Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen)."

Transkript

1 H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret Forvaltningsret Kommune ikke afskåret fra at ændre tilsagn om vederlagsfri tilskødning af grund til kirke. En kommune K havde i 1964 og påny i 1968 givet et menighedsråd M tilsagn om vederlagsfrit at stille en nærmere angivet grund til rådighed til opførelse af en kirke; men i ændredes tilsagnet til at angå en anden grund. Idet tilsagnet var afgivet som led i løsningen af den til K som offentlig myndighed henlagte byplanmæssige opgave og var afgivet til M som offentlig myndighed, og idet det lagdes til grund, at K også ved ændringen havde handlet ud fra saglige hensyn og til løsning af den byplanmæssige opgave, gaves der ikke M medhold i, at K var forpligtet til at tilskøde M den oprindelige grund. [1] Østre Landsrets dom 8. maj 1973 (X afd.). (Kirchheiner, Tofthøj, E. Mogens Jensen). Under denne sag har sagsøgeren, Herstedvester Sogns Menighedsråd, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Herstedernes Kommune, tilpligtes - mod sagsøgerens underskrivelse af servitutdokumenter i overensstemmelse med en under sagen fremlagt skrivelse fra sagsøgte til sagsøgeren af 1. juli at tilskøde sagsøgeren ejendommen matr. nr. 5 ce Vridsløselille by, Herstedvester sogn. Påstanden støttes på, at sagsøgte overfor sagsøgeren har afgivet et bindende løfte om vederlagsfrit at overdrage den pågældende ejendom - en ubebygget grund, beliggende i Albertslund - til sagsøgeren til opførelse af en kirke, hvilket løfte sagsøgte senere har nægtet at opfylde. Sagsøgeren har efter sin endelige påstand subsidiært påstået sagsøgte tilpligtet at tilskøde sagsøgeren ejendommen som angivet i den principale påstand, men således at pligten gøres betinget af tilsynsmyndighedens godkendelse af tilskødningen (overdragelsen). Sagsøgte har påstået frifindelse under anbringende af, at sagsøgtes tilbud om at overdrage sagsøgeren den omhandlede grund ikke er behørigt accepteret af sagsøgeren, og at iøvrigt offentligretlige (byplanmæssige) synspunkter, ifølge hvilke sagsøgte nu ønsker grunden anvendt til andet formål, må medføre, at sagsøgeren - der har fået tilbudt en anden grund til kirkebyggeri - ikke kan gøre krav på den oprindelig tilbudte grund. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Ved en af Boligministeriet den 19. april 1963 godkendt byplanvedtægt for et areal af Vridsløselille og Herstedvester byer, Herstedvester sogn, Herstedernes kommune, var bl. a. bestemt, at et område syd for jernbanelinien København-Roskilde forbeholdtes til opførelse fortrinsvis af beboelseshuse, for hvis udseende og indretning der - for at skabe et markant og harmonisk helhedspræg - fastsattes detaljerede forskrifter. Visse nærmere angivne arealer var ifølge planen forbeholdt anvendt til»offentlige formål, skole, børnehaver, legepladser m. v.«et af disse arealer, beliggende umiddelbart syd for en kunstig kanal, der går gennem byen i øst-vestlig retning, var ved planens udformning tænkt anvendt til opførelse af en kirke. I skrivelser af 10. december 1963 henvendte såvel sagsøgeren som den sagsøgte kommunes såkaldte Albertslundudvalg sig til Kirkeministeriet angående tilvejebringelse af det økonomiske grundlag for opførelse af en kirke på den ved byplanen dertil beregnede grund, og på forespørgsel fra ministeriet meddelte sagsøgte i skrivelse af 16. januar 1964, at sognerådet i sit møde den 15. s. m. havde vedtaget»at stille grund i Albertslund syd vederlagsfrit til rådighed for kirke«. Sagsøgeren overdrog arkitekt Johs. Exner (arkitektfirmaet Inger og Johs. Exner) at udarbejde et projekt til en kirke på den pågældende grund. Den 19. januar 1967 fremsendte arkitekt Exner situationsplaner for det påtænkte kirkebyggeri til sagsøgte med henblik på udstykning og matrikulering af kirkegrunden, og i skrivelse af 15. juli 1967 anmodede sagsøgeren sagsøgte om at få udstedt skøde på grunden til brug for ansøgning om de kirkelige myndigheders godkendelse af byggegrund og projekt og byggeriets financiering. I skrivelse af 6. oktober 1967 fra den sagsøgte 400 kommunes byplanudvalg til kommunalbestyrelsen hedder det bl. a.:»- - - er sagen om kirkegrundens afgrænsning og arealets tilskødning forelagt byplanudvalget, der måtte tage stilling til, om de byplanmæssige forudsætninger for arealets endelige overdragelse var tilstede. Forinden forelæggelsen i udvalget havde kirkens arkitekt haft forhandling med kommunen repræsenteret ved stadsingeniøren, som kommunalbestyrelsen havde indvalgt i den oprindeligt nedsatte kirkekomite, og i disse forhandlinger har også boligselskabernes arkitekter og de af kommunen antagne byplanarkitekter været inddraget. Stadsingeniøren har under forhandlingerne fremført betænkeligheder ved kirkens adgangsforhold og ved tilkørsels- og parkeringsforholdene. Udvalget er efter en gennemgang af sagen blevet overbevist om, at tilkørselsforholdene er for dårlige. Parkeringsplads findes ikke, biler henvises til at benytte etagehusenes arealer nord for kanalgaden, og der er ikke med den viste beliggenhed af kirken mulighed for at inddrage tilstrækkelige arealer af grønningen syd for kirken til parkering. Desuden er kirkens adgangsforhold ikke tilpasset byens særlige todelte trafiknet, idet hovedindgangen énsidigt er orienteret mod øst til bilpladsen, mens det egentlige kirketorv på kirkens vestside bliver en bagvej. Da kirkebygningen foruden kirkesal m. v. også rummer menighedshusets lokaler, er den blevet af et overraskende format, der forstærker vanskelighederne ved de snævre pladsforhold, og udvalget indstiller derfor, at kommunalbestyrelsen ikke overdrager kirkegrunden til menighedsrådet til den nu skitserede kirke.«byplanudvalgets indstilling tiltrådtes af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 1967, og den 23. november 1967 meddelte sagsøgte sagsøgeren - som svar på dennes skrivelse af 15. juli at kommunalbestyrelsen havde»vedtaget at skitseprojektet ikke opfylder de byplanmæssige forudsætninger for en godkendelse, hvorfor man beklager at måtte meddele, at kommunen må forbeholde sig sin stilling til arealoverdragelsen indtil der foreligger et efter kommunalbestyrelsens opfattelse mere acceptabelt projekt.«på et møde da 8. maj 1968 vedtog kommunalbestyrelsen at tiltræde en indstilling fra byplanudvalget og magistraten om,»at kirkegrund i Albertslund overdrages menighedsrådet i henhold til tidligere tilsagn med areal stort 2630 m² og med de i indstillingen nævnte servitutbegrænsninger«. Denne beslutning meddeltes sagsøgeren i skrivelse fra sagsøgte af 1. juli Med skrivelsen fulgte et kort, hvorpå grunden var indtegnet, ligesom skrivelsen indeholdt en opregning af de servitutter, der ville være at tinglyse på ejendommen i forbindelse med skødegivningen. 1 servitutterne bestemmes bl. a., at kirkebygningen skal placeres med nordfacaden i kanallinien, således at facaden danner bolværk, og servitutterne fastsætter iøvrigt forskellige forskrifter såvel for selve kirkebygningen (højde, facader, døre og vinduer m. v.) som for arealerne omkring bygningen. Det hedder sluttelig i skrivelsen:»såfremt menighedsrådet kan acceptere grundens overtagelse på ovennævnte vilkår, Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 foreslår man, at der hurtigt træffes aftale om overtagelse, da det formentlig er i alles interesse, at grundens foreløbige anlæg sker snarest.«1 den følgende tid førtes der forskellige drøftelser mellem arkitekt Exner og sagsøgtes stadsingeniør Høgh angående servitutterne, herunder navnlig spørgsmålet om, hvorvidt kirkens nordlige facade - som ønsket af kommunen - skulle placeres ud til kanalkanten, eller om den skulle rykkes noget tilbage på grunden, hvilket arkitekt Exner fandt rigtigst; han støttedes på dette punkt af arkitekterne Ole Nørgård og Knud Svensson, der som planlæggere af bydelen Albertslund Syd havde afgivet en udtalelse af 22. november 1968 overfor sagsøgeren om arkitekt Exners kirkeprojekt. På et møde i menighedsrådet den 27. juni 1969, hvor arkitekt Exner redegjorde for de førte forhandlinger vedtoges det at anmode arkitekt Exner om at udarbejde et nyt projekt til kirkebyggeriet. I skrivelse af 7. november 1969 godkendte Kirkeministeriet det sagsøgeren tilbudte areal som byggegrund for en kirke. Den 14. november 1969 skrev stadsingeniør Høgh således til arkitekt Exner:»Foranlediget af de utilfredsstillende parkeringsforhold omkring den skitserede kirke ved kanalen, er der opstået tvivl om, hvorvidt kirken er rigtig placeret på dette sted i byen. Måske burde den snarere placeres på centralarealerne ved bassinet, hvor der skal opføres kollegier, rådhus, bibliotek m. v., men hvor der endnu skulle være en mulighed for også at reservere et areal til kirke (uden kirkegård) i nærheden af parkeringspladser, der kun er lidt benyttet i kirketiden og ved de kirkelige højtider. Selv om det kan siges at være et sent tidspunkt at ændre planen, synes tiden dog endnu ikke at være helt forpasset, og man anmoder Dem derfor om at komme til stede for at drøfte spørgsmålet ved et møde på borgmesterkontoret «Efter at det i skrivelsen nævnte møde var afholdt, forelagde arkitekt Exner det rejste 401 spørgsmål for sagsøgeren, som i skrivelse af 3. februar 1970 til arkitekten udtalte, at man måtte»foretrække den nuværende kirkegrund af følgende grunde: 1. Den nuværende grund findes bedst placeret i boligbebyggelsen som helhed. 2. Den er bedst placeret i det eksisterende gangsystem. 3. Kirken hører efter sit væsen og sin funktion naturligt til i et boligområde fremfor i et centerområde. 4. Kirkens placering i umiddelbar nærhed af præsteboligen vil være af stor betydning for kirkens daglige funktion. 5. Af støjmæssige grunde må man være betænkelig ved en placering så tæt ved jernbane.«arkitekt Exner gjorde i skrivelse af 11. februar 1970 sagsøgte bekendt med sagsøgerens standpunkt. Det siges videre i skrivelsen:»som arkitekter kan vi bemærke, at en kirke må formodes også at kunne projekteres og opføres på det nye sted, men at dette, ifølge det til mig fra kommunen oplyste, vil kræve en integrering med den øvrige bebyggelse i såvel projekteringsmæssig som byggemæssig henseende, hvilket tidsmæssigt og økonomisk vil belaste sagen yderligere. I overensstemmelse med det til mig fra kommunen oplyste, at man ikke ville gøre mere ved sagen hvis menighedsrådet ønsker at lade kirken forblive på det oprindeligt planlagte areal, kan jeg hermed oplyse, at vi fortsætter projekteringen på dette sted.«den 12. februar 1970 fremsendte sagsøgte til sagsøgeren matrikelkort og udstykningsdokumenter vedrørende den oprindelig tilbudte grund, matr. nr. 5 ce Vridsløselille by, Herstedvester sogn, idet man anmodede sagsøgeren om at fremsende skøde til underskrift, og idet tilføjedes, at sagsøgte ville»lade udarbejde deklaration, som skal lyses på ejendommen samtidig med skødet, jfr. skrivelse herfra af 1. juli 1968«. Landsretssagfører R. Prytz, til hvem sagsøgeren havde henvendt sig angående udarbejdelse af skøde, opfordrede i skrivelse af 11. marts under henvisning til arkitekterne Nørgårds og Svenssons kritik af, at kirken placeredes helt ud til kanalen - sagsøgte til snarest at tage en forhandling med sagsøgeren og arkitekt Exner om dette spørgsmål, idet advokaten fandt det naturligt, at den endelige formulering af servitutbestemmelserne blev klarlagt inden skødets udfærdigelse. Det nævnte spørgsmål blev drøftet på et møde den 2. juni 1970 mellem repræsentanter for parterne samt arkitekt Exner og landsretssagfører Prytz. Man enedes om at stille spørgsmålet i bero på fremkomsten af det nye skitseprojekt til kirkebyggeriet. Med skrivelse af 27. november 1970 fremsendte arkitekt Exner til sagsøgte et nyt skitseforslag til kirken. Det anføres i skrivelsen, at de af kommunen opstillede betingelser er søgt imødekommet, og det nævnes i så henseende bl. a., at kirkebygningen er rykket noget nærmere kanalen end i det tidligere projekt, dog således at den stadig er»rumog pladsdannende«, i hvilken forbindelse der henvises til en vedlagt skrivelse af 23. november 1970 fra arkitekterne Nørgård og Svensson, der finder den nu foreslåede placering af kirken overbevisende rigtig. Der opstod imidlertid påny overvejelser hos kommunalbestyrelsen om, hvorvidt kirken - i stedet for på den tilbudte grund i boligområdet - burde ligge i det i stadsingeniør Høghs skrivelse af 14. november 1969 nævnte, øst for boligområdet beliggende center-område, og på et møde i kommunalbestyrelsen den 6. april 1971 vedtoges det at foreslå sagsøgeren den sidstnævnte placering. Dette skete ved en skrivelse til sagsøgeren af 16. april 1971, hvor det bl. a. hedder, at kommunalbestyrelsen har bemyndiget borgmesteren til at forhandle med menighedsrådet om en ændret placering af den projekterede kirke, og hvor man beder sagsøgeren overveje placering på en ca m² stor grund i center-området. Sagsøgeren svarede i skrivelse af 29. april 1971, at man efter omstændighederne var villige til at forhandle om spørgsmålet, idet man dog måtte fastholde, at man betragtede matr. nr. 5 ce som kirkegrund i henhold til kommunens tilsagn, indtil andet endeligt skøde på en af Kirkeministeriet godkendt grund var sagsøgeren i hænde, og idet man forventede, at sagsøgte ved forhandlingen stillede sig meget imødekommende med hensyn til afhjælpning af den sagsøgeren påførte yderligere forsinkelse og fordyrelse af kirkesagen. Efter at der var afholdt møde mellem parterne, og efter at kommunens tekniske udvalg havde udarbejdet servitutter for center-grundens anvendelse til kirkebyggeri, vedtog kommunalbestyrelsen en indstilling af 1. juni 1971 fra borgmesteren om, at man»tilbyder menighedsrådet at mageskifte kirkegrunden i Albertslund Syd med et areal i Albertslund Centrum, beliggende mellem Nordmarksalle, gymnasievejen, parkeringspladsen i Vallensbæk og kanalen«. I skrivelse af 16. juni 1971 gav sagsøgte sagsøgeren meddelelse om vedtagelsen og udbad sig, idet man vedlagde udkast til skøde og servitutter, oplysning om, hvorvidt sagsøgeren kunne acceptere tilbudet. Sagsøgeren meddelte imidlertid i skrivelse til sagsøgte af 22. juni 1971, at man efter 402 at have overvejet tilbudet ikke fandt det forsvarligt at mageskifte på grundlag af de af sagsøgte forelagte vilkår. I skrivelse til sagsøgeren af 26. august 1971 afslog sagsøgte at overdrage sagsøgeren grunden i Albertslund Syd. Det siges nærmere i skrivelsen:»- - - har spørgsmålet om bebyggelse af grunden i Albertslund Syd med kirke været behandlet i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, og kommunalbestyrelsen har truffet en principvedtagelse om ændring af byplanen for Albertslund Syd, idet man ikke længere finder det byplanmæssigt rigtigt at placere kirken i den tætte bebyggelse i beboelsesområdet, og idet der er stærkt behov for, at de resterende få ledige arealer i boligbebyggelsen anvendes til nærinstitutioner. Ændringen i den byplanmæssige disposition skyldes, at de problemer ved den tætte bebyggelse, som blandt andet har vist sig ved de senere Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 skolebyggerier, institutionsbyggerier m. v., og specielt har vist sig ved de gentagne forsøg på at få indplaceret kirken (herunder få klarlagt tilkørselsforhold og parkeringsforhold), var man ikke opmærksom på, på det tidspunkt boligbebyggelsen ikke var opført, og tanken om placering af kirke og kirkegård i tæt kontakt med boligbebyggelsen, alene var udtrykt i arkitektens plan. Drøftelserne med menighedsrådet om kirkebyggeriet fandt ligeledes sted før boligbebyggelsens opførelse, og siden opførelsen har der fra forskellig side konstant været rejst tvivl om planens realisering, og selvom man på et tidligt tidspunkt til dels opgav planen ved at lade kirkegården udgå, opnåedes ikke herved nogen løsning på de øvrige problemer. Kommunalbestyrelsen kan herefter ikke på nuværende tidspunkt meddele skøde til menighedsrådet på den omhandlede grund til kirkebrug. I det omfang menighedsrådet har afholdt udgifter til skatter og afgifter på grunden, refunderer kommunen disse. Derimod mener kommunalbestyrelsen iøvrigt ikke at kunne tilbyde menighedsrådet økonomisk erstatning, idet kommunalbestyrelsens tilsagn om at overlade menighedsrådet grunden vederlagsfrit byggede på den særlige forudsætning, at der her kunne og skulle opføres en kirke, men ikke var udtryk for, at man ønskede at give menighedsrådet en egentlig gave. Dette ville formentligt også være ulovmedholdeligt, og iøvrigt er kommunalbestyrelsens forsøg på at skaffe menighedsrådet en anden grund blevet afvist fra menighedsrådets side. Såfremt menighedsrådet ikke er enige i kommunalbestyrelsens opfattelse af sagen som værende af særlig offentligretlig natur, men gør krav på erstatning efter almindelige aftaleregler, vil man foreslå menighedsrådet at rejse erstatningskrav i henhold til byplanloven, så snart byplanforslaget foreligger.«senere forhandlinger mellem parterne, herunder et møde den 28. oktober 1971, i hvilket biskop G. Schiller efter anmodning fra Kirkeministeriet forsøgte at mægle, førte ikke til nogen løsning. Den 6. december 1971 fremsendte højesteretssagfører Nebelong for sagsøgeren udkast til skøde på matr. nr. 5 ce til sagsøgte. Henvendelsen besvaredes af sagsøgte ved sålydende skrivelse af 14. marts 1972:»- - - har kommunalbestyrelsen den 7. ds. besluttet at meddele, at man ikke kan give skøde på grunden, idet man byplanmæssigt mener at måtte anvise anden grund til kirkebrug således, at det herefter ikke vil have mening at tilskøde menighedsrådet den omhandlede grund. Kommunalbestyrelsen har samtidig med vedtagelsen, om at man ikke kan give skøde, besluttet, at man vedstår det tidligere tilbud om den i skrivelse af 16. juni 1971 nævnte grund i Albertslund centrum. Af hensyn til andre interesser i denne grund, har man dog måttet sætte en tidsfrist til accept på 3 måneder, og man beder derfor om menighedsrådets stillingtagen inden 1. juli d. å. Uanset enkelte særstandpunkter inden for kommunalbestyrelsen må kommunalbestyrelsens beslutning ses på baggrund af flertallets opfattelse om, at en forholdsvis stor kirke er uheldigt placeret i Albertslund syds bebyggelser, og at den fremover vil medføre vanskeligheder. Flertallet mener, at den oprindelige byplanmæssige disposition er sket på et specielt teoretisk grundlag, uden nærmere analyse af en kirkes størrelse og funktioner, medens man finder, at grunden i A-centruin på grund af sin størrelse og beliggenhed ved administration, kulturelle funktioner m. v. vil være velegnet til kirke, og specielt for en del af sognet give bedre trafikmæssig forbindelse «Nærværende sag er derefter anlagt den 17. marts Der er under sagen afgivet vidneforklaring af arkitekt Johannes Exner, borgmester Sv. Aa. Madsen, residerende kapellan Poul Aage Exner, brofoged Gorm Kraft, fhv. borgmester Hans Nielsen, kommunaldirektør Jørn Lemmich, bogtrykker Leif Bøtcher samt følgende medlemmer af sagsøgtes kommunalbestyrelse: direktør Henning Bjerre, skoleinspektør Bent Johansen, vagtmester Børge Peter Clausen, cand. polit. Gert Nielsen, civilingeniør Tage Dræby og stud. scient. Finn Aaberg. Arkitekt Exner har bl. a. forklaret, at han ikke på noget tidspunkt under sit arbejde med de to projekter - under hvilket arbejde han jævnligt havde kontakt med kommunens tekniske forvaltning har fået fornemmelsen af, at der kunne være tale om at placere kirken på noget andet sted end det oprindelig planlagte. Den pågældende grund var ikke nærmere»defineret«ved matrikelkort e. l., men området var så markant afsat i byplanen, at der kun kunne blive tale om få meters forskydning i kirkens placering. Begge de af vidnet udarbejdede projekter var ret langt fremme, dog mest det første projekt, hvor der forelå hovedtegninger og tilstækkelige detailtegninger til, at man kunne orientere sig om prisniveauet. Udgifterne til de to projekter har andraget ca kr. Spørgsmålet om parkeringsmulighederne ved kirken blev drøftet på et møde med bl. a. stadsingeniør Høgh den 16. marts Det var på grund af den særlige byplan med gågader og en særlig færdselsordning ikke muligt at finde en løsning, hvorefter der kunne indrettes en tilstrækkelig stor parkeringsplads, og resultatet blev, at man forsåvidt ikke kunne løse problemet, men ville klare det store pres omkring jul, påske og andre særlige lejligheder ved, at der så blev givet tilladelse til parkering i de omkringliggende gader. Det var ikke noget overraskende problem, og løsningen stemte med arkitekt Nørgårds tanker om indretningen af det pågældende beboelsesområde. Det er vidnets indtryk, at stadsingeniør Høgh ville affinde sig med en sådan løsning, selvom den efter hans opfattelse ikke var tilfredsstillende. Der har på et senere tidspunkt været drøftelser med kommunen om, hvorvidt kirkens facade skulle placeres ud til kanalkanten, eller - således som vidnet og arkitekt Nørgård fandt det rigtigt - rykkes tilbage på grunden. Der ville ved dette sidste opnås, at kirken fik en rumdannende virkning i forhold til den øvrige bebyggelse og de mod syd liggende grønne områder, ligesom passagen langs kanalen derved blev bevaret. Kommunens teknikere var i den forbindelse alene interesseret i lysproblemerne i forhold til den omliggende bebyggelse. På et møde på kommunekontoret, hvori bl. a. deltog byplanudvalgets medlemmer, blev der imidlertid fra kommunalpolitisk side stillet krav om kirkeplacering ud til kanalen. I anledning af stadsingeniør Høghs skrivelse af 14. november 1969 havde vidnet et møde med borgmesteren, kommunaldirektøren og Høgh angående muligheden af at placere kirken i centerområdet. Vidnet fandt af arkitektoniske og byplanmæssige grunde ikke denne løsning særlig god, men lovede at forelægge spørgsmålet for menighedsrådet. Det var vidnets indtryk på mødet - og det blev vist nok sagt direkte - at hvis menighedsrådet ikke ville acceptere forslaget om den ændrede placering, ville dette blive frafaldet af kommunen. Borgmester Sv. Aa. Madsen har forklaret, at han blev medlem af kommunalbestyrelsen i Herstederne i november 1966 og borgmester den 1. april Han fik første gang berøring med kirkesagen i efteråret Der udviklede sig, efterhånden som bebyggelsen af Albertslund skred frem, en stigende erkendelse i kommunen af det byplanmæssigt uheldige i at placere kirken i beboelsesområdet, men man følte sig endnu i begyndelsen af 1970, da udstykningsdokumenter vedrørende matr. nr. 5 ce fremsendtes til sagsøgeren, bundet af den tidligere trufne beslutning om at overlade sagsøgeren denne grund. Den nye kommunalbestyrelse, der kom til efter valget i foråret 1970, var i højere grad end den tidligere indstillet på at varetage byplanmæssige interesser, og der var opstået en udbredt stemning blandt borgerne imod kirkens placering i boligområdet. Spørgsmålet om, hvorvidt man var retligt forpligtet overfor sagsøgeren ved det givne tilsagn, har jævnligt været drøftet i kommunalbestyrelsen, hvor der var divergerende opfattelser; der var dog indtil marts 1972 enighed om, at man i hvert fald måtte tilbyde sagsøgeren en anden grund. Den omtvistede grund er af sagsøgte tænkt anvendt til institutioner fortrinsvis for børn og unge, men konkrete planer foreligger endnu ikke. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 Pastor Poul Aage Exner har forklaret, at han tiltrådte som residerende kapellan i Herstedvester sogn i april Han kendte da kirkesagen gennem arkitekt Exner, der er vidnets bror. Vidnet deltog i mødet den 2. juni 1970, hvor man drøftede servitutbestemmelserne. Det centrale spørgsmål var kravet om kirkens placering ud til kanalkanten. Sagsøgerens repræsentanter ønskede dette krav frafaldet, og vidnet regnede med, at det var muligt at få servitutterne ændret på dette punkt. Der fremkom på mødet en bemærkning om, at det ikke hastede med at få skrevet skøde, idet det lå fast, at den pågældende grund skulle anvendes til kirken; vidnet husker ikke, hvem der sagde det, men bemærkningen blev i hvert fald ikke modsagt fra sagsøgtes side. Vidnet selv var efter mødet af den faste overbevisning, at sagsøgerens adkomst til grunden ikke kunne omtvistes, selvom der som følge af uvilje i visse befolkningskredse måtte påregnes en politisk betonet modstand mod kirkeplanerne. Vidnet må som præst holde for, at kirken bør ligge i beboelseskvarteret. Vidnet Hans Nielsen har forklaret, at han har været sognerådsformand i den sagsøgte kommune og og derefter borgmester til Ved udformningen af byplanen for Albertslund Syd var det forudsat, at der også skulle være plads til en kirke. Når den grund, man i januar 1964 vedtog at skænke sagsøgeren, ikke var 404 nærmere specificeret i tilbudet, hang det sammen med, at kommunen ønskede at have hånd i hanke med kirkebyggeriet -»det skulle jo ikke være nogen domkirke«. Efter vidnets opfattelse var der kun tale om en beslutning af foreløbig karakter, idet man først ville se, hvad sagsøgeren ville bruge grunden til. Når grunden blev tilbudt vederlagsfrit, var det for at støtte sagen og lette kirkebyggeriet. Da det første projekt fremkom i 1967, fandt kommunalbestyrelsen det for stort, og der var enighed om ikke at godkende det. Vidnet regnede med, at sagsøgeren derefter ville fremkomme med et andet projekt. Efter vidnets opfattelse havde kommunalbestyrelsen i medfør af byplanen myndighed til i store træk at bestemme, hvordan kirken skulle se ud, jfr. herved sagsøgtes skrivelse til sagsøgeren af 23. november Kommunaldirektør Lemmich har forklaret, at han har været ansat i den sagsøgte kommune siden 1. april 1963, oprindelig som juridisk medhjælp med hensyn til byplanlægningen, senere som kommunaldirektør. Beslutningen i januar 1964 om at overlade sagsøgeren en grund var alene en»principbeslutning«, hvorfor den sædvanlige afhændelsesprocedure, herunder indhentelse af amtets godkendelse, ikke blev igangsat. Der var vist allerede i 1968 visse overvejelser om en anden placering af kirken, men der var på det tidspunkt ikke andre grunde til rådighed. Dette blev først tilfældet i sommeren 1969, da kommunen ved ekspropriation erhvervede et areal i det såkaldte center-område. Indflytningen i beboelseskvarteret omkring den oprindelig tilbudte grund begyndte i og var afsluttet i Der var en del modstand blandt beboerne mod kirkeplanerne; man ønskede i stedet grønne områder eller institutioner. Udstykning af den tilbudte grund blev sat i gang i Der blev stadig ikke søgt om amtets godkendelse af overdragelsen, idet spørgsmålet jo endnu ikke var konkretiseret. Iøvrigt anså man det for givet, at godkendelse ville blive meddelt. Når man gik i gang med udstykningen, var det udtryk for kommunalbestyrelsens ønske om at få sagen afsluttet, men da dette ikke var sket inden kommunevalget, måtte man afvente den nye kommunalbestyrelses stilling til sagen. Vidnet er foreholdt, at det af sagsøgte til sagsøgeren den 16. juni 1971 fremsendte udkast til skøde på center-grunden oprindelig indeholdt en passus om, at den nu overdragne parcel træder i stedet for matr. nr. 5 ce, der tidligere»af kommunen har været tilbudt menighedsrådet«, hvilket ved overstregning er rettet til»er overdraget menighedsrådet ifølge utinglyst adkomst«. Vidnet har herom forklaret, at rettelsen er foretaget efter et møde i økonomiudvalget, hvor man enedes om at ændre formuleringen som sket for at lette mulighederne for et forlig med sagsøgeren. Sagsøgeren har til støtte for sin påstand nærmere anført, at der allerede ved kommunalbestyrelsens vedtagelse den 15. januar 1964 er givet sagsøgeren et bindende tilsagn om overdragelse af grunden i Albertslund Syd. Baggrunden for tilsagnet var parternes fælles ønske om opførelse af en kirke, og grunden var så nøje defineret, at det lå klart, hvor kirken skulle opføres. At sagsøgte ønskede at have hånd i hanke med kirkens størrelse og udseende, berører ikke tilsagnets endelige og bindende karakter. Løftet har ikke krævet egentlig accept, men iøvrigt ligger der en sådan deri, at sagsøgeren på grundlag af tilsagnet lod udarbejde projekt til kirken og sendte dette til sagsøgte. Løftet gentages og uddybes i sagsøgtes skrivelse til sagsøgeren af 1. juli Den omstændighed, at de i sidstnævnte skrivelse anførte servitut-krav blev gjort til genstand for forhandlinger mellem parterne, og at sagsøgeren først ved stævningen i nærværende sag fuldtud - nemlig forsåvidt angår kravet om kirkens placering ud til kanalen - har bøjet sig for servitutkravene, kan ikke føre til at anse løftet for bortfaldet, som følge af manglende behørig accept; sagsøgeren har herved henvist til, at skrivelsen af 1. juli 1968 må ses i sammenhæng med det i januar 1964 givne løfte, og at parterne i juni 1970 enedes om at stille servitutspørgsmålet i bero på nærmere drøftelser, når det nye projekt var fremkommet, således at der ikke var anledning for sagsøgeren til en endelig stillingtagen. At sagsøgte selv har anset sig for bundet af tilsagnet, fremgår bl. a. af, at man i november 1969 overfor sagsøgeren rejste spørgsmål om en ændret placering og derefter, da sagsøgeren ikke kunne gå med hertil, i februar 1970 bad sagsøgeren fremsende skøde på den oprindelige grund. Retstilstanden er karakteriseret klart i det af sagsøgte til sagsøgeren den 16. juni 1971 fremsendte udkast til skøde på centergrunden, hvor det hedder, at den oprindelige grund var overdraget sagsøgeren»ifølge utinglyst adkomst«. Det er herefter med urette, at sagsøgte i skrivelsen af 26. august 1971 har nægtet at give sagsøgeren skøde på grunden. De forhold af byplanmæssig natur, der er anført som begrundelse for afslaget, kunne være taget i betragtning af sagsøgte allerede ved løftets afgivelse. De pågældende hensyn må om fornødent varetages gennem en ændring af byplanen under iagttagelse af den herfor fastsatte særlige fremgangsmåde, men de kan ikke, som det her er sket, benyttes til at fragå en efter privatretlige regler gyldig aftale. Sagsøgte har i sin procedure indledningsvis fremhævet, at der ved bedømmelsen af tvisten gør sig 405 såvel privatretlige som offentligretlige - byplanmæssige - synspunkter gældende. Sagsøgtes handlemåde har under hele sagens forløb været dikteret af de sidstnævnte, hvilket senest fandt udtryk i sagsøgtes skrivelse til sagsøgeren af 26. august Vurderingen af de privatretlige synspunkter må ske på baggrund af, at også sagsøgeren varetager en offentlig interesse, at denne interesse ikke er af økonomisk karakter, og at der er tale om en gave. Under hensyn hertil, og til, at beslutningen af 15. januar 1964 havde karakter af en principbeslutning, idet der hverken forelå en nærmere definering af grunden eller fastlæggelse af vilkårene for overdragelsen, og at det i sagsøgtes skrivelse af 1. juli 1968 givne tilbud, der indeholdt nærmere vilkår i form af servitutbestemmelser, ikke på noget tidspunkt før sagens anlæg er accepteret fuldtud af sagsøgeren, må allerede en bedømmelse efter rent privatretlige regler føre til, at sagsøgte ikke er bundet ved det givne tilsagn. Hertil kommer imidlertid som et for denne sag afgørende synspunkt, at de privatretlige regler i et mellemværende som det omhandlede må være underordnet de offentligretlige hensyn, som det påhviler sagsøgte at varetage, og i kraft af hvilke sagsøgte som byplanmyndighed må have afgørelsen af, hvor den nye kirke skal ligge. Sagsøgtes tilbud om at stille en grund vederlagsfrit til rådighed for opførelsen af en kirke Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 er båret af de nævnte offentligretlige hensyn, og sagsøgte har gennem årene bestræbt sig på at opfylde sin forpligtelse i henhold til det givne tilsagn. Det viser sig imidlertid, efterhånden som bebyggelsen af Albertslund skrider frem, at kirkens placering på den pågældende grund ville indebære forskellige ulemper. Disse søges i første omgang afbødet gennem de opstillede servitutter, men dette viser sig under den fortsatte udvikling, herunder den stærke befolkningstilvækst, utilstrækkeligt, idet der bl. a. opstår et behov for at anvende grunden til andre formål. Sagsøgte var derfor nødsaget til at overveje en anden løsning af kirkespørgsmålet. Muligheden for en sådan løsning opstår, da kommunen i sommeren 1969 får rådighed over center-arealet, og man forsøger herefter at forhandle sig til rette med sagsøgeren, som imidlertid hverken har villet tage imod det nye tilbud eller - mens tid var - klart acceptere vilkårene for det oprindelige. Retten skal udtale: Det af sagsøgte i januar 1964 givne tilsagn om at stille en grund vederlagsfrit til rådighed for en kirke må ses som et udtryk for, at den daværende kommunalbestyrelse i overensstemmelse med den af byplanlæggerne udarbejdede samlede plan for etableringen af dette specielle bysamfund gik ind for, at der skulle bygges en kirke på den ved byplanen hertil afsatte plads i det fremtidige boligkvarter. Det må imidlertid lægges til grund, bl. a. efter den af vidnet Hans Nielsen afgivne forklaring, at sagsøgte ved afgivelsen af tilsagnet, der ikke angav arealets størrelse eller nærmere afgrænsning, ønskede at sikre sig - udover hvad der måtte følge af bygningslovgivningen m. v. - at den kommende kirke kunne indpasses harmonisk i den øvrige bebyggelse, hvilken forudsætning har været kendelig for sagsøgeren. Tilsagnet må herefter, også når henses til, at grunden blev tilbudt vederlagsfrit, anses for i hvert fald oprindelig at have været af en sådan karakter, at sagsøgte ville have været berettiget til at ændre det til at angå en anden til formålet egnet grund. Det må videre lægges til grund, at det hos sagsøgte senere opståede ønske om at placere kirken på den såkaldte center-grund i stedet for i beboelsesområdet skyldes saglige hensyn og i det væsentlige er foranlediget af en ikke oprindelig forudset stærk udvikling af bysamfundet med bl. a. behov for institutioner til følge. På denne baggrund og under hensyn til, at der er tale om en vederlagsfri overdragelse til løsning af en fælles samfundsmæssig opgave, findes den omstændighed, at tilsagnet af januar 1964 er gentaget i sagsøgtes skrivelse af 1. juli 1968 og påny - efter at sagsøgeren havde afvist center-grunden - i skrivelse af 12. februar 1970, ikke at kunne afskære sagsøgte fra som sket den 26. august 1971, på hvilket tidspunkt sagsøgeren endnu ikke fuldtud havde accepteret de vilkår, der var fastsat i tilbudet, at tilbagekalde dette. Det bemærkes, at det ligger udenfor nærværende sag at tage stilling til, hvorvidt sagsøgte ved sin handlemåde måtte have pådraget sig pligt til helt eller delvis at godtgøre sagsøgeren de af denne afholdte projekteringsudgifter m. v. Sagsøgtes frifindelsespåstand vil herefter være at tage til følge Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part. 1. juli 1968 er der afgivet et i og for sig bindende tilsagn om at stille den omhandlede grund, matr. nr. 5 ce Vridsløselille by, Herstedvester sogn, vederlagsfrit til rådighed for menighedsrådet til kirkebyggeri, og dette tilsagn findes ikke at kunne anses bortfaldet som følge af manglende eller uoverensstemmende accept fra menighedsrådets side. Der må imidlertid henses til, at kommunens tilsagn blev afgivet som led i løsningen af den til kommunen som offentlig myndighed henlagte byplanmæssige opgave, og at tilsagnet blev afgivet til menighedsrådet som offentlig myndighed. Det må endvidere lægges til grund, at kommunalbestyrelsen også ved den senere ændring af beslutningen til at angå en anden i kommunen beliggende grund,»centergrunden«, har handlet ud fra saglige hensyn og til løsning af den byplanmæssige opgave hvorved bemærkes, at udviklingen i det pågælden de område i årene fra 1964 til har givet kommunalbestyrelsen rimeligt grundlag for at optage spørgsmålet om kirkens beliggenhed til ny overvejelse. Da kommunen traf den ændrede beslutning, var skøde endnu ikke udstedt, og byggesagen befandt sig stadig på et forberedende stadium. Under de således foreliggende omstændigheder findes kommunalbestyrelsen ikke at have været afskåret fra at ændre det oprindeligt givne tilsagn, således at der, som sket, stilledes en anden grund vederlagsfrit til rådighed. Dommen vil herefter være at stadfæste. Hver part findes at burde bære sine sagsomkostninger for Højesteret. Thi kendes for ret: Landsrettens dom bør ved magt at stande. Hver part bærer sine sagsomkostninger for Højesteret. 1. Jfr. Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret (5. udg.) s. 481 ff og Ussing: Aftaler (3. udg.) s. 5 og Højesterets dom. Den indankede dom er afsagt af Østre Landsret. I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Gjerulff, Spleth, H. A. Sørensen, Vetli, Helga Pedersen, Urne og Bjerregaard. For Højesteret har appellanten gentaget sine for landsretten nedlagte påstande. Indstævnte har påstået stadfæstelse. Til brug for Højesteret er afgivet nye forklaringer og tilvejebragt yderligere materiale. Ved kommunens skrivelser af 16. januar 1964 og 406 Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 5

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011 Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Farumkommissionens beretning var den pengene værd?

Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Af Carsten Henrichsen Professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet 1. Farum-sagens baggrund Farum-sagen har sin baggrund i et

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere