):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "):\)!:.:~~::i'\:::'><:::"

Transkript

1 EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

2 ):\)!:.:~~::i'\:::'><::: :'. ELLEPARKEN.'.0: t~(' 00;- ELLEPARKEN ligger tæt ved det nordlige kenter. samt en planlagt motorvejsudfletning. ELLEPARKEN grænser mod nord til Skaarupgaard-skov. mod øst til fredede arealer omkring kæmpehøje. mod syd til»hedeskovparken«og mod.vest til Ellebækken og grønne arealer.

3 D E K 1 A R A T ION f g a a d d a Undertegnede ejer af matr. nr. 6, 6, 21, 22, 23,24 og 27, Elsted by og sogn, deklarerer og bestemmer herved følgende som gældende for nuværende og fremtidige ejere af ejendommene. På de vedhæftede rids med rød skygge indrammede arealer må kun opføres åben og lav boligbebyggelse i overensstemmelse med nedennævnte beste.mmelser. A. Grundens benyttelse. l. På hver parcel må kun opføres een beboelsesbygning med sædvanligt tilhørende udhus og personvognsgarage. Beboelsesbygningen må højst indeholde een lejlighed. 2. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have. 3. Ejendommen må kun benyttes til helårsbeboelse og ikke under nogen form til erhvervsmæssigt formål eller til klublejlighed. Efter ansøgning til kommunalbestyrelsen vil det kunne tillades at indrette kontor, tegnestue ello:[.' lignende af sekundær art, " der ikke på nogen måde kan genere de\omboende. En sådan virksomhed må på intet tidspunkt tage et sådant omfang, at den anfægter ejendommens primære beboelsess 1 ruktur. Overholdes dette ikke, kan tilladelsen tilbagekald1s. Husdyrhold i beskedent omfang er tilfad~, når det ikke medfører gene for de omboende, og når det ikk~ har erhvervsmæssig karakter (avl, kennel og lignende). 4. Parcellerne må ikke benyttes til oplagsplads

4 5. Grunden skal være bebygget, og bygningsattest udstedt for beboelse, inden 6 år fra skødets dato. Er dette ikke sket, kan sælgeren kræve grunden tilbage for salgsprisen uden tillæg af renter og salgsomkostninger. 6. En del af parcellerne er delvis beliggende inden for 100 meter fra fortidsminder (gravhøjene og.16), jfr. Naturfredningslovens 53. Fredningsnævnet for lrhus Amt har meddelt dispensation fra af. standsbestemmelsen under forudsætning af, at nærværende deklarations bestemmelser overholdes. B. Bygningernes udstrækning og udformning. l. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,2. 2. Bebyggelsens bruttoetageareal, beregnet i henhold til landsbyggeloven, må ikke være under 120 ~. 3. Ingen bygning må opføres med mere end een etage. Stuegulvet må højst være hævet 30 cm over det umiduelbart udenfor soklen h~jst otlliggende eksis ~. terræn og max. 140 cm over det umiddelbart udenfor soklen lavest liggende eksisterende terræn. på faldende terræn kan efter kommunalbestyrelsens godkendelse tillades mere end een etage (uden udnyttet tagetage og max taghældning), når husets ene side overholder ovenstående regler med hensyn til højde over eksisterende højeste terræn, medens andre af husets sider kan tillades i to etager, hvor øverste etage eventuelt kan forskydes en halv etage (dog højst 140 cm) over den af højeste terræn fastlagte højde. 4. Med hensyn til placering af bygninger, herunder garager og carporte, henvises til bestemmelserne i landsbyggeloven og bygningsreglementet for købstæderne og landet, samt den i kommunen. til enhver tid gældende bygningsvedtægt, idet garager, udhuse og lignende skal holdes i en afstand af mindst 1,5 ro fra skel mod stier.

5 5. Ingen bygning må opføres nærmere end 5 m fra skel mod vej og skel mod friareal. På hver grund skal foruden en eventuel garage anlægges holdeplads for mindst 2 biler. 6. Alle husets frie sider skal opføres i ubehandlede teglsten, eventuelt hvide sten i murstensformat, medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde tillader anvendelse af andre materialer eller farver. 7. Der må ikke udføres større taghældning end 30 0, 8. Kommunalbestyrelsen kan dispensere for bestemmelserne i stk. B.3 og B.7, hvor det skønnes, at nabogrundenes udsyn samt udsynet til og fra gravhøjene, ikke derved generes, og at kvarteret som helhed ikke skæmmes derved. C. Forhold til ve.i. 1. De på vedlagte rids viste veje og stier anlægges af sælger og vil blive søgt optaget som offentlige. Indtil videre er vejene dog private fællesveje. Vejenes anlæg med asfalteret kørebane, kantsten, fortove og belysning bekostes af ejeren og udføres af denne efterhånden som de til vejene grænsende parceller udstykkes og sælges. Den fremtidige vedligeholdelse af veje og fortov besørges nf bestyrelsen for den nedennævnte grundejerforening. Vedligeholdelsesudgiften påhviler parcelejerne og fordeles på samtlige parceller med lige store parter. 2. En del af det til veje og stier udlagte areal bliver anlagt so.m græsrabat. Vedligeholdelse af disse rabatter påhviler ejerne af de parceller ud for hvilke rabatterne er anlagt, idet flugten af parcelskellet udgør grænsen mellem de forskellige ejeres vedligeholdelsesområde. Rabatterne skal stedse holdes på en sådan måde, at de er en pryd for omgivelserne.

6 Såfremt kommunalbestyrelsen finder anledning til klage over arealernes vedligeholdelse, er kommunalbestyrelsen berettiget til, hvis skriftlig anmodning om udbedring ikke efterkommes, at lade kommunen udføre arbejdet på vedkommende parcelejers regning. 3. Ligger parcellernes skel mod vej eller sti højere eller lavere end vejens eller stiens plan, forlænges dette plan 0,5 m ind på parcellen. Skråningsarealerne ved afgravning eller påfyldning hører under parcelarealerne. såfremt udstykningen foretages forinden vej og stiers endelige færdiggørelse, skal parcelejerne respektere, at anlæggene gennemføres med den fastsatte effektive vejbredde uden at der betales erstatning fer skråningsarealerne, hegnsforstyrrelser og lignende. 4. Udkørsel fra parcellerne må kun ske til boligvejene. Ingen parcel har adgang til stamvej. 5. Der må anlægges een (og kun een) overkørsel i en bredde af højst 4 m til hver parcel. Eventuelle ændringer eller flytningor af overkørsler må kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og vil blive udført på grundejer"ens regning. 6. På de langs boligvejene udlagte parkeringspladser må kun personog varemotorkøretøjer. være parkeret. Biler af anden art må kun parkeres i det omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning. Campingvogne må heller ikke til stadighed være parkeret på parkeringspladserne eller vejarealerne. 7. Ved stamvejens skæring med Falsterbovej pålægges servitut om oversigt, der begrænses af forbindelseslinierne imellem to punkter, der fremkommer ved udmåling i tilgrænsenue kørebanekanter, målt fra disses skæringspunkter. Der måles 60 meter langs Falsterbovej og 15 m langs stamvejen. På de således fastlagte oversigtsarealer må der intet forefindes, som er højere end l meter over en flade, bestemt af de tilgrænsende kørebanemidter. 8. Beskadigelser af fortove og kantsten ved byggeri skal straks udbedres af den,pågældende parcelejer. Undladelse af en sådan re-

7 tablering straks ved påkrav fra vejbestyrelsen vil medføre, nt vejbestyrelsen kan lade arbejdet udføre for den pågældende parcelejers regning. D. Ledninger. 1. Grundejeren er pligtig at tåle de på ridset viste ledninger, samt uden erstatning at tåle alle de efter sognerådets skøn nødvendige ledninger såsom ledninger for spildevand, regnvand, drikkevand, el, telefon og fjernvarme, som føres over grunden, alene mod retableringspligt. Uden forud indhentet tilladelse hos sognerådet er det forbudt i en bredde af 2 m til hver side af en lodret plan gennem ledningernes midtlinie at bygge, foretage større træplantninger eller iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til anlægget eller for dets beståen eller til gene for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Grundejerne skal til enhver tid tåle, at ledninger tilses og repareres eller eventllel t udskiftes alene mod retableringspligt. 2. De til enhver tid værende ejere af de enkelte parceller er uberettiget til på anden måde end gennem de ved byggemodningen udførte stik for vand og kloak m.v. at tilslutte eksiotercnde hovedledninger. Vedligeholdelsen såvel af de af parcelejerne selv lagte stik som af ovennævnte af kommunen etablerede forbindelser påhviler de til enhver tid værende ejere af parcellerne. 3. Samtlige parceller skal kloakeres efter separatsystem. 4. Over arealet er ført en 60 kv-ledning tilhørende I/S Midtkraft. Bygninger må ikke opføres højere end 6 meter over oprindeligt terræn i et bælte begrænset af linier 5 meter udenfor ledningens yderfaser Udenfor dette bælte er det tilladt at bygge højere end 6 meter over oprindeligt terræn. Flagstænger, antenner o.lign. må ikke placeres i et bælte begrænset af linier 10 meter udenfor ledningens yderfaser.

8 Vegetation mil. ikke være højere end 6 meter i et bælte begrænset af linier 5 meter fra ledningens midte. Udenfor dette -bælte mil. højden af vegetationen ikke overstige 6 meter plus 2/3 af afstanden til bæltet. I/S Midtkraft skal have uhindret adgang til eftersyn og reparation af ledninger og master. E. Hegn og beplantning. 1. Samtidig med hebyggelse er parcelejerne pligtige at afgrænse parcellen med hæk. Parcelejerm' har fuld hegnspligt, herunder ogsil. vedligeholdelsespligt, hvor parcellen grænser til areal, der ejes af sælger, samt til vej og grønt omr1l.de, og halv hegnspligt mod nabogrunde. 2. Mod nabogrunde skal hæk plantes i skellinien og mod vejarealer 30 cm bag skel. Hækkene plantes i højde med endeligt terræn for friarealer, sti eller vej. Enhver form for terrænforskydninger, skril.ninger, stensætninger eller lignende skal -anlægges pil. parcellen mindst 70 cm fra den fastlagte hæklinie. 3. Mod boligvejene kan hæk undlades, idet der dog til eventuel afskærmning kun mil. anvendes buske, beplantninger eller andet lignende levende hegn. 4. Den i skellet etablerede hæk mil. ikke have en højde over 1,80 m. Beplantningen inde pil. parcellen mil. ikke have en højde, der overstiger en plan pil fra den maksimale hækhøjde. F. Grønt område ved oldtidsminde på matr. nr. 6g samt ved Ellebækken. Disse arealer vil, når alle parceller er solgt, af sælger blive tilsået med græs, og de stier, der ifølge udstykningsplanen fører fra vejene ud til arealerne, vil blive anlagt ind til grænsen for friarealerne inden den 1/ Herefter overgil.r arealerne til grundejerforeningens vedligeholdelse, indtil kommunen mil.tte overtage dem. De grønne arealer skal være offentligt tilgængelige. Kommunen har re"t til at anlægge offentlige stier i arealerne.

9 G. Grundejerforening. NAr 50 parceller er solgte, eller når byggemodning er tilendebragt, er parcelejerne pligtige til at stifte en grundejerforening, der ledes af en blandt parcelejerne valgt bestyrelse på 3 medlemmer. aestyreisen drager omsorg for vedlige- og renholdelse af de private veje, stier og fortove, grønne omrader og andre fælles arealer, gadebelysning m.v., og varetager i det hele parcelejernes interesser. Parcelejerne er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen og pligtige til at rette sig efter bestyrelsens bestemmelser i nævnte henseender. Bestyrelsen sørger for betaling af udgifterne til vedligeholdelse af veje m.m. og andre fælles foranstaltninger, og opkræver hos grundejerne, evt. forskudsvis, bidrag til udgifterne, idet bestyrelsen træffer afgørelse om bidragenes størrelse og hvornar bidragene skal opkræves m.v. Foreningen er pli~tig til - efter ønske fra sælger - at udvide sit område til også den nordlige udstykning 2. Begge udstykninger andrager ca. 150 pcl. tilsammen. Ingen parcelejer under 70 år kan nægte at lade sig vælge i bestyrelsen. Dog kan en parcelejer, der har været bestyrelsesmedlem i 4 år, kræve sig fritaget i en tilsvarende p~riode. udgifter, som sælgeren matte afholde indtil grundejerforeningens stiftelse, refunderes ham ef bestyrelsen. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde pa vejarealer, grønne omrader og andre fællesarealer. Grundejerforeningens vedtægter skal ~odkendes af kommunen. Indtil grundejerforeningen er stiftet, udøves grundejerforeningens beføjelser af sælgeren. De H. Byggeandragende. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med servitutterne forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, som viser grunden og dens omgivelser, bygningernes placering på grunden og deres ste~relse, form og indretning, samt, når det har betydning for sagens behandling, oplysning om placering af eventuelt eksisterende bebygeelse pa naboejendommene

10 Af projektet skal ligeledes fre.mgå, hvorledes eventuel ændring af terræn foretages, hvilke materialer, der agtes anvendt, samt hvor eventuel fremtidig garage tænkes placeret. I. Almindelige bestemmelser, Kommunalbestyrelsen kan foretage eller tillade mindre afvigelser fra bestemmelserne i denne deklaration, når særlige forhold taler derfor, og når sådanne afvigelser efter kommunalbestyrelsens skøn ikke berøver kvarteret dets karakter efter herværende deklarations bestemmelser. Alle spørgsmål vedrørende nærværende deklaration og fortolkning af dens bestemmelser afgøres af kommunalbestyrelsen. Påtaleberettiget med hensyn til overholdelse af de i nærværende deklaration anførto bestemmelser er kommunalbestyrelsen samt grundejerforeningen.

11 ADVOKATFIRMAET It. THERKELS EN EIGILL JØRGENSEN LANDSRETSSAGFØRERE ST. TORV S 8000 AARHUS C (06) U JUi BETINGET SKØDE Underskrevne fabrikant G.A.L. Thorsen, Mageltornvej 12, Risskov, sælger, overdrager og betinget skøder herved til parcel nr. matr. nr. af den sælgeren tilhørende ejendom l af htk. 5 skp. l fdk. li alb. 21l o 25 ~ l - o 25 Q. - 27!!. - 6 g - 6! - 21!!. - 22!! ~ - o o l o - o l:f- 2i - o o l l oi - 2t - 24 ~ - l alle Elsted by og sogn. Disse matr.nr. udgør 2 landbrugsejendomme, hvoraf den ene landbrugsejendom,. nemlig matr. nr. l m.fl. Elsted by og sogn har et areal på Il ha 1074 m2, heraf vej 232 m 2, og matr. nr. 6 g m.fl. Elsted by og sogn

12 p har et areal på 8 ha 0440 m 2, heraf vej 2334 m2 Parcellen er ifølge udstykningsplan udarbejdet af ingeniør S.E. Landstrøm opmålt til m2 Køberen respekterer det areal, parcellen får ved den endelige udstykning med regulering af købesummen op eller ned med kr. 30,00 pr. m 2 Parcellen overdrages, som den er og forefindes, som den er køberen forevist og af denne antaget uden forbehold af nogen art, idet det særligt bemærkes, at sælgeren ikke indestår for jordbundsforholdene. Handelen er iøvrigt indgået på følgende nærmere vilkår: 1. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den tidligere har tilhørt sælgeren, hvorved bemærkes, at der ifølge tingbogen er lyst følgende servitutter på ejendommen, hvorfra parcellen udstykkes: 16/ dok. om fredningsplan i h.t. lov 194/61 på l m.fl. 5/ byudviklingsplan for Aarhusegnen - yderzone på l m.fl. 27/ dok. om brønd og ledning på 6 g m.fl. 11/ dok. om vandledning m.v. på 22 ~ med pr. forud for al gæld. 11/ dok. om fredning af fortidsminder på 6 f. 25/ dok. om vandledning, vandværksboring, færdsel, eftersyn, vedligeholdelse og benyttelse på 22 ~. 19/ dok. om pejleboring med brønd og tilbehør på 22 ~. 15/ byudvikliugsplan for Aarhusegnen - yderzone, på 6 g m.fl. 18/ foreløbig tinglysning af ekspropriation i h.t. vejbestyrelseslov Køberen respekterer de servitutter, der ifølge indhentet landinspektørerklæring vedrører den solgte parcel. 2. Sælger erklærer på tro og love, at der ikke på den solgte parcel findes skov eller fredskovpligtigt areal. 3. Som overtagelsesdag er aftalt den og fra denne dato henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Overtagelsesdagen er tillige skffiringsdag med hensyn til alle af parcellen gående skatter og andre afgifter.

13 Køber overtager dog først skattetilsvaret, efter at udstykningen er approberet. Indtil parcellen er særskilt skatteansat, fordeles skatter og afgifter efter areal ifølge sælgers udregning, og køber betaler parcellens anpart efter påkrav af sælger. 4. Såfremt køber ønsker at opsætte hegn i skel om sin parcel, er han berettiget hertil, men det sker for egen regning, uden at sælgeren har pligt til at deltage i udgiften hertil. Såfremt sælgeren ønsker at lade løsgående kreaturer gå på sin mark, er han pligtig at opsætte i lovlig afstand fra skellet, lovligt hegn for kreaturerne for egen regning. Såfremt der bortsælges parceller til bebyggelse - stødende op til den herved solgte parcel - gælder hegnslovens almindelige regler mellem disse parceller. 5. Sælgeren anlægger de på udstykningsplanen viste veje som private fællesveje for de til vejene stødende parceller samt parceller, der senere skal tilsluttes vejene. TIet er en følge af, at vejene er private fællesveje, at vedligeholdelsen af vejene afholdes af de til vejene stødende parceller, overensl::ll;omrnende med loven om private fællesveje. Sælger anjægger vejene med asfaltkørebane efter kommunens forj~ngellde og fortovene med cementkantsten og en række for"tovsfliser i hver side. TIet kommunale vanuværk f.l:omf'øl:er hovodvandj.edning og fører samtidig stikledning frem til skel og tilslutter denne med stophane. Tilslutningsafgift til Elsted kommunale vandværk udredes af køber. Køber betaler selv tilslutning til elværk, idet bemærkes, at kabel skal føres frem til kabelfordelingsskab for hver 4 parceller. Sælger betaler opstilling til parkbelysning og kabellægning i vejene. Sælger fremfører hovedkloak med separat-system i vejene og anlægger stikledning fra hovedkloak l m ind på parcellen fra bagkant fortov og afslutter der kloakledningen i en kloakbrønd. Kloaken udarbejdes overensstemmende med kommunens forlangende. Eventuel udgift til rensningsanlæg påhviler køberen, ligesom fremtidig vedligeholdelse og fornyelse af kloak- og vandledninger påhviler køberen.

14 6. Køberen tillader, at sælgeren på ejendommen lader tinglyse deklaration om udstykning, bebyggelse, benyttelse, veje, hjørneafskæringer, oversigtsareal, byggelinier, hegn, beplantning, kloaker, ledninger m.v., alt således som denne deklaration kan godkendes af Elsted kommune i forbindelse med udstykningen. 7. Som købesum er aftalt kr. hvilke på tro og love erklæres at være lig det overdragnes værdi, og som berigtiges således: ;L. Kontant betaler køberen ved underskriften af nærværende skøde 2. Restkøbesummen forrentes med den til enhver tid gældende udlånsrente for kassekredit inel. provision i Handelsbanken i Aarhus. Renten erlægges halvårsvis bagud hver ll. juni og ll. dec. termin, første gang i ll. termin 19 for det da forløbne tidsrum. Kapitalen afdrages med kr. hver ll. juni og ll. dec. termin, første gang i ll. termin 19 Bortset fra tilfælde af misligholdelse og ejerskifte henstår kapitalen uopsigelig fra kreditors side indtil ll. termin 19 Det bemærkes udtrykkelig, at kapitalen forfalder til betaling ved ejerskifte inden 8 uger efter, at et sådant har fundet sted, det være sig ved Slutseddel, betinget eller endeligt skøde. Købesum ialt kr. =========================================== 8. Skulle køberen nogensinde gøre sig skyldig i misligholdelse eller sælge ejendommen uden at berigtige restkøbesummen inden den ovennævnte tidsfrist, er hele kapitalen forfalden til betaling øjeblikkelig tillige med renter og eventuelle omkostninger. Undlader køberen i så tilfælde at betale inden 8 dage ef- kr. "

15 ter at være blevet opfordret dertil ved anbefalet brev, er sælgeren berettiget til ved umiddelbar fogedforretning at fordre sig indsat i besiddelsen af den solgte ejendom. Opgørelse over parternes mellemværende vil derefter finde sted på grundlag af et efter offentlig avertering bedst sket salg, således at sælgeren hverken skal have fortjeneste eller tab som følge. af misligholdelsen. 9. Samtlige omkostninger ved nærværende skødes oprettelse og stempling samt ved ekspedition af endeligt skøde og endelig omkostningerne ved udstykningen og servitutberigtigelsen betales af parterne i forening med halvdelen hver. Køberen betaler omkostningerne ved pantebrev til sælgeren og sælgeren betaler mæglersalæret. lo. Endeligt skøde tages og gives, når udstykningen er tilendebragt. Det bemærkes af hensyn til tinglysningen, at dette sker senest den Samtidig udstedes pantebrev fra køber til sælger for restgælden med l. prioritets panteret i parcellen. Såfremt det byggelångivende pengeinstitut afgiver erklæring om, at indfrielse af pantebrevet finder sted ved endelig prioritering af nyopført ejendom på grunden, må pantebrevet respektere ejerpantebrev, der stilles til sikkerhed for byggekreditten.

16 ELLEPARKEN _ er højt beliggende, ca. 55 meter over havet og næsten alle grunde har en enesdende udsigt over Egådalen og Arhus. Arealet skråner mod sydvest, ned mod Ellebækken. Elleparken ligger tæt ved en ny tresporet skole, tæt ved forretninger og børnehave. Elsted skole har børnehaveklasser. Der er 25 forbindelser til Arhus centrum hver dag. Hele arealet er omgivet af»grønne områder«. I Lystrup er en idrætshal under opførelse. Elleparken er en moderne udstykning med grønne områder, flisefortove, parkbelysning og mulighed for tilslutning til fjernvarme. I næste ud~ stykning afsættes areal til en børneinstitution. Salg: INDUSTRITRYKKERIET, LYSTRUP,_~

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere