FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande"

Transkript

1 Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr ,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: FREDERICIA KOMMUNE Teknik i Miljø Rådhuset 7000 Fredericia FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Lokalplanens område Kortbilag nr. 2: Beliggenhedsplan Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 LOKALPLAN Lokalplan nr. 92A Matrikelkort 1:5.000 Lokalplanområdets afgrænsning

3 13 LOKALPLAN I henhold til lov om planlægning, lov nr. 746 af 16. august 1994, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. LOKALPLANENS FORMÅL LI Lokalplanen har til formål: at fastlægge bestemmelser for de enkelte delområders fremtidige anvendelse og bebyggelse, at at at fastholde en del af området som offentlig tilgængeligt rekreativt område, sikre at den nuværende og kommende bebyggelse udformes, så den passer til det særlige naturområde, der findes på stedet, området fortsat fastholdes som særlig naturområde med stor træbevoksning m.m. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS Område Delområder 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side og omfatter matr. nr. 15 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 g, 18 i, 18 aa, del af 31 a, 31 b, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 32 k, 32 1, 32 m, 32 n, 32 o, 32 p, 32 q, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 g, 33 h, 33 i, 33 k, 33 1, 33 m, 33 n, 33 o, 33 p, 33 q, 33 s, 33 t, 33 u, 33 y, 35 a, 36 a og 36 b, alle Skærbæk by, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. december 1997 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende delområder, som angivet på kortbilag nr. 2. Delområde 1: Helårsbeboelse Delområde 2: Særlige naturområder med spredt bebyggelse Delområde 3: Jordbrugsområde Delområde 4: Strandpark Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 14 LOKALPLAN Zonestatus 2.3 Med undtagelse af den nuværende Strandpark er lokalplanens område beliggende i landzone. Den resterende del af lokalplanens område forbliver i landzone, hvor Fredericia Kommune har zonekompetencen. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Delområde 1 Boliger Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben/lav bebyggelse På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig Eksisterende sommerhuse må ombygges til helårsbeboelser med Byrådets særlige tilladelse og under forudsætning af, at kravene i pkt og overholdes. 3.2 Delområde Området udlægges som særligt naturområde med spredt bebyggelse. Eksisterende boliger Sommerhuse Eksisterende helårsbeboelser inden for delområde 2 må fortsat anvendes til dette formål Eksisterende sommerhuse inden for delområdet må fortsat anvendes til dette formål. Der åbnes ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse på eksisterende sokler. Der må ikke opføres yderligere selvstændige sommerhuse inden for området.

5 15 LOKALPLAN Tidligere helårsbeboelse på matr. nr. 36 b må igen anvendes til helårsbeboelse på vilkår, at bygningsreglementets bestemmelser overholdes. 3.3 Delområde 3 Jordbrugsformål Området skal fortrinsvis forbeholdes landbrugsmæssig udnyttelse, og der må inden for området kun opføres eller indrettes bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for den jordbrugserhvervsmæssige anvendelse af området. Eksisterende boliger må med Byrådets særlige tilladelse udvides og ombygges under forudsætning af, at de tilpasses de oprindelige bygningers arkitektur. 3.4 Delområde Delområde 4 udlægges som offentligt tilgængeligt rekreativt område, og der må ikke opføres yderligere selvstændig bebyggelse i området. "Strandparken " Rekreativt område "Strandparken", matr. nr. 35 a Skærbæk by, bevarer sin nuværende status som offentligt parkområde. Eksisterende bolig og cafeteria bibeholdes Det delvist skovbevoksede område øst for "Strandparken" (matr. nr. 15 a Skærbæk by) udlægges som offentligt rekreativt område. Eksisterende bebyggelse bibeholdes til kortere ophold for institutioner eller lignende. Tilladelse til erhverv 3.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme i lokalplanens område drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

6 16 LOKALPLAN at at ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.6 Med henblik på at undgå et utilfredsstillende miljø på grund af trafikstøj, skal det ved udformning af ny boligbebyggelse sikres, at et indendørs støjniveau på 30 db(a) ikke overskrides, og at støjniveauet for hele området ikke overstiger 55 db(a). Støjbelastningen fra eventuelt erhverv må ikke overskride de grænser, der er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 samt Regionplan gældende for åben/lav boligbebyggelse, ( db(a)). Støjniveauet inden for sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder må ikke overstige h.h.v db(a). Transformer 3.7 Inden for lokalplanområdet kan i øvrigt opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke er højere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. UDSTYKNINGER 4.1 Ved del af matr. nr. 31 a Skærbæk (ved Fænøvej) må max. yderligere udstykkes 2 grunde på minimum 700 m 2 hver. Yderligere udstykning inden for lokalplanens område må ikke finde sted. Mindre skelreguleringer skal dog være tilladt.

7 17 LOKALPLAN VEJ- OG STIFORHOLD Udvidelse afvej Byggelinie 5.1 Der udlægges areal til ændring af den private fællesvej langs nordskel af matr. nr. 33 c og 33 g Skærbæk by, som angivet på kortbilag nr Langs Børup Sandevej og Brandsøvej pålægges byggelinier 5 m fra fremtidig vej skel. 5.3 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre i lokalplanområdet og let komme til og fra de enkelte ejendomme. Natursti 5.4 Inden for delområde 4 udlægges areal til natursti langs stranden. Øst for delområde 4 indgår eksisterende veje og stier i en stiforbindelse frem til det fredede område ved Hønneborg Slotsbanke. LEDNINGSANLÆG Ledninger i jord 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jorden. Efter aftale med Fredericia Forsyning placeres ledningerne så vidt muligt i vej- og stiarealer. 6.2 Fællesanlæg skal, i det omfang de ikke overtages og vedligeholdes af forsyningsselskaber eller offentlige myndigheder, forsynes, vedligeholdes og bekostes af de grundejere, der betjenes af det pågældende anlæg, med lige andele. - Se i øvrigt nedenstående fodnote. *) *) I tilknytning til salg af parceller fra området vil nedenstående bestemmelser blive pålagt: Enhver lodsejer er pligtig til mod fuld retablering at tåle, at afløbs- og forsyningsledninger med tilhørende anlæg for kloak, vand, elektricitet, telefon m.v., om fornødent af tekniske grunde føres over ejendommene til forsyning af anden mands ejendom, når ledningsføringen sker på sådanne steder, at byggemulighederne ikke indskrænkes. Denne bestemmelse gælder såvel i de i forbindelse med byggemodningen og opførelsen af bebyggelsen etablerede ledninger som senere ledninger, der måtte blive nødvendige, i sidstnævnte tilfælde mod erstatning for forvoldt skade på beplantning og øvrige anlægsarbejder. Ledningerne skal henligge uforstyrrede, og de dertil berettigede skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder mod fornøden retablering. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

8 18 LOKALPLAN BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACE RING 7.1 Delområde Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Dog må der maximalt opføres bebyggelse på 250 m 2 på hver ejendom Der må kun etableres én selvstændig bolig på hver ejendom. Bygningshøjde Bygninger må ikke opføres med mere end én etage eller eventuelt forskudt etage. Hvor terrænforholdene gør det hensigtsmæssigt, kan bygninger opføres med forskudte etager, ligesom dele af kælderetagen kan benyttes til beboelse, såfremt helhedsindtrykket af lav bebyggelse bevares i forhold til den omliggende bebyggelse og terrænet. Bygningshøjde og taghældning Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 6,0 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet.- Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige Eksisterende sommerhuse må med Byrådets særlige tilladelse ombygges og udvides til helårsbeboelse under forudsætning af, at de følger kravene til bebyggelse jfr. pkt Delområde 2 Tilbygninger Mindre tilbygninger kan med Byrådets og Vejle Amts særlige godkendelse tillades under forudsætning af, at de tilpasses den oprindelige bygnings arkitektur. Bebyggelse søværts strandbyggelinien skal have dispensation fra Vejle Amt.

9 19 LOKALPLAN 7.3 Delområde 3 Avlsbygninger Avls- og driftsbygninger til landbrugsejendomme og lignende kan opføres i overensstemmelse med reglerne herfor Beboelsesbygninger inden for området skal opføres som længehus og må ikke gives en større husdybde end 8 m. Beboelsesbygninger kan kun opføres som en del af en landbrugsejendom. 7.4 Delområde 4 Tilbygninger Der må med Byrådets og Vejle Amts tilladelse foretages mindre tilbygninger til eksisterende helårsbeboelse Yderligere selvstændig bebyggelse eller tilbygninger må ikke etableres. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Skiltning Byggematerialer 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Til udvendige bygningssider skal anvendes gule eller røde blødpressede teglsten. Mindre træbeklædninger kan tillades, når beklædningen udføres som 1 på 2 lodrette bræddebeklædning - og holdes i dæmpede farver. Som tagdækning anvendes tagsten afbrændt ler som vingetegl, romertegl eller bæverhaler i farverne rød, gul, brun eller sort. 8.3 Der må ikke anvendes materialer, der efter Byrådets skøn virker skæmmende. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

10 20 LOKALPLAN 8.4 Eventuelle om- og nybygninger i forbindelse med eksisterende bebyggelse skal udføres, så det i videst muligt omfang er i harmoni med denne. Det bør tilstræbes, at stedets oprindelige byggetradition følges. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige Ovennævnte bestemmelser i punkterne gælder ikke for avlsog driftsbygninger til landbrugsejendomme og lignende. 8.6 Bygningsændringer af enhver art - herunder ændring af farve og overfladebehandling, vindues-, dør- og tagudskiftning samt skiltning og udendørs belysning - skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Delområde 1, 2, 4 Ubebyggede arealer Terrænregulering Hegn Beplantning Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et udseende som naturgrund, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med Byrådets tilladelse. Ved byggeri skal der fremsendes en terrænreguleringsplan til godkendelse. Den skal i videst muligt omfang følge eksisterende terræn Hegn må i både naboskel og vej skel kun etableres som levende hegn. Hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,3 m inde på egen grund Eksisterende træbevoksede områder skal bevares, og såfremt træerne fældes, skal der genplantes med tilsvarende eller andre af Byrådet godkendte arter. Grundene skal anlægges som naturgrunde med træer og buske.

11 21 LOKALPLAN Udendørs oplag Udendørs oplægning af større både og lignende må ikke finde sted. Mindre både, joller og lignende må kun henstilles i baghave eller hus. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAG NING AF NY BEBYGGELSE Betingelser for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanens område må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet de i 6 nævnte fællesanlæg, og før der er etableret beplantning i overensstemmelse med pkt TILLADELSE ELLER DISPENSATION FRA ANDRE MYNDIGHEDER n.i Søværts strandbeskyttelseslinien må der ikke foretages om- og tilbygninger, placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, opstilles master, foretages ændringer i terrænet, henlægges affald, foretages beplantning, hegning eller foretages udstykning samt etablering af natursti, med mindre der gives dispensation fra Vejle Amt, hvilket vil være meget svært at opnå. SERVITUTTER 12.1 Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN NR Den af Fredericia Byråd den 13. december 1988 godkendte lokalplan nr. 92 ophæves ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

12 LOKALPLAN VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Frederici Lars Hansson I medfør af 31 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 om planlægning) begæres foranstående lokalplan nr. 92A tinglyst på matr. nr. 15 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 g, 18 i, 18 aa, del af 31 a, 31 b, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 32 k, 32 1, 32 m, 32 n, 32 o, 32 p, 32 q, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 g, 33 h, 33 i, 33 k, 33 1, 33 m, 33 n, 33 o, 33 p, 33 q, 33 s, 33 t, 33 u, 33 y, 35 a, 36 a og 36 b, alle Skærbæk by, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. december 1997 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. Fredericia* Byråd den 9^» «S\SJPT"* ftj& e fteiner Jensen / Lars Hansson

13 *** * *** Side: 23 * * * * * *** * * *. Retten i Fredericia Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen G 227 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 15 A, Skærbæk By, Taulov Ejendomsejer: Fredericia Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr I "i / (? f Retten i Fredericia den Henny Hånde1,kt fm, Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

14

15

16

17

18 n, J TE/hf Advokaterne Houe, Engel og Nielsen, Jernbanegade 29, 6000 Kolding Original lejekontrakt er stemplet med 96,00 kr. 21.JU.M98k* 11 9éQ ;; /. 30,N0V19BA* 2305'5. Matr.nr.' 15 a Skærbæk by, Taulov. ': - L E J E K O N T R A K T Mellem underskrevne udlejer Ulla Hindkjær, Snejbjergvej 31, Snejbjerg, 7400 Herning, Erik Hindkjær, Valdemarsgade 18 A, 5000 Odense C og Claus Helgesen, Fyrvej 9, Skærbæk, 7000 Fredericia og lejer, direktør Erik. Moland, Brandsøvej 41, Skærbæk, 7000 Fredericia, er der dags dato indgået aftale om, at Erik Moland fra 1. januar 1984 lejer den udlejerne tilhørende ejendom nærmest kystlinien, ifølge BBR-ejérmeddelelse betegnet som hus nr. 5 1 "Strandhuset";,;., med tilhørende dobb. garage, beliggende på ejendommen matr. nr. 15a Skærbæk by, Taulov, på følgende nærmere af talte, vilkår: Lejemålet begynder den 1. januar 1984 og vedvarer uopsigeligt fra udlejers eller kommende ejeres side sålænge lejer ønsker at opretholde lejemålet, dog længst indtil. 31/ , til hvilket tidspunkt og senere lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige leje er aftalt til kr ,00, skriver nitusindesekshundrede kroner 00 øre, der betales kvartalsvis hver den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 med kr ,00 pr. gang, første gang den 1/

19 Ved lejerens ibrugtagelse af det lejede er der ikke betalt depositum, og ved fraflytning af lejemålet, forpligter lejeren sig til at aflevere det lejede i almindelig vedligeholdt til-: stand, idet lejeren i øvrigt skal vedligeholde ejendommen som en ejer. Både indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler lejeren og parterne er enige om, at spørgsmålet om vedligeholdelse iøvrigt ikke skal henhøre under lejelovens almindelig bestemmelser. Mellem udlejer og lejer er der enighed om, at lejemålet overtages i den stand det er og forefindes, og at der ikke for udlejerens regning skal foretages istandsættelser. Såfremt der opstår uenighed mellem parterne om forståelsen af nærværende lejekontrakt, er der enighed om, at lejelovens almindelige bestemmelser skal være gældende desangående og der henvises i denne henseende til lejelovens bestemmelser. Nærværende lejekontrakt begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 15a Skærbæk by, Taulov, med respekt af nuværende byrder. Lejekontrakten respekterer de til enhver tid værende lån i kreditforening samt respekterer det sparekasselån, køber optager i forbindelse med købesummens berigtigelse. De samlede etablerede pantsikrede lån i ejendommen i forbindelse med overdragelsen kan dog ikke - forud for lejekontrakten - overstige ,00 kr.

20 a i Kolding, den 10. januar 1984 Som lejer:?^&i*c ~&*z* c Videbæk, den 13. januar 1984 Som udlejer: VZI/LT,' w^y t&t^ *<U Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Hanne Frahm Advokatsekretær Vejen 4/i i ( ' /:. c/min L CHRISTA MØLLER Advokatsekretær Kolding Mørt i dagbogen for Frefcterjcia retskreds Indført 1 dtgbogen for Fredericia retskreds <m 3 ON0V.1984 åkt Æ lyst tingbog $ å't' z 1 1 DIG, 18S* Civilretten! Frederfota

21 Mtr. nr., ejerlav, sogn:15 a Stempel: (j (i København kvarter) Skærbæk by, Taulov J elltr (i de sønderjydske lands- \~~ ^jr dele) bd. og bl. i tingbogen, jf i art. nr., ejerlav, sogn. øre Købers \ Kreditors f Akt: Skab c? nr. bopæl:,.&?. (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 30.JUL1S8/,* 1440 Anmelder: Vejle Amtskommune Damhaven Vejle 5-S S Tlf. (05) Stempelfri D E KL A R A T I O N I forbindelse med udstedelse af tilladelse af 7. juni 1984 i medfør af by- og landzoneloven til at opføre et sommerhus på ejendommen matr.nr. 15 a, Skærbæk by, Taulov, er der stillet betingelse om, at ejendommen alene må anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum alene til kortvarige ferieophold, week-ends og lignende. Dette vilkår begæres herved tinglyst på ovennævnte ejendom med bindende virkning for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen, jfr. zonelovens 10, og med påtaleret for Fredericia byråd og Vejle amtsråd. VEJLE AMTSRÅD, den y jyy tøft P.A.V. K. Taanum Dommerkontoret i Fredericia Tinglysningskontoret 7000 Fredericia AR FA/jeh 064/3 Indført i dagbogen for Fredericia retskreds ém 3 0 JUL11984 Akt. /S*- - 6 AiJti. Civilreten i Frøde Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København tinpb.rea.

22 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: 15a Skærbæk by, Taulov sogn. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- Kffhftr«) dele) bd. og bl. i ting- W_. J!A } bopæl; bogen, art. nr., ejerlav, Kreditors sogn. Akt: Skab ~ L nrt rfr*'/' {udfyldes afjdommerkontoret) r 24.MAJ135S Gade og hus nr.: (hvor sådant findes, Stempel-og gebyrfri i h. t. 33 i lov nr. 140 af 7. maj Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævn et for Vejle amt. Stempel: kr. øre. DEKLARATION. >d Ved skrivelse af 28. marts 1955 (journal nr. strfr ) har statsministeriet tilladt, at en på den undertegnede direktør Emil Moland, Dalbygade 1, Kolding, tilhørende ejendom matr. nr. 15a af Skærbæk by, Taulov sogn, opført garage må bibeholdes, uanset at den ligger mindre end 100 m fra den for græsvækst blottede strandbred, på vilkår, at såvel garageportenes som et på samme strandbred beliggende sommerhus 1 farver godkendes af fredningsnævnet. I denne anledning pålægger jeg herved ovennævnte ejendom servitut om, at der til garageportene og sommerhuset kun må anvendes farver, der er godkendt af fredningwsnævnet for Vejle amt, og at der anbringes beplantning omkring garagen, siledes at denne dækkes mest muligt. Denne bestemmelse må tinglyses som hæftelse på ejendommen matr. nr. 15a af Skærbæk by, Taulov sogn. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Vejle amt. Kolding, den 21. april Emil Moland. G odkendes i medfør af 11 i lov nr. 140 af 7. maj Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 20. maj P. n. v. C. Rudbeck. J. nr. 40/1954. KMT/BN. Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov, A/S, København.

23 Indfort i dagbogen for retskreds nr. 44, Fredericia købstad med Elbo, Brusk og Holmans herreder, den 24 HAJ /// Lyst, t/ngbogi Mf/ttt^f^T^ /f^ Åktl Skab U^Z 7 */. i /r /Otøø.fimA Genpartens rigtighed bekræræ.» ren i Fredericia køb 0 stad fvv. t den yø itøø M{

24 Akt: skab C- nx.&oij {Udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr /ap Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Bygning på lejet grund af Matr.nr. :15 a Skærbæk by, Taulov. Købers bopæl: 7000 Fredericia. Gade og hus nr.: Brandsøvej 43, Skærbæk, Anmelder: Advokat JO. Jensen 7000 Fredericia. Jyllandsgade 19 A, 7000 Fredericia, Tlf.nr stpl ,- kr. ' afg. 700,- - # 4.060,- kr. / ENDELIGT SKØDE. Undertegnede fabrikant Otto Herreborg Schachner, GI. Strandvej 148, Strib, 5500 Middelfart sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende bygning på lejet grund af Matr.nr. 15 a. Skærbæk by, Taulov, beliggende Brandsøvej 43, Skærbæk, 7000 Fredericia. Ejendommen er hidtidig anvendt som sommerhus.

25 Ejendomsværdien pr androg ,00 kr.. 1. Der påhviler ikke bygningen servitutter. t: 2. Overdragelsen sker uden ansvar for sælgeren, idet overdragelsen sker som følge af ophør af lejekontrakt tinglyst den Lejekontrakten begæres slettet i tingbogen. Sælgeren kvitterer den den tinglyste forkøbsret til aflysning i tingbogen. 4. Det fremgår af lejekontraktens 9, at overdragelsen sker vederlagsfrit, hvorfor købesummen er kr. O. 5. Nærværende skøde er endeligt. 6. Der er ikke på ejendommen skov eller fredskovpligtigt areal. o -7. Omkostningerne ved nærværende skødes oprettelse og stempling betales alene af Fredericia

26 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Kommune. FREDERICIA, den * tf 1994 Som sælger: Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed samt om underskriverens myndighed: J$1 f MdU\ navn: navn: åyjfo * Advokat stilling: stilling: bopæl: bopæjyllanøsgade 19 A-7000 Fredericia FREDERICIA, den W/^ 1994 Som køber: J. B. Nielsen / Lars

27 Bygning på lejet grund af matr.nr. 15 a Skærbæk by, Taulov er under reg.nr pr : vurderet til ejendomsværdi kr FREDERICIA KOMMUNE EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 21. februar Søren Købke / Lisbeth Madsen i G~ a«t? LYST suanrutu / ; c

28 Matr. nr. 15 a Skærbæk, Taulov Ejendommens adresse: Brandsøvej 41, Skærbæk, Fredericia 4 ti?. Akt: Skab " nr. Købers bopæl: Fredericia '24.SEP. 1986* II uch. tot Anmelder: Fredericia kommune Borgmesterkontoret, Rådhuset 7000^ Fredericia. (z~h^ B E T I N G E T S K Ø D E. Undertegnede : 1. Marianne Hindkjær, Guayaquil, Ecuador, Sydamerika 2. Erik Hindkjær, Valdemarsgade 18 A, 5ooo Odense C 3. Claus Helgesen, Fyrvej 9, Skærbæk, 7ooo Fredericia, erkender herved at have solgt, ligesom vi betinget skøder og overdrager tilmedundertegnede Fredericia kommune, Rådhuset, Gothersgade 2o B, 7ooo Fredericia, den os ifølge tinglyst adkomst med henholdsvis 1/2, 1/4 og 1/4 tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 15 a Skærbæk by, Skærbæk, af areal iflg. tingbogen 3 ha 4.3o3 m2 med påstående bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, herunder elektriske installationer, sanitetsinstallationer odj varmeanlæg, tilsluttet oliefyr og el-varme samt den på ejendommen værende hegn og beplantning og rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Overtagelsesdagen er aftalt til den 2. januar Overdragelsen er iøvrigt sket på følgende, betingede vilkår : 1. Det solgte henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende, dog at risikoen med hensyn til brandforsikringen er overgået til køber allerede fra handelstidspunktet, hvoraf blandt andet følger, at køber i ildebrahdstil fælde oppebærer bygningernes brandassurancesummer til anordningsmæssig anvendelse mod opfyldelse af betingelserne i nærværende betingede skøde. Køber tegaer ;~ selv fornødne forsikringer, herunder bygningsbrand- og grundejerforsikrin fra overtagelsesdagen at regne. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

29 " ; J-.,., Overtagelsesdagen er ligeledes skæringsdag for skatter og afgifteir'j. indtægter og udgifter, og hvorover der udfærdiges sædvanlig,,<refuai.onsopgørelse, hvis saldo -reguleres ved kontant betaling ved påkrav. Sælgers advokat opsiger sælgers forsikri n- ger pr , og køber sørger selv for inddækning fra denne da to. 3. Det solgte overdrages med de samme byrder, rettiglser, hvormed det hidtil'har været ejet, hvorved heder og forpligte bemær kes, at der e r tinglyst følgende servitutter og byrder, som skal resp ekteres : Dokum ent angående byggelinier i henhold til lov 14o af 7/5 1937, tingl yst den 7/lo 194o ' ' Dokum ent angående garage og sommerhusets udseende, tinglyst den 24/ Le jek ontr akt med O tto Schachner på areal af 15 a, årlig leje 14. oo o, oo kr., fra den 1/ uopsigelig til 1/1 1994, tinglyst den 5 / Dokum ent angående betingelser for opførelse af sommerhus, herunder f orbu d mo d beboels e udover tidsrummet 1/4-3o/9., tinglyst den 3o/ Forkø bsre t for Ott o Schachner på areal af 15 a m.v., tinglyst den 28/ Le jek ontr akt med E rik Moland på areal af 15 a, årlig leje 9. 6 o o, - kr. b egyn dende 1/ og uopsigelig til 31/ , tinglyst den 3o/ll Køber indtræder fra overtagelsesdagen at regne i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor de respektive værker. Sælger sørger for aflæsninger pr. overtagelsesdagen. Sælger indestår for, at tilslutningsafgifter er betalt, samt at der ikke på det solgte hæfter gæld til anlæg af nogejn art, og at der ikke sælger bekendt er afsagt kendelser,der medføre økonomiske forpligtelser for den solgte ejendom. Enhver fremtidig afgift eller udgift det solgte vedrørende er derimod sælger uvedkommende. 4- Alt det solgte overdrages iøvrigt i den stand, hvori det er og forefindes, og som beset af køber, bortset fra vanhjemme Sælger er ligeledes unden ansvar for jordbundsforholdene. 5. Købesummen er aftalt til 1.25o.ooo,- kr., skriver eenmilliontohundredefemtitusinde kroner, der berigtiges på følgend måde : A. Køberen overtager til fortsat forrentning fra skæringsdagen at regne* til fortsat afdrag eller indfrielse følgende i ejendojn men indestående pantegæld:

30 l Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x ?é p.a uden aflysning til rest pr. 11/ Pantebrevet er tinglyst for 4po.opo,- kr. 2. Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x 3.536o?o p.a uden aflysning til rest pr. 11/ Pantebrevet er tinglyst for 3oo.ooo,- kr. 3. Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x % p.a uden aflysning til rest pr. 11/12* 1986 Pantebrevet er tinglyst for 138. ooo,- kr ,22 kr 259.5o5,95 " ,38 " Lånene er alle kontantlån med særlige indfrielsesvilkår. Kontant betales mod løs kvittering samtidig hermed, eller rentefrit senest den 2/ til advokat Paul Johansen, Videbæk, restbeløbet Købesum ialt ,45 " 1.25o.ooo,oo kr Hele købesummen afregnes til advokat Paul Johansen.til ordeling på handelsomkostninger og afregning mellem sælgerne efter opøre Ise disse imellem, jfr. I/S's regnskab pr. 2/ Den til enhver tid uberigtigede del af købesummen forrentes f køberen med 13% p.a. fra skæringsdagen at regne og til berigtigelse e r sket, såfremt der sker forsinket betaling. ' " ' ' " " ' 6. " ' " ~ ' - ' " - ; - ; ; ;. ' - Parterne erklærer på tro og love, at det solgtes værdi handel og vandel er lig den aftalte købesum. Under overdragelsen medfølger el-komfur og køleskab/ ryser. Sælger har derimod forbeholdt sig tv-antenne og 3 udendørslamper f kobber. Sælger erklærer, at der på det solgte findes skov eller fredskovpligtig grund, hvorfor skødet vil være at anmelde for skovtils ynet, hvilket foreta ges af køber. >*' \ 7. Omkostninger ved skødets stempling og statsafgifterne dredes af køber. Hver part bærer sine advokatomkostninger. 8. Handelen er betinget af, at købesummen berigtiges på de Dran aftalte vilkår tilligemed refusion, og indtil da er det solgte selgers endelige ejendomsret undergivet med de heraf flydende retsvirkninger. Når betingelserne er opfyldt, skal endeligt skøde gives og tages, 03 parterne bemyndiger ved deres underskrift nedenfor advokat Paul Johansen Lier advokat Rudolf Knudsen, Videbæk til at udstede endeligt skøde Det solgte er ikke omfattet af retsvirkningslovens Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

31 - 4 - Under overdragelsen medfølger 5 bygninger, alle beliggende.på ejendommens jorder, hvoraf de 3 er beliggende mod vandet og de 2 i bevoksningen oppe på grunden, og følgende oplysninger fremhæves vedr. bygningerne: a. Bygningen af træ ved vandet, længst mod vest, er lejet af Erik Moland for livstid, tinglyst i lo år. Køber har fået udleveret kopi af lejekontrakten, og køber oplyser, at det med lejerener aftalt, at denne får stillet et værelse i helårshuset mod øst, J jfr. nedenfor, til rådighed for livstid mod at holde opsyn med området. Der er ikke betalt depositum, og lejen betales kvartals vis forud hver den 1.1., 1.4., 1.7. og l.lo med 2.4oo,oo kr. pr. gang. Lejen kan ikke forhøjes. lo. Bygningen af træ ved vandet med stråtag, "i midten" er lejet af Otto Schachner, i lo år fra den , uopsigeligt fra begge parters, side indtil den Lejekontrakten er tinglyst for lo år, o.g når lejeperioden udløb er, er lejeren pligtig at skøde huset, som ligeledes er lejet, v ederlagsfrit til ejeren. Der er aftalt og tinglyst en nærmere i lejekontrakten indeholdt forkøbsne ligger. Indbo tilhører leje- ret til jorden, hvorpå bygninger ren. løvrigt henvises til den kø beren udleverede kopi af lejekes specielt, at lejen er forud- og forkøbsretsaftalen. Det bemær betalt for de lo år, og sælger s kal ikke i den anledning godtgøre køber noget beløb. c. Stenhuset i hvidt med stråtag mod vandet, længst mod øst, er udlejet til den 31/ , hvor lejeren fraflytter. d., e. De 2 bygninger i træ oppe i terrænet er ikke udlejet på overtagelsesdagen. Køber har fået udleveret kopi af skrivelse af 7/ fra Vejle amtskommune og deklaration af 17/ med Frederici byråd og Vejle amtsråd. Køber oppebærer naturligvis iøvrigt lejeindtægter fra den 2/1 1987, og sælger udfærdiger- ^refusionsopgørelse over indtægterne, men køber oppebærer-le jen;.allerede fra den 1/ ' '."il. Ejendommen er noteret som landbrug og er beliggende i landzone.og delvist fredet område. Køber erklærer, at arealet er erhvervet med henblik på arealets udlægning til rekreativt område, jfr. købers kommunalplan Fredericia, den 10. juni 1986 Som køber: ]. (UuÅu* /7J.B. Nielsen,^r, *> I Hy^Gammelgaar

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere