SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION"

Transkript

1 SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006 med senere Ved udlæg, bortset fra udlæg på grundlag af pantebrev med pant i det udlagte, og arrest i fast ejendom og i tilfælde af en ejendoms salg eller overtagelse ved endelig tvangsauktion skal fogeden snarest muligt foranledige meddelelse herom tinglyst. I medfør af bestemmelsen skal fogeden således snarest muligt efter salg af en fast ejendom på tvangsauktion foranledige meddelelse herom tinglyst. Meddelelsen er blot en oplysning udadtil om, at ejendommen er solgt på tvangsauktion, og angiver således ikke til hvem, ejendommen er solgt. Tinglysningen sker i adkomstrubrikken, og tinglysningen medfører således, at der ikke længere er en tinglyst adkomsthaver på ejendommen. Fogedrettens meddelelse til tinglysningen giver derfor ikke auktionskøberen tinglysningsmæssig legitimation til at råde retligt over ejendommen. Ligeledes er retsforfølgende kreditorer afskåret fra at få tinglyst udlæg eller konkurs. 1 Der svares ikke tinglysningsafgift ved tinglysning af meddelelse om salg på tvangsauktion efter tinglysningslovens 13, stk. 1, 1. pkt., jf. tinglysningsafgiftslovens 8, stk. 1, nr Tinglysning af konkursdekret a. Normalsituationen Tinglysningslovens 13, stk. 1, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006 med senere I tilfælde af konkurs og behandling af dødsbo ved bobestyrer skal skifteretten foranledige meddelelse herom tinglyst, når kurator eller bobestyrer meddeler skifteretten, at boet omfatter fast ejendom. I medfør af bestemmelsen skal skifteretten således foranledige meddelelse om konkursen tinglyst, så snart kurator anmoder herom. Dette kan ske på selve mødet, hvor kurator udpeges, men vil ofte først ske efterfølgende i forbindelse med en skriftlig henvendelse fra kurator, idet kurator skal give 1 Jf. Peter Mortensen: Digital tinglysning, 4. udg., 2007, s. 170, Svend Trangeled: Tvangsauktion over fast ejendom, 1996, s. 161, Jesper Bang: Håndbog i Tvangsauktion, 1990, s. 146 og Hindborg og Willumsen i U 2002B.370 (s. 371 ved note 4).

2 - 2 skifteretten tilstrækkelige oplysninger til, at lysning kan gennemføres, herunder så vidt muligt oplysninger om ejendommens adresse, matrikelnummer, landsejerlavskode, kurators cpr-nr. samt skyldnerens CVR- eller cpr-nr. Ligeledes vil der være en række tilfælde, hvor kurator først i forbindelse med sine nærmere undersøgelser bliver bekendt med, at konkursboets aktivmasse omfatter en fast ejendom. Tinglysning af konkursdekretet sikrer ejendommen mod retsforfølgende kreditorer samt efterfølgende aftaleerhververe, jf. tinglysningslovens 1, stk. 1. Endvidere medfører tinglysning af konkursdekretet, at tidligere utinglyste rettigheder ekstingveres, jf. tinglysningslovens 1, stk. 2. Der svares ikke tinglysningsafgift ved tinglysning af meddelelse om konkurs efter tinglysningslovens 13, stk. 1, 2. pkt., jf. tinglysningsafgiftslovens 8, stk. 1, nr. 2. b. Ved køb af ejendomme på tvangsauktion Ved anmeldelse af et konkursdekret til tinglysning vil fallenten ofte fremstå som tinglyst adkomsthaver, og konkursdekretet kan dermed lyses. I de tilfælde hvor fallenten, inden konkursdekretet afsiges, har erhvervet en fast ejendom på tvangsauktion og endnu ikke har fået udstedt og tinglyst auktionsskøde eller har fået tinglyst auktionsbogen, vil fallenten derimod ikke fremstå som tinglyst adkomsthaver. Det betyder, at retsforfølgende kreditorer dermed er afskåret fra at få tinglyst udlæg eller konkurs. Det er således korrekt, når Tinglysningsretten afviser at tinglyse et konkursdekret på en ejendom, som er blevet solgt på tvangsauktion, og hvor der ikke efterfølgende er tinglyst ny adkomsthaver, jf. tinglysningslovens 10, stk Udstedelse og tinglysning af auktionsskøde Retsplejelovens 580, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2009 med senere Fogedretten skal udstede auktionsskøde til auktionskøberen eller den, der har erhvervet retten hertil, når det godtgøres, at auktionsvilkårene er opfyldt, eller at alle berettigede har fået, hvad de har krav på, eller samtykker i, at skødet udstedes. Tvangsauktionsvilkårenes pkt. 9, jf. bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, har følgende ordlyd: 9. Auktionsskøde Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han kræve, at fogeden udsteder auktionsskøde til ham. Køberen skal tage skøde på ejendommen inden 1 år efter auktionen. Køberen betaler selv de omkostninger, der måtte være forbundet med udstedelse af skødet, dettes tinglysning, overtagelse af hæftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke opnåede dækning på auktionen. På begæring skal fogeden således udstede auktionsskøde til tvangsauktionskøberen eller den, der har erhvervet retten hertil, når auktionsvilkårene er opfyldt. Dette skal ske senest 1 år efter tvangsauktionen. 2 Jf. også Jens Anker Andersen i U 1986B.107 (s. 109).

3 - 3 Baggrunden for 1 års-fristen i Tvangsauktionsvilkårenes pkt. 9 er, at mange tvangsauktioner ender med, at ejendommen overtages af en ufyldestgjort pant- eller udlægshaver, jf. rpl. 578, som så efterfølgende ved en transportkøbekontrakt overdrager retten til at få udstedt auktionsskøde til tredjemand. Den ufyldestgjorte udlægs- eller panthaver har således et år til at få videresolgt ejendommen. Det skal dog bemærkes, at pligten til at få udstedt auktionsskøde inden 1 år ikke er sanktioneret. 3 Udstedelse af auktionsskøde er ikke en beslutning men alene en konstatering af, at auktionsvilkårene er opfyldt. Fogeden er således ikke forpligtet til at foranledige skødet tinglyst efter tinglysningslovens 13, og det sker heller ikke i praksis. Det er derimod den, til hvem skødet er udstedt, der må foranledige dette. Auktionsskødet kan tinglyses digitalt, jf. Tinglysningsrettens vejledning om tinglysning af auktionsskøde i tingbogen. Såfremt auktionsskødet udstedes til og tinglyses af fallenten, vil denne ifølge tingbogen fremstå som adkomsthaver, og konkursdekretet kan herefter tinglyses digitalt af skifteretten. Kurator vil formentlig være berettiget til at få udstedt auktionsskøde direkte til konkursboet, dog først når auktionsvilkårene er opfyldt. Ved tinglysning af auktionsskøde skal der svares tinglysningsafgift, jf. tinglysningsafgiftslovens 4, stk Tinglysning af auktionsbogen inden tinglysning af endeligt auktionsskøde a. Auktionskøberens mulighed for at tinglyse auktionsbogen Auktionskøber har mulighed for straks efter auktionen at forlange en udskrift af auktionsbogen, der dokumenterer auktionens forløb, tinglyst på ejendommen, jf. U V og U Ø. 4 Efter tinglysning af auktionsbogsudskriften kan auktionskøberen disponere over ejendommen på samme måde som en køber af ejendommen i henhold til et betinget skøde, jf. nedenfor pkt. c. Tilsvarende kan retsforfølgning tinglyses på ejendommen. I U Ø kunne en arrest tinglyses på ejendommen, og det må antages, at også en konkurs vil kunne tinglyses i sådanne tilfælde. b. Aftaleerhververes og kreditorers mulighed for at tinglyse auktionsbogen Ikke blot auktionskøberen, men også auktionskøberens aftaleerhververe og kreditorer kan lade udskriften tinglyse som grundlag for tinglysning af transportskøde, udlæg, konkurs m.v. 5 Aftaleerhververe og kreditorer er således ikke afhængige af, om auktionskøberen vil lade en auktionsbogsudskrift tinglyse som betinget skøde, idet de da adkomsten hviler på et offentligretligt dokument selv kan lade auktionsbogsudskriften tinglyse. En aftaleerhverver vil have en naturlig interesse heri, idet han ellers risikerer, at overdrageren (auktionskøberen) ikke respekterer overdragelsen og i stedet selv får udstedt auktionsskøde eller 3 Jf. Jens Anker Andersen i U 1986B Jf. Hindborg og Willumsen i U 2002B.370, Jesper Bang, Håndbog i tvangsauktion, 1990, s. 146, og Svend Trangeled, s Jens Anker Andersen er i U 1986B.107 (s. 109) lidt mere tilbageholdende, idet han alene anfører, at det antages. 5 Jf. U Ø og Jesper Bang, Håndbog i tvangsauktion, 1990, s. 146, og Jens Anker Andersen i U1986B.107 (s. 109).

4 - 4 overdrager retten til at få udstedt auktionsskøde til tredjemand. Derudover er aftaleerhververen ikke beskyttet mod overdragerens kreditorer. Ligeledes vil en kreditor have interesse heri, idet han dermed får mulighed for at tinglyse arrest, udlæg, konkurs m.v. Afsiges der konkursdekret over overdrageren, har kurator en pligt til at drage omsorg for, at ekstinktionsbetingelserne opfyldes, såfremt han derved kan øge konkursmassen. 6 Problemstillingen fremgår tydeligt at Vestre Landsrets utrykte afgørelse i V.L.B. B : Erhverver i henhold til en transportkøbekontrakt kunne ikke få tinglyst endeligt auktionsskøde, idet tvangsauktionskøberen forinden erhververens anmeldelse til tinglysningen var gået konkurs, og konkursboet havde fået lyst auktionsbogsudskriften som adkomst for tvangsauktionskøberen samt fået lyst konkursdekretet. Konkursboet havde herved ekstingveret erhververens rettigheder over ejendommen i henhold til købekontrakten, selvom ejendommen var blevet overdraget inden konkursdekretet blev afsagt. Landsrettens begrundelse lød: Da auktionsskøderne blev anmeldt til tinglysning, var [auktionskøberen] ikke ifølge tingbogen berettiget til at råde over ejendommene uden samtykke fra konkursboet, jf. tinglysningslovens 10, stk. 1, eller 12, stk. 1, og auktionsskøderne burde derfor være afvist. c. Rettigheder iht. auktionsbogen er betingede. Det er værd at bemærke, at tinglysning af auktionsbogen er en tinglysning af en betinget rettighed, i det omfang tvangsauktionsvilkårene endnu ikke er opfyldte. Bortfalder auktionskøberens ret, må tinglyste aftaler eller retsforfølgning derfor også bortfalde på samme måde, som det kendes ved aflysninger af almindelige, betingede skøder. 7 d. Særligt om den praktiske fremgangsmåde ved tinglysning af auktionsbogen Tinglysning af auktionsbogen kan kun gennemføres via det digitale tinglysningssystem ved at anmelde den under ekspeditionstypen auktionsskøde og samtidig begære tinglysning med frist til at indhente auktionsskøde fra fogedretten. Ved tinglysning af auktionsbogen skal der svares tinglysningsafgift, jf. tinglysningsafgiftslovens 4, stk. 1. Udstedes der efterfølgende auktionsskøde, og anmeldes dette til tinglysning, skal der for auktionsskødet alene betales den faste tinglysningsafgift. 5. Tinglysning af konkursdekret efter tinglysning af auktionsbogen Når auktionsbogen er lyst, kan der lyses konkursdekret på ejendommen, forudsat naturligvis at det er auktionskøberen i henhold til auktionsbogen, der er taget under konkursbehandling. 6. Tinglysning af transportkøbekontrakt inden tinglysning af endeligt auktionsskøde En transportkøbekontrakt kan ikke tinglyses, før auktionsbogen er tinglyst som adkomst for overdrageren, eller der er udstedt endeligt auktionsskøde, hvilket skyldes det hul i adkomstrækken, 6 Jf. Lillian Hindborg og Hans Willumsen i U 2002B Jf. Jens Anker Andersen i U 1986B.107 (s. 109).

5 - 5 der følger af, at auktionskøberen ikke står som legitimeret ifølge tingbogen, jf. også tinglysningslovens 10, stk Meddelelse til fogedretten inden tinglysning af endeligt auktionsskøde Erhververen ifølge en transportkøbekontrakt og tvangsauktionskøberens kreditorer har mulighed for at give meddelelse til fogedretten. Jens Anker Andersen anfører i U 1986B.107 (s. 109), at en meddelelse fra erhververen i henhold til en transportkøbekontrakt til fogedretten vil bevirke, at auktionskøberens legitimation til at få auktionsskøde eller til at disponere over retten til at få auktionsskøde forsvinder. Spørgsmålet er herefter, om meddelelse til fogedretten også sikrer mod auktionskøberens kreditorer (konkursboet). Jens Anker Andersen anfører at spørgsmålet er diskutabelt, og at den mest sikre fremgangsmåde er at tinglyse. Han konkluderer dog, at meget synes at tale for at acceptere, at transportkøbekontrakter i alle henseender kan sikres ved meddelelse til den fogedret, som har afholdt auktionen. Jens Anker Andersens synspunkt modsiges af Hindborg og Willumsen i U 2002B.370. Hindborg og Willumsen anfører, at Jens Anker Andersens synspunkt er direkte i modstrid med tinglysningslovens 1, at det ingen støtte har i praksis, og at en kurator i et konkursbo, der bliver bekendt med, at fallenten har stiftet utinglyste rettigheder over fast ejendom, har en pligt til at drage omsorg for, at ekstinktionsbetingelserne opfyldes, såfremt han derved kan øge konkursmassen. Ekstinktionsbetingelserne må antages at opfyldes ved tinglysning af konkursdekretet på ejendommen, uanset om erhververen i henhold til transportkøbekontrakten har givet meddelelse til fogedretten, jf. V.L.B. B I praksis har det vist sig, at flere fogedretter har accepteret at modtage sådanne meddelelser med den virkning, at fogedretten ikke vil udstede auktionsskøde uden kurators samtykke. Dette er ikke ubetænkeligt. Fogedretterne risikerer nemlig at ifalde et erstatningsansvar, såfremt det lykkes en fallent eller tredjemand på grund af en fejl i fogedretten uberettiget at erhverve auktionsskøde. Endvidere vil fogedretten være i et dilemma, såfremt en aftaleerhverver, der har erhvervet ejendommen fra fallenten, inden konkursdekretet blev afsagt, anmoder om at få udstedt auktionsskøde. Fogedretten vil nemlig i disse tilfælde formentlig være forpligtet til at udstede dette, såfremt tvangsauktionsvilkårene i øvrigt er opfyldt. 8. Boets indtræden Inden boet tager skridt til at tinglyse udskrift af auktionsbogen og konkursdekret bør boet overveje, om det overhovedet har en interesse i at indtræde i auktionskøbers ret, jf. konkurslovens 55. Dette vil nemlig ikke nødvendigvis være tilfældet, når auktionsvilkårene fortsat ikke er opfyldt. Hvis konkursboet indtræder, men ikke kan opfylde vilkårene, vil resultatet kunne blive en misligholdelsesauktion, og i det omfang auktionssælgeren derved lider et tab, vil han kunne rette kravet mod boet som massekrav, jf. konkurslovens 56, stk. 1. Det må anses som uafklaret, hvorvidt kurators anmodning om lysning af auktionsbogen medfører, at han derved anses som indtrådt i auktionskøbet. 9 8 Jf. Jens Anker Andersen i U 1986B.107 (s. 108). 9 Jf. Lillian Hindborg og Hans Willumsen i U 2002B, s. 370.

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere