ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR & TRE-FOR El-Net A/S CVR Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Klageemne: v / TRE-FOR (selvejende institution) CVR Kokbjerg Kolding Regningsklage Elforbrug i perioden efter at ejendommen er nedbrændt og efter bodeling - Krav rettet mod den part, der ikke har beboet installationsadressen efter ildebranden og genopgørelsen. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Lis Holst Ib Gunnar Larsen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. september- 15. november Påklaget beløb: ,62 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 11 marts Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 28. november Klageformular modtaget i ankenævnet: 24. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 23. marts Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. september KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Klagen er den 25. februar 2010 oversendt fra Retten i Horsens til Ankenævnet for Energiområdet. Klagen omhandler energiforbruget på denne adresse efter branden og genopførelsen af huset. Klager og klagers nu fraskilte ægtefælle tilflyttede installationsadressen -vej XX i Fredericia den 22. november Installationsadressen nedbrændte i påsken 2004, hvorefter både klager og eksmand flyttede ind i en skurvogn på adressen Egeskovvej umiddelbart ved siden af svigerforældrenes hus. I december 2004 besluttede parret at gå fra hinanden, og klager fraflyttede til en adresse i Korskærparken. Eksmanden flyttede senere tilbage til installationsadressen, da han havde fået genopført et hus på grunden. I forbindelse med bodelingen fik eksmanden endeligt skøde på ejendommen med virkning fra 1. august Der blev opsat ny elmåler på installationsadressen den 13. september Indklagede udsendte ikke et velkomstbrev i den forbindelse, da der ikke var tale om et nyt kundeforhold på adressen. Den 5. oktober 2005 faldt den endelig bodeling på plads mellem parret (bilag 5).

3 Side 3 4/ Den 1. oktober 2006 fremsendte indklagede en faktura på ,62 kr. vedrørende et elforbrug på kwh på installationsadressen for perioden fra 1. januar 2006 til 31. august 2006 (bilag 1). Det var i denne periode, at eksmanden havde opført et nyt hus på installationsadressen. Den 23. november 2006 modtog indklagede telefonisk meddelelse om klagers fraflytning. Den 28. november 2006 sendte indklagede en ny faktura for el og vand, hvor det samlede betalingskrav nu var opgjort til ,00 kr. For el vedrørte opgørelsen udover den tidligere periode nu også perioden fra 1. september 2006 til 15. november 2006 for et målt forbrug på kwh (bilag 2). Da betaling udeblev fremsendte indklagede den 27. december 2006 og 7. marts 2007 rykkerskrivelser. Både klagers og eksmandens navn var angivet som debitorer, men rykkerne blev sendt til eksmanden adresse (bilag 3 og 4). Den 11. marts 2008 modtog indklagede indsigelse mod kravet fra klager. Indklagede fastholdt kravet, da indklagede ikke havde modtaget meddelelse om fraflytning. Klager og eksmanden bestred kravet, hvorfor indklagede den 24. september 2009 udtog stævning mod klager og eksmanden ved retten i Horsens. Efter parternes indsigelse og afholdelse af retsmøde besluttede retten at ophæve retssagen og oversende sagen til ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: Fritagelse for betaling af det opgjorte forbrug. Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har afvist at skulle hæfte for forbruget, da der mellem klager og eksmanden var indgået en bodelingsoverenskomst i august 2005 (bilag 5), ligesom ejendommen blev tilskødet eksmanden og ejerskabet tinglyst. Det er ikke korrekt, at klager ikke meddelt flytning til indklagede. Det har klager foretaget, men flyttemeddelelsen må være gået tabt i posten eller bortkommet hos indklagede. Uanset at indklagede ikke har set flyttemeddelelsen, har klager anført, at der er helt specielle omstændigheder, som vel nærmest må betegnes som en force majeure lignende situation. Derfor bør denne formelle oplysning ikke have afgørende betydning i nærværende sag.

4 Side 4 4/ Klager har henvist til nævnets afgørelse i sag om fritage om betaling af elforbrug for en lejlighed i en nedbrændt ejendom, hvor klager ikke kunne bebo lejligheden, herunder spørgsmål om retsfortabende passivitet efter mere end 3 år. Klager er af den opfattelse, at hendes sag vedrører samme problematik. Den påklagede regning omfatter alene byggestrøm, der er brugt i forbindelse med opførsel af nyt hus efter ildebranden. Klager har gjort gældende, at indklagede har undladt at handle korrekt ved ikke at iværksætte en undersøgelse af den nedbrændte ejendom i umiddelbar forlængelse af ildebranden. Endvidere er klager fraflyttet installationsadressen på et tidligere tidspunkt end det, hvor elforbruget er påbegyndt. Da ejendommen nedbrændte, må det oprindelige kundeforhold være ophørt, og indklagede burde have taget kontakt med begge parter, da en ny elforsyning skulle etableres, dels som byggestrøm og dels ved ibrugtagningen af installationen på den genopførte ejendom. Klager gør gældende, at indklagede med rette har kunnet forudsætte, at det oprindelige kundeforhold skulle fortsætte. Endelig har klager anført, at eksmanden under retsmødet har erkendt at være rette debitor for elforbruget over for indklagede. Han har dog anført, at klager i parternes interne retsforhold bør hæfte for halvdelen, da klager ved bodelingen fik halvdelen af salgssummen ved salget af den genopførte ejendom. Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholdelse af betalingskravet over for klager. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Klager har ikke meldt flytning til indklagede eller andre oplysninger til brug for fakturering eller hæftelse. I hvert fald har indklagede ikke modtaget sådanne oplysninger. Indklagede har henvist til de til Energitilsynet anmeldte leveringsbestemmelser, hvoraf det af 10:

5 Side 5 4/ OPSIGELSE, EJERSKIFTE, FRAFLYTNING 10.1 Opsigelse Netkunden kan opsige netadgangen/netbenyttelsesaftalen med 3 arbejdsdages varsel Hæftelse. Fraflytning Netkunden hæfter for betaling for netbenyttelsen efter gældende tarif indtil den dato, til hvilken netbenyttelsesaftalen er opsagt, - og netkunden har givet adgang til aflæsning af måleren, eller - der foreligger en af TRE-FOR El-net A/S accepteret selvaflæsning, eller - TRE-FOR El-net A/S har indgået aftale om netbenyttelse med en ny kunde, jf. 2.1, og målerstanden er blevet meddelt TRE-FOR El-net A/S. TRE-FOR El-net A/S kan opkræve gebyr i forbindelse med netkundens fraflytning Overdragelse Når TRE-FOR El-net A/S modtager en opsigelse efter 10.2, uden at en ny netkunde samtidig ønsker at overtage netbenyttelsesaftalen, har TRE-FOR El-net A/S ret til efter datoen for opsigelsens ikrafttræden at afbryde muligheden for ellevering og nedtage måleudstyret samt, når der er rimelig grund hertil, at nedtage sine forsyningsanlæg. Ved en genoptagelse af netbenyttelsen har TRE-FOR El-net A/S ret til at kræve sine omkostninger hertil dækket. Beløbet kan dog ikke overstige prisen for tilslutning af en ny installation til TRE- FOR El-net A/S net. Der er meldt en flytning den 23. november 2006 af DanBolig med fraflytning den 15. november Ud fra denne meddelelse har indklagede udarbejdet en flytteopgørelse Indklagede har i sagen gjort brug af de tidligere tilmeldingsoplysninger, da elforsyningen efter branden skulle gentilsluttes. Indklagede gør gældende, at selskabet ikke er forpligtet til at undersøge, om der var ændringer i disse oplysninger, idet det var klager, der skulle framelde sig. Aftaleforholdet var således uforandret. Indklagede gør gældende, at klager hæfter solidarisk for det opgjorte forbrug, da meddelelse om klagers fraflytning ikke er foretaget. Endvidere har indklagede anført, at bodelingsaftalen ikke har taget stilling til elforbrug m.v. NÆVNET PRAKSIS I den sag, som indklagede har henvist til, traf nævnet følgende afgørelse: Nævnet finder, at indklagede som netselskab ved modtagelse af meddelelse om, at en ejendom med flere kundeinstallationer var brændt, straks eller uden unødigt ophold burde have indfundet sig på ejendommen med henblik på dels at kontrollere, at elforsyningsforholdene på stedet ikke indbød risiko for personer eller for skadeforvoldelse, dels at aflæse elmå-

6 Side 6 4/ lerne og i øvrigt aktivt søge afklaret, om branden indebar, at de eksisterende kundeforhold var bortfaldet på grund af branden. I en situation som den foreliggende finder nævnet ikke, at indklagede alene passivt kan henholde sig til netbenyttelsesaftalens regler om flyttemeddelelse. En forbruger, der udsættes for en brand, som medfører, at beboelsen må opgives, befinder sig i en force majeure lignende situation, hvor det ikke med nogen som helst rimelighed kan pålægges forbrugeren at foretage en flytteaflæsning af elmåleren. Her må netselskabet som ejer af elmåleren selv aktivt sørge for at indhente de fornødne brugsdata. Ved at undlade at kontrollere installationsadressen og aflæse og plombere eller nedtage elmåleren, har indklagede bragt sig i en situation, hvor indklagede ikke med nogen tilstrækkelig sikkerhed kan dokumentere, at det forbrug, der senere er aflæst på elmåleren, også udelukkende er forbrugt af klager, eller om der kan have været et efterfølgende forbrug, som er klager uvedkommende. Da indklagede ikke kan føre et fornødent bevis for, at det over for klager fakturerede forbrug også reelt er forbrugt af klager, har indklagede som kreditor ikke ført tilstrækkelig bevis for, om klager er rette debitor for hele eller dele af fordringen. På denne baggrund giver nævnet derfor klager fuldt medhold i kravet om at blive helt fritaget for at betale det af indklagede fremsatte betalingskrav. ANKENÆVNETS BEHANDLING Sekretariatet har til brug for sagsbehandlingen anmodet indklagede om en redegørelse for følgende spørgsmål: 1) Har indklagede besigtiget installationsadressen efter ildebranden og hvilket udseende havde installationsadressen da? Svar: TRE-FOR s vagtmontør Sonny Olesen blev rekvireret den 12. april 2004, af Brand og Redning i Fredericia, til at lukke for vandet. Sonny Olesen oplyser i dag, at han ikke erindrer hvilket udseende installationsadressen havde.

7 Side 7 4/ ) Blev forsyningen afbrudt umiddelbart efter branden? Svar: El-forsyningen var formodentligt afbrudt, da Brand og Redning ikke bad om dette. Brand og redning har i dag pr. tlf. oplyst, at de ikke har gemt oplysninger i sagen, da den er mere end fem år gammel; men normal procedure er at sikre at el-forsyningen er afbrudt. 3) Hvornår blev der etableret byggestrøm - hvem bestilte dette og hvem blev angivet som betalende kunde? Svar: Den 12. september 2005 modtager TRE-FOR en tilmelding fra elinstallatør Rindtec, Gl. Slotsvej 9, 5500 Middelfart, han ønsker en ny måler til installationen (ikke tilmeldt som byggestrøm) El-installatør Rindtec angiver Daniel Honore, som betalende kunde. 4) Hvornår blev elforsyningen reetableret til ejendommen efter nyopførelsen? Svar: El-installatør Rindtec får udleveret den nye måler den 13. september ) Hvem bestilte gentilslutningen? Blev der oplyst noget om, hvem der var kunde? Svar: El-installatør Rindtec bestilte gentilslutningen og angiver Daniel Honore som kunde. 6) Da der er tale om en gentilslutning, dvs. etablering af et nyt kundeforhold på adressen, er der udsendt velkomstbrev, hvornår og til hvem adresseret? Svar: Der blev ikke udsendt velkomstbrev, da der ikke var tale om et nyt kundeforhold på adressen.

8 Side 8 4/ BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Faktura af Bilag 2: Faktura af Bilag 3: Rykker 1 af Bilag 4: Rykker 2 af Bilag 5: Bodelingsoverenskomst.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere