ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING?"

Transkript

1 ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING? Udvalgsmøde hos Den Danske Fondsmæglerforening 14. november 2016 Tina Brøgger Sørensen, partner, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø

2 AGENDA Velkomst og introduktion Den juridiske baggrund for complianceprogrammet Kort introduktion til den gældende persondatalov Persondataforordningen - nyskabelser Persondataretlig compliance hos din virksomhed Hvilke (overordnede) aktiviteter skal der gennemføres? Hvordan organiseres arbejdet? Hvilke ressourcer kræver det i virksomheden? SIDE 2

3 DEN JURIDISKE BAGGRUND FOR COMPLIANCEPROGRAMMET Hvad handler det om? SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

4 PERSONOPLYSNINGER: ENHVER FORM FOR INFORMATION OM EN IDENTIFICERET ELLER IDENTIFICERBAR FYSISK PERSON (DEN REGISTREREDE) - Persondatalovens 3, nr. 1 SIDE 4

5 [ ] VED IDENTIFICERBAR FYSISK PERSON FORSTÅS EN FYSISK PERSON, DER DIREKTE ELLER INDIREKTE KAN IDENTIFICERES, NAVNLIG VED EN IDENTIFIKATOR SOM F.EKS. ET NAVN, ET IDENTIFIKATIONSNUMMER, LOKALISERINGSDATA, EN ONLINEIDENTIFIKATOR ELLER ET ELLER FLERE ELEMENTER, DER ER SÆRLIGE FOR DENNE FYSISKE PERSONS FYSISKE, FYSIOLOGISKE, GENETISKE, PSYKISKE, ØKONOMISKE, KULTURELLE ELLER SOCIALE IDENTITET - Persondataforordningens art. 4, nr. 1 SIDE 5

6 BEHANDLING: ENHVER OPERATION ELLER RÆKKE AF OPERATIONER MED ELLER UDEN BRUG AF ELEKTRONISK DATABEHANDLING, SOM OPLYSNINGER GØRES TIL GENSTAND FOR - Persondatalovens 3, nr. 2 SIDE 6

7 BEHANDLING: [ ] F.EKS. INDSAMLING, REGISTRERING, ORGANISERING, SYSTEMATISERING, OPBEVARING, TILPASNING ELLER ÆNDRING, GENFINDING, SØGNING, BRUG, VIDEREGIVELSE VED TRANSMISSION, FORMIDLING ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR OVERLADELSE, SAMMENSTILLING ELLER SAMKØRING, BEGRÆNSNING, SLETNING ELLER TILINTETGØRELSE - Persondataforordningens art. 4, nr. 2 SIDE 7

8 GRUNDLÆGGENDE PERSONDATARET SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

9 INTRODUKTION TIL PERSONDATALOVEN PDL 5 artikel 6 i forordningen God databehandlingsskik lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed Udtrykkelige og saglige formål Proportionalitet Ajourføring, kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger, slettepligt og berigtige Opbevaringsperioden Behandlingshjemmel i 6, 7 eller 8 artikel 6 og 9 i forordningen Registreredes rettigheder artikel 12 ff. i forordningen Oplysningspligt ved indsamling, indsigtsret, indsigelse, tilbagekaldelse af samtykke mv. Anmeldelse af behandlinger til Datatilsynet afskaffelse? SIDE 9

10 GRUNDLÆGGENDE BEHANDLINGSREGLER God databehandlingskik - 5 Saglige og legitime formål - skal angives udtrykkeligt Senere behandling må ikke være uforenelig med de oprindelige formål Kun relevante og tilstrækkelige oplysninger Kun hvis behandlingen er nødvendig Blot fordi den registrerede har offentliggjort sine oplysninger, f.eks. på Facebook, betyder det ikke, at de godt må behandles! Proportionalitetsprincippet Slettepligt Forældelsesloven, bogføringsloven, løbende aftaleforhold, rimelighed m.v. SIDE 10

11 PERSONDATA KATEGORIER Almindelige oplysninger Navn, journal nr. mv. Kontaktoplysninger Køn, alder mv. Interesser Kundeprofil, købshistorik Kreditoplysninger mv. IP adresser Muligheder for behandling: bl.a. samtykke, kontrakt, interesseafvejningsreglen kan ofte behandles uden samtykke Følsomme oplysninger Oplysninger af rent privat karakter Race og etnisk baggrund (ikke nationalitet) Religion Politisk overbevisning Fagforeningsforhold Helbredsforhold Seksuelle forhold (ikke registreret partnerskab) Muligheder for behandling: som UP altid samtykke Strafbare forhold Væsentlige sociale problemer Andre rent private forhold: personlighedstests, skilsmisse, adoptionsforhold, positive alkohol- eller narkotikatest mv. Muligheder for behandling: som UP altid samtykke evt. en meget streng interesseafvejning CPR-numre Gælder kun for CPRnumre Muligheder for behandling: samtykke eller bestemt ved lov, afgrænsede muligheder for videregivelse til brug for identifikation SIDE 11

12 SAMTYKKE: ENHVER FRIVILLIG, SPECIFIK OG INFORMERET VILJESTILKENDEGIVELSE, HVORVED DEN REGISTREREDE INDVILGER I, AT OPLYSNINGER, DER VEDRØRER DEN PÅGÆLDENDE SELV, GØRES TIL GENSTAND FOR BEHANDLING - Persondatalovens 3, nr. 8 - NB! Skærpede krav efter forordningens artikel 7 SIDE 12

13 BEHANDLINGSREGLERNE ALMINDELIGE OPLYSNINGER F.eks.: navn, adresse, skattemæssige oplysninger, bankoplysninger, beskæftigelse, købehistorik, kreditoplysninger mv. Hjemmel for behandling PDL 6 Som udgangspunkt ikke krav om samtykke fra den registrerede Behandling er nødvendig til opfyldelse af aftale, som den registrerede er part i => aftalen udgør hjemmelsgrundlaget Behandlingen kræver IKKE anmeldelse og tilladelse fra Datatilsynet NB! Særlige regler om behandling af personnumre PDL 11, stk. 2 SIDE 13

14 BEHANDLINGSREGLERNE FØLSOMME OPLYSNINGER Oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold Hovedregel: forbud mod behandling Undtagelse: hjemmel for behandling PDL 7, stk. 2. F.eks.: Udtrykkeligt samtykke Nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares Behandlingen kræver i dag forudgående anmeldelse og tilladelse fra Datatilsynet Art. 9: genetiske data, biometriske data for entydigt at identificere en person SIDE 14

15 BEHANDLINGSREGLERNE PRIVATE OPLYSNINGER Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold, f.eks. oplysning om bortvisning, medlemskab af foreninger, alvorlige ulykkestilfælde, skilsmisse og personlighedstests Hjemmel for behandling PDL 8, stk. 4 Hovedregel: krav om udtrykkeligt samtykke Undtagelse f.eks.: Nødvendigt for at varetage berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede Nødvendigt ift. retskrav Behandlingen kræver forudgående anmeldelse og tilladelse fra Datatilsynet Art. 9: opregner IKKE disse private oplysninger almindelige oplysninger SIDE 15

16 KONCERNFORHOLD - TREDJELANDSOVERFØRSLER Videregivelse i koncernforhold betragtes som videregivelse til tredjemand krav om sagligt formål, hjemmel til videregivelse (f.eks. samtykke eller interesseafvejningsreglen) mv. Særlige krav ved videregivelse til tredjelande, dvs. lande uden for EU, lande, der ikke er omfattet af EØS-samarbejdet, og lande, der ikke er særligt godkendt som et tredjeland med tilstrækkeligt beskyttelsesniveau Eksempler på særligt godkendte lande: Israel, Schweiz og Argentina forordningen opretholder sådanne godkendelser, indtil de bliver ændret, erstattet eller ophævet videregivelse kræver stadig ikke specifik godkendelse SIDE 16

17 BRUG AF DATABEHANDLERE Særlige krav Skriftlig aftale Krav til indholdet: kun efter instruks fra den dataansvarlige databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven mv. hvis databehandleren er etableret i et andet EU-land, skal de lokale krav om datasikkerhed også være gældende Den dataansvarlige skal sikre sig, at databehandleren kan træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og påse, at dette sker Behandlingen er altid den dataansvarliges ansvar! Brug af cloud-baserede løsninger særlige sikkerhedskrav Offentlig forvaltning - sikkerhedsbekendtgørelsen SIDE 17

18 DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER Oplysningspligt ( 28-29) Indsigtsret ( 31) Hver 6. måned Skal på begæring gives skriftligt Kan opkræve 10 kr. pr. påbegyndt side Ret til at korrigere og slette oplysninger ( 37) 3-mand skal underrettes Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen ( 35) Ret til at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid ( 38) Ret til at klage til Datatilsynet ( 40) SIDE 18

19 ANMELDELSESPLIGT Lovens UP er anmeldelsespligt, men der er mange undtagelser Anmeldelsespligten er tilknyttet bestemte typer behandling Personaleadministration, whistleblowerordninger Følsomme oplysninger Ingen pligt til at anmelde kontrakter Forpligtelsen er pålagt den dataansvarlige databehandlere skal ikke (og kan ikke) anmelde Dog en særlig undtagelse for edb-servicevirksomheder ( 53-anmeldelse) driftsafvikling af databehandling for andre udbydes på almindelige markedsvilkår og er virksomhedens egentlige formål Datatilsynets tilladelse afventes, før behandlingen må påbegyndes SIDE 19

20 PERSONDATA- FORORDNINGEN - NYHEDER OG IMPLIKATIONER SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

21 EU-FORORDNING OM DATABESKYTTELSE Vedtaget i Europa-Parlamentet den 14. april 2016 Anvendelsesfrist den 25. maj 2018 Overordnede ønsker er bl.a. Ensartede regler i EU Skærpet beskyttelse af fysiske personer Hårdere sanktioner Administrative bøder på op til EUR 10 mio. / 20 mio. eller for en virksomhed med op til 2 % / 4% af den samlede globale årlige omsætning i det foregående regnskabsår, såfremt dette beløb er højere SIDE 21

22 EU-FORORDNING OM DATABESKYTTELSE Udeståender Hvilke specifikke bestemmelser fastsættes i Danmark? Se f.eks. artikel 37, stk. 4: I andre tilfælde end de i stk. 1 omhandlede, kan eller, når det kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, skal den dataansvarlige eller databehandleren.., udpege en databeskyttelsesrådgiver. Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter Fortolkningsbidrag fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd Justitsministeriet Datatilsynet SIDE 22

23 EU-FORORDNING OM DATABESKYTTELSE EKSEMPLER PÅ NYSKABELSER: 1. Udvidelse af det territoriale anvendelsesområde (art. 3) Gælder for etablerede i EU, uanset om behandlingen finder sted i EU eller ej Gælder uanset om dataansvarlig/databehandler er etableret i EU, hvis registrerede er i EU F.eks. online salg af produkter eller web-baserede ydelser, eller online eller mobil tracking af fysiske personer, der er i EU 2. Dokumentationskrav og DPOs (art. 24, art. 30 og art. 37 ff.) Skifte fra anmeldelsessystem til krav om at påvise compliance og evt. tillige føre interne fortegnelser over behandlingsaktiviteter Visse dataansvarlige/databehandlere har pligt til udpegelse af DPO SIDE 23

24 EU-FORORDNING OM DATABESKYTTELSE 3. Privacy by design og privacy by default (art. 25) Pligt til at indtænke databeskyttelsesprincipper allerede ved design af nye teknologier, produkter og ydelser Standardindstillinger skal sikre, at kun nødvendige oplysninger behandles 4. Konsekvensanalyse (art. 35) Pligt hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder Er f.eks. navnlig påkrævet ved vurderinger baseret på automatisk behandling, herunder profilering 5. Øget krav om transparens (art ) Oplysningspligten ved indsamlingen af personoplysninger SIDE 24

25 EU-FORORDNING OM DATABESKYTTELSE 6. Strengere betingelser for samtykke (art. 7), f.eks. Inden der gives samtykke, skal den registrerede oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage Opfyldelse af kontrakt må ikke være gjort betinget af samtykke til behandling af personoplysninger, der ikke er nødvendig for opfyldelse af kontrakten 7. Øgede rettigheder for de registrerede (art. 15 ff.) Indsigsret, ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af og indsigelse mod behandling, dataportabilitet mv. 8. Pligt til anmeldelse af brud på persondatasikkerheden (art. 33) SIDE 25

26 EU-FORORDNING OM DATABESKYTTELSE 9. One-stop shop (art. 56) Én ledende tilsynsmyndigheds kompetence ved grænseoverskridende behandling 10. Databehandlere Strengere krav til indholdet af den pligtige databehandleraftale (art. 28) Erstatningsansvar over for skadelidte for skade forvoldt af denne (art. 82) Kan pålægges bøde for overtrædelse af forordningen (art. 83) SIDE 26

27 PERSONDATARETLIG COMPLIANCE - HVAD SKAL DIN VIRKSOMHED GØRE? SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

28 12 SPØRGSMÅL INSPIRATION FRA DATATILSYNET Har I kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Hvilke personoplysninger behandler I? Hvilken information giver I de registrerede? Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder? På hvilket retligt grundlag behandler I personoplysninger? Hvordan indhenter I samtykke? Behandler I personoplysninger om børn? Hvad skal I gøre ved brud på persondatasikkerheden? Er jeres behandlinger forbundet med særlige risici? Har I indtænkt databeskyttelse i jeres it-systemer? Hvem er ansvarlige for databeskyttelsesspørgsmål hos virksomheden? Driver I virksomhed i flere lande (eller overfører I oplysninger til udlandet)? SIDE 28

29 KROMANN REUMERTS COMPLIANCE-MODEL Fase 1 Afgrænsning og forberedelse Fase 3 Complianceanalyse Fase 5 Implementering Vedligeholdelse og opfølgning på handlingsplanen Fase 2 Analyse af datastrømme Fase 4 Handlingsplan SIDE 29

30 FASE 1 AFGRÆNSNING OG FORBEREDELSE SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

31 FASE 1 - AFGRÆNSNING OG FORBEREDELSE (1) Fase 1 skal sætte scenen for compliance-projektet og sikre organisatorisk forankring Indledende fase Projektoverblikket Formålet med fase 1 er at sikre, at organisationen og projektet bliver klar til at gennemføre de øvrige aktiviteter Forberedelse er afgørende for et velgennemført compliance-program Awareness og forankring i ledelsen Forberedelse af projektet Organisering Fastlæggelse af regler SIDE 31

32 A1 A2 FASE 1 - AFGRÆNSNING OG FORBEREDELSE (2) Awareness og forankring i ledelsen Skab awareness om persondataret og compliance i organisationen særligt på relevante ledelsesniveauer Den brændende platform - Hvad er persondata, og hvorfor er det vigtigt? Sørg for forankring i ledelsen Opbakning og prioritering Budget både penge og timer Placering af det organisatoriske ansvar hvem har det overordnede ansvar? Skab en vision og et mål for projektet hvad vil I opnå? Organisering Etabler en hensigtsmæssig organisation til gennemførsel af compliance-projektet Sørg for at have de nødvendige ressourcer og kompetencer til projektet: Jura men det er ikke (kun) et juridisk projekt IT / IT-sikkerhed Forretningen Ledelseskontakt (evt. i form af styregruppe el.lign.) Andre? (HR, compliance, marketing mv.) Den konkrete organisering afhænger af virksomhedens størrelse, art og organisation Afklaring af ressourcer og budget SIDE 32

33 Slide nummer 32 A1 Author; A2 Author;

34 FASE 1 - AFGRÆNSNING OG FORBEREDELSE (3) Forberedelse af projektet Overordnet koordinering af projektet Realistisk tidsplan for hele projektet og de enkelte faser Forventninger til output af de forskellige faser? Afgrænsning Afgrænsning af de relevante juridiske enheder og de relevante databehandlingsaktiviteter Afgrænsning af relevante personer til interviews Afklaring af antal IT systemer, der indeholder persondata Afklaring af eksisterende dokumentation Hvor langt er I allerede? Beskrevne processer, politikker mv. Fastlæggelse af regler Fastlæggelse af regler mv., der skal efterleves Afklaring af relevante særregler Internationale aspekter Er der grænseoverskridende aktiviteter og hvordan håndterer I dem? SIDE 33

35 FASE 2 ANALYSE AF DATASTRØMME SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

36 FASE 2 - ANALYSE AF DATASTRØMME (1) Datastrømsanalysen skal danne grundlaget for compliance-arbejdet og kan anvendes til dokumentation iht. forordningen Hvilke data? Hvem anvender dataene? Til hvilke formål? Hvem har adgang? Videregives data? Mv. Tilgang til analysen Procesorienteret Tager udgangspunkt i, hvordan data flyder i forbindelse med forretningens processer -> typisk ved interviews, workshops, beskrevne processer Systemorienteret Tager udgangspunkt i, hvilke IT-systemer virksomheden anvender, og hvorledes persondata lagres, anvendes og stilles til rådighed i disse SIDE 35

37 FASE 2 - ANALYSE AF DATASTRØMME (2) Dataindsamling Interviews/workshops med relevante interessenter HR IT - økonomi/finans - legal/compliance ledelse/bestyrelse salg indkøb eftermarked mv. Husk grundig spørgeguide og kritisk tilgang Analyse af IT-systemer Hvilket indhold har systemerne? Almindelige og/eller følsomme oplysninger Hvor er data placeret? Internt/eksternt/geografisk Stemmer det overens med informationer indsamlet gennem interviews? Husk også eksterne parter og deres systemer ift. jeres data flows Dokumentation Indsamling og gennemgang af materiale til fastlæggelse af datastrømme Udarbejdelse af en illustrativ rapport om datastrømme Overblik til brug for compliance-analyse Kan også efterfølgende bruges til at dokumentere compliance med persondataloven og persondataforordningen Sørg for, at dokumentationen er nem at opdatere Verifikation få de interviewede m.v. til at gennemgå dokumentationen for at rette evt. fejl og misforståelser SIDE 36

38 FASE 3 COMPLIANCE-ANALYSE SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø

39 FASE 3 - COMPLIANCE- ANALYSE (1) Formålet med compliance-analysen er at vurdere virksomhedens anvendelse af data i forhold til de relevante regler Afklaring af, hvilke oplysninger behandles til hvilke formål Vurdering af, om persondatabehandlingen er lovlig i forhold til persondataforordningens regler og eventuelle andre relevante regelsæt Grundlæggende en gap-analyse, der skal identificere de gaps (huller), der skal lukkes, for at virksomheden efterlever gældende regler SIDE 38

40 FASE 3 - COMPLIANCE- ANALYSE (2) 1) Grundlæggende behandlingsregler Overholdelse af principperne om: Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed; Formålsbegrænsning; Dataminimering; Rigtighed (ajourføring); Opbevaringsbegrænsning (slettepligt); Integritet og fortrolighed; Ansvarlighed (accountability) SIDE 39

41 FASE 3 - COMPLIANCE-ANALYSE (3) 2) Behandlingshjemmel Almindelige oplysninger Samtykke? Kontrakt? Interesseafvejning? Følsomme oplysninger Samtykke? Retskrav? Hvis samtykkebaseret behandling er samtykket gyldigt? 3) Håndtering af de registreredes rettigheder Oplysningspligt Indsigtsret og ret til berigtigelse Håndtering af klager Kan virksomheden håndtere ret til dataportabilitet og retten til at blive glemt? Automatiske afgørelser, herunder profilering SIDE 40

42 FASE 3 - COMPLIANCE-ANALYSE (4) 4) Brug af databehandlere Overblik over databehandleraftaler Tilpasning af aftalerne ift. forordningens krav om indholdet, herunder (i) genstand for og varighed af behandlingen, (ii) behandlingens karakter og formål, (iii) typer af personoplysninger, (iv) kategorierne af registrerede, og (v) den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder 5) Datasikkerhed Gennemgang af sikkerhedstiltag - i dialog med IT F.eks. afsæt i sikkerhedskrav for anmeldte behandlinger hos Datatilsynet, ISO 2700x, branchestandarder mv. Data protection by design og data protection by default Konsekvensanalyse Risikobaseret tilgang med udgangspunkt i risiko for de registrerede SIDE 41

43 FASE 3 - COMPLIANCE-ANALYSE (5) 6) Overførsler til udlandet Inden for EU/EØS Uden for EU/EØS Sikre tredjelande EU Standardbestemmelser Binding Corporate Rules EU-US Privacy Shield Ad hoc kontrakter Evt. samtykke eller kontrakt I visse tilfælde er en forudgående tilladelse fra Datatilsynet påkrævet 7) Anmeldelse og tilladelse Har virksomheden de fornødne tilladelser og anmeldelser hos Datatilsynet? SIDE 42

44 FASE 3 - COMPLIANCE- ANALYSE (6) Dokumentation Resultat af compliance-analysen gap-analyse, der beskriver de områder, hvor virksomheden ikke lever op til reglerne Det endelige produkt: en compliance-rapport baseret på gap-analysen med angivelse af konkrete konklusioner og anbefalinger SIDE 43

45 FASE 4 HANDLINGSPLAN SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

46 FASE 4 - HANDLINGSPLAN (1) Formålet med handlingsplanen er at fastlægge og prioritere de indsatser, der skal til for at udfylde hullerne fra gap-analysen i rette tid og med rette prioritet Anbefalingerne fra compliance-rapporten danner grundlaget for udarbejdelse af en handlingsplan Handlingsplanen bør indeholde anbefalinger og planer for relevante tiltag Handlingsplanen bør indeholde prioritering, deadlines og ansvarsfordeling SIDE 45

47 FASE 4 - HANDLINGSPLAN (2) Udarbejdelse af behandlingsoversigter og konsekvensanalyse (hvor relevant) Udarbejdelse af nye politikker, guidelines, instrukser mv. (eller tilpasning af de eksisterende) Eksempler: IT politik, politik/guidelines for håndtering af persondata/hr data/kundedata, instrukser for håndtering af klager, interne retningslinjer for whistleblowerordning, intern Code of Conduct, procedurer for tilfælde, hvor DPO/juridisk afdeling/it skal involveres osv. Træning af medarbejdere Workshops, webinarer, krav om beståelse af en persondata test mv. Udarbejdelse eller tilpasning af databehandleraftaler Procedurer og/eller tjeklister til at sikre, at databehandleren er i stand til at give tilstrækkelige garantier for lovlig behandling Revisorerklæringer, certificeringer mv. Retningslinjer/procedurer for at indgå aftaler med databehandlere Håndtering af eksisterende aftaler ændring mv. Tilpasning af de øvrige dokumenter, såsom samtykketekster, privacy policies/notices, Binding Corporate Rules mv. SIDE 46

48 FASE 4 - HANDLINGSPLAN (3) Tilpasning af IT systemer til at håndtere sletning, blokering, begrænsning, indsigtsret, de nødvendige sikkerhedstiltag mv. Opfølgning hos tredjepartsleverandører Sikring af persondatabeskyttelse i igangværende udviklingsprojekter Data protection by design Data protection by default Indførelse af slettefrister mv. Implementering af procedurer til håndtering af sikkerhedsbrud, herunder konkrete instrukser til medarbejderne om: Hvad der forstås ved et sikkerhedsbrud Hvordan man skal agere mv. Procedurer for, hvordan man boarder en ny medarbejder/kunde mv. efter 25. maj 2018 for at sikre compliance Nødvendig for enhver proces, hvor persondata er involveret Udarbejdelse af kontrolprocedurer og retningslinjer for håndtering af inspektioner/kontrolbesøg SIDE 47

49 FASE 5 IMPLEMENTERING SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

50 FASE 5 - IMPLEMENTERING Eksekvering af handlingsplanen Udarbejdelse af dokumenterne nævnt i handlingsplanen Og der skal skabes kendskab til indholdet! Implementering af nye processer Uddannelse af medarbejdere Udpegning af en DPO, hvis lovkrav eller vurderes at være nødvendigt/hensigtsmæssigt Test af de tekniske løsninger og ændrede processer de skal jo fungere den 25. maj 2018 Evt. udeståender hvis tidsplanen skrider Hvordan og hvornår håndteres disse bedst? SIDE 49

51 VEDLIGEHOLDELSE SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø

52 VEDLIGEHOLDELSE Opfølgning på projektet Eks. årlig/halvårlig evaluering Håndtering af ændringer Tilpasning af processer, som ikke fungerer hensigtsmæssigt Hold øje med ny lovgivning og praksis på området En afgørelse hos CNIL i Frankrig kan lige pludselig få en meget større betydning end før! Awareness og træning Sørg for at persondata er et kendt og accepteret fokusområde Governance En governance-struktur, der sikrer, at nye systemer og processer ikke kan etableres uden fornøden tanke på persondata Efterleves reglerne? Løbende audit og intern afprøvning SIDE 51

53 KONTAKT Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: SIDE 52

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN?

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? Jacob Bjørnsholm Madsen, BL, Juridisk Konsulent 3. Maj Hotel Nyborg Strand, EBF Seminar Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Personoplysninger. Jens Hørlück

Personoplysninger. Jens Hørlück Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Vi bør have kontrol over vores personoplysninger. Det er vigtigt at skabe den tillid,

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Persondatareguleringen Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Hvorfor? I er så meget i et brændpunkt for persondataretten, at vi er nødt til at stige op i helikopteren. Hvad tænker EU? Hvad tænker

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Workshop om persondataforordningen

Workshop om persondataforordningen ARBEJDET MED PERSONDATA Workshop om persondataforordningen Den 14. november 2016 Af Birthe Boisen, Juridisk konsulent ARBEJDET MED FORORDNINGEN 25. maj 2018 Forordningen træder i kraft i hele EU 1.kvartal

Læs mere

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PRÆSENTATION DAN B. LARSEN Advokat (H), Partner hos DAHL Advokatfirma Udvalgte beskæftigelsesområder: Forsyningsselskaber

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Brancheorganisationen Mathilde Øelund Jensen Konsulent cand. Jur. Direkte: 35 300 422 msj@danskenergi.dk Agenda

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Thomas Munk Rasmussen og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg 2 Aktuelt persondataret Brud på sikkerheden

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen København, den 26. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på persondataforordningen Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser

Læs mere

Den nye persondataforordning. 17. maj 2016

Den nye persondataforordning. 17. maj 2016 Den nye persondataforordning 17. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på processen mod forordningens ikrafttrædelse Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser Skærpede

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Myter og muligheder løsninger og praktiske ansvisninger August 2016 ATV s digitale vismænd Temamøde om persondataforordningen Advokat Janne Glæsel - jgl@gorrissenfederspiel.com 1

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Lidt om mig selv. Konsulentstillinger hos hhv. KMD og WM-data. Uddannelse: Data Protection Officer, IT & digitaliseringsledelse, Cand. Merc.

Lidt om mig selv. Konsulentstillinger hos hhv. KMD og WM-data. Uddannelse: Data Protection Officer, IT & digitaliseringsledelse, Cand. Merc. Lidt om mig selv 2015 nu Konsulent/DPO med fokus på informationssikkerhed og persondatasikkerhed 2007 2015 IT-chef og sikkerhedsansvarlig i Haderslev Kommune 2003 2007 Chef for fælles Udviklings og Driftscenter

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date Den nye persondataforordning Indlæg den 24.10.2016 Ejendomsforeningen Fyn v/jesper POWERPOINT Løffler Nielsen TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Emner 1. Kort introduktion til forordningen 2. Hvordan

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Databeskyttelsesforordningen og lidt om den ny markedsføringslov Temadag for dækbranchen Dækbranchen Danmark, onsdag den. 20. september 2017 Birgitte Toxværd, advokat Fra

Læs mere

I KORT FORM FORORDNINGEN GDPR PERSONDATA PERSONDATA FORORDNINGEN

I KORT FORM FORORDNINGEN GDPR PERSONDATA PERSONDATA FORORDNINGEN PERSONDATA I KORT FORM Persondataforordningen får virkning fra den 25. maj 2018. Fra denne dato skal alle virksomheder kunne dokumentere, at de overholder forordningen og dens mange nye krav. Denne vejledning

Læs mere

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse EU s persondataforordning Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse Disposition Kort om forordningen Implementering - Processen i Justitsministeriet og UVM i forhold

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen ARBEJDET MED PERSONDATA Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen Den 10. november 2016 Af Birthe Boisen, Juridisk konsulent ARBEJDET MED FORORDNINGEN 25. maj 2018 Forordningen træder

Læs mere

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg Persondata, compliance og datasikkerhed Ved Charlotte Bagger Tranberg 2 Agenda Indledende bemærkninger Status på den kommende persondataforordning Persondata compliance Datasikkerhed Indledende bemærkninger

Læs mere

Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring

Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring DI s seminar om personoplysninger den 20. december 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner Introduktion til forordningen og grundlæggende

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an

Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an Erfa-møde Administration og Regnskab 11.+12. oktober 2017 //KSH Persondataforordning Ved alle hvad det er? Regelsæt vedr. behandlingen

Læs mere

DEN KOMMENDE EU-FORORDNING

DEN KOMMENDE EU-FORORDNING DEN KOMMENDE EU-FORORDNING Aarhus, 5. april 2016 Daiga Grunte-Sonne, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 DEN KOMMENDE EU-FORORDNING Januar 2012 Forslag fra Kommissionen

Læs mere

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017 Den nye persondataforordning 2. februar 2017 Vores persondata compliance team er forankret i afdelingen for Corporate Compliance & Investigations Det største advokatkontor i Danmark* Retsområder Arbejdsret

Læs mere

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar?

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING ER DIN VIRKSOMHED KLAR? Den nye europæiske persondataforordning, General Data Protection Regulation, træder i kraft den

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN

INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN 31. maj 2017 www.dlapiper.com 11. maj 2017 0 25. MAJ 2018 PERSONDATAFORORDNINGEN Finder anvendelse fra den 25. maj 2018 Højere beskyttelsesniveau og større kontrolmuligheder

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning www.centex.dk Ny persondataforordning Flere virksomheder betragter ikke deres persondata som et must. Det kan være at det ikke er set som et forretningskritisk område, og derfor

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

NYE REGLER FOR HÅNDTERING AF PERSONDATA

NYE REGLER FOR HÅNDTERING AF PERSONDATA NYE REGLER FOR HÅNDTERING AF PERSONDATA Overblik, indblik og compliance! En vejledning udarbejdet til Dansk Lives og Danske Koncert- og Kulturhuses medlemmer juli 2017. Nye krav og regler fra 2018! Den

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 1 Udbud og persondata Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 2 Det nye retlige landskab forordningen Persondataloven (og bekendtgørelserne udstedt i medfør af den) ophæves Forordningen

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen www.pwc.dk Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen Juni 2017 Indhold Indledning 03 Overblik over regulering 04 Justitsministeriets betænkning

Læs mere

Pia Conradsen, 25. april 2017 Finder anvendelse pr. d. 25. maj 2018 i Danmark Baggrund, formål og anvendelse Interessenter Databehandler Persondata Sonlincs aktiviteter og overordnet plan Anbefalinger

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Gældende regler i persondataloven I dag er det den danske persondatalov, der beskriver reglerne for, hvordan personoplysninger må indsamles, opbevares

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar?

Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar? Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar? København, den 26. maj 2016 2 Projektoverblik Fase 1: Foranalyse 2: Planlægning 3: Analyse 4: Risk mitigation 5: Procedurer 6: Forankring

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger 1/20 Oktober 2017 Indhold 1.0 Forord 3 2.0 Hvornår gælder forordningen? 5 3.0 Hvad er en personoplysning? 7 3.1 Følsomme

Læs mere

Persondataforordningens betydning for ejendomsbranchen

Persondataforordningens betydning for ejendomsbranchen Persondataforordningens betydning for ejendomsbranchen 21. november 2017 2 Corporate Compliance & Investigations Vi er eksperter indenfor Vi hjælper din virksomhed med at få et overblik og identificere

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf. 21 45 22 48 bfb@danskfjernvarme.dk PERSONDATALOVEN OG PERSONDATAFORORDNINGEN Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger,

Læs mere

Persondataforordningen. Nye regler om persondata

Persondataforordningen. Nye regler om persondata Persondataforordningen Nye regler om persondata Nye regler om persondata Personoplysninger Personoplysninger er defineret som: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 19 ALMINDELIG DEL 21

Indholdsfortegnelse. Forord 19 ALMINDELIG DEL 21 Indholdsfortegnelse Forord 19 ALMINDELIG DEL 21 1. Forordningen 23 1.1. Tilblivelse, ikrafttrædelse og retsvirkninger 23 1.1.1. Chartret om grundlæggende rettigheder 23 1.1.2. Tilblivelsen 23 1.1.3. Forordningens

Læs mere

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig... INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIVILLIGE I MUSKELSVINDFONDEN INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger, som vi behandler om

Læs mere

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende HR Dokumenter Forlaget Andersen A/S 6.1 Introduktion Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab jej@lett.dk Indhold Denne artikel har følgende 1. Indledning 2. Persondataloven gældende regler

Læs mere

EU-Persondataforordningen

EU-Persondataforordningen EU-Persondataforordningen General Data Protection Regulation (GDPR) Bo Pyskow BusinessNow Lasse Wilén - BusinessNow 1 Agenda Introduktion og velkomst Baggrund og indhold i EU forordningen BusinessNow s

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi Tjekliste til arbejde med persondata Branchefælleskab for Intelligent Energi Dataanvendelse i energisektoren Smart Grid, Smart Energi, Smart City og Smart Home er bare nogle af de begreber, som relaterer

Læs mere

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING START JERES COMPLIANCE-TJEK MED DISSE 6 TRIN

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING START JERES COMPLIANCE-TJEK MED DISSE 6 TRIN DEN NYE PERSONDATAFORORDNING START JERES COMPLIANCE-TJEK MED DISSE 6 TRIN August 2016 Tina Brøgger Sørensen Partner Daiga Grunte-Sonne Advokat Mette Hansen Hølledig Advokatfuldmægtig Mobil: +45 61 20 35

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale

Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale Den fællesregionale skabelon Databehandleraftale er opbygget på den måde, at man skriver egen tekst i stedet for den eksisterende, hvor denne

Læs mere

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august 2017 Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN PROGRAM Præsentation Del 1: General Data Protection Regulation (GDPR) / EUforordningen Del 2: GDPR i praksis Del

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Pernille Nyholm Gaarskjær Persondataspecialist Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.05 Persondataforordningen

Læs mere

Er I klar til den nye persondataforordning?

Er I klar til den nye persondataforordning? Er I klar til den nye persondataforordning? Nye regler om persondata på vej I december 2015 blev der opnået enighed om en ny persondataforordning. Forordningen indeholder en række nye og ændrede regler

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 DAGENS PROGRAM 1. Introduktion Dagens emne Dagens indlægsholder Persondataforordningen 2. Persondata

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Overblik over persondataforordningen. v/advokat Jesper Løffler Nielsen

Overblik over persondataforordningen. v/advokat Jesper Løffler Nielsen Overblik over persondataforordningen v/advokat Jesper Løffler Nielsen 1 Agenda Målsætning - Overblik over persondataforordningen Indhold og konsekvenser Konkrete emner 1. Hvad er persondata? 2. Hvorfor

Læs mere

Håndtering af Persondataforordningen. Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup

Håndtering af Persondataforordningen. Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup Håndtering af Persondataforordningen Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup Overblik Persondatalovgivningen i dag og i fremtiden Særlige emner under Persondataforordningen Personoplysninger

Læs mere

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 Den nye persondataforordning Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 2 Den kommende forordning Kommissionens forslag til en persondataforordning, KOM(2012)11 af 25. januar 2012

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

KONKRET HÅNDTERING AF PERSONDATAFORORDNINGEN

KONKRET HÅNDTERING AF PERSONDATAFORORDNINGEN KONKRET HÅNDTERING AF PERSONDATAFORORDNINGEN Torsdag den 2. februar 2017 PERSONDATARETTEN PÅ 60 SEKUNDER PERSONDATA PÅ 60 SEKUNDER DATA Persondata Enhver form for data Regulering alt efter type, f.eks.

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Persondataforordningen og offentlige organisationer

Persondataforordningen og offentlige organisationer Persondataforordningen og offentlige organisationer Nis Peter Dall, advokat, partner BvHD Gladsaxe, den 30. oktober 2012 www.bvhd.dk Forordning, ikke et direktiv 2 1 Forordning, ikke direktiv Hvad betyder

Læs mere

EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata. DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner

EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata. DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner Mød Esben! (Hipster)mand 31 år Kandidatgrad i humanistisk

Læs mere