Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen)."

Transkript

1 H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret Forvaltningsret Kommune ikke afskåret fra at ændre tilsagn om vederlagsfri tilskødning af grund til kirke. En kommune K havde i 1964 og påny i 1968 givet et menighedsråd M tilsagn om vederlagsfrit at stille en nærmere angivet grund til rådighed til opførelse af en kirke; men i ændredes tilsagnet til at angå en anden grund. Idet tilsagnet var afgivet som led i løsningen af den til K som offentlig myndighed henlagte byplanmæssige opgave og var afgivet til M som offentlig myndighed, og idet det lagdes til grund, at K også ved ændringen havde handlet ud fra saglige hensyn og til løsning af den byplanmæssige opgave, gaves der ikke M medhold i, at K var forpligtet til at tilskøde M den oprindelige grund. [1] Østre Landsrets dom 8. maj 1973 (X afd.). (Kirchheiner, Tofthøj, E. Mogens Jensen). Under denne sag har sagsøgeren, Herstedvester Sogns Menighedsråd, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Herstedernes Kommune, tilpligtes - mod sagsøgerens underskrivelse af servitutdokumenter i overensstemmelse med en under sagen fremlagt skrivelse fra sagsøgte til sagsøgeren af 1. juli at tilskøde sagsøgeren ejendommen matr. nr. 5 ce Vridsløselille by, Herstedvester sogn. Påstanden støttes på, at sagsøgte overfor sagsøgeren har afgivet et bindende løfte om vederlagsfrit at overdrage den pågældende ejendom - en ubebygget grund, beliggende i Albertslund - til sagsøgeren til opførelse af en kirke, hvilket løfte sagsøgte senere har nægtet at opfylde. Sagsøgeren har efter sin endelige påstand subsidiært påstået sagsøgte tilpligtet at tilskøde sagsøgeren ejendommen som angivet i den principale påstand, men således at pligten gøres betinget af tilsynsmyndighedens godkendelse af tilskødningen (overdragelsen). Sagsøgte har påstået frifindelse under anbringende af, at sagsøgtes tilbud om at overdrage sagsøgeren den omhandlede grund ikke er behørigt accepteret af sagsøgeren, og at iøvrigt offentligretlige (byplanmæssige) synspunkter, ifølge hvilke sagsøgte nu ønsker grunden anvendt til andet formål, må medføre, at sagsøgeren - der har fået tilbudt en anden grund til kirkebyggeri - ikke kan gøre krav på den oprindelig tilbudte grund. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Ved en af Boligministeriet den 19. april 1963 godkendt byplanvedtægt for et areal af Vridsløselille og Herstedvester byer, Herstedvester sogn, Herstedernes kommune, var bl. a. bestemt, at et område syd for jernbanelinien København-Roskilde forbeholdtes til opførelse fortrinsvis af beboelseshuse, for hvis udseende og indretning der - for at skabe et markant og harmonisk helhedspræg - fastsattes detaljerede forskrifter. Visse nærmere angivne arealer var ifølge planen forbeholdt anvendt til»offentlige formål, skole, børnehaver, legepladser m. v.«et af disse arealer, beliggende umiddelbart syd for en kunstig kanal, der går gennem byen i øst-vestlig retning, var ved planens udformning tænkt anvendt til opførelse af en kirke. I skrivelser af 10. december 1963 henvendte såvel sagsøgeren som den sagsøgte kommunes såkaldte Albertslundudvalg sig til Kirkeministeriet angående tilvejebringelse af det økonomiske grundlag for opførelse af en kirke på den ved byplanen dertil beregnede grund, og på forespørgsel fra ministeriet meddelte sagsøgte i skrivelse af 16. januar 1964, at sognerådet i sit møde den 15. s. m. havde vedtaget»at stille grund i Albertslund syd vederlagsfrit til rådighed for kirke«. Sagsøgeren overdrog arkitekt Johs. Exner (arkitektfirmaet Inger og Johs. Exner) at udarbejde et projekt til en kirke på den pågældende grund. Den 19. januar 1967 fremsendte arkitekt Exner situationsplaner for det påtænkte kirkebyggeri til sagsøgte med henblik på udstykning og matrikulering af kirkegrunden, og i skrivelse af 15. juli 1967 anmodede sagsøgeren sagsøgte om at få udstedt skøde på grunden til brug for ansøgning om de kirkelige myndigheders godkendelse af byggegrund og projekt og byggeriets financiering. I skrivelse af 6. oktober 1967 fra den sagsøgte 400 kommunes byplanudvalg til kommunalbestyrelsen hedder det bl. a.:»- - - er sagen om kirkegrundens afgrænsning og arealets tilskødning forelagt byplanudvalget, der måtte tage stilling til, om de byplanmæssige forudsætninger for arealets endelige overdragelse var tilstede. Forinden forelæggelsen i udvalget havde kirkens arkitekt haft forhandling med kommunen repræsenteret ved stadsingeniøren, som kommunalbestyrelsen havde indvalgt i den oprindeligt nedsatte kirkekomite, og i disse forhandlinger har også boligselskabernes arkitekter og de af kommunen antagne byplanarkitekter været inddraget. Stadsingeniøren har under forhandlingerne fremført betænkeligheder ved kirkens adgangsforhold og ved tilkørsels- og parkeringsforholdene. Udvalget er efter en gennemgang af sagen blevet overbevist om, at tilkørselsforholdene er for dårlige. Parkeringsplads findes ikke, biler henvises til at benytte etagehusenes arealer nord for kanalgaden, og der er ikke med den viste beliggenhed af kirken mulighed for at inddrage tilstrækkelige arealer af grønningen syd for kirken til parkering. Desuden er kirkens adgangsforhold ikke tilpasset byens særlige todelte trafiknet, idet hovedindgangen énsidigt er orienteret mod øst til bilpladsen, mens det egentlige kirketorv på kirkens vestside bliver en bagvej. Da kirkebygningen foruden kirkesal m. v. også rummer menighedshusets lokaler, er den blevet af et overraskende format, der forstærker vanskelighederne ved de snævre pladsforhold, og udvalget indstiller derfor, at kommunalbestyrelsen ikke overdrager kirkegrunden til menighedsrådet til den nu skitserede kirke.«byplanudvalgets indstilling tiltrådtes af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 1967, og den 23. november 1967 meddelte sagsøgte sagsøgeren - som svar på dennes skrivelse af 15. juli at kommunalbestyrelsen havde»vedtaget at skitseprojektet ikke opfylder de byplanmæssige forudsætninger for en godkendelse, hvorfor man beklager at måtte meddele, at kommunen må forbeholde sig sin stilling til arealoverdragelsen indtil der foreligger et efter kommunalbestyrelsens opfattelse mere acceptabelt projekt.«på et møde da 8. maj 1968 vedtog kommunalbestyrelsen at tiltræde en indstilling fra byplanudvalget og magistraten om,»at kirkegrund i Albertslund overdrages menighedsrådet i henhold til tidligere tilsagn med areal stort 2630 m² og med de i indstillingen nævnte servitutbegrænsninger«. Denne beslutning meddeltes sagsøgeren i skrivelse fra sagsøgte af 1. juli Med skrivelsen fulgte et kort, hvorpå grunden var indtegnet, ligesom skrivelsen indeholdt en opregning af de servitutter, der ville være at tinglyse på ejendommen i forbindelse med skødegivningen. 1 servitutterne bestemmes bl. a., at kirkebygningen skal placeres med nordfacaden i kanallinien, således at facaden danner bolværk, og servitutterne fastsætter iøvrigt forskellige forskrifter såvel for selve kirkebygningen (højde, facader, døre og vinduer m. v.) som for arealerne omkring bygningen. Det hedder sluttelig i skrivelsen:»såfremt menighedsrådet kan acceptere grundens overtagelse på ovennævnte vilkår, Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 foreslår man, at der hurtigt træffes aftale om overtagelse, da det formentlig er i alles interesse, at grundens foreløbige anlæg sker snarest.«1 den følgende tid førtes der forskellige drøftelser mellem arkitekt Exner og sagsøgtes stadsingeniør Høgh angående servitutterne, herunder navnlig spørgsmålet om, hvorvidt kirkens nordlige facade - som ønsket af kommunen - skulle placeres ud til kanalkanten, eller om den skulle rykkes noget tilbage på grunden, hvilket arkitekt Exner fandt rigtigst; han støttedes på dette punkt af arkitekterne Ole Nørgård og Knud Svensson, der som planlæggere af bydelen Albertslund Syd havde afgivet en udtalelse af 22. november 1968 overfor sagsøgeren om arkitekt Exners kirkeprojekt. På et møde i menighedsrådet den 27. juni 1969, hvor arkitekt Exner redegjorde for de førte forhandlinger vedtoges det at anmode arkitekt Exner om at udarbejde et nyt projekt til kirkebyggeriet. I skrivelse af 7. november 1969 godkendte Kirkeministeriet det sagsøgeren tilbudte areal som byggegrund for en kirke. Den 14. november 1969 skrev stadsingeniør Høgh således til arkitekt Exner:»Foranlediget af de utilfredsstillende parkeringsforhold omkring den skitserede kirke ved kanalen, er der opstået tvivl om, hvorvidt kirken er rigtig placeret på dette sted i byen. Måske burde den snarere placeres på centralarealerne ved bassinet, hvor der skal opføres kollegier, rådhus, bibliotek m. v., men hvor der endnu skulle være en mulighed for også at reservere et areal til kirke (uden kirkegård) i nærheden af parkeringspladser, der kun er lidt benyttet i kirketiden og ved de kirkelige højtider. Selv om det kan siges at være et sent tidspunkt at ændre planen, synes tiden dog endnu ikke at være helt forpasset, og man anmoder Dem derfor om at komme til stede for at drøfte spørgsmålet ved et møde på borgmesterkontoret «Efter at det i skrivelsen nævnte møde var afholdt, forelagde arkitekt Exner det rejste 401 spørgsmål for sagsøgeren, som i skrivelse af 3. februar 1970 til arkitekten udtalte, at man måtte»foretrække den nuværende kirkegrund af følgende grunde: 1. Den nuværende grund findes bedst placeret i boligbebyggelsen som helhed. 2. Den er bedst placeret i det eksisterende gangsystem. 3. Kirken hører efter sit væsen og sin funktion naturligt til i et boligområde fremfor i et centerområde. 4. Kirkens placering i umiddelbar nærhed af præsteboligen vil være af stor betydning for kirkens daglige funktion. 5. Af støjmæssige grunde må man være betænkelig ved en placering så tæt ved jernbane.«arkitekt Exner gjorde i skrivelse af 11. februar 1970 sagsøgte bekendt med sagsøgerens standpunkt. Det siges videre i skrivelsen:»som arkitekter kan vi bemærke, at en kirke må formodes også at kunne projekteres og opføres på det nye sted, men at dette, ifølge det til mig fra kommunen oplyste, vil kræve en integrering med den øvrige bebyggelse i såvel projekteringsmæssig som byggemæssig henseende, hvilket tidsmæssigt og økonomisk vil belaste sagen yderligere. I overensstemmelse med det til mig fra kommunen oplyste, at man ikke ville gøre mere ved sagen hvis menighedsrådet ønsker at lade kirken forblive på det oprindeligt planlagte areal, kan jeg hermed oplyse, at vi fortsætter projekteringen på dette sted.«den 12. februar 1970 fremsendte sagsøgte til sagsøgeren matrikelkort og udstykningsdokumenter vedrørende den oprindelig tilbudte grund, matr. nr. 5 ce Vridsløselille by, Herstedvester sogn, idet man anmodede sagsøgeren om at fremsende skøde til underskrift, og idet tilføjedes, at sagsøgte ville»lade udarbejde deklaration, som skal lyses på ejendommen samtidig med skødet, jfr. skrivelse herfra af 1. juli 1968«. Landsretssagfører R. Prytz, til hvem sagsøgeren havde henvendt sig angående udarbejdelse af skøde, opfordrede i skrivelse af 11. marts under henvisning til arkitekterne Nørgårds og Svenssons kritik af, at kirken placeredes helt ud til kanalen - sagsøgte til snarest at tage en forhandling med sagsøgeren og arkitekt Exner om dette spørgsmål, idet advokaten fandt det naturligt, at den endelige formulering af servitutbestemmelserne blev klarlagt inden skødets udfærdigelse. Det nævnte spørgsmål blev drøftet på et møde den 2. juni 1970 mellem repræsentanter for parterne samt arkitekt Exner og landsretssagfører Prytz. Man enedes om at stille spørgsmålet i bero på fremkomsten af det nye skitseprojekt til kirkebyggeriet. Med skrivelse af 27. november 1970 fremsendte arkitekt Exner til sagsøgte et nyt skitseforslag til kirken. Det anføres i skrivelsen, at de af kommunen opstillede betingelser er søgt imødekommet, og det nævnes i så henseende bl. a., at kirkebygningen er rykket noget nærmere kanalen end i det tidligere projekt, dog således at den stadig er»rumog pladsdannende«, i hvilken forbindelse der henvises til en vedlagt skrivelse af 23. november 1970 fra arkitekterne Nørgård og Svensson, der finder den nu foreslåede placering af kirken overbevisende rigtig. Der opstod imidlertid påny overvejelser hos kommunalbestyrelsen om, hvorvidt kirken - i stedet for på den tilbudte grund i boligområdet - burde ligge i det i stadsingeniør Høghs skrivelse af 14. november 1969 nævnte, øst for boligområdet beliggende center-område, og på et møde i kommunalbestyrelsen den 6. april 1971 vedtoges det at foreslå sagsøgeren den sidstnævnte placering. Dette skete ved en skrivelse til sagsøgeren af 16. april 1971, hvor det bl. a. hedder, at kommunalbestyrelsen har bemyndiget borgmesteren til at forhandle med menighedsrådet om en ændret placering af den projekterede kirke, og hvor man beder sagsøgeren overveje placering på en ca m² stor grund i center-området. Sagsøgeren svarede i skrivelse af 29. april 1971, at man efter omstændighederne var villige til at forhandle om spørgsmålet, idet man dog måtte fastholde, at man betragtede matr. nr. 5 ce som kirkegrund i henhold til kommunens tilsagn, indtil andet endeligt skøde på en af Kirkeministeriet godkendt grund var sagsøgeren i hænde, og idet man forventede, at sagsøgte ved forhandlingen stillede sig meget imødekommende med hensyn til afhjælpning af den sagsøgeren påførte yderligere forsinkelse og fordyrelse af kirkesagen. Efter at der var afholdt møde mellem parterne, og efter at kommunens tekniske udvalg havde udarbejdet servitutter for center-grundens anvendelse til kirkebyggeri, vedtog kommunalbestyrelsen en indstilling af 1. juni 1971 fra borgmesteren om, at man»tilbyder menighedsrådet at mageskifte kirkegrunden i Albertslund Syd med et areal i Albertslund Centrum, beliggende mellem Nordmarksalle, gymnasievejen, parkeringspladsen i Vallensbæk og kanalen«. I skrivelse af 16. juni 1971 gav sagsøgte sagsøgeren meddelelse om vedtagelsen og udbad sig, idet man vedlagde udkast til skøde og servitutter, oplysning om, hvorvidt sagsøgeren kunne acceptere tilbudet. Sagsøgeren meddelte imidlertid i skrivelse til sagsøgte af 22. juni 1971, at man efter 402 at have overvejet tilbudet ikke fandt det forsvarligt at mageskifte på grundlag af de af sagsøgte forelagte vilkår. I skrivelse til sagsøgeren af 26. august 1971 afslog sagsøgte at overdrage sagsøgeren grunden i Albertslund Syd. Det siges nærmere i skrivelsen:»- - - har spørgsmålet om bebyggelse af grunden i Albertslund Syd med kirke været behandlet i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, og kommunalbestyrelsen har truffet en principvedtagelse om ændring af byplanen for Albertslund Syd, idet man ikke længere finder det byplanmæssigt rigtigt at placere kirken i den tætte bebyggelse i beboelsesområdet, og idet der er stærkt behov for, at de resterende få ledige arealer i boligbebyggelsen anvendes til nærinstitutioner. Ændringen i den byplanmæssige disposition skyldes, at de problemer ved den tætte bebyggelse, som blandt andet har vist sig ved de senere Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 skolebyggerier, institutionsbyggerier m. v., og specielt har vist sig ved de gentagne forsøg på at få indplaceret kirken (herunder få klarlagt tilkørselsforhold og parkeringsforhold), var man ikke opmærksom på, på det tidspunkt boligbebyggelsen ikke var opført, og tanken om placering af kirke og kirkegård i tæt kontakt med boligbebyggelsen, alene var udtrykt i arkitektens plan. Drøftelserne med menighedsrådet om kirkebyggeriet fandt ligeledes sted før boligbebyggelsens opførelse, og siden opførelsen har der fra forskellig side konstant været rejst tvivl om planens realisering, og selvom man på et tidligt tidspunkt til dels opgav planen ved at lade kirkegården udgå, opnåedes ikke herved nogen løsning på de øvrige problemer. Kommunalbestyrelsen kan herefter ikke på nuværende tidspunkt meddele skøde til menighedsrådet på den omhandlede grund til kirkebrug. I det omfang menighedsrådet har afholdt udgifter til skatter og afgifter på grunden, refunderer kommunen disse. Derimod mener kommunalbestyrelsen iøvrigt ikke at kunne tilbyde menighedsrådet økonomisk erstatning, idet kommunalbestyrelsens tilsagn om at overlade menighedsrådet grunden vederlagsfrit byggede på den særlige forudsætning, at der her kunne og skulle opføres en kirke, men ikke var udtryk for, at man ønskede at give menighedsrådet en egentlig gave. Dette ville formentligt også være ulovmedholdeligt, og iøvrigt er kommunalbestyrelsens forsøg på at skaffe menighedsrådet en anden grund blevet afvist fra menighedsrådets side. Såfremt menighedsrådet ikke er enige i kommunalbestyrelsens opfattelse af sagen som værende af særlig offentligretlig natur, men gør krav på erstatning efter almindelige aftaleregler, vil man foreslå menighedsrådet at rejse erstatningskrav i henhold til byplanloven, så snart byplanforslaget foreligger.«senere forhandlinger mellem parterne, herunder et møde den 28. oktober 1971, i hvilket biskop G. Schiller efter anmodning fra Kirkeministeriet forsøgte at mægle, førte ikke til nogen løsning. Den 6. december 1971 fremsendte højesteretssagfører Nebelong for sagsøgeren udkast til skøde på matr. nr. 5 ce til sagsøgte. Henvendelsen besvaredes af sagsøgte ved sålydende skrivelse af 14. marts 1972:»- - - har kommunalbestyrelsen den 7. ds. besluttet at meddele, at man ikke kan give skøde på grunden, idet man byplanmæssigt mener at måtte anvise anden grund til kirkebrug således, at det herefter ikke vil have mening at tilskøde menighedsrådet den omhandlede grund. Kommunalbestyrelsen har samtidig med vedtagelsen, om at man ikke kan give skøde, besluttet, at man vedstår det tidligere tilbud om den i skrivelse af 16. juni 1971 nævnte grund i Albertslund centrum. Af hensyn til andre interesser i denne grund, har man dog måttet sætte en tidsfrist til accept på 3 måneder, og man beder derfor om menighedsrådets stillingtagen inden 1. juli d. å. Uanset enkelte særstandpunkter inden for kommunalbestyrelsen må kommunalbestyrelsens beslutning ses på baggrund af flertallets opfattelse om, at en forholdsvis stor kirke er uheldigt placeret i Albertslund syds bebyggelser, og at den fremover vil medføre vanskeligheder. Flertallet mener, at den oprindelige byplanmæssige disposition er sket på et specielt teoretisk grundlag, uden nærmere analyse af en kirkes størrelse og funktioner, medens man finder, at grunden i A-centruin på grund af sin størrelse og beliggenhed ved administration, kulturelle funktioner m. v. vil være velegnet til kirke, og specielt for en del af sognet give bedre trafikmæssig forbindelse «Nærværende sag er derefter anlagt den 17. marts Der er under sagen afgivet vidneforklaring af arkitekt Johannes Exner, borgmester Sv. Aa. Madsen, residerende kapellan Poul Aage Exner, brofoged Gorm Kraft, fhv. borgmester Hans Nielsen, kommunaldirektør Jørn Lemmich, bogtrykker Leif Bøtcher samt følgende medlemmer af sagsøgtes kommunalbestyrelse: direktør Henning Bjerre, skoleinspektør Bent Johansen, vagtmester Børge Peter Clausen, cand. polit. Gert Nielsen, civilingeniør Tage Dræby og stud. scient. Finn Aaberg. Arkitekt Exner har bl. a. forklaret, at han ikke på noget tidspunkt under sit arbejde med de to projekter - under hvilket arbejde han jævnligt havde kontakt med kommunens tekniske forvaltning har fået fornemmelsen af, at der kunne være tale om at placere kirken på noget andet sted end det oprindelig planlagte. Den pågældende grund var ikke nærmere»defineret«ved matrikelkort e. l., men området var så markant afsat i byplanen, at der kun kunne blive tale om få meters forskydning i kirkens placering. Begge de af vidnet udarbejdede projekter var ret langt fremme, dog mest det første projekt, hvor der forelå hovedtegninger og tilstækkelige detailtegninger til, at man kunne orientere sig om prisniveauet. Udgifterne til de to projekter har andraget ca kr. Spørgsmålet om parkeringsmulighederne ved kirken blev drøftet på et møde med bl. a. stadsingeniør Høgh den 16. marts Det var på grund af den særlige byplan med gågader og en særlig færdselsordning ikke muligt at finde en løsning, hvorefter der kunne indrettes en tilstrækkelig stor parkeringsplads, og resultatet blev, at man forsåvidt ikke kunne løse problemet, men ville klare det store pres omkring jul, påske og andre særlige lejligheder ved, at der så blev givet tilladelse til parkering i de omkringliggende gader. Det var ikke noget overraskende problem, og løsningen stemte med arkitekt Nørgårds tanker om indretningen af det pågældende beboelsesområde. Det er vidnets indtryk, at stadsingeniør Høgh ville affinde sig med en sådan løsning, selvom den efter hans opfattelse ikke var tilfredsstillende. Der har på et senere tidspunkt været drøftelser med kommunen om, hvorvidt kirkens facade skulle placeres ud til kanalkanten, eller - således som vidnet og arkitekt Nørgård fandt det rigtigt - rykkes tilbage på grunden. Der ville ved dette sidste opnås, at kirken fik en rumdannende virkning i forhold til den øvrige bebyggelse og de mod syd liggende grønne områder, ligesom passagen langs kanalen derved blev bevaret. Kommunens teknikere var i den forbindelse alene interesseret i lysproblemerne i forhold til den omliggende bebyggelse. På et møde på kommunekontoret, hvori bl. a. deltog byplanudvalgets medlemmer, blev der imidlertid fra kommunalpolitisk side stillet krav om kirkeplacering ud til kanalen. I anledning af stadsingeniør Høghs skrivelse af 14. november 1969 havde vidnet et møde med borgmesteren, kommunaldirektøren og Høgh angående muligheden af at placere kirken i centerområdet. Vidnet fandt af arkitektoniske og byplanmæssige grunde ikke denne løsning særlig god, men lovede at forelægge spørgsmålet for menighedsrådet. Det var vidnets indtryk på mødet - og det blev vist nok sagt direkte - at hvis menighedsrådet ikke ville acceptere forslaget om den ændrede placering, ville dette blive frafaldet af kommunen. Borgmester Sv. Aa. Madsen har forklaret, at han blev medlem af kommunalbestyrelsen i Herstederne i november 1966 og borgmester den 1. april Han fik første gang berøring med kirkesagen i efteråret Der udviklede sig, efterhånden som bebyggelsen af Albertslund skred frem, en stigende erkendelse i kommunen af det byplanmæssigt uheldige i at placere kirken i beboelsesområdet, men man følte sig endnu i begyndelsen af 1970, da udstykningsdokumenter vedrørende matr. nr. 5 ce fremsendtes til sagsøgeren, bundet af den tidligere trufne beslutning om at overlade sagsøgeren denne grund. Den nye kommunalbestyrelse, der kom til efter valget i foråret 1970, var i højere grad end den tidligere indstillet på at varetage byplanmæssige interesser, og der var opstået en udbredt stemning blandt borgerne imod kirkens placering i boligområdet. Spørgsmålet om, hvorvidt man var retligt forpligtet overfor sagsøgeren ved det givne tilsagn, har jævnligt været drøftet i kommunalbestyrelsen, hvor der var divergerende opfattelser; der var dog indtil marts 1972 enighed om, at man i hvert fald måtte tilbyde sagsøgeren en anden grund. Den omtvistede grund er af sagsøgte tænkt anvendt til institutioner fortrinsvis for børn og unge, men konkrete planer foreligger endnu ikke. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 Pastor Poul Aage Exner har forklaret, at han tiltrådte som residerende kapellan i Herstedvester sogn i april Han kendte da kirkesagen gennem arkitekt Exner, der er vidnets bror. Vidnet deltog i mødet den 2. juni 1970, hvor man drøftede servitutbestemmelserne. Det centrale spørgsmål var kravet om kirkens placering ud til kanalkanten. Sagsøgerens repræsentanter ønskede dette krav frafaldet, og vidnet regnede med, at det var muligt at få servitutterne ændret på dette punkt. Der fremkom på mødet en bemærkning om, at det ikke hastede med at få skrevet skøde, idet det lå fast, at den pågældende grund skulle anvendes til kirken; vidnet husker ikke, hvem der sagde det, men bemærkningen blev i hvert fald ikke modsagt fra sagsøgtes side. Vidnet selv var efter mødet af den faste overbevisning, at sagsøgerens adkomst til grunden ikke kunne omtvistes, selvom der som følge af uvilje i visse befolkningskredse måtte påregnes en politisk betonet modstand mod kirkeplanerne. Vidnet må som præst holde for, at kirken bør ligge i beboelseskvarteret. Vidnet Hans Nielsen har forklaret, at han har været sognerådsformand i den sagsøgte kommune og og derefter borgmester til Ved udformningen af byplanen for Albertslund Syd var det forudsat, at der også skulle være plads til en kirke. Når den grund, man i januar 1964 vedtog at skænke sagsøgeren, ikke var 404 nærmere specificeret i tilbudet, hang det sammen med, at kommunen ønskede at have hånd i hanke med kirkebyggeriet -»det skulle jo ikke være nogen domkirke«. Efter vidnets opfattelse var der kun tale om en beslutning af foreløbig karakter, idet man først ville se, hvad sagsøgeren ville bruge grunden til. Når grunden blev tilbudt vederlagsfrit, var det for at støtte sagen og lette kirkebyggeriet. Da det første projekt fremkom i 1967, fandt kommunalbestyrelsen det for stort, og der var enighed om ikke at godkende det. Vidnet regnede med, at sagsøgeren derefter ville fremkomme med et andet projekt. Efter vidnets opfattelse havde kommunalbestyrelsen i medfør af byplanen myndighed til i store træk at bestemme, hvordan kirken skulle se ud, jfr. herved sagsøgtes skrivelse til sagsøgeren af 23. november Kommunaldirektør Lemmich har forklaret, at han har været ansat i den sagsøgte kommune siden 1. april 1963, oprindelig som juridisk medhjælp med hensyn til byplanlægningen, senere som kommunaldirektør. Beslutningen i januar 1964 om at overlade sagsøgeren en grund var alene en»principbeslutning«, hvorfor den sædvanlige afhændelsesprocedure, herunder indhentelse af amtets godkendelse, ikke blev igangsat. Der var vist allerede i 1968 visse overvejelser om en anden placering af kirken, men der var på det tidspunkt ikke andre grunde til rådighed. Dette blev først tilfældet i sommeren 1969, da kommunen ved ekspropriation erhvervede et areal i det såkaldte center-område. Indflytningen i beboelseskvarteret omkring den oprindelig tilbudte grund begyndte i og var afsluttet i Der var en del modstand blandt beboerne mod kirkeplanerne; man ønskede i stedet grønne områder eller institutioner. Udstykning af den tilbudte grund blev sat i gang i Der blev stadig ikke søgt om amtets godkendelse af overdragelsen, idet spørgsmålet jo endnu ikke var konkretiseret. Iøvrigt anså man det for givet, at godkendelse ville blive meddelt. Når man gik i gang med udstykningen, var det udtryk for kommunalbestyrelsens ønske om at få sagen afsluttet, men da dette ikke var sket inden kommunevalget, måtte man afvente den nye kommunalbestyrelses stilling til sagen. Vidnet er foreholdt, at det af sagsøgte til sagsøgeren den 16. juni 1971 fremsendte udkast til skøde på center-grunden oprindelig indeholdt en passus om, at den nu overdragne parcel træder i stedet for matr. nr. 5 ce, der tidligere»af kommunen har været tilbudt menighedsrådet«, hvilket ved overstregning er rettet til»er overdraget menighedsrådet ifølge utinglyst adkomst«. Vidnet har herom forklaret, at rettelsen er foretaget efter et møde i økonomiudvalget, hvor man enedes om at ændre formuleringen som sket for at lette mulighederne for et forlig med sagsøgeren. Sagsøgeren har til støtte for sin påstand nærmere anført, at der allerede ved kommunalbestyrelsens vedtagelse den 15. januar 1964 er givet sagsøgeren et bindende tilsagn om overdragelse af grunden i Albertslund Syd. Baggrunden for tilsagnet var parternes fælles ønske om opførelse af en kirke, og grunden var så nøje defineret, at det lå klart, hvor kirken skulle opføres. At sagsøgte ønskede at have hånd i hanke med kirkens størrelse og udseende, berører ikke tilsagnets endelige og bindende karakter. Løftet har ikke krævet egentlig accept, men iøvrigt ligger der en sådan deri, at sagsøgeren på grundlag af tilsagnet lod udarbejde projekt til kirken og sendte dette til sagsøgte. Løftet gentages og uddybes i sagsøgtes skrivelse til sagsøgeren af 1. juli Den omstændighed, at de i sidstnævnte skrivelse anførte servitut-krav blev gjort til genstand for forhandlinger mellem parterne, og at sagsøgeren først ved stævningen i nærværende sag fuldtud - nemlig forsåvidt angår kravet om kirkens placering ud til kanalen - har bøjet sig for servitutkravene, kan ikke føre til at anse løftet for bortfaldet, som følge af manglende behørig accept; sagsøgeren har herved henvist til, at skrivelsen af 1. juli 1968 må ses i sammenhæng med det i januar 1964 givne løfte, og at parterne i juni 1970 enedes om at stille servitutspørgsmålet i bero på nærmere drøftelser, når det nye projekt var fremkommet, således at der ikke var anledning for sagsøgeren til en endelig stillingtagen. At sagsøgte selv har anset sig for bundet af tilsagnet, fremgår bl. a. af, at man i november 1969 overfor sagsøgeren rejste spørgsmål om en ændret placering og derefter, da sagsøgeren ikke kunne gå med hertil, i februar 1970 bad sagsøgeren fremsende skøde på den oprindelige grund. Retstilstanden er karakteriseret klart i det af sagsøgte til sagsøgeren den 16. juni 1971 fremsendte udkast til skøde på centergrunden, hvor det hedder, at den oprindelige grund var overdraget sagsøgeren»ifølge utinglyst adkomst«. Det er herefter med urette, at sagsøgte i skrivelsen af 26. august 1971 har nægtet at give sagsøgeren skøde på grunden. De forhold af byplanmæssig natur, der er anført som begrundelse for afslaget, kunne være taget i betragtning af sagsøgte allerede ved løftets afgivelse. De pågældende hensyn må om fornødent varetages gennem en ændring af byplanen under iagttagelse af den herfor fastsatte særlige fremgangsmåde, men de kan ikke, som det her er sket, benyttes til at fragå en efter privatretlige regler gyldig aftale. Sagsøgte har i sin procedure indledningsvis fremhævet, at der ved bedømmelsen af tvisten gør sig 405 såvel privatretlige som offentligretlige - byplanmæssige - synspunkter gældende. Sagsøgtes handlemåde har under hele sagens forløb været dikteret af de sidstnævnte, hvilket senest fandt udtryk i sagsøgtes skrivelse til sagsøgeren af 26. august Vurderingen af de privatretlige synspunkter må ske på baggrund af, at også sagsøgeren varetager en offentlig interesse, at denne interesse ikke er af økonomisk karakter, og at der er tale om en gave. Under hensyn hertil, og til, at beslutningen af 15. januar 1964 havde karakter af en principbeslutning, idet der hverken forelå en nærmere definering af grunden eller fastlæggelse af vilkårene for overdragelsen, og at det i sagsøgtes skrivelse af 1. juli 1968 givne tilbud, der indeholdt nærmere vilkår i form af servitutbestemmelser, ikke på noget tidspunkt før sagens anlæg er accepteret fuldtud af sagsøgeren, må allerede en bedømmelse efter rent privatretlige regler føre til, at sagsøgte ikke er bundet ved det givne tilsagn. Hertil kommer imidlertid som et for denne sag afgørende synspunkt, at de privatretlige regler i et mellemværende som det omhandlede må være underordnet de offentligretlige hensyn, som det påhviler sagsøgte at varetage, og i kraft af hvilke sagsøgte som byplanmyndighed må have afgørelsen af, hvor den nye kirke skal ligge. Sagsøgtes tilbud om at stille en grund vederlagsfrit til rådighed for opførelsen af en kirke Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 er båret af de nævnte offentligretlige hensyn, og sagsøgte har gennem årene bestræbt sig på at opfylde sin forpligtelse i henhold til det givne tilsagn. Det viser sig imidlertid, efterhånden som bebyggelsen af Albertslund skrider frem, at kirkens placering på den pågældende grund ville indebære forskellige ulemper. Disse søges i første omgang afbødet gennem de opstillede servitutter, men dette viser sig under den fortsatte udvikling, herunder den stærke befolkningstilvækst, utilstrækkeligt, idet der bl. a. opstår et behov for at anvende grunden til andre formål. Sagsøgte var derfor nødsaget til at overveje en anden løsning af kirkespørgsmålet. Muligheden for en sådan løsning opstår, da kommunen i sommeren 1969 får rådighed over center-arealet, og man forsøger herefter at forhandle sig til rette med sagsøgeren, som imidlertid hverken har villet tage imod det nye tilbud eller - mens tid var - klart acceptere vilkårene for det oprindelige. Retten skal udtale: Det af sagsøgte i januar 1964 givne tilsagn om at stille en grund vederlagsfrit til rådighed for en kirke må ses som et udtryk for, at den daværende kommunalbestyrelse i overensstemmelse med den af byplanlæggerne udarbejdede samlede plan for etableringen af dette specielle bysamfund gik ind for, at der skulle bygges en kirke på den ved byplanen hertil afsatte plads i det fremtidige boligkvarter. Det må imidlertid lægges til grund, bl. a. efter den af vidnet Hans Nielsen afgivne forklaring, at sagsøgte ved afgivelsen af tilsagnet, der ikke angav arealets størrelse eller nærmere afgrænsning, ønskede at sikre sig - udover hvad der måtte følge af bygningslovgivningen m. v. - at den kommende kirke kunne indpasses harmonisk i den øvrige bebyggelse, hvilken forudsætning har været kendelig for sagsøgeren. Tilsagnet må herefter, også når henses til, at grunden blev tilbudt vederlagsfrit, anses for i hvert fald oprindelig at have været af en sådan karakter, at sagsøgte ville have været berettiget til at ændre det til at angå en anden til formålet egnet grund. Det må videre lægges til grund, at det hos sagsøgte senere opståede ønske om at placere kirken på den såkaldte center-grund i stedet for i beboelsesområdet skyldes saglige hensyn og i det væsentlige er foranlediget af en ikke oprindelig forudset stærk udvikling af bysamfundet med bl. a. behov for institutioner til følge. På denne baggrund og under hensyn til, at der er tale om en vederlagsfri overdragelse til løsning af en fælles samfundsmæssig opgave, findes den omstændighed, at tilsagnet af januar 1964 er gentaget i sagsøgtes skrivelse af 1. juli 1968 og påny - efter at sagsøgeren havde afvist center-grunden - i skrivelse af 12. februar 1970, ikke at kunne afskære sagsøgte fra som sket den 26. august 1971, på hvilket tidspunkt sagsøgeren endnu ikke fuldtud havde accepteret de vilkår, der var fastsat i tilbudet, at tilbagekalde dette. Det bemærkes, at det ligger udenfor nærværende sag at tage stilling til, hvorvidt sagsøgte ved sin handlemåde måtte have pådraget sig pligt til helt eller delvis at godtgøre sagsøgeren de af denne afholdte projekteringsudgifter m. v. Sagsøgtes frifindelsespåstand vil herefter være at tage til følge Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part. 1. juli 1968 er der afgivet et i og for sig bindende tilsagn om at stille den omhandlede grund, matr. nr. 5 ce Vridsløselille by, Herstedvester sogn, vederlagsfrit til rådighed for menighedsrådet til kirkebyggeri, og dette tilsagn findes ikke at kunne anses bortfaldet som følge af manglende eller uoverensstemmende accept fra menighedsrådets side. Der må imidlertid henses til, at kommunens tilsagn blev afgivet som led i løsningen af den til kommunen som offentlig myndighed henlagte byplanmæssige opgave, og at tilsagnet blev afgivet til menighedsrådet som offentlig myndighed. Det må endvidere lægges til grund, at kommunalbestyrelsen også ved den senere ændring af beslutningen til at angå en anden i kommunen beliggende grund,»centergrunden«, har handlet ud fra saglige hensyn og til løsning af den byplanmæssige opgave hvorved bemærkes, at udviklingen i det pågælden de område i årene fra 1964 til har givet kommunalbestyrelsen rimeligt grundlag for at optage spørgsmålet om kirkens beliggenhed til ny overvejelse. Da kommunen traf den ændrede beslutning, var skøde endnu ikke udstedt, og byggesagen befandt sig stadig på et forberedende stadium. Under de således foreliggende omstændigheder findes kommunalbestyrelsen ikke at have været afskåret fra at ændre det oprindeligt givne tilsagn, således at der, som sket, stilledes en anden grund vederlagsfrit til rådighed. Dommen vil herefter være at stadfæste. Hver part findes at burde bære sine sagsomkostninger for Højesteret. Thi kendes for ret: Landsrettens dom bør ved magt at stande. Hver part bærer sine sagsomkostninger for Højesteret. 1. Jfr. Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret (5. udg.) s. 481 ff og Ussing: Aftaler (3. udg.) s. 5 og Højesterets dom. Den indankede dom er afsagt af Østre Landsret. I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Gjerulff, Spleth, H. A. Sørensen, Vetli, Helga Pedersen, Urne og Bjerregaard. For Højesteret har appellanten gentaget sine for landsretten nedlagte påstande. Indstævnte har påstået stadfæstelse. Til brug for Højesteret er afgivet nye forklaringer og tilvejebragt yderligere materiale. Ved kommunens skrivelser af 16. januar 1964 og 406 Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 5

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 K E N D E L S E Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS (advokat Trine Bøgelund- Kjær

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ]

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning Palle Flebo-Hansen Kapitel 3 [KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] Lighed for medlemmerne eller er der forskel? 1 Kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere