):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "):\)!:.:~~::i'\:::'><:::"

Transkript

1 EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

2 ):\)!:.:~~::i'\:::'><::: :'. ELLEPARKEN.'.0: t~(' 00;- ELLEPARKEN ligger tæt ved det nordlige kenter. samt en planlagt motorvejsudfletning. ELLEPARKEN grænser mod nord til Skaarupgaard-skov. mod øst til fredede arealer omkring kæmpehøje. mod syd til»hedeskovparken«og mod.vest til Ellebækken og grønne arealer.

3 D E K 1 A R A T ION f g a a d d a Undertegnede ejer af matr. nr. 6, 6, 21, 22, 23,24 og 27, Elsted by og sogn, deklarerer og bestemmer herved følgende som gældende for nuværende og fremtidige ejere af ejendommene. På de vedhæftede rids med rød skygge indrammede arealer må kun opføres åben og lav boligbebyggelse i overensstemmelse med nedennævnte beste.mmelser. A. Grundens benyttelse. l. På hver parcel må kun opføres een beboelsesbygning med sædvanligt tilhørende udhus og personvognsgarage. Beboelsesbygningen må højst indeholde een lejlighed. 2. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have. 3. Ejendommen må kun benyttes til helårsbeboelse og ikke under nogen form til erhvervsmæssigt formål eller til klublejlighed. Efter ansøgning til kommunalbestyrelsen vil det kunne tillades at indrette kontor, tegnestue ello:[.' lignende af sekundær art, " der ikke på nogen måde kan genere de\omboende. En sådan virksomhed må på intet tidspunkt tage et sådant omfang, at den anfægter ejendommens primære beboelsess 1 ruktur. Overholdes dette ikke, kan tilladelsen tilbagekald1s. Husdyrhold i beskedent omfang er tilfad~, når det ikke medfører gene for de omboende, og når det ikk~ har erhvervsmæssig karakter (avl, kennel og lignende). 4. Parcellerne må ikke benyttes til oplagsplads

4 5. Grunden skal være bebygget, og bygningsattest udstedt for beboelse, inden 6 år fra skødets dato. Er dette ikke sket, kan sælgeren kræve grunden tilbage for salgsprisen uden tillæg af renter og salgsomkostninger. 6. En del af parcellerne er delvis beliggende inden for 100 meter fra fortidsminder (gravhøjene og.16), jfr. Naturfredningslovens 53. Fredningsnævnet for lrhus Amt har meddelt dispensation fra af. standsbestemmelsen under forudsætning af, at nærværende deklarations bestemmelser overholdes. B. Bygningernes udstrækning og udformning. l. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,2. 2. Bebyggelsens bruttoetageareal, beregnet i henhold til landsbyggeloven, må ikke være under 120 ~. 3. Ingen bygning må opføres med mere end een etage. Stuegulvet må højst være hævet 30 cm over det umiduelbart udenfor soklen h~jst otlliggende eksis ~. terræn og max. 140 cm over det umiddelbart udenfor soklen lavest liggende eksisterende terræn. på faldende terræn kan efter kommunalbestyrelsens godkendelse tillades mere end een etage (uden udnyttet tagetage og max taghældning), når husets ene side overholder ovenstående regler med hensyn til højde over eksisterende højeste terræn, medens andre af husets sider kan tillades i to etager, hvor øverste etage eventuelt kan forskydes en halv etage (dog højst 140 cm) over den af højeste terræn fastlagte højde. 4. Med hensyn til placering af bygninger, herunder garager og carporte, henvises til bestemmelserne i landsbyggeloven og bygningsreglementet for købstæderne og landet, samt den i kommunen. til enhver tid gældende bygningsvedtægt, idet garager, udhuse og lignende skal holdes i en afstand af mindst 1,5 ro fra skel mod stier.

5 5. Ingen bygning må opføres nærmere end 5 m fra skel mod vej og skel mod friareal. På hver grund skal foruden en eventuel garage anlægges holdeplads for mindst 2 biler. 6. Alle husets frie sider skal opføres i ubehandlede teglsten, eventuelt hvide sten i murstensformat, medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde tillader anvendelse af andre materialer eller farver. 7. Der må ikke udføres større taghældning end 30 0, 8. Kommunalbestyrelsen kan dispensere for bestemmelserne i stk. B.3 og B.7, hvor det skønnes, at nabogrundenes udsyn samt udsynet til og fra gravhøjene, ikke derved generes, og at kvarteret som helhed ikke skæmmes derved. C. Forhold til ve.i. 1. De på vedlagte rids viste veje og stier anlægges af sælger og vil blive søgt optaget som offentlige. Indtil videre er vejene dog private fællesveje. Vejenes anlæg med asfalteret kørebane, kantsten, fortove og belysning bekostes af ejeren og udføres af denne efterhånden som de til vejene grænsende parceller udstykkes og sælges. Den fremtidige vedligeholdelse af veje og fortov besørges nf bestyrelsen for den nedennævnte grundejerforening. Vedligeholdelsesudgiften påhviler parcelejerne og fordeles på samtlige parceller med lige store parter. 2. En del af det til veje og stier udlagte areal bliver anlagt so.m græsrabat. Vedligeholdelse af disse rabatter påhviler ejerne af de parceller ud for hvilke rabatterne er anlagt, idet flugten af parcelskellet udgør grænsen mellem de forskellige ejeres vedligeholdelsesområde. Rabatterne skal stedse holdes på en sådan måde, at de er en pryd for omgivelserne.

6 Såfremt kommunalbestyrelsen finder anledning til klage over arealernes vedligeholdelse, er kommunalbestyrelsen berettiget til, hvis skriftlig anmodning om udbedring ikke efterkommes, at lade kommunen udføre arbejdet på vedkommende parcelejers regning. 3. Ligger parcellernes skel mod vej eller sti højere eller lavere end vejens eller stiens plan, forlænges dette plan 0,5 m ind på parcellen. Skråningsarealerne ved afgravning eller påfyldning hører under parcelarealerne. såfremt udstykningen foretages forinden vej og stiers endelige færdiggørelse, skal parcelejerne respektere, at anlæggene gennemføres med den fastsatte effektive vejbredde uden at der betales erstatning fer skråningsarealerne, hegnsforstyrrelser og lignende. 4. Udkørsel fra parcellerne må kun ske til boligvejene. Ingen parcel har adgang til stamvej. 5. Der må anlægges een (og kun een) overkørsel i en bredde af højst 4 m til hver parcel. Eventuelle ændringer eller flytningor af overkørsler må kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og vil blive udført på grundejer"ens regning. 6. På de langs boligvejene udlagte parkeringspladser må kun personog varemotorkøretøjer. være parkeret. Biler af anden art må kun parkeres i det omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning. Campingvogne må heller ikke til stadighed være parkeret på parkeringspladserne eller vejarealerne. 7. Ved stamvejens skæring med Falsterbovej pålægges servitut om oversigt, der begrænses af forbindelseslinierne imellem to punkter, der fremkommer ved udmåling i tilgrænsenue kørebanekanter, målt fra disses skæringspunkter. Der måles 60 meter langs Falsterbovej og 15 m langs stamvejen. På de således fastlagte oversigtsarealer må der intet forefindes, som er højere end l meter over en flade, bestemt af de tilgrænsende kørebanemidter. 8. Beskadigelser af fortove og kantsten ved byggeri skal straks udbedres af den,pågældende parcelejer. Undladelse af en sådan re-

7 tablering straks ved påkrav fra vejbestyrelsen vil medføre, nt vejbestyrelsen kan lade arbejdet udføre for den pågældende parcelejers regning. D. Ledninger. 1. Grundejeren er pligtig at tåle de på ridset viste ledninger, samt uden erstatning at tåle alle de efter sognerådets skøn nødvendige ledninger såsom ledninger for spildevand, regnvand, drikkevand, el, telefon og fjernvarme, som føres over grunden, alene mod retableringspligt. Uden forud indhentet tilladelse hos sognerådet er det forbudt i en bredde af 2 m til hver side af en lodret plan gennem ledningernes midtlinie at bygge, foretage større træplantninger eller iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til anlægget eller for dets beståen eller til gene for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Grundejerne skal til enhver tid tåle, at ledninger tilses og repareres eller eventllel t udskiftes alene mod retableringspligt. 2. De til enhver tid værende ejere af de enkelte parceller er uberettiget til på anden måde end gennem de ved byggemodningen udførte stik for vand og kloak m.v. at tilslutte eksiotercnde hovedledninger. Vedligeholdelsen såvel af de af parcelejerne selv lagte stik som af ovennævnte af kommunen etablerede forbindelser påhviler de til enhver tid værende ejere af parcellerne. 3. Samtlige parceller skal kloakeres efter separatsystem. 4. Over arealet er ført en 60 kv-ledning tilhørende I/S Midtkraft. Bygninger må ikke opføres højere end 6 meter over oprindeligt terræn i et bælte begrænset af linier 5 meter udenfor ledningens yderfaser Udenfor dette bælte er det tilladt at bygge højere end 6 meter over oprindeligt terræn. Flagstænger, antenner o.lign. må ikke placeres i et bælte begrænset af linier 10 meter udenfor ledningens yderfaser.

8 Vegetation mil. ikke være højere end 6 meter i et bælte begrænset af linier 5 meter fra ledningens midte. Udenfor dette -bælte mil. højden af vegetationen ikke overstige 6 meter plus 2/3 af afstanden til bæltet. I/S Midtkraft skal have uhindret adgang til eftersyn og reparation af ledninger og master. E. Hegn og beplantning. 1. Samtidig med hebyggelse er parcelejerne pligtige at afgrænse parcellen med hæk. Parcelejerm' har fuld hegnspligt, herunder ogsil. vedligeholdelsespligt, hvor parcellen grænser til areal, der ejes af sælger, samt til vej og grønt omr1l.de, og halv hegnspligt mod nabogrunde. 2. Mod nabogrunde skal hæk plantes i skellinien og mod vejarealer 30 cm bag skel. Hækkene plantes i højde med endeligt terræn for friarealer, sti eller vej. Enhver form for terrænforskydninger, skril.ninger, stensætninger eller lignende skal -anlægges pil. parcellen mindst 70 cm fra den fastlagte hæklinie. 3. Mod boligvejene kan hæk undlades, idet der dog til eventuel afskærmning kun mil. anvendes buske, beplantninger eller andet lignende levende hegn. 4. Den i skellet etablerede hæk mil. ikke have en højde over 1,80 m. Beplantningen inde pil. parcellen mil. ikke have en højde, der overstiger en plan pil fra den maksimale hækhøjde. F. Grønt område ved oldtidsminde på matr. nr. 6g samt ved Ellebækken. Disse arealer vil, når alle parceller er solgt, af sælger blive tilsået med græs, og de stier, der ifølge udstykningsplanen fører fra vejene ud til arealerne, vil blive anlagt ind til grænsen for friarealerne inden den 1/ Herefter overgil.r arealerne til grundejerforeningens vedligeholdelse, indtil kommunen mil.tte overtage dem. De grønne arealer skal være offentligt tilgængelige. Kommunen har re"t til at anlægge offentlige stier i arealerne.

9 G. Grundejerforening. NAr 50 parceller er solgte, eller når byggemodning er tilendebragt, er parcelejerne pligtige til at stifte en grundejerforening, der ledes af en blandt parcelejerne valgt bestyrelse på 3 medlemmer. aestyreisen drager omsorg for vedlige- og renholdelse af de private veje, stier og fortove, grønne omrader og andre fælles arealer, gadebelysning m.v., og varetager i det hele parcelejernes interesser. Parcelejerne er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen og pligtige til at rette sig efter bestyrelsens bestemmelser i nævnte henseender. Bestyrelsen sørger for betaling af udgifterne til vedligeholdelse af veje m.m. og andre fælles foranstaltninger, og opkræver hos grundejerne, evt. forskudsvis, bidrag til udgifterne, idet bestyrelsen træffer afgørelse om bidragenes størrelse og hvornar bidragene skal opkræves m.v. Foreningen er pli~tig til - efter ønske fra sælger - at udvide sit område til også den nordlige udstykning 2. Begge udstykninger andrager ca. 150 pcl. tilsammen. Ingen parcelejer under 70 år kan nægte at lade sig vælge i bestyrelsen. Dog kan en parcelejer, der har været bestyrelsesmedlem i 4 år, kræve sig fritaget i en tilsvarende p~riode. udgifter, som sælgeren matte afholde indtil grundejerforeningens stiftelse, refunderes ham ef bestyrelsen. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde pa vejarealer, grønne omrader og andre fællesarealer. Grundejerforeningens vedtægter skal ~odkendes af kommunen. Indtil grundejerforeningen er stiftet, udøves grundejerforeningens beføjelser af sælgeren. De H. Byggeandragende. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med servitutterne forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, som viser grunden og dens omgivelser, bygningernes placering på grunden og deres ste~relse, form og indretning, samt, når det har betydning for sagens behandling, oplysning om placering af eventuelt eksisterende bebygeelse pa naboejendommene

10 Af projektet skal ligeledes fre.mgå, hvorledes eventuel ændring af terræn foretages, hvilke materialer, der agtes anvendt, samt hvor eventuel fremtidig garage tænkes placeret. I. Almindelige bestemmelser, Kommunalbestyrelsen kan foretage eller tillade mindre afvigelser fra bestemmelserne i denne deklaration, når særlige forhold taler derfor, og når sådanne afvigelser efter kommunalbestyrelsens skøn ikke berøver kvarteret dets karakter efter herværende deklarations bestemmelser. Alle spørgsmål vedrørende nærværende deklaration og fortolkning af dens bestemmelser afgøres af kommunalbestyrelsen. Påtaleberettiget med hensyn til overholdelse af de i nærværende deklaration anførto bestemmelser er kommunalbestyrelsen samt grundejerforeningen.

11 ADVOKATFIRMAET It. THERKELS EN EIGILL JØRGENSEN LANDSRETSSAGFØRERE ST. TORV S 8000 AARHUS C (06) U JUi BETINGET SKØDE Underskrevne fabrikant G.A.L. Thorsen, Mageltornvej 12, Risskov, sælger, overdrager og betinget skøder herved til parcel nr. matr. nr. af den sælgeren tilhørende ejendom l af htk. 5 skp. l fdk. li alb. 21l o 25 ~ l - o 25 Q. - 27!!. - 6 g - 6! - 21!!. - 22!! ~ - o o l o - o l:f- 2i - o o l l oi - 2t - 24 ~ - l alle Elsted by og sogn. Disse matr.nr. udgør 2 landbrugsejendomme, hvoraf den ene landbrugsejendom,. nemlig matr. nr. l m.fl. Elsted by og sogn har et areal på Il ha 1074 m2, heraf vej 232 m 2, og matr. nr. 6 g m.fl. Elsted by og sogn

12 p har et areal på 8 ha 0440 m 2, heraf vej 2334 m2 Parcellen er ifølge udstykningsplan udarbejdet af ingeniør S.E. Landstrøm opmålt til m2 Køberen respekterer det areal, parcellen får ved den endelige udstykning med regulering af købesummen op eller ned med kr. 30,00 pr. m 2 Parcellen overdrages, som den er og forefindes, som den er køberen forevist og af denne antaget uden forbehold af nogen art, idet det særligt bemærkes, at sælgeren ikke indestår for jordbundsforholdene. Handelen er iøvrigt indgået på følgende nærmere vilkår: 1. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den tidligere har tilhørt sælgeren, hvorved bemærkes, at der ifølge tingbogen er lyst følgende servitutter på ejendommen, hvorfra parcellen udstykkes: 16/ dok. om fredningsplan i h.t. lov 194/61 på l m.fl. 5/ byudviklingsplan for Aarhusegnen - yderzone på l m.fl. 27/ dok. om brønd og ledning på 6 g m.fl. 11/ dok. om vandledning m.v. på 22 ~ med pr. forud for al gæld. 11/ dok. om fredning af fortidsminder på 6 f. 25/ dok. om vandledning, vandværksboring, færdsel, eftersyn, vedligeholdelse og benyttelse på 22 ~. 19/ dok. om pejleboring med brønd og tilbehør på 22 ~. 15/ byudvikliugsplan for Aarhusegnen - yderzone, på 6 g m.fl. 18/ foreløbig tinglysning af ekspropriation i h.t. vejbestyrelseslov Køberen respekterer de servitutter, der ifølge indhentet landinspektørerklæring vedrører den solgte parcel. 2. Sælger erklærer på tro og love, at der ikke på den solgte parcel findes skov eller fredskovpligtigt areal. 3. Som overtagelsesdag er aftalt den og fra denne dato henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Overtagelsesdagen er tillige skffiringsdag med hensyn til alle af parcellen gående skatter og andre afgifter.

13 Køber overtager dog først skattetilsvaret, efter at udstykningen er approberet. Indtil parcellen er særskilt skatteansat, fordeles skatter og afgifter efter areal ifølge sælgers udregning, og køber betaler parcellens anpart efter påkrav af sælger. 4. Såfremt køber ønsker at opsætte hegn i skel om sin parcel, er han berettiget hertil, men det sker for egen regning, uden at sælgeren har pligt til at deltage i udgiften hertil. Såfremt sælgeren ønsker at lade løsgående kreaturer gå på sin mark, er han pligtig at opsætte i lovlig afstand fra skellet, lovligt hegn for kreaturerne for egen regning. Såfremt der bortsælges parceller til bebyggelse - stødende op til den herved solgte parcel - gælder hegnslovens almindelige regler mellem disse parceller. 5. Sælgeren anlægger de på udstykningsplanen viste veje som private fællesveje for de til vejene stødende parceller samt parceller, der senere skal tilsluttes vejene. TIet er en følge af, at vejene er private fællesveje, at vedligeholdelsen af vejene afholdes af de til vejene stødende parceller, overensl::ll;omrnende med loven om private fællesveje. Sælger anjægger vejene med asfaltkørebane efter kommunens forj~ngellde og fortovene med cementkantsten og en række for"tovsfliser i hver side. TIet kommunale vanuværk f.l:omf'øl:er hovodvandj.edning og fører samtidig stikledning frem til skel og tilslutter denne med stophane. Tilslutningsafgift til Elsted kommunale vandværk udredes af køber. Køber betaler selv tilslutning til elværk, idet bemærkes, at kabel skal føres frem til kabelfordelingsskab for hver 4 parceller. Sælger betaler opstilling til parkbelysning og kabellægning i vejene. Sælger fremfører hovedkloak med separat-system i vejene og anlægger stikledning fra hovedkloak l m ind på parcellen fra bagkant fortov og afslutter der kloakledningen i en kloakbrønd. Kloaken udarbejdes overensstemmende med kommunens forlangende. Eventuel udgift til rensningsanlæg påhviler køberen, ligesom fremtidig vedligeholdelse og fornyelse af kloak- og vandledninger påhviler køberen.

14 6. Køberen tillader, at sælgeren på ejendommen lader tinglyse deklaration om udstykning, bebyggelse, benyttelse, veje, hjørneafskæringer, oversigtsareal, byggelinier, hegn, beplantning, kloaker, ledninger m.v., alt således som denne deklaration kan godkendes af Elsted kommune i forbindelse med udstykningen. 7. Som købesum er aftalt kr. hvilke på tro og love erklæres at være lig det overdragnes værdi, og som berigtiges således: ;L. Kontant betaler køberen ved underskriften af nærværende skøde 2. Restkøbesummen forrentes med den til enhver tid gældende udlånsrente for kassekredit inel. provision i Handelsbanken i Aarhus. Renten erlægges halvårsvis bagud hver ll. juni og ll. dec. termin, første gang i ll. termin 19 for det da forløbne tidsrum. Kapitalen afdrages med kr. hver ll. juni og ll. dec. termin, første gang i ll. termin 19 Bortset fra tilfælde af misligholdelse og ejerskifte henstår kapitalen uopsigelig fra kreditors side indtil ll. termin 19 Det bemærkes udtrykkelig, at kapitalen forfalder til betaling ved ejerskifte inden 8 uger efter, at et sådant har fundet sted, det være sig ved Slutseddel, betinget eller endeligt skøde. Købesum ialt kr. =========================================== 8. Skulle køberen nogensinde gøre sig skyldig i misligholdelse eller sælge ejendommen uden at berigtige restkøbesummen inden den ovennævnte tidsfrist, er hele kapitalen forfalden til betaling øjeblikkelig tillige med renter og eventuelle omkostninger. Undlader køberen i så tilfælde at betale inden 8 dage ef- kr. "

15 ter at være blevet opfordret dertil ved anbefalet brev, er sælgeren berettiget til ved umiddelbar fogedforretning at fordre sig indsat i besiddelsen af den solgte ejendom. Opgørelse over parternes mellemværende vil derefter finde sted på grundlag af et efter offentlig avertering bedst sket salg, således at sælgeren hverken skal have fortjeneste eller tab som følge. af misligholdelsen. 9. Samtlige omkostninger ved nærværende skødes oprettelse og stempling samt ved ekspedition af endeligt skøde og endelig omkostningerne ved udstykningen og servitutberigtigelsen betales af parterne i forening med halvdelen hver. Køberen betaler omkostningerne ved pantebrev til sælgeren og sælgeren betaler mæglersalæret. lo. Endeligt skøde tages og gives, når udstykningen er tilendebragt. Det bemærkes af hensyn til tinglysningen, at dette sker senest den Samtidig udstedes pantebrev fra køber til sælger for restgælden med l. prioritets panteret i parcellen. Såfremt det byggelångivende pengeinstitut afgiver erklæring om, at indfrielse af pantebrevet finder sted ved endelig prioritering af nyopført ejendom på grunden, må pantebrevet respektere ejerpantebrev, der stilles til sikkerhed for byggekreditten.

16 ELLEPARKEN _ er højt beliggende, ca. 55 meter over havet og næsten alle grunde har en enesdende udsigt over Egådalen og Arhus. Arealet skråner mod sydvest, ned mod Ellebækken. Elleparken ligger tæt ved en ny tresporet skole, tæt ved forretninger og børnehave. Elsted skole har børnehaveklasser. Der er 25 forbindelser til Arhus centrum hver dag. Hele arealet er omgivet af»grønne områder«. I Lystrup er en idrætshal under opførelse. Elleparken er en moderne udstykning med grønne områder, flisefortove, parkbelysning og mulighed for tilslutning til fjernvarme. I næste ud~ stykning afsættes areal til en børneinstitution. Salg: INDUSTRITRYKKERIET, LYSTRUP,_~

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse Deklaration for Grundejerforeningen Åstrupskrænten Undertegnede entreprenør HANS JØRGEN SCHNEIDER, Grenaa der er ejer af en del af matr. Nr. 1 B Grenaa Markjorder, pålægger herved med forpligtende virkning

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. Nr. 1 i Neder Holluf By, Fraugde sogn, Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige ejere

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING THISTED KOMMUNE UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf.nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Sjørring by...3 Området ved Frejasvej...3 Udstykningen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD Ejendomme Februar 2016/HA Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD 1 GRUNDEN Den solgte grund overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 13 For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED BAGSVÆRDVEJ RØNNE ALLE 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 160

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende grund betegnet

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen<<

Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen<< Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen>To-Bjerg udstykningen

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Betinget købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Betinget købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Betinget købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund del nr..af matr. nr. 1k Den Østlige Del, Resen. Grunden er beliggende Gartnerlunden.,

Læs mere

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2007-46143 - KJK/tik Nåleøjet På sælger Aalborg Kommune 4 parcelhusgrunde. Grundene er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1). Grundene varierer fra 711 m 2 til 952 m 2. Nåleøjet ligger naturskønt i den

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Fjordsiden, Heltborg Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Heltborg by... 3 Området ved Fjordsiden... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

d) På hver parcel skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet.

d) På hver parcel skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet. Deklaration, tinglyst d. 25. april 1961: Efter delvis aflysning som følge af lokalplan 238 Forvaltningen giver grundejerforeningen ret i, at teksten i lokalplanen omkring delvis ophævelse af servitutterne

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere