År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag"

Transkript

1 År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag B.s. 390/91 e Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/formand E mod H afsagt sålydende D 0 M: Under denne sag, der er anlagt den 12. september 1991, har sagsøgerne, Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og Gl. Kirkebjerg Andelsvandærk, v/formanden E, oprindeligt påstået sagsøgte, H, dømt til at betale ,40 kr. tillige med nærmere angivne renter, men efter sagsøgernes endelige påstand har de påstået sagsøgte dømt til at betale til sagsøgerne ,00 kr. tillige med sædvanlig procesrente fra den 18. januar 1991, hvor rentepåkrav blev givet, indtil betaling sker. Beløbet udgør erstatning/betaling for et påstået merforbrug af vandværksvand i årene , hvilket merforbrug er anslået af sagsøgerne til 5 år af kubikmeter, I alt kubikmeter á 2,75 kr. + moms, angiveligt i alt ,00 kr. Sagsøgerne har subsidiært påstået sagsøgte dømt til at betale til sagsøgerne et mindre beløb efter rettens skøn.

2 Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter rettens skøn. Sagsøgte har bestridt, at der foreligger gyldigt rentepåkrav og har nedlagt påstand om, at sagsøgerne herefter kun kan kræve renter fra sagens anlæg. Efter det oplyste er baggrunden for parternes uenighed og denne retssag følgende: Ved skøde af 29. september 1983 o.s. købte sagsøgte ejendommen B1 til overtagelse den 1.september Det hedder i skødet under pkt. 10 følgende: "Køberen indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor elværk og vandværk." Sagsøgte erhvervede endeligt skøde på ejendommen den 12. oktober I de følgende år istandsatte og moderniserede sagsøgte stuehuset, og samtlige vandinstallationer, herunder vandhaner, blev fornyet. Ejendommen, som var en tidligere landbrugsejendom, og som kaldes "X", blev forsynet med vand fra Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, som er sagsøgere under denne sag. Sagsøgeren, Helgenæs Pumpestation a.m.b.a., leverede vand til 4 vandværksområder, heriblandt Gl. Kirkebjerg Andelsvandværks område. Sagsøgeren Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk leverede vand til ca. 110 fritidshuse og 2 helårshuse, heriblandt sagsøgtes ejendom. Sagsøgte benyttede i starten kun ejendommen som fritidsbolig, men da han i 1986 blev pensioneret, flyttede han ind i ejendommen og anvendte den herefter som helårsbolig. Syd for sagsøgtes stuehus er der en have med græsplæne, træer, planter og buske. Syd for haven er der en sø på omkring m2. Langs søens bredder er der blandet bevoksning af planter og træer. Udover sagsøgtes ejendom ligger i nærheden af/ved søen 2 andre ejendomme, nemlig et helårshus og et fritidshus. Fra en tørlagt sø, eller et tørlagt kildevæld eller 2 mindre fordybninger i jorden i nærheden af tidligere vandværk, der

3 ligger ca. 250 meter nord sagsøgtes stuehus, fører en drænledning i sydlig r e t n i n g, indover sagsøgtes marker og udmunder i den omtalte sø s y d f o r s a g s ø g t e s s t u e h u s o g h a v e. P å sin vej passerer drænledningen igennem flere brønde. Lige før sagsøgtes stuehus, ud for en tidligere længe, findes en brønd. Ca. 1 meter fra denne findes en fritstående udvendig vandhane. Ud for stuehusets østgavl findes der 2 brønde, en cirkulær og en firkantet. Den cirkulære er en gennemløbsbrønd. I den firkantede brønd er der tilløb fra stuehuset. I dette tilløb løber det s p i l d e v a n d, s o m p a s s e r e r s e p t i k t a n k e n. F r a s a g s ø g t e s s t u e h u s udledes al spildevand gennem en af brøndene og direkte eller indirekte til d e n o m t a l t e s ø, s o m p å a l l e 4 s i d e r e r o m g i v e t a f e t h ø j e r e l i g g e n d e t e r r æ n, h v o r f o r o v e r f l a d e v a n d e t m å f o r m o d e s o g s å et løbe ud i s ø e n. Fra de foran omtalte naboejendomme - helårshuset og fritidshuset udledes spildevandet/overfladevandet formentligt direkte eller indirekte til n æ v n t e s ø p å s a g s ø g t e s e j e n d o m. D e n o m t a l t e s ø m å s å l e d e s f o r m o d e s a t v æ r e r e c i p i e n t b å d e f o r sagsøgtes ejendom, X, o g f o r d e a n d r e o m t a l t e e j e n d o m m e s a m t f r a det omgivende terræn. Sagsøgerne forsyner således både sagsøgtes ejendom og de 2 andre ejendomme med vandværksvand. Sagsøgerne, hvis nye vandboring ligger ca. 1 k m n o r d f o r sagsøgtes stuehus/ejendom i nær h e d e n a f H e l g e n æ s k i r k e, o g s o m siden 1981 leverede vand til de 3 vandværksområder, herunder Gl. Kirkebjerg Andelsvandværks område, indenfor hvilket sagsøgtes ejendom, som nævnt ligger, konstaterede en voldsom stigning i vandforbruget til de 3 vandværksområder i årene Vandforbruget til forbrugerne indenfor Gl. Kirkebjerg Andelsvandværks forsynin g sområde var angiveligt således: m m m m m m m m3

4 m m3 m 3 I foråret 1990 fik sagsøgernes bestyrelser mistanke om, at sagsøgte udledte betydelige mængder vandværksvand i sin sø for at holde vandstanden oppe. Bestyrelsen for det sagsøgne vandværk, som havde konstateret stigningen i vandforbruget, kunne ikke se, hvordan vandforbruget og stigning fordelte sig på de forskellige områder og ledningsgrene og enkelte ejendomme, og den besluttede at undersøge sagen nærmere og at finde frem til evt. utætte stophaner og ledninger for at tætne eventuelle utætheder, samt at etablere målere visse steder på ledningsnettet. I 1988/1989 konstateredes angiveligt på sagsøgters ledningsnet et ledningsbrud, der viste sig ved at der på en mark stod en vandstråle op i luften. Ledningsbruddet blev repareret. Den 9. eller 10. juli 1990 foranledigede vandværkets bestyrelse en måler sat op på den hovedledning, som forsynede sagsøgtes ejendom og de 2 andre omtalte naboejendomme med vand. I den følgende periode blev måleren aflæst, og i tiden fra den 9. juli 1990 til den 12. august 1990 var forbruget iflg. måleren angiveligt 442 m3, svarende til op mod 20 m3 pr. dag mod et normalt forbrug for en sådan ejendom skønnedes at ligge på omkring 1/2 m3 pr. dag. Da der øjensynligt ikke opholdt sig mennesker på de 2 andre ejendomme i den nævnte periode, fandt vandværkets bestyrelse sin mistanke om, at årsagen til det store vandforbrug var, at sagsøgte udledte vandværksvand i nævnte sø for at holde vandstanden oppe, bestyrket, og den 27. juli 1990 begav 3 bestyrelsesmedlemmer sig ud på sagsøgtes ejendom, hvor de talte med sagsøgte. De orienterede sagsøgte om deres mistanke og opfordrede sagsøgte til at ophøre med at udlede vandværksvand i sin sø.

5 De 3 bestyrelsesmedlemmer for vandværkets bestyrelse fandt forhold, som for dem bestyrkede mistanken om, at sagsøgte udledte vand i søen, og de fandt endvidere grønne striber på sagsøgtes græsplæne, som for dem tydede på, at vandrøret under græsplænen var utæt. Sagsøgte gav udtryk for, at der blev tilført vand til søen fra den omtalte drænledning, og at det kunne være årsagen til den evt. høje vandstand, Formentlig den 19. august 1990 foranledigede vandværkets bestyrelse en måler opsat på ledningen til sagsøgte ejendom. Herefter faldt vandforbruget vedrørende sagsøgtes ejendom og de 2 andre ejendomme fra omkring 20 m3 i døgnet til omkring 112 m3 i døgnet. Den 31. august 1990 meddelte sagsøgeren, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, skriftligt sagsøgte, at vandværksbestyrelsen i flere år havde konstateret et voldsomt forbrug af vand, som slet ikke stod i rimeligt forhold til det antal forbrugere, der var registreret under vandværkets område, og som i væsentlig grad overskred den vandindvindingsret, der et tildelt vandværket, at der efter de foretagne undersøgelser ikke kunne være tvivl, om sagsøgte kan være i skyld i det voldsomme vandbrug, at man under henvisning til 24 i vandværkets love, påbød sagsøgte omgående at stoppe det meningsløse vandspild, idet der kun må bruges vand til almindeligt husholdningsformål, og at man uden yderligere varsel ville tage skridt til at afbryde tilførslen af vand til sagsøgtes ejendom, hvis han ikke stoppede det meningsløse vandspild, samt at man yderligere tog forbehold med hensyn til betaling på det overordentlige store unødvendige merforbrug, som åbenbart havde fundet sted i en meget lang periode. Den 15. august 1990 skrev sagsøgte således til Ebeltoft kommunes afdeling for Teknik og Miljø: På den af mig tilhørende ejendom, B1, liggende sø på ca m2 har der siden Gl. Kirkebjergs vandværks oprettelse været problemer med vandstanden i søen og til tider for udtørring, med det resultat at jeg i stedet for en sø får et ildelugtende mudderhul.

6 Tidligere har jeg og den tidligere ejer, for at alt dyreliv ikke skulle uddø, sendt vand fra værket i søen for at redde den fra total udtørring. Der er intet afløb fra søen, så det vand der siver ned i jorden returneres faktisk til grundvandet. Søen ligger i ca. 60 meter højde. I søen som i gamle dage har været et vognskær, et sted hvor man satte vognene ud for at gøre dem tætte, har et frodigt liv med flere typer frøer, salamandre, fisk, guldsmede og fugle. Det må jeg nu se forsvinde, hvis ikke vandtilførselen kan suppleres med vand fra vandværket. Kildevældet, som har forsynet søen med vand er sænket så meget på grund af at pumpestationen ligger ved kildevældet.den nuværende ejer af jorden, A, 67 år, har fortalt mig at problemet med søen først opstod da vandværket begyndte at pumpe. Jeg har forsøgt en løsning med vandværkets bestyrelse uden resultat. Jeg mener, at værket er erstatningspligtig, da værket er årsag til at dette stykke natur nu vil forsvinde, hvis der ikke kan findes en løsning. Ifølge naturfredningsloven paragraf 43, er jeg forpligtet til at vedligeholde søen hvilket jeg også har gjort. Men hvis søen udtørrer, som nu vil blive resultatet, får jeg et mudderhul i stedet for en smuk sø. Søen er afmærket på Geodætisk Instituts kort over Helgenæs. At søen har været velforsynet med vand kan også ses ved at der den er lyst dokument om vandskel på [ ] for [ ] af for vanding af dennes kreaturer... Den 21. august 1990 skrev Ebeltoft kommunes Tekniske Forvaltning således til Århus Amtskommune: Teknisk forvaltning har den modtaget vedlagte brev fra H. I brevet anfører H, at der er problemer med udtørring af en sø på hans ejendom. Han mener, at årsagen til udtørringen er oppumpning af grundvand fra drikkevandsboringen ved Gl. Kirkebjerg vandværk.

7 Sagen oversendes hermed til sagsbehandling i Århus amtskommune, idet der henvises til vandforsyningslovens " Den 25. oktober 1990 skrev Århus Amtskommune, Miljøkontoret, således til sagsøgte: Miljøkontoret har den 22. august 1990 modtaget brev fra Ebeltoft kommune om ovennævnte sag. Sagen blev rejst, da De den 15. august 1990 i et brev til Ebeltoft Kommune gjorde opmærksom på, at De mente, at Gl. Kirkebjerg Vandværk måtte være erstatningspligtig for, at søen på Deres ejendom var udtørret. I den anledning har Miljøkontoret undersøgt sagen. Vi har bedt Gl. Kirkebjerg Vandværk om at oplyse os om følgende: 1. Hvor meget vand har vandværket pumpet op fra starten 1968 og til sammenslutningen med Helgenæs Pumpestation i maj 1981? 2. Hvor meget vand har vandværket pumpet om fra boringen ved det gamle vandværk fra sammenslutningen og til dato? Gl. Kirkebjerg vandværk har i brev af 9. sept. besvaret spørgsmålene således: ad m3 ad m3 (måler aflæst 8. sept. 1990)

8 Værket har samtidig oplyst, at der i det sidste ca. 1½ år ikke har været pumpet fra den gamle boring på grund af en fejl i de elektriske installationer. Vi har ligeledes bedt Landskabskontoret og grundvandsres- source-sektionen om at udtale sig i sagen. Landskabskontoret udtaler, at det ikke har nogen mulighed for at rejse sagen efter naturfredningslovens 43. Grundvandsressource-sektionens udtalelser af 26. september 1990 vedlægges. Ud fra disse oplysninger skønner Miljøkontoret ikke, at der er grundlag for at tage Gl. Kirkebjerg Vandværks indvindigstilladelse op til fornyet behandling efter vandforsyningslovens kap. 4, " Det fremgår af grundvandsresoursesektionens udtalelse af 26. september 1990, som var vedlagt det nævnte brev, at det må konkluderes, at den faldne vandstand i de to søer skyldes en generel faldne grundvandstand i området, såfremt oplysningerne fra vandværket er korrekte. Den 18. december 1990 skrev sagsøgeren, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, således til sagsøgte: "... Det er derfor vandværkets opfattelse, at De i den tid, De har beboet ejendommen, har begået selvtægt i Deres forbrug af vand fra vandværket. Deres ejendom betaler et vandbidrag, der svarer til en husstands årlige forbrug, ca. 250 m3, og dette bidrag giver Dem naturligvis ikke ret til også at opfylde Deres m2 sø med vandværksvand... Vandværkets opkrævningsprocedure af kontingent har været den, at der blev betalt et ensartet beløb pr. ejendom, idet udgift til etablering og vedligehold af målere ville blive al for kostbart. Det betyder, at vi ikke har et nøjagtigt målertal for Deres

9 1) Dagligt forbrug i målerperiode i sommeren 1990 på 20 m3 som vi reducerer til normalt forbrug på 18 m3, 2) Antal dage pr. år sætter vi til 180, da vort område har en lav nedbørsmængde i forhold til Århus by, 3) De overtog ejendommen ved skøde lyst 3/ s å a n t a l å r sættes til 7, 4) Vandværkets kostpris pr. m3 er kr. 2,75 svarende til prisen for vand i Ebeltoft kommune. Vi opstiller vort krav på betaling således: Årsforbrug 18 m3 i d a g e = m3 Periodeforbrug m3 i 7 år = m3 Fakturabeløb m3á kr. 2,7 5 = ,00 kr. + moms 22% ,40 kr ,40 kr. Beløbet forfalder til betaling 5. januar 1991 hvorefter der beregnes renter med 1,4% pr. måned... " D e n 1 2. juli s k r e v s a g s ø g e r n e s a d v o k a t, a d v o k a t U f f e B a l l e r, Århus, til s a g s ø g t e : "... Brug af vandværksvand til o p f y l d n i n g e n a f D e r e s s ø strider imod vandværkets vedtægter og i øvrigt ud fra almindelig retsgrundsætninger imod de forudsætninger, hvorunder De er deltager i interessentskabet om vandværket... S o m f ø l g e a f d e t u l o v l i g e v a n d f o r b r u g til opfyldelse af søen er D e e r s t a t n i n g s a n s v a r l i g o v e r f o r v a n d v æ r k e t. V a n d v æ r k e t s t a b, s o m følge af Deres ulovlige forbrug af vand, kan forsigtigt opgøres til kr ,40, således som det fremgår af vandværkets brev af 18. december 1990 til Dem. Jeg opfordre Dem til inden 8 dage fra dato at indbetale dette beløb hertil... " Sagsøgte bestred at være erstatningsansvarlig.

10 Den 12. september 1991 anlagde sagsøgeren denne sag med påstand om betaling af ,40 kr. med den til enhver tid gældende procesrente fra den 18. januar 1991, men under domsforhandlingen nedsatte sagsøgerne påstanden til ,00 kr. i erkendelse af, at en del af det oprindelige krævede beløb er forældet. Beløbet ,00 kr. svarer angiveligt til 5 års forbrug op til sagsanlægget, 5 x m3, i alt m3, for en pris á 2,75 kr. + moms pr. m3, angiveligt i alt ,00 kr. Sagsøgerne har gjort gældende, at sagsøgte har udvist erstatningspådragende adfærd ved at anvende vandværksvand til andet end almindeligt husholdningsformål. Som følge heraf er sagsøgte erstatningsansvarlig for merforbruget. Sagsøgte har i sit brev af 15. august 1990 til Ebeltoft kommunens afdeling for teknik og miljø erkendt, at han har sendt vandet til søen for at redde denne fra total udtørring og for at al dyreliv ikke skulle uddø. Herudover har nedennævnte vidner gjort forskellige iagttagelser, som dokumenterer eller sandsynliggør i tilstrækkelig grad, at sagsøgte har udledt vandværksvand i søen i det af vandværket anslåede omfang. Sagsøgte er endvidere erstatningsansvarlig som følge af, at han har overtrådt vandværkets vedtægter, som han har været eller burde have været bekendt med. Sagsøgte er endvidere erstatningsansvarlig ud fra almindelige retsgrundsætninger. Sagsøgte har bestridt, at han har krænket sagsøgernes rettigheder og/eller forsætligt eller uagtsomt eller på anden retsstridig måde at have handlet ansvarspådragende. Sagsøgte har endvidere bestridt, at han/hans ejendom er skyld i stigningen i vandforbruget. Det konstaterede overforbrug kan skyldes andre forhold, evt. en af de to nabo-ejendomme, som var tilknyttet samme måler. Det er ikke på nogen måde godtgjort, at vandstandsstigningen i søen skyldes tilledning af vandværksvand. Søen modtager overfladevand fra de omgivende arealer, regnvand, kildevand, og fra den omtalte drænledning og formentlig også vand

11 fra de 2 nævnte nabo-ejendomme. Sagsøgte har endvidere bestridt, at han har udledt vandværksvand i søen, bortset fra, når han lejlighedsvis gennemsnitlig 4 gange om året har spulet/renset den omtalte drænledning med vandværksvand, når den var tilstoppet. Sagsøgerne har end ikke fremlagt vandværkets vedtæger, og i øvrigt indeholder disse ingen bestemmelser, som giver sagsøgerne ret til at kræve erstatning af sagsøgte, endsige erstatning i den nævnte størrelsesorden. Sagsøgerne har ikke på nogen måde godtgjort, at have lidt et tab som kan tilregnes sagsøgte. Sagsøgerne har udvist passivitet gennem årene og har ikke påtalt noget som helst overfor sagsøgte før i Som følge heraf har sagsøgerne mistet deres ret, men i øvrigt eksisterer der ikke noget ansvarsgrundlag, ej heller nogen hjemmel i vedtægterne til at pålægge sagsøgte erstatningsansvar. Under sagens forberedelse er der foretaget syn og skøn ved rådgivende ingeniør m. af i. V, og der fremlagt en syns- og skønserklæring af 17. november 1992 og en tillægssyns- og skønserklæring af 29. december Der henvises til skønserklæringerne, som vedhæftes denne dom. Under domsforhandlingen har sagsøgte afgivet partsforklaring og desuden har administrationschef C, pensionist T, overassistent M, samt syns- og skønsmanden i sagen, rådgivende ingeniør V, afgivet vidneforklaringer. I medfør af retsplejelovens 366a,stk. 2, gengives forklaringerne ikke denne dom. Sagsøgerne har som nævnt ikke fremlagt vedtægterne for sagsøgeren, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, men sagsøgerne har erkendt, at vedtægterne ikke indeholder bestemmelser, der omhandler erstatning og som er relevante for nærværende retssag.

12 Retten udtaler: Efter indholdet af sagsøgtes brev af 15. august 1990 til Ebeltoft kommunes afdeling for teknik og miljø har sagsøgte og den tidligere ejer udledt vandværksvand i søen, dels for at redde denne fra total udtørring, og dels for at alt dyreliv ikke skulle uddø. Imidlertid har sagsøgerne ikke påtalt dette overfor sagsøgte, og der foreligger ikke dokumenterede oplysninger om, hvor store mængder vand det drejer sig om. Efter sagsøgtes partsforklaring i retten har sagsøgte kun lejlighedsvist udledt vandværksvand i søen i forbindelse med rensning og udskylning af den drænledning, som går fra nogle højereliggende arealer over sagsøgtes marker til den omtalte sø. Som sagen er oplyst, findes det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at sagsøgte forsætligt eller uagtsomt har udledt vandværksvand i søen eller har anvendt vandværksvand i strid med gældende retsregler andelsvandværkets vedtægter. Da der således ikke ses at foreligge noget ansvarsgrundlag, og da sagsøgerne i øvrigt ikke ses at have lidt noget tab, som med sikkerhed kan henføres til sagsøgte eller sagsøgtes ejendom, vil sagsøgte være at frifinde under denne sag, hvorved bemærkes, at der end ikke ses at være en sikker årsagsforbindelse mellem stigningen i sagsøgernes vandproduktion og sagsøgtes vandforbrug,bortset fra i forbindelse med den af sagsøgte erkendte utæthed i vandrøret under græsplænen. Efter udfaldet af sagen er sagsøgerne pligtige at erstatte sagsø gte de ham ved retssagen påførte udgifter efter rettens bestemmelse, og efter rettens bestemmelse pålægges det sagsøgerne at betale sagsomkostninger til sagsøgte med kr.

13 Thi kendes for r e t : Sagsøgte, H, frifindes for tiltale af sagsøgerne, Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg andelsværk, under nærværende sag. Sagsøgerne skal betale sagsomkostninger til sagsøgte med kr. B. Breum

14 V RÅDG. INGENIØR. Retten i Ebeltoft Strandvejen 19, 8400 Ebeltoft. Vedr.: syn- og skøn i sagen BS nr. 390/91e. Helgenæs Pumpestation A.m.b.a. G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/kasserer E mod H Udmeldelsesdekret af 11. juni 1992 er modtaget fra advokatfirma H. Brandt-Madsen, Nytorv 1, 8400 Ebeltoft d. 10. juli 1992 med kopi af følgende bilag: 1) Stævning af 11. september ) Bilag nr. 1: Brev af 13. august 1990 fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk til H. 3) Bilag nr. 2: Brev af 18. december 1990 fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk til H. 4) Bilag nr. 3: Brev af 22. februar 1991 fra G1. Kirkebjerg Andelsvandværk til H.

15 15 3 4) Bilag nr. 3: Brev af 22. februar 1991 fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk til H. 5) Bilag nr. 4: Brev af 12. juli 1991 fra advokatfirma Uffe Baller, Århus til H. 6) Bilag nr. 5: Notat af 30. juli 1990 fra GI. Kirkebjerg Andelsvandværk. 7) Bilag nr. 6: Plan af vandledninger tilhørende Helgenæs Pumpestation af 22. august ) Bilag nr. 7: Notat af 22/2 91 fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk. 9 ) Bilag nr. 8: Skema over aflæst vandforbrug i perioden 10. juli 1990 til 16. september ) Bilag nr. 9: Brev af 15. aug fra H til Ebeltoft kommunes afd. for teknik og miljø. 11) Bilag nr. 10: Brev af 21. aug fra Teknisk forvaltning, Ebeltoft kommune til Miljøkontoret, Århus amtskommune. 12) Bilag nr. 11: Brev af 25. okt fra Miljøkontoret, Århus amtskommune til H. 13) Bilag nr. 12: Notat af 26. sept udarbejdet af miljøkontoret, Århus amtskommune. 14) Bilag nr. 13: Supplerende syns- og skønstema af 9. juni 1992 fra advokatfirma Uffe Baller, Århus. 15) Bilag nr. a: Betinget skøde vedrørende ejendommen B1. 16) Bilag nr. b: Billede af ejendommen B1. 17) Bilag nr. c: Billeder fra ejendommen B1. 18) Svarskrift af 6. februar 1992 fra advokat H. Brandt- Madsen.

16 19) Replik af 10. april 1992 fra advokatfirma Uffe Baller. 20) Duplik af 04. juni 1992 fra advokat H. Brandt-Madsen. 21) Syns- og skønstema af fra advokat H. Brandt-Madsen. Efter at have gennemgået det fremsendte materiale blev parterne i skrivelse af 3. august 1992 indkaldt til synsforretning, som afholdtes torsdag d. 27. august 1992 kl på åstedet B1. Til stede ved synsforretningen var foruden skønsmanden S, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, sagsøger M, G1. Kirkebjerg Andelsvandværk, sagsøger T, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk, sagsøger Advokat Niels Lyhne, advokat for sagsøger H, sagsøgte Advokat H. Brandt-Madsen, advokat for sagsøgte B1 er en tidligere landbrugsejendom, der nu benyttes som helårsbeboelsesejendom. Lige syd for stuehus og op til haven er den i sagen omtalte sø. Søen har en størrelse på ca m 2. På besigtigelsestidspunktet var der en mudderbræmme og en blandet bevoksning af planter og træer langs søens bredder. Ca. 250 m nord for stuehuset er det i sagen omtalte vandværk beliggende. Lige øst for vandværket, men lidt sydligere imod stuehuset har der ligget en lille sø, men denne var på besigtigelsestidspunktet næsten helt udtørret. Skønstemaet oplæstes og besigtigelse foretages, hvorunder der gaves parterne lejlighed til at udtale sig om hvert punkt. I forbindelse med besigtigelsen enedes parterne om at ændre formuleringen af syns- og skønstemaets spørgsmål således:

17 Spørgsmål B: ordene "i underkant af drænrør" indføjes efter ordet " vandniveau", 5 Spørgsmål C: ordene "og tilstrækkeligt til at opretholde et vandspejl op til drænrørets udløb i søen?" indføjes efter ordet "årstider". Spørgsmål E: ordene "vandspejl op til drænrørets udløb" erstatter ordene "højt vandspejl". Disse ændringer er indarbejdet i besvarelsen og de ændrede spørgsmål har derefter følgende ordlyd: Spørgsmål B: Kan søens vandniveau i underkant af drænrør hele året opretholdes uden tilsætning af vandværksvand?. Spørgsmål C: Kommer der vand fra drænet i regnfattige årstider og tilstrækkeligt til at opretholde et vandspejl op til drænrørets udløb i søen?. Spørgsmål E: Det bedes oplyst, om der på et tidspunkt for syns- og skønsforretningens foretagelse løber vand ud i søen og i givet fald om dette vand er tilstrækkeligt til at opretholde et vandspejl op til drænrørets udløb i søen?. Syns- og skønsmanden har efterfølgende efter forudgående aftale med begge parter været på åstedet den 16. november 1992 for yderligere besigtigelse i forbindelse med besvarelse af spørgsmålene. På grundlag af det foreliggende materiale og det ved synsforretningen konstaterede, besvares de skønsmanden forelagte spørgsmål efter bedste evne og overbevisning således: Spørgsmål 1: Fra brønddæksel ved husets østgavl ned til søen har røret været stoppet, efter at røret er blevet renset med rensebånd er der påny gennemstrømning. Søens størrelse er således nu forøget til den størrelse som forefandtes i

18 1991, dette er sket på blot en uge. Syns- og skønsmanden bedes angive, hvorfra vandet kommer, kommer det fra husholdningen, vandværket eller fra en kilde ved boringen?. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der var to tilløb til søen fra og over sagsøgtes ejendom. Det blev ikke konstateret - på grund af bevoksning - om der fra ejendommen på søens sydvestlige side var noget tilløb til søen, men det kan ikke udelukkes. Det vestligste tilløb er et sivedræn fra stuehusets septictank. Spildevandet til septictanken kommer fra stuehusets vandkloset. Det østligste tilløb er en drænledning, som efter det oplyste, begynder ved det nu tørlagte vandhul lige sydøst for vandværket. Derfra løber det ned over marken og øst om stuehuset og ned til søen. På sin vej passerer drænet igennem flere brønde. Lige før stuehuset udfor en tidligere længe er der en brønd og samme sted er der en fritstående udvendig vandhane. Udfor stuehusets østgavl er der to brønde en cirkulær og en firkantet. Den cirkulære er en gennemløbsbrønd, mens der i den firkantede brønd var et tilløb fra stuehuset. I dette tilløb løber der det spildevand, som ikke passerer septictanken. Under besigtigelsen blev konstateret, at vandhullet ved vandværket var delvist udtørret, og at der ikke var noget kildevæld. Vanduret på vandværket viste ved en aflæsning 38 m 3, og det blev oplyst, at vanduret var blevet opsat d. 12. november Syns- og skønsmanden kan ikke besvare spørgsmålet eksakt, idet det ville kræve, at man var der på stedet, mens opfyldningen fandt sted, men udfra det konstaterede, kan det oplyses,

19 a) at søen får tilløb fra stuehuset, idet al spildevandet løber til søen, og b) at søen muligvis får et tilløb ligeledes af spildevand fra naboejendommen og c) at søen ligeledes får tilløb fra drænledningen op over marken mod det lille vandhul - på besigtigelsestidspunktet var tilløbsmængden meget beskeden og d) at det er muligt fra den fritstående udvendige vandhane at fylde vand i søen, ligesom en utæt vandhane i stuehuset via afløbssystemet vil tilføre søen vand. Med hensyn til mængderne fra ovennævnte pkt. a og b må disse siges at være beskedne - max. ca. 600 m 3 pr. år. Under besigtigelsen fremviste sagsøgte et luftfoto, som formentlig er ca år gammelt altså optaget omkring Dette foto viser, at søen dengang gik helt ind til den stensætning, der afslutter haven mod søen. Udfra dette kan man slutte, at på det tidspunkt var drænledningen i stand til at vedligeholde vandstanden i søen. Med henvisning til terrænets nuværende udseende og under hensyn til de sædvanlige årstidsbestemte variationer af nedbør og grundvandsstand og det under besigtigelsen konstaterede, vurderer syns- og skønsmanden, at drænet ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at vedligeholde en vandstand i søen svarende til drænledningens udløb. En tilstopning af drænledningen vil under forudsætning af, at der ikke opstrøms er brønde eller lignende, bevirke en ophobning af vand bag det tilstoppede sted. En ophobning som efter rensningen vil tilføres søen. Med en skønnet størrelse på ca m 3 og en hævning af vandspejlet på ca. 1,0 m vil det svare til at søen på den omtalte uge i gennemsnit er

20 tilført ca. 2,5 liter pr. sec excl. fordampning, udsivning m.m. Dette forekommer syns- og skønsmanden henset til de eksisterende forhold at være en stor tilstrømning. Hvis der er en brønd eller lignende opstrøms for det tilstoppede sted vurderes det på baggrund af de ovenfor nævnte vandmængder at medføre en udstrømning af vand ovenud af brønden. 8 Svaret er på denne baggrund derfor, at det er muligt at tilføre vand til søen såvel fra husholdningen som fra drænledningen. Spørgsmål 2: Går vandet til søen via et dræn?. Jf. svar på spørgsmål 1 er der dræn, der går til søen. Svaret er ja. Spørgsmål 3: Kan det konstateres, hvor drænet har været stoppet?. Under forudsætning af, at tilstopningen som nævnt under spørgsmål 1, kunne fjernes med et sædvanligt rensebånd er svaret nej, idet det ikke selv ved en TV-inspektion af den pågældende rørstrækning vil være muligt at konstatere stedet for tilstopningen. Spørgsmål 4: Er det vand, der løber ud i søen forbrugsvand eller kildevand?. Henset til det ved besigtigelsen konstaterede - søens udseende m.v. - vurderes det, at det tilstrømmende vand er en blanding af spildevand og

21 sædvanligt drænvand. Med sædvanligt drænvand menes nedbør, som er sivet igennem jorden og ned til drænledningen, hvorfra det så er tilført søen. 9 Spørgsmål A: Hvordan kan det konstateres, at søens størrelse, jvf. bilag 1, er forøget på en uge?. Under forudsætning af, at søens begrænsninger i omkreds ikke ændres, vil en forøgelse af søens størrelse medføre, at vandspejlsniveauet hæves. En ændring af vandspejlsniveauet kan enten konstateres ved et nivellement i forhold til et fast punkt, f. eks. i forhold til stuehusets fundament, eller der kan i søen opsættes et fast punkt, hvorpå der fastgøres en målestok således, at man direkte kan aflæse en højde. Spørgsmål B: Kan søens vandniveau i underkant af drænrør hele året opretholdes uden tilsætning af vandværksvand?. Med henvisning til svaret på spørgsmål 1 vurderes det, at vandspejlsniveauet som gennemsnit på årsbasis ikke kan opretholdes uden tilsætning af vand. Spørgsmål C: Kommer der vand fra drænet i regnfattige års-tider og tilstrækkeligt til at opretholde et vandspejl op til drænrørets udløb i søen 2. Henset til at det tager tid for nedbøren at sive igennem jordlagene og ned til drænet, vil den i drænrøret strømmende vandmængde variere med nedbørsmængden, men der vil være en tidforskydning afhængig af jordlagenes gennemtrængelighed. Svaret er derfor, ja, det er muligt, for den del af spørgsmålet, som går på, om der kommer vand fra drænledningen i regnfattige årstider, mens at svaret er nej for den sidste del af spørgsmålet, idet der henvises til besvarelserne af spørgsmål 1 og spørgsmål B.

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 27. februar 1996 af Vestre Landsrets 1. afdelinq (landsdommerne C. Haubek, Hanne Kildal og Eva Staal (kst.)) i ankesag B-1648-94 Gl. Kirkebjerg

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. BS-99-1301/2008 Retten i Helsingør. Finn Jantzen & Bent Andersen. mod

SKØNSERKLÆRING. J. nr. BS-99-1301/2008 Retten i Helsingør. Finn Jantzen & Bent Andersen. mod 1 Carsten Bonde c/o GEO Maglebjergvej 1 2800 Lyngby Telefon 45 20 41 35 SKØNSERKLÆRING i J. nr. BS-99-1301/2008 Retten i Helsingør Finn Jantzen & Bent Andersen mod Grundejerforeningen Fuglevangen v/bestyrelsesformand

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling UDSKRIFT af dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS 10. afdeling D O M : afsagt den 3. februar 1992 af Retten i Århus, 10. afdeling, i sag BS 9029250-10 Kysing Næs Fællesvandværk mod S Sagsøgte,

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for manglende oplysninger om sælgers forbrug af varme.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for manglende oplysninger om sælgers forbrug af varme. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 25. oktober 2010.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket.

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket. RETTEN I HELSINGE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. april 2003 i sag nr. BS 315/2002: Ø v/e og E v/j mod Esbønderup Vandværk I/S v/formand K Under denne sag, der er anlagt den 8/4 2002, har sagsøgerne,

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD Den 11. november 1999 blev i sagen B.S. 1738/1998 A mod Lilleroø Andelsvandværk Vand værk svej 4 3450 Aller ød afsagt sålydende DOM: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klager indgik herefter den 13. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. 850.000,00.

KENDELSE. Klager indgik herefter den 13. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. 850.000,00. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Algade 8 5592 Ejby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret et fejlagtigt dokument til køberne

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-3303/3KR/AKC/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over indklagedes

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0263 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0263 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Nielsen Frederiksværksgade 7 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 27. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede _ Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Ansøgning om refusion

Ansøgning om refusion Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Telefon: 9829 9000 E-mail: forsyningen@forsyningen.dk www.forsyningen.dk Sendes til Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Modtaget af Forsyningen

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg . VIBORG KOMMUNE Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87761284 naturogvand@viborg.dk

Læs mere

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E København, den 6. juni 2012 Sagsnr. 2010-02- 1322/JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS ved advokat A klaget over advokat B, Roskilde. Sagens tema: X ApS ved advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Karsten Bøgild v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 30. juli 2012. Sagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere