UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024"

Transkript

1 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO 3. marts 2015 UDARBEJDET pos, mho KONTROLLERET mho, blau GODKENDT pos

4

5 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 5 INDHOLD 1 Indledning Baggrund og formål 7 2 Metode Den konkrete fremskrivningsmetode Alternative scenarier for det fremtidige udbud af arbejdskraft 12 3 Udbuddet af sundhedsarbejdskraft analysens resultater Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre Radiografer Social- og sundhedsuddannede Sygeplejersker 28

6 6 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en fremskrivning af udbuddet af personer med en række konkrete sundhedsuddannelser i Region Syddanmark frem til Analysen omfatter følgende uddannelser: Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre Radiografer Social- og sundhedsuddannede Sygeplejersker For social- og sundhedsuddannede er analysens fokus på social- og sundhedsassistenter, som er den medarbejdergruppe blandt de SOSU-uddannede, som primært ansættes i regionalt regi. Analysen er gennemført af COWI i perioden december 2014 til februar Baggrund og formål Sammenhængen mellem det fremtidige behov og det fremtidige udbud af sundhedsarbejdskraft i Region Syddanmark er centralt for et velfungerende sundhedsvæsen i regionen på både kort og på lang sigt. Sundhedsvæsenet er under forandring i disse år både som følge af ny struktur for regionens sygehuse og ændrede behandlingsmuligheder. Deraf følger ændrede krav til faglighed og uddannelsesniveau og ændringer i arbejdsdelingen mellem kommuner og region, vedrørende opgaverne inden for sundhed, behandling og forebyggelse.

7 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 7 Regionen er ved at afdække sit fremtidige behov for sundhedsmedarbejdere og ønsker samtidig at få overblik over, hvordan rekrutteringssituationen kan forventes at se ud de kommende år. I forbindelse med dette arbejde har Regionen anmodet COWI om at analysere de fremtidige udbud af udvalgte grupper af sundhedsmedarbejdere i perioden frem til Formålet med analysen er at komme med et kvalificeret bud på arbejdsstyrkens udvikling på ti års sigt på baggrund af en teknisk fremskrivning af udbuddet. Fremskrivningen opdeles på de syv uddannelsesområder, som er nævnt oven for. Fremskrivningen gennemføres efter en metode, som COWI har anvendt i forbindelse med en række analyser af både udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft på blandt andet sundhedsområdet. Det er blandt andet sket i Nordjylland, Midtjylland og i Hovedstaden. Denne analyse omfatter dog kun en fremskrivning af udbuddet af arbejdskraft. I afsnit 2 er metoden beskrevet nærmere.

8 8 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 2 Metode Der er flere faktorer, som påvirker udviklingen i udbuddet af arbejdskraft inden for de enkelte faggrupper, dvs. den del af arbejdsstyrken, der har de specifikke uddannelser, der belyses i dette projekt. Nogle af de vigtigste faktorer er den demografiske udvikling, tilgangen til uddannelserne og produktionen af nyuddannede samt tilbagetrækningsmønstrene. Den demografiske udvikling Tilgang til uddannelserne og produktionen af nyuddannede Tilbagetrækningsmønstre Den demografiske udvikling er en grundlæggende forudsætning bag arbejdsstyrkens udvikling. Fremskrivningsperioden vil være præget af en markant stigende gennemsnitsalder i befolkningen. Dermed er der risiko for, at tilbagetrækningen fra arbejdsstyrken kommer til at overstige tilgangen. Tilgangen til uddannelserne og produktionen af nyuddannede varierer over tid 1. I perioder med økonomisk ustabilitet vil et stigende antal personer søge ind på en uddannelse frem for at søge beskæftigelse. Lige som befolkningens generelle uddannelsesniveau er stigende, så har der også generelt været en stigning i tilgangen til sundhedsuddannelserne. Fortsætter tilgangen til uddannelserne på et højt niveau, vil det påvirke udbuddet af arbejdskraft. Lovgivningen vedrørende efterløn, førtids- og folkepension er med til at sætte rammerne for tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. Ud over de lovgivningsmæssige ændringer, kan der over tid også ske ændringer i arbejdsstyrkens tilbagetrækningsmønstre mere generelt. 2.1 Den konkrete fremskrivningsmetode COWIs fremskrivning af arbejdsstyrken i de enkelte faggrupper foretages på grundlag af disse tre faktorer: demografi, tilgang til uddannelserne og produktionen af nyuddannede og afgang fra arbejdsstyrken. Der tages udgangspunkt i den uddannelse, befolkningen allerede har gennemført - dvs. de uddannelsesfrekvenser befolkningen i Syddanmark i de enkelte aldersgrupper har, den tilgang og produktion af nyuddannede, der tegner sig i de kommende år, og den erhvervsaktivitet befolkningen allerede har. Det vil sige erhvervsfrekvenserne blandt befolkningen i de enkelte aldersgrupper med de enkelte uddannelser. 1 Hertil kommer udsving i andelen af studerende, der fuldfører uddannelserne.

9 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 9 Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning giver grundlaget for det forventede antal personer i de enkelte et-årsaldersgrupper i regionen hvert år frem til På grundlag af data fra Danmarks Statistik beregner COWI uddannelsesfrekvenserne i efteråret 2013 for hver af de analyserede uddannelser for befolkningen i Region Syddanmark fordelt på et-årsaldersgrupper. Uddannelsesfrekvenserne viser andelen af befolkningen i den pågældende aldersgruppe, der har fuldført den pågældende uddannelse. På grundlag af data fra Undervisningsministeriets Databank og Den Koordinerede Tilmelding vedrørende udviklingen i tilgangen til uddannelserne samt beregnede fuldførelsesprocenter samt de hidtidige uddannelsesfrekvenser beregnes de forventede, fremtidige uddannelsesfrekvenser for de kommende 'generationer'. Det antages i denne analyse som udgangspunkt, at tilgangen til uddannelserne vil svare til tilgangen i 2013 (oplysningerne fra skolerne og Den Koordinerede Tilmelding viser i øvrigt, at tilgangen i 2014 stort set svarer til tilgangen i 2013). I fremskrivningsmodellen antages de x-åriges uddannelsesfrekvenser i år y at svare til de x+1-åriges uddannelsesfrekvenser i år y+1 (idet befolkningsfremskrivningen bestemmer, hvor mange personer der forventes at være i den pågældende aldersgruppe i det pågældende år). På dette grundlag beregnes antallet af personer i befolkningen i Syddanmark i etårsaldersgrupper, der har den pågældende uddannelse i det enkelte år. På grundlag af data fra Danmarks Statistik beregner COWI erhvervsfrekvenserne i efteråret 2013 for hver af de analyserede uddannelser for befolkningen i Syddanmark fordelt på et-årsaldersgrupper. Erhvervsfrekvenserne viser andelen af befolkningen i den pågældende aldersgruppe med den pågældende uddannelse, der indgår i arbejdsstyrken, dvs. er ledig eller beskæftiget. I fremskrivningsmodellen antages det som udgangspunkt, at de x-åriges erhvervsfrekvenser i år y er den samme som de x-åriges erhvervsfrekvenser i år y+1. Konsekvenserne af efterløns- og pensionsreformen indgår dog i beregningen af den fremtidige arbejdsstyrke. Alt i alt betyder det, at de enkelte aldersgruppers erhvervsfrekvenser ikke ændrer sig over tid bortset fra de ændringer, der følger af efterløns- og pensionsreformen. På dette grundlag beregnes antallet af personer i Syddanmark i et-årsaldersgrupper, der har den pågældende uddannelse, og som indgår i arbejdsstyrken i det enkelte år. Den samme fremskrivning foretages for alle et-årsaldersgrupper mellem 16 og 99 år for alle årene i fremskrivningsperioden. Fremskrivningen af den samlede arbejdsstyrke fremkommer ved efterfølgende at summere over alle aldersgrupperne. Alt i alt kan datagrundlaget og antagelserne opsummeres på følgende måde:

10 10 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT Datagrundlag Datagrundlaget for fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft inden for de enkelte uddannelser er følgende: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning af befolkningen i Region Syddanmark fordelt på et-årsaldersgrupper Oplysninger om uddannelsesfrekvenserne, dvs. oplysninger om andelen af den syddanske befolkning fordelt på et-årsaldersgrupper, der har gennemført de analyserede uddannelser (højeste fuldførte uddannelse). Datagrundlaget er baseret på Danmarks Statistiks uddannelsesregistre. Oplysninger om erhvervsfrekvenserne, dvs. hvor mange procent af de uddannede i et-årsaldersgrupper, der er en del af arbejdsstyrken. Datagrundlaget er baseret på Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Oplysninger om tilgangen til uddannelserne. Datagrundlaget er baseret på Undervisningsministeriets Databank, hvis data stammer fra Danmarks Statistiks integrerede elevregister. Der anvendes tal for 2013, som er de seneste tilgængelige data. Datagrundlaget vedrørende tilgangen til uddannelserne omfatter antallet af personer, som den 1/1 det pågældende år har bopæl i Syddanmark, og som optages på den pågældende uddannelse. Tilgangen til uddannelserne er i denne analyse altså ikke lig med optaget eller dimensioneringen på de pågældende uddannelser i regionen. Oplysninger om fuldførelsesprocenterne for de enkelte uddannelser. Datagrundlaget er ligeledes baseret på Databanken fra Undervisningsministeriet. Antagelser Følgende antagelser ligger til grund for fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft inden for de enkelte uddannelser: De yngste aldersgruppers fremtidige uddannelsesfrekvenser antages at afspejle udviklingen i tilgangen til uddannelserne frem til og med 2013 samt fuldførelsesprocenten i Det antages, at de uddannelsesfrekvenser, som om nogle få år bliver resultatet af tilgangen til uddannelserne i 2012, efterfølgende vil svare til uddannelsesfrekvenserne for kommende årgange på arbejdsmarkedet med den pågældende uddannelse. Andelen af uddannede i procent af befolkningen følger i fremtiden de enkelte årgange. Det vil sige, at de 31-årige i 2015 har den samme andel uddannede, som de 30-årige i Dette gælder dog ikke for de yngste aldersgrupper, hvor mange stadig er under uddannelse, jf. ovenfor. Erhvervsfrekvenserne, dvs. andelen af uddannede i arbejdsstyrken i procent af uddannede i befolkningen, bliver holdt konstante på niveauet i november 2 Grænsen mellem unge aldersgrupper med mange under uddannelse og ældre aldersgrupper, hvor størstedelen er færdiguddannede, er fastsat ud fra en vurdering af data for november 2011 og viden indsamlet fra interviews og workshops. De yngste aldersgrupper varierer således mellem faggrupperne.

11 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT , dog således at der i fremskrivningerne er søgt taget højde for effekten af efterløns- og pensionsreformen. Det antages i modellen, at erhvervsfrekvenserne gradvist øges for de ældre aldersgrupper i takt med efterløns- og pensionsreformen. Dvs. at de 59-åriges erhvervsfrekvenser i november 2013 i de enkelte faggrupper anvendes som grundlag for fastsættelsen af erhvervsfrekvenserne i året, før den enkelte i faggruppen får adgang til efterløn. Dette vil tendere til at overvurdere udbuddet af arbejdskraft en smule. Det antages desuden, at ingen 53+-årige fraskriver sig retten til efterløn. Dette vil tendere til at undervurdere udbuddet af arbejdskraft en smule. Det antages, at disse to tendenser opvejer hinanden. Erhvervsfrekvenserne følger i fremtiden aldersgruppen. Det vil sige, at de 30- årige i 2009 har samme erhvervsfrekvens som de 30-årige i Alternative scenarier for det fremtidige udbud af arbejdskraft Hovedscenariet for fremskrivningen af arbejdsstyrken med de analyserede uddannelser baserer sig på et fremtidigt optag på hver uddannelse, som svarer til optaget i Ud over hovedscenariet er der udarbejdet alternative scenarier for det kommende arbejdskraftudbud for uddannelserne. De alternative scenarier er baseret på, at tilgangen til uddannelserne vil falde. Uddannelserne har generelt oplevet en stor stigning i tilgangen til uddannelserne efter Hvis det antages, at en ændret konjunktursituation i fremtiden kan betyde faldende søgning til uddannelserne, fordi eksempelvis unge vil søge andre uddannelser, så vil det også på længere sigt påvirke udbuddet. Formålet med de alternative scenarier er derfor at undersøge effekten ved en faldende tilgang til uddannelserne. Der er undersøgt effekten af et fald i tilgangen, som svarer til niveauet midt mellem 2008 og Det tages udgangspunkt i et fald i tilgangen til uddannelsen fra Til det tidspunkt skal der så lægges uddannelsens studietid, før ændringen påvirker udbuddet. For Bioanalytikeruddannelsen er der ikke udarbejdet et alternativ, idet der allerede siden 2009 har været et svagt fald i tilgangen. For SOSU-uddannelserne er der udarbejdet et scenarium for en stigning i tilgangen til SOSU-assistentuddannelsen, således at det samlede antal, som påbegynder SOSU-assistentuddannelsen i fremtiden vil udgøre ca. 40 % af alle SOSUuddannede mod i dag ca. 33 %. For de øvrige uddannelser vil det alternative scenarium blive beregnet således: Ergoterapeuter: Et fald i tilgangen på 12 % i forhold til Fysioterapeuter: Et fald i tilgangen på 14 % i forhold til 2013.

12 12 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT Jordemødre: Et fald i tilgangen på 15 % i forhold til Radiografer: Et fald i tilgangen på 8 % i forhold til Sygeplejersker: Et fald i tilgangen på 10 % i forhold til For sygeplejersker er der desuden lavet yderligere et alternativt scenarium for tilgangen, som søger at opnå en uændret arbejdsstyrke i 2024 i forhold til 2014, dvs. en beregning på, hvordan tilgangen skal udvikle sig for at opretholde en uændret arbejdsstyrke.

13 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 13 3 Udbuddet af sundhedsarbejdskraft analysens resultater Dette kapitel præsenterer resultaterne af fremskrivningerne af udbuddet af arbejdskraft for hver enkelt af de udvalgte uddannelser frem til Udbuddet af arbejdskraft omfatter det samlede antal personer med bopæl i Region Syddanmark, og som ifølge fremskrivningen vil have en af de udvalgte uddannelser i perioden frem til Indhold, figurer mv. for hver uddannelse For hvert fagområde findes en kort beskrivelse af uddannelsen, uddannelsesfrekvensen (arbejdsstyrkens aldersfordeling), tilgangen til uddannelsen og en præsentation af resultaterne af fremskrivningen. Uddannelsesfrekvens og tilgang Scenarier for udbuddet 0-vækstscenarium for efterspørgslen I figuren med uddannelsesfrekvens er der indsat en lodret streg ved 65 år, svarende til den nuværende pensionsalder. I figuren, som viser tilgangen til uddannelserne, er vist udviklingen fra Figuren viser også tilgangen i Dette tal er en antagelse om tilgangen, idet fremskrivningen af udbuddet forudsætter en tilgang i 2014 svarende til For hver uddannelse er der udarbejdet et scenarium for udbuddet baseret på en tilgang til uddannelsen svarende til 2013 og et alternativt scenarium baseret på et fremtidigt fald i tilgangen til uddannelserne, så det fra 2015 og de efterfølgende år vil ligge på et niveau midt mellem tilgangen i 2008 (før den økonomiske krise satte ind) og 2013 niveauet. I figurerne med fremskrivningsresultater er antallet af arbejdsplader, det vil sige antal personer i beskæftigelse uanset branche i Region Syddanmark med den pågældende uddannelse, opgjort pr. november Antallet er markeret med en vandret linje og udgør dermed et 0-vækstscenarium for efterspørgslen efter den pågældende faggruppe. Det skal understreges, at linjen ikke er en fremskrivning af beskæftigelsesniveauet i perioden.

14 14 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT Det fremtidige arbejdskraftudbud overblik over resultater Resultatet af fremskrivningerne af udbuddet af arbejdskraft er opsummeret i nedenstående tabel. Forudsætningerne for fremskrivningen er beskrevet i de efterfølgende afsnit om hver uddannelse. Tabel 3-1: Resultater af fremskrivningen for de forskellige scenarier (tallene er afrundede). Uddannelser Udbud 2013 Hovedscenarium 2024 Alternativt scenarium 2024 Alternativ Bioanalytiker intet Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Radiograf SOSU-assistenter Sygeplejerske Bioanalytikere Bioanalytikeruddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse. I Region Syddanmark udbydes uddannelsen hos UC Syd i Esbjerg og UC Lillebælt i Odense. Uddannelsesfrekvensen viser fordelingen af arbejdsstyrken på 1 års aldersgrupper og indikerer dermed, i hvilket omfang aldersfordelingen kan betyde nedgang i arbejdstyrken. Aldersfordelingen for bioanalytikere viser en stor gruppe af uddannede over både 50 år og 60 år. Aldersfordelingen betyder altså, at mange bioanalytikere vil forlade arbejdsmarkedet de kommende år. Figur 3-1: Uddannelsesfrekvens andelen af befolkningen med uddannelsen fordelt på 1 årsaldersgrupper. 65 år er markeret med lodret streg.

15 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 15 Tilgangen til uddannelsen omhandler antallet af personer, der påbegynder en bioanalytikeruddannelse, og som den 1. januar det pågældende år havde bopæl i Region Syddanmark. I 2008 var tilgangen på 29 personer, men efter at uddannelsen blev etableret i regionen, steg tilgangen til ca. 90 personer i 2009, hvorefter den er faldet til ca. 75 i 2012 og Figur 3-2: Tilgang til bioanalytikeruddannelsen Personer med bopæl i Region Syddanmark, som påbegynder den pågældende uddannelse. Resultaterne af fremskrivningen viser, at udbuddet af bioanalytikere i basisscenariet med uændret optag på uddannelsen i perioden frem til 2024 vil falde fra ca til godt og vel 800 personer. Faldet skyldes især den store afgang fra arbejdsmarkedet for bioanalytikere de kommende år. Tilgangen til uddannelserne er p.t. ikke stor nok til at sikre opretholdelsen af en uændret arbejdsstyrke. Der er ikke udarbejdet et alternativt scenarium for bioanalytikeruddannelsen. Figur 3-3: Fremskrivning af udbuddet af bioanalytikere

16 16 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 3.2 Ergoterapeuter Ergoterapeutuddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen udbydes på UC Syd i Esbjerg og på UC Lillebælt i Odense. Ser man på uddannelsesfrekvensen for ergoterapeuter, så kan man se, at det er en medarbejdergruppe med lav gennemsnitsalder. En meget stor del af de uddannede i regionen er mellem 30 og 45 år. Det betyder også, at afgangen fra arbejdsmarkedet de kommende år på grund af alder er relativt lille for ergoterapeuter. Figur 3-4: Uddannelsesfrekvens for ergoterapeuter andelen af befolkningen med uddannelsen fordelt på 1 års aldersgrupper. 65 år er markeret med lodret streg. Tilgangen til ergoterapeutuddannelsen i Region Syddanmark har varieret en smule, men samlet har der været en stigning i tilgangen fra ca. 120 i 2008 til ca. 160 personer de seneste år. Figur 3-5: Tilgang til ergoterapeutuddannelsen Personer med bopæl i Region Syddanmark, som påbegynder den pågældende uddannelse.

17 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 17 Resultaterne af fremskrivningen viser, at udbuddet af ergoterapeuter i basisscenariet med uændret optag på uddannelsen i perioden frem til 2024 vil stige med godt 400 personer til lidt over 2000 personer. Stigningen skyldes især den store tilgang til arbejdsmarkedet, som er et resultat af en relativ stor uddannelsesaktivitet, og at den relativt lave gennemsnitsalder for ergoterapeuter betyder, at få fratræder arbejdsmarkedet på grund af alder. Der er udarbejdet et alternativt scenarium for udbuddet af ergoterapeuter, hvilket baserer sig på en nedgang i antallet, som påbegynder ergoterapeutuddannelsen, med 12 % i forhold til Figur 3-6: Fremskrivning af udbuddet af ergoterapeuter

18 18 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 3.3 Fysioterapeuter Fysioterapeutuddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen udbydes på UC Syd i Esbjerg og i Haderslev og på UC Lillebælt i Odense. Uddannelsesfrekvensen for fysioterapeuter minder meget om ergoterapeutuddannelsen. Der er tale om en medarbejdergruppe med en lav gennemsnitsalder. En meget stor del af de uddannede i regionen er mellem 30 og 45 år, hvorefter udbuddet falder markant. Det betyder også, at afgangen fra arbejdsmarkedet på grund af alder de kommende år vil være relativt lille for fysioterapeuterne. Figur 3-7: Uddannelsesfrekvens for fysioterapeuter andelen af befolkningen med uddannelsen fordelt på 1 års aldersgrupper. 65 år er markeret med lodret streg. Tilgangen til fysioterapeutuddannelsen i Region Syddanmark har varieret en smule, men ligger i store træk stabilt omkring ca personer de seneste år, hvilket er en relativt markant stigning fra 165 i Figur 3-8: Tilgang til fysioterapeutuddannelsen Personer med bopæl i Region Syddanmark, som påbegynder den pågældende uddannelse.

19 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 19 Resultaterne af fremskrivningen viser, at udbuddet af fysioterapeuter i basisscenariet med uændret optag på uddannelsen i perioden frem til 2024 vil stige med godt 400 personer til lidt over 2500 personer eller med ca. 20 %. Stigningen skyldes den store tilgang til arbejdsmarkedet som følge af den store uddannelsesaktivitet og den relativt lave gennemsnitsalder for faggruppen, som betyder, at få fratræder arbejdsmarkedet på grund af alder. Der er udarbejdet et alternativt scenarium for udbuddet af fysioterapeuter, hvilket baserer sig på en nedgang i antallet af personer, som påbegynder fysioterapeutuddannelsen, med 14 %, det vil sige en tilgang på 197 personer, mod 228 i Figur 3-9: Fremskrivning af udbuddet af fysioterapeuter

20 20 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 3.4 Jordemødre Jordemoderuddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse. I Region Syddanmark udbydes uddannelsen på UC Syd i Esbjerg. På landsplan udbydes uddannelsen kun i Esbjerg, Aalborg og i København og hvert uddannelsessted dækker dermed et stort geografisk område. Ser man på uddannelsesfrekvensen for personer med en jordemoderuddannelse, så er der også for denne uddannelsesgruppe en stor andel uddannede i alderen fra ca. 30 år til 33 år, hvor frekvensen topper, hvorefter den falder til aldersgruppen omkring år. Derefter stiger frekvensen lidt igen. Udviklingen i uddannelsesfrekvensen skyldes blandt andet, at uddannelsen i Esbjerg blev etableret i 2005 og dermed er relativ ny. Aldersfordelingen betyder, at der de kommende år vil være relativt få jordemødre, som forlader arbejdsmarkedet på grund af alder. Figur 3-10: Uddannelsesfrekvens for jordemødre andelen af befolkningen med uddannelsen fordelt på 1 års aldersgrupper. 65 år er markeret med lodret streg. Tilgangen til jordemoderuddannelsen i Region Syddanmark varierer kun lidt og ligger på ca personer årligt, men der er siden 2008 sket en stigning fra et optag på 31 personer. Da uddannelsen ikke udbydes i Region Midtjylland, er der en relativ stor andel af personer fra Midtjylland, som søger optagelse på uddannelsen i Esbjerg. Ifølge den Koordinerede Tilmelding (KOT) blev 55 personer i alt (uanset bopæl) optaget på uddannelsen i Esbjerg.

21 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 21 Figur 3-11: Tilgang til jordemoderuddannelsen Personer med bopæl i Region Syddanmark, som påbegynder den pågældende uddannelse. Resultaterne af fremskrivningen viser, at udbuddet af jordemødre i basisscenariet med uændret optag på uddannelsen i perioden frem til 2024 vil stige med godt 100 personer til ca. 500 personer eller med ca. 30 %. Stigningen skyldes en relativt stor tilgang til arbejdsmarkedet som følge af den store uddannelsesaktivitet. Desuden betyder den relativt lave gennemsnitsalder blandt jordemødre, at få fratræder arbejdsmarkedet på grund af alder. Der er udarbejdet et alternativt scenarium for udbuddet af jordemødre, hvilket baserer sig på en nedgang i antallet som påbegynder jordemoderuddannelsen, med 15 %, det vil sige en tilgang på 39 personer mod 46 i Figur 3-12: Fremskrivning af udbuddet af jordemødre

22 22 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 3.5 Radiografer Radiografuddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse. I Region Syddanmark udbydes uddannelsen på UC Lillebælt i Odense. På landsplan udbydes uddannelsen kun i Odense, Aalborg og i København. Hvert uddannelsessted dækker dermed et stort geografisk område. Ser man på uddannelsesfrekvensen for radiografer, så er der også for denne uddannelse en stor andel uddannede i alderen fra ca. 30 år til år, hvorefter uddannelsesfrekvensen falder. Uddannelsesfrekvensen betyder, at der inden for analyseperioden vil være relativt få, der må forventes at forlade arbejdsmarkedet på grund af alder. På endnu længere sigt når de nuværende ca. 50 årige nærmer sig pensionsalderen vil tilbagetrækning dog begynde at spille en større rolle. Figur 3-13: Uddannelsesfrekvens for radiografer andelen af befolkningen med uddannelsen fordelt på 1 års aldersgrupper. 65 år er markeret med lodret streg. Tilgangen til radiografuddannelsen i Region Syddanmark har vist en stigning over hele perioden fra ca. 60 i 2008 til lidt over 70 i Uddannelsen udbydes ikke i Region Midtjylland, men samlet set er der tilsyneladende ingen pendling ind over regionsgrænsen til uddannelsen. Det kan skyldes uddannelsens beliggenhed i Odense, som betyder, at der er langt for uddannelsessøgende fra Midtjylland.

23 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 23 Figur 3-14: Tilgang til radiografuddannelsen Personer med bopæl i Region Syddanmark, som påbegynder den pågældende uddannelse. Resultaterne af fremskrivningen viser, at udbuddet af radiografer i basisscenariet med uændret optag på uddannelsen i perioden frem til 2024 vil stige med ca. 90 personer til ca. 580 personer svarende til en stigning på ca. 18 %. Stigningen skyldes en stor uddannelsesaktivitet i disse år. Desuden betyder radiografernes aldersfordeling, at relativt få fratræder arbejdsmarkedet på grund af alder på kort sigt. Antallet vil stige i årene derefter. Der er udarbejdet et alternativt scenarium for udbuddet af radiografer, hvilket baserer sig på en nedgang i antallet, som påbegynder radiografuddannelsen, med 8 % i forhold til optaget i Figur 3-15: Fremskrivning af udbuddet af radiografer

24 24 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 3.6 Social- og sundhedsuddannede Social- og Sundhedsuddannelsen (SOSU-uddannelsen) dækker over en uddannelse opdelt på to trin, nemlig SOSU-hjælper og SOSU-assistent. Uddannelsen til trin 1 (SOSU-hjælper) og trin 2 (SOSU-assistent) har tidligere været selvstændige uddannelser, hvor gennemførelsen af hjælperuddannelsen har været adgangen til at påbegynde assistentuddannelsen 3. Der er udarbejdet en fremskrivning af udbuddet for SOSU-uddannede generelt, men da man i regionssammenhæng stort set kun beskæftiger SOSU-uddannede på assistentniveau, er der desuden udarbejdet en fremskrivning af udbuddet for SOSU-assistenter. Danmarks Statistiks tal for uddannelsestilgangen de senere år omfatter kun den samlede uddannelse (både trin 1 og trin 2). COWI har haft dialog med de fire uddannelsessteder om søgningen til uddannelserne og har modtaget data vedrørende skolernes optag på uddannelsens trin 1 og trin 2. Uddannelsen til SOSU-assistent er en erhvervsuddannelse, og uddannelsen udbydes på SOSU Fyn, Social- og sundhedsskolen i Esbjerg, Social- og sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens. Ser man på uddannelsesfrekvensen for social- og sundhedsuddannede viser det sig, at der er en stor gruppe SOSU-uddannede i alderen mellem ca. 45 år og 60 år, som i løbet af en årrække må forventes at forlade arbejdsmarkedet. Figur 3-16: Uddannelsesfrekvens for social- og sundhedsuddannede andelen af befolkningen med uddannelsen fordelt på 1 års aldersgrupper. 65 år er markeret med lodret streg. Tilgangen til SOSU-uddannelserne i Region Syddanmark er ifølge Undervisningsministeriet faldet de seneste år. En omlægning af uddannelsen betyder dog, at der er sket en ændring i opgørelsesmetoden, og ifølge skolerne er der ikke sket et egentligt fald i uddannelsesaktiviteten. Da denne analyse har fokus på SOSUassistenterne er det vigtigt at bemærke, at SOSU-assistenter udgør ca. 700 personer på uddannelserne. 3 Se også information på Uddannelsesguiden

25 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 25 Figur 3-17: Tilgang til social- og sundhedsuddannede Personer med bopæl i Region Syddanmark, som påbegynder den pågældende uddannelse. Resultaterne af fremskrivningen viser, at udbuddet af alle SOSU-uddannede med et uændret optag på uddannelsen i perioden frem til 2024 vil falde fra lidt over personer til ca personer. Figur 3-18: Fremskrivning af udbuddet af SOSU-uddannede i alt Ser man kun på SOSU-assistenter viser basisscenariet med uændret optag på uddannelsen at udbuddet frem til 2024 vil falde med ca personer til ca personer. En stor afgang fra arbejdsmarkedet betyder nedgang i arbejdskraftudbuddet. Der er udarbejdet et alternativt scenarium for udbuddet af SOSU-assistenter, hvilket baserer sig på, at SOSU-assistenterne med optaget i 2015 vil udgøre 40 % af den samlede uddannelsesaktivitet på SOSU-området mod i dag ca. 1/3. I praksis vil det betyde, at tilgangen for SOSU-assistenter øges fra det nuværende antal på knap 700 personer, til at udgøre ca. 820 personer årligt af den nuværende uddannelsesaktivitet. Det svarer til en vækst på knap 20%.

26 26 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT Da beskæftigelsen for SOSU-uddannede hos Danmarks Statistik ikke længere opdeles på SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, er antallet af arbejdspladser ikke markeret i denne figur. Figur 3-19: Fremskrivning af udbuddet af SOSU-assistenter

27 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT Sygeplejersker Sygeplejerskeuddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse. I Region Syddanmark udbydes uddannelsen på UC Syd i Esbjerg og Sønderborg og på UC Lillebælt i Odense, Svendborg og Vejle. Uddannelsen som sygeplejerske adskiller sig fra flere af de øvrige professionsbacheloruddannelser ved, at der er tale om en uddannelse, som historisk har haft en mere jævn uddannelsesaktivitet, omend tilgangen til uddannelsen er steget de seneste år. Uddannelsesfrekvensen for sygeplejersker er relativt jævnt fordelt på aldersgrupper. Der er dog en relativt stor gruppe uddannede mellem ca. 58 og ca. 60 år, som må forventes at skulle forlade arbejdsmarkedet de kommende år, men tilbagetrækning får for alvor betydning, når de grupper, som i dag er mellem 48 og 58 år, vælger at forlade arbejdsmarkedet. Figur 3-20: Uddannelsesfrekvens for sygeplejersker andelen af befolkningen med uddannelsen fordelt på 1 års aldersgrupper. 65 år er markeret med lodret streg. Tilgangen til sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark er steget de senere år især fra 2009 til 2010 er der sket en relativt stor stigning. For hele perioden er tilgangen steget fra ca. 580 til ca. 730 årligt.

28 28 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT Figur 3-21: Tilgang til sygeplejerskeuddannelsen Personer med bopæl i Region Syddanmark, som påbegynder den pågældende uddannelse. Resultaterne af fremskrivningen viser, at udbuddet af sygeplejersker i basisscenariet med uændret optag på uddannelsen i perioden frem til 2024 vil falde svagt. Faldet svarer til ca. 200 personer eller godt 1,5 %. I 2018 ventes udbuddet at falde med ca. 600 personer, hvorefter udbuddet stiger langsomt igen. Resultatet af fremskrivningen viser altså en tilnærmelsesvis balance for det fremtidige udbud, hvilket skyldes en historisk relativt jævn udvikling i uddannelsesaktiviteten og dermed et relativt stabilt udbud. Der er udarbejdet et alternativt scenarium for udbuddet af sygeplejersker, hvilket baserer sig på en nedgang i antallet af personer, som påbegynder sygeplejerskeuddannelsen med 10 %, det vil sige en tilgang på 656 personer mod 732 i Figur 3-22: Fremskrivning af udbuddet af sygeplejersker Bemærk at den lodrette akse i denne figur ikke begynder ved 0.

29 UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT 29 Der er desuden lavet endnu et alternativt scenarium (alternativ 2), som baserer sig på at kunne opretholde en ændret arbejdsstyrke i 2024 i forhold til Dette alternativ baserer sig på en stigning i tilgangen til uddannelsen på 24 studerende hvert år altså 756 mod 732 i 2013.

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Karakteristik af nyuddannede sygeplejersker årgang 1976-2006 Nyuddannede sygeplejersker bliver ældre og ældre, når de færdiggør deres uddannelse. Gennemsnitsalderen

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 REGION MIDTJYLLAND, BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OG KKR MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN OKTOBER 2013 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsudbuddet blandt akademikere

Arbejdsudbuddet blandt akademikere Arbejdsudbuddet blandt akademikere fremover Ifølge Regeringsgrundlaget er det målet at pct. af en ungdomsårgang fra skal fuldføre en lang videregående uddannelse. I denne analyse belyses hvilke konsekvenser

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Scenarier for det fremtidige behov for udvalgte faggrupper af uddannet arbejdskraft i den offentlige sektor

Scenarier for det fremtidige behov for udvalgte faggrupper af uddannet arbejdskraft i den offentlige sektor Dato: 9. december 2009 Scenarier for det fremtidige behov for udvalgte faggrupper af uddannet arbejdskraft i den offentlige sektor 1. Sammenfatning og hovedresultater Finansministeriet har i december 2009

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 5 Perspektiver og indsatser Marts 2009 Beskæftigelsesregion

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium.

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik, Ministeriet for Børn og Unge s databaser, rejseplanen og egne

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere