FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande"

Transkript

1 Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr ,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: FREDERICIA KOMMUNE Teknik i Miljø Rådhuset 7000 Fredericia FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Lokalplanens område Kortbilag nr. 2: Beliggenhedsplan Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 LOKALPLAN Lokalplan nr. 92A Matrikelkort 1:5.000 Lokalplanområdets afgrænsning

3 13 LOKALPLAN I henhold til lov om planlægning, lov nr. 746 af 16. august 1994, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. LOKALPLANENS FORMÅL LI Lokalplanen har til formål: at fastlægge bestemmelser for de enkelte delområders fremtidige anvendelse og bebyggelse, at at at fastholde en del af området som offentlig tilgængeligt rekreativt område, sikre at den nuværende og kommende bebyggelse udformes, så den passer til det særlige naturområde, der findes på stedet, området fortsat fastholdes som særlig naturområde med stor træbevoksning m.m. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS Område Delområder 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side og omfatter matr. nr. 15 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 g, 18 i, 18 aa, del af 31 a, 31 b, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 32 k, 32 1, 32 m, 32 n, 32 o, 32 p, 32 q, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 g, 33 h, 33 i, 33 k, 33 1, 33 m, 33 n, 33 o, 33 p, 33 q, 33 s, 33 t, 33 u, 33 y, 35 a, 36 a og 36 b, alle Skærbæk by, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. december 1997 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende delområder, som angivet på kortbilag nr. 2. Delområde 1: Helårsbeboelse Delområde 2: Særlige naturområder med spredt bebyggelse Delområde 3: Jordbrugsområde Delområde 4: Strandpark Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 14 LOKALPLAN Zonestatus 2.3 Med undtagelse af den nuværende Strandpark er lokalplanens område beliggende i landzone. Den resterende del af lokalplanens område forbliver i landzone, hvor Fredericia Kommune har zonekompetencen. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Delområde 1 Boliger Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben/lav bebyggelse På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig Eksisterende sommerhuse må ombygges til helårsbeboelser med Byrådets særlige tilladelse og under forudsætning af, at kravene i pkt og overholdes. 3.2 Delområde Området udlægges som særligt naturområde med spredt bebyggelse. Eksisterende boliger Sommerhuse Eksisterende helårsbeboelser inden for delområde 2 må fortsat anvendes til dette formål Eksisterende sommerhuse inden for delområdet må fortsat anvendes til dette formål. Der åbnes ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse på eksisterende sokler. Der må ikke opføres yderligere selvstændige sommerhuse inden for området.

5 15 LOKALPLAN Tidligere helårsbeboelse på matr. nr. 36 b må igen anvendes til helårsbeboelse på vilkår, at bygningsreglementets bestemmelser overholdes. 3.3 Delområde 3 Jordbrugsformål Området skal fortrinsvis forbeholdes landbrugsmæssig udnyttelse, og der må inden for området kun opføres eller indrettes bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for den jordbrugserhvervsmæssige anvendelse af området. Eksisterende boliger må med Byrådets særlige tilladelse udvides og ombygges under forudsætning af, at de tilpasses de oprindelige bygningers arkitektur. 3.4 Delområde Delområde 4 udlægges som offentligt tilgængeligt rekreativt område, og der må ikke opføres yderligere selvstændig bebyggelse i området. "Strandparken " Rekreativt område "Strandparken", matr. nr. 35 a Skærbæk by, bevarer sin nuværende status som offentligt parkområde. Eksisterende bolig og cafeteria bibeholdes Det delvist skovbevoksede område øst for "Strandparken" (matr. nr. 15 a Skærbæk by) udlægges som offentligt rekreativt område. Eksisterende bebyggelse bibeholdes til kortere ophold for institutioner eller lignende. Tilladelse til erhverv 3.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme i lokalplanens område drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

6 16 LOKALPLAN at at ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.6 Med henblik på at undgå et utilfredsstillende miljø på grund af trafikstøj, skal det ved udformning af ny boligbebyggelse sikres, at et indendørs støjniveau på 30 db(a) ikke overskrides, og at støjniveauet for hele området ikke overstiger 55 db(a). Støjbelastningen fra eventuelt erhverv må ikke overskride de grænser, der er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 samt Regionplan gældende for åben/lav boligbebyggelse, ( db(a)). Støjniveauet inden for sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder må ikke overstige h.h.v db(a). Transformer 3.7 Inden for lokalplanområdet kan i øvrigt opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke er højere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. UDSTYKNINGER 4.1 Ved del af matr. nr. 31 a Skærbæk (ved Fænøvej) må max. yderligere udstykkes 2 grunde på minimum 700 m 2 hver. Yderligere udstykning inden for lokalplanens område må ikke finde sted. Mindre skelreguleringer skal dog være tilladt.

7 17 LOKALPLAN VEJ- OG STIFORHOLD Udvidelse afvej Byggelinie 5.1 Der udlægges areal til ændring af den private fællesvej langs nordskel af matr. nr. 33 c og 33 g Skærbæk by, som angivet på kortbilag nr Langs Børup Sandevej og Brandsøvej pålægges byggelinier 5 m fra fremtidig vej skel. 5.3 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre i lokalplanområdet og let komme til og fra de enkelte ejendomme. Natursti 5.4 Inden for delområde 4 udlægges areal til natursti langs stranden. Øst for delområde 4 indgår eksisterende veje og stier i en stiforbindelse frem til det fredede område ved Hønneborg Slotsbanke. LEDNINGSANLÆG Ledninger i jord 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jorden. Efter aftale med Fredericia Forsyning placeres ledningerne så vidt muligt i vej- og stiarealer. 6.2 Fællesanlæg skal, i det omfang de ikke overtages og vedligeholdes af forsyningsselskaber eller offentlige myndigheder, forsynes, vedligeholdes og bekostes af de grundejere, der betjenes af det pågældende anlæg, med lige andele. - Se i øvrigt nedenstående fodnote. *) *) I tilknytning til salg af parceller fra området vil nedenstående bestemmelser blive pålagt: Enhver lodsejer er pligtig til mod fuld retablering at tåle, at afløbs- og forsyningsledninger med tilhørende anlæg for kloak, vand, elektricitet, telefon m.v., om fornødent af tekniske grunde føres over ejendommene til forsyning af anden mands ejendom, når ledningsføringen sker på sådanne steder, at byggemulighederne ikke indskrænkes. Denne bestemmelse gælder såvel i de i forbindelse med byggemodningen og opførelsen af bebyggelsen etablerede ledninger som senere ledninger, der måtte blive nødvendige, i sidstnævnte tilfælde mod erstatning for forvoldt skade på beplantning og øvrige anlægsarbejder. Ledningerne skal henligge uforstyrrede, og de dertil berettigede skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder mod fornøden retablering. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

8 18 LOKALPLAN BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACE RING 7.1 Delområde Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Dog må der maximalt opføres bebyggelse på 250 m 2 på hver ejendom Der må kun etableres én selvstændig bolig på hver ejendom. Bygningshøjde Bygninger må ikke opføres med mere end én etage eller eventuelt forskudt etage. Hvor terrænforholdene gør det hensigtsmæssigt, kan bygninger opføres med forskudte etager, ligesom dele af kælderetagen kan benyttes til beboelse, såfremt helhedsindtrykket af lav bebyggelse bevares i forhold til den omliggende bebyggelse og terrænet. Bygningshøjde og taghældning Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 6,0 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet.- Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige Eksisterende sommerhuse må med Byrådets særlige tilladelse ombygges og udvides til helårsbeboelse under forudsætning af, at de følger kravene til bebyggelse jfr. pkt Delområde 2 Tilbygninger Mindre tilbygninger kan med Byrådets og Vejle Amts særlige godkendelse tillades under forudsætning af, at de tilpasses den oprindelige bygnings arkitektur. Bebyggelse søværts strandbyggelinien skal have dispensation fra Vejle Amt.

9 19 LOKALPLAN 7.3 Delområde 3 Avlsbygninger Avls- og driftsbygninger til landbrugsejendomme og lignende kan opføres i overensstemmelse med reglerne herfor Beboelsesbygninger inden for området skal opføres som længehus og må ikke gives en større husdybde end 8 m. Beboelsesbygninger kan kun opføres som en del af en landbrugsejendom. 7.4 Delområde 4 Tilbygninger Der må med Byrådets og Vejle Amts tilladelse foretages mindre tilbygninger til eksisterende helårsbeboelse Yderligere selvstændig bebyggelse eller tilbygninger må ikke etableres. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Skiltning Byggematerialer 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Til udvendige bygningssider skal anvendes gule eller røde blødpressede teglsten. Mindre træbeklædninger kan tillades, når beklædningen udføres som 1 på 2 lodrette bræddebeklædning - og holdes i dæmpede farver. Som tagdækning anvendes tagsten afbrændt ler som vingetegl, romertegl eller bæverhaler i farverne rød, gul, brun eller sort. 8.3 Der må ikke anvendes materialer, der efter Byrådets skøn virker skæmmende. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

10 20 LOKALPLAN 8.4 Eventuelle om- og nybygninger i forbindelse med eksisterende bebyggelse skal udføres, så det i videst muligt omfang er i harmoni med denne. Det bør tilstræbes, at stedets oprindelige byggetradition følges. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige Ovennævnte bestemmelser i punkterne gælder ikke for avlsog driftsbygninger til landbrugsejendomme og lignende. 8.6 Bygningsændringer af enhver art - herunder ændring af farve og overfladebehandling, vindues-, dør- og tagudskiftning samt skiltning og udendørs belysning - skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Delområde 1, 2, 4 Ubebyggede arealer Terrænregulering Hegn Beplantning Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et udseende som naturgrund, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med Byrådets tilladelse. Ved byggeri skal der fremsendes en terrænreguleringsplan til godkendelse. Den skal i videst muligt omfang følge eksisterende terræn Hegn må i både naboskel og vej skel kun etableres som levende hegn. Hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,3 m inde på egen grund Eksisterende træbevoksede områder skal bevares, og såfremt træerne fældes, skal der genplantes med tilsvarende eller andre af Byrådet godkendte arter. Grundene skal anlægges som naturgrunde med træer og buske.

11 21 LOKALPLAN Udendørs oplag Udendørs oplægning af større både og lignende må ikke finde sted. Mindre både, joller og lignende må kun henstilles i baghave eller hus. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAG NING AF NY BEBYGGELSE Betingelser for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanens område må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet de i 6 nævnte fællesanlæg, og før der er etableret beplantning i overensstemmelse med pkt TILLADELSE ELLER DISPENSATION FRA ANDRE MYNDIGHEDER n.i Søværts strandbeskyttelseslinien må der ikke foretages om- og tilbygninger, placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, opstilles master, foretages ændringer i terrænet, henlægges affald, foretages beplantning, hegning eller foretages udstykning samt etablering af natursti, med mindre der gives dispensation fra Vejle Amt, hvilket vil være meget svært at opnå. SERVITUTTER 12.1 Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN NR Den af Fredericia Byråd den 13. december 1988 godkendte lokalplan nr. 92 ophæves ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

12 LOKALPLAN VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Frederici Lars Hansson I medfør af 31 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 om planlægning) begæres foranstående lokalplan nr. 92A tinglyst på matr. nr. 15 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 g, 18 i, 18 aa, del af 31 a, 31 b, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 32 k, 32 1, 32 m, 32 n, 32 o, 32 p, 32 q, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 g, 33 h, 33 i, 33 k, 33 1, 33 m, 33 n, 33 o, 33 p, 33 q, 33 s, 33 t, 33 u, 33 y, 35 a, 36 a og 36 b, alle Skærbæk by, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. december 1997 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. Fredericia* Byråd den 9^» «S\SJPT"* ftj& e fteiner Jensen / Lars Hansson

13 *** * *** Side: 23 * * * * * *** * * *. Retten i Fredericia Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen G 227 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 15 A, Skærbæk By, Taulov Ejendomsejer: Fredericia Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr I "i / (? f Retten i Fredericia den Henny Hånde1,kt fm, Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

14

15

16

17

18 n, J TE/hf Advokaterne Houe, Engel og Nielsen, Jernbanegade 29, 6000 Kolding Original lejekontrakt er stemplet med 96,00 kr. 21.JU.M98k* 11 9éQ ;; /. 30,N0V19BA* 2305'5. Matr.nr.' 15 a Skærbæk by, Taulov. ': - L E J E K O N T R A K T Mellem underskrevne udlejer Ulla Hindkjær, Snejbjergvej 31, Snejbjerg, 7400 Herning, Erik Hindkjær, Valdemarsgade 18 A, 5000 Odense C og Claus Helgesen, Fyrvej 9, Skærbæk, 7000 Fredericia og lejer, direktør Erik. Moland, Brandsøvej 41, Skærbæk, 7000 Fredericia, er der dags dato indgået aftale om, at Erik Moland fra 1. januar 1984 lejer den udlejerne tilhørende ejendom nærmest kystlinien, ifølge BBR-ejérmeddelelse betegnet som hus nr. 5 1 "Strandhuset";,;., med tilhørende dobb. garage, beliggende på ejendommen matr. nr. 15a Skærbæk by, Taulov, på følgende nærmere af talte, vilkår: Lejemålet begynder den 1. januar 1984 og vedvarer uopsigeligt fra udlejers eller kommende ejeres side sålænge lejer ønsker at opretholde lejemålet, dog længst indtil. 31/ , til hvilket tidspunkt og senere lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige leje er aftalt til kr ,00, skriver nitusindesekshundrede kroner 00 øre, der betales kvartalsvis hver den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 med kr ,00 pr. gang, første gang den 1/

19 Ved lejerens ibrugtagelse af det lejede er der ikke betalt depositum, og ved fraflytning af lejemålet, forpligter lejeren sig til at aflevere det lejede i almindelig vedligeholdt til-: stand, idet lejeren i øvrigt skal vedligeholde ejendommen som en ejer. Både indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler lejeren og parterne er enige om, at spørgsmålet om vedligeholdelse iøvrigt ikke skal henhøre under lejelovens almindelig bestemmelser. Mellem udlejer og lejer er der enighed om, at lejemålet overtages i den stand det er og forefindes, og at der ikke for udlejerens regning skal foretages istandsættelser. Såfremt der opstår uenighed mellem parterne om forståelsen af nærværende lejekontrakt, er der enighed om, at lejelovens almindelige bestemmelser skal være gældende desangående og der henvises i denne henseende til lejelovens bestemmelser. Nærværende lejekontrakt begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 15a Skærbæk by, Taulov, med respekt af nuværende byrder. Lejekontrakten respekterer de til enhver tid værende lån i kreditforening samt respekterer det sparekasselån, køber optager i forbindelse med købesummens berigtigelse. De samlede etablerede pantsikrede lån i ejendommen i forbindelse med overdragelsen kan dog ikke - forud for lejekontrakten - overstige ,00 kr.

20 a i Kolding, den 10. januar 1984 Som lejer:?^&i*c ~&*z* c Videbæk, den 13. januar 1984 Som udlejer: VZI/LT,' w^y t&t^ *<U Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Hanne Frahm Advokatsekretær Vejen 4/i i ( ' /:. c/min L CHRISTA MØLLER Advokatsekretær Kolding Mørt i dagbogen for Frefcterjcia retskreds Indført 1 dtgbogen for Fredericia retskreds <m 3 ON0V.1984 åkt Æ lyst tingbog $ å't' z 1 1 DIG, 18S* Civilretten! Frederfota

21 Mtr. nr., ejerlav, sogn:15 a Stempel: (j (i København kvarter) Skærbæk by, Taulov J elltr (i de sønderjydske lands- \~~ ^jr dele) bd. og bl. i tingbogen, jf i art. nr., ejerlav, sogn. øre Købers \ Kreditors f Akt: Skab c? nr. bopæl:,.&?. (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 30.JUL1S8/,* 1440 Anmelder: Vejle Amtskommune Damhaven Vejle 5-S S Tlf. (05) Stempelfri D E KL A R A T I O N I forbindelse med udstedelse af tilladelse af 7. juni 1984 i medfør af by- og landzoneloven til at opføre et sommerhus på ejendommen matr.nr. 15 a, Skærbæk by, Taulov, er der stillet betingelse om, at ejendommen alene må anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum alene til kortvarige ferieophold, week-ends og lignende. Dette vilkår begæres herved tinglyst på ovennævnte ejendom med bindende virkning for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen, jfr. zonelovens 10, og med påtaleret for Fredericia byråd og Vejle amtsråd. VEJLE AMTSRÅD, den y jyy tøft P.A.V. K. Taanum Dommerkontoret i Fredericia Tinglysningskontoret 7000 Fredericia AR FA/jeh 064/3 Indført i dagbogen for Fredericia retskreds ém 3 0 JUL11984 Akt. /S*- - 6 AiJti. Civilreten i Frøde Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København tinpb.rea.

22 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: 15a Skærbæk by, Taulov sogn. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- Kffhftr«) dele) bd. og bl. i ting- W_. J!A } bopæl; bogen, art. nr., ejerlav, Kreditors sogn. Akt: Skab ~ L nrt rfr*'/' {udfyldes afjdommerkontoret) r 24.MAJ135S Gade og hus nr.: (hvor sådant findes, Stempel-og gebyrfri i h. t. 33 i lov nr. 140 af 7. maj Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævn et for Vejle amt. Stempel: kr. øre. DEKLARATION. >d Ved skrivelse af 28. marts 1955 (journal nr. strfr ) har statsministeriet tilladt, at en på den undertegnede direktør Emil Moland, Dalbygade 1, Kolding, tilhørende ejendom matr. nr. 15a af Skærbæk by, Taulov sogn, opført garage må bibeholdes, uanset at den ligger mindre end 100 m fra den for græsvækst blottede strandbred, på vilkår, at såvel garageportenes som et på samme strandbred beliggende sommerhus 1 farver godkendes af fredningsnævnet. I denne anledning pålægger jeg herved ovennævnte ejendom servitut om, at der til garageportene og sommerhuset kun må anvendes farver, der er godkendt af fredningwsnævnet for Vejle amt, og at der anbringes beplantning omkring garagen, siledes at denne dækkes mest muligt. Denne bestemmelse må tinglyses som hæftelse på ejendommen matr. nr. 15a af Skærbæk by, Taulov sogn. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Vejle amt. Kolding, den 21. april Emil Moland. G odkendes i medfør af 11 i lov nr. 140 af 7. maj Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 20. maj P. n. v. C. Rudbeck. J. nr. 40/1954. KMT/BN. Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov, A/S, København.

23 Indfort i dagbogen for retskreds nr. 44, Fredericia købstad med Elbo, Brusk og Holmans herreder, den 24 HAJ /// Lyst, t/ngbogi Mf/ttt^f^T^ /f^ Åktl Skab U^Z 7 */. i /r /Otøø.fimA Genpartens rigtighed bekræræ.» ren i Fredericia køb 0 stad fvv. t den yø itøø M{

24 Akt: skab C- nx.&oij {Udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr /ap Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Bygning på lejet grund af Matr.nr. :15 a Skærbæk by, Taulov. Købers bopæl: 7000 Fredericia. Gade og hus nr.: Brandsøvej 43, Skærbæk, Anmelder: Advokat JO. Jensen 7000 Fredericia. Jyllandsgade 19 A, 7000 Fredericia, Tlf.nr stpl ,- kr. ' afg. 700,- - # 4.060,- kr. / ENDELIGT SKØDE. Undertegnede fabrikant Otto Herreborg Schachner, GI. Strandvej 148, Strib, 5500 Middelfart sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende bygning på lejet grund af Matr.nr. 15 a. Skærbæk by, Taulov, beliggende Brandsøvej 43, Skærbæk, 7000 Fredericia. Ejendommen er hidtidig anvendt som sommerhus.

25 Ejendomsværdien pr androg ,00 kr.. 1. Der påhviler ikke bygningen servitutter. t: 2. Overdragelsen sker uden ansvar for sælgeren, idet overdragelsen sker som følge af ophør af lejekontrakt tinglyst den Lejekontrakten begæres slettet i tingbogen. Sælgeren kvitterer den den tinglyste forkøbsret til aflysning i tingbogen. 4. Det fremgår af lejekontraktens 9, at overdragelsen sker vederlagsfrit, hvorfor købesummen er kr. O. 5. Nærværende skøde er endeligt. 6. Der er ikke på ejendommen skov eller fredskovpligtigt areal. o -7. Omkostningerne ved nærværende skødes oprettelse og stempling betales alene af Fredericia

26 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Kommune. FREDERICIA, den * tf 1994 Som sælger: Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed samt om underskriverens myndighed: J$1 f MdU\ navn: navn: åyjfo * Advokat stilling: stilling: bopæl: bopæjyllanøsgade 19 A-7000 Fredericia FREDERICIA, den W/^ 1994 Som køber: J. B. Nielsen / Lars

27 Bygning på lejet grund af matr.nr. 15 a Skærbæk by, Taulov er under reg.nr pr : vurderet til ejendomsværdi kr FREDERICIA KOMMUNE EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 21. februar Søren Købke / Lisbeth Madsen i G~ a«t? LYST suanrutu / ; c

28 Matr. nr. 15 a Skærbæk, Taulov Ejendommens adresse: Brandsøvej 41, Skærbæk, Fredericia 4 ti?. Akt: Skab " nr. Købers bopæl: Fredericia '24.SEP. 1986* II uch. tot Anmelder: Fredericia kommune Borgmesterkontoret, Rådhuset 7000^ Fredericia. (z~h^ B E T I N G E T S K Ø D E. Undertegnede : 1. Marianne Hindkjær, Guayaquil, Ecuador, Sydamerika 2. Erik Hindkjær, Valdemarsgade 18 A, 5ooo Odense C 3. Claus Helgesen, Fyrvej 9, Skærbæk, 7ooo Fredericia, erkender herved at have solgt, ligesom vi betinget skøder og overdrager tilmedundertegnede Fredericia kommune, Rådhuset, Gothersgade 2o B, 7ooo Fredericia, den os ifølge tinglyst adkomst med henholdsvis 1/2, 1/4 og 1/4 tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 15 a Skærbæk by, Skærbæk, af areal iflg. tingbogen 3 ha 4.3o3 m2 med påstående bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, herunder elektriske installationer, sanitetsinstallationer odj varmeanlæg, tilsluttet oliefyr og el-varme samt den på ejendommen værende hegn og beplantning og rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Overtagelsesdagen er aftalt til den 2. januar Overdragelsen er iøvrigt sket på følgende, betingede vilkår : 1. Det solgte henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende, dog at risikoen med hensyn til brandforsikringen er overgået til køber allerede fra handelstidspunktet, hvoraf blandt andet følger, at køber i ildebrahdstil fælde oppebærer bygningernes brandassurancesummer til anordningsmæssig anvendelse mod opfyldelse af betingelserne i nærværende betingede skøde. Køber tegaer ;~ selv fornødne forsikringer, herunder bygningsbrand- og grundejerforsikrin fra overtagelsesdagen at regne. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

29 " ; J-.,., Overtagelsesdagen er ligeledes skæringsdag for skatter og afgifteir'j. indtægter og udgifter, og hvorover der udfærdiges sædvanlig,,<refuai.onsopgørelse, hvis saldo -reguleres ved kontant betaling ved påkrav. Sælgers advokat opsiger sælgers forsikri n- ger pr , og køber sørger selv for inddækning fra denne da to. 3. Det solgte overdrages med de samme byrder, rettiglser, hvormed det hidtil'har været ejet, hvorved heder og forpligte bemær kes, at der e r tinglyst følgende servitutter og byrder, som skal resp ekteres : Dokum ent angående byggelinier i henhold til lov 14o af 7/5 1937, tingl yst den 7/lo 194o ' ' Dokum ent angående garage og sommerhusets udseende, tinglyst den 24/ Le jek ontr akt med O tto Schachner på areal af 15 a, årlig leje 14. oo o, oo kr., fra den 1/ uopsigelig til 1/1 1994, tinglyst den 5 / Dokum ent angående betingelser for opførelse af sommerhus, herunder f orbu d mo d beboels e udover tidsrummet 1/4-3o/9., tinglyst den 3o/ Forkø bsre t for Ott o Schachner på areal af 15 a m.v., tinglyst den 28/ Le jek ontr akt med E rik Moland på areal af 15 a, årlig leje 9. 6 o o, - kr. b egyn dende 1/ og uopsigelig til 31/ , tinglyst den 3o/ll Køber indtræder fra overtagelsesdagen at regne i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor de respektive værker. Sælger sørger for aflæsninger pr. overtagelsesdagen. Sælger indestår for, at tilslutningsafgifter er betalt, samt at der ikke på det solgte hæfter gæld til anlæg af nogejn art, og at der ikke sælger bekendt er afsagt kendelser,der medføre økonomiske forpligtelser for den solgte ejendom. Enhver fremtidig afgift eller udgift det solgte vedrørende er derimod sælger uvedkommende. 4- Alt det solgte overdrages iøvrigt i den stand, hvori det er og forefindes, og som beset af køber, bortset fra vanhjemme Sælger er ligeledes unden ansvar for jordbundsforholdene. 5. Købesummen er aftalt til 1.25o.ooo,- kr., skriver eenmilliontohundredefemtitusinde kroner, der berigtiges på følgend måde : A. Køberen overtager til fortsat forrentning fra skæringsdagen at regne* til fortsat afdrag eller indfrielse følgende i ejendojn men indestående pantegæld:

30 l Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x ?é p.a uden aflysning til rest pr. 11/ Pantebrevet er tinglyst for 4po.opo,- kr. 2. Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x 3.536o?o p.a uden aflysning til rest pr. 11/ Pantebrevet er tinglyst for 3oo.ooo,- kr. 3. Gæld til Nykredit, utinglyst rente 4 x % p.a uden aflysning til rest pr. 11/12* 1986 Pantebrevet er tinglyst for 138. ooo,- kr ,22 kr 259.5o5,95 " ,38 " Lånene er alle kontantlån med særlige indfrielsesvilkår. Kontant betales mod løs kvittering samtidig hermed, eller rentefrit senest den 2/ til advokat Paul Johansen, Videbæk, restbeløbet Købesum ialt ,45 " 1.25o.ooo,oo kr Hele købesummen afregnes til advokat Paul Johansen.til ordeling på handelsomkostninger og afregning mellem sælgerne efter opøre Ise disse imellem, jfr. I/S's regnskab pr. 2/ Den til enhver tid uberigtigede del af købesummen forrentes f køberen med 13% p.a. fra skæringsdagen at regne og til berigtigelse e r sket, såfremt der sker forsinket betaling. ' " ' ' " " ' 6. " ' " ~ ' - ' " - ; - ; ; ;. ' - Parterne erklærer på tro og love, at det solgtes værdi handel og vandel er lig den aftalte købesum. Under overdragelsen medfølger el-komfur og køleskab/ ryser. Sælger har derimod forbeholdt sig tv-antenne og 3 udendørslamper f kobber. Sælger erklærer, at der på det solgte findes skov eller fredskovpligtig grund, hvorfor skødet vil være at anmelde for skovtils ynet, hvilket foreta ges af køber. >*' \ 7. Omkostninger ved skødets stempling og statsafgifterne dredes af køber. Hver part bærer sine advokatomkostninger. 8. Handelen er betinget af, at købesummen berigtiges på de Dran aftalte vilkår tilligemed refusion, og indtil da er det solgte selgers endelige ejendomsret undergivet med de heraf flydende retsvirkninger. Når betingelserne er opfyldt, skal endeligt skøde gives og tages, 03 parterne bemyndiger ved deres underskrift nedenfor advokat Paul Johansen Lier advokat Rudolf Knudsen, Videbæk til at udstede endeligt skøde Det solgte er ikke omfattet af retsvirkningslovens Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

31 - 4 - Under overdragelsen medfølger 5 bygninger, alle beliggende.på ejendommens jorder, hvoraf de 3 er beliggende mod vandet og de 2 i bevoksningen oppe på grunden, og følgende oplysninger fremhæves vedr. bygningerne: a. Bygningen af træ ved vandet, længst mod vest, er lejet af Erik Moland for livstid, tinglyst i lo år. Køber har fået udleveret kopi af lejekontrakten, og køber oplyser, at det med lejerener aftalt, at denne får stillet et værelse i helårshuset mod øst, J jfr. nedenfor, til rådighed for livstid mod at holde opsyn med området. Der er ikke betalt depositum, og lejen betales kvartals vis forud hver den 1.1., 1.4., 1.7. og l.lo med 2.4oo,oo kr. pr. gang. Lejen kan ikke forhøjes. lo. Bygningen af træ ved vandet med stråtag, "i midten" er lejet af Otto Schachner, i lo år fra den , uopsigeligt fra begge parters, side indtil den Lejekontrakten er tinglyst for lo år, o.g når lejeperioden udløb er, er lejeren pligtig at skøde huset, som ligeledes er lejet, v ederlagsfrit til ejeren. Der er aftalt og tinglyst en nærmere i lejekontrakten indeholdt forkøbsne ligger. Indbo tilhører leje- ret til jorden, hvorpå bygninger ren. løvrigt henvises til den kø beren udleverede kopi af lejekes specielt, at lejen er forud- og forkøbsretsaftalen. Det bemær betalt for de lo år, og sælger s kal ikke i den anledning godtgøre køber noget beløb. c. Stenhuset i hvidt med stråtag mod vandet, længst mod øst, er udlejet til den 31/ , hvor lejeren fraflytter. d., e. De 2 bygninger i træ oppe i terrænet er ikke udlejet på overtagelsesdagen. Køber har fået udleveret kopi af skrivelse af 7/ fra Vejle amtskommune og deklaration af 17/ med Frederici byråd og Vejle amtsråd. Køber oppebærer naturligvis iøvrigt lejeindtægter fra den 2/1 1987, og sælger udfærdiger- ^refusionsopgørelse over indtægterne, men køber oppebærer-le jen;.allerede fra den 1/ ' '."il. Ejendommen er noteret som landbrug og er beliggende i landzone.og delvist fredet område. Køber erklærer, at arealet er erhvervet med henblik på arealets udlægning til rekreativt område, jfr. købers kommunalplan Fredericia, den 10. juni 1986 Som køber: ]. (UuÅu* /7J.B. Nielsen,^r, *> I Hy^Gammelgaar

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere