får et ildelugtende mudderhul.

6 Tidligere har jeg og den tidligere ejer, for at alt dyreliv ikke skulle uddø, sendt vand fra værket i søen for at redde den fra total udtørring. Der er intet afløb fra søen, så det vand der siver ned i jorden returneres faktisk til grundvandet. Søen ligger i ca. 60 meter højde. I søen som i gamle dage har været et vognskær, et sted hvor man satte vognene ud for at gøre dem tætte, har et frodigt liv med flere typer frøer, salamandre, fisk, guldsmede og fugle. Det må jeg nu se forsvinde, hvis ikke vandtilførselen kan suppleres med vand fra vandværket. Kildevældet, som har forsynet søen med vand er sænket så meget på grund af at pumpestationen ligger ved kildevældet.den nuværende ejer af jorden, A, 67 år, har fortalt mig at problemet med søen først opstod da vandværket begyndte at pumpe. Jeg har forsøgt en løsning med vandværkets bestyrelse uden resultat. Jeg mener, at værket er erstatningspligtig, da værket er årsag til at dette stykke natur nu vil forsvinde, hvis der ikke kan findes en løsning. Ifølge naturfredningsloven paragraf 43, er jeg forpligtet til at vedligeholde søen hvilket jeg også har gjort. Men hvis søen udtørrer, som nu vil blive resultatet, får jeg et mudderhul i stedet for en smuk sø. Søen er afmærket på Geodætisk Instituts kort over Helgenæs. At søen har været velforsynet med vand kan også ses ved at der den er lyst dokument om vandskel på [ ] for [ ] af for vanding af dennes kreaturer... Den 21. august 1990 skrev Ebeltoft kommunes Tekniske Forvaltning således til Århus Amtskommune: Teknisk forvaltning har den modtaget vedlagte brev fra H. I brevet anfører H, at der er problemer med udtørring af en sø på hans ejendom. Han mener, at årsagen til udtørringen er oppumpning af grundvand fra drikkevandsboringen ved Gl. Kirkebjerg vandværk.

7 Sagen oversendes hermed til sagsbehandling i Århus amtskommune, idet der henvises til vandforsyningslovens " Den 25. oktober 1990 skrev Århus Amtskommune, Miljøkontoret, således til sagsøgte: Miljøkontoret har den 22. august 1990 modtaget brev fra Ebeltoft kommune om ovennævnte sag. Sagen blev rejst, da De den 15. august 1990 i et brev til Ebeltoft Kommune gjorde opmærksom på, at De mente, at Gl. Kirkebjerg Vandværk måtte være erstatningspligtig for, at søen på Deres ejendom var udtørret. I den anledning har Miljøkontoret undersøgt sagen. Vi har bedt Gl. Kirkebjerg Vandværk om at oplyse os om følgende: 1. Hvor meget vand har vandværket pumpet op fra starten 1968 og til sammenslutningen med Helgenæs Pumpestation i maj 1981? 2. Hvor meget vand har vandværket pumpet om fra boringen ved det gamle vandværk fra sammenslutningen og til dato? Gl. Kirkebjerg vandværk har i brev af 9. sept. besvaret spørgsmålene således: ad m3 ad m3 (måler aflæst 8. sept. 1990)

8 Værket har samtidig oplyst, at der i det sidste ca. 1½ år ikke har været pumpet fra den gamle boring på grund af en fejl i de elektriske installationer. Vi har ligeledes bedt Landskabskontoret og grundvandsres- source-sektionen om at udtale sig i sagen. Landskabskontoret udtaler, at det ikke har nogen mulighed for at rejse sagen efter naturfredningslovens 43. Grundvandsressource-sektionens udtalelser af 26. september 1990 vedlægges. Ud fra disse oplysninger skønner Miljøkontoret ikke, at der er grundlag for at tage Gl. Kirkebjerg Vandværks indvindigstilladelse op til fornyet behandling efter vandforsyningslovens kap. 4, " Det fremgår af grundvandsresoursesektionens udtalelse af 26. september 1990, som var vedlagt det nævnte brev, at det må konkluderes, at den faldne vandstand i de to søer skyldes en generel faldne grundvandstand i området, såfremt oplysningerne fra vandværket er korrekte. Den 18. december 1990 skrev sagsøgeren, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, således til sagsøgte: "... Det er derfor vandværkets opfattelse, at De i den tid, De har beboet ejendommen, har begået selvtægt i Deres forbrug af vand fra vandværket. Deres ejendom betaler et vandbidrag, der svarer til en husstands årlige forbrug, ca. 250 m3, og dette bidrag giver Dem naturligvis ikke ret til også at opfylde Deres m2 sø med vandværksvand... Vandværkets opkrævningsprocedure af kontingent har været den, at der blev betalt et ensartet beløb pr. ejendom, idet udgift til etablering og vedligehold af målere ville blive al for kostbart. Det betyder, at vi ikke har et nøjagtigt målertal for Deres

9 1) Dagligt forbrug i målerperiode i sommeren 1990 på 20 m3 som vi reducerer til normalt forbrug på 18 m3, 2) Antal dage pr. år sætter vi til 180, da vort område har en lav nedbørsmængde i forhold til Århus by, 3) De overtog ejendommen ved skøde lyst 3/ s å a n t a l å r sættes til 7, 4) Vandværkets kostpris pr. m3 er kr. 2,75 svarende til prisen for vand i Ebeltoft kommune. Vi opstiller vort krav på betaling således: Årsforbrug 18 m3 i d a g e = m3 Periodeforbrug m3 i 7 år = m3 Fakturabeløb m3á kr. 2,7 5 = ,00 kr. + moms 22% ,40 kr ,40 kr. Beløbet forfalder til betaling 5. januar 1991 hvorefter der beregnes renter med 1,4% pr. måned... " D e n 1 2. juli s k r e v s a g s ø g e r n e s a d v o k a t, a d v o k a t U f f e B a l l e r, Århus, til s a g s ø g t e : "... Brug af vandværksvand til o p f y l d n i n g e n a f D e r e s s ø strider imod vandværkets vedtægter og i øvrigt ud fra almindelig retsgrundsætninger imod de forudsætninger, hvorunder De er deltager i interessentskabet om vandværket... S o m f ø l g e a f d e t u l o v l i g e v a n d f o r b r u g til opfyldelse af søen er D e e r s t a t n i n g s a n s v a r l i g o v e r f o r v a n d v æ r k e t. V a n d v æ r k e t s t a b, s o m følge af Deres ulovlige forbrug af vand, kan forsigtigt opgøres til kr ,40, således som det fremgår af vandværkets brev af 18. december 1990 til Dem. Jeg opfordre Dem til inden 8 dage fra dato at indbetale dette beløb hertil... " Sagsøgte bestred at være erstatningsansvarlig.

10 Den 12. september 1991 anlagde sagsøgeren denne sag med påstand om betaling af ,40 kr. med den til enhver tid gældende procesrente fra den 18. januar 1991, men under domsforhandlingen nedsatte sagsøgerne påstanden til ,00 kr. i erkendelse af, at en del af det oprindelige krævede beløb er forældet. Beløbet ,00 kr. svarer angiveligt til 5 års forbrug op til sagsanlægget, 5 x m3, i alt m3, for en pris á 2,75 kr. + moms pr. m3, angiveligt i alt ,00 kr. Sagsøgerne har gjort gældende, at sagsøgte har udvist erstatningspådragende adfærd ved at anvende vandværksvand til andet end almindeligt husholdningsformål. Som følge heraf er sagsøgte erstatningsansvarlig for merforbruget. Sagsøgte har i sit brev af 15. august 1990 til Ebeltoft kommunens afdeling for teknik og miljø erkendt, at han har sendt vandet til søen for at redde denne fra total udtørring og for at al dyreliv ikke skulle uddø. Herudover har nedennævnte vidner gjort forskellige iagttagelser, som dokumenterer eller sandsynliggør i tilstrækkelig grad, at sagsøgte har udledt vandværksvand i søen i det af vandværket anslåede omfang. Sagsøgte er endvidere erstatningsansvarlig som følge af, at han har overtrådt vandværkets vedtægter, som han har været eller burde have været bekendt med. Sagsøgte er endvidere erstatningsansvarlig ud fra almindelige retsgrundsætninger. Sagsøgte har bestridt, at han har krænket sagsøgernes rettigheder og/eller forsætligt eller uagtsomt eller på anden retsstridig måde at have handlet ansvarspådragende. Sagsøgte har endvidere bestridt, at han/hans ejendom er skyld i stigningen i vandforbruget. Det konstaterede overforbrug kan skyldes andre forhold, evt. en af de to nabo-ejendomme, som var tilknyttet samme måler. Det er ikke på nogen måde godtgjort, at vandstandsstigningen i søen skyldes tilledning af vandværksvand. Søen modtager overfladevand fra de omgivende arealer, regnvand, kildevand, og fra den omtalte drænledning og formentlig også vand

11 fra de 2 nævnte nabo-ejendomme. Sagsøgte har endvidere bestridt, at han har udledt vandværksvand i søen, bortset fra, når han lejlighedsvis gennemsnitlig 4 gange om året har spulet/renset den omtalte drænledning med vandværksvand, når den var tilstoppet. Sagsøgerne har end ikke fremlagt vandværkets vedtæger, og i øvrigt indeholder disse ingen bestemmelser, som giver sagsøgerne ret til at kræve erstatning af sagsøgte, endsige erstatning i den nævnte størrelsesorden. Sagsøgerne har ikke på nogen måde godtgjort, at have lidt et tab som kan tilregnes sagsøgte. Sagsøgerne har udvist passivitet gennem årene og har ikke påtalt noget som helst overfor sagsøgte før i Som følge heraf har sagsøgerne mistet deres ret, men i øvrigt eksisterer der ikke noget ansvarsgrundlag, ej heller nogen hjemmel i vedtægterne til at pålægge sagsøgte erstatningsansvar. Under sagens forberedelse er der foretaget syn og skøn ved rådgivende ingeniør m. af i. V, og der fremlagt en syns- og skønserklæring af 17. november 1992 og en tillægssyns- og skønserklæring af 29. december Der henvises til skønserklæringerne, som vedhæftes denne dom. Under domsforhandlingen har sagsøgte afgivet partsforklaring og desuden har administrationschef C, pensionist T, overassistent M, samt syns- og skønsmanden i sagen, rådgivende ingeniør V, afgivet vidneforklaringer. I medfør af retsplejelovens 366a,stk. 2, gengives forklaringerne ikke denne dom. Sagsøgerne har som nævnt ikke fremlagt vedtægterne for sagsøgeren, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, men sagsøgerne har erkendt, at vedtægterne ikke indeholder bestemmelser, der omhandler erstatning og som er relevante for nærværende retssag.

12 Retten udtaler: Efter indholdet af sagsøgtes brev af 15. august 1990 til Ebeltoft kommunes afdeling for teknik og miljø har sagsøgte og den tidligere ejer udledt vandværksvand i søen, dels for at redde denne fra total udtørring, og dels for at alt dyreliv ikke skulle uddø. Imidlertid har sagsøgerne ikke påtalt dette overfor sagsøgte, og der foreligger ikke dokumenterede oplysninger om, hvor store mængder vand det drejer sig om. Efter sagsøgtes partsforklaring i retten har sagsøgte kun lejlighedsvist udledt vandværksvand i søen i forbindelse med rensning og udskylning af den drænledning, som går fra nogle højereliggende arealer over sagsøgtes marker til den omtalte sø. Som sagen er oplyst, findes det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at sagsøgte forsætligt eller uagtsomt har udledt vandværksvand i søen eller har anvendt vandværksvand i strid med gældende retsregler andelsvandværkets vedtægter. Da der således ikke ses at foreligge noget ansvarsgrundlag, og da sagsøgerne i øvrigt ikke ses at have lidt noget tab, som med sikkerhed kan henføres til sagsøgte eller sagsøgtes ejendom, vil sagsøgte være at frifinde under denne sag, hvorved bemærkes, at der end ikke ses at være en sikker årsagsforbindelse mellem stigningen i sagsøgernes vandproduktion og sagsøgtes vandforbrug,bortset fra i forbindelse med den af sagsøgte erkendte utæthed i vandrøret under græsplænen. Efter udfaldet af sagen er sagsøgerne pligtige at erstatte sagsø gte de ham ved retssagen påførte udgifter efter rettens bestemmelse, og efter rettens bestemmelse pålægges det sagsøgerne at betale sagsomkostninger til sagsøgte med kr.

13 Thi kendes for r e t : Sagsøgte, H, frifindes for tiltale af sagsøgerne, Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg andelsværk, under nærværende sag. Sagsøgerne skal betale sagsomkostninger til sagsøgte med kr. B. Breum

14 V RÅDG. INGENIØR. Retten i Ebeltoft Strandvejen 19, 8400 Ebeltoft. Vedr.: syn- og skøn i sagen BS nr. 390/91e. Helgenæs Pumpestation A.m.b.a. G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/kasserer E mod H Udmeldelsesdekret af 11. juni 1992 er modtaget fra advokatfirma H. Brandt-Madsen, Nytorv 1, 8400 Ebeltoft d. 10. juli 1992 med kopi af følgende bilag: 1) Stævning af 11. september ) Bilag nr. 1: Brev af 13. august 1990 fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk til H. 3) Bilag nr. 2: Brev af 18. december 1990 fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk til H. 4) Bilag nr. 3: Brev af 22. februar 1991 fra G1. Kirkebjerg Andelsvandværk til H.

15 15 3 4) Bilag nr. 3: Brev af 22. februar 1991 fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk til H. 5) Bilag nr. 4: Brev af 12. juli 1991 fra advokatfirma Uffe Baller, Århus til H. 6) Bilag nr. 5: Notat af 30. juli 1990 fra GI. Kirkebjerg Andelsvandværk. 7) Bilag nr. 6: Plan af vandledninger tilhørende Helgenæs Pumpestation af 22. august ) Bilag nr. 7: Notat af 22/2 91 fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk. 9 ) Bilag nr. 8: Skema over aflæst vandforbrug i perioden 10. juli 1990 til 16. september ) Bilag nr. 9: Brev af 15. aug fra H til Ebeltoft kommunes afd. for teknik og miljø. 11) Bilag nr. 10: Brev af 21. aug fra Teknisk forvaltning, Ebeltoft kommune til Miljøkontoret, Århus amtskommune. 12) Bilag nr. 11: Brev af 25. okt fra Miljøkontoret, Århus amtskommune til H. 13) Bilag nr. 12: Notat af 26. sept udarbejdet af miljøkontoret, Århus amtskommune. 14) Bilag nr. 13: Supplerende syns- og skønstema af 9. juni 1992 fra advokatfirma Uffe Baller, Århus. 15) Bilag nr. a: Betinget skøde vedrørende ejendommen B1. 16) Bilag nr. b: Billede af ejendommen B1. 17) Bilag nr. c: Billeder fra ejendommen B1. 18) Svarskrift af 6. februar 1992 fra advokat H. Brandt- Madsen.

16 19) Replik af 10. april 1992 fra advokatfirma Uffe Baller. 20) Duplik af 04. juni 1992 fra advokat H. Brandt-Madsen. 21) Syns- og skønstema af fra advokat H. Brandt-Madsen. Efter at have gennemgået det fremsendte materiale blev parterne i skrivelse af 3. august 1992 indkaldt til synsforretning, som afholdtes torsdag d. 27. august 1992 kl på åstedet B1. Til stede ved synsforretningen var foruden skønsmanden S, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, sagsøger M, G1. Kirkebjerg Andelsvandværk, sagsøger T, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, sagsøger Advokat Niels Lyhne, advokat for sagsøger H, sagsøgte Advokat H. Brandt-Madsen, advokat for sagsøgte B1 er en tidligere landbrugsejendom, der nu benyttes som helårsbeboelsesejendom. Lige syd for stuehus og op til haven er den i sagen omtalte sø. Søen har en størrelse på ca m 2. På besigtigelsestidspunktet var der en mudderbræmme og en blandet bevoksning af planter og træer langs søens bredder. Ca. 250 m nord for stuehuset er det i sagen omtalte vandværk beliggende. Lige øst for vandværket, men lidt sydligere imod stuehuset har der ligget en lille sø, men denne var på besigtigelsestidspunktet næsten helt udtørret. Skønstemaet oplæstes og besigtigelse foretages, hvorunder der gaves parterne lejlighed til at udtale sig om hvert punkt. I forbindelse med besigtigelsen enedes parterne om at ændre formuleringen af syns- og skønstemaets spørgsmål således:

17 Spørgsmål B: ordene "i underkant af drænrør" indføjes efter ordet " vandniveau", 5 Spørgsmål C: ordene "og tilstrækkeligt til at opretholde et vandspejl op til drænrørets udløb i søen?" indføjes efter ordet "årstider". Spørgsmål E: ordene "vandspejl op til drænrørets udløb" erstatter ordene "højt vandspejl". Disse ændringer er indarbejdet i besvarelsen og de ændrede spørgsmål har derefter følgende ordlyd: Spørgsmål B: Kan søens vandniveau i underkant af drænrør hele året opretholdes uden tilsætning af vandværksvand?. Spørgsmål C: Kommer der vand fra drænet i regnfattige årstider og tilstrækkeligt til at opretholde et vandspejl op til drænrørets udløb i søen?. Spørgsmål E: Det bedes oplyst, om der på et tidspunkt for syns- og skønsforretningens foretagelse løber vand ud i søen og i givet fald om dette vand er tilstrækkeligt til at opretholde et vandspejl op til drænrørets udløb i søen?. Syns- og skønsmanden har efterfølgende efter forudgående aftale med begge parter været på åstedet den 16. november 1992 for yderligere besigtigelse i forbindelse med besvarelse af spørgsmålene. På grundlag af det foreliggende materiale og det ved synsforretningen konstaterede, besvares de skønsmanden forelagte spørgsmål efter bedste evne og overbevisning således: Spørgsmål 1: Fra brønddæksel ved husets østgavl ned til søen har røret været stoppet, efter at røret er blevet renset med rensebånd er der påny gennemstrømning. Søens størrelse er således nu forøget til den størrelse som forefandtes i

18 1991, dette er sket på blot en uge. Syns- og skønsmanden bedes angive, hvorfra vandet kommer, kommer det fra husholdningen, vandværket eller fra en kilde ved boringen?. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der var to tilløb til søen fra og over sagsøgtes ejendom. Det blev ikke konstateret - på grund af bevoksning - om der fra ejendommen på søens sydvestlige side var noget tilløb til søen, men det kan ikke udelukkes. Det vestligste tilløb er et sivedræn fra stuehusets septictank. Spildevandet til septictanken kommer fra stuehusets vandkloset. Det østligste tilløb er en drænledning, som efter det oplyste, begynder ved det nu tørlagte vandhul lige sydøst for vandværket. Derfra løber det ned over marken og øst om stuehuset og ned til søen. På sin vej passerer drænet igennem flere brønde. Lige før stuehuset udfor en tidligere længe er der en brønd og samme sted er der en fritstående udvendig vandhane. Udfor stuehusets østgavl er der to brønde en cirkulær og en firkantet. Den cirkulære er en gennemløbsbrønd, mens der i den firkantede brønd var et tilløb fra stuehuset. I dette tilløb løber der det spildevand, som ikke passerer septictanken. Under besigtigelsen blev konstateret, at vandhullet ved vandværket var delvist udtørret, og at der ikke var noget kildevæld. Vanduret på vandværket viste ved en aflæsning 38 m 3, og det blev oplyst, at vanduret var blevet opsat d. 12. november Syns- og skønsmanden kan ikke besvare spørgsmålet eksakt, idet det ville kræve, at man var der på stedet, mens opfyldningen fandt sted, men udfra det konstaterede, kan det oplyses,

19 a) at søen får tilløb fra stuehuset, idet al spildevandet løber til søen, og b) at søen muligvis får et tilløb ligeledes af spildevand fra naboejendommen og c) at søen ligeledes får tilløb fra drænledningen op over marken mod det lille vandhul - på besigtigelsestidspunktet var tilløbsmængden meget beskeden og d) at det er muligt fra den fritstående udvendige vandhane at fylde vand i søen, ligesom en utæt vandhane i stuehuset via afløbssystemet vil tilføre søen vand. Med hensyn til mængderne fra ovennævnte pkt. a og b må disse siges at være beskedne - max. ca. 600 m 3 pr. år. Under besigtigelsen fremviste sagsøgte et luftfoto, som formentlig er ca år gammelt altså optaget omkring Dette foto viser, at søen dengang gik helt ind til den stensætning, der afslutter haven mod søen. Udfra dette kan man slutte, at på det tidspunkt var drænledningen i stand til at vedligeholde vandstanden i søen. Med henvisning til terrænets nuværende udseende og under hensyn til de sædvanlige årstidsbestemte variationer af nedbør og grundvandsstand og det under besigtigelsen konstaterede, vurderer syns- og skønsmanden, at drænet ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at vedligeholde en vandstand i søen svarende til drænledningens udløb. En tilstopning af drænledningen vil under forudsætning af, at der ikke opstrøms er brønde eller lignende, bevirke en ophobning af vand bag det tilstoppede sted. En ophobning som efter rensningen vil tilføres søen. Med en skønnet størrelse på ca m 3 og en hævning af vandspejlet på ca. 1,0 m vil det svare til at søen på den omtalte uge i gennemsnit er

20 tilført ca. 2,5 liter pr. sec excl. fordampning, udsivning m.m. Dette forekommer syns- og skønsmanden henset til de eksisterende forhold at være en stor tilstrømning. Hvis der er en brønd eller lignende opstrøms for det tilstoppede sted vurderes det på baggrund af de ovenfor nævnte vandmængder at medføre en udstrømning af vand ovenud af brønden. 8 Svaret er på denne baggrund derfor, at det er muligt at tilføre vand til søen såvel fra husholdningen som fra drænledningen. Spørgsmål 2: Går vandet til søen via et dræn?. Jf. svar på spørgsmål 1 er der dræn, der går til søen. Svaret er ja. Spørgsmål 3: Kan det konstateres, hvor drænet har været stoppet?. Under forudsætning af, at tilstopningen som nævnt under spørgsmål 1, kunne fjernes med et sædvanligt rensebånd er svaret nej, idet det ikke selv ved en TV-inspektion af den pågældende rørstrækning vil være muligt at konstatere stedet for tilstopningen. Spørgsmål 4: Er det vand, der løber ud i søen forbrugsvand eller kildevand?. Henset til det ved besigtigelsen konstaterede - søens udseende m.v. - vurderes det, at det tilstrømmende vand er en blanding af spildevand og

21 sædvanligt drænvand. Med sædvanligt drænvand menes nedbør, som er sivet igennem jorden og ned til drænledningen, hvorfra det så er tilført søen. 9 Spørgsmål A: Hvordan kan det konstateres, at søens størrelse, jvf. bilag 1, er forøget på en uge?. Under forudsætning af, at søens begrænsninger i omkreds ikke ændres, vil en forøgelse af søens størrelse medføre, at vandspejlsniveauet hæves. En ændring af vandspejlsniveauet kan enten konstateres ved et nivellement i forhold til et fast punkt, f. eks. i forhold til stuehusets fundament, eller der kan i søen opsættes et fast punkt, hvorpå der fastgøres en målestok således, at man direkte kan aflæse en højde. Spørgsmål B: Kan søens vandniveau i underkant af drænrør hele året opretholdes uden tilsætning af vandværksvand?. Med henvisning til svaret på spørgsmål 1 vurderes det, at vandspejlsniveauet som gennemsnit på årsbasis ikke kan opretholdes uden tilsætning af vand. Spørgsmål C: Kommer der vand fra drænet i regnfattige års-tider og tilstrækkeligt til at opretholde et vandspejl op til drænrørets udløb i søen 2. Henset til at det tager tid for nedbøren at sive igennem jordlagene og ned til drænet, vil den i drænrøret strømmende vandmængde variere med nedbørsmængden, men der vil være en tidforskydning afhængig af jordlagenes gennemtrængelighed. Svaret er derfor, ja, det er muligt, for den del af spørgsmålet, som går på, om der kommer vand fra drænledningen i regnfattige årstider, mens at svaret er nej for den sidste del af spørgsmålet, idet der henvises til besvarelserne af spørgsmål 1 og spørgsmål B.

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Ansøgning om refusion

Ansøgning om refusion Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Telefon: 9829 9000 E-mail: forsyningen@forsyningen.dk www.forsyningen.dk Sendes til Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Modtaget af Forsyningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede _ Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere