Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked"

Transkript

1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension følgende: Kapitel 1 Bidrag Almindelige bestemmelser 1. Det årlige barseludligningsbidrag (bidraget), jf. lovens 4, udgør 936 kr. for månedslønnede og er grundlaget for beregning af satserne i bilag 1. Stk. 2. Bidraget fastsættes årligt efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner, opkræver og inddriver bidraget fra private arbejdsgivere, jf. dog Arbejdsgivere, der er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning. Dette gælder dog ikke for: 1) Private arbejdsgivere, hvor alle ansatte er omfattet af en godkendt decentral barseludligningsordning, jf. lovens 5, eller hvor alle ansatte er omfattet af en offentlig barseludligningsordning. 2) Offentlige arbejdsgivere. 3) Private arbejdsgivere i Grønland og på Færøerne. 4. Arbejdsgivere fritages for at betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning for følgende lønmodtagere: 1) Elever under 25 år, som er registreret i Arbejdsgivernes Elevrefusion, og som arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag til, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 20, stk. 4. 2) Lønmodtagere, som har en ugentlig arbejdstid på under 9 timer. 3) Lønmodtagere under 16 år og lønmodtagere over 67 år eller ved pensionering inden dette tidspunkt, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 15, stk. 6. Beregning og indbetaling af bidrag for arbejdsgivere der kun har ansatte omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning (fuldt omfattet) 5. Arbejdsgiveren skal betale et fuldt års bidrag, jf. 1, for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag for månedslønnede, jf. 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget beregnes hvert kvartal på grundlag af det samlede ATP-bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3 måneders beregningsperiode, jf. stk. 4. Arbejdsgiveren skal således betale et fuldt kvartals barseludligningsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt kvartals ATP-bidrag for månedslønnede. Stk. 3. Den kvartalsmæssige beregning efter stk. 2 sker ved, at det samlede ATP-bidrag, der er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3 måneders beregningsperiode efter stk. 2, divideres med satsen for et fuldt kvartals ATP-bidrag for månedslønnede omfattet af A-satsen, jf. bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension 3, stk. 1. Beregningsresultatet (for antal fuldtidsbeskæftigede) afrundes til nærmeste to decimaler og ganges med satsen for barseludligningsbidraget i bilag 1. Satser gældende på det tidspunkt, hvor ATP-bidraget modtages, finder anvendelse ved beregning efter 1. og 2. pkt.

2 Stk. 4. Bidraget for kvartal beregnes på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget af arbejdsgiveren i følgende perioder: Beregningsperioder Kvartal 23. november 1. kvartal 22. februar 23. februar kvartal maj 23. maj kvartal august 23. august kvartal november Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning til at være fuldt omfattet af en decentral barseludligningsordning, skal arbejdsgiveren betale forholdsmæssigt bidrag for kvartalet svarende til forholdet mellem den bidragspligtige periode og hele kvartalet. Stk. 2. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være fuldt omfattet af en decentral barseludligningsordning til at være omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning, skal arbejdsgiveren betale forholdsmæssigt bidrag for kvartalet svarende til forholdet mellem den bidragspligtige periode og hele kvartalet. Stk. 3. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning til at være delvist omfattet af ordningen, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i Stk. 4. Hvis en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal den hidtidige arbejdsgiver betale bidrag beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet. 7. Arbejdsmarkedets Tillægspension sender via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS) en opkrævning på bidraget til arbejdsgiverne. Beregning og indbetaling af bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning for arbejdsgivere der også har lønmodtagere omfattet af en decentral barseludligningsordning (delvist omfattet) 8. Bidraget for lønmodtagere til den lovbaserede barseludligningsordning beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved opgørelse af lønperiodens timetal anvendes reglerne om opgørelse af lønperiodens timetal og fordeling af timer i forhold til lønperioder i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension 4 og 5. Stk. 2. Bidraget beregnes ved anvendelse af de i bilag 1 angivne bidragssatser. Satserne er beregnet på grundlag af det årlige barseludligningsbidrag for en fuldtidsbeskæftiget månedslønnet lønmodtager. Stk. 3. I den enkelte lønperiode kan der ikke betales mere end et fuldt bidrag for lønmodtagerens beskæftigelse hos samme arbejdsgiver. Stk. 4. For lønmodtagere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilag 1.

3 - 3 - Stk. 5. Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales bidrag for, efter reglerne om beregning af bidrag i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2, stk. 6 og Arbejdsgiverne modtager ikke kvartalvise opkrævninger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgivere, der benytter et lønservicebureau, som har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller er tilmeldt Pengeinstitutternes Betalingssystemer (PBS), InformationsService, kan indbetale via PBS. Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag, således at det er til disposition for Arbejdsmarkedets Tillægspension dagen efter sidste rettidige betalingsdag. Stk. 2. Arbejdsgivere, der ikke betaler via et lønservicebureau eller PBS, InformationsService, kan betale via netbank. Betalingen er rettidig, hvis beløbet er trukket på arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag. 10. Arbejdsgiveren skal indberette det samlede kvartalsvise bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning for hver lønmodtager. Indberetning kan ske via et lønservicebureau, som har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller via arbejdsgiver.net. Stk. 2. En arbejdsgiver, der i et kvartal ikke har beskæftiget lønmodtagere omfattet af barseludligningsordningen, skal give den lovbaserede barseludligningsordning meddelelse herom i forbindelse med den kvartalsvise indberetning. Stk. 3. En arbejdsgiver skal indberette for de elever, som arbejdsgiveren er fritaget for at indbetale bidrag for, jf. 4, nr. 1. Bidraget skal indberettes med 0 kr. 11. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning til at være fuldt omfattet af ordningen, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i Herefter beregner Arbejdsmarkedets Tillægspension de kvartalsvise bidrag efter reglerne i 5 og 6. Stk. 2. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning til at være fuldt omfattet af en decentral barseludligningsordning eller omvendt, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i Stk. 3. Ved ophør eller ejerskifte i et kvartal skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale bidrag indtil ophør eller ejerskifte efter reglerne i Fælles bestemmelser om bidrag 12. Arbejdsgiveren skal benytte samme CVR/SE.nr. ved indbetaling af bidrag og ved ansøgning om lønrefusion. Stk. 2. Tilbagebetaling af bidrag og morarenter sker via NemKonto. 13. Barseludligningsbidraget for kvartal, jf. 5, stk. 4, og 9 forfalder til betaling og har sidste rettidige betalingsdag i forfaldsmåneden på følgende tidspunkter: Kvartal Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdag 1. kvartal 1. april 14. april 2. kvartal 1. juli 14. juli 3. kvartal 1. oktober 14. oktober 4. kvartal 1. januar 20. januar Stk. 2. Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidraget ved hvert kvartals udløb.

4 - 4 - Stk. 3. Falder sidste rettidige betalingsdag efter stk. 1 på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag. Stk. 4. Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. 14. Sker indbetaling af bidraget ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale morarenter af bidraget med 1 1/2 pct. for hver påbegyndt måned fra kvartalets udløb. 15. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag og morarenter, når særlige omstændigheder taler herfor. 16. Krav på bidrag og morarenter forældes efter reglerne i lov om forældelse af fordringer. 17. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag og morarenter. 18. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan modregne skyldige bidrag og morarenter i forfalden lønrefusion og evt. overskydende bidrag og morarenter, samt modregne for meget udbetalt lønrefusion i overskydende bidrag og morarenter samt i forfalden lønrefusion Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidraget, morarenter og refusion, jf. lovens 10, stk. 2. Kapitel 2 Lønrefusion 20. Efter lovens 2 udbetales en supplerende lønrefusion op til det beløb, der er fastsat efter lovens 3, stk. 1, i de perioder, der er nævnt i 21-23, til en arbejdsgiver, der har udbetalt løn, og som efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 39 er berettiget til barseldagpengerefusion fra kommunen for den løn, der er udbetalt under orloven. Stk. 2. Der kan ikke udbetales lønrefusion efter stk. 1, når arbejdsgiveren er omfattet af en godkendt decentral ordning, og lønmodtageren er tilsluttet denne. Stk. 3. Såfremt der for en lønmodtager for samme dag bliver udbetalt løn med ret til lønrefusion efter stk. 1 fra flere arbejdsgivere, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til. Stk. 4. Lønmodtagere, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag, jf. 4, kan udløse en lønrefusion til arbejdsgiveren, jf. lovens 2. Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner lønrefusionen på grundlag af de oplysninger, som Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter fra kommunerne og Søfartsstyrelsen, jf. 28. Perioder med ret til lønrefusion før fødsel eller adoption 21. Ret til lønrefusion efter 20 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under orlov: 1) Til moren i 4 uger før forventet fødsel, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 6, stk. 1. 2) Til kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 1. 3) Til kommende adoptanter, der skal modtage et barn i Danmark, og som opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig, før modtagelse af barnet, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 4.

5 - 5 - Perioder med ret til lønrefusion efter fødsel eller adoption, der er forbeholdt den ene af forældrene 22. Ret til lønrefusion efter 20 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under orlov: 1) Til en mor, der holder orlov i de første 2 uger efter fødslen efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 7, stk. 1, 1. pkt. 2) Til en adoptivforælder, der holder 2 ugers orlov umiddelbart efter modtagelsen af barnet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 6. 3) Til en far, der holder fædreorlov i 2 uger efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 7, stk. 3. 4) Til en af adoptivforældrene, som ikke har holdt orlov i 2 sammenhængende uger med lønrefusion efter nr. 2, og som holder orlov i 2 uger efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 6. Stk. 2. Lønrefusion efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun udbetales for en sammenhængende periode af 2 uger. Stk. 3. Lønrefusion efter stk. 1, nr. 3 og 4, kan udbetales over flere delperioder i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 12. Stk. 4. Ved opgørelse af refusionsperioden, når lønrefusionen efter stk. 3 udbetales over flere delperioder, medregnes i en uge det antal timer, for hvilke den orlovsberettigede har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til dagpenge for under fuld orlov. Perioder med ret til lønrefusion efter fødsel eller adoption, som kan deles af forældrene 23. Ret til lønrefusion efter 20 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under orlov til forældre, udover de i 21 og 22 nævnte perioder, i en samlet periode på 18 uger pr. fødsel eller adoption, jf. dog stk. 7. Stk. 2. Lønrefusion efter stk. 1 kan udbetales over flere delperioder, herunder kan refusion udbetales for kortere perioder end én uge i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 12. Stk. 3. Ved opgørelse af lønrefusionsperioder efter stk. 1 og 2, medregnes for en lønmodtager i en uge det antal timer, for hvilke den pågældende har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til barseldagpenge for under fuld orlov. Stk. 4. Retten til at få udbetalt lønrefusion ophører på det tidspunkt inden for kvartalet, hvor der samlet er ydet refusion for forældrene efter stk. 1 i 18 uger. Stk. 5. Såfremt begge forældre får udbetalt løn med ret til refusion på den sidste dag, hvor der er ret til lønrefusion efter stk. 1, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til. Stk. 6. Til perioden på 18 uger efter stk. 1 medregnes indtil den 1. oktober 2007 perioder, hvor der er ydet lønrefusion efter stk. 1. Stk. 7. Til perioden på 18 uger efter stk. 1 medregnes fra den 1. oktober 2007 alle perioder udover de i 22 nævnte perioder, hvor der efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 39 er ydet barseldagpengerefusion til en arbejdsgiver for løn, der er udbetalt under orlov efter barnets fødsel eller efter det adopterede barns modtagelse.

6 - 6 - Lønudgifter som refusionen dækker 24. Til lønindtægt, der kan udløse lønrefusion, jf. lovens 2, regnes de indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Stk. 2. Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A- indkomst, jf. stk. 1: 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning. 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold. 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler. 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Stk. 3. Lønindtægten opgøres efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 4. Feriegodtgørelse medregnes ikke ved opgørelsen af lønindtægt. Stk. 5. Lønrefusionen udgør forskellen mellem det maksimale barseldagpengebeløb pr. time, der kan udbetales efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 35, stk. 1, og timelønnen opgjort efter stk. 1-3 inden for det kroneloft, der fremgår af lovens 3, stk. 1. Udbetaling 25. Kvartalets beregnede lønrefusion udbetales bagud via NemKonto ved anvendelse af det CVR/SE-nr., som arbejdsgiver har benyttet ved sin ansøgning til kommunen om barseldagpengerefusion. Kapitel 3 Decentrale barseludligningsordninger 26. Familiestyrelsen kan bestemme, at en ansøgning om godkendelse af en decentral barseludligningsordning, jf. lovens 5, stk. 2, og 14, skal indsendes elektronisk. Kapitel 4 Administration og klage 27. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender henlægger sine beføjelser efter loven, jf. lovens 6, stk. 1, til Familiestyrelsen. Stk. 2. Afgørelser truffet af Familiestyrelsen i medfør af loven og bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med driften af den lovbaserede barseludligningsordning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 28. Kommunerne og Søfartsstyrelsen skal senest ved udgangen af hvert kvartal videregive oplysninger om udbetaling af barseldagpengerefusion til Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder oplysninger om: 1) Det ugentlige timetal, som den dagpengeberettigede er berettiget til dagpenge i. 2) Hvilken bestemmelse i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, som den barseldagpengeberettigede er berettiget til dagpenge efter. 3) Det ugentlige timetal, som der er udbetalt dagpengerefusion for.

7 - 7-4) Arbejdsgiveres indberetninger af lønoplysninger og ændringer heri. 5) Barnets CPR-nr. 29. Arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af den lovbaserede udligningsordning skal for samtlige lønmodtagere indberette Cpr.nr. og koden for den lovbaserede udligningsordning til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister. Stk. 2. Arbejdsgivere, der er delvist omfattet af den lovbaserede udligningsordning skal for de lønmodtagere, der er omfattet af den lovbaserede udligningsordning, indberette Cpr.nr. og koden for den lovbaserede udligningsordning til indkomstregistret. 30. Efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension skal arbejdsgivere videregive nærmere oplysninger til brug for beregning og opkrævning af bidrag og beregning og udbetaling af refusion. 31. Administratorer af decentrale barseludligningsordninger skal løbende og i elektronisk form indberette oplysninger om de arbejdsgivere, der er omfattet af den decentrale barseludligningsordning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter retningslinier, der er fastsat af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indberetningen vedrørende et kvartal skal indsendes inden kvartalets udløb. Stk. 2. Indberetning af oplysninger efter stk. 1 kan tidligst få virkning fra det kvartal, hvori oplysningerne er indberettet. Stk. 3. Administratorer af decentrale barseludligningsordninger skal endvidere efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger om lønmodtagere, der er omfattet af den decentrale barseludligningsordning. 32. Offentlige registre skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den lovbaserede barseludligningsordning. 33. Arbejdsgivernes Elevrefusion skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger om elever, der ikke skal betales bidrag for, til den lovbaserede barseludligningsordning, jf Kommunerne skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barseludligningsordning udlevere de oplysninger, som er nævnt i 28. Stk. 2. Offentlige registre, Arbejdsgivernes Elevrefusion og Arbejdsmarkedets Tillægspension skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barseludligningsordning udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den decentrale barseludligningsordning. 35. Oplysninger indhentet i CPR-registret kan videregives, såfremt oplysningerne er nødvendige for administrationen af den lovbaserede barseludligningsordning eller en decentral barseludligningsordning. Kapitel 5 Tilsyn og kontrol 36. Arbejdsmarkedets Tillægspension påser overholdelsen af 2, stk. 3, 3, stk. 2, og 4, stk. 1, i loven.

8 For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret. Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Familiestyrelsen. Stk. 3. Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med loven og forskrifter i henhold til loven. Stk. 4. Årsregnskabet er offentligt tilgængeligt. 38. Årsregnskabet for den lovbaserede barseludligningsordning skal revideres af en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension udnævner revisoren for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage. Stk. 2. Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og revisor give Familiestyrelsen en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold. Stk. 3. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at vedkommende har revideret dette. Stk. 4. Revisor har altid ret til at deltage i Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet. Stk. 5. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem. Kapitel 6 Straffebestemmelser 39. Den arbejdsgiver, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger, som har betydning for udbetaling af refusion, indbetaling af bidrag eller i forbindelse med godkendelse af en decentral barseludligningsordning, straffes med bøde, jf. lovens 12. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Kapitel 7 Ikrafttræden 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 958 af 19. september 2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked ophæves.

9 - 9 - Bilag 1 Satser for barseludligningsbidrag, jf. 1 Barseludligningsbidraget, jf. 5, stk. 3 udgør 234 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsansat. Barseludligningsbidraget, jf. 8, stk. 2 udgør: Lønperiode/Timeinterval Bidrag Kr. Månedslønnede: (Timer pr. måned) Mindst 117 (fuldtid) 78 Mindst 78 - under (2/3 tid) Mindst 39 - under (1/3 tid) Under dages lønnede: (Timer i 14-dages periode) Mindst 54 (fuld tid) 40 Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) 27 Mindst 18 - under 36 13,5 (1/3 tid) Under 18 0 Ugelønnede: (Timer pr. uge) Mindst 27 fuldtid 20 Mindst 18 - under 27 13,50 (2/3 tid) Mindst 9 - under 18 7 (1/3 tid) Under 9 0 Løsarbejdere Pr. time 0,50

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem 14. november 1989 EB/AI Cirkulære nr. 508. Til medlemmerne. Vedr.: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Bidrag for 1990. I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1385 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3119 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 860 af 24/08/2012 Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j. nr. 064.87L.311 Senere

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked BEK nr 910 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-2824 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ATP-vejledning. - for arbejdsgivere

ATP-vejledning. - for arbejdsgivere ATP-vejledning - for arbejdsgivere 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilmelding af arbejdsgivere... 3 3. Hvem skal du betale ATP-bidrag for?... 3 4. Din beregning af ATP-bidraget, som du tilbageholder

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 b, stk. 6, 66 c, stk. 4, og 66 d, stk. stk. 2, i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved 1 i lov nr. 1530

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 761 af 22/06/2016 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 16/08023. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49, 51, stk. 4 og 68, stk. 2, i lov om

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 67 af 25/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering, j.nr.19/00612 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende revisioner:

./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende revisioner: Til Aftale-Håndbogens abonnenter Dok.nr: 48752 Ref.:/kim E-mail:kim@frinet.dk 14. januar 2011 Revision af FRI s Aftale-Håndbog./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1510 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15278

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 623 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge BEK nr 1109 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0011241 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Forslag. Lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 2012/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-10299 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 812 af 21/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 18/08290 Senere ændringer til forskriften LOV nr 706 af 08/06/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 624 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge UDKAST Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39,

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligningsloven (Fællesopkrævning af bidrag

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 1511 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 16/15278

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning af

Læs mere

Vedtægter for. GLS-A-Barseludligning

Vedtægter for. GLS-A-Barseludligning Vedtægter for GLS-A-Barseludligning April 2011 2 1 Navn og hjemsted Ordningens navn er GLS-A-Barseludligning. GLS-A-Barseludligning har hjemsted i Århus. 2 Formål og idegrundlag I henhold til de for GLS-A

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere