MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag"

Transkript

1 DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette Abildgaard Finn Rudaizky Anne Ehrenreich Erik Sejersten Susanne Langer Side 1 af 17

2 INDHOLDSLISTE 1. Beslutningssag: Valg af formand og næstformand 2. Beslutningssag: Forretningsorden for Psykiatriudvalget 3. Beslutningssag: Mødeplan for Psykiatriudvalget for foråret Beslutningssag: Arbejdsplan for Psykiatriudvalget i Beslutningssag: Proces for bidrag til budgetlægningen for Orienteringsag: Satspulje på psykiatriområdet Eventuelt Side 2 af 17

3 1. BESLUTNINGSSAG: VALG AF FORMAND OG NÆSTFORMAND BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt skal der nedsættes et Psykiatriudvalg som stående udvalg. Udvalget vælger selv sin formand og sin næstformand. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at udvalget vælger en formand, og 2. at udvalget vælger en næstformand. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: 1. at udvalget valgte Karsten Skawbo-Jensen som formand 2. at udvalget valget Finn Rudaizky som næstformand Anne Ehrenreich (V) var fraværende under sagens behandling SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte den 4. februar 2014 endeligt en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, hvorefter der nedsættes et Psykiatriudvalg som stående udvalg. Ifølge styrelsesvedtægtens 11 vælger udvalget selv formand og næstformand. Der blev den 19. november 2013 indgået konstitueringsaftale mellem partierne Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF. Ifølge aftalen besættes formandsposten i Psykiatriudvalget af Det konservative folkeparti, mens næstformandsposten besættes af Dansk Folkeparti. Valg af formand ledes normalt af udvalgets ældste medlem, forstået som anciennitet, dernæst alder - i Psykiatriudvalget tilfalder denne rolle Erik Gregersen (A). Når formanden er valgt leder denne valget af næstformand for udvalget. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Valg af formand og næstformand offentliggøres på regionens hjemmeside. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden 2. Konstitueringsaftale af 19. november 2013 Side 3 af 17

4 2. BESLUTNINGSSAG: FORRETNINGSORDEN FOR PSYKIATRIUDVALGET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt skal der nedsættes et Psykiatriudvalg som stående udvalg. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. INDSTILLING Administrationen indstiller: at udvalget godkender det forelagte forslag til forretningsorden POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Tiltrådt Anne Ehrenreich (V) var fraværende under sagens behandling SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte den 4. februar 2014 endeligt en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, hvorefter der nedsættes et Psykiatriudvalg som stående udvalg. Ifølge styrelsesvedtægtens 11 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden. Administrationen har med baggrund i den forretningsorden, som gjaldt for driftsudvalgene i den foregående valgperiode og i forretningsudvalgets forretningsorden samt de seneste ændringer i den kommunale styrelseslov vedr. udsendelse af dagsorden udarbejdet et forslag til forretningsorden for de stående udvalg, som er vedlagt som bilag. Der lægges op til, for at sikre ensartede arbejdsvilkår, at der gælder den samme forretningsorden i samtlige udvalg. Forretningsordenen indeholder bl.a. regler om mødesagers optagelse på dagsorden og udsendelse af dagsorden, udvalgets beslutningsdygtighed og mødehandling, udvalgsmedlemmers hablitet samt protokol og beslutninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Forretningsordenen offentliggøres på regionens hjemmeside. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Forretningsorden for stående udvalg Side 4 af 17

5 3. BESLUTNINGSSAG: MØDEPLAN FOR PSYKIATRIUDVALGET FOR FORÅRET 2014 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt skal der nedsættes et Psykiatriudvalg som stående udvalg. Udvalget fastsætter selv sin mødeplan. INDSTILLING Administrationen indstiller: at udvalget godkender det forelagte forslag til mødeplan. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte den 4. februar 2014 endeligt en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, hvorefter der nedsættes et Psykiatriudvalg som stående udvalg. Ifølge den kommunale styrelseslovs bestemmelser om stående udvalg, som ifølge regionsloven også gælder for stående udvalg i regioner, vedtager udvalget selv sin mødeplan. Det er dog hensigtsmæssigt, at udvalgets mødeplan tager hensyn til regionsrådets øvrige mødeplanlægning, hvorfor det fremgår af forretningsordenen, at udvalget vedtager sin mødeplan inden for de af regionsrådet fastlagte rammer. Administrationen har derfor med baggrund i den mødeplan, som er vedtaget for regionsrådets og forretningsudvalgets møder, udarbejdet et forslag til mødeplan. Forslaget indeholder i foråret et månedligt møde, for at tage højde for udvalgets arbejde med budgetprocessen. Derudover er der taget højde for, at en sag normalt vil kunne behandles færdigt i udvalg, forretningsudvalg og regionsråd i løbet af en måned eller halvanden. Forslaget til mødeplan for de stående udvalg tager desuden højde for de medlemmer, der sidder i mere end ét udvalg. Mødeplanen indeholder møder frem til udgangen af maj måned. Det foreslås, at udvalget drøfter mødeplanen og i den forbindelse også drøfter tilrettelæggelse af institutionsbesøg mv. inden for udvalgets område, og at administrationen snarest herefter forelægger et forslag til revideret mødeplan for juni måned og andet halvår af Det foreslås, at Psykiatriudvalget frem til juni 2014 holder udvalgsmøder fra kl , på følgende dage: 18/ / / ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Mødeplanen offentliggøres på regionens hjemmeside som en del af den samlede mødeplan for regionsrådet og dets udvalg. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Side 5 af 17

6 - DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Samlet mødeplan for udvalg Side 6 af 17

7 4. BESLUTNINGSSAG: ARBEJDSPLAN FOR PSYKIATRIUDVALGET I 2014 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Overordnet drøftelse af udvalgets opgaveområde, herunder af områder, som udvalget finder det særligt vigtigt at fokusere på med henblik på, at der kan forelægges et egentligt forslag til arbejdsplan på udvalgets næste møde. INDSTILLING Administrationen indstiller: at udvalget drøfter udvalgets opgaveområde med henblik på, at udvalget på næste møde kan tage stilling til et forslag til arbejdsplan for POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Udvalget drøftede opgaveområder, og medlemmerne gav udtryk for, hvilke områder de prioriterede. Administrationen fremlægger på mødet den 18. marts 2014 et forslag til arbejdsplan til udvalgets drøftelse. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte den 4. februar 2014 endeligt en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, hvorefter der nedsættes et Psykiatriudvalg som stående udvalg. Regionens styreform er baseret på Skanderborgmodellen. Udvalgenes opgave er at være politikformulerende og politikopfølgende i forhold til regionsrådet, men udvalgene har ikke selvstændigt driftsansvar. Modellen er i mødesagen fra regionsrådets behandling af styrelsesvedtægten beskrevet sådan her: På denne måde får udvalgene mulighed for at arbejde med overordnet strategisk styring, hvilket også vil være i tråd med de udtrykte ønsker til arbejdsformen i evalueringen af driftsudvalgene. Regionsrådet har så mulighed for at delegere afgørelseskompetencen i enkeltsager til administrationen eller i særlige tilfælde til udvalgene. Sag om delegation forventes forelagt for regionsrådet senere på foråret. Styrelsesvedtægten og det uddybende notat om udvalgenes opgaveområder, som var vedlagt til regionsrådets behandling af sagen, er vedlagt som bilag. Udvalgets opgaver Ifølge styrelsesvedtægten har udvalget politikformulerende og politikkontrollerende og opfølgende opgaver på følgende områder: a. Patientforløb b. Kvalitet i psykiatri og praksissektor c. Patientsikkerhed i psykiatri og praksissektor d. Recovery og netværksinddragelse e. Tvang f. Psykisk syge med alkohol- og stofmisbrug g. Den Sociale Virksomhed Udvalgenes arbejde vil dels bestå af de initiativer, som udvalget vælger at træffe, de indstillinger om konkrete nye politikker som administrationen forelægger, samt udvalgenes deltagelse i budgetprocessen, jf. den sag, der behandles på samme møde. Driftssager, der er en udmøntning af allerede godkendte politikker, forelægges direkte for forretningsudvalget, uden forudgående behandling i et stående udvalg, ligesom spørgsmål om eksempelvis økonomiske konsekvenser af en sag, ikke forelægges det stående udvalg. Side 7 af 17

8 Administrationen vil indlede punktet med en kort præsentation af udvalgets kompetencer efter styrelsesvedtægten, hvor det også vil være muligt at stille spørgsmål. Herefter foreslås det, at der på baggrund af en en brainstorm i forhold til opgaveområdet, er en første politisk drøftelse af særlige fokusområder og prioriteringer for udvalget. Administrationen vil på baggrund af udvalgets tilkendegivelser udarbejde et konkret forslag til arbejdsplan for 2014, som forelægges til endelig godkendelse på næste møde. Forslaget vil beskrive udvalgets arbejdsopgaver indenfor de enkelte dele af ansvarsområdet, herunder de punkter, hvor det kan være relevant at indhente udtalelser fra andre udvalg. Udvalget vil også, som led i sin arbejdsplan kunne planlægge relevante besøg på regionens virksomheder og institutioner. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af sine opgaver med henblik på at tage stilling til et konkret forslag til arbejdsplan på næste møde. DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden 2. Notat om styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Side 8 af 17

9 5. BESLUTNINGSSAG: PROCES FOR BIDRAG TIL BUDGETLÆGNINGEN FOR BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget anmodede i sag om Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af budget (bilagt) på mødet d. 28. januar 2014 de seks stående udvalg og kræftudvalget om at fremkomme med bidrag til budgetlægningen senest d. 6. juni INDSTILLING Administrationen indstiller: at udvalget godkender tidsplan og proces for udarbejdelse af bidrag til budgetlægningen for POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Efter styrelsesvedtægten udarbejder de stående udvalg forslag til budget inden for de områder, hvor det enkelte udvalg varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet. På Psykiatriudvalgets område drejer det sig om: a. Patientforløb b. Kvalitet i psykiatri og praksissektor c. Patientsikkerhed i psykiatri og praksissektor d. Recovery og netværksinddragelse e. Tvang f. Psykisk syge med alkohol- og stofmisbrug g. Den Sociale Virksomhed Udvalgets rolle er, som det fremgår af styrelsesvedtægten, politikformulerende og politikkontrollerende. Det indebærer, at udvalget ikke har budgetansvar, og udvalgets bidrag til budgetlægningen er fremsættelse af ønsker til nye initiativer. Der er i mødesagen til forretningsudvalget beskrevet forløbet og rammerne for udarbejdelse af budget , jf. vedlagte bilag. Nedenfor er gengivet de forhold, der har direkte betydning for Psykiatriudvalgets arbejde med budgetbidrag, samt den overordnede tidsplan for udvalgets arbejde frem til sommer, hvorefter budgetforslaget udarbejdes. Rammer for processen Der har som forberedelse for det nye regionsråds arbejde været igangsat et strategiarbejde i administrationen. Strategiarbejdets forslag til vision, mission og politiske målsætninger, der er en sammenskrivning af de eksisterende, vil blive præsenteret for forretningsudvalget i forbindelse med mødet i marts måned med henblik på godkendelse af, at det kan danne udgangspunkt for strategisk fokus og prioritering i regionen. På baggrund af drøftelsen i forretningsudvalget vil der på budgetseminaret i april blive fremlagt et forslag til strategisk ramme for forslag, som vil kunne indarbejdes i budgettet. På budgetseminaret i april vil ligeledes foreligge en første vurdering af økonomien i Der vil på dette tidspunkt være en række usikkerheder vedr. de økonomiske udfordringer, og den samlede økonomiske ramme vil være uafklaret, idet resultatet af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner som vanligt ventes afsluttet i den første del af juni måned. Side 9 af 17

10 Grundlaget for budgetlægningen udgøres af et teknisk grundbudget, der er bygget op af hospitalers, virksomheders og administrationens fremskrevne budgetter på baggrund af regionsrådets tidligere trufne beslutninger, samt en række poster af uafviselig eller teknisk karakter. Det vil ikke på budgetseminaret være afklaret, hvilket råderum der vil være i regionens økonomi i 2015, og hvordan der opnås balance. Det vil regionsrådet skulle tage stilling til efter indgåelsen af økonomiaftalen i juni måned. I den forbindelse vil der evt. skulle iværksættes udarbejdelse af generelle spareforslag for hospitaler, virksomheder og administration. På denne baggrund anmodes de seks stående udvalg og kræftudvalget som anført i mødesagen om at fremkomme med ønsker til nye initiativer. Fristen er fastlagt til d. 6. juni Der vil efterfølgende være en politisk proces med afklaring af eventuel indarbejdelse i budgettet af de enkelte forslag under hensyntagen til den samlede økonomiske ramme på områderne for henholdsvis sundhed og regional udvikling. I forbindelse med fremsendelsen af forslagene bedes udvalget angive forslagets sammenhæng til udvalgets politikområder (jf. styrelsesvedtægten) og til regionens overordnede strategi og politiske målsætninger, samt de økonomiske konsekvenser. Der vil blive udarbejdet en vejledning til nærmere beskrivelse af de enkelte forslag. Tidsplan for udvalgenes arbejde med bidrag til budgettet Første drøftelse (marts) Der vil være mulighed for at drøfte hvilke emner, der vil være relevante at sætte fokus på i udvalgets arbejde med bidrag til budgettet, jf. udvalgets politikområder. På baggrund af drøftelsen vil administrationen arbejde videre med de udvalgte emner. Anden drøftelse(ultimo april) Udvalgets andet møde vil blive lagt efter budgetseminaret, således at der på dette møde tages udgangspunkt i den foreløbige vurdering af de økonomiske rammer samt den strategiske ramme for budgetarbejdet mv., der vil blive fremlagt og drøftet på budgetseminaret, jf. ovenfor. På dette udvalgsmøde vil foreligge en viderebearbejdning af de emner, der blev prioriteret på det første møde, samt administrationens forslag til og vurdering af eventuelt yderligere emner, der vil kunne indgå i udvalgets ønsker til budgettet. Det foreslås, at udvalget drøfter hvilke emner, der vil kunne indgå som udvalgets bidrag til budgetlægningen, således at der frem mod det tredje møde kan udarbejdes konkrete beskrivelser af ønskerne. Tredje drøftelse (ultimo maj) På dette møde besluttes hvilke ønsker til budgettet, der skal fremsendes fra udvalget. Der vil foreligge konkrete beskrivelser af de enkelte ønsker, udarbejdet jf. drøftelserne på udvalgets første møder. Udarbejdelse af budgetforslag og budgetforhandlinger Når økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen foreligger, udarbejdes budgetforslaget på baggrund af regionsrådets beslutninger, herunder stillingtagen til opnåelse af balance i regionens økonomi. Budgetforslaget udsendes til regionsrådet primo august måned, og der vil efter førstebehandlingen af budgetforslaget blive indkaldt til budgetforhandlinger. Udvalgenes ønsker til nye initiativer vil, sammen med eventuelle øvrige forslag, foreligge til budgetforhandlingerne. Budgettet vedtages ved anden behandlingen den 23. september Side 10 af 17

11 ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. B2015 mødesag januar Side 11 af 17

12 6. ORIENTERINGSAG: SATSPULJE PÅ PSYKIATRIOMRÅDET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Partierne bag satspuljen på psykiatriområdet har udmeldt aftalen for Der forestår en proces med at søge midler, når Sundhedsministeriet indkalder ansøgninger til puljen. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at psykiatriudvalget tager orienteringen om regeringens satspulje på psykiatriområdet til efterretning POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Partierne bag satspuljeaftalen på psykiatriområdet har afsat 410 mio. kr. over 4 år til projekter målrettet regioner, kommuner, praksissektor, erhvervsliv, patientforeninger m.fl. Satspuljepartierne har ønsket at følge op på rapporten fra regeringens psykiatriudvalg "En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser", og har sat fokus på de fem temaer: en hurtig og sammenhængende indsats brugere og pårørende som en ressource i indsatsen høj kvalitet i indsatsen gennem dokumentation og viden mindre tvang og magtanvendelse sundhed og forebyggelse. De fem temaer, som regionen kan søge om puljemidler til, udmøntes ifølge aftalen til følgende projekter: 1. Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri (32 mio. kr.) 2. Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser (13 mio. kr.) 3. Koordineret indsats for dobbeltbelastede (24 mio. kr.) 4. Udbredelse af tværfaglige udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien (23 mio. kr.) 5. Forsøg med ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund (35 mio. kr.) 6. Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (9,6 mio. kr.) 7. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter ( 17 mio. kr.) 8. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger (73,6 mio. kr.) 9. Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering (40 mio. kr.) 10. Partnerskab om mental sundhed på arbejdspladser (7 mio. mr.) Ingen af midlerne til de 10 projekter, bortset fra projekter under punkt 3, gøres permanent ved periodens udløb i Det skaber udfordringer økonomisk i forhold til videreførsel efter projektudløb og undervejs i forhold til rekruttering og fastholdelse af personale. Region Hovedstadens Psykiatri igangsætter det forberedende arbejde med ansøgninger, men endelige ansøgninger kan først udarbejdes, når ansøgningsmaterialet foreligger. Projekter under punkt 1 og 9 kræver regional medfinansiering. Til projekter under punkt 2 fordeles midler fra 2015 efter fælles ansøgning fra kommuner og region og arbejdet hermed kan henlægges i regi af sundhedsaftalen. Til projekter under punkt 3 skal initiativet implementeres som led i sundhedsaftalen, og midlerne, der udmøntes som bloktilskud til region og kommuner, er permanente. Til projekter under punkt 10 skal deltagerne medfinansiere partnerskabet, herunder aktiviteter og drift efter Nogle af Side 12 af 17

13 puljerne er relativt små, og skal deles mellem region og kommuner. Det skal derfor vurderes, om de ressoucer der skal anvendes til ansøgninger m.v. står mål med de midler, der kan søges. Sundhedsministeriet har endnu ikke indkaldt ansøgninger. Administrationen vil på næste mødefremlægge en sag om prioritering af, hvilke områder regionen skal søge puljemidler til. Ansøgninger, der kræver medfinansiering af regionens egne midler, forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet til godkendelse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der tages stilling til kommunikationsindsats senere i processen i forbindelse med valg af projektansøgninger. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Satspulje psykiatri 2014_2017 Side 13 af 17

14 7. EVENTUELT EVENTUELT Ingen bemærkninger. Side 14 af 17

15 DAGSORDEN Psykiatriudvalget - meddelelser MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette Abildgaard Finn Rudaizky Anne Ehrenreich Erik Sejersten Susanne Langer Side 15 af 17

16 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Forskningens døgn i psykiatrien Side 16 af 17

17 1. MEDDELELSER - FORSKNINGENS DØGN I PSYKIATRIEN MEDDELELSER Forskningens døgn i psykiatrien afholdes i 2014 torsdag den 24. april kl til i auditoriet på Bispebjerg Hospital. Forskningens døgn er en national landsdækkende begivenhed indenfor somatik og psykiatri og henvender sig til den brede offentlighed. Når programmet foreligger sendes det til udvalgets medlemmer. JOURNALNUMMER Side 17 af 17

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale H6 på regionsgården. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale H6 på regionsgården. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale H6 på regionsgården MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Tirsdag den 22. marts 2010 Kl. 18.00 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde nr. 2 Medlemmer:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri 19M puljen 19 M Fremrykningspuljen Kvalitet i den kommunale indsats

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-02-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-02-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H6 på regionsgården MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik R.

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager FÆLLESMØDE FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET & SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-02-2016 15:30 MØDESTED Lokale 4.24, CIMT, Borgervænget 7,

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 19:00 MØDESTED Mødelokale H7 / H8 MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 20-05-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H7 og H8. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 20-05-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H7 og H8. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H7 og H8 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen (A) Hanne Andersen (A) Erik R. Gregersen (A) Karsten

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 16:45 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 25-03-2014 15:00 MØDESTED H7 MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Deltog Hanne Andersen

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden 2018-2021 Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier. erne er enige om

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder )*++$+!! + Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Adm. dir. Hjalte Aaberg Udvalgets møder 18. april 2007 Teknik- og Miljøudvalget fik 1. udgave af dette notat i januar 2006 og 2. udgave i september

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl i mødelokale 188

R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl i mødelokale 188 R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl. 13.00 i mødelokale 188 ÅBEN, GENEREL DEL: 1. Orientering om deltagelse i tværkommunal projektansøgning

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 26. august 2015 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 22-04-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H7. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 22-04-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H7. Kræftudvalget - mødesager BESLUTNINGER Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 22-04-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H7 MEDLEMMER Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i Regionsrådet 2018-2021 torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen Deltagere: Anders Koefoed Anne Møller Ronex Annemarie Knigge Bodil Sø Brigitte Klintskov Jerkel Bruno Jerup Camilla

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 6

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 6 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 19-05-2015 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 6 Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Özkan Kocak Maja Holt Højgaard Fraværende

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere