UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ marts Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave, er en 3-længet ejendom opført med pudsede facader med tagdækning af hhv. tegl samt eternit. Indvendigt indeholder ejendommen diverse stuer/værelser, 2 køkkener, toiletter - primært børnetoiletter. Herudover forefindes diverse redskabsskure samt pavillon, der består af et stort lokale, som opvarmes via varmepumpe. Grunden er udlagt til legeområde i en skøn gammel have med bla. boldbane. I Vig by finder du gode indkøbsmuligheder, ligesom der forefindes biograf, svømmehal, skole, kræmmermarked og naturligvis Vig Festivalen. Endvidere forefindes station med tog hver halve time mellem Nykøbing Sj. og Holbæk. Tilbud i lukket kuvert mærket "Salg af Vig Stationsvej 7, 4560 Vig" skal være danbolig holbæk - henrik larsen a/s i hænde senest d. 2. maj 2014 kl VEJLEDENDE PRISID IDÉ KR , 0,- holbæk - henrik larsen a/s danbolig holbæk erhverv - I samarbejde med danbolig Asnæs - Sven Øvre ApS Ahlgade 24, 4300 Holbæk - Ring

2 SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder: Odsherred kommune udbyder matr.nr. 14a Vig By, Vig beliggende Vig Stationsvej 7, 4560 Vig i offentlig udbud. Udbudsgrundlag: I overensstemmelse med 3, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 (bilag 1) om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme har Byrådet i Odsherred Kommune fastsat, at ejendommen udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af ejendommen Ejendommen er beliggende Vig Stationsvej 7, 4560 Vig. Grundarealet udgør m², heraf vej 119 m², jf. tingbogsattest (bilag 2). Køber er bekendt med og accepterer, at den i salgsopstillingen anførte udgift til ejendomsskat er anslået. Køber er bekendt med at brutto-/nettoydelsen for de efterfølgende år kan afvige fra det i salgsopstillingen anførte, idet udgiften til ejendomsskat kan afvige fra det anslåede. Køber kan ikke gøre krav som følge heraf, hverken mod sælger eller mod medvirkende ejendomsmægler. Bebygget areal for bygning 1 er på 408 m², bygning 2 er 44 m², bygning 3 er 12 m² og bygning 4 er 34 m²jf. BBR-ejermeddelelse (bilag 6). Det skal bemærkes, at ejendommen er registreret som kommunal ejendom (ikke beboelse/forretning), jf. vurderingsattest (bilag 4). Kommunen indestår ikke for rigtigheden af de i BBR-ejermeddelelsen anførte oplysninger om ejendommens bygninger og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for kommunen i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. 3. Miljø Kommunen er ikke bekendt med ejendommens jordbundsforhold og kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidig opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør mv., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde. Ejendommen er områdeklassificeret som lettere forurenet i henhold til ejendomsdatarapport af 5/3-14. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

3 4.. Tilstandsrapport Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport. Køber er opfordret til forinden afgivelse af købstilbud at gennemgå ejendommen med egen rådgiver. 5.. Energimærke Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 6. Ejendommens forsyning Varme: Ejendommen opvarmes med fjernvarme og varmepumpe. El: Ejendommen forsynes med el fra SEAS-NVE. Kommunen oplyser, at ejendommens elinstallationer opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8's krav om, at eksisterende installationer skal være forsynet med HFI- eller HPFIafbryder fra 1. juli Vand: Ejendommen forsynes med vand fra Vig Vandværk. Kloak: Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak. Kommunen meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. 7. Forsyningsledninger Køber må respektere eksisterende forsyningsledninger på ejendommen enten til egen forsyning eller til fordel for anden ejendom, herunder ejer/myndigheders adgang og ret til evt. vedligeholdelsesarbejder. 8.. Inventar, løsøre mv. Der medfølger intet inventar eller løsøre. Legeredskaber, som forefindes på legepladsen, medfølger i handlen. Odsherred Kommune indestår ikke for brugbarheden af de medfølgende legeredskaber.

4 9.. Anvendelse Lokalplan/Kommuneplan: Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme nr. 7C1 og 7F1. Kommunen imødekommer forslag til alternativ anvendelse af ejendommen. Bygningsfredning: Iflg. Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, finder Kulturarvsstyrelsen ikke, at der er fredningsværdier i bygningerne (bilag 13) 10.. Servitutter Der henvises til tingbogsattest (bilag 2) og vedlagte servitutter (bilag 12). Herudover er køber pligtig til at respektere servitutter af offentlig karakter, der måtte blive pålagt ejendommen. Køber er bekendt med at servitutter lyst d. 21/6-1907, 07/ , 28/ , 1/8-1924, 8/ og 4/ er bestilt, men endnu ikke fremkommet. Servitutterne vil blive fremsendt til køber og købers rådgiver straks efter modtagelsen. Indholdet heraf er uden betydning for handlen. 11. Lejemål & Brugsrettigheder Ejendommen overtages fri for lejemål og andre brugsrettigheder. 12. Øvrige forhold Kommunen oplyser: at ejendomsdatarapport af 5/3-14 er vedlagt (bilag 3), at ejendommen med bygninger og deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, at der kommunen bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommen, at der ikke er indgået aftale med vicevært eller andre ejendomsfunktionærer vedrørende ejendommen, ligesom der ikke er indgået andre kontraktsforhold-/forpligtelser. 13. Økonomi Ejendommen overdrages uden lån.

5 Kommunen erklærer, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommen, er kommunen uvedkommende, også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men der er ikke kommunen bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. Eventuel gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbruget af vand, el eller varme, betales af køber fra overtagelsesdagen. Kopi af ejendomsvurdering vedlægges til orientering (bilag 4) Kopi af skattebillet vedlægges til orientering (bilag 5) Kopi af forbrugsafgifter vedlægges til orientering (bilag 11) 14. Finansiering Ejendommen sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Købesumsgaranti for budsummen skal vedlægges ved afgivelse af købstilbud. Garantien ombyttes pr. overtagelsesdagen til deponering på en spærret konto i sælgers pengeinstitut. 15. Momsreguleringsforpligtelse Kommunen oplyser, at ejendommen ikke er momsregistreret og at der ikke påhviler ejendommen nogen momsreguleringsforpligtelse. 16. Moms Der tillægges ikke moms af kontantprisen. 17. Forsikringsforhold Kommunen oplyser, at ejendommen er forsikret under Odsherred Kommunes fællesforsikring i Gjensidige. Der er tale om en kommunal fællesforsikring, som ikke kan overtages af køber og køber skal derfor pr. overtagelsesdagen selv tegne ny forsikring for ejendommen og give meddelelse herom til kommunen. Kommunen indestår ikke for i hvilke omfang og på hvilke vilkår, køber kan tegne forsikring for ejendommen. Kommunen oplyser, at der denne bekendt ikke er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp eller insekter. Det skal bemærkes, at risikoen for ildsvåde overgår til køber allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse, således at køber i skadestilfælde oppebærer brandassurancesummen til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde de aftalte vilkår. 18. Salgsopstilling

6 Såfremt køber vil erhverve ejendommen til eget brug, skal køber forinden afgivelse af tilbud indhente salgsopstilling hos danbolig holbæk - henrik larsen a/s, tlf Tilbud Tilbud afgives på vedlagte købsaftale (bilag 18) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket "Salg af Vig Stationsvej 7, 4560 Vig" til danbolig holbæk - henrik larsen a/s Ahlgade Holbæk således, at tilbuddet er danbolig, Holbæk i hænde senest fredag d. 2/5-14 kl Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab, skal der udover tilbuddet vedlægges et tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud, der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på:" kr ,- over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted, er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Tilbudsgiver skal vedstå sit købstilbud indtil evt. endelig lokalplan og evt. tillæg til kommuneplan er endelig godkendt af kommunalbestyrelsen efter gældende lovgivning. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet, afslået eller hvis reglerne i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. om fortrydelsesret finder anvendelse (bilag 17). Købstilbud skal indeholde følgende: - Købspris - Bankgaranti for købesummen - Projektbeskrivelse, der indeholder oplysninger om eventuel renovering, anvendelsen af eksisterende bygninger og beskrivelse af nybyggeri - Tidsplan for anvendelse af ejendommen - En skriftlig redegørelse som belyser: - Hvordan et kommende projekt sikre en attraktiv anvendelse - Funktionelle, indretningsmæssige og arkitektoniske hovedtræk - Principper for parkeringsarealer i tilknytning til opholdsområder

7 - Materialevalg og kvalitet i relation til øvrig bebyggelse 20. Købesum Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto, som køber sørger for bliver oprettet i kommunens bank - Danske Bank, Algade 21, 4500 Nykøbing Sj. Såfremt købesummen ikke er til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. 21. Overtagelse O Ejendommen overtages den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af salg. 22. Ansvarsfraskrivelse Ejendommen overdrages i øvrigt således, som den er og forefindes til køber uden ansvar for kommunen af nogen art, bortset fra adkomstmangel. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bla. eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens installationer, bundforhold og bygningsegnethed. Køber opfordres til at gennemgå ejendommen med egen byggesagkyndig for egen regning. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. 23. Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser ejendommen. Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udstedelse og tinglysning af skøde betales af køber. Udarbejdelse af refusionsopgørelse betales af køber. Handlens berigtigelse i øvrigt betales af køber.

8 Vederlag til kommunens ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af kommunen. Vederlag til købers rådgivere betales af køber. Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud. 24. Berigtigelse Køber er forpligtet til at benytte bestallingshavende advokat ved handlens berigtigelse. Såfremt køber ikke opfylder denne betingelse, har kommunen ret til at udpege en advokat. Den, der skal udstede skøde, er pligtig til at have dette klar til kommunens og købers signering senest 1 måned efter, at tilbudsgiver har modtaget kommunens accept af tilbuddet. Kommunen og køber er pligtige til at signere endeligt skøde senest 2 uger efter, at købers advokat har meddelt, at skødet er klar til signering, dog tidligst når købesummen er betalt. Kommunen skal modtage refusionsopgørelse senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til kommunen senest 1 måned efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7% fra 1 måned efter overtagelsesdagen til betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden kommunens samtykke. Såfremt skøde og/eller refusionsopgørelse ikke foreligger inden for de anførte frister eller ikke er udarbejdet, således at de umiddelbart kan godkendes, kan kommunen for købers regning foranstalte ovennævnte. 25. Besigtigelse Besigtigelse af ejendommen kan ske efter nærmere aftale med danbolig, Holbæk på tlf eller danbolig, Asnæs på tlf

9 Bilagsfortegnelse for Vig Stationsvej 7,, 4560 Vig Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 799 af 244. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Tingbogsattest Ejendomsdatarapport Vurderingsattest Bilag 5: Ejendomsskattebillet 2014 Bilag 6: Bilag 7: 7 Bilag 8: 8 Bilag 9: 9 Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: 1 Bilag 14: 1 Bilag 15: 1 Bilag 16: 1 Bilag 17: Bilag 18: 1 BBR-ejermeddelelse Ejendomskort Webkort fra Region Sjælland Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Forbrugsafgifter Servitutter Bygningsfredning Energimærke Bygningstegninger Årsopgørelse vedr. vand, varme og el Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Købaftale

10 Købsaftale Bilag 18 Vig Stationsvej 7, 7, 4560 Vig Til brug for afgivelse af tilbud Undertegnede sælger: Odsherred Kommune Nyvej Højby sælger og overdrager herved til medunderskrevne køber: Navn: CPR- eller CVR-nr.: Stilling: Adresse: Telefon: den sælger tilhørende ejendom: Matr.nr.: 14a Vig By, Vig Beliggende: Vig Stationsvej 7, 4560 Vig Vilkår for nærværende handel er: - Udbudsmateriale dateret d. 14/3-12, der består af salgsvilkår samt bilag 1-18, som køber har modtaget og dermed er gjort bekendt med. - Anvendelse: Nuværende anvendelse Alternativ anvendelse: Overtagelsesdag: den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af salg. På de anførte vilkår tilbyder undertegnede køber at erhverve ejendommen for en: kontantpris kr.: Skriver kroner: Køber og sælger er specielt gjort opmærksom på: - At købsaftalen, hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger - At sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, den Købers underskrift: Ovenstående er accepteret af Odsherred Kommune, den Borgmester Thomas Adelskov Kommunaldirektør

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere