FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande"

Transkript

1 Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr ,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: FREDERICIA KOMMUNE Teknik i Miljø Rådhuset 7000 Fredericia FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Lokalplanens område Kortbilag nr. 2: Beliggenhedsplan Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 LOKALPLAN Lokalplan nr. 92A Matrikelkort 1:5.000 Lokalplanområdets afgrænsning

3 13 LOKALPLAN I henhold til lov om planlægning, lov nr. 746 af 16. august 1994, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. LOKALPLANENS FORMÅL LI Lokalplanen har til formål: at fastlægge bestemmelser for de enkelte delområders fremtidige anvendelse og bebyggelse, at at at fastholde en del af området som offentlig tilgængeligt rekreativt område, sikre at den nuværende og kommende bebyggelse udformes, så den passer til det særlige naturområde, der findes på stedet, området fortsat fastholdes som særlig naturområde med stor træbevoksning m.m. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS Område Delområder 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side og omfatter matr. nr. 15 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 g, 18 i, 18 aa, del af 31 a, 31 b, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 32 k, 32 1, 32 m, 32 n, 32 o, 32 p, 32 q, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 g, 33 h, 33 i, 33 k, 33 1, 33 m, 33 n, 33 o, 33 p, 33 q, 33 s, 33 t, 33 u, 33 y, 35 a, 36 a og 36 b, alle Skærbæk by, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. december 1997 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende delområder, som angivet på kortbilag nr. 2. Delområde 1: Helårsbeboelse Delområde 2: Særlige naturområder med spredt bebyggelse Delområde 3: Jordbrugsområde Delområde 4: Strandpark Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 14 LOKALPLAN Zonestatus 2.3 Med undtagelse af den nuværende Strandpark er lokalplanens område beliggende i landzone. Den resterende del af lokalplanens område forbliver i landzone, hvor Fredericia Kommune har zonekompetencen. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Delområde 1 Boliger Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben/lav bebyggelse På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig Eksisterende sommerhuse må ombygges til helårsbeboelser med Byrådets særlige tilladelse og under forudsætning af, at kravene i pkt og overholdes. 3.2 Delområde Området udlægges som særligt naturområde med spredt bebyggelse. Eksisterende boliger Sommerhuse Eksisterende helårsbeboelser inden for delområde 2 må fortsat anvendes til dette formål Eksisterende sommerhuse inden for delområdet må fortsat anvendes til dette formål. Der åbnes ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse på eksisterende sokler. Der må ikke opføres yderligere selvstændige sommerhuse inden for området.

5 15 LOKALPLAN Tidligere helårsbeboelse på matr. nr. 36 b må igen anvendes til helårsbeboelse på vilkår, at bygningsreglementets bestemmelser overholdes. 3.3 Delområde 3 Jordbrugsformål Området skal fortrinsvis forbeholdes landbrugsmæssig udnyttelse, og der må inden for området kun opføres eller indrettes bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for den jordbrugserhvervsmæssige anvendelse af området. Eksisterende boliger må med Byrådets særlige tilladelse udvides og ombygges under forudsætning af, at de tilpasses de oprindelige bygningers arkitektur. 3.4 Delområde Delområde 4 udlægges som offentligt tilgængeligt rekreativt område, og der må ikke opføres yderligere selvstændig bebyggelse i området. "Strandparken " Rekreativt område "Strandparken", matr. nr. 35 a Skærbæk by, bevarer sin nuværende status som offentligt parkområde. Eksisterende bolig og cafeteria bibeholdes Det delvist skovbevoksede område øst for "Strandparken" (matr. nr. 15 a Skærbæk by) udlægges som offentligt rekreativt område. Eksisterende bebyggelse bibeholdes til kortere ophold for institutioner eller lignende. Tilladelse til erhverv 3.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme i lokalplanens område drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

6 16 LOKALPLAN at at ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.6 Med henblik på at undgå et utilfredsstillende miljø på grund af trafikstøj, skal det ved udformning af ny boligbebyggelse sikres, at et indendørs støjniveau på 30 db(a) ikke overskrides, og at støjniveauet for hele området ikke overstiger 55 db(a). Støjbelastningen fra eventuelt erhverv må ikke overskride de grænser, der er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 samt Regionplan gældende for åben/lav boligbebyggelse, ( db(a)). Støjniveauet inden for sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder må ikke overstige h.h.v db(a). Transformer 3.7 Inden for lokalplanområdet kan i øvrigt opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke er højere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. UDSTYKNINGER 4.1 Ved del af matr. nr. 31 a Skærbæk (ved Fænøvej) må max. yderligere udstykkes 2 grunde på minimum 700 m 2 hver. Yderligere udstykning inden for lokalplanens område må ikke finde sted. Mindre skelreguleringer skal dog være tilladt.

7 17 LOKALPLAN VEJ- OG STIFORHOLD Udvidelse afvej Byggelinie 5.1 Der udlægges areal til ændring af den private fællesvej langs nordskel af matr. nr. 33 c og 33 g Skærbæk by, som angivet på kortbilag nr Langs Børup Sandevej og Brandsøvej pålægges byggelinier 5 m fra fremtidig vej skel. 5.3 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre i lokalplanområdet og let komme til og fra de enkelte ejendomme. Natursti 5.4 Inden for delområde 4 udlægges areal til natursti langs stranden. Øst for delområde 4 indgår eksisterende veje og stier i en stiforbindelse frem til det fredede område ved Hønneborg Slotsbanke. LEDNINGSANLÆG Ledninger i jord 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jorden. Efter aftale med Fredericia Forsyning placeres ledningerne så vidt muligt i vej- og stiarealer. 6.2 Fællesanlæg skal, i det omfang de ikke overtages og vedligeholdes af forsyningsselskaber eller offentlige myndigheder, forsynes, vedligeholdes og bekostes af de grundejere, der betjenes af det pågældende anlæg, med lige andele. - Se i øvrigt nedenstående fodnote. *) *) I tilknytning til salg af parceller fra området vil nedenstående bestemmelser blive pålagt: Enhver lodsejer er pligtig til mod fuld retablering at tåle, at afløbs- og forsyningsledninger med tilhørende anlæg for kloak, vand, elektricitet, telefon m.v., om fornødent af tekniske grunde føres over ejendommene til forsyning af anden mands ejendom, når ledningsføringen sker på sådanne steder, at byggemulighederne ikke indskrænkes. Denne bestemmelse gælder såvel i de i forbindelse med byggemodningen og opførelsen af bebyggelsen etablerede ledninger som senere ledninger, der måtte blive nødvendige, i sidstnævnte tilfælde mod erstatning for forvoldt skade på beplantning og øvrige anlægsarbejder. Ledningerne skal henligge uforstyrrede, og de dertil berettigede skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder mod fornøden retablering. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

8 18 LOKALPLAN BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACE RING 7.1 Delområde Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Dog må der maximalt opføres bebyggelse på 250 m 2 på hver ejendom Der må kun etableres én selvstændig bolig på hver ejendom. Bygningshøjde Bygninger må ikke opføres med mere end én etage eller eventuelt forskudt etage. Hvor terrænforholdene gør det hensigtsmæssigt, kan bygninger opføres med forskudte etager, ligesom dele af kælderetagen kan benyttes til beboelse, såfremt helhedsindtrykket af lav bebyggelse bevares i forhold til den omliggende bebyggelse og terrænet. Bygningshøjde og taghældning Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 6,0 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet.- Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige Eksisterende sommerhuse må med Byrådets særlige tilladelse ombygges og udvides til helårsbeboelse under forudsætning af, at de følger kravene til bebyggelse jfr. pkt Delområde 2 Tilbygninger Mindre tilbygninger kan med Byrådets og Vejle Amts særlige godkendelse tillades under forudsætning af, at de tilpasses den oprindelige bygnings arkitektur. Bebyggelse søværts strandbyggelinien skal have dispensation fra Vejle Amt.

9 19 LOKALPLAN 7.3 Delområde 3 Avlsbygninger Avls- og driftsbygninger til landbrugsejendomme og lignende kan opføres i overensstemmelse med reglerne herfor Beboelsesbygninger inden for området skal opføres som længehus og må ikke gives en større husdybde end 8 m. Beboelsesbygninger kan kun opføres som en del af en landbrugsejendom. 7.4 Delområde 4 Tilbygninger Der må med Byrådets og Vejle Amts tilladelse foretages mindre tilbygninger til eksisterende helårsbeboelse Yderligere selvstændig bebyggelse eller tilbygninger må ikke etableres. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Skiltning Byggematerialer 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Til udvendige bygningssider skal anvendes gule eller røde blødpressede teglsten. Mindre træbeklædninger kan tillades, når beklædningen udføres som 1 på 2 lodrette bræddebeklædning - og holdes i dæmpede farver. Som tagdækning anvendes tagsten afbrændt ler som vingetegl, romertegl eller bæverhaler i farverne rød, gul, brun eller sort. 8.3 Der må ikke anvendes materialer, der efter Byrådets skøn virker skæmmende. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

10 20 LOKALPLAN 8.4 Eventuelle om- og nybygninger i forbindelse med eksisterende bebyggelse skal udføres, så det i videst muligt omfang er i harmoni med denne. Det bør tilstræbes, at stedets oprindelige byggetradition følges. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige Ovennævnte bestemmelser i punkterne gælder ikke for avlsog driftsbygninger til landbrugsejendomme og lignende. 8.6 Bygningsændringer af enhver art - herunder ændring af farve og overfladebehandling, vindues-, dør- og tagudskiftning samt skiltning og udendørs belysning - skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Delområde 1, 2, 4 Ubebyggede arealer Terrænregulering Hegn Beplantning Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et udseende som naturgrund, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med Byrådets tilladelse. Ved byggeri skal der fremsendes en terrænreguleringsplan til godkendelse. Den skal i videst muligt omfang følge eksisterende terræn Hegn må i både naboskel og vej skel kun etableres som levende hegn. Hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,3 m inde på egen grund Eksisterende træbevoksede områder skal bevares, og såfremt træerne fældes, skal der genplantes med tilsvarende eller andre af Byrådet godkendte arter. Grundene skal anlægges som naturgrunde med træer og buske.

11 21 LOKALPLAN Udendørs oplag Udendørs oplægning af større både og lignende må ikke finde sted. Mindre både, joller og lignende må kun henstilles i baghave eller hus. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAG NING AF NY BEBYGGELSE Betingelser for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanens område må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet de i 6 nævnte fællesanlæg, og før der er etableret beplantning i overensstemmelse med pkt TILLADELSE ELLER DISPENSATION FRA ANDRE MYNDIGHEDER n.i Søværts strandbeskyttelseslinien må der ikke foretages om- og tilbygninger, placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, opstilles master, foretages ændringer i terrænet, henlægges affald, foretages beplantning, hegning eller foretages udstykning samt etablering af natursti, med mindre der gives dispensation fra Vejle Amt, hvilket vil være meget svært at opnå. SERVITUTTER 12.1 Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN NR Den af Fredericia Byråd den 13. december 1988 godkendte lokalplan nr. 92 ophæves ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

12 LOKALPLAN VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Frederici Lars Hansson I medfør af 31 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 om planlægning) begæres foranstående lokalplan nr. 92A tinglyst på matr. nr. 15 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 g, 18 i, 18 aa, del af 31 a, 31 b, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 32 k, 32 1, 32 m, 32 n, 32 o, 32 p, 32 q, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 g, 33 h, 33 i, 33 k, 33 1, 33 m, 33 n, 33 o, 33 p, 33 q, 33 s, 33 t, 33 u, 33 y, 35 a, 36 a og 36 b, alle Skærbæk by, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. december 1997 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. Fredericia* Byråd den 9^» «S\SJPT"* ftj& e fteiner Jensen / Lars Hansson

13 *** * *** Side: 23 * * * * * *** * * *. Retten i Fredericia Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen G 227 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 15 A, Skærbæk By, Taulov Ejendomsejer: Fredericia Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr I "i / (? f Retten i Fredericia den Henny Hånde1,kt fm, Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

14

15

16

17

18 n, J TE/hf Advokaterne Houe, Engel og Nielsen, Jernbanegade 29, 6000 Kolding Original lejekontrakt er stemplet med 96,00 kr. 21.JU.M98k* 11 9éQ ;; /. 30,N0V19BA* 2305'5. Matr.nr.' 15 a Skærbæk by, Taulov. ': - L E J E K O N T R A K T Mellem underskrevne udlejer Ulla Hindkjær, Snejbjergvej 31, Snejbjerg, 7400 Herning, Erik Hindkjær, Valdemarsgade 18 A, 5000 Odense C og Claus Helgesen, Fyrvej 9, Skærbæk, 7000 Fredericia og lejer, direktør Erik. Moland, Brandsøvej 41, Skærbæk, 7000 Fredericia, er der dags dato indgået aftale om, at Erik Moland fra 1. januar 1984 lejer den udlejerne tilhørende ejendom nærmest kystlinien, ifølge BBR-ejérmeddelelse betegnet som hus nr. 5 1 "Strandhuset";,;., med tilhørende dobb. garage, beliggende på ejendommen matr. nr. 15a Skærbæk by, Taulov, på følgende nærmere af talte, vilkår: Lejemålet begynder den 1. januar 1984 og vedvarer uopsigeligt fra udlejers eller kommende ejeres side sålænge lejer ønsker at opretholde lejemålet, dog længst indtil. 31/ , til hvilket tidspunkt og senere lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige leje er aftalt til kr ,00, skriver nitusindesekshundrede kroner 00 øre, der betales kvartalsvis hver den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 med kr ,00 pr. gang, første gang den 1/

19 Ved lejerens ibrugtagelse af det lejede er der ikke betalt depositum, og ved fraflytning af lejemålet, forpligter lejeren sig til at aflevere det lejede i almindelig vedligeholdt til-: stand, idet lejeren i øvrigt skal vedligeholde ejendommen som en ejer. Både indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler lejeren og parterne er enige om, at spørgsmålet om vedligeholdelse iøvrigt ikke skal henhøre under lejelovens almindelig bestemmelser. Mellem udlejer og lejer er der enighed om, at lejemålet overtages i den stand det er og forefindes, og at der ikke for udlejerens regning skal foretages istandsættelser. Såfremt der opstår uenighed mellem parterne om forståelsen af nærværende lejekontrakt, er der enighed om, at lejelovens almindelige bestemmelser skal være gældende desangående og der henvises i denne henseende til lejelovens bestemmelser. Nærværende lejekontrakt begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 15a Skærbæk by, Taulov, med respekt af nuværende byrder. Lejekontrakten respekterer de til enhver tid værende lån i kreditforening samt respekterer det sparekasselån, køber optager i forbindelse med købesummens berigtigelse. De samlede etablerede pantsikrede lån i ejendommen i forbindelse med overdragelsen kan dog ikke - forud for lejekontrakten - overstige ,00 kr.

20 a i Kolding, den 10. januar 1984 Som lejer:?^&i*c ~&*z* c Videbæk, den 13. januar 1984 Som udlejer: VZI/LT,' w^y t&t^ *<U Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Hanne Frahm Advokatsekretær Vejen 4/i i ( ' /:. c/min L CHRISTA MØLLER Advokatsekretær Kolding Mørt i dagbogen for Frefcterjcia retskreds Indført 1 dtgbogen for Fredericia retskreds <m 3 ON0V.1984 åkt Æ lyst tingbog $ å't' z 1 1 DIG, 18S* Civilretten! Frederfota

21 Mtr. nr., ejerlav, sogn:15 a Stempel: (j (i København kvarter) Skærbæk by, Taulov J elltr (i de sønderjydske lands- \~~ ^jr dele) bd. og bl. i tingbogen, jf i art. nr., ejerlav, sogn. øre Købers \ Kreditors f Akt: Skab c? nr. bopæl:,.&?. (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 30.JUL1S8/,* 1440 Anmelder: Vejle Amtskommune Damhaven Vejle 5-S S Tlf. (05) Stempelfri D E KL A R A T I O N I forbindelse med udstedelse af tilladelse af 7. juni 1984 i medfør af by- og landzoneloven til at opføre et sommerhus på ejendommen matr.nr. 15 a, Skærbæk by, Taulov, er der stillet betingelse om, at ejendommen alene må anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum alene til kortvarige ferieophold, week-ends og lignende. Dette vilkår begæres herved tinglyst på ovennævnte ejendom med bindende virkning for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen, jfr. zonelovens 10, og med påtaleret for Fredericia byråd og Vejle amtsråd. VEJLE AMTSRÅD, den y jyy tøft P.A.V. K. Taanum Dommerkontoret i Fredericia Tinglysningskontoret 7000 Fredericia AR FA/jeh 064/3 Indført i dagbogen for Fredericia retskreds ém 3 0 JUL11984 Akt. /S*- - 6 AiJti. Civilreten i Frøde Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København tinpb.rea.

22 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: 15a Skærbæk by, Taulov sogn. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- Kffhftr«) dele) bd. og bl. i ting- W_. J!A } bopæl; bogen, art. nr., ejerlav, Kreditors sogn. Akt: Skab ~ L nrt rfr*'/' {udfyldes afjdommerkontoret) r 24.MAJ135S Gade og hus nr.: (hvor sådant findes, Stempel-og gebyrfri i h. t. 33 i lov nr. 140 af 7. maj Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævn et for Vejle amt. Stempel: kr. øre. DEKLARATION. >d Ved skrivelse af 28. marts 1955 (journal nr. strfr ) har statsministeriet tilladt, at en på den undertegnede direktør Emil Moland, Dalbygade 1, Kolding, tilhørende ejendom matr. nr. 15a af Skærbæk by, Taulov sogn, opført garage må bibeholdes, uanset at den ligger mindre end 100 m fra den for græsvækst blottede strandbred, på vilkår, at såvel garageportenes som et på samme strandbred beliggende sommerhus 1 farver godkendes af fredningsnævnet. I denne anledning pålægger jeg herved ovennævnte ejendom servitut om, at der til garageportene og sommerhuset kun må anvendes farver, der er godkendt af fredningwsnævnet for Vejle amt, og at der anbringes beplantning omkring garagen, siledes at denne dækkes mest muligt. Denne bestemmelse må tinglyses som hæftelse på ejendommen matr. nr. 15a af Skærbæk by, Taulov sogn. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Vejle amt. Kolding, den 21. april Emil Moland. G odkendes i medfør af 11 i lov nr. 140 af 7. maj Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 20. maj P. n. v. C. Rudbeck. J. nr. 40/1954. KMT/BN. Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov, A/S, København.

23 Indfort i dagbogen for retskreds nr. 44, Fredericia købstad med Elbo, Brusk og Holmans herreder, den 24 HAJ /// Lyst, t/ngbogi Mf/ttt^f^T^ /f^ Åktl Skab U^Z 7 */. i /r /Otøø.fimA Genpartens rigtighed bekræræ.» ren i Fredericia køb 0 stad fvv. t den yø itøø M{

24 Akt: skab C- nx.&oij {Udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr /ap Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Bygning på lejet grund af Matr.nr. :15 a Skærbæk by, Taulov. Købers bopæl: 7000 Fredericia. Gade og hus nr.: Brandsøvej 43, Skærbæk, Anmelder: Advokat JO. Jensen 7000 Fredericia. Jyllandsgade 19 A, 7000 Fredericia, Tlf.nr stpl ,- kr. ' afg. 700,- - # 4.060,- kr. / ENDELIGT SKØDE. Undertegnede fabrikant Otto Herreborg Schachner, GI. Strandvej 148, Strib, 5500 Middelfart sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende bygning på lejet grund af Matr.nr. 15 a. Skærbæk by, Taulov, beliggende Brandsøvej 43, Skærbæk, 7000 Fredericia. Ejendommen er hidtidig anvendt som sommerhus.

25 Ejendomsværdien pr androg ,00 kr.. 1. Der påhviler ikke bygningen servitutter. t: 2. Overdragelsen sker uden ansvar for sælgeren, idet overdragelsen sker som følge af ophør af lejekontrakt tinglyst den Lejekontrakten begæres slettet i tingbogen. Sælgeren kvitterer den den tinglyste forkøbsret til aflysning i tingbogen. 4. Det fremgår af lejekontraktens 9, at overdragelsen sker vederlagsfrit, hvorfor købesummen er kr. O. 5. Nærværende skøde er endeligt. 6. Der er ikke på ejendommen skov eller fredskovpligtigt areal. o -7. Omkostningerne ved nærværende skødes oprettelse og stempling betales alene af Fredericia

26 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Kommune. FREDERICIA, den * tf 1994 Som sælger: Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed samt om underskriverens myndighed: J$1 f MdU\ navn: navn: åyjfo * Advokat stilling: stilling: bopæl: bopæjyllanøsgade 19 A-7000 Fredericia FREDERICIA, den W/^ 1994 Som køber: J. B. Nielsen / Lars

27 Bygning på lejet grund af matr.nr. 15 a Skærbæk by, Taulov er under reg.nr pr : vurderet til ejendomsværdi kr FREDERICIA KOMMUNE EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 21. februar Søren Købke / Lisbeth Madsen i G~ a«t? LYST suanrutu / ; c

28 Matr. nr. 15 a Skærbæk, Taulov Ejendommens adresse: Brandsøvej 41, Skærbæk, Fredericia 4 ti?. Akt: Skab " nr. Købers bopæl: Fredericia '24.SEP. 1986* II uch. tot Anmelder: Fredericia kommune Borgmesterkontoret, Rådhuset 7000^ Fredericia. (z~h^ B E T I N G E T S K Ø D E. Undertegnede : 1. Marianne Hindkjær, Guayaquil, Ecuador, Sydamerika 2. Erik Hindkjær, Valdemarsgade 18 A, 5ooo Odense C 3. Claus Helgesen, Fyrvej 9, Skærbæk, 7ooo Fredericia, erkender herved at have solgt, ligesom vi betinget skøder og overdrager tilmedundertegnede Fredericia kommune, Rådhuset, Gothersgade 2o B, 7ooo Fredericia, den os ifølge tinglyst adkomst med henholdsvis 1/2, 1/4 og 1/4 tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 15 a Skærbæk by, Skærbæk, af areal iflg. tingbogen 3 ha 4.3o3 m2 med påstående bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, herunder elektriske installationer, sanitetsinstallationer odj varmeanlæg, tilsluttet oliefyr og el-varme samt den på ejendommen værende hegn og beplantning og rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Overtagelsesdagen er aftalt til den 2. januar Overdragelsen er iøvrigt sket på følgende, betingede vilkår : 1. Det solgte henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende, dog at risikoen med hensyn til brandforsikringen er overgået til køber allerede fra handelstidspunktet, hvoraf blandt andet følger, at køber i ildebrahdstil fælde oppebærer bygningernes brandassurancesummer til anordningsmæssig anvendelse mod opfyldelse af betingelserne i nærværende betingede skøde. Køber tegaer ;~ selv fornødne forsikringer, herunder bygningsbrand- og grundejerforsikrin fra overtagelsesdagen at regne. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

29 " ; J-.,., Overtagelsesdagen er ligeledes skæringsdag for skatter og afgifteir'j. indtægter og udgifter, og hvorover der udfærdiges sædvanlig,,<refuai.onsopgørelse, hvis saldo -reguleres ved kontant betaling ved påkrav. Sælgers advokat opsiger sælgers forsikri n- ger pr , og køber sørger selv for inddækning fra denne da to. 3. Det solgte overdrages med de samme byrder, rettiglser, hvormed det hidtil'har været ejet, hvorved heder og forpligte bemær kes, at der e r tinglyst følgende servitutter og byrder, som skal resp ekteres : Dokum ent angående byggelinier i henhold til lov 14o af 7/5 1937, tingl yst den 7/lo 194o ' ' Dokum ent angående garage og sommerhusets udseende, tinglyst den 24/ Le jek ontr akt med O tto Schachner på areal af 15 a, årlig leje 14. oo o, oo kr., fra den 1/ uopsigelig til 1/1 1994, tinglyst den 5 / Dokum ent angående betingelser for opførelse af sommerhus, herunder f orbu d mo d beboels e udover tidsrummet 1/4-3o/9., tinglyst den 3o/ Forkø bsre t for Ott o Schachner på areal af 15 a m.v., tinglyst den 28/ Le jek ontr akt med E rik Moland på areal af 15 a, årlig leje 9. 6 o o, - kr. b egyn dende 1/ og uopsigelig til 31/ , tinglyst den 3o/ll Køber indtræder fra overtagelsesdagen at regne i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor de respektive værker. Sælger sørger for aflæsninger pr. overtagelsesdagen. Sælger indestår for, at tilslutningsafgifter er betalt, samt at der ikke på det solgte hæfter gæld til anlæg af nogejn art, og at der ikke sælger bekendt er afsagt kendelser,der medføre økonomiske forpligtelser for den solgte ejendom. Enhver fremtidig afgift eller udgift det solgte vedrørende er derimod sælger uvedkommende. 4- Alt det solgte overdrages iøvrigt i den stand, hvori det er og forefindes, og som beset af køber, bortset fra vanhjemme Sælger er ligeledes unden ansvar for jordbundsforholdene. 5. Købesummen er aftalt til 1.25o.ooo,- kr., skriver eenmilliontohundredefemtitusinde kroner, der berigtiges på følgend måde : A. Køberen overtager til fortsat forrentning fra skæringsdagen at regne* til fortsat afdrag eller indfrielse følgende i ejendojn men indestående pantegæld:

30 l Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x ?é p.a uden aflysning til rest pr. 11/ Pantebrevet er tinglyst for 4po.opo,- kr. 2. Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x 3.536o?o p.a uden aflysning til rest pr. 11/ Pantebrevet er tinglyst for 3oo.ooo,- kr. 3. Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x % p.a uden aflysning til rest pr. 11/12* 1986 Pantebrevet er tinglyst for 138. ooo,- kr ,22 kr 259.5o5,95 " ,38 " Lånene er alle kontantlån med særlige indfrielsesvilkår. Kontant betales mod løs kvittering samtidig hermed, eller rentefrit senest den 2/ til advokat Paul Johansen, Videbæk, restbeløbet Købesum ialt ,45 " 1.25o.ooo,oo kr Hele købesummen afregnes til advokat Paul Johansen.til ordeling på handelsomkostninger og afregning mellem sælgerne efter opøre Ise disse imellem, jfr. I/S's regnskab pr. 2/ Den til enhver tid uberigtigede del af købesummen forrentes f køberen med 13% p.a. fra skæringsdagen at regne og til berigtigelse e r sket, såfremt der sker forsinket betaling. ' " ' ' " " ' 6. " ' " ~ ' - ' " - ; - ; ; ;. ' - Parterne erklærer på tro og love, at det solgtes værdi handel og vandel er lig den aftalte købesum. Under overdragelsen medfølger el-komfur og køleskab/ ryser. Sælger har derimod forbeholdt sig tv-antenne og 3 udendørslamper f kobber. Sælger erklærer, at der på det solgte findes skov eller fredskovpligtig grund, hvorfor skødet vil være at anmelde for skovtils ynet, hvilket foreta ges af køber. >*' \ 7. Omkostninger ved skødets stempling og statsafgifterne dredes af køber. Hver part bærer sine advokatomkostninger. 8. Handelen er betinget af, at købesummen berigtiges på de Dran aftalte vilkår tilligemed refusion, og indtil da er det solgte selgers endelige ejendomsret undergivet med de heraf flydende retsvirkninger. Når betingelserne er opfyldt, skal endeligt skøde gives og tages, 03 parterne bemyndiger ved deres underskrift nedenfor advokat Paul Johansen Lier advokat Rudolf Knudsen, Videbæk til at udstede endeligt skøde Det solgte er ikke omfattet af retsvirkningslovens Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

31 - 4 - Under overdragelsen medfølger 5 bygninger, alle beliggende.på ejendommens jorder, hvoraf de 3 er beliggende mod vandet og de 2 i bevoksningen oppe på grunden, og følgende oplysninger fremhæves vedr. bygningerne: a. Bygningen af træ ved vandet, længst mod vest, er lejet af Erik Moland for livstid, tinglyst i lo år. Køber har fået udleveret kopi af lejekontrakten, og køber oplyser, at det med lejerener aftalt, at denne får stillet et værelse i helårshuset mod øst, J jfr. nedenfor, til rådighed for livstid mod at holde opsyn med området. Der er ikke betalt depositum, og lejen betales kvartals vis forud hver den 1.1., 1.4., 1.7. og l.lo med 2.4oo,oo kr. pr. gang. Lejen kan ikke forhøjes. lo. Bygningen af træ ved vandet med stråtag, "i midten" er lejet af Otto Schachner, i lo år fra den , uopsigeligt fra begge parters, side indtil den Lejekontrakten er tinglyst for lo år, o.g når lejeperioden udløb er, er lejeren pligtig at skøde huset, som ligeledes er lejet, v ederlagsfrit til ejeren. Der er aftalt og tinglyst en nærmere i lejekontrakten indeholdt forkøbsne ligger. Indbo tilhører leje- ret til jorden, hvorpå bygninger ren. løvrigt henvises til den kø beren udleverede kopi af lejekes specielt, at lejen er forud- og forkøbsretsaftalen. Det bemær betalt for de lo år, og sælger s kal ikke i den anledning godtgøre køber noget beløb. c. Stenhuset i hvidt med stråtag mod vandet, længst mod øst, er udlejet til den 31/ , hvor lejeren fraflytter. d., e. De 2 bygninger i træ oppe i terrænet er ikke udlejet på overtagelsesdagen. Køber har fået udleveret kopi af skrivelse af 7/ fra Vejle amtskommune og deklaration af 17/ med Frederici byråd og Vejle amtsråd. Køber oppebærer naturligvis iøvrigt lejeindtægter fra den 2/1 1987, og sælger udfærdiger- ^refusionsopgørelse over indtægterne, men køber oppebærer-le jen;.allerede fra den 1/ ' '."il. Ejendommen er noteret som landbrug og er beliggende i landzone.og delvist fredet område. Køber erklærer, at arealet er erhvervet med henblik på arealets udlægning til rekreativt område, jfr. købers kommunalplan Fredericia, den 10. juni 1986 Som køber: ]. (UuÅu* /7J.B. Nielsen,^r, *> I Hy^Gammelgaar

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. Nr. 1 i Neder Holluf By, Fraugde sogn, Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige ejere

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag.

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag. Matr. nr. l i Neder Holluf by, Fraugde DEKLARATION Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Odense deklarerer hermed for sig selv og fremtidige ejere a ejendommen matr. nr. I i Neder Holluf by, Fraugde samt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.)

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) LOKALPLAN NR. 22-213 FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) INDHOLDS FORTE G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Område- og zonestatus side 1 AFSNIT 3. Områdets anvendelse side

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE Pakhustprve«4-6OOO Kolding Tbtofon OS. 52 O3 SS Bønstrup Sø Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune matr. nr. 3- Vester-Vamdrup By Vamdrup

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Skovbrynet. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Skovbrynet. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-03 Skovbrynet Agerskov Boligformål 09.11.1981 Kongsbak Informatik LOKALPLAN NB. 2.2-O3 For et boligområde i Agerskov by Nørre - R angst r up Kommune FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9

GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9 GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9 EKSISTERENDE BOLIGOMRADE SAMT OMRADE FOR OFFENTLIG FORMAL I GUDME STEMPELMÆRKE Sv~ndbc-rghorred KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPAR.Ar T 314176

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere