Kvalitetsstandard 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard 2015"

Transkript

1 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/ Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 Albertslund Kommune

2 Forord Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Hvem kan få genoptræning? På hvilken baggrund får man genoptræning? Hvor udføres genoptræningen? Hvordan bevilges genoptræningen? Hvornår påbegyndes genoptræningen? Hvordan udføres genoptræningen? Afslutning og opfølgning af genoptræningsindsatsen Hvordan sikres sammenhæng i den kommunale indsats Hvad koster genoptræningen? Befordring til genoptræning Krav til træningsstedets personale Borgerens pligter og rettigheder Klager Arbejdsmiljø Relevante adresser og kontaktmuligheder... 9 Ydelsesbeskrivelser genoptræning Bilag 1 - Brud på over- og underarm Bilag 2 - Brud på underben og/eller ankel Bilag 3 - Brystopererede hold Bilag 4 - Brystopererede individuel Bilag 5 - Genoptræning i bassin hold Bilag 6 - Hjertesygdomme, hold Bilag 7 - Hjertesygdomme, individuel Bilag 8 - Korsbåndsopererede hold Bilag 9 - Korsbåndsopererede - individuel Bilag 10 Kræftsygdomme - hold Bilag 11 Kræftsygdomme, individuel Bilag 12 - Kunstigt skulderled Bilag 13 - Ledbåndsskader - knæ, hold Bilag 14 - Ledbåndsskader- knæ, individuel Bilag 15 - Lårbens amputationer Bilag 16 - Meniskopererede, hold Bilag 17 - Meniskoperationer, individuel Bilag 18 - Ryg ikke ryg opererede (hold) Bilag 19 - Ryg ikke ryg opererede (individuel) Bilag 20 - Ryg opererede (hold) Bilag 21 - Ryg opererede (individuel) Bilag 22 - Hold for kvinder med anden etnisk herkomst end dansk Bilag 23 Alment ryghold Bilag 24 - Skader omkring skulder Bilag 25 - Ufrivillig vandladning og/eller afføring - Hold Bilag 26 - Ufrivillig vandladning og/eller afføring Individuel Bilag 27 - Underbens amputation

3 Forord Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 07/ Kvalitetsstandarder for genoptræning efter sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarden skal fungere som: et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Kvalitetsstandarden omhandler ydelser vedrørende genoptræning i forhold til sundhedslovens 140. Ifølge loven skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri genoptræning til borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det vil sige, at kommunens myndighedsansvar gælder de borgere, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus modtager en genoptræningsplan. Sundhedsloven pålægger kommunerne at tilrettelæggelsen af genoptræningen efter Sundhedsloven blandt andet sker i sammenhæng med de øvrige kommunale træningstilbud, der tilbydes efter serviceloven. Der henvises til Albertslund Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende genoptræning efter serviceloven. Glostrup, Albertslund og Brøndby Kommuner, samarbejder om udvalgte diagnosegrupper, hvor det er vurderet, at et samarbejde vil kunne forbedre kvaliteten i genoptræningen. Denne kvalitetsstandards målsætninger evalueres én gang årligt. Eventuelle tilpasninger/ændringer af kvalitetsstandarden skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. 3

4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus med genoptræning er, at borgeren indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnår samme funktionsniveau som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller anden skade med mere. Genoptræningen vedrører kun borgerens funktionsnedsættelse(r), det vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningen skal ydes i overensstemmelse med den enkelte borgers individuelle genoptræningsplan. I forbindelse med den enkelte borgers opstart af træningen udarbejdes der individuelle mål, herunder tidspunktet for, hvornår genoptræningsindsatsen skal ophøre. Disse mål udarbejdes i samarbejde mellem borger og terapeut. 2. Hvem kan få genoptræning? Borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, er berettiget til kommunal genoptræning. Genoptræningsplanen beskriver hvilket lægefagligt genoptræningsbehov borgeren har på udskrivningstidspunktet. Af Sundhedsloven fremgår det, at tilfælde der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau udføres på sygehuset. 3. På hvilken baggrund får man genoptræning? Albertslund Kommune udfører genoptræningen på baggrund af de oplysninger, der fremgår af genoptræningsplanen jf. Sundhedslovens 140: 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 4. Hvor udføres genoptræningen? Genoptræning kan foregå i regionalt eller kommunalt regi. Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg. Derfor har man som borger ret til frit at vælge genoptræningstilbud i andre kommuner i stedet for sin egen kommunes tilbud. I forhold til de tværkommunale ydelser er det ikke muligt frit at vælge imellem Glostrup, Albertslund og Brøndby Kommune. Man skal følge sit genoptræningstilbud i den kommune, hvor diagnosen er placeret. 4

5 Borgeren har dog ikke ret til at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom. En kommune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage borgere, der har bopæl i en anden kommune, hvis: Træningsstedet har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningssteder Væsentlige hensyn til borgere fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. 5. Hvordan bevilges genoptræningen? Borgere, der skal have genoptræning i kommunen, vil senest på udskrivningsdagen fra sygehuset få udleveret en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen sendes efter borgerens samtykke til egen læge og bopælskommunen. Senest 3 hverdage efter at Albertslund Kommune har modtaget genoptræningsplanen, vil borgeren blive kontaktet skriftligt via e-post og ved behov eventuelt telefonisk om: hvor genoptræningen vil foregå, med mindre borgeren ønsker at anvende muligheden for frit valg mulighederne for kørsel at borgeren vil blive kontaktet af træningsstedet inden for 5 hverdage vedrørende dato for start og planlægning af det videre genoptræningsforløb. Samtidig vil borgeren modtage information om indholdet i det træningsforløb, borgeren skal modtage. Albertslund Kommune vurderer, om de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige til at kunne iværksætte et genoptræningsforløb. Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger, indhentes disse fra eksempelvis borgeren selv, henvisende instans eller praktiserende læge. Udførende kommune vurderer om der er behov for kørsel. Er dette tilfældet, bevilges kørsel. 6. Hvornår påbegyndes genoptræningen? Genoptræningen skal senest være påbegyndt 15 hverdage efter kommunen har modtaget genoptræningsplanen. Senest 5 hverdage efter at træningsstedet har modtaget genoptræningsplanen, vil borgeren blive kontaktet telefonisk og eventuelt skriftligt via e-post om: tidspunkt og sted for opstart planlægning af genoptræningsforløbet Opstart af genoptræningen kan variere i forhold til diagnosegruppe og/eller individuelle hensyn. 5

6 7. Hvordan udføres genoptræningen? Træningsstedet er ansvarlig for, at genoptræningen udføres efter almindelig anerkendt faglig standard. Træningsforløbet skal tilpasses den enkelte borgers behov og andre særlige forhold herunder kontraindikationer der ofte er beskrevet i genoptræningsplaner. De enkelte genoptræningsydelser er beskrevet i ydelsesbeskrivelserne der er vedlagt som bilag. Såfremt en borger har mange ydelser (massiv hjemmepleje, mange hjælpemidler mm..) fra egen kommune skal det overvejes om det gavner borgeren at vedkommende træner i egen kommune til trods for at borgerens diagnose / ydelse i genoptræningsplanene indgår i samarbejdet mellem de 3 kommuner. Det er udførende kommune i samarbejde med hjemkommune, der tager stilling til dette og efterfølgende drøfter overvejelserne med borgeren. Træningsstedet må som udgangspunkt ikke foretage ændringer og/eller aflysninger af den planlagte træning. Sker der aflysninger, skal der tilbydes erstatningstræning inden for 5 hverdage. Sker der ændringer af aftalt træningstid, skal dette meddeles borgeren senest om morgenen samme dag. Opstår der forsinkelser på mere end én time, skal borgeren kontaktes telefonisk af træningsstedet, hvis dette er muligt. 8. Afslutning og opfølgning af genoptræningsindsatsen Slutstatus fremsendes til visitationen i borgerens bopælskommune, som tager stilling til et eventuelt videre forløb og videresender status til henvisende sygehus, hvis der er sat kryds i feltet i genoptræningsplanen, og egen læge. I forhold til borgeren afsluttes genoptræningen med: evaluering og opfølgning på de individuelle mål, der blev fastsat ved træningens start vejledning til borgeren om, hvordan det opnåede funktionsniveau kan bevares og vedligeholdes, og der udleveres efter behov hjemmetræningsprogram at der ved behov ydes hjælp, støtte og vejledning til at fortsætte træning/aktivitet i eget hjem eller nærmiljøet. 9. Hvordan sikres sammenhæng i den kommunale indsats Albertslund Kommune skal sikre, at borgere, der har behov, tilbydes sammenhængende og effektive træningsforløb. Det vil sige, at der skal skabes sammenhæng mellem: den aktuelle genoptræningsindsats efter sundhedsloven kommunens øvrige træningstilbud efter serviceloven kommunens øvrige rehabiliteringsindsatser på eksempelvis beskæftigelsesområdet, specialundervisningsområdet og det sociale område generelt. 10. Hvad koster genoptræningen? Der er ingen egenbetaling for genoptræning, der ydes efter bestemmelserne i sundhedslovens

7 11. Befordring til genoptræning Albertslund Kommune er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, jf. 172 i sundhedsloven. Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter reglerne i samme lovs 171. Følgende personer, der har fået udarbejdet en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræningsforløbet. 1. Personer, der modtager folkepension eller førtidspension 2. Personer, der bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet 3. Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler. Befordringsgodtgørelsen ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes kun, hvis udgiften til transporten overstiger 25 kr. i alt for pensionister eller 60 kr. i alt for andre. Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om borgerens frie valg på genoptræningsområdet, ydes befordringsgodtgørelse svarende til det, vedkommende ville have været berettiget til, hvis vedkommende var trænet på det træningssted, som Albertslund Kommune ville have henvist til. Det er en betingelse, at udgiften til og fra såvel det valgte som det henviste behandlingssted overstiger henholdsvis 25 kr. og 60 kr. Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige borgerens faktiske befordringsudgifter. 12. Krav til træningsstedets personale Genoptræningen skal varetages af uddannede og autoriserede fysio- og/eller ergoterapeuter. Personalet: skal have modtaget oplæring i de konkrete genoptræningsopgaver er forpligtet til at dokumentere træningsforløbet i hver enkelt borgerjournal Træningsstedet er forpligtiget til at levere den ydelse, der er beskrevet i kvalitetsstandarden. 13. Borgerens pligter og rettigheder Borgeren har pligt til: at melde afbud på grund af sygdom så hurtigt som muligt, og senest samme dag om morgenen at melde afbud på grund af andet fravær så hurtigt som muligt, og senest kl. 12 dagen før træningen. Gentagne afbud vil som udgangspunkt ikke blive erstattet. Gentagne afbud vil medføre revurdering og træningen vil eventuelt blive afsluttet. at komme til tiden, idet udeblivelser ikke medfører erstatningstræning idet genoptræningsforløbet ved 1. udeblivelse - vil blive revurderet og eventuelt afsluttet. at meddele forsinkelser telefonisk til træningsstedet. Forsinkelser på over en halv time kan medføre, at træningen bliver aflyst. at informere om smitsomme sygdomme herunder multiresistente bakterier. 14. Klager Borgeren har ret til at klage over: Serviceniveauet i forhold til genoptræningen. Det faglige indhold i genoptræningen. 7

8 Klager over serviceniveauet herunder ventetider, organiseringen og omfanget af genoptræning i forhold til den genoptræning, der ydes i kommunalt regi, skal rettes til Albertslund Kommune, visitationen. Relevante adresser findes under pkt. 16 Relevante adresser og kontaktmuligheder. Klager over det faglige indhold i genoptræningen, herunder sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med genoptræningen og om genoptræningsydelsen svarer til almindelig anerkendte faglige standarder, skal rettes til Patientklagenævnet på adressen: Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. 15. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har alle implicerede parter, kommunen, træningssted og borger i forbindelse med træning en forpligtelse til at sikre at gældende regler for arbejdsmiljøet overholdes. 8

9 16. Relevante adresser og kontaktmuligheder Visitationsenhederne: Albertslund Kommune Træningscentret Humlehusene Albertslund Tlf Mail: Træningssteder: Albertslund Kommune Træningscentret Humlehusene Albertslund Tlf Mail: Brøndby Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Træningscenter Brøndby Visitationen Horsedammen 36A 2605 Brøndby Tlf Mail: Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd Visitationsenheden Rådhusparken Glostrup Tlf Mail: Brøndby kommune Træningscenter Brøndby Horsedammen 36A 2605 Brøndby Tlf Mail: Glostrup Kommune Træningscentret Glostrup Kommune Dommervangen 4, 1. sal 2600 Glostrup Mail: Bassintræning Vestbadet Nykjær Brøndby Tlf

10 Ydelsesbeskrivelser genoptræning 10

11 Bilag 1 - Brud på over- og underarm Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade efter en faglig vurdering. Borgere med brud på over- eller underarm 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør Fysisk træning samt træning/vejledning i hverdagsaktiviteter Maksimalt 14 træningsgange á 45 minutter Fysio- og ergoterapeuter i Glostrup Kommune Bilag 2 - Brud på underben og/eller ankel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med brud på underben og/eller ankel 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktions- og aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Fysisk træning samt træning/vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 12 træningsgange á 45 minutter Fysio - og ergoterapeuter i Glostrup Kommune Bilag 3 - Brystopererede hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere der har fået fjernet brystet eller fået lavet brystbevarende operation efter brystkræft. 80 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau efter 10 træningsgange på hold. Fysisk træning samt instruktion i manuelle teknikker. 10 træningsgange på hold á 1 time pr. gang. Derudover 1 time til forundersøgelse, 30 min til midtvejsevaluering samt 30 min til slutundersøgelse. Fysioterapeuter i Glostrup Kommune 11

12 Bilag 4 - Brystopererede individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere der er brystopererede og som ikke kan deltage på hold. Herunder rekonstruktioner. 80 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau efter 10 træningsgange. Fysisk træning samt instruktion i manuelle teknikker. Maksimalt 10 træningsgange á 45 minutter Fysioterapeuter i Glostrup Kommune Bilag 5 - Genoptræning i bassin hold Borgeren skal inden for en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Derudover at borgeren bliver i stand til at gennemføre træning, der ikke ville være muligt på land. For nogle borgere er formålet at blive i stand til på et senere tidspunkt, at fortsætte træning på land. Borgere, der har haft en ortopædkirurgisk indlæggelse, desuden borgere med rygsygdom (ikke opererede), hvor træning på land ikke er mulig eller hvor træning i varmtvandsbassin er at foretrække. At 80 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperioden ophør. Særlige forhold Fysisk træning 2 træningsgange om ugen i 5 uger, i alt 10 træningsgange. Fysioterapeuter i Vestbadet efter henvisning fra ansvarlig terapeut. Overholde de restriktioner, der er oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Borgeren skal være selvhjulpen i forhold til omklædning og bad. Borgeren skal opfylde kravene til træning i bassin som angivet i folderen om bassintræning. Såfremt ergo- eller fysioterapeuten vurderer, at borgeren har behov for supplerende træning i form af bassintræning, kontaktes visitationen i borgerens bopælskommune om dette med henblik på revurdering og/eller godkendelse af ændringen. 12

13 Bilag 6 - Hjertesygdomme, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med kronisk hjerteinsufficiens eller iskæmisk hjertesygdom. At 70 % af borgerne oplever et forbedret funktionsniveau. Fysisk træning samt træning i selvstændig livsførelse (arbejde, fritid, indkøb, transport m.m.) Træning på hold 1 time 2 træningsgange ugentlig i maksimalt 12 uger. Hvor foregår træningen Genoptræningscentret, Humlehusene 3, Albertslund. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune med kurser i: Livreddende førstehjælp Defibrilleringsudstyr. Bilag 7 - Hjertesygdomme, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med hjertesygdom/hjertediagnose, som ikke kan deltage på hold. At 70 % af borgerne oplever et forbedret funktionsniveau. Fysisk træning samt træning i selvstændig livsførelse (arbejde, fritid, indkøb, transport m.m) Træning maksimalt 12 træningsgange á 45 minutter. Hvor foregår træningen Genoptræningscentret, Humlehusene 3, Albertslund. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune med kurser i: Livreddende førstehjælp Defibrilleringsudstyr. 13

14 Bilag 8 - Korsbåndsopererede hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået en korsbåndsrekonstruktion eller anden knærelateret operation, dog ikke menisk eller kunstigt knæled. At 90 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Fysisk træning, bevægelighedstræning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Maksimalt 78 træningsgange på hold a ca. 1 times varighed pr. gang op til 3 gange om ugen. Heri individuel undersøgelse og samtale. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune Bilag 9 - Korsbåndsopererede - individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået en korsbåndsrekonstruktion eller anden knærelateret operation, dog ikke menisk eller kunstigt knæled, og som ikke er i stand til at deltage i holdtræningen. At 85 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Fysisk træning, bevægelighedstræning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Særlige forhold Individuel. Træningsforløb maksimalt 12 træningsgange á 45 minutter over en periode på op til 3 måneder Fysioterapeuter i Albertslund Kommune Kontraindikationer efter operation oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. 14

15 Bilag 10 Kræftsygdomme - hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere der fået diagnosticeret kræft og/eller har haft et aktivt kræftforløb indenfor de sidste 2 år, undtaget brystopererede. Borgerne skal have haft efterfølgende funktionsnedsættelse og have fået en genoptræningsplan fra sygehuset. Skal selv kunne transportere sig til og fra træningsstedet Skal kunne forstå og tale dansk Hvem leverer ydelsen Særlige forhold At borgerne oplever et forbedret eller bibeholdt funktionsniveau ved træningsperiodens ophør, eller kan overgå til henvisning via egen læge (REF01). Fysisk træning på hold. (styrke, kondition, udholdenhed og stabilitet) Holdtræning 1 time, (2-3 x ugentligt) i max 12 uger, herefter mulighed for forlængelse baseret på en terapeutfaglig vurdering. Herefter mulighed for at overgå til forløbsprogram for kræft. Fysioterapeuter i Brøndby Kommune. Antallet af borgere på hold er væsentlig højere end det faktiske antal fremmødte. Dette skyldes svingende træningsevne pga. eksempelvis kemoterapi. 15

16 Bilag 11 Kræftsygdomme, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Hvem leverer ydelsen Borgere der har fået diagnosticeret kræft og/eller har haft et aktivt kræftforløb indenfor de sidste 2 år, undtaget brystopererede. Borgerne skal have haft efterfølgende funktionsnedsættelse og have fået en genoptræningsplan fra sygehuset. Borgere med kræft, undtaget brystopererede Borgere der har svært ved at forstå og tale dansk Borgere der har andre funktionsnedsættelser, der kræver individuel håndtering. At borgerne oplever et forbedret eller bibeholdt funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Fysisk træning, funktionstræning og/eller vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 10 træningsgange af 45 minutter med mulighed for forlængelse baseret på en terapeutfaglig vurdering. Herefter mulighed for at overgå til hold eller forløbsprogram for kræft. Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Bilag 12 - Kunstigt skulderled Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået en skulderalloplastik (nyt skulderled) At 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Fysisk træning samt træning/vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 16 træningsgange á 45 minutter Fysio- og ergoterapeuter i Glostrup Kommune 16

17 Bilag 13 - Ledbåndsskader - knæ, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået konstateret en ledbåndsskade, der behandles uden operation eller trænes og vurderes med henblik på senere operation. At 85 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Særlige forhold 12 træningsgange på hold á 1 time pr. gang i en periode på op til 3 måneder. Heri individuel undersøgelse og samtale. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune. Kontraindikationer oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. 17

18 Bilag 14 - Ledbåndsskader- knæ, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået konstateret en ledbåndsskade eller anden knærelateret skade, der behandles uden operation eller trænes og vurderes med henblik på senere operation og som ikke kan deltage i holdtræning. At mindst 80 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Særlige forhold Træningsforløb maksimalt 12 gange á 45 min. i en periode på op til 3 måneder. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune. Kontraindikationer oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Bilag 15 - Lårbens amputationer Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der er lårbensamputeret At 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau efter 26 træningsgange á 45 minutter. Fysisk træning samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 40 træningsgange, á 45 minutter.. Ved dobbelte amputationer udløses der det dobbelte antal træningsgange. Fysio- og ergoterapeuter i Glostrup Kommune 18

19 Bilag 16 - Meniskopererede, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsniveau som tidligere, ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået foretaget en meniskoperation og hvor genoptræningsbehovet vurderes til at være af længerevarende karakter. At 85 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Særlige forhold 12 træningsgange på hold á 1 time pr. gang i en periode på op til 3 måneder. Heri individuel undersøgelse og samtale. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune. Kontraindikationer oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Bilag 17 - Meniskoperationer, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået foretaget en meniskoperation, hvor der er behov for et kortvarigt genoptræningsforløb. At 85 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Særlige forhold Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Individuel - maksimalt 4 gange á 45 minutters varighed. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune Kontraindikationer efter operation oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. 19

20 Bilag 18 - Ryg ikke ryg opererede (hold) Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode have forbedret det almene funktionsniveau. Borgeren skal lære at håndtere sit rygproblem og genvinde tillid til kroppens evne til at meste hverdagsaktiviteter. I træning fokuseres på optimering af strategi for bevægelse. Borgere med længerevarende rygsmerter: Skal som udgangspunkt være erhvervsaktive Skal være motiverede og prioritere forløbet Skal kunne afse tid til rygskoleforløbet Skal som udgangspunkt selv kunne transportere sig til og fra Skal kunne klare sig uden ganghjælpemiddel Skal kunne forstå og tale dansk Skal kunne komme op/ned fra gulv At borgerne optimerer strategi for bevægelse og oplever et forbedret funktionsniveau. Træning i borgerens meningsfulde aktivitet med fokus på optimering af bevægelsesstrategi. Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Holdtræning i et 3 måneders forløb indeholdende: Undersøgelse og målsætning for forløbet Individuel træning inden opstart Intensiv holdtræning og undervisning 4 uger selvtræning 3 måneders evaluering og videre målsætning Min. 3 borgere og max. 4-6 borgere pr. hold Maksimalt 51 timer og 45 minutter. Hvem leverer ydelsen Særlige forhold Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Minimum 4 deltagere på et hold ellers oprettes holdet ikke. 20

21 Bilag 19 - Ryg ikke ryg opererede (individuel) Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode have forbedret det almene funktionsniveau og have ændret holdning til ryg problemet fra at være en sygdom til at være et livsvilkår ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere med kroniske rygsmerter, hvor holdtræning er kontraindiceret, derudover Nakke (Cervical columna) problematikker. Borgere som: Af arbejdsmæssige årsager ikke kan deltage på hold Har brug for ganghjælpemiddel Har svært ved at forstå og tale dansk Har brug for hjælp til at komme op/ned fra gulv Borgerne er i stand til at gennemføre selvtræningsprogram ved træningsperiodens ophør. Funktionsforbedringen ved træningsperiodens ophør måles. Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Intervallet for fysisk træning, teori, ergonomisk vejledning og smertehåndtering tilrettelægges efter borgerens behov. Maksimalt 13 timer og 25 minutter. Hvem leverer ydelsen Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. 21

22 Bilag 20 - Ryg opererede (hold) Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere der har fået foretaget et neurokirurgisk indgreb i lænderyg (lumbal columna). Skal kunne klare sig uden ganghjælpemiddel. Skal kunne forstå og tale dansk. Skal som udgangspunkt kunne komme op/ned fra gulv. Borgerne er i stand til at gennemføre et selvtræningsprogram ved træningsperiodens ophør. Funktionsforbedringen ved træningsperiodens ophør måles. Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Opstart efter operation afhænger af hvilken type operation borgeren har gennemgået. Holdtræning i et 4 ugers forløb indeholdende: Individuel opstart Intensiv holdtræning Ergonomi Individuel afslutning Holdene er kontinuerlige med 8 borgere pr. hold. Maksimalt 20 timer Hvem leverer ydelsen Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. 22

23 Bilag 21 - Ryg opererede (individuel) Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere der har fået foretaget et neurokirurgisk indgreb. Har brug for ganghjælpemiddel og/eller Har svært ved at forstå og tale dansk og/eller Har brug for hjælp til at komme op/ned fra gulv. Borgerne er i stand til at gennemføre et selvtræningsprogram ved træningsperiodens ophør. Funktionsforbedringen ved træningsperiodens ophør måles. Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Intervallet for fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning tilrettelægges efter borgerens behov. Maksimalt 12 timer og 25 minutter. Hvem leverer ydelsen Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. 23

24 Bilag 22 - Hold for kvinder med anden etnisk herkomst end dansk Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode have forbedret det almene funktionsniveau og have ændret holdning til ryg problemet fra at være en sygdom til at være et livsvilkår ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere med kroniske rygsmerter. Skal være villig til at afsætte tid til rygskoleforløbet. Har brug for hjælp til at transportere sig til og fra af andre årsager end fysiske. Skal kunne klare sig uden ganghjælpemiddel. Har lidt svært ved at forstå og tale dansk. Skal som udgangspunkt kunne komme op/ned fra gulv. At 80 % af borgerne oplever et forbedret funktionsniveau og oplever færre smerter ved træningsperiodens ophør. Funktionsforbedringen ved træningsperiodens ophør måles. Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Holdtræning i et 6 ugers forløb indeholdende: Max. 4 deltagere pr. hold. Forundersøgelse Individuel træning inden opstart Holdtræning og undervisning Slutundersøgelse Min. 3 deltagere og max. 4 deltagere pr. hold. Maksimalt 41 timer. Hvem leverer ydelsen Særlige forhold Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Minimum 3 deltagere på et hold ellers oprettes holdet ikke. 24

25 Bilag 23 Alment ryghold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode have forbedret det almene funktionsniveau ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade efter en faglig vurdering. Borgere der har lumbale og evt. thorakale smerter af kortere eller længere varighed og som ikke er egnede til: ryg opereret hold, ryg ikke opereret hold, hold for kvinder med anden etnisk herkomst end dansk, eller som efter individuel fysioterapeutisk træning har brug for rygtræning af mere almen karakter styret og superviseret af fysioterapeut Skal selv kunne transportere sig til og fra træningsstedet. Skal kunne klare sig uden ganghjælpemiddel. Skal som udgangspunkt kunne komme op/ned fra gulv. Mænd af anden etnisk baggrund en dansk som har lidt svært ved at forstå og tale dansk. Ældre borgere som har et godt funktionsniveau, men som ikke kan honorere kravene til opereret ryghold og ikke opereret ryghold At 80 % af borgerne oplever et forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør vurderet ud fra egen oplevelse. Fysisk træning af ryg, ben og mave med særlig fokus på ryggen. Holdtræning i et 12 ugers forløb indeholdende: Individuel samtale/undersøgelse Holdtræning Individuel afslutning Holdene er kontinuerlige med 15 borgere pr. hold. Maksimalt 25 timer og 30 minutter. Fysioterapeuter i Brøndby Kommune. 25

26 Bilag 24 - Skader omkring skulder Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med problemer omkring skulderen. 90 % af borgerne skal opleve et højere funktions- og aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Fysisk træning samt træning/vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 14 træningsgange á 45 minutter Fysio - og ergoterapeuter i Glostrup Kommune 26

27 Bilag 25 - Ufrivillig vandladning og/eller afføring - Hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med inkontinens For at kunne deltage på hold er det en forudsætning at borger forstår dansk og kan hjælpes op og ned fra gulv % af de borgere der henvises med nedre urinvejssymptomer og 60 % af de borgere der henvises med anal inkontinens (luft og afføring) udredes og færdigbehandles med tilfredsstillende resultat og har ikke behov for yderligere behandling Udredning og behandling v/ kontinenssygeplejerske Udredning og behandling v/ fysioterapeut Slutsamtale og undersøgelse v/ kontinenssygeplejerske og fysioterapeut Individuel udredning og behandling ved hhv. kontinenssygeplejerske og fysioterapeut. I alt 3 gange. 5 ugers holdtræning. 2 gange ugentligt v/fysioterapeut Individuel slutsamtale og undersøgelse v/kontinenssygeplejerske og fysioterapeut. I alt 10,75 time Kontinenssygeplejerske og fysioterapeuter i Brøndby Kommune 27

28 Bilag 26 - Ufrivillig vandladning og/eller afføring Individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med inkontinens Borgere med sprogbarriere Borgere der ikke kan deltage på hold på grund af psykiske eller fysiske årsager Borgere med svær smerte problematikker % af de borgere der henvises med nedre urinvejssymptomer og 60 % af de borgere der henvises med anal inkontinens (luft og afføring) udredes og færdigbehandles med tilfredsstillende resultat og har ikke behov for yderligere behandling. Udredning og behandling v/ kontinenssygeplejerske Udredning og behandling v/ fysioterapeut Slutsamtale og undersøgelse v/ kontinenssygeplejerske og fysioterapeut Individuel udredning og behandling ved hhv. kontinenssygeplejerske og fysioterapeut. I alt 3 gange 6 gange individuel træning v/ fysioterapeut Individuel slutsamtale og undersøgelse v/kontinenssygeplejerske og fysioterapeut I alt 7 timer og 45 minutter Kontinenssygeplejerske og fysioterapeuter i Brøndby Kommune 28

29 Bilag 27 - Underbens amputation Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der er underbens amputeret At 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Fysisk træning samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 32 træningsgange, á 45 minutter. Ved dobbelte amputationer udløses der det dobbelte antal træningsgange. Fysio- og ergoterapeuter i Glostrup Kommune 29

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning efter Sundhedslovens 140 1 Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5 3. På hvilken baggrund

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 2017 Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD...1 GENOPTRÆNING...1 EFTER...1 Forord...3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...4 2.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens

Genoptræning efter Sundhedslovens Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2017 Genoptræning efter Sundhedslovens 140 Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5 3. På hvilken baggrund

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2017 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune xx december 2016 Indhold Forord... 3 Formål og

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1872873 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 19. marts 2014 Som en del af budgetforliget for 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140 Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring af Sundhedsloven 140, Vejledning om træning

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Godkendt i Udvalget den 9. december 2016. Sag

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Der har igennem 2016 været fokuseret yderligere på udvikling og drift af det tværkommunale genoptræningssamarbejde.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning 01.01.2016 Lovgrundlag Lov om socialservice 86 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke

2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke Hvem kan få genoptræning Borgere, der

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder 2016 Sundhedsudvalget Udgivelsesdato: 07.12.2015 Kontakt Josefine Haahr Nielsen Studentermedhjælper jhn@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Træning vedligeholdelse af færdigheder Kvalitetstandarden giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 16 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er

Læs mere